Directeur van de Directie Stedenbouw (m/v/x)

Urban.brussels (Brussel Stedenbouw en Erfgoed)

Selectiecode

ANB18005

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A3

Type aanwerving

Niet van toepassing

Duur

Niet van toepassing

Voltijds/deeltijds

Niet van toepassing

Jobinhoud

Je bent lid van de Directieraad van Brussels Stedenbouw en Erfgoed. 

 • Je werkt op transversale wijze samen met uw collega's van de Directieraad, aansluitend op het project van Brussel Stedenbouw en Erfgoed. 
 • Je werkt mee aan de ontwikkeling van het Gewest en vervult uw opdracht binnen een wettelijke en reglementaire context, rekening houdende met de algemene beleidsverklaring van de Regering. 

Je ontwikkelt een transversale strategische visie. 

 • Je stelt een strategie op door rekening te houden met de evolutie van de beroepen en door de raadgevende mogelijkheden van de teams te ontwikkelen op basis van een wetgeving die uitgebreid, complex en voortdurend in verandering is. 


Je verzekert het dagelijks beheer en de organisatie van de directie. 

 • Je beschikt over technische expertise en volgt de grote stedelijke projecten, de ontwikkeling van de gewestelijke strategische zones op en u kunt de vergunningsaanvragers en de opdrachtgevers begeleiden teneinde de stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit  van hun voorstellen te verbeteren. 
 • Je bent verantwoordelijk voor het opvolgen en het concretiseren van de functionele doelstellingen verbonden aan uw directie, waaronder :
 • - Respecteren van de termijnen opgelegd aan de handelingen van de gemachtigde ambtenaar;
  - Realiseren van een administratief en juridisch kwaliteitsvol werk, met inbegrip van een correcte invoering van bruikbare statistieken;
  - Verzekeren van een vertegenwoordiging van de Directie Stedenbouw tijdens de overlegcommissie ;
  - Verzekeren en uitdragen van de expertise van de Directie Stedenbouw, hetzij op vraag, hetzij op eigen initiatief, intern of extern. 

 • Je bent verantwoordelijk voor het opvolgen en het concretiseren van de strategische werven, met name:
  - de praktische uitvoering van de hervorming van het Brussel Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening,
  - het afwerken en in productie stellen van het softwareproject van uw directie (Nova),
  - het opvolgen van de projectoproep voor Brussels voorbeeldgebouwen
  - het rekening houden met de milieukwesties en de duurzame ontwikkeling door ze in praktijk om te zetten in projecten. 
 • Je stimuleert de uitwisselingen en de samenwerking met de diensten stedenbouw van de 19 gemeenten.

Je leidt een team van meer dan 60 medewerkers, waarvan 40% van universitair niveau (attachés of eerste attachés) 

 • Je ontwikkelt een cultuur rond de volgende thema's: verantwoordelijkheid geven aan de medewerkers, ontwikkelen van de competenties en het continue verbeteren van de processen. 
 • Je zorgt ervoor dat er meer verantwoordelijkheid genomen wordt via delegaties en coaching. 
 • Je zorgt voor een systeem voor het beheer van de werklast van de medewerkers en de controle van de kwaliteit van de taken (door middel van boordtabellen en performantie-indicatoren) 

Je ontwikkelt een projectcultuur 

 • Je ontwikkelt een cultuur van respect voor de afspraken ten opzichte van de partners en de klanten. 
 • Je superviseert de communicatie over de acties van uw directie en past de boodschappen aan in functie van het publiek

Meer info over de jobinhoud?
Muriel Callebaut - HR-verantwoordelijke
Contactpersoon Brussels Stedenbouw en Erfgoed (BSE)
E-mail: mcallebaut@gob.brussels

Werkgever

Er is 1 plaats bij de directie Stedenbouw, van Brussel Stedenbouw en Erfgoed.
Let op: gezien de taalrol van de job nog te bepalen is, zal er ook een selectie georganiseerd worden in het frans. (AFB18007)

Brussel Stedenbouw en Erfgoed (BSE) werd opgericht op 7 juli 2017 en is een zelfstandige gewestelijke overheidsdienst die ijvert voor een samenhangende en harmonieuze ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, door te zorgen voor:

 • de uitvoering van het gewestelijke beleid inzake stedenbouw, conform het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO);
 • de uitvoering van het gewestelijke beleid inzake de vrijwaring van het roerende en onroerende erfgoed;
 • het beheer van operationele programma's zoals de wijkcontracten / Duurzame Wijkcontracten, de renovatie van vrijstaande gebouwen die eigendom zijn van de gemeenten en de OCMW's, de strijd tegen leegstaande gebouwen, het Grootstedenbeleid, enz.;
 • juridisch advies over stedenbouwkundige kwesties.

