Functiespecifieke screening Penitentiair bewakingsassistent (m/v/x) - Deel 1 Functiespecifieke screening PC-test

FOD Justitie

Selectiecode

ANG21159

Taal

Nederlands

Diploma

Hoger secundair

Contracttype

Statutair

Functieniveau

C

Type aanwerving

Niet van toepassing

Duur

Niet van toepassing

Voltijds/deeltijds

Niet van toepassing

Jobinhoud

Om te kunnen werken als penitentiair bewakingsassistent moet je slagen voor de selectieprocedure. Deze bestaat uit een computergestuurde test en een interview. 
Door je in te schrijven voor deze selectie kun je het eerste, computergestuurde deel afleggen.

Indien je slaagt voor deze proef, dan ontvang je een vrijstelling voor 3 jaar, te rekenen vanaf de dag dat je je resultaat ontvangt.
Je kan dan ook deelnemen aan selecties van penitentiair bewakingsassistent: Deel 2 interview, waarvan de selectieprocedure bestaat uit het interview (+ schriftelijke casus). Op dat moment worden ook de deelnemingsvoorwaarden geverifieerd. Deze selecties zullen per penitentiaire inrichting georganiseerd worden.

Je bent niet geslaagd voor de computergestuurde proef voor Penitentiair bewakingsassistent.
Dan mag je gedurende 6 maanden niet deelnemen aan deze proef. Hier wordt gerekend vanaf de dag dat je je proef hebt afgelegd.

Als penitentiair bewakingsassistent zorg je voor een veilig en menselijk leefklimaat voor gedetineerden, je collega's en bezoekers. Met respect voor iedereen en binnen een duidelijk wettelijk kader. Vanuit de visie van het gevangeniswezen sta je mee in voor een zinvolle detentie en de terugkeer van de gedetineerden naar de samenleving.

Je begeleidt gedetineerden en zorgt voor een goede organisatie van hun dagelijkse leven binnen de gevangenis o.a.:

 • gedetineerden onthalen en wegwijs maken op de leefeenheid
 • vragen van gedetineerden beantwoorden of ze doorgeven aan de verantwoordelijke diensten
 • een luisterend oor zijn voor gedetineerden en empathie kunnen tonen
 • hen bijstand verleden tijdens crisismomenten
 • verdelen van maaltijden, post, kledij…
 • het bezoek, de wandeling en andere activiteiten begeleiden
 • toezien op bijzondere activiteiten van bepaalde groepen gedetineerden, zoals mensen met psychische stoornissen.

Je ziet toe op de orde en veiligheid in de gevangenis o.a.:

 • controleren van de toegang van gedetineerden, medewerkers en bezoekers
 • observeren en begeleiden van gedetineerden bv. bij het bezoek, sport…
 • fouilleren gedetineerden en inspectie van de verblijfsruimte
 • schriftelijk rapporteren van verdachte gebeurtenissen en inbreuken
 • inspecteren van veiligheidsinstallaties en rapporteren van defecten
 • bedienen van oproep- en camerasystemen, elektrische deuren…

Je werkt in ochtend-, namiddag- of nachtdiensten, ook tijdens het weekend en feestdagen.

Het eerste jaar volg je opleidingen en doe je heel wat praktijkervaring op met verschillende evaluatiemomenten. Na dit jaar kan je volwaardig aan de slag.


Meer info over de jobinhoud?

Cel Selectie en Loopbaan
FOD Justitie
E-mail: DLD.PnO_epi_selectie_loopbaan@just.fgov.be

Werkgever


België telt 35 gevangenissen, op verschillende locaties. Er werken in totaal 9 500 mensen.

Werken in een gevangenis betekent werken aan een betere en veiligere samenleving . 99% van de gevangenen komt ooit vrij. Als medewerker sta je in voor een veilige omgeving en de dagelijkse zorg voor gedetineerden. Je bereidt hen mee voor op de terugkeer naar de samenleving. Je handelt steeds binnen duidelijke regels die de rechten en plichten van gedetineerden waarborgen.

In de meeste gevangenissen, de zogenaamde arresthuizen, verblijven mensen in voorhechtenis. Zij verblijven er in afwachting van een veroordeling of vrijlating. In deze gevangenissen zitten vaak ook gedetineerden die een korte straf uitzitten. Of die psychiatrische zorg nodig hebben.

In andere gevangenissen, de strafhuizen, zitten de gedetineerden een (langere) straf uit. Deze strafhuizen zijn open, halfopen of gesloten. Dat betekent: minder of meer vrijheid voor de personen die er verblijven. In de meeste gevangenissen verblijven enkel mannen. 9 gevangenissen hebben een aparte afdeling voor vrouwen.Deelnemingsvoorwaarden

.style3 { COLOR: #ff0000 }

Competenties


Gedragsgerichte competenties   

 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je toont respect voor anderen, hun ideeën en meningen en aanvaardt procedures en instructies.


Technische competenties

 • Je hebt een goed observatievermogen.

Deelnemingsvoorwaarden

Indien je niet beschikt over een diploma hoger secundair onderwijs, een instapkaart of het vereiste benoemingsbesluit (zie hieronder), dan kan je niet solliciteren voor de functie van penitentiair bewakingsassistent. Deze deelnemingsvoorwaarden worden geverifieerd als je solliciteert voor de selectie penitentiair bewakingsassistent: deel 2 interview.


1. Vereiste diploma: je beschikt over een diploma hoger secundair onderwijs:

 • getuigschrift uitgereikt na het slagen met vrucht van het zesde leerjaar van het secundair onderwijs of kwalificatiegetuigschrift van dit zesde leerjaar
 • getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs
 • diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden
 • diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor'.
Hoe nog deelnemen qua diploma? 

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Beschik je niet over een diploma hoger secundair onderwijs dan kan je solliciteren als je beschikt een geldige instapkaart penitentiair bewakingsassistent niveau C


3. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)

Je bent Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt niet voor de FOD Justitie. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

De vacante functie is een functie van niveau C. U dient te voldoen aan: tot het niveau C behoren.

Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit dienen de diplomavoorwaarden niet in te vullen.

Als je geslaagd bent in het specifiek of bijzonder gedeelte van een bevorderingsselectie niveau C en je bent opgenomen in de lijst van geslaagden, kan je op basis van dit slagen deelnemen aan deze selectie. Laad je bewijs van slagen op vóór de uiterste inschrijvingsdatum en neem contact op met de contactpersoon vermeld in de functiebeschrijving zodat je kan ingeschreven worden voor deze selectie. Doe je dit niet, kan je niet deelnemen aan de selectie op basis dit bewijs van slagen.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op niveau C (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) op en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job.
Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma's en certificaten) al werd opgeladen in je online-cv, moet je dit niet opnieuw doen.


4. Indien je Nederlandstalig beroepsmilitair bent. De functie is vacant in niveau C. Je moet dus je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het tabblad ‘Diploma' in Mijn Selor.


5. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien. 

Aanbod

Indien je geslaagd of vrijgesteld bent voor Penitentiair bewakingsassistent Deel 1: computergestuurde screening, kan je inschrijven voor de selectie Penitentiair bewakingsassistent: Deel 2 interview. Deze selecties zullen per regio en per penitentiaire inrichting georganiseerd worden.

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt Penitentiair bewakingsassistent (niveau C) met de bijhorende weddeschaal (20AP).
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 27.037,27  EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Extra premies en toelagen:

 • een premie onaangenaamheden van 25 euro netto per maand
 • een vergoeding voor de avond-en nachtprestaties; zaterdagvergoeding aan 150%
 • dubbele vergoeding voor prestaties op zon- en feestdagen
 • een toelage voor onregelmatige prestaties (flexipremie)

Voordelen:

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • 26 dagen verlof per jaar
 • het systeem van de 36-urenweek is mogelijk voor statutaire en contractuele ambtenaren.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie en voor de selectie Penitentiair bewakingsassistent: Deel 2 interview, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn
 • de lichamelijke geschiktheid bezitten, zoals vereist voor deze job (voorafgaandelijk gezondheidstoezicht)
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
 • ten minste 18 jaar zijn.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent op hetzelfde niveau dan de selectie en je werkt nog niet voor de rekruterende instelling, moet je geen stage meer doen.

Procedure

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Opgelet

 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.


SelectietestenFunctiespecifieke screening


Computergestuurde proef (ongeveer 2u 15min)

De eerste test meet de competenties ‘observeren'. Er wordt een video getoond. Nadat je de video geobserveerd hebt, beantwoord je meerkeuzevragen.

De tweede test is een situatiebeoordelingstest. Deze test meet de competenties problemen oplossen, respect tonen, betrouwbaarheid tonen, informatie analyseren en objectieven behalen. De test bestaat uit verschillende situaties in een bepaalde context. Bij elke situatie krijg je verschillende reacties waarover je moet oordelen en je geeft telkens aan hoe gepast je die bepaalde reactie vindt.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 20 punten op 40 behaalt op het totaal van de 2 testen.

Deze test is gelijk aan de functiespecifieke screening - deel 1 van andere selecties voor Penitentiaire bewakingsassistent.

