Burgerlijk Ingenieur Network Security (m/v/x)

Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

Selectiecode

ANE22003

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A1

Type aanwerving

Niet van toepassing

Duur

Niet van toepassing

Voltijds/deeltijds

Niet van toepassing

Jobinhoud

Werk mee aan de veiligheid van de digitale infrastructuren van vandaag en morgen!

Veiligheid begint bij het opstellen van internationale standaarden, normen en certificeringen die de digitale infrastructuren van morgen zullen definiëren. Je neemt deel aan en draagt bij tot hun opstelling en toepassing in relevante werkgroepen.

Veiligheid houdt ook audits en controles in, a priori, in de vorm van vergunningen of, a posteriori, in de vorm van inspecties. Je gebruikt je technische expertise om de veiligheid van marktspelers te ondersteunen en te versterken, met name tijdens het opstellen van richtlijnen, controles of samenwerkingsoefeningen.

Veiligheid, dat is ook in staat zijn verbanden te leggen tussen de verschillende technische en organisatorische capaciteiten die beschikbaar zijn op de verschillende beleidsniveaus, bij de verschillende administraties en de marktspelers in België. Je ontwikkelt je eigen netwerk en gebruikt de bekende aanspreekpunten om de toegang tot die capaciteiten te vergemakkelijken voor de relevante belanghebbende partijen.

Het up-to-date houden van je kennis is van essentieel belang voor het slagen van je doelstellingen. Dit doe je door zelfstudie, bijkomende opleiding tijdens de job en/of door deelname aan nationale en internationale werkgroepen.

Je werkt in een multidisciplinaire werkomgeving.

De voornaamste taken van een ingenieur in het departement van netwerkveiligheid zijn de volgende:

 • Toezicht op de veiligheid van digitale infrastructuren door de risico's in kaart te brengen en ze te melden aan de belanghebbende partijen;
 • Audit van de marktspelers in de sector van de digitale infrastructuren;
 • Beheer van incidenten in de sector van de digitale infrastructuren;
 • Bijdragen aan het opstellen van standaarden, normen en certificeringsregelingen inzake de veiligheid van digitale infrastructuren;
 • Formuleren van adviezen, met name over 5G-netwerken;
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van wetgevingen met betrekking tot de activiteiten van de dienst.

Aangezien je ook in contact komt met gevoelige informatie, zal je gevraagd worden om deel te nemen aan de vereiste procedure voor het bekomen van een veiligheidsmachtiging nodig voor het uitoefenen van bepaalde opdrachten in het kader van je functie (wet van 11.12.1998 betreffende de classificatie en veiligheidsmachtigingen).


Meer info over de jobinhoud?
Albert Jorissen - Ingenieur-adviseur
BIPT
Tél. : 02 226 89 75
E-mail : albert.jorissen@bipt.be

Indien je voor jezelf nog een beter beeld van de functie wil vormen, ga dan via deze link naar een aantal getuigenissen van jouw toekomstige collega's.

Werkgever

Er is 1 statutaire vacature en 1 contractuele vacature (bepaalde duur van 3 jaar) bij de dienst Netwerkveiligheid (Netsec) van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT), Ellipse Building - Gebouw C - Koning Albert II-laan 35 bus 1 -1030 Brussel.

Gesterkt door zijn nieuwe verantwoordelijkheden heeft het BIPT besloten om zijn dienst “Netwerkveiligheid” te versterken. Je komt dus terecht in een nieuw team en zal integraal deel uitmaken van een dynamiek in volle expansie.

Op het vlak van veiligheid controleert het BIPT de sector van de digitale infrastructuren, met name de telecommunicatiesector. Via zijn dienst “Netwerkveiligheid” speelt het BIPT een onontbeerlijke rol op het vlak van de veiligheid door:

 • marktspelers te auditen;
 • aanbevelingen op te stellen;
 • deel te nemen aan het nationale crisisbeheer;
 • adviezen af te leveren;
 • bij te dragen aan technische normen.

Het BIPT volgt een globale aanpak van de veiligheid en wil een passend antwoord bieden op de verschillende bedreigingen (vernieling van sites, cyberaanvallen, hybride ...) op het vlak van preventie en voorbereiding, maar ook op het vlak van incidentenbeheer. Doel van het BIPT is nagaan of de digitale infrastructuren voldoende betrouwbaarheid bieden voor de digitale maatschappij van vandaag en morgen.

Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT):

- is de regulator van de elektronische communicatiemarkt. Het BIPT heeft de opdracht de concurrentie te bevorderen, bij te dragen tot de ontwikkeling van de interne markt en de belangen van de gebruikers te beschermen.

- is de regulator van de postmarkt. Het BIPT ziet toe op de tarieven en de kwaliteit van de diensten van de aanbieder van de universele postdienst en kent de vergunningen toe aan de operatoren die de postmarkt betreden.

- beheert het elektromagnetisch spectrum van de radiofrequenties. Het BIPT verdeelt de schaarse middelen (radiofrequenties en nummers) en vervult ook de rol van “etherpolitie”. Het controleert het elektromagnetisch spectrum, de operatoren en de apparatuur.