BSE bestaat uit de transversale diensten van de algemene directie, de directies Stedenbouw, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, het Secretariaat van het Stedenbouwkundig College en het Milieucollege, de directie Inspectie en Administratieve Sancties en de directie Advies en Beroep.  

De directie Stedenbouw heeft als doel op proactieve wijze bij te dragen tot de verbetering van de levenskwaliteit in de stad, via de uitvoeringsinstrumenten van de stedenbouw, met name via een arbitrage van de projecten die alle aspecten van de stad in aanmerking nemen. Ze levert voornamelijk gewestelijke stedenbouwkundige vergunningen af. Deze doelstelling ligt in het verlengde van de algemene beleidsverklaring van de Regering en het Brusselse Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO).

Deelnemingsvoorwaarden

Competenties


FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES

 • Een goede kennis van de ruimtelijke ordening binnen Brussel

GENERIEKE MANAGEMENT- EN LEIDINGGEVENDE COMPETENTIES

Manier van denken

 • Analytisch vermogen
 • flexibel en vernieuwend denken
 • visie en integratievermogen.

Manier van omgaan binnen de HR-omgeving

 • coachen, motiveren en ontwikkelen van personeel
 • aansturen van groepen.

Interactie met de omgeving

 • samenwerken en uitbouwen van netwerken
 • gerichtheid op de burger, de interne klant en de maatschappij.

Doelstellingen

 • verantwoordelijkheidszin en initiatief nemen
 • realiseren van doelstellingen
 • overtuigen en onderhandelen.

Varia

 • mondeling communiceren
 • loyaliteit en integriteit.
 • motivatie 

Niet vereist, wel een troef

 • Om zelfstandig voor de evaluatietaak van personeelsleden van beide taalrollen van de directie te mogen instaan is het aanbevolen om het taalcertificaat van voldoende kennis van de Franse taal Artikel 12 te behalen.


Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • diploma van licentiaat/master, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies
 • getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma?

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum 

Een relevante professionele ervaring van minstens 6 jaar in het domein van stedenbouw, als zijnde:

 • Beheerder van stedenbouwkundige vergunningen
 • Projectleider/architect verantwoordelijk voor stedelijke ontwikkelingsprojecten
 • Projectleider/architect verantwoordelijk voor ruimtelijke ordeningsprojecten
 • Projectleider/sedenbouwkundige verantwoordelijk voor bestemmingsplannen (Bijzonder Bestemmingsplan, Gemeentelijk Bestemmingsplan)
 • Directeur van een Directie Stedenbouw
 • Gemachtigde ambtenaar

EN

Een relevante professionele ervaring van minstens 4 jaar als directe leidinggevende van een team van minstens 5 personen

Let op: Beide ervaringen kunnen verworven zijn gedurende 1 werkervaring.

Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum. 

3. Je bent Nederlandstalig statutair ambtenaar op gewestelijk niveau:

De vacante functie is een functie van A3. Je moet voldoen aan:

 • ofwel minstens 2 jaar anciënniteit hebben in de klasse A3 (mobiliteit)
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben in de klasse A1 of A2

Gewestelijke ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit / bevordering moeten de diplomavoorwaarden niet invullen maar moeten voldoen aan de vereiste werkervaring.

Opgelet: Indien u via mobiliteit / bevordering wenst te solliciteren, verwijzen wij naar de rubriek 'solliciteren' van deze functiebeschrijving voor de te volgen procedures.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op A niveau (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) voor de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma's en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.


Opgelet voor alle interne medewerkers van BSE: gelieve beroep te doen op de dienstnota voor de te volgen procedures, beschikbaar bij de directie HR.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als directeur (niveau A3) met de bijhorende weddeschaal A300 of A310. (de laatste weddeschaal is enkel van toepassing voor personen met een diploma van basisopleiding van de 2de cyclus van Burgerlijk ingenieur / master in de ingenieurswetenschappen uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie)

Loon

Minimum aanvangswedde:

Voor weddeschaal A300: 61.054,00 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen, relevante ervaring van minimum 6 jaar inbegrepen).

