Assistent (m/v/x)

Vivalis.brussels

Selectiecode

ANB23003

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Statutair

Functieniveau

B

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging in groeiende instellingen?

Wil je het leven van alle Brusselaars helpen verbeteren in alle domeinen op het vlak van sociale bescherming?

Herken je je in waarden als loyaliteit, kwaliteit en klantgerichtheid?

Iriscare en de Diensten van het Verenigd College van de GGC zoeken nieuw talent!

Deze selectie is bedoeld om een algemene reserve aan te leggen voor de functies van assistent. We zijn immers op zoek naar mensen met een bachelor voor de verschillende domeinen die tot onze bevoegdheden behoren. . De laureaten worden vervolgens geconsulteerd om verschillende specifieke functies in te vullen, waarvan de taken en verantwoordelijkheden afhangen van de dienst waarin de functie opgenomen is. Er wordt een bijkomend examen georganiseerd (er kunnen bepaalde diploma's of specifieke ervaring gevraagd worden). De vacatures kunnen betrekking hebben op uiteenlopende domeinen als budgettaire, gezondheidszorg, bijstand aan personen, Facility, ondersteuning van het management, enz.

Wil je dit avontuur met ons aangaan? Solliciteer dan bij ons!

Hieronder volgen enkele voorbeelden van taken in verband met deze functies die met passende begeleiding en opleiding zullen worden toevertrouwd:

 • Je voert de administratieve taken uit van de dienst waaraan je bent toegewezen overeenkomstig de geldende regels en/of regelgeving. 
 • Je behandelt of controleert dossiers nauwgezet en zorgt voor een correcte opvolging. 
 • Je zorgt voor het secretariaat van de dienst en coördineert de agenda's van je verantwoordelijken.
 • Je geeft advies over je vakgebied aan de medewerkers van je dienst om de nodige ondersteuning te bieden bij de behandeling van complexere dossiers. 
 • Je bevordert de samenwerkingsgeest in de dienst en draagt bij aan de doelstellingen van het team. 
 • Je onderhoudt de nodige contacten met externe partners in het kader van dossierbeheer. 
 • Je beantwoordt vragen van derden, (interne of externe) klanten en andere administraties. Je geeft hun alle informatie over het domein in kwestie.
 • Je voert controles en inspecties uit bij specifieke instellingen.
 • Je analyseert en beschrijft processen.
 • Je voert begrotingscontroles uit.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Iriscare is een bicommunautaire instelling van openbaar nut (ION) en is verantwoordelijk voor het beheer van een reeks bevoegdheden die overgedragen zijn bij de zesde staatshervorming. Sinds 1 januari 2019 is Iriscare het contactpunt bij uitstek voor burgers en professionals voor alle domeinen van sociale bescherming in het Brussels Gewest.

De bevoegdheden die Iriscare beheert, zijn divers:

 • het beleid en de financiering beheren van de gezondheidssector in Brussel;
 • het beleid en de financiering beheren wat betreft bijstand aan personen en meer bepaald bijstand aan ouderen of personen met een handicap; het beheer van het beleid inzake gezinsbijslag in Brussel;
 • de Brusselse ziekenfondsen en kinderbijslagfondsen begeleiden en financieren;
 • het kinderbijslagfonds Famiris overkoepelen;
 • meldingen over niet-vergunde bicommunautaire kinderdagverblijven controleren en vergunningen uitreiken;
 • de Brusselse bicommunautaire centra voor gezinsplanning subsidiëren, erkennen en opvolgen;
 • ondersteuning bieden in het kader van de COVID-crisis;
 • de graad van de handicap of de verminderde zelfredzaamheid van een persoon aan de hand van verschillende criteria bepalen en de gevolgen ervan op sociaal, medisch of psychologisch vlak vaststellen.

 

Sinds 1989 speelt de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) een sleutelrol in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad in gezondheidszorg en bijstand aan personen. De GGC vormt een vierde gemeenschapsentiteit, naast de Franse, de Vlaamse en de Duitstalige Gemeenschap.

De Diensten van het Verenigd College (DVC) vormen de administratie van de GGC.

Ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid voor gezondheidszorg en bijstand aan personen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en dienen:

 • alle Brusselaars;
 • al wie gebruik maakt van de diensten van de instellingen voor gezondheidszorg en bijstand aan personen op het Brusselse grondgebied;
 • honderden bicommunautaire instellingen en diensten (ziekenhuizen, OCMW's, gezondheidszorgdiensten, opvangcentra, enz.) die werken in de gezondheidszorg en bijstand aan personen in het Brussels Gewest;
 • alle sporters die deelnemen aan evenementen in Brussel, in het kader van de dopingbestrijding;
 • personen die besmet zijn of kunnen zijn met een besmettelijke ziekte, zoals tuberculose, mazelen, COVID-19, enz.;
 • de eerstelijnsgezondheidszorg (huisartsen, enz.);
 • nieuwkomers die een integratietraject volgen;
 • bioscoopbezoekers.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 

 • Informatie Analyseren: Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Problemen Oplossen: Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit

 

 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Betrouwbaarheid Tonen: Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

 

Redeneervaardigheden

 • Abstract redeneervermogen

 

Niet vereist, wel een troef

 • Aangezien je in een tweetalige omgeving tewerkgesteld wordt, is de kennis van het frans een troef.

Deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • Getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.

