Administratief assistenten voor de Asiel -en Migratiediensten (M/V/X)

FOD Binnenlandse Zaken

Selectiecode

ANG21297

Taal

Nederlands

Diploma

Hoger secundair

Contracttype

Statutair

Functieniveau

C

Type aanwerving

Niet van toepassing

Duur

Niet van toepassing

Voltijds/deeltijds

Niet van toepassing

Jobinhoud

Niet iedereen die in België aankomt, kan en mag blijven. En om die migratiestromen in goede banen te leiden zijn onze drie asiel- en migratiediensten, de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV), een onafhankelijk administratief rechtscollege, op zoek naar sterke administratieve profielen.

DVZ neemt beslissingen over de toegang, het verblijf, de vestiging en terugkeer van vreemdelingen. Het CGVS neemt de beslissing over de toekenning of weigering van de internationale bescherming. En bij de RvV kan vervolgens beroep aangetekend worden tegen die beslissingen.

Jaarlijks behandelen onze diensten duizenden dossiers. En hier maak jij als administratief assistent het verschil. Zo verzamel, verwerk en klasseer jij tal van gegevens en bewijsstukken die het dossier staven.
Onze beslissing heeft een grote impact op het leven van vele mensen. Dus volg je de juridische regels van de kunst en heb je oog voor ontbrekende elementen. Bovendien ben jij het eerste aanspreekpunt, beantwoord jij eerstelijnsvragen en geef jij informatie over de laatste stand van zaken. Zo bouw je een breed netwerk uit van interne en externe partners.

Het is een job met pit en afwisseling. Bij ons kan je alle kanten op en jij kiest zelf welke richting je wilt inslaan.

Er zijn verschillende vacante functies bij de FOD Binnenlandse Zaken, specifiek verdeeld over de 3 Asiel-en Migratiediensten:

Als interviewer bij Dienst Vreemdelingenzaken

 • Neem jij de intakegesprekken van verzoekers tot internationale bescherming af, al dan niet in aanwezigheid van een tolk. Jij legt uit wat hen te wachten staat en wat jij van hen verwacht tijdens het interview.
 • Aan de hand van een vragenlijst wil je de ware identiteit achterhalen alsook de reisroute van de verzoeker. Je gaat dieper in op de vluchtmotieven en peilt of er nog andere familieleden in België verblijven. Zo verzamel jij de nodige informatie om te kunnen vaststellen of België verantwoordelijk is voor de asielaanvraag.
 • Op het einde van het interview neem je de bewijsstukken in ontvangst en maak je een verslag op zodat je een voorstel van een beslissing kan voorleggen aan jouw supervisor.

Als dossierbeheerder bij Dienst Vreemdelingenzaken

 • Behandel en bestudeer jij dossiers van vreemdelingen. Dit kan gaan om aanvragen voor verblijfsvergunningen van korte of lange duur, gezinshereniging, verzoeken om internationale bescherming, ...
 • Jij verzamelt de nodige documenten om de aanvraag te vervolledigen en stelt een synthesenota op zodat je een voorstel van een beslissing kan voorleggen aan jouw supervisor.
 • Jij staat telefonisch en schriftelijk voortdurend in contact met o.a. de gesloten centra, advocaten, gemeentelijke overheden, de diensten van de federale politie, ambassades of sociale diensten.  en verstrekt informatie over de stand van zaken in de behandeling van het dossier.

Als secretariaatsmedewerker voor de gesloten centra van Dienst Vreemdelingenzaken 

