Junior Windows System Engineer & Windows Support Engineer (m/v/x)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Selectiecode

ANG21262

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A1

Type aanwerving

Niet van toepassing

Duur

Niet van toepassing

Voltijds/deeltijds

Niet van toepassing

Jobinhoud

Ben je op zoek naar een functie waarin jouw IT-skills een meerwaarde betekenen voor de maatschappij? Lees dan snel verder, want zijn op zoek naar een Junior Windows system engineer én een Windows support engineer!

Een greep uit het takenpakket van de Junior Windows system engineer:
 

 • Je installeert en onderhoudt systemen in een Microsoft Windows omgeving in een evolutieve architectuur, in nauwe samenwerking met de ICT-collega's (meestal het Middleware team, het Network team, het Architecture team, het Security team en het Development team).
 • Je zorgt voor de operationele beschikbaarheid van de geïnstalleerde systemen; in dat kader monitor je de prestaties van de systemen om tijdig te kunnen ingrijpen.
 • Je lost incidenten in de Microsoft Windows omgeving op en werkt indien nodig nauw samen met collega's in het Development team.
 • Je beheert de toegangsrechten tot de systeemgegevens. Je bent actief betrokken bij het actualiseren van de veiligheidsprocedures.
 • Je bent mee verantwoordelijk voor de acceptatie en productie van applicaties, packages, ... in nauwe samenwerking met het Development team.
 • Je volgt de ontwikkelingen op het gebied van Microsoft-technologieën, maar ook die van interne projecten om oplossingen te kunnen bieden die aangepast zijn aan ontwikkelaars en andere gebruikers.
 • Je neemt initiatieven om de omgeving te optimaliseren op het vlak van veiligheid en prestaties.
 • Je neemt deel aan de automatisering van processen (gecentraliseerd beheer, scripting, ...).
 • Je deelt je kennis met de betrokken collega's, hetzij formeel (via documentatie), hetzij informeel.


Een greep uit het takenpakket van de Windows support engineer – Active Directory: 

 • Je beheert de toegangsrechten en structuur binnen Active Directory.
 • Je schrijft Powershellscripts.
 • Je werkt mee aan de projecten voor de vernieuwing van de IT-tools, die een link hebben met Active Directory binnen de FOD Economie.
 • Je werkt mee aan Active Directory-projecten door alle nodige middelen in te zetten voor de uitvoering ervan en ervoor te zorgen dat het overeengekomen budget en termijnen gerespecteerd worden.
 • Je verzekert dat de technische documentatie en procedures beschikbaar zijn voor het supportteam, zodat zij de eindgebruikers kunnen informeren.
 • Je volgt de technologische evoluties actief op door deel te nemen aan informatiesessies van Microsoft, publicaties van Microsoft te lezen of conferenties en opleidingen bij te wonen. Deze en ook andere kennis, deel je spontaan met het team.
 • Je stelt verbeteringsinitiatieven voor Active Directory voor.


Meer info over de functie Junior Windows System Engineer?
Bertrand Dockier - Adviseur-Generaal Stafdienst ICT
Contactpersoon FOD Economie
Tel.: 02 277 91 53
E-mail: Bertrand.Dockier@economie.fgov.be

Meer info over de functie Windows support engineer?
Heidi Aerts – Adviseur Stafdienst ICT 
Contactpersoon FOD Economie
Tel.: 02 277 91 85
E-mail: Heidi.Aerts@economie.fgov.be

Meer info over de selectieprocedure?
Julie De Visscher - Selectieverantwoordelijke
Contactpersoon FOD Economie
Tel.: 02 277 95 69
E-mail: Julie.Devisscher@economie.fgov.be

Indien je voor jezelf nog een beter beeld van de functie wil vormen, ga dan via deze link naar een aantal getuigenissen van jouw toekomstige collega's.

Werkgever

Er zijn 2 vacatures bij de Stafdienst ICT, van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel).

De stafdienst ICT staat ten dienste van zijn gebruikers om hen te helpen hun doelstellingen te bereiken. Vanuit haar rijke technologische expertise werkt de stafdienst proactief mee aan de ontwikkeling van de meest efficiënte oplossingen om processen voor gebruikers te automatiseren en hen in staat te stellen kwaliteitsvol werk te leveren.

In een sterk veranderende Belgische en internationale economische context bestaat de missie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie erin de voorwaarden te scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België. In dat opzicht wil de FOD Economie de goederen- en dienstenmarkt grondig kennen en goed ondersteunen om ze beter te stimuleren.

Om zijn beleidsdomeinen op een efficiënte manier uit te voeren, heeft de FOD Economie zich een duidelijke missie en visie vooropgesteld. Bovendien waakt de FOD Economie er over om een aantal sterke waarden te respecteren bij zijn dagelijkse werkzaamheden ten dienste van ondernemingen en consumenten. Zo tracht de FOD Economie een professionele, klantgerichte organisatie te zijn die samenwerking en respect hoog in het vaandel draagt.

Deelnemingsvoorwaarden

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.


Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden:
  • Je bent in staat om de doelgroep op een passende manier aan te spreken.
  • Je drukt je duidelijk uit.
  • Je bent gestructureerd, beknopt en consistent in je antwoorden.
 • Je hebt een goede kennis van het merendeel van onderstaande applicaties:
  • Microsoft Windows 2008, 2012, 2016, 2019
  • Kennis van beveiliging en netwerkprincipes
  • Microsoft SQL Server: beheer, monitoring van databases
  • Office 365, Active Directory Federation Server 
  • Windows Powershell: werken met variabelen, tabellen, hash-tabellen en scripts uitschrijven
  • Microsoft Active Directory en GCloud
  • Microsoft Sharepoint en GCloud 
  • ServiceNow  
  • SCCM
  • ITIL.  

Een goede motivatie is eveneens belangrijk. Opgelet! De competenties in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

De competenties ‘zichzelf ontwikkelen', ‘objectieven behalen' en je motivatie wegen harder door in de eindscore.
Niet vereist, wel een troef
 

 • Kennis van andere scripttalen vormen een pluspunt (python,...).
 • Aangezien je in een tweetalige werkomgeving terecht komt, is kennis van het Frans een pluspunt.

Deelnemingsvoorwaarden

In het kader van deze selectie werd een afwijking gevraagd in verband met het vereiste diploma dat toegang tot deze procedure geeft. De Federaal Minister van Ambtenarenzaken en Begroting, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid, stemde daarmee in op basis van artikel 16, lid 2, 1° van het KB van 2 oktober 1937.

1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

OFWEL houder zijn van één van volgende diploma's ZONDER ERVARING

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

OFWEL houder zijn van één van volgende diploma's: 

 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.

EN over een relevante professionele ervaring beschikken van minstens 2 jaar binnen het domein ‘Beheer Windows en SQL Server of beheer Active Directory', verdeeld over ten minste 2 van de volgende taken: 

 • Realisatie van Windows en SQL Server migratie
 • Ontwikkelen van een SQL-serveromgeving 
 • Automatisering van systeemtaken
 • Monitoring, troubleshooting en optimalisatie van Windows server systemen. 
 • Werken met Microsoft Active Directory (configureren GPO's, werken met OU's, AGDLP, policies, ADFS, beveiligen van diensten, gevorderd beheer gebruikers, link AD en Azure AD)
 • Werken met Powershell (werken met variabelen, tabellen en hashtabellen en uitschrijven van scripts)
 • Samenwerking met GCloud.

OFWEL houder zijn van één van volgende diploma's: 

 • Eén van volgende diploma's uitgereikt door een Belgische Hogeschool behaald in een studierichting informatica, elektronica of programmeren:
 • diploma van het korte type of van het hoger onderwijs van één cyclus (bv. gegradueerde, professionele bachelor, regent)
 • diploma van technisch ingenieur.

EN over een relevante professionele ervaring beschikken van minstens 1 jaar binnen het domein ‘Beheer Windows en SQL Server of beheer Active Directory', verdeeld over ten minste 2 van de volgende taken: 

 • Realisatie van Windows en SQL Server migratie
 • Ontwikkelen van een SQL-serveromgeving 
 • Automatisering van systeemtaken
 • Monitoring, troubleshooting en optimalisatie van Windows server systemen. 
 • Werken met Microsoft Active Directory (configureren GPO's, werken met OU's, AGDLP, policies, ADFS, beveiligen van diensten, gevorderd beheer gebruikers, link AD en Azure AD)
 • Werken met Powershell (werken met variabelen, tabellen en hashtabellen en uitschrijven van scripts)
 • Samenwerking met GCloud.

OFWEL houder zijn van één van volgende diploma's: 

 • Getuigschrift uitgereikt na het slagen "met vrucht" van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan
 • getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs
 • diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden
 • Diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.

EN over een relevante professionele ervaring beschikken van minstens 4 jaar binnen het domein ‘Beheer Windows en SQL Server of beheer Active Directory', verdeeld over ten minste 2 van de volgende taken: 

 • Realisatie van Windows en SQL Server migratie
 • Ontwikkelen van een SQL-serveromgeving 
 • Automatisering van systeemtaken
 • Monitoring, troubleshooting en optimalisatie van Windows server systemen. 
 • Werken met Microsoft Active Directory (configureren GPO's, werken met OU's, AGDLP, policies, ADFS, beveiligen van diensten, gevorderd beheer gebruikers, link AD en Azure AD)
 • Werken met Powershell (werken met variabelen, tabellen en hashtabellen en uitschrijven van scripts)
 • Samenwerking met GCloud.

OFWEL houder zijn van één van volgende diploma's: 

 • Diploma of getuigschrift van lager secundair onderwijs of kwalificatiegetuigschrift van het vierde leerjaar van het secundair onderwijs of van het vijfde leerjaar van het buitengewoon secundair beroepsonderwijs
 • einddiploma van lagere secundaire leergangen
 • getuigschrift van beroepsopleiding afgeleverd door de FOREM, de IBFFP, de VDAB, de ADG, door het leger, door een opleidingscentrum van de middenstand of door een opleidingscentrum gesubsidieerd door het Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap of getuigschrift van verworven bekwaamheden, uitgereikt in het kader van de wetgeving inzake het industrieel leerlingenwezen
 • getuigschrift van slagen voor het vierde jaar in een centrum voor alternerend leren en werken.

EN over een relevante professionele ervaring beschikken van minstens 6 jaar binnen het domein ‘Beheer Windows en SQL Server of beheer Active Directory', verdeeld over ten minste 2 van de volgende taken: 

 • Realisatie van Windows en SQL Server migratie
 • Ontwikkelen van een SQL-serveromgeving 
 • Automatisering van systeemtaken
 • Monitoring, troubleshooting en optimalisatie van Windows server systemen. 
 • Werken met Microsoft Active Directory (configureren GPO's, werken met OU's, AGDLP, policies, ADFS, beveiligen van diensten, gevorderd beheer gebruikers, link AD en Azure AD)
 • Werken met Powershell (werken met variabelen, tabellen en hashtabellen en uitschrijven van scripts)
 • Samenwerking met GCloud.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.
Hoe nog deelnemen qua diploma? 

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:  zie punt 1 - vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum


3. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)
Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt niet voor de rekruterende instelling. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij: 

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren)

De vacante functie is een functie van Attaché (niveau A1). 
Je dient te voldoen aan: 

 • tot de klasse A1 behoren.

Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit moeten geen diplomavoorwaarden invullen.

Als je geslaagd bent in het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau A1 en je bent opgenomen in de lijst van geslaagden, kan je op basis van dit slagen deelnemen aan deze selectie.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (niveau A1) (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in,  inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma's en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.

4. Indien je Nederlandstalig beroepsmilitair bent. De functie is vacant in niveau A1. Je moet dus: 

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het tabblad ‘Diploma' in Mijn Selor.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘gegevens van de contactpersoon Selor', om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.

De beroepsmilitairen die zich kandidaat stellen moeten geen diplomavoorwaarden invullen.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 38.854,50 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een laptop
 • mogelijkheid om eerdere werkervaring te laten erkennen als geldelijke anciënniteit
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • mogelijkheid tot telewerk
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 31 dagen jaarlijks verlof.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.
 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent op hetzelfde niveau (en dezelfde klasse indien niveau A) als de selectie en je werkt nog niet voor de rekruterende instelling, moet je geen stage meer doen. 

Procedure

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.


Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.


Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?

Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).


Meer info over ons diversiteitsbeleid?

Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Opgelet 

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures' in je online-account ‘Mijn Selor' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
   

Selectiestappen


Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden') en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor' op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over het diploma zonder ervaringsvereisten of het diploma met de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor' op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.
 

Functiespecifieke screening


Stap 1: Specifieke screening - schriftelijke proef
Of deze proef wordt georganiseerd is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap. Via een schriftelijke proef worden volgende competenties gemeten: 

 • Informatie integreren
 • Goede kennis van het merendeel van onderstaande applicaties:
  • Microsoft Windows 2008, 2012, 2016, 2019
  • Kennis van beveiliging en netwerkprincipes
  • Microsoft SQL Server: beheer, monitoring van databases
  • Office 365, Active Directory Federation Server 
  • Windows Powershell: werken met variabelen, tabellen, hash-tabellen en scripts uitschrijven
  • Microsoft Active Directory en GCloud
  • Microsoft Sharepoint en GCloud 
  • ServiceNow  
  • SCCM
  • ITIL.  

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt (per test). Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 12 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Indien deze ‘stap 1: Specifieke screening -schriftelijke proef' niet doorgaat, zal deze test deel uitmaken van de gevalstudie in stap 2.


Deze proef zal plaatsvinden bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) rond eind november 2021 (datum onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Je kan online inschrijven voor het voorziene testmoment. Je wacht beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen. 

Stap 2: Specifieke screening - interview (+/- 1u + 1u voorbereidingstijd)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.
Indien ‘stap 1: Specifieke screening -schriftelijke proef' niet doorgaat, zal deze test deel uitmaken van de gevalstudie in stap 2. In dat geval krijg je vóór het interview een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Indien de schriftelijke proef in ‘Stap 1: Specifieke screening' wel georganiseerd werd, bestaat ‘stap 2: Specifieke screening - interview' enkel uit een interview. 

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 
Deze proef zal plaatsvinden rond begin december 2021 (datum onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

   
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening Stap 2 - interview met gevalstudie. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte ‘motivatie', bevraagd tijdens Stap 2 interview met gevalstudie, voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald. 
Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.
Andere organisaties kunnen, voor gelijkaardige functies, ook een beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je rangschikking, word je uitgenodigd voor een bijkomende proef (vaak bestaande uit een interview). 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 12 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap'). 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 04 november 2021.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor' zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving. 

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

 

Extra info

Contactpersoon Selor
Julie De Visscher - Selectieverantwoordelijke
Tel.: 02 277 95 69
E-mail: Julie.Devisscher@economie.fgov.be 

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Miguel Discart
  Als we iemand rekruteren, is het doel om hem te laten groeien in het team, om hem te houden.
  Miguel Discart
  IT project manager
  -
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  More about Miguel Discart
 • Portret Bertrand Dockier
  Wat zeer interessant en lonend is, is de dynamiek van de samenwerking.
  Bertrand Dockier
  ICT Operations manager
  -
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  More about Bertrand Dockier