Voorzitter van het Directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) (m/v/x)

Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas

Selectiecode

ANE22701

Diploma

Master

Contracttype

Mandaat

Functieniveau

A1

Type aanwerving

Managementselectie

Duur

Niet van toepassing

Voltijds/deeltijds

Niet van toepassing

Jobinhoud

Jobcontext

Met het oog op de benoeming van het directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) nodigt de minister van Energie de personen die zich voor deze functie kandidaat wensen te stellen uit om hun kandidatuur in te dienen.

 De Commissie is een autonoom organisme dat, krachtens de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, belast is, enerzijds, met een algemene taak van toezicht en controle op de toepassing van de betreffende wetten en reglementen, en anderzijds met een raadgevende taak ten behoeve van de overheid inzake de organisatie en werking van de elektriciteits- en gasmarkt.
Hoewel de CREG een onafhankelijk organisme is en beschikt over diverse bevoegdheden voor de uitoefening van de aan haar toevertrouwde taken, legt zij verantwoordelijkheid af aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, onder meer door de opstelling van een, via de Elektriciteitswet en Gaswet, verplicht jaarverslag. Een jaarlijkse rapportering wordt eveneens overgemaakt aan de “Agency for the Cooperation of Energy Regulators” (ACER) en aan de Europese Commissie. De CREG verschaft bovendien een volledige motivering en verantwoording voor haar beslissingen om de jurisdictionele toetsing ervan mogelijk te maken.

Het directiecomité staat in voor het operationeel bestuur van de CREG en stelt alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de uitvoering van haar opdrachten. Het bestaat uit een voorzitter en drie andere leden die worden benoemd bij in Ministerraad overlegd koninklijk besluit voor een eenmaal hernieuwbare termijn van zes jaar. De voorzitter en leden van het directiecomité zullen worden gekozen omwille van hun deskundigheid inzonderheid voor de aangelegenheden die onder hun bevoegdheid vallen : de voorzitter voor wat betreft het management van de commissie, de leden voor wat betreft de directies die zij moeten leiden.

De voorzitter van het directiecomité is belast met de leiding van de instelling in al zijn aspecten, zonder aan die functie de bevoegdheid over een eigen directie te verbinden. De voorzitter zal worden ondersteund door een beperkte staf en een secretariaat.

De drie directies zijn de volgende :

 • een directie voor de technische werking van de gasmarkt en de elektriciteitsmarkt;
 • een directie voor de controle op de prijzen en de rekeningen op de gasmarkt en de elektriciteitsmarkt;
 • een administratieve directie.

De deskundigheid vereist voor de aangelegenheden die vallen onder de bevoegdheid van de voorzitter van het directiecomité heeft onder meer betrekking op:

De voorzitter zal worden gekozen op basis van zijn vermogen om de CREG te leiden.

Als voorzitter van het directiecomité beheert en leidt hij/zij namens het directiecomité het strategisch plan en de evaluatie ervan. Hij/zij fungeert als eerste aanspreekpunt voor de andere directieleden en hij/zij is in staat om visies vanuit juridische, technische of economische hoek te convergeren naar een sterke geïntegreerde visie via een multidisciplinaire aanpak. De voorzitter leidt het managementteam en is dus in staat om een consensus te vinden, zodat de CREG met één stem kan spreken.

De voorzitter fungeert als gezicht en extern vertegenwoordiger van de organisatie en vormt het aanspreekpunt voor alle actoren op de energiemarkt en de overheden. Hij/zij moet beschikken over de bekwaamheid om consensuele relaties met deze actoren te onderhouden, waaronder met name de Europese instellingen, de ministers, de nationaal betrokken administraties, waaronder de Algemene Directie Energie, de Raad van de Mededinging en de andere nationale en gewestelijke regulatoren.

Ook de interne en externe communicatie behoren tot de taken van het Voorzitterschap, dat zo instaat voor het beheer van de website en de contacten met de pers.
Hij/zij is de vertegenwoordiger van de CREG bij de Europese instanties, met name ACER.  In het bijzonder is zij verantwoordelijk voor:

 • de coördinatie van het interne standpunt binnen de CREG
 • het organiseren van de vertegenwoordiging van de CREG binnen de verschillende werkgroepen op Europees niveau
 • de coördinatie en de verdediging op Europees niveau van het Belgische standpunt dat samen met de regionale regulatoren bepaald wordt
 • het opvolgen van de verschillende bijdragen die geleverd worden ( bevragingen, studies, consultaties, rapporten…) op Europees niveau en die overleg met de regionale regulatoren inhouden

Bij dit alles wordt onder “Elektriciteitswet” verstaan: de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en onder “Gaswet”: de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen.

Meer info

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, de selectieprocedure en het statuut (verloning,…) kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be.