Voor weddeschaal A310: 66.920, 94 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen, relevante ervaring van minimum 6 jaar inbegrepen + ingenieurspremie).

Voordelen 

 • Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Beschikken over een gsm en laptop
 • Glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 35 dagen verlof per jaar
 • Maaltijdcheques
 • Een opleidingspakket voor nieuwkomers
 • Een MIVB-abonnement
 • De mogelijkheid om in te tekenen op een hospitalisatieverzekering via de vzw Sociale Dienst
 • De werkgeversbijdrage voor het trein- en/of busabonnement (DE LIJN - TEC)
 • Een fietspremie: € 0,22/km
AAnstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al gewestelijk ambtenaar bent op hetzelfde niveau (en dezelfde klasse indien niveau A) dan de selectie en je werkt nog niet voor de rekruterende instelling, moet je geen stage meer doen.

Procedure

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.


Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.


Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?

Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).


Meer info over ons diversiteitsbeleid?

Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@selor.be contacteren.

Opgelet

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures' in je online-account ‘Mijn Selor' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.


Selectietesten

1. VOORSELECTIESelor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel:

• op basis van het in jouw “Mijn Selor”-account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
• op basis van de door jou ingevulde professionele ervaring (vereiste ervaring), in jouw “Mijn Selor”-account.

Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in jouw “Mijn Selor”-account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.


2. GEINFORMATISEERDE ASSESSMENT: ONGEVEER 4 UUR


De kandidaten die toelaatbaar zijn verklaard leggen een computergestuurde assessmentproef af die de generieke managementcompetentie meet.
Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaald.

Deze proef zal plaatsvinden rond eind mei. (data onder voorbehoud) Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Ben je geslaagd voor deze assessmentproef?
Dan kan je deelnemen aan de mondelinge proef. 

Opgelet: Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 5 geslaagden toegelaten tot de volgende proef.
Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

 
Ben je niet geslaagd voor deze generieke screening?
Dan kan je niet deelnemen aan de mondelinge proef. 

3. INTERVIEW + VOORBEREIDINGSTIJD: ONGEVEER 3 UUR

Deze proef evalueert, uitgaande van een praktijkgeval dat betrekking heeft op de te begeven managementfunctie, zowel de specifieke competenties als de managementvaardigheden vereist voor de uitoefening van deze functie. Je krijgt tijd om je voor te bereiden.

Deze proef zal plaatsvinden in de loop van de maand juni (data onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Uitnodigingen

Opgelet: De uitnodigingen voor de proeven krijg je uitsluitend per e-mail en/of je account “Mijn Selor”.

Feedback 
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:
 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@selor.be)
  Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

  Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)

 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

 • Selor informeert je toekomstige werkgever over de arbeidspostaanpassingen die je nodig hebt. Als je wil dat Selor dit voor jou doet, contacteer dan diversity@selor.be zodra je weet waar en wanneer je begint te werken. We sturen je dan een aanvraagformulier op.

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@selor.be contacteren.


En na de selectieprocedure?

Na het afsluiten van de mondelinge proef en na de vergelijking van de diploma's en verdiensten van de kandidaten, worden de kandidaten ingedeeld:

 • hetzij in groep A ´geschikt´
 • hetzij in groep B ´niet-geschikt´

Deze indeling wordt gemotiveerd.
In groep A worden de kandidaten gerangschikt.

De laureatenlijst wordt opgesteld op basis van degenen die het best overeenstemmen met de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze wordt vervolgens door Selor overhandigd aan de Voorzitter van het Comité van de GOB Brussel Stedenbouw en Erfgoed, die de finale beslissing neemt.


Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 09/04/2018.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor' zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Solliciteren via promotie / mobiliteit
Als je deelneemt op basis van promotie of mobiliteit, geef dan aan bij het tabblad 'mijn werkervaring' dat u ambtenaar bent bij een gemeenschap of gewest. Laad dan je benoemingsbesluit op in hetzelfde tabblad. 

Stuur vervolgens een email met daarin je naam, voornaam, rijksregisternummer en het jaar waarin je benoemd bent naar: lvogeler@gob.brussels.
Opgelet: Stuur ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum (09/04/2018) een mail, anders kan je niet verder deelnemen aan deze selectie.
U wordt toegelaten tot de selectie op voorwaarde dat u over de vereiste professionele ervaring beschikt.

Extra info

Contactpersoon Selor
Lies Vogeler - HR-assistente
E-mail: lvogeler@gob.brussels

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving