Directeur-generaal Digitale Transformatie (m/v/x)

FOD Beleid en Ondersteuning

Selectiecode

ANG18720

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Mandaat

Functieniveau

A1

Type aanwerving

Managementselectie

Duur

Niet van toepassing

Voltijds/deeltijds

Niet van toepassing

Jobinhoud

Doel van de job

Eindverantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van een beleidsvisie en de coördinatie van de uitvoering van het digitaal beleidsplan, de bestuursovereenkomst en de bestuursplannen van het directoraat-generaal Digitale Transformatie binnen de FOD BOSA.
Eindverantwoordelijk voor het Digital Transformation Office dat verantwoordelijk is voor de digitale transformatie binnen de federale overheid.

Het uitbouwen en coördineren van het directoraat-generaal Digitale Transformatie als strategisch beleidsorgaan dat als excellentie- en expertisecentrum fungeert voor de digitale transformatie van de Federale Overheid, in het domein van de nieuwe digitale technologieën en het hergebruik van gegevens. Verantwoordelijk voor het excellentie-centrum dat digitale innovatie bij de federale overheidsdiensten pusht en meewerken aan de realisatie, sturen en ondersteunen dat de overige federale overheidsdiensten succesvol de omslag maken naar digitale dienstverlening. Verantwoordelijk voor de uitbouw van een Digital Transformation Office dat front-end gericht is en uitbouwen van een gebruiksvriendelijke en toegankelijke digitale dienstverlening.
Verantwoordelijk voor de strategische coördinatie op het vlak van synergiën met de G-Cloud (https://www.gcloudbelgium.be) en de overlegcomités en het uitvoeren en organiseren van het secretariaat van de G-Cloud Strategic Board (GCSB).

Verantwoordelijk voor een zeer nauwe samenwerking tussen federale overheid met de privé-ICT sector inzake digitale projecten en innovatieve ICT-realisaties.

Verantwoordelijk voor samenwerking met Europa inzake digitale transformatie en vertegenwoordiger (als Belgische afgevaardigde) in de Europese discussie over het High Performance Computing Initiative.

Eindverantwoordelijke voor het invullen van de rol van dienstenintegrator en het ontwikkelen, beheren en realiseren van digitale diensten en platformen met het oog op maximale digitale interactie met burgers en ondernemingen en tussen administraties.

Beheren en begeleiden van FOD-overkoepelende Digitale ICT projecten. 

Jobcontext

Interne relaties binnen de organisatie:

 • Rapporteert aan de Voorzitter van het directiecomité van de FOD BOSA; 
 • Is lid van het Directiecomité van de FOD BOSA (1 voorzitter, 6 directeuren-generaal en de directeuren van de beleidscellen) en draagt bij tot de realisatie van het managementplan, de bestuursovereenkomst, de missie en visie van de FOD BOSA en de realisatie van de doelstellingen;
 • Rapporteert aan de beleidscel van de bevoegde Minister met betrekking tot de uitvoering van de bestuursovereenkomst en de bestuursplannen;
 • Werkt samen en interageert met de andere directoraten-generaal;
 • Werkt nauw samen met het directoraat-generaal Begroting en Beleidsevaluatie inzake de budgettaire realisatie van toegekende subsidies inzake de radicalisering, …
 • Werkt nauw samen met het directoraat-generaal Federal Accountant/Procurement inzake de realisatie van de overheidsopdrachten, e-invoicing, …
 • Geeft leiding aan de medewerkers binnen het Directoraat-generaal Digitale transformatie (68 in totaal), waarvan directe hiërarchische aansturing aan 11 medewerkers.

Interne relaties binnen de federale overheid:

