CALLTAKER 112 Brussel (m/v) voor de FOD Binnenlandse Zaken

FOD Binnenlandse Zaken

Selectiecode

ANG13011

Taal

Nederlands

Diploma

Hoger secundair

Contracttype

Statutair

Functieniveau

C

Type aanwerving

Niet van toepassing

Duur

Niet van toepassing

Voltijds/deeltijds

Niet van toepassing

Jobinhoud

 • Je beantwoordt oproepen van burgers die gericht zijn aan de nood- en veiligheidsdiensten (Politie, Brandweer of dringende medische hulp).
 • Je stelt de juiste vragen zodat je over alle nodige en nuttige informatie beschikt. Je doet dit aan de hand van bestaande procedures.
 • Je analyseert deze gegevens en brengt ze in het computersysteem in.
 • Je neemt deel aan werkingsprojecten van het callcenter: je verzamelt informatie en bestudeert deze met het oog op voorbereiding van de operationele programmatie.
 • Je doet voorstellen om de werking te verbeteren en maakt deel uit van interne werkgroepen die instaan voor de kwaliteit van de dienstverlening.
 • Je garandeert het beroepsgeheim en het politiegeheim.
 • Je werkt in een volcontinu systeem, 24 uur op 24 en dit 7 dagen op 7. Dit impliceert dat je ook nachten en weekends zal moeten presteren. Je werkt in shifts met een duur van minimum 8 uur en maximum 12 uur.

Je krijgt een multidisciplinaire opleiding, zowel theoretisch als praktisch, van ongeveer vier maanden. Daarna word je ofwel toegevoegd aan de 100-centrale waar je zal instaan voor het aannemen en het dispatchen van de noodoproepen om dringende medische hulp en brandweerhulp, ofwel aan het Centrum voor Informatie en Communicatie (CIC), waar je zal instaan voor het aannemen van de noodoproepen om dringende politiehulp.

Bekijk hier de filmpjes van enkele calltakers die vertellen over hun job.

Meer info over de jobinhoud?
Lieselot Vandenneucker - Medewerker HR-dienst 112
Contactpersoon FOD Binnenlandse Zaken
Tel.: 02/500.20.47
E-mail: HR112@ibz.fgov.be

Werkgever

Er zijn momenteel 5 vacante plaatsen te Brussel. Dit aantal kan variëren in het kader van de noden.

De Europese Unie vraagt aan de Lidstaten om het gebruik te promoten van het nummer 112 als algemeen oproepnummer voor alle nood- en urgentiediensten. In België zorgt de inwerkingtreding van het nummer 112 ervoor dat de oproepen voor de politie, de brandweer of medische hulp, opgenomen worden binnen eenzelfde multidisciplinair oproepcentrum 112. Het doel van dit project is om de burger een vereenvoudigde toegang te bieden tot de verschillende hulpdiensten, die identiek is over het hele grondgebied.

Ontdek de FOD Binnenlandse Zaken als werkgever.

Deelnemingsvoorwaarden

Competenties


Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je toont respect voor anderen, hun ideeën en meningen en je aanvaardt procedures en instructies.
 • Je gaat doelgericht om met stress door je eigen emoties onder controle te houden en door constructief om te gaan met kritiek.


Technische competenties

 • Je hebt een goede kennis van de geografie van Brussel.
  • Je kan een kaart lezen en je oriënteren.
  • Je hebt kennis van het Belgische wegennetwerk.
 • Je hebt een basiskennis van de hulpverleningsdiensten in België.
 • Je bent in staat om je op een duidelijke en begrijpelijke manier mondeling en schriftelijk uit te drukken.
 • Je beschikt over een elementaire kennis van het Frans.

Opgelet! De competenties in het vet, worden als erg belangrijk voor de job beschouwd. Deze wegen dan ook harder door in de eindscore.
Een goede motivatie is ook belangrijk.


Niet vereist, wel een troef

 • Je spreekt vlot Engels, andere talen en/of dialecten.


Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • getuigschrift uitgereikt na het slagen “met vrucht” van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan
 • getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs
 • diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden
 • diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' vóór de uiterste inschrijvingsdatum want we moeten het nog kunnen goedkeuren.

