Technisch medewerker (m/v/x)

Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

Selectiecode

ANE21004

Taal

Nederlands

Diploma

Hoger secundair

Contracttype

Statutair

Functieniveau

C

Type aanwerving

Niet van toepassing

Duur

Niet van toepassing

Voltijds/deeltijds

Niet van toepassing

Jobinhoud

Naargelang de dienst waar je wordt ingezet, zijn dit de voornaamste dagelijkse taken die je in teamverband uitvoert:

De controlecentra (Nationale dienst voor de Controle van het Spectrum - NCS):

 • Je voert al dan niet aangekondigde controles uit naar aanleiding van radiostoringen of om toe te zien op de juiste naleving van de vigerende reglementering.
 • Je verricht technische metingen van apparatuur op verzoek van derden, met name vanwege de gerechtelijke autoriteiten.
 • Je verricht specifieke metingen om een expertise uit te voeren op het gebied van radio-uitzendingen.
 • Je verricht de technische controle van apparatuur waardoor frequente verplaatsingen op de weg buiten de klassieke diensturen noodzakelijk zijn.

De Dienst Toewijzingen:

 • Je bestudeert en behandelt de definitieve of tijdelijke verzoeken om frequentietoewijzing als dienst aan de aanvragers van private radiocommunicatienetwerken.
 • Je collega's van de bevoegde interne dienst staan in voor de administratieve behandeling van het dossier. Zij maken jou na ontvangst van een vergunningsaanvraag de nodige gegevens over om een technische analyse uit te voeren teneinde na te gaan welke frequenties kunnen worden toegekend en onder welke voorwaarden.
 • Je beschikt over een hiertoe ontwikkelde databank waarop je je kan beroepen om deze technische analyse uit te voeren.

De Dienst Controles (Brussel):

 • Je voert controles uit van de radiocommunicatieapparatuur in magazijnen, verkooppunten en op (antiek)markten om de administratieve conformiteit daarvan te onderzoeken.
 • Je voert ook conformiteitscontroles uit van de radiocommunicatieapparatuur die verkocht wordt op internetsites.
 • Je gaat, in samenwerking met de douane, de conformiteit van ingevoerde radiocommunicatieapparatuur na, wat eventueel tot inbeslagname kan leiden.

Je werkt over het algemeen onder het gezag van een technisch sectiechef. Je zal samenwerken met andere personeelsleden (Dienst Controles en Dienst Toewijzingen), alsook met personen van buiten het BIPT (particulieren, justitie, federale politie).  


Meer info over de jobinhoud?
Karel-Jan De Braekeleer - Administratief sectiechef Dienst Personeelsmanagement
Contactpersoon BIPT
Tel.: 02/226.87.54
E-mail: Karel-Jan.DeBraekeleer@BIPT.be

Werkgever

Er zijn 2 plaatsen bij de dienst Controles - NCS Anderlecht van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) (Koning Albert II-Laan 35 bus 1, 1030 Brussel).

Als technisch medewerker word je ofwel tewerkgesteld bij de Dienst Toewijzingen ofwel bij de Dienst Controles in het hoofdkantoor van Brussel (Ellipse Building-Gebouw C, Koning Albert II laan 35 bus 1 te 1030 Brussel), ofwel in een controlecentrum (NCS) in Anderlecht, Gent of Antwerpen. In een centrum wordt de klemtoon gelegd op controles, waarvoor frequente verplaatsingen op de weg met een dienstvoertuig nodig zijn en ook een beschikbaarheid wordt vereist buiten de klassieke diensturen. Dit kan zowel 's avonds, 's nachts of in het weekend zijn (bijv. voor controles tijdens de Grote Prijs Formule 1). 

!Indien je geslaagd bent voor deze selectie word je opgenomen in een reserve die 3 jaar geldig blijft en waaruit geput zal worden telkens er een plaats van technicien (zowel statutair als contractueel) vacant is!

Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) is de federale instelling die de volgende functies uitoefent:

 • het is de regulator van de elektronische communicatiemarkt. Het BIPT heeft de opdracht de concurrentie te bevorderen, bij te dragen tot de ontwikkeling van de interne markt en de belangen van de gebruikers te beschermen.
 • het is de regulator van de postmarkt. Het BIPT ziet toe op de tarieven en de kwaliteit van de diensten van de aanbieder van de universele postdienst en kent de vergunningen toe aan de operatoren die de postmarkt betreden.
 • het beheert het elektromagnetisch spectrum van de radiofrequenties. Het BIPT verdeelt de schaarse middelen (radiofrequenties en nummers) en vervult ook de rol van “etherpolitie”. Het controleert het elektromagnetisch spectrum, de operatoren en de apparatuur.
 • het is een mediaregulator in Brussel-Hoofdstad en ziet erop toe dat de operatoren in het tweetalige gebied van Brussel-Hoofdstad de specifieke regelgeving op het vlak van radio- en televisieomroep in acht nemen.
 • het BIPT handelt eveneens als Belgische overheid om diverse opdrachten van algemeen belang te vervullen.

Meer informatie hierover kan je lezen in het jaarverslag op de website.

Deelnemingsvoorwaarden

Competenties


Gedragsgerichte competenties

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid. 
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.


Technische competenties

 • Je beschikt over een basiskennis elektriciteit.
 • Je beschikt over een basiskennis elektronica en telecommunicatie.

Opgelet! Jouw motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore (x2).

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt kennis betreffende het manipuleren van meettoestellen voor radio- en telecommunicatie.
 • Je kan vlot overweg met tekstverwerking, rekenbladen, e-mail en internet.
 • Je hebt kennis van het Frans, Duits en/of Engels.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B dat je toelaat verplaatsingen te maken die vereist zijn voor deze functie.

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum (3 mei 2021):

Om bij wege van werving benoemd te worden tot de graad van technicien – niveau C – moet men houder zijn van één der hiernavolgende studiegetuigschriften of diploma's in een afdeling behorend tot de groep “Elektriciteit, Elektromechanica of Elektronica”:

 • getuigschrift van hoger secundair onderwijs of getuigschrift van het zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan of kwalificatiegetuigschrift van het zesde leerjaar met volledig leerplan;
 • kandidaatsdiploma, diploma professionele of academische bachelor, diploma van het hoger onderwijs met volledig leerplan of getuigschrift, diploma of brevet van hoger zeevaartonderwijs, diploma van technische ingenieur voor zover de houders van deze diploma's eveneens een studiegetuigschrift of diploma bezitten dat, overeenkomstig het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel, toegang verleent tot de betrekkingen van de federale overheidsdiensten van niveau C;
 • einddiploma van hogere secundaire technische of beroepsleergangen;
 • einddiploma van het hoger onderwijs van het korte type voor sociale promotie voor zover de houders van deze diploma's eveneens een studiegetuigschrift of diploma bezitten dat, overeenkomstig het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel, toegang verleent tot de betrekkingen van de federale overheidsdiensten van niveau C;
 • getuigschrift van beroepsopleiding afgeleverd door het Leger, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, de Waalse Openbare Dienst voor Werkgelegenheid en Professionele Opleiding, de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling of het Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft; getuigschrift van leertijd of diploma van ondernemingshoofd, uitgereikt door het Instituut voor Permanente Vorming van Middenstand en de Kleine en Grote Ondernemingen of door een vormingscentrum van de Middenstand, getuigschrift van verworven bekwaamheden, uitgereikt in het kader van de wetgeving inzake het industrieel leerlingwezen; getuigschrift van beroepsopleiding uitgereikt door een vormingscentrum gesubsidieerd door het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap of van lagere secundaire leergangen, voor zover de houders van die getuigschriften of diploma's eveneens een studiegetuigschrift of diploma bezitten dat, overeenkomstig het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel, toegang verleent tot de betrekkingen van de federale overheidsdiensten van niveau C. 