- is een mediaregulator in Brussel-Hoofdstad en ziet erop toe dat de operatoren in het tweetalige gebied van Brussel-Hoofdstad de specifieke regelgeving op het vlak van radio- en televisieomroep in acht nemen.

- handelt eveneens als Belgische overheid om diverse opdrachten van algemeen belang te vervullen.

Meer informatie hierover kan je lezen in het jaarverslag op de website

Deelnemingsvoorwaarden

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je geeft advies aan jouw gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie op met hen op basis van jouw expertise.
   

Redeneervermogen

 • Abstract redeneervermogen


Technische competenties

 • Je hebt een basiskennis van digitale infrastructuur
 • Je hebt een basiskennis van veiligheid, meer bepaald risico- en incidentenbeheer


Niet vereist, wel een troef
Aangezien je in een internationaal-gerichte omgeving terechtkomt, is een praktische kennis van het Frans en het Engels een pluspunt.

 

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van burgerlijk ingenieur uitgereikt door de Belgische universiteiten met inbegrip van de aan deze universiteiten verbonden scholen of gelijkgestelde instellingen, indien de studies ten minste 4 jaar hebben omvat;
 • Diploma van master burgerlijk ingenieur uitgereikt door een universiteit na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten;
 • Getuigschrift uitgereikt aan diegenen die de studies hebben voleindigd aan de Polytechnische Faculteit van de Koninklijke Militaire School en die krachtens de wet van 11 september 1933 op de bescherming van de titels van het hoger onderwijs gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur, met de door de Koning bepaalde kwalificatie.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Dossier' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma?

 • Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2021-2022 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
 • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
  Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
 • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
  Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.
 

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als ingenieur-adviseur. 

Loon
Minimum aanvangswedde: 53.394,92 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Loon na 1 jaar: 67.005,17 EUR
Loon na 8 jaar: 81.706,64Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie en/of een taalpremie voor het Engels
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits at work
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen zoals een gratis hospitalisatieverzekering
 • beschikken over een laptop en smartphone alsook vergoeding van bepaalde bijhorende kosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • een halfjaarlijkse evaluatiepremie
 • mogelijkheid tot thuiswerk

 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je je stageperiode met succes vervuld hebt.
 

Procedure

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.


Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.


Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?

Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).


Meer info over ons diversiteitsbeleid?

Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Opgelet

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures' in je online-account ‘Mijn Dossier ' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

   

Selectiestappen


Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: screening van diploma


Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden') en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier' op de uiterste inschrijvingsdatum. 
 

Functiespecifieke screening


Stap 2: Specifieke screening - PC/Schriftelijke proef (+/- 1u05) 
Of deze proef wordt georganiseerd is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap.
Via een geïnformatiseerde situationele beoordelingstest en een redeneertest worden volgende competenties gemeten:

 • adviseren
 • abstract redeneervermogen

Er is voor deze test geen minimumscore. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 12 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.
Deze proef zal plaatsvinden in juni 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.
Stap 3: Specifieke screening - interview met case (+/- 1u45 + 1u voorbereidingstijd)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.
Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.
Als stap 2 niet georganiseerd wordt, zal deze test doorgaan tussen 14 juni 2022 en begin juli 2022 (onder voorbehoud).
Als stap 2 wel georganiseerd wordt, zal deze test doorgaan in juli en augustus 2022 (onder voorbehoud).
Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Dossier'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 
Wil je je resultaten beter begrijpen? Ontdek onze evaluatiemethoden voor de PC-tests.
Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

Procedure:

 • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
 • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
 • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
 • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt voor stap 3 - interview met case . Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald. 
Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.
Andere organisaties kunnen, voor gelijkaardige functies, ook een beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je rangschikking, word je uitgenodigd voor een bijkomende proef (Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.) Deze proef bestaat vaak uit een interview.
Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 12 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 2 juni 2022.

Je moet online solliciteren via ‘mijn dossier'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Dossier' zit. We screenen ook je diploma of, voor laatstejaars, je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting. Dat moet je ook opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.
 

Extra info

Contactpersoon Selor
Kevin De Mesmaeker - Assistant HRS
Tel.: 02/740.78.11
E-mail: kevin.demesmaeker@bosa.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Mieke De Regt
  Het BIPT is een relatief kleine organisatie, iedereen kent er elkaar.
  Mieke De Regt
  Adviseur Internationale Betrekkingen
  -
  Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
  More about Mieke De Regt
 • portrait Isabelle
  Als de jobinhoud je aanspreekt en je hebt het gevraagde diploma, doe dan zeker mee aan de sollicitatieprocedure!
  Isabelle
  Administratief medewerker
  -
  Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
  More about Isabelle
 • Portret Bram Neeskens
  Ik vind het zeer aangenaam om te kunnen werken met mensen die een verschillende professionele achtergrond hebben.
  Bram Neeskens
  Juridisch adviseur
  -
  Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
  More about Bram Neeskens
 • Portret Sarah Bierlier
  Toen ik bij het BIPT kwam werken, was ik onder de indruk van de positieve en gastvrije bedrijfscultuur.
  Sarah Bierlier
  Economiste
  -
  Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
  More about Sarah Bierlier