Hoe nog deelnemen qua diploma?

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's. 
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Dan legt Selor jouw diploma voor aan de Vlaamse overheid en beslist op basis van het advies om je wel of niet toe te laten.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid (02/553.98.19) en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.


3. Als je al ambtenaar bent, laad je je bewijs van benoeming (benoemingsbesluit of bewijs van eedaflegging) op vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming al werd opgeladen in je online-cv, moet je dit niet opnieuw doen. Als je twijfelt, kan je contact opnemen met de contactpersoon van Selor die vermeld wordt bij ‘Contactgegevens Selor'.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als technisch assistent (niveau C) met de bijhorende weddeschaal CT1.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 22.957,82 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Bijkomende toelagen voor de uitvoering van prestaties op zondag, zaterdag en tijdens de nacht:

 • zondagprestaties worden verricht op een zondag of wettelijk erkende feestdag tussen 0 en 24 uur
 • zaterdagprestaties worden verricht op een zaterdag tussen 0 en 24 uur
 • nachtprestaties worden verricht tussen 22 uur en 4 uur. De prestaties verricht tussen 18 uur en 8 uur, voor zover zij eindigen om of na 22 uur of beginnen om of voor 4 uur, worden gelijkgesteld met nachtprestaties.

De bedragen van de toelage worden als volgt vastgesteld:

 • 1° voor de zondagprestaties: per uur prestatie 1/1976ste van de jaarlijkse wedde
 • 2° voor de zaterdagprestaties: per uur prestatie 0.5/1976ste van de jaarlijkse wedde
 • 3° voor de nachtprestaties: per uur prestatie 2,50 EUR. 

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
 • in het bezit zijn van een positief veiligheidsattest of bereid zijn hiertoe een veiligheidsonderzoek te ondergaan VOOR de indiensttreding en dit met verplicht positief resultaat, zoniet betekent dit een grond van uitsluiting (overeenkomstig de Wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, gewijzigd door de wet van 03-05-2005). Om het voorwerp uit te maken van een veiligheidsverificatie dient u minstens sedert 5 jaar een officieel verblijf te hebben in België
 • de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt – je bent onder andere medisch geschikt om een zittende functie uit te oefenen, je bent niet kleurenblind en je hoort uitstekend.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent, moet je geen stage meer doen.

Procedure

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap,… spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@selor.be contacteren.

Selectietesten


1. Module 1: gedragsgerichte computergestuurde screening (ongeveer 3u30)De eerste test is een vaardigheidstest. Met deze abstracte redeneertest gaan we na hoe snel jij verbanden ziet volgens een bepaalde logica, iets kan doorgronden of principes en regels ziet.

De tweede test is een 'in-baskettest'. Deze test meet je competenties voor het omgaan met informatie en taken. Vanuit een fictieve e-mailbox moet je in een bepaalde tijd zoveel mogelijk mails behandelen. Je schat de prioriteiten in, welke acties je zal ondernemen, hoe je deze zal plannen en wie je hierbij betrekt.

De derde test is een situatiebeoordelingstest. Deze test meet een aantal competenties voor het omgaan met medewerkers en het omgaan met je eigen functioneren. De test bestaat uit verschillende situaties in een bepaalde context. Bij elke situatie krijg je verschillende reacties waarover je moet oordelen en je geeft telkens aan hoe gepast je die bepaalde reactie vindt.


Je bent geslaagd als je ten minste 10 punten op 20 hebt voor de eerste twee testen (vaardigheidstest + 'in-baskettest') en ten minste 10 punten op 20 voor de derde test (situatiebeoordelingstest). In totaal moet je ten minste 20 punten op 40 hebben.

Ben je geslaagd voor deze module?
Dan ontvang je een vrijstelling voor 3 jaar, te rekenen vanaf de dag dat je je resultaat ontvangt.

Ben je niet geslaagd voor deze module?
Dan mag je gedurende 6 maanden niet deelnemen aan deze module. Hier wordt gerekend vanaf de dag dat je je proef hebt afgelegd.

Wanneer gaan de testen door?