 • Verantwoordelijk voor de aansturing en sturing (push) van de samenwerking met de andere federale overheidsdiensten (FOD), programmatorische overheidsdiensten (POD), instellingen van openbaar nut (ION), openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) en de KSZ, het e-Healthplatform en de G-Cloudboard om de digitale transformatie en realisaties tot een goed einde te brengen;
 • Organiseert en realiseert het secretariaat van de GCSB en van de drie overlegcomités;
 • Verantwoordelijke, coördinerende en beslissingsnemende rol in de vergaderingen van de G-Cloud Operational Board (GCOB);
 • Rapporteert regelmatig aan de Regering (min. 3 maandelijkse rapportage);
 • Overlegt samen met de KSZ en het e-Healthplatform voor de digitale transformaties en procesoptimalisaties in de sociale en de gezondheidssector;
 • Werkt nauw samen met de beleidspartners (politieke organen, het college van Voorzitters van het directiecomité van de FOD's en POD's, colleges van de administrateuren-generaal van OISZ;
 • Vertegenwoordigt het directoraat-generaal Digitale Transformatie in FOD overkoepelende organen;
 • Interageert actief met de klantenstuurgroep opdat bij het strategisch beleid van het directoraat-generaal, kan bijgestuurd worden met deze klanteninput om zo tot een kwalitatievere dienstverlening te bekomen door een betere afstemming van het dienstenaanbod op de noden en de behoeften van de klanten.

Externe relaties bij de federale overheid:

 • Eindverantwoordelijk voor het externe overleg en samenwerking binnen de competentiedomeinen van zijn/haar directoraat-generaal;
 • Vertegenwoordigt het directoraat-generaal bij andere overheidsdiensten en overheidsorganisaties en werkt met hen op nationaal en internationaal niveau (o.a. Open Peppol agency, European interoperability reference architecture, ICEG overleg met de regio's en lokale besturen);
 • Beheert, als vertegenwoordiger van het directoraat-generaal Digitale Transformatie, de relatie met externe partijen en organen wat betreft digitale transformatie (Gewesten en Gemeenschappen, Agoria, Victor, B-Digital, Commissie Interne Economische Markt, Digital Leaders bij OESO, Wereldbank, UNPAN, Benelux organisatie, ICA, alle bilaterale contacten tussen België en andere landen inzake digitale transformatie);
 • Verantwoordelijk voor samenwerking met Europa inzake digitale transformatie en vertegenwoordiger (als Belgische afgevaardigde) in de Europese discussie over het High Performance Computing Initiative. Het doel is om een intra-Belgische coördinatie op te richten die zowel het federale niveau (DTO en Belso) als de drie regio's met elkaar verbindt;
 • Interageert met vertegenwoordigers van dienstenleveranciers

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden:

 • Als lid van het directiecomité van de FOD BOSA verantwoordelijk voor de realisatie van de objectieven van de bestuursovereenkomst en de bestuursplannen van de FOD BOSA die van toepassing zijn op het directoraat-generaal Digitale Transformatie;
 • Het uitwerken en beheren en realiseren van een digitale strategie van de federale regering die bevordert dat alle burgers, ondernemingen, organisaties en overheidsdiensten in België efficiënt, multifunctioneel en veilig gebruik kunnen maken van ICT en beroep kunnen doen op optimale digitale processen bij de verwerking en uitwisseling van informatie;
 • Het realiseren en implementeren van een digitaal actieplan voor e-government en het bepalen van de strategie van synergie tussen de openbare diensten, in overleg met de ‘G-Cloud', als ook het organiseren en beheren van de agenda van de ‘G-Cloud';
 • Eindverantwoordelijke voor het uitbouwen van een expertisecentrum voor de digitale transformatie van de Federale Overheid en in het domein van de nieuwe digitale technologie en van het gebruik van gegevens;
 • Verantwoordelijk voor het coördineren en harmoniseren van de verschillende digitale communicatiekanalen en beheren van de informatie bestemd voor burgers en bedrijven, zonder afbreuk te doen aan de opdrachten van de FOD Kanselarij;
 • Verantwoordelijk voor het coördineren van het beleid van het ontsluiten en gebruik van overheidsinformatie en van de harmonisatie en het beheer van het geheel van concepten;
 • Het vertegenwoordigen (met beslissings- en adviesbevoegdheid) van de federale overheid in binnen- en buitenland op het vlak van e-government;
 • Verantwoordelijk voor samenwerking met Europa inzake digitale transformatie en vertegenwoordiger (als Belgische afgevaardigde) in de Europese discussie over het High Performance Computing Initiative. Het doel is om een intra-Belgische coördinatie op te richten die zowel het federale niveau (DTO en Belso) als de drie regio's met elkaar verbindt.
 • Het uitbouwen, ontwikkelen en opvolgen van technologische innovatie en verspreiding ervan binnen de Federale Overheid, het voorstellen of beoordelen van standaarden, onder andere op het vlak van interoperabiliteit en veiligheid;
 • Het ontwikkelen van de wetgeving op het vlak van e-government (E-legislation);
 • Verantwoordelijk voor de realisatie dat de ‘G-Cloud' de digitale transformatie van de federale administratie voldoende ondersteunt met name door het secretariaat waar te nemen van de ‘G-Cloud' en van de drie overlegcomités, door actief deel te nemen aan de vergaderingen van de ‘G-Cloud' en door op regelmatige basis verslag uit te brengen aan de regering;
 • Verantwoordelijk voor de realisatie van transversale projecten verbonden aan de digitale transformatie; Verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de transversale diensten op het niveau van delivery die niet tot de specifieke opdracht behoren van de nieuwe horizontale entiteit;
 • Het opvolgen van de coherentie van het beleid tussen het directoraat-generaal Digitale Transformatie en de initiatieven van de G-Cloud;
 • Het ontwikkelen en beheren van digitale diensten en platformen met het oog op digitale interactie met burgers en ondernemingen en tussen administraties;
 • Het organiseren van elektronische gegevensuitwisseling over instanties heen en de geïntegreerde ontsluiting van gegevens als federale dienstenintegrator;
 • Verantwoordelijk voor het opvolgen en toepassen van reglementaire evoluties met betrekking tot alle voorgaande opdrachten;
 • Verantwoordelijk voor het ontwerpen en voorstellen van (nieuwe) K.B.'s (reglementen) inzake noodzakelijke aanpassingen in de wetgeving m.b.t. digitale evoluties;
 • Het waarborgen van een correct beheer van personen en middelen, dat tegemoet komt aan de noden van de organisatie en zich situeert binnen de perken van de beschikbare middelen, dit in samenwerking met de ondersteunende diensten;
 • Sturen, motiveren, evalueren en verzekeren van de ontwikkeling van de medewerkers binnen een gunstig kader met het oog op de verwezenlijking van de voorziene doelstellingen;
 • Aansturen van een team dat innoverend en wervend IT beleid maakt en uitvoert op gebied van nieuwe technologieën en het gebruik van gegevens.

Tijdelijke resultaatgebieden:

 • Eindverantwoordelijke voor het ontwikkelen, vormgeven en realiseren van het directoraat-generaal Digitale Transformatie binnen de FOD Beleid en Ondersteuning;
 • Verantwoordelijk voor het projectmanagement inzake tijdelijke IT projecten m. b. t. deradicalisering;
 • Meewerken aan het traject inzake het definiëren van principes van relatiebeheer inzake dienstverlening en wisselwerking met klanten en directoraten-generaal (opstellen van procesbeschrijvingen, opmaken van functiebeschrijvingen, opmaken van Service Level Agreements met klanten);
 • Aansturing en realisatie van de installatie van de klantenstuurgroep en verantwoordelijk voor het opmaken van een afsprakenkader met de klantenstuurgroep.

Meer info

 • Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je terecht bij:
  De heer Alfons Boon
  a.i. Voorzitter FOD BOSA
  E-mail: alfons.boon@bosa.fgov.be

 • Voor meer informatie over de selectieprocedure kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be

 • Voor meer informatie over het statuut (verloning,…) kan je terecht bij de:
  Directie Arbeidsvoorwaarden en Beloningsmanagement
  Tel.:02/740.70.88
  E-mail: tophrm@p-o.belgium.be

Werkgever

De Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA), opgericht op 1 maart 2017, staat de regering bij en ondersteunt de federale organisaties in verschillende domeinen: IT en digitale transformatie, HR (beleid en ondersteuning, preventie- en welzijnsbeleid , personeelsadministratie, met inbegrip van loonberekening en loonbetaling), organisatiebeheersing en integriteitsbeleid, begroting, boekhouding en overheidsopdrachten.

De FOD Beleid en Ondersteuning is het resultaat van de integratie van de diensten van de FOD Personeel en Organisatie (inclusief Selor, het OFO, FED+ en PersoPoint), van de FOD Budget en Beheerscontrole, van Fedict en van Empreva in één entiteit. Het project past binnen de context van de 'redesign' van de federale overheid die door de regering werd opgestart in haar akkoord van 9 oktober 2014.

De Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning heeft een aantal sterk van elkaar verschillende opdrachten: ondersteuning verlenen aan de bevoegde vakministers bij hun beleidsvoering, het verzekeren van administratieve – en begrotingscontrole en het ter beschikking stellen van producten en diensten binnen haar bevoegdheidsdomein. De organisatie wordt via directoraten-generaal en een interne ondersteunende dienst zo ingericht dat deze opdrachten op een consistente en gecoördineerde wijze kunnen worden uitgeoefend.

Er zijn 6 directoraten-generaal in de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, met name :

 • Begroting en Beleidsevaluatie;
 • Digitale Transformatie;
 • Rekrutering en Ontwikkeling;
 • Secretariaat voor personeels – en loonadministratie PersoPoint;
 • Federale Accountant/Procurement;
 • Interne Ondersteunende Dienst.

De FOD BOSA is vandaag verantwoordelijk voor ± 890 personeelsleden. Tegen 2020 zal dit aantal oplopen tot ongeveer 1280 medewerkers.

De FOD Beleid en Ondersteuning groepeert (waar mogelijk) haar dienstverlening in dienstencentra, met name het directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling, het directoraat-generaal Secretariaat voor personeels– en loonadministratie PersoPoint en het directoraat-generaal Federale Accountant/Procurement (in evolutie).

De dienstencentra werken vraaggestuurd samen met hun klanten. Bepaalde dienstverlening kan evolueren van vraag- naar aanbodgestuurd op voorwaarde dat de klanten in het kader van het netwerkoverleg hiermee instemmen. Naargelang het klantensegment (op basis van grootte en/of maturiteit) kunnen de dienstencentra op verschillende manieren samenwerken met hun klanten. De dienstencentra stimuleren ook het van elkaar leren om zodoende te kunnen kapitaliseren op de kennis en ervaring die aanwezig is bij de klantenorganisaties. Zij kunnen zich inspireren op gelijkaardige initiatieven die in de ons omliggende landen opgestart zijn. In het algemeen bieden de dienstencentra van de FOD Beleid en Ondersteuning voorgedefiniëerde service-oplossingen aan; voor sommige klantensegmenten kan evenwel maatwerk worden aangeboden (cfr. vraaggestuurd samenwerken). De dienstverlening wordt ontwikkeld vanuit het oogpunt van standaardisatie en zal voor alle klanten beschikbaar zijn.

De klantenstuurgroep is samengesteld uit: vertegenwoordigers van het College van de Voorzitters van de federale en programmatorische overheidsdiensten, vertegenwoordigers van het College van de Administrateuren-generaal van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid en vertegenwoordigers van het College van Administrateuren-generaal van de Instellingen van openbaar nut.
Hij verleent advies met betrekking tot de domeinen waarvoor de FOD Beleid en Ondersteuning bevoegd is. De Afdeling Beleids- en Managementondersteuning (BMO) staat in voor de praktische organisatie van de klantenstuurgroep.

Het directoraat-generaal Digitale Transformatie wordt de motor van de digitale verandering binnen de Federale Overheid en begeleidt de verdere stappen die de Federale Overheid zal zetten in de digitale wereld met een bijzondere focus op burgers en ondernemingen. Het directoraat-generaal Digitale Transformatie zet maximaal in op het gebruik van nieuwe digitale technologieën, stimuleert samenwerking en ontwikkelt de nodige standaarden. Het directoraat-generaal Digitale Transformatie streeft naar een integrale, gebruikersgerichte en betrouwbare digitale dienstverlening van een efficiëntere Federale Overheid aan haar klanten.

www.bosa.be  
KB 22 februari 2017: Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

Omvang:

Begroting

 • Totaal jaarlijks functioneringsbudget van het directoraat-generaal:
  • werkingsmiddelen en projectbudget (incl. ICT investeringsbudget) : 25.000 K€;
  • personeelsenveloppe : 8.300 K€.

Personeel

 • Aantal medewerkers van het directoraat-generaal Digitale Transformatie: 68.
  • Aantal personeelsleden die rechtstreeks aan de titularis van de functie verslag uitbrengen: 11.
  • Aantal personeelsleden die onrechtstreeks aan de titularis van de functie verslag uitbrengen: 57.

 

Deelnemingsvoorwaarden

COMPETENTIES


FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES

 • Visie kunnen ontwikkelen over wijze waarop het directoraat-generaal Digitale Transformatie de motor van de digitale verandering kan teweegbrengen binnen de Federale Overheid;
 • Kennis van maatschappelijke en politieke context van e-governement en ICT binnen de Federale Overheid;
 • Praktische kennis van managementtechnieken en beheersinstrumenten;
 • Zeer goede praktische kennis van het beheer van grootschalige informatiseringsprojecten;
 • Bekwaamd in change management;
 • Inzicht in innovatieaspecten o.a. storytelling, artificiële intelligency, GDPR, iteratieve werkwijze, agile project management, design thinking, business model innovation en disruptie; Goede kennis van het agile werken en GDPR.

GENERIEKE COMPETENTIES GEEVALUEERDE GEDURENDEN DE GEÏNFORMATISEERDE ASSESSMENT


Het geïnformatiseerde assessment georganiseerd voor de wegingsklassen 4 en 5 evalueert de volgende competenties:

 • Beïnvloeden
 • Netwerken
 • Teams aansturen
 • Zichzelf ontwikkelen
 • Vernieuwen
 • Beheren van de dienst
 • Objectieven behalen.

GENERIEKE MANAGEMENT- EN LEIDINGGEVENDE COMPETENTIES GEEVALUEERDE GEDURENDE DE MONDELINGE PROEF

Manier van denken

 • analytisch vermogen
 • flexibel en vernieuwend denken
 • visie en integratievermogen.

Manier van omgaan binnen de HR-omgeving

 • coachen, motiveren en ontwikkelen van personeel
 • aansturen van groepen.

Interactie met de omgeving

 • samenwerken en uitbouwen van netwerken
 • gerichtheid op de burger, de interne klant en de maatschappij.

Doelstellingen

 • verantwoordelijkheidszin
 • realiseren van doelstellingen
 • overtuigen en onderhandelen.

Varia

 • mondeling en schriftelijk communiceren
 • loyaliteit en integriteit.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN


De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij Selor.

Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je

 • houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van universitair onderwijs of van hoger onderwijs van het academisch niveau (op te laden in je Mijn Selor-account) of titularis zijn van een functie van niveau A (benoemingsbesluit op te laden in je Mijn Selor-account).
 • EN over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of minimaal 10 jaar nuttige professionele ervaring hebben  (aan te tonen in de specifieke rubrieken in je Mijn Selor-account)
  • Onder managementervaring wordt verstaan een ervaring inzake beheer in een overheidsdienst of een organisatie uit de privésector.
   De jaren worden gepresteerd als titularis van een graad van rang 13 (en de jaren gepresteerd minstens in klasse A3) in aanmerking genomen voor de berekening van de zes jaar managementervaring.
  • Onder nuttige professionele ervaring wordt verstaan een ervaring in
   • de uitwerking en/of sturing van strategische plannen
   • de uitwerking en/of sturing van projectbeheer
    en dit binnen het domein van Information & Communication Technology.

GELIJKSCHAKELING EN TAAL DIPLOMA?


Als een diploma vereist is:

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid (02/553.98.19) en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Aanbod

ARBEIDSVOORWAARDEN

Bruto salaris op jaarbasis, geïndexeerd: 146.230,61 EUR (salarisband 5).

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2, managementfunctie-3) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse. 

TAALVEREISTEN


Om deze managementfunctie/staffunctie uit te kunnen oefenen, dient u, ten laatste 6 maanden na uw aanstelling, op straffe van vroegtijdige beëindiging van uw mandaat, het bewijs leveren

 • van het slagen van een test Art. 11 bis die betrekking heeft op de kennis van de tweede landstaal, aangepast aan een taak die de eenheid van de rechtspraak moet verzekeren;
 • EN van het slagen van een test Art. 10 bis tot vaststelling van de functionele kennis van de tweede landstaal. Deze functionele kennis van de andere taal, aangepast aan de evaluatie, beoogt een actieve en een passieve mondelinge kennis evenals een passieve schriftelijke kennis van deze taal (lezen en analyseren van complexe teksten), met als doel de communicatie en de samenwerking tussen het management, de evaluator en zijn medewerkers te verbeteren.     

U heeft er bijgevolg baat bij om u zo snel mogelijk voor de taaltest in te schrijven, bijvoorbeeld parallel met de selectie, teneinde uw dossier te vervolledigen en om tijdig te voldoen aan de taalvereisten gerelateerd aan deze functie.
U kan meer informatie terugvinden via de volgende onderstaande linken.

OPGELET:

 • U dient eerst de test met betrekking tot de eenheid van de rechtspraak af te leggen en te slagen (Art. 11 bis) en vervolgens de test met betrekking tot de functionele kennis (Art. 10 bis). U dient noodzakelijkerwijs deze volgorde te respecteren.
 • Het is ten zeerste aangeraden u vanaf nu in te schrijven voor deze testen.
  • Als u niet slaagt voor het Art. 11 bis (eenheid van rechtspraak), kan u deze dadelijk opnieuw afleggen zonder competentie-ontwikkelingsperiode.
  • Als u niet slaagt voor het Art. 10 bis (evaluatietaak), kan u de test niet afleggen gedurende de drie volgende kalendermaanden na het ontvangst van het resultaat (ontwikkelingsperiode). Deze periode laat u toe uw taalcompetenties verder te ontwikkelen.  

Vrijstellingen:
Als u titularis bent van een taalcertificaat Art. 7 niveau A (grondige kennis), Artikel 7 niveau B (grondige kennis) of Art. 12 (voldoende kennis van de tweede taal), bent u vrijgesteld van deze proeven.
Als u twee diploma's van het niveau A(Licentie, master, doctoraat) heeft, de ene verkregen in het Frans en de andere verkregen in het Nederlands, neem dan contact op met taal@selor.be om hen te vragen of u op basis van uw diploma's een vrijstelling kan verkrijgen.
Inschrijving:
Ga naar Taaltesten in Mijn Selor en kies :

 1. bestuurszaken
 2. de taal van je diploma
 3. de taal waarin je getest wil worden. Opgelet: deze test is enkel voor bepaalde federale overheidspersoneelsleden die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken: hij bestaat dus enkel voor het Nederlands en het Frans
 4. "artikel 11 bis" of "artikel 10 bis".

AANSTELLINGSVOORWAARDEN

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Procedure

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures' in je online-account ‘Mijn Selor' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur. 
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie van de geïnformatiseerde test/assessment/interview waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om zich uit te schrijven uiterlijk de dag voor de proef. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, indien er nog andere sessies beschikbaar zijn en voor zover dat de inschrijvingsperiode voor deze testen niet verlopen is.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in de berichtgeving in je online ‘Mijn Selor' account. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.


SELECTIETESTEN

VOORSELECTIE

Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel

 • op basis van het in jouw “Mijn Selor”-account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze management functie (vereiste ervaring), in jouw “Mijn Selor”-account.

Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in jouw “Mijn Selor”-account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

GEÏNFORMATISEERDE ASSESSMENT: ONGEVEER 4 UUR

De kandidaten die toelaatbaar zijn verklaard leggen een computergestuurde assessmentproef af die de generieke managementcompetenties meet en aangepast is aan het niveau bestaande uit de wegingsklassen 4 en 5.

Ter informatie, het Koninklijk Besluit definieert drie niveaus:

 • 1° het niveau bestaande uit de wegingklassen 6 en 7
 • 2° het niveau bestaande uit de wegingklassen 4 en 5
 • 3° het niveau bestaande uit de wegingklassen 1, 2 en 3.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Ben je geslaagd voor deze assessmentproef?
Dan kan je deelnemen aan de mondelinge proef.
Dan ontvang je een vrijstelling voor 2 jaar, te rekenen vanaf de dag van slagen voor deze proef. Deze vrijstelling is geldig voor alle andere managementfuncties van hetzelfde niveau of van een lager niveau op voorwaarde dat jouw vrijstelling nog geldig is op de uiterste inschrijvingsdatum van de selectie waaraan je wil deelnemen.

Ben je niet geslaagd voor deze generieke screening?
Dan kan je niet deelnemen aan de mondelinge proef.
Dan krijg je een competentie-ontwikkelingsperiode van 6 maanden te rekenen vanaf de dag dat je je proef hebt afgelegd. Gedurende deze periode kan je niet deelnemen aan een geïnformatiseerde assessment van hetzelfde niveau of van een hoger niveau. Je kan opnieuw inschrijven voor een selectie wanneer jouw development buffer is afgelopen voor de uiterste inschrijvingsdatum van de selectie waaraan je wil deelnemen.

Ben je houder van een management- of staffunctie van hetzelfde niveau of een hoger niveau dan de functie waarvoor je solliciteert?
Dan ben je vrijgesteld voor de geïnformatiseerde assessment.

INTERVIEW + VOORBEREIDINGSTIJD: ONGEVEER 3U

Deze proef evalueert, uitgaande van een praktijkgeval dat betrekking heeft op de te begeven managementfunctie, zowel de specifieke competenties als de managementvaardigheden vereist voor de uitoefening van deze functie. Je krijgt tijd om je voor te bereiden.

Uitnodigingen
Opgelet: De uitnodigingen voor de proeven krijg je uitsluitend per e-mail en/of je account “Mijn Selor”.

Feedback
Je vraag voor feedback moet schriftelijk gedaan worden, binnen 2 maanden vanaf de datum van de verzending van de eindresultaten (wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur). Je kan onder andere je resultaten van de computergestuurde proef inkijken.


Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure

Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wil maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)

 • Selor informeert je toekomstige werkgever over de arbeidspostaanpassingen die je nodig hebt. Als je wil dat Selor dit voor jou doet, contacteer dan diversity@bosa.fgov.be zodra je weet waar en wanneer je begint te werken. We sturen je dan een aanvraagformulier op.

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

EN NA DE SELECTIEPROCEDURE?

Na het afsluiten van de mondelinge proef en na de vergelijking van de diploma's en verdiensten van de kandidaten, worden de kandidaten ingedeeld:

 • hetzij in groep A ´zeer geschikt´
 • hetzij in groep B ´geschikt´
 • hetzij in groep C ´minder geschikt´
 • hetzij in groep D ´niet geschikt´.

Deze indeling wordt gemotiveerd.

In groep A en groep B worden de kandidaten gerangschikt. Selor deelt het resultaat van de procedure mee volgens het Koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten.

De bevoegde instantie organiseert een aanvullend onderhoud met de kandidaten in groep A “zeer geschikt”. Bij uitputting van de groep A wordt een aanvullend onderhoud georganiseerd met de kandidaten in de groep B “geschikt”.

De rekrutering gebeurt met strikte inachtneming van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.


Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 17/09/2018, uiterste inschrijvingsdatum.

 1. Als je nog geen “Mijn Selor”-account hebt, creëer er dan één en vul je online-cv in. Vergeet vooral niet het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit op te laden (zie rubriek ”Profiel” / Deelnemingsvoorwaarden” van de vacature).
 2. Je solliciteert online via je “Mijn Selor”-account en je vult de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken in en dit uitsluitend in de taal van de selectieprocedure (in dit geval in het Nederlands).
 3. Wanneer je de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken ingevuld hebt en op de knop “Opslaan” geklikt hebt, vergeet dan niet je kandidatuur te valideren door op de knop “Mijn kandidatuur valideren” (bovenaan op uw scherm) te klikken. Opgelet! Deze knop verschijnt enkel wanneer je voldoende ervaringsjaren ten aanzien van de deelnemingsvoorwaarden hebt vermeld.

Je kan de informatie in je online-CV en in de specifieke rubrieken tot aan de uiterste inschrijvingsdatum aanpassen. In dit geval, vergeet echter niet om je kandidatuur op te slaan na elke aanpassing in je Mijn Selor-account.

Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel

 • op basis van het in jouw “Mijn Selor”-account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze management functie (vereiste ervaring), in jouw “Mijn Selor”-account.

Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in jouw “Mijn Selor”-account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

Andere informatie vind je op de site van Selor.

Je kan niet solliciteren via fax, e-mail of elk ander communicatiemiddel.

Bij het niet respecteren van de procedure, zal je kandidatuur niet in aanmerking worden genomen.

Diploma en /of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om deze documenten op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de selectie.

Extra info

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel.