- ben je geslaagd in de computergestuurde test van de selectie Penitentiair bewakingsassistent - specifieke screening (m/v/x) - deel 1 (ANG19347, ANG19433 en ANG20288), dan ben je vrijgesteld en hoef je niet meer deel te nemen aan deze test.
- ben je niet geslaagd in de computergestuurde test van de selectie Penitentiair bewakingsassistent - specifieke screening (m/v/x) - deel 1 (ANG21159) kan je 6 maanden niet deelnemen aan de proef. Je kan dus pas een datum kiezen na deze 6 maanden.

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het event. De testen vinden plaats tot 30/11/2021 (onder voorbehoud). Je kan via je mijn selor account een datum kiezen om deze proef af te leggen. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Ben je geslaagd voor de computergestuurde proef voor Penitentiair bewakingsassistent?
Dan ontvang je een vrijstelling voor 3 jaar, te rekenen vanaf de dag dat je je resultaat ontvangt.

Ben je niet geslaagd voor de computergestuurde proef voor Penitentiair bewakingsassistent?
Dan mag je gedurende 6 maanden niet deelnemen aan deze proef. Hier wordt gerekend vanaf de dag dat je je proef hebt afgelegd.


Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?

Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:


Niet alle redelijke aanpassingen zijn mogelijk
Deze job van belastende aard in een veiligheidsomgeving wordt niet meegerekend bij de bepaling van de vertegenwoordiging van 3 % personen met handicap van het personeelsbestand in de FOD Justitie (KB over diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie - KB 6.10.2005, art 3). Voor deze job kan je je dus niet beroepen op die wetgeving.

Door het specifieke karakter van deze operationele job, het verplicht medisch onderzoek en het feit dat de FOD Justitie geen arbeidspostaanpassingen doorvoert, moet je er rekening mee houden dat niet alle redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure, kunnen toegekend worden.

Redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen.
Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

Je bezorgt ons zo snel mogelijk een gepast attest door het op te laden in het luik “Handicap” .

Nog vragen?

Over de aanpassingen aan de selectieprocedure? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be
Over de job, de aanstellingsvoorwaarden en het medisch onderzoek? Contacteer dan de FOD Justitie via e-mail: DLD.PnO_epi_selectie_loopbaan@just.fgov.be

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Dan ontvang je een vrijstelling die geldt vanaf de dag dat je je resultaten ontvangt.
Je kan je inschrijven voor de selectie Penitentiair bewakingsassistent: Deel 2 interview. Deze selecties zullen per regio en per penitentiaire inrichting georganiseerd worden.

Als je niet geslaagd bent?
Dan mag je gedurende 6 maanden niet deelnemen aan deze proef. Hier wordt gerekend vanaf de dag dat je de proef hebt afgelegd.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 30 november 2021.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Extra info

Contactpersoon Selor
E-mail: pba@bosa.fgov.be


Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Marianne
  Samen met mijn collega’s reiken we de mensen handvaten aan zodat ze zelf verder kunnen en beter in de maatschappij komen te staan.
  Marianne
  Maatschappelijk assistant gevangenis
  -
  FOD Justitie
  More about Marianne
 • Portret Ann
  Zonder een hecht team, kan je je job niet goed doen in de gevangenis.
  Ann
  Verpleegkundige gevangenis
  -
  FOD Justitie
  More about Ann
 • Portret Nio
  Elke dag kom je wel een andere uitdaging tegen. Het juiste antwoord vinden, geeft tonnen energie!
  Nio
  Medewerker service desk
  -
  FOD Justitie
  More about Nio
 • Portret Ismael
  Als er iemand is op wie ik een invloed heb gehad, dan is mijn carrière geslaagd.
  Ismael
  Penitentiair technisch deskundige
  -
  FOD Justitie
  More about Ismael
 • Portret Dorien
  Tot in de puntjes leren hoe regelgevende procedures in z’n werk gaan, dat kan je nergens anders leren.
  Dorien
  Jurist bij de dienst vermogensrecht en burgerlijk procesrecht
  -
  FOD Justitie
  More about Dorien
 • Portret Iseult
  HR-materie binnen Justitie is misschien minder gekend, maar wel razend interessant omdat je in aanraking komt met zo veel verschillende personen ne materie.
  Iseult
  Juriste P&O
  -
  FOD Justitie
  More about Iseult
 • Portret Sami
  Ik kan hier mee bergen verzetten en mijn stempel drukken, want de organisatie is volop in beweging!
  Sami
  Master managementondersteuning
  -
  FOD Justitie
  More about Sami
 • Portret Yana
  Een saaie bureaujob waarin je elke dag hetzelfde doet, is niets voor mij.
  Yana
  Experte Well-being
  -
  FOD Justitie
  More about Yana