  Worden eveneens aangenomen:
 • de vroeger afgeleverde diploma's die overeenstemmen met de voornoemde diploma's (hetzelfde niveau);
 • de in het buitenland behaalde diploma's die krachtens verdragen of internationale overeenkomsten of krachtens wet of decreet, gelijkwaardig worden erkend met één van de voornoemde diploma's.

  Alle in het eerste lid vermelde getuigschriften en diploma's dienen te zijn uitgereikt door een inrichting opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat of door een van de Gemeenschappen. 


Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.
Hoe nog deelnemen qua diploma? 

 • Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2020-2021 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

 

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als technisch medewerker (niveau C) met de bijhorende weddeschaal.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 28.121,94 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie en een taalpremie Engels
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • gratis 4G smartphone alsook vergoeding van bepaalde bijbehorende kosten (enkel voor de controlediensten)
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+ kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen zoals bijvoorbeeld een gratis hospitalisatieverzekering
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • een halfjaarlijkse beheerstoelage

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
 • in het bezit zijn van een rijbewijs B. 

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.


Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.


Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?

Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).


Meer info over ons diversiteitsbeleid?

Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Opgelet

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures' in je online-account ‘Mijn Selor' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.


SelectietestenFunctiespecifieke screening


Event 1: Computergestuurde proef (+/- 2u30 min)

Via 1 geïnformatiseerde test  en 1 meerkeuzevragenlijst worden volgende competenties gemeten: informatie analyseren, problemen oplossen, basiskennis elektriciteit en basiskennis elektronica en telecommunicatie.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt (op het totaal van beide tests). Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 12 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef zal plaatsvinden bij Selor op 19 mei 2021(onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor deze proef. Je kan alleen maar inschrijven als je aan de deelnemingsvoorwaarden voldoet. Wacht niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Event 2: Interview (+/- 1u):

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.


Deze proef zal plaatsvinden begin juni 2021 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?

Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.


  Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)


 • Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
  Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de functiespecifieke screening (interview). Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten op "motivatie" voor het gedeelte 'functiespecifieke screening event 2: interview' voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 12 geslaagden opgesteld, die 3 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 3 mei 2021.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor' zit. We screenen ook je diploma of, voor laatstejaars, je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting. Dat moet je ook opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Contactpersoon Selor
Sabine Van Liefferinge - Assistent HRS
Tel.: 02/740.72.65
E-mail: sabine.vanliefferinge@bosa.fgov.be  

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Mieke De Regt
  Het BIPT is een relatief kleine organisatie, iedereen kent er elkaar.
  Mieke De Regt
  Adviseur Internationale Betrekkingen
  -
  Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
  More about Mieke De Regt
 • Portret Isabelle
  Als de jobinhoud je aanspreekt en je hebt het gevraagde diploma, doe dan zeker mee aan de sollicitatieprocedure!
  Isabelle
  Administratief medewerker
  -
  Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
  More about Isabelle
 • Portret Bram Neeskens
  Ik vind het zeer aangenaam om te kunnen werken met mensen die een verschillende professionele achtergrond hebben.
  Bram Neeskens
  Juridisch adviseur
  -
  Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
  More about Bram Neeskens
 • Portret Sarah Bierlier
  Toen ik bij het BIPT kwam werken, was ik onder de indruk van de positieve en gastvrije bedrijfscultuur.
  Sarah Bierlier
  Economiste
  -
  Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
  More about Sarah Bierlier
 • Portret Laurence Hoflack
  We werken altijd als team op onze dossiers. Dit leidt tot een grote verbondenheid tussen de collega’s en dat vind ik erg aangenaam.
  Laurence Hoflack
  Ingenieur bij de dienst Telecommarkt & Media
  -
  Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
  More about Laurence Hoflack