 

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Aangezien de openstaande functie een functie is van B kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau B

Je dient te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar elke ambtenaar benoemd door de federale staat of een andere gefedereerde entiteit van een bepaald niveau geniet een vrijstelling van de generieke module voor dit niveau.

 

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

 

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau B. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar bij een Gemeenschap of Gewest?

De vacante functie is een functie van niveau B. Je dient dan ook een graad B en een weddeschaal te bekleden.

Ambtenaren van de gemeenschappen of gewesten dienen ook aan de diplomavoorwaarden te voldoen. Vergeet niet om dit diploma voor de uiterste inschrijvingsdatum op te laden in je online dossier.

 

Elke ambtenaar benoemd door de federale staat of een andere gefedereerde entiteit van een bepaald niveau geniet een vrijstelling van de generieke module voor dit niveau.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist om in de wervingsreserve opgenomen te worden. De werkgever kan echter om specifieke ervaring vragen door de reserve te raadplegen.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Assistent (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B101.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 32.930,35 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index).

 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk (na een proefperiode van 6 maanden)
  • 35 dagen verlof en 5 flexdagen per jaar (voltijds)
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer: dicht bij de metrohaltes Troon en Maalbeek en het station Brussel-Luxemburg
 • Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
  • talrijke opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren)
 • Financiële voordelen
  • maaltijdcheques met een nominale waarde van 8 euro per gewerkte dag
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering (echtgeno(o)t(e) en kinderen inbegrepen)
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • toegang tot een sociale dienst
  • eindejaarspremie
  • vakantiegeld

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
 • Belg zijn wanneer de uit te oefenen functies een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming aan het openbaar gezag inhouden of werkzaamheden omvatten strekkende tot bescherming van de algemene belangen van de Staat of andere openbare instanties
 • houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat overeenkomt met het niveau van de te verlenen graad, houder zijn van getuigschrift van vaardigheden die buiten het diploma verworven zijn en die toegang verlenen tot de functie waarvoor de selectie georganiseerd wordt, of slagen voor de instapkaartmodule.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand via videocall georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen en arbeidspostaanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Generieke screening (ongeveer 3u30)

De eerste test is een vaardigheidstest. Met deze abstracte redeneertest gaan we na hoe snel jij verbanden ziet volgens een bepaalde logica, iets kan doorgronden of principes en regels ziet.

De tweede test is een 'in-baskettest'. Deze test meet je competenties voor het omgaan met informatie en taken. Vanuit een fictieve e-mailbox moet je in een bepaalde tijd zoveel mogelijk mails behandelen. Je schat de prioriteiten in, welke acties je zal ondernemen, hoe je deze zal plannen en wie je hierbij betrekt.

De derde test is een situatiebeoordelingstest. Deze test meet een aantal competenties voor het omgaan met relaties en het omgaan met je eigen functioneren. De test bestaat uit verschillende situaties in een bepaalde context. Bij elke situatie krijg je verschillende reacties waarover je moet oordelen en je geeft telkens aan hoe gepast je die bepaalde reactie vindt.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 hebt voor elke test. In totaal moet je ten minste 50 punten op 100 hebben.

Elke ambtenaar benoemd door de federale staat of een andere gefedereerde entiteit van een bepaald niveau geniet een vrijstelling van de generieke module voor dit niveau.

 

Ben je geslaagd voor deze generieke screening?
Dan ontvang je een vrijstelling voor 3 jaar, te rekenen vanaf de dag dat je je resultaat ontvangt. Opgelet: als je vrijstelling eindigt voor de uiterste inschrijvingsdatum van deze selectie, moet je wel opnieuw deelnemen aan de testen van de generieke screening.

Ben je niet geslaagd voor deze generieke screening?
Dan mag je gedurende 6 maanden niet deelnemen aan de generieke screening op dit niveau of een hoger niveau. Hier wordt gerekend vanaf de dag dat je je proef hebt afgelegd.

Wanneer vinden de testen plaats?

Ik heb nog geen vrijstelling voor de generieke screening
Deze proef zal plaatsvinden vanaf begin maart tot begin april 2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Ik heb een vrijstelling voor de generieke screening
Ten vroegste begin april 2023 kunt u zich inschrijven voor de functiespecifieke screening via het postvak 'Mijn berichten en taken' van Mijn Selor. Je zal zien dat er vele data beschikbaar zijn in de kalender van de testen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

 

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 50min.)

Deze proef wordt georganiseerd op basis van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap.

Via een situationele beoordelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • Informatie analyseren
 • Problemen oplossen

Deze proef zal plaatsvinden rond midden april - begin mei 2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

 

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Specifieke screening pc proef. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

 

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 2 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Je kan solliciteren tot en met 2/03/2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact

Meer info over de jobinhoud?

Iriscare:

Tessa Vermassen - Attaché HR

Tel.: 02 435 62 66

E-mail: tessa.vermassen@iriscare.brussels 

 

DVC:

Charlot Simoens - Administratief assistent HR

Tel.: 02 552 01 33

E-mail: csimoens@ggc.brussels

 

Meer info over de selectieprocedure?

Sabine Van Liefferinge – Assistent HR Services

Contactpersoon Werkenvoor.be

Tel.: 02 740 72 65

E-mail: sabine.vanliefferinge@bosa.fgov.be

 

Adres en algemene contactgegevens
FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe ons bereiken?
Wegbeschrijving