Burgerlijk Ingenieur Dienst netwerkveiligheid (m/v/x)

Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

Selectiecode

ANE21006

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A1

Type aanwerving

Niet van toepassing

Duur

Niet van toepassing

Voltijds/deeltijds

Niet van toepassing

Jobinhoud

Werk mee aan de veiligheid van de Belgische telecomnetwerken van vandaag en morgen!

Enerzijds gebruik je je technische expertise om de veiligheidsrisico's in netwerken te identificeren en gepaste maatregelen voor te stellen. Veiligheid is immers veel meer dan een louter technische materie. Je werkt voortdurend samen met de telecomoperatoren en andere overheidsdiensten die de veiligheid van ons land hoog in het vaandel dragen.

Anderzijds gebruik je je technische expertise om een steentje bij te dragen aan het opstellen en het uitwerken van future-proof nationale regelgeving voor de veiligheid van netwerken.

Je houdt je kennis up-to-date door de evoluties rond veiligheid op te volgen. Dit doe je door zelfstudie, bijkomende opleidingen tijdens de job en door deelname aan nationale en internationale werkgroepen. Je werkt in een multidisciplinaire werkomgeving. 

De voornaamste activiteiten van een ingenieur-adviseur bij de dienst Netwerkveiligheid zijn:

 • Coördineren van de jaarlijkse risicoanalyse van de operatoren, het rapporteren hierover, alsook het bijwerken van de methodologie op basis van feedback van de operatoren en betrokken overheidsdiensten;
 • Opvolgen van incidenten in de telecomsector;
 • Meewerken aan richtlijnen om de veiligheid van de netwerken te verbeteren op basis van lessons learned van incidenten en in samenwerking met andere publieke en private spelers;
 • Voorbereiden en uitvoeren van inspecties bij de kritieke infrastructuur van de telecomoperatoren op basis van incidenten, technische bronnen en best practices;
 • Ontwerpen en uitvoeren van crisisoefeningen in samenwerking met de operatoren en overheidsdiensten;
 • Up-to-date houden van het sectoraal noodplan;
 • Nationale en internationale discussies over de Cybersecurity Act en NIS-wetgeving opvolgen en meewerken aan de Belgische implementatie ervan.


  Meer info over de jobinhoud?
  Albert Jorissen – ingenieur-adviseur
  Contactpersoon Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)
  Tel: 02/226.89.75
  E-mail: albert.jorissen@bipt.be 
   

Werkgever

Er is 1 plaats als ingenieur-adviseur bij de dienst Netwerkveiligheid van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) (Ellipse Building - Gebouw C, Koning Albert II-laan 35 bus 1, 1030 Brussel).

De Dienst Netwerkveiligheid

Elektronische communicatie speelt een steeds dominantere en alomtegenwoordige rol in onze moderne maatschappij, direct via het gebruik van de diensten die ze biedt (telefonie, internet, enz.) en indirect via de onderlinge samenhang tussen deze communicatie en de andere sectoren (energie, transport of financiën bijvoorbeeld).
De Dienst Netwerkveiligheid speelt daarbij een onmisbare rol op het vlak van veiligheid door zijn brede spectrum aan activiteiten en zijn nauwe band met de sector. Op grond van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie beschikt het BIPT over bevoegdheden met betrekking tot de veiligheid van de openbare netwerken en diensten voor elektronische communicatie, bevoegdheden die onlangs versterkt zijn door de wet van 10 juli 2012 houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie.
Via de Dienst Netwerkveiligheid waakt het BIPT erover dat de operatoren de veiligheidsmaatregelen nemen waarmee de integriteit en beschikbaarheid van hun netwerken en diensten gegarandeerd kunnen worden. De Dienst Netwerkveiligheid speelt een rol in sleuteldossiers zoals de nooddiensten, wettelijke onderschepping of gegevensbewaring.


Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT):

 • is de regulator van de elektronische communicatiemarkt. Het BIPT heeft de opdracht de concurrentie te bevorderen, bij te dragen tot de ontwikkeling van de interne markt en de belangen van de gebruikers te beschermen.
 • is de regulator van de postmarkt. Het BIPT ziet toe op de tarieven en de kwaliteit van de diensten van de aanbieder van de universele postdienst en kent de vergunningen toe aan de operatoren die de postmarkt betreden.
 • beheert het elektromagnetisch spectrum van de radiofrequenties. Het BIPT verdeelt de schaarse middelen (radiofrequenties en nummers) en vervult ook de rol van “etherpolitie”. Het controleert het elektromagnetisch spectrum, de operatoren en de apparatuur.
 • is een mediaregulator in Brussel-Hoofdstad en ziet erop toe dat de operatoren in het tweetalige gebied van Brussel-Hoofdstad de specifieke regelgeving op het vlak van radio- en televisieomroep in acht nemen.
 • handelt eveneens als Belgische overheid om diverse opdrachten van algemeen belang te vervullen.

Meer informatie hierover kan je lezen in het jaarverslag op de website.

 

Deelnemingsvoorwaarden

Competenties


Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je handelt in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en je bouwt een vertrouwensrelatie met hen op, op basis van je expertise.