 • Speel je een actieve rol in de voortgang en correcte opvolging van diverse projecten en dossiers afhankelijk van de dienst waar je terechtkomt.
 • Bij het bewonerssecretariaat sta jij in voor de in- en outtake van bewoners. Zo hou je de knip op bewonersaantallen en vrije plaatsen in het centrum. Jij wijst bezoekers en nieuwe inwoners de weg. Ook advocaten die het dossier van hun cliënt (bewoner) komen inkijken, geef jij een warm welkom. Daarnaast ben je bereid om op regelmatige basis, volgens een beurtrolsysteem, een permanentie tot minstens 18u te verzorgen om nieuwe bewoners in te schrijven.
 • Bij de personeelsadministratie sta jij in voor de opvolging van de verloven, prestaties, ziekte, … van het personeel. De personeelsbezetting en de planning neem jij voor jouw rekening. Jij boekt opleidingen in en zorgt voor de organisatie en praktische kant ervan. Daarnaast bewaak jij de voortgang van periodieke projecten zoals onder meer initiatieven in het kader van welzijn op het werk.
 • Bij de logistieke (en boekhoudkundige) administratie draag jij bij tot het ontwikkelen en onderhouden van ons informatiesysteem. Zo vraag je offertes op, werk je mee aan de voorbereiding van aankoopdossiers en volg je de contracten met die externe firma's op. De beschikbare logistieke en financiële middelen hou jij mee in het oog en je beheert de stock van de personeelsuniformen.

Als administratief assistent bij de griffie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

 • Vorm je een belangrijke schakel in de administratieve beroepsprocedure: je staat in voor de ontvangst en registratie van een beroep, de verwerking van de administratieve stukken, de voorbereiding van de dossiers voor de magistraten naar aanloop van een terechtzitting, de notificatie van arresten en de verwerking van eventuele cassatieberoepen.
 • Je verzorgt de correspondentie met de partijen zoals o.a. de oproeping voor de terechtzitting. Doorheen de beroepsprocedure ben je een aanspreekpunt voor collega's en klanten.
 • Na verloop van tijd kan je, naast de administratieve taken, ook een aantal inhoudelijke juridische taken opnemen in eenvoudige zaken zoals het voorbereiden van beschikkingen en arresten

Als polyvalent administratief medewerker bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 

 • Kan je ingezet worden in één van de verschillende administratieve ondersteunende diensten.
 • Bied je administratieve ondersteuning aan de werkprocessen van het CGVS. Dit kan zijn zonder contacten met externe klanten, zoals bij de ondersteuning van de geografische secties, het secretariaat van de juridische dienst,... Dit kan ook zijn bij diensten met contacten met externen zoals de onthaaldienst of de dienst documenten.
 • Bij de eerste soort diensten volg je de inkomende en uitgaande correspondentie op. Je organiseert de planning van de interviews en verstuurt oproepingsbrieven naar personen die internationale bescherming aanvragen. Of je bereidt de dossiers voor van beslissingen die in beroep worden aangevochten bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen…
 • Bij de diensten die contacten hebben met externen onthaal jij de verzoekers voor internationale bescherming wanneer zij worden uitgenodigd voor een gehoor. Of je maakt documenten op voor de erkende vluchtelingen en staatlozen en overhandigt deze.

Indien je voor jezelf nog een beter beeld van de functies wil vormen, klik dan hier voor de filmpjes van Dienst Vreemdelingenzaken , het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Meer info over de functies bij DVZ?
Lin Cooremans - Selectie & Rekrutering 
Dienst Vreemdelingenzaken - FOD Binnenlandse Zaken
Tel.: 02/488.97.05
E-mail: SelRec-DVZOE@ibz.fgov.be  

Meer info over de functie bij CGVS?
Pierre Deschepper - Adviseur HRM 
Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen - FOD Binnenlandse Zaken
Tel.: 02/205.51.88
E-mail: pierre.deschepper@ibz.fgov.be  

Meer info over de functie bij RvV?
Femke Broucke - Adviseur HRM 
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - FOD Binnenlandse Zaken
Tel.: 02/791.60.62
Femke.Broucke@ibz.fgov.be 

Meer info over de selectieprocedure? 
Jenny Mourad - Selectieverantwoordelijke
FOD Binnenlandse Zaken 
Tel.: 02/488.15.81
E-mail: Jobs.NL@ibz.fgov.be 

Je kan niet solliciteren via deze emailadressen! (zie sollicitatieprocedure)

Werkgever

Er zijn verschillende vacante plaatsen bij de Asiel -en Migratiediensten, van de FOD Binnenlandse Zaken:

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) en Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) leiden de migratiestromen in goede banen en zijn nauw betrokken bij het vreemdelingenbeleid.

Zo staat DVZ in voor de registratie, het verblijf en de terugkeer van vreemdelingen. DVZ stimuleert vrijwillige terugkeer, maar staat ook in voor een verplichte verwijdering van het grondgebied. In afwachting van de terugkeer, vangt DVZ vreemdelingen op in de gesloten centra of woonunits. Hier verlenen wij de bewoners opvang, psychologische, medische en sociale begeleiding met respect voor de fundamentele menselijke waarden zoals veiligheid, privacy, gezondheid, religieuze beleving en persoonlijke ontwikkeling.

Momenteel werken ongeveer duizend personeelsleden voor de centrale diensten in Brussel en nog eens een duizendtal personeelsleden zijn tewerkgesteld bij de gesloten centra te Brugge, Steenokkerzeel, Merksplas, Holsbeek en Vottem.

Het CGVS behandelt dossiers van vreemdelingen die vrezen voor vervolging of die een risico lopen op ernstige schade bij terugkeer naar hun land van herkomst. Zij oordelen over de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus. Het CGVS is een onafhankelijke dienst binnen FOD Binnenlandse Zaken en is sinds 2007 als enige instantie bevoegd voor het onderzoek van asielaanvragen. Daarnaast reikt ze ook documenten van burgerlijke stand uit aan erkende vluchtelingen en staatlozen.

Momenteel werken er meer dan 500 medewerkers bij het CGVS, waarvan de meerderheid de functie van protection officer uitoefent.

Vervolgens kan bij de RvV, een onafhankelijk rechtscollege, beroep aangetekend worden tegen de beslissing betreffende een weigering van een verzoek tot internationale bescherming (asielaanvraag) of beslissingen betreffende de weigering van toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. De RvV is als enige bevoegd om een uitspraak te doen. De taken van de RvV bestaan er o.a. in om een daadwerkelijke rechtsbescherming te bieden tegen het overheidsoptreden inzake vreemdelingenbetwistingen, alsook om te zorgen voor een kwalitatief hoogstaande jurisprudentie en het bevorderen van de eenheid in de rechtspraak.

Momenteel werken er 280 medewerkers bij de RvV.


FOD BINNENLANDSE ZAKEN 
Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen … FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer. 

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen. 

Onze FOD telt meer dan vijfduizend medewerkers verdeeld over de vijf algemene directies (Civiele Veiligheid, Nationaal Crisiscentrum, Dienst Vreemdelingenzaken, Veiligheid & Preventie en Instellingen & Bevolking), de overkoepelende stafdirecties, coördinatie- & ondersteuningsdiensten en de vier onafhankelijke diensten (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de Federale diensten van de Gouverneurs). 
 
 

Deelnemingsvoorwaarden

Competenties


Gedragsgerichte competenties

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.


Technische competenties

 • Je hebt goede mondelinge communicatievaardigheden.
   

Een goede motivatie is eveneens belangrijk en weegt harder door in de eindscore! 

 

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Getuigschrift uitgereikt na het slagen "met vrucht" van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan.
 • Getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs.
 • Diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden.
 • Diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma?

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's.
 • Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2021-2022 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt de nodige opleiding voorzien. 3. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)
Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt niet voor de rekruterende instelling. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij: 

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren)

De vacante functie is een functie van administratief assistent (niveau C). Je dient: 

 • tot het niveau C te behoren.

Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit moeten geen diplomavoorwaarden invullen.

Als je geslaagd bent in het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau C en je bent opgenomen in de lijst van geslaagden, kan je op basis van dit slagen deelnemen aan deze selectie. Neem hiervoor contact op met de selectieverantwoordelijke, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op niveau C (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in,  inclusief je huidige job. 

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma's en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.

4. Indien je Nederlandstalig beroepsmilitair bent. De functie is vacant in niveau C (administratief assistent). Je moet dus: 

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het tabblad ‘Diploma' in Mijn Selor.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘gegevens van de contactpersoon Selor', om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.

De beroepsmilitairen die zich kandidaat stellen moeten geen diplomavoorwaarden invullen.

5. Vereiste leeftijd: 

Je bent ten minste 18 jaar.
 

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als administratief assistent (niveau C) met de bijhorende weddeschaal C1.
 

Loon
Minimum aanvangswedde:  25.347,77 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen 

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • mogelijkheid tot telewerk (ook na coronamaatregelen)
 • 26 dagen verlof per jaar + 12 compensatiedagen (via niet-priksysteem)

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.
 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 

 • Belg zijn (voor de functie binnen een gesloten centrum van DVZ) of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • voor de functie van interviewer bij DVZ moet je medisch geschikt zijn. Dit houdt in dat je zal onderzocht worden door een arbeidsgeneesheer. Je kan enkel in dienst treden als je medisch geschikt wordt verklaard.
   

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent op hetzelfde niveau als de selectie en je werkt nog niet voor de rekruterende instelling, moet je geen stage meer doen. Als je al ambtenaar bent en je neemt deel op basis van het slagen op een specifieke bevorderingsprocedure naar het niveau van de selectie en je werkt nog niet voor de rekruterende instelling, dan moet je ook geen stage meer doen.
 

Procedure

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.


Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.


Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?

Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).


Meer info over ons diversiteitsbeleid?

Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Opgelet 

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures' in je online-account ‘Mijn Selor' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.


 

Selectiestappen

Screening van deelnemingsvoorwaarden

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden') en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor' op de uiterste inschrijvingsdatum. 


Waarop moet je letten? 
Vul ook je cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 
 

Functiespecifieke screening

Stap 2: Specifieke screening - PC proef (+/- 75 min) 

Via een situationele beoordelingstest worden de volgende competenties gemeten: 

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 150 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef zal plaatsvinden in de periode tussen 3/11/ 2021 en 17/11/ 2021 (data onder voorbehoud). Vanaf 28/10/2021 (onder voorbehoud) zal je via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor zelf online kunnen inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen. 

Stap 3: Specifieke screening - interview (+/- 1u00) op afstand (via elektronische weg) 

Om praktische redenen wordt deze proef op afstand georganiseerd. Je zal gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt. 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 

Deze proef zal plaatsvinden in de periode tussen 29/11/ 2021 en 28/01/2022 (data onder voorbehoud). Vanaf 22/11 /2021 (onder voorbehoud) zal je via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor zelf online kunnen inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap (PC proef). Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

   
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening - interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.
Andere organisaties kunnen, voor gelijkaardige functies, ook een beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je rangschikking, word je uitgenodigd voor een bijkomende proef (vaak bestaande uit een interview). 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 150 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap'). 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 22/10/2021.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen je diploma dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor' zit, voor laatstejaars, je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting. Dat moet je ook opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

 

Extra info

Contactpersoon Selectieprocedure 
Jenny Mourad - Selectieverantwoordelijke
Tel.: 02/488.15.81
E-mail: Jobs.NL@ibz.fgov.be 

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Carole
  Na elke dag- of nachtshift ga ik naar huis met het gevoel dat ik iets heb gedaan om mensen in nood te helpen en te redden.
  Carole
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Carole
 • Portret Sylvie
  Wij zijn de eerste schakel in de hulpverleningsketen en het is belangrijk om efficiënt te zijn.
  Sylvie
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sylvie
 • Portret Sandy Van Gorp
  Met empathie en geduld kom ik heel ver.
  Sandy Van Gorp
  Verpleegkundige in het Gesloten centrum Merksplas
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sandy Van Gorp
 • Portret Laura Szabo
  Het gaat hier niet over je ego en een mooi loon, wel over wat je kan realiseren voor de maatschappij en de voldoening die je eruit haalt.
  Laura Szabo
  Voorzitster van het directiecomité
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Laura Szabo
 • Portret Armand
  Als we levens hebben kunnen redden, dat zijn natuurlijk goede dagen op het werk !
  Armand
  Calltaker bij de 112-centrale
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Armand