Ik heb nog geen vrijstelling voor module 1
Onmiddellijk na je sollicitatie zal je via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor online zelf een keuze kunnen maken tussen de voorgestelde data en uren voor module 1. Je krijgt ook een e-mail.

Ik heb een vrijstelling voor module 1
Ten vroegste begin maart 2013 kan je via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor online zelf een keuze maken tussen de voorgestelde data en uren voor module 2. Telkens er nieuwe documenten of berichten in Mijn Selor zijn, krijg je ook een e-mail.


2. Module 2: functiespecifieke screening


2.1. Event 1

2.1.1 Infosessie

Als je geslaagd bent voor Module 1 zal je uitgenodigd worden om deel te nemen aan een van de infosessies die georganiseerd worden door de FOD Binnenlandse Zaken in samenwerking met de betrokken diensten.
Tijdens deze infosessies zal je meer uitleg krijgen over wat een job als calltaker inoudt. Er zal ook meer informatie gegeven worden over het verdere verloop van de selectieprocedure, het veiligheidsonderzoek,... .

De sessies zullen doorgaan op de volgende data (onder voorbehoud van wijziging):

 • Dinsdag 19/03/2013 om 18u: WTC II, Antwerpsesteenweg 59b te 1000 Brussel (zaal 204 A en B) (vlakbij Station Brussel Noord)
 • Maandag 25/03/2013 om 14u: Park Atrium, Koloniënstraat 11 te 1000 Brussel (zaal 6.13) (vlakbij Station Brussel centraal)
 • Woensdag 27/03/2013 om 14u: Park Atrium, Koloniënstraat 11 te 1000 Brussel (zaal 6.13) (vlakbij Station Brussel centraal)
 • Donderdag 28/03/2013 om 18u: Park Atrium, Koloniënstraat 11 te 1000 Brussel (zaal 6.13) (vlakbij Station Brussel centraal)

Indien nodig zullen bijkomende infosessies georganiseerd worden.

Opgelet: enkel als je deelneemt aan een van deze infosessies zal je uitgenodigd worden voor het vervolg van de selectieprocedure. Je naam zal geregistreerd worden wanneer je deelneemt aan een van deze infosessies.

Deze infosessies zijn gemeenschappelijk met die van de selectie ANG13012. Als je ook deelneemt aan die selectie, dien je dus slechts 1 keer deel te nemen aan een van de infosessies. 

Je zal verwittigd worden door Selor wanneer de inschrijvingen voor deze proef geopend worden. Vanaf dat moment kan je via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor online zelf een keuze maken tussen de voorgestelde sessies, op voorwaarde dat je geslaagd bent voor de vorige module. Telkens er nieuwe documenten of berichten in Mijn Selor zijn, krijg je een e-mail.


2.1.2 Computergestuurde proef (+/- 1u40)

Via een geïnformatiseerde test worden de volgende aspecten gemeten:

 • je verbaal redeneervermogen
 • je vermogen om op basis van audiofragmenten ontbrekende gegevens aan te vullen
 • je vermogen om aandachtig oproepen te beluisteren en inhoudelijke vragen te beantwoorden
 • je vermogen om verslagen te ordenen.

Deze computergestuurde proef is gemeenschappelijk met de 'Module 2.1.2 Computergestuurde proef' van de selectie ANG13012. Als je ook deelneemt aan die selectie, zal je deze testen dus slechts 1 keer afleggen.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 48 punten op 80 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 40 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Deze proef zal doorgaan in de week van 15 april 2013 (onder voorbehoud van wijziging). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor zal je online zelf een keuze kunnen maken tussen de voorgestelde data en uren, op voorwaarde dat je geslaagd bent voor de vorige module. Telkens er nieuwe documenten of berichten in Mijn Selor zijn, krijg je een e-mail.

2.1.3 Taalexamen

Vermits je tewerkgesteld wordt bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dien je, volgens de taalwetten, in het bezit te zijn van een taalbrevet van kennis van het frans (artikels 8 en 9§2) of van het vroegere certificaat (niveau C) van schriftelijke en mondelinge kennis van het Frans.

Indien je het bovenvermelde bewijs van taalkennis niet bezit, zal je uitgenodigd worden voor de door Selor georganiseerde taalexamens over de elementaire mondelinge kennis van het Frans, met name:

 • een computergestuurde proef (+/- 1u40). De proef heeft betrekking op de volgende taalkundige componenten: luister -en leesvaardigheid. Om te slagen dien je vijf tienden juiste antwoorden te behalen van het totale aantal vragen dat per onderscheiden taalkundig component wordt gesteld. Deze proef zal plaatsvinden op 29 april 2013 (onder voorbehoud). 
 • een mondelinge proef (+/- 10 minuten). De mondelinge proef bestaat een conversatie betreffende je professionele bezigheden. Om te slagen dien je vijf tienden der punten te behalen. Deze proef zal plaatsvinden in de week van 6 mei 2013 (onder voorbehoud).

Je zal verwittigd worden door Selor wanneer de inschrijvingen voor deze proef geopend worden. Vanaf dat moment kan je via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor online zelf een keuze maken tussen de voorgestelde data en uren, op voorwaarde dat je geslaagd bent voor de vorige module. Telkens er nieuwe documenten of berichten in Mijn Selor zijn, krijg je een e-mail.

De kandidaten die geslaagd zijn voor deze taaltesten en voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden kunnen deelnemen aan de verdere selectieprocedure.2.2. Event 2: Interview met gevalstudie (+/- 1u):

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Tijdens het interview krijg je een gevalstudie die enkele gedragsgerichte competenties, je kennis van de geografie van Brussel en je kennis van het Belgische wegennetwerk zal evalueren. 

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 60 punten op 100 behaalt.

Voor het interview zal je gevraagd worden om een document te tekenen ter goedkeuring van het veiligheidsonderzoek (zie 'Aanstellingsvoorwaarden').

Deze proef zal doorgaan in de maanden mei en juni 2013 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor zal je online zelf een keuze kunnen maken tussen de voorgestelde data en uren, op voorwaarde dat je geslaagd bent voor het vorige event. Telkens er nieuwe documenten of berichten in Mijn Selor zijn, krijg je een e-mail.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?

Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen drie maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.


Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:
 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware, meer tijd, ...).
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten kunnen ervoor kiezen om deze lijst bij voorrang te raadplegen om het quotum van 3% te bereiken.
 • Selor informeert je toekomstige werkgever over de arbeidspostaanpassingen die je nodig hebt. Als je wil dat Selor dit voor jou doet, contacteer dan diversity@selor.be zodra je weet waar en wanneer je begint te werken. We sturen je dan een aanvraagformulier op.

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@selor.be contacteren.


En na de selectieprocedure?

Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van het interview met gevalstudie (Module 2.2). Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor de computergestuurde test (Module 2.1.2) voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 25 geslaagden opgesteld, die 2 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap').

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 20 februari 2013.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor' zit. We screenen ook je diploma dat je ten laatste moet opladen tegen de uiterste inschrijvingsdatum.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.


Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Contactpersoon Selor
Nicole Van den houwe - Selectieassistent
Contactpersoon Selor
Tel.: 02/788.66.14
E-mail: nicole.vandenhouwe@selor.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
Bischoffsheimlaan 15
1000 Brussel

www.selor.be
Gratis infolijn: 0800/505.54
E-mail: info@selor.be

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Carole
  Na elke dag- of nachtshift ga ik naar huis met het gevoel dat ik iets heb gedaan om mensen in nood te helpen en te redden.
  Carole
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Carole
 • Portret Sylvie
  Wij zijn de eerste schakel in de hulpverleningsketen en het is belangrijk om efficiënt te zijn.
  Sylvie
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sylvie
 • Portret Sandy Van Gorp
  Met empathie en geduld kom ik heel ver.
  Sandy Van Gorp
  Verpleegkundige in het Gesloten centrum Merksplas
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sandy Van Gorp
 • Portret Laura Szabo
  Het gaat hier niet over je ego en een mooi loon, wel over wat je kan realiseren voor de maatschappij en de voldoening die je eruit haalt.
  Laura Szabo
  Voorzitster van het directiecomité
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Laura Szabo
 • Portret Armand
  Als we levens hebben kunnen redden, dat zijn natuurlijk goede dagen op het werk !
  Armand
  Calltaker bij de 112-centrale
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Armand