Redeneervaardigheden

 • Abstracte redeneervaardigheden


Technische competenties

 • Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.
 • Je hebt een goede kennis van elektronische communicatienetwerken.
 • Je hebt een goede kennis van netwerkveiligheid.Een goede motivatie is eveneens belangrijk.
Opgelet! De competentie in het vet wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd.
De competentie ‘objectieven behalen' en je motivatie wegen harder door (x2) in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef
 

 • Je werkt in een tweetalige omgeving en je werkt met dossiers met een Europese en internationale dimensie. De praktische kennis van het Frans en het Engels is dus een pluspunt.
 • Je hebt kennis van het behandelen van bedreigingen en kwetsbaarheden op het gebied van beveiliging van communicatienetwerken.
 • Je hebt kennis van netwerkprotocollen.

 

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 

 • Diploma van basisopleiding van de 2de cyclus van Burgerlijk ingenieur/ master in de ingenieurswetenschappen uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.
Hoe nog deelnemen qua diploma? 

 • Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2020-2021 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

 

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als ingenieur (adviseur - niveau A) met de bijhorende weddeschaal.

Loon
Minimum aanvangswedde: 50.314,22 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Loon na 1 jaar: 63.139,21 EURO (bruto jaarsalaris, aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Loon na 8 jaar: 76.992,45 EURO (bruto jaarsalaris, aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen)
 

Voordelen  

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie en/of een taalpremie voor het Engels
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits at work
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen zoals een gratis hospitalisatieverzekering
 • beschikken over een laptop en smartphone alsook vergoeding van bepaalde bijhorende kosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • een halfjaarlijkse evaluatiepremie
 • mogelijkheid tot thuiswerk.

   

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • bereid zijn deel te nemen aan de vereiste procedure voor het bekomen van een veiligheidsmachtiging nodig voor het uitoefenen van bepaalde opdrachten in het kader van je functie (wet van 11.12.1998 betreffende de classificatie en veiligheidsmachtigingen).

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode van 1 jaar met succes hebt vervuld en het veiligheidsonderzoek met een positief advies hebt afgesloten.
 

Procedure

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, spelen geen rol bij het meten van je competenties.


Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.


Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?

Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).


Meer info over ons diversiteitsbeleid?

Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Opgelet 

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures' in je online-account ‘Mijn Selor' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.


 

Selectiestappen

Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma . De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden'). 

 

Functiespecifieke screening

Stap 2: Specifieke screening - PC proef (+/- 1u15)

Of deze proef wordt georganiseerd is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de screening van de deelnemingsvoorwaarden. Via geïnformatiseerde testen worden abstracte redeneervaardigheden en informatie integreren gemeten.

Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 12 best geklasseerde kandidaten toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef zal plaatsvinden rond de derde week van augustus 2021 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.


Stap 3: Specifieke screening - interview + schriftelijke proef (+/- 1u30 + 2u voorbereidingstijd).

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Vóór het interview krijg je een schriftelijke proef en voldoende tijd om die voor te bereiden. De competenties 'informatie analyseren', 'schriftelijke communicatie' en 'kennis van algemene technische netwerken (telecommunicatie en veiligheid)' worden aan de hand van deze schriftelijke proef gemeten. Die schriftelijke proef wordt besproken tijdens je interview.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond de derde week van augustus 2021 (onder voorbehoud) indien 'stap 2: Specifieke screening- PC proef', niet doorgaat en rond de eerste helft van september 2021 indien ‘stap 2: Specifieke screening - PC proef' wel doorgaat. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?

Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

    
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
  Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de functiespecifieke screening (Stap 3 - interview + schriftelijke proef). Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor de competentie ‘In team werken' voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald. 

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 20 geslaagden opgesteld, die 3 jaar geldig blijft. 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 02/08/2021.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor' zit. We screenen ook je diploma of, voor laatstejaars, je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting. Dat moet je ook opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

 

Extra info

Contactpersoon Selor
Jona Veeckman - Assistent HRS
Contactpersoon SELOR
Tel.: 02/740.78.15
E-mail: jona.veeckman@bosa.fgov.be 

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Mieke De Regt
  Het BIPT is een relatief kleine organisatie, iedereen kent er elkaar.
  Mieke De Regt
  Adviseur Internationale Betrekkingen
  -
  Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
  More about Mieke De Regt
 • Portret Isabelle
  Als de jobinhoud je aanspreekt en je hebt het gevraagde diploma, doe dan zeker mee aan de sollicitatieprocedure!
  Isabelle
  Administratief medewerker
  -
  Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
  More about Isabelle
 • Portret Bram Neeskens
  Ik vind het zeer aangenaam om te kunnen werken met mensen die een verschillende professionele achtergrond hebben.
  Bram Neeskens
  Juridisch adviseur
  -
  Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
  More about Bram Neeskens
 • Portret Sarah Bierlier
  Toen ik bij het BIPT kwam werken, was ik onder de indruk van de positieve en gastvrije bedrijfscultuur.
  Sarah Bierlier
  Economiste
  -
  Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
  More about Sarah Bierlier
 • Portret Laurence Hoflack
  We werken altijd als team op onze dossiers. Dit leidt tot een grote verbondenheid tussen de collega’s en dat vind ik erg aangenaam.
  Laurence Hoflack
  Ingenieur bij de dienst Telecommarkt & Media
  -
  Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
  More about Laurence Hoflack