Voor meer informatie kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • We hebben een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van de burger en ik merk bij mijn collega’s dat daar ernstig werk van wordt gemaakt.
  Christine Grigolato
  Projectleidster human resources
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Christine Grigolato
 • Portret Naomi De Roeck
  De FOD BOSA is een zeer kleurrijke, dynamische omgeving met zeer enthousiaste ambtenaren met een erg uiteenlopende achtergrond.
  Naomi De Roeck
  Verantwoordelijke aankoopbeleid
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Naomi De Roeck
 • Portret Marc Bruyland
  Ik besefte dat ik hier mijn talenten kan ontplooien voor maatschappelijk relevante doelstellingen.
  Marc Bruyland
  IT business analyst
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Marc Bruyland
 • Portret Sarah De Leeuw
  "Sarah die 8u per dag aan een bureau gaat zitten, dat kan niet!" was het gedacht van velen.
  Sarah De Leeuw
  Medewerker 1ste lijn
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Sarah De Leeuw
 • Portret Shana Vanderidt
  We kunnen onze tijd zelf organiseren en onze taken heel zelfstandig beheren.
  Shana Vanderidt
  HR Officer bij PersoPoint
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Shana Vanderidt
 • Portret Sofie Van Damme
  We zijn echt goed bezig op vlak van testing!
  Sofie Van Damme
  Consultant Testing
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Sofie Van Damme
 • Portret Aurore Despontin
  Bij de overheid vormen we één grote familie die elkaar ondersteunt: dat is een ongelofelijke meerwaarde.
  Aurore Despontin
  Directeur-generaal Interne Ondersteunende Dienst
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Aurore Despontin
 • Icoon medewerker zonder foto
  Ik werk met vertrouwen en autonomie, wat stimulerend is!
  Florence Malchair
  Consultant diversiteitsmanagement
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Florence Malchair
 • Portret Thomas Debiève
  Elk van ons kan op zijn of haar niveau een impact hebben op onze samenleving en dat drijft me vooruit, elke dag opnieuw.
  Thomas Debiève
  Service Manager
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Thomas Debiève
 • Portret Reindert Van Reusel
  Binnen de FOD BOSA wordt er constant gewerkt om onze diensten en platformen te verbeteren.
  Reindert Van Reusel
  Consultant HR services
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Reindert Van Reusel
 • Portret Eléonore Maisse
  Mijn werk staat in het middelpunt van de budgettaire en economische actualiteit in België.
  Eléonore Maisse
  Begrotingscoördinator
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Eléonore Maisse
 • Portret Amandine Drossart
  We werken aan verschillende projecten maar overleggen ook heel veel.
  Amandine Drossart
  Consultant HR Methods
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Amandine Drossart
 • Icoon medewerker zonder foto
  Ik werk in een moderne organisatie die me de mogelijkheid geeft tot bijscholing en waar ik verder kan doorgroeien.
  Walter Lippens
  Preventie-adviseur - arbeidsarts
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Walter Lippens
 • Portret Charlotte Haling
  Wij werken resultaatgericht maar gebaseerd op vertrouwen en verantwoordelijkheid.
  Charlotte Haling
  HR Officer
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Charlotte Haling
 • Portret Vera Van De Velde
  Ik ben vooral fier dat ik iets kan betekenen voor de personeelsleden en dat ik hun kan helpen als ze met vragen zitten.
  Vera Van De Velde
  HR officer
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Vera Van De Velde
 • Icoon medewerker zonder foto
  Nieuwe projecten volgen elkaar regelmatig op. Dat alles maakt de job veelzijdig en interessant.
  Larissa Persoons
  Business analyst
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Larissa Persoons
 • Portret Hind Sassi
  Wij dragen ons steentje bij aan de goede werking van onze maatschappij en van ons land
  Hind Sassi
  Eerstelijnsmedewerker
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Hind Sassi
 • Portret Jeroen Pacolet
  Eigenlijk bestaat er niet zoiets als een gemiddelde werkdag, omdat mijn job zo gevarieerd is.
  Jeroen Pacolet
  Projectleider
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Jeroen Pacolet
 • Icoon medewerker zonder foto
  Ik hou echt veel van de ontspannen en goede sfeer.
  Célia Ciancio
  Applicatiebeheerder FEDCOM
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Célia Ciancio
 • Wat ik leuk vind, is de vrijheid die we binnen de federale overheid hebben om af en toe ergens anders te gaan werken.
  Annelies Moeyersoon
  Selectieconsultant
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Annelies Moeyersoon