Werkgever

De CREG is als volgt georganiseerd:

 1. Voorzitterschap van het Directiecomité
 2. Controle op de prijzen en de rekeningen
 3. Technische werking van de elektriciteitsmarkt en de gasmarkt
 4. Administratieve directie

Voor meer informatie kan u terecht op de website van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas.

Omvang: 

 • Aantal medewerkers:   70
 • Jaarlijks werkingsbudget: 17 miljoen euro

Deelnemingsvoorwaarden

COMPETENTIES

FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES

 • Strategisch inzicht in het politieke besluitvormingsproces in België en op Europees niveau, het Belgische institutionele landschap;
 • In staat zijn om een consistente, toekomstgerichte en strategische visie voor de CREG en de energiemarkt te ontwikkelen;
 • De veranderingen op de markt in het kader van de energietransitie kunnen integreren in de werking en het beleid van de CREG;
 • Goede kennis van de diverse stakeholders op de energiemarkt en in staat zijn constructieve relaties met deze actoren met tegengestelde belangen op te bouwen;
 • Vermogen om zonder vooroordelen te luisteren naar diverse standpunten, om open te dialogeren en naar consensus te streven;
 • In staat zijn een visie te ontwikkelen over de manier waarop de CREG haar reputatie kan versterken en promoten en haar rol als kenniscentrum verder kan uitbouwen;
 • In staat zijn de CREG te vertegenwoordigen op nationale en internationale fora, naar de pers en naar diverse overheden toe.

GENERIEKE MANAGEMENT- EN LEIDINGGEVENDE COMPETENTIES GEEVALUEERD GEDURENDE DE MONDELINGE PROEF

Manier van denken 

 • analytisch vermogen
 • flexibel en vernieuwend denken
 • visie en integratievermogen.

Manier van omgaan binnen de HR-omgeving 

 • coachen, motiveren en ontwikkelen van personeel
 • aansturen van groepen.

Interactie met de omgeving 

 • samenwerken en uitbouwen van netwerken
 • gerichtheid op de burger, de interne klant en de maatschappij.

Doelstellingen 

 • verantwoordelijkheidszin
 • realiseren van doelstellingen
 • overtuigen en onderhandelen.

Varia 

 • mondeling en schriftelijk communiceren
 • loyaliteit en integriteit
 • kennis van Nederlands, en minstens een basiskennis Frans en Engels.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij Selor.

1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je

 • houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van universitair onderwijs of van hoger onderwijs van het academisch niveau (op te laden via ‘Mijn Dossier'). Laad je diploma op in je online-account ‘Mijn Dossier' op het moment van de inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum

 • Ten minste tien jaar ervaring hebben met onderhandelingen en besluitvorming met betrekking tot politieke en publieke overheden waarvan ook ten minste zes jaar ervaring als directielid of leidinggevende van een team, departement of afdeling (aan te tonen in de specifieke rubrieken in ‘Mijn Dossier').

GELIJKSCHAKELING EN TAAL DIPLOMA?

Als een diploma vereist is: 

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid (02/553.98.19) en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Aanbod

ARBEIDSVOORWAARDEN

Indiensttreding :

De voorzitter en de leden van het directiecomité dienen beschikbaar te zijn om binnen een korte termijn na zijn/haar benoeming zijn/haar functie voltijds op te nemen.

AANSTELLINGSVOORWAARDEN

Onverenigbaarheden en belangenconflicten :

Het Koninklijk besluit van 13 juli 2012 betreffende de benoemingsprocedure en het administratief statuut van de voorzitter en de leden van het directiecomité van de commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas en tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot vaststelling van de regels toepasselijk op de voorzitter en de leden van het directiecomité van de commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas inzake onverenigbaarheden en belangenconflicten voorziet in diverse bepalingen betreffende de aanwervingsprocedure en het statuut alsook de onverenigbaarheid voor en tijdens de uitoefening van het mandaat. Gelieve je tot dit artikel te wenden voor meer informatie.

Procedure

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures' in je online-account ‘Mijn Dossier' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
  Uitnodigingen - Opgelet! De uitnodigingen voor de proeven krijg je uitsluitend per e-mail en/of via ‘Mijn Dossier'.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie van de geïnformatiseerde test/interview waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om zich uit te schrijven uiterlijk de dag voor de proef. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, indien er nog andere sessies beschikbaar zijn en voor zover dat de inschrijvingsperiode voor deze testen niet verlopen is.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in de berichtgeving in ‘Mijn Dossier'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

SELECTIETESTEN

VOORSELECTIE

Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel 

 • op basis van het in je online-account ‘Mijn Dossier' opgeladen diploma
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze management functie (vereiste ervaring), in ‘Mijn Dossier'.

Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in ‘Mijn Dossier' op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

GEÏNFORMATISEERDE TESTEN : ONGEVEER 3 UUR

Deze proef bestaat uit geïnformatiseerde testen die je organisatorische vaardigheden en je persoonlijkheid testen. De resultaten van deze testen worden meegedeeld aan de selectiecommissie die als enige de resultaten ervan beoordeelt en evalueert.

INTERVIEW + VOORBEREIDINGSTIJD : ONGEVEER 3 UUR

Deze proef evalueert, uitgaande van een praktijkgeval dat betrekking heeft op de te begeven managementfunctie, zowel de specifieke competenties als de managementvaardigheden vereist voor de uitoefening van deze functie. Je krijgt tijd om je voor te bereiden.

De geïnformatiseerde testen en de mondelinge proef zullen onder voorbehoud plaatsvinden tussen begin juni en 9 juli 2022.

Feedback
Je vraag voor feedback moet schriftelijk gedaan worden, binnen 2 maanden vanaf de datum van de verzending van de eindresultaten (wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur). Je kan onder andere je resultaten van de computergestuurde proef inkijken.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure

Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wil maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden) 

 • Selor informeert je toekomstige werkgever over de arbeidspostaanpassingen die je nodig hebt. Als je wil dat Selor dit voor jou doet, contacteer dan diversity@bosa.fgov.be zodra je weet waar en wanneer je begint te werken. We sturen je dan een aanvraagformulier op.

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

EN NA DE SELECTIEPROCEDURE?

Na het afsluiten van de geïnformatiseerde testen, van de mondelinge proef en na de vergelijking van de diploma's en verdiensten van de kandidaten, worden de kandidaten ingedeeld: 

 • hetzij in groep ‘geschikt´
 • hetzij in groep ‘niet geschikt´

Deze indeling wordt gemotiveerd.

Selor stuurt de lijst met de kandidaten, die geschikt zijn bevonden voor de vacante betrekking, naar de Minister toe.

Door de Minister wordt een bijkomend gesprek georganiseerd met de kandidaten van de groep « geschikt » ten einde hen onderling te vergelijken met betrekking tot hun specifieke competenties, hun relationele vaardigheden en hun leidinggevende capaciteiten vergeleken met de functiebeschrijving en het competentieprofiel betreffende de vacante functie.

De Minister maakt een voorstel voor benoeming over aan de Ministerraad. Na de mededeling van het voorstel aan de Ministerraad, worden de gekozen kandidaten voor een periode van zes jaar, overeenkomstig artikel 24, § 2 van de elektriciteitswet door de Koning bij een besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op voordracht van de minister, benoemd in de functie van lid van het directiecomité.

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. 

Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte? 
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid? 
Kijk op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 23/05/2022, uiterste inschrijvingsdatum. 

 1. Als je nog geen online-account ‘Mijn Dossier' hebt, creëer er dan één en vul je online-cv in. Vergeet vooral niet het vereiste diploma op te laden (zie rubriek ”Profiel” / Deelnemingsvoorwaarden” van de vacature). Andere informatie vind je op de site van Selor.
 2. Je solliciteert online via je ‘Mijn Dossier' en je vult de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken in en dit uitsluitend in de taal van de selectieprocedure (in dit geval in het Nederlands).
  Opgelet, bewaar je werk regelmatig! Het is namelijk zo dat na 15 minuten de sessie automatisch afsluit, omdat er geen veranderingen meer worden geregistreerd. Een algemene foutmelding zal verschijnen en de ingevulde gegevens zullen verloren gaan. Dit is een veiligheidsmaatregel voor het geval je je account open laat staan en er iemand anders op je computer werkt.
 3. Wanneer je de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken ingevuld hebt en op de knop “Opslaan” geklikt hebt, vergeet dan niet je kandidatuur te valideren door op de knop “Mijn kandidatuur valideren” (bovenaan op uw scherm) te klikken. Opgelet! Deze knop verschijnt enkel wanneer je voldoende ervaringsjaren ten aanzien van de deelnemingsvoorwaarden hebt vermeld.

Je kan de informatie in je online-CV en in de specifieke rubrieken tot aan de uiterste inschrijvingsdatum aanpassen. In dit geval, vergeet echter niet om je kandidatuur op te slaan na elke aanpassing in ‘Mijn Dossier'. Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel 

 • op basis van het in je online-account ‘Mijn Dossier' opgeladen diploma
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze management functie (vereiste ervaring), in ‘Mijn Dossier'.

Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in ‘Mijn Dossier' op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

Je kan niet solliciteren via fax, e-mail of elk ander communicatiemiddel.

Bij het niet respecteren van de procedure, zal je kandidatuur niet in aanmerking worden genomen.

Diploma opladen
Je kan je diploma in ‘Mijn Dossier' opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om deze documenten op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de selectie.

Extra info

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel.
Voor meer informatie kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving