Directeur-generaal Inspectie (m/v/x)

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Selectiecode

ANG17710

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Mandaat

Functieniveau

A1

Type aanwerving

Managementselectie

Duur

Niet van toepassing

Voltijds/deeltijds

Niet van toepassing

Jobinhoud

Doel van de job

U verzekert het beheer van het Directoraat-generaal “Inspectie” en draagt bij tot de realisatie van de strategische doelstellingen van het FAGG.
U bent verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het Directoraat-generaal “Inspectie”, meer bepaald: u ontwikkelt een strategische visie en coördineert de uitvoering van het strategisch plan, het managementplan en de operationele plannen voor wat betreft de voorbereiding, uitvoering en beoordeling van de opdrachten en taken van het Directoraat-generaal “Inspectie”.

Jobcontext

Interne relaties binnen de organisatie:

 • U brengt verslag uit aan de Administrateur-generaal en verzekert de hiërarchische leiding over het personeel van het Directoraat-generaal “Inspectie”;
 • U werkt samen met:
  • de andere Directoraten-generaal van het FAGG: het Directoraat-generaal “Pre” en het Directoraat-generaal “Post”;
  • de diensten van de Administrateur-generaal: Afdeling Communicatie, Eenheid internationale Coördinatie, Afdeling Kwaliteit, Afdeling Personeel en Organisatie, Juridische afdeling; en, indien nodig de Crisiscel;
  • de ondersteunende diensten: Afdeling ICT, Afdeling Budget en Logistiek, Afdeling Vertaling
  • de coördinatoren van de speerpuntdomeinen
 • U maakt deel uit van het Directiecomité van het FAGG en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het managementplan en het operationele plan;

Interne relaties binnen de federale overheid:

In overleg met de Administrateur-generaal en de andere directeurs-generaal,

 • werkt u samen met de FOD's (bijvoorbeeld de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, de FOD Sociale Zekerheid, de FOD Economie, de FOD Justitie) en de openbare instellingen (bijvoorbeeld: KCE, RIZIV, FANC, FAVV) aan projecten die verband houden met de doelstellingen van het Directoraat-generaal “Inspectie”;
 • schenkt u bijzondere aandacht aan de relatie met de Hoge Gezondheidsraad en met wetenschappelijke instellingen (bijvoorbeeld: het WIV, het CODA)

Externe relaties bij de federale overheid:

In overleg met de Administrateur-generaal en de andere directeurs-generaal,

 • ontwikkelt en onderhoudt u een netwerkstructuur met de universitaire wereld, de farma-industrie, de industrie die medische hulpmiddelen, grondstoffen en gezondheidsproducten produceert, de beroepsverenigingen en de andere betrokken actoren, zowel nationaal als internationaal;
 • vertegenwoordigt u het FAGG bij de internationale organisaties: EMA, Europese commissie, Raad van de Europese Unie, PIC's, Verenigde Naties, WGO;
 • waarborgt u op nationaal niveau de vertegenwoordiging van het FAGG in het kader van de materies die rechtstreeks verband houden met de expertisedomeinen van het Directoraat-generaal “Inspectie” en voert u overleg met de Gemeenschappen en Gewesten.

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden:

 • Binnen het Directoraat-generaal “Inspectie” ontwikkelt u een strategische visie (met inbegrip van de voorbereiding van het wetgevende en reglementaire aspect in samenwerking met de juridische dienst), conform de visie van het FAGG; 
 • U leidt de uitwerking en de realisatie van een managementplan en van een operationeel plan eigen aan het Directoraat-generaal om bij te dragen tot de realisatie van het globaal strategisch plan opgesteld door het FAGG;
 • Overeenkomstig de doelstellingen van het Directiecomité, staat u in voor de voorbereiding, toepassing, evaluatie en garantie van een continue ontwikkeling van de diensten of taken, met bijzondere aandacht voor het controlebeleid, het bemonsteringsschema, het inspectieplan en de effectieve realisatie ervan;
 • U ziet toe op de kwaliteit van de controles en inspecties - GMP, GDP, reclame, GCP, vigilantie – in bedrijven (industrie, fabrikanten, leveranciers…) en bij de andere actoren op het terrein (apothekers, ziekenhuizen, veterinaire opslagplaatsen, weefsel-, cel- en bloedbank…);
 • U ziet erop toe dat vergunningen, erkenningen, certificaten, verklaringen, kennisgevingen en visa binnen de wettelijk voorziene termijnen worden afgeleverd;
 • U werkt mee aan de kennisgeving aan de bevolking van relevante informatie naar aanleiding van kwaliteitsgebreken;
 • U neemt deel aan de strijd tegen farmaceutische criminaliteit en tegen de illegale handel in gereglementeerde stoffen in samenwerking met de andere bevoegde instanties;
 • U verzekert een efficiënt beheer van het personeel, de middelen, het budget en de informatie binnen de grenzen van de beschikbare middelen en in samenwerking met verschillende ondersteunende diensten;
 • U leidt, motiveert, beoordeelt en waarborgt de ontwikkeling van de medewerkers in een gunstig kader om de beoogde doelstellingen te halen;

Tijdelijke resultaatgebieden:

 • U sponsort en ondersteunt de nodige veranderingstrajecten zowel binnen als buiten het Directoraat-generaal;
 • U stelt een managementplan en een operationeel plan op binnen een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de aanstelling en legt deze voor aan de Administrateur-generaal.

Meer info

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je terecht bij:
De heer De Cuyper Xavier
Administrateur-generaal
Tel.: 02/528.40.05
E-mail: 

Voor meer informatie over het statuut (verloning,…) kan je terecht bij de:
Directie Arbeidsvoorwaarden en Beloningsmanagement
Tel.: 02/790.59.24
Fax: 02/790.53.99
E-mail: tophrm@p-o.belgium.be

Werkgever

Het FAGG heeft als missie het waarborgen aan de gemeenschap van de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van geneesmiddelen, van concept tot gebruik; het gaat hierbij om geneesmiddelen voor humaan en diergeneeskundig gebruik, waaronder homeopathische geneesmiddelen en kruidengeneesmiddelen, medische hulpmiddelen, magistrale bereidingen, bereidingen in de apotheek, grondstoffen bestemd voor de bereiding en productie van geneesmiddelen, bloed, weefsels en cellen.

Beschrijving van DG Inspectie :

DG Inspectie verzekert alle inspectie en controle activiteiten.

DG Inspectie controleert de activiteiten ivm: fabricage, distributie, aflevering, import en export ivm met geneesmiddelen en gezondheidsproducten en levert de vergunningen af die voorzien zijn in de wetgeving. DG Inspectie controleert ook de apothekers en strijd tegen illegale praktijken.

Meer informatie vind u op onze website: www.fagg.be  


Omvang:

Omvang van de organisatie:

Het Directoraat-generaal “Inspectie” telt een honderdtal medewerkers die zijn verdeeld over 4 afdelingen en een eenheid: 

 • Afdeling Vergunningen
 • Afdeling Distributie
 • Afdeling Aflevering
 • Afdeling Industrie
 • Transversale eenheid: Speciale Onderzoekseenheid;Het Directoraat-generaal “Inspectie” waarborgt de controle over meer dan 10.000 locaties ofwel:

 • voor de afdeling Industrie,
  • 1500 locaties voor de farma-industrie (VHB-houders, fabrikanten, invoerders, uitvoerders, distributeurs van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, grondstoffen gebruikt door officina-apothekers, Active Pharmaceutical Ingredients),
  • 30 erkende laboratoria,
  • 100 weefsel-, cel- en bloedbanken, 
 • ofwel voor de afdeling Aflevering:
  • 5000 apotheken opengesteld voor het publiek,
  • 290 ziekenhuisapotheken,
  • 3200 veterinaire opslagplaatsen

Deelnemingsvoorwaarden

COMPETENTIES


FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES

 • Goed begrip van het beslissingsproces binnen de overheidsdiensten.
 • Goed begrip van de grote lijnen van de werking van de federale overheid op het gebied van begroting, personeelsbeleid, interne controlemechanismen;
 • Goede kennis van de moderne managementtechnieken en van projectmanagement;
 • Goede kennis van de relevante actoren in het domein van geneesmiddelen en gezondheidsproducten en in staat zijn constructieve relaties met hen op te bouwen;
 • In staat zijn een strategische visie te ontwikkelen met betrekking tot de grote uitdagingen voor het beleid rond geneesmiddelen en gezondheidsproducten binnen zijn Directoraat-generaal.

GENERIEKE MANAGEMENT- EN LEIDINGGEVENDE COMPETENTIES

Manier van denken

 • analytisch vermogen
 • flexibel en vernieuwend denken
 • visie en integratievermogen.

Manier van omgaan binnen de HR-omgeving

 • coachen, motiveren en ontwikkelen van personeel
 • aansturen van groepen.

Interactie met de omgeving

 • samenwerken en uitbouwen van netwerken
 • gerichtheid op de burger, de interne klant en de maatschappij.

Doelstellingen

 • verantwoordelijkheidszin
 • realiseren van doelstellingen
 • overtuigen en onderhandelen.

Varia

 • mondeling en schriftelijk communiceren
 • loyaliteit en integriteit.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN


De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij Selor.

Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je

 • houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van universitair onderwijs of van hoger onderwijs van het academisch niveau (op te laden in je Mijn Selor-account) of titularis zijn van een functie van niveau A (benoemingsbesluit op te laden in je Mijn Selor-account).
 • EN over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of minimaal 10 jaar nuttige professionele ervaring hebben  (aan te tonen in de specifieke rubrieken in je Mijn Selor-account)
  • Onder managementervaring wordt verstaan ervaring inzake beheer in een overheidsdienst of in een organisatie uit de private sector.
  • Onder nuttige professionele ervaring wordt verstaan een ervaring op nationaal of internationaal niveau, in één of meerdere van de volgende domeinen:
   • kwaliteit,
   • veiligheid,
   • doeltreffendheid,
   • conceptie,
   • gebruik
    van geneesmiddelen en gezondheidsproducten (worden bedoeld: geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik, met inbegrip van homeopathische geneesmiddelen en kruidengeneesmiddelen, medische hulpmiddelen, magistrale bereidingen, bereidingen in de apotheek, grondstoffen bestemd voor de bereiding en productie van geneesmiddelen, bloed, weefsels en cellen bestemd voor therapeutisch gebruik).

GELIJKSCHAKELING EN TAAL DIPLOMA?


Als een diploma vereist is:

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid (02/553.98.19) en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Aanbod

ARBEIDSVOORWAARDEN

Bruto salaris op jaarbasis, geïndexeerd: 109.622,43 EUR (salarisband 3).

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2, managementfunctie-3) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse. 

AANSTELLINGSVOORWAARDEN

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Procedure

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures' in je online-account ‘Mijn Selor' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur. 
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie van de geïnformatiseerde test/assessment/interview waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om zich uit te schrijven uiterlijk de dag voor de proef. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, indien er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in de berichtgeving in je online ‘Mijn Selor' account. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.


SELECTIETESTEN

VOORSELECTIE

Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel

 • op basis van het in jouw “Mijn Selor”-account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze management functie (vereiste ervaring), in jouw “Mijn Selor”-account.

Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in jouw “Mijn Selor”-account na afsluiting van de oproep tot kandidaatstelling.

GEÏNFORMATISEERDE ASSESSMENT: ONGEVEER 4 UUR

De kandidaten die toelaatbaar zijn verklaard leggen een computergestuurde assessmentproef af die de generieke managementcompetentie meet en aangepast is aan het niveau bestaande uit de wegingsklassen 1,2 en 3.

Ter informatie, het Koninklijk Besluit definieert drie niveaus:

 • 1° het niveau bestaande uit de wegingklassen 6 en 7
 • 2° het niveau bestaande uit de wegingklassen 4 en 5
 • 3° het niveau bestaande uit de wegingklassen 1, 2 en 3.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaald.

Ben je geslaagd voor deze assessmentproef?
Dan kan je deelnemen aan de mondelinge proef.
Dan ontvang je een vrijstelling voor 2 jaar, te rekenen vanaf de dag van slagen voor deze proef. Deze vrijstelling is geldig voor alle andere managementfuncties van hetzelfde niveau of van een lager niveau op voorwaarde dat jouw vrijstelling nog geldig is op de uiterste inschrijvingsdatum van de selectie waaraan je wil deelnemen.

Ben je niet geslaagd voor deze generieke screening?
Dan kan je niet deelnemen aan de mondelinge proef.
Dan krijg je een competentie-ontwikkelingsperiode van 6 maanden te rekenen vanaf de dag dat je je proef hebt afgelegd. Gedurende deze periode kan je niet deelnemen aan een geïnformatiseerde assessment van hetzelfde niveau of van een hoger niveau. Je kan opnieuw inschrijven voor een selectie wanneer jouw development buffer is afgelopen voor de uiterste inschrijvingsdatum van de selectie waaraan je wil deelnemen.

Ben je houder van een management- of staffunctie van hetzelfde niveau of een hoger niveau dan de functie waarvoor je solliciteert?
Dan ben je vrijgesteld voor de geïnformatiseerde assessment.

INTERVIEW + VOORBEREIDINGSTIJD: ONGEVEER 3U

Deze proef evalueert, uitgaande van een praktijkgeval dat betrekking heeft op de te begeven managementfunctie, zowel de specifieke competenties als de managementvaardigheden vereist voor de uitoefening van deze functie. Je krijgt tijd om je voor te bereiden.

Uitnodigingen
Opgelet: De uitnodigingen voor de proeven krijg je uitsluitend per e-mail en/of je account “Mijn Selor”.

Feedback
Je vraag voor feedback moet schriftelijk gedaan worden, binnen 2 maanden vanaf de datum van de verzending van de eindresultaten (wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur). Je kan onder andere je resultaten van de computergestuurde proef inkijken.


Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure

Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@selor.be)
Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wil maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)

 • Selor informeert je toekomstige werkgever over de arbeidspostaanpassingen die je nodig hebt. Als je wil dat Selor dit voor jou doet, contacteer dan diversity@selor.be zodra je weet waar en wanneer je begint te werken. We sturen je dan een aanvraagformulier op.

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@selor.be contacteren.

EN NA DE SELECTIEPROCEDURE?


Na het afsluiten van de mondelinge proef en na de vergelijking van de diploma's en verdiensten van de kandidaten, worden de kandidaten ingedeeld:

 • hetzij in groep ‘geschikt´
 • hetzij in groep ‘niet geschikt

In de groep « geschikt », worden de kandidaten gerangschikt. Selor deelt het resultaat van de procedure mee volgens het Koninklijk Besluit van 16 november 2006 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in zekere instellingen van openbaar nut.
De bevoegde instantie organiseert een aanvullend onderhoud met de kandidaten in groep “geschikt”.


De rekrutering gebeurt met strikte inachtneming van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.


Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@selor.be contacteren.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 11/09/2017, uiterste inschrijvingsdatum.

 1. Als je nog geen “Mijn Selor”-account hebt, creëer er dan één en vul je online-cv in. Vergeet vooral niet het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit op te laden (zie rubriek ”Profiel” / Deelnemingsvoorwaarden” van de vacature).
 2. Je solliciteert online via je “Mijn Selor”-account en je vult de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken in en dit uitsluitend in de taal van de selectieprocedure (in dit geval in het Nederlands).
 3. Wanneer je de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken ingevuld hebt en op de knop “Opslaan” geklikt hebt, vergeet dan niet je kandidatuur te valideren door op de knop “Mijn kandidatuur valideren” (bovenaan op uw scherm) te klikken. Opgelet! Deze knop verschijnt enkel wanneer je voldoende ervaringsjaren ten aanzien van de deelnemingsvoorwaarden hebt vermeld.

Je kan de informatie in je online-CV en in de specifieke rubrieken tot aan de uiterste inschrijvingsdatum aanpassen. In dit geval, vergeet echter niet om je kandidatuur op te slaan na elke aanpassing in je Mijn Selor-account.

Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel

 • op basis van het in jouw “Mijn Selor”-account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze management functie (vereiste ervaring), in jouw “Mijn Selor”-account.

Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in jouw “Mijn Selor”-account na afsluiting van de oproep tot kandidaatstelling.

Andere informatie vind je op de site van Selor.

Je kan niet solliciteren via fax, e-mail of elk ander communicatiemiddel.

Bij het niet respecteren van de procedure, zal je kandidatuur niet in aanmerking worden genomen.

Diploma en /of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om deze documenten op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de selectie.

Extra info

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Nele Steens
  Ik ben erg trots op onze bijdrage tijdens de coronacrisis.
  Nele Steens
  Klinisch evaluator
  -
  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
  More about Nele Steens
 • Portret Anne Mathy
  Er is geen onderlinge rivaliteit, iedereen staat altijd klaar om een andere collega een handje te helpen.
  Anne Mathy
  Wetenschappelijk dossierbeheerder
  -
  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
  More about Anne Mathy
 • Portret Joëlle Warlin
  Ik heb in mijn job veel contact met andere wetenschappers.
  Joëlle Warlin
  Wetenschappelijk evaluator
  -
  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
  More about Joëlle Warlin
 • Voor onze taken wordt er rekening gehouden met de workload van iedereen.
  Nele Meganck
  Wetenschappelijk dossierbeheerder
  -
  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
  More about Nele Meganck