Netwerkarchitect A2 (m/v/x) voor FOD Binnenlandse Zaken

FOD Binnenlandse Zaken

Selectiecode

ANG21334

Taal

Nederlands

Diploma

 • Master
 • Bachelor

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A2

Type aanwerving

Niet van toepassing

Duur

Niet van toepassing

Voltijds/deeltijds

Niet van toepassing

Jobinhoud

Als netwerkarchitect zet jij de next steps in onze digitale transformatie. Jij bouwt mee aan de digitale werkplek van morgen en tilt de prestaties van onze server- en netwerkinfrastructuur naar een hoger niveau.

Het massale thuiswerk daagt jou en onze IT-omgeving uit om op volle toeren te draaien. Als netwerkarchitect surf jij mee op die stroomversnelling en speel je maximaal in op nieuwe trends en technologische evoluties.

Je speelt een trekkersrol in de bouw, het beheer en de optimalisatie van onze ICT-infrastructuur.

Binnen de Microsoft serveromgeving garandeer je stabiele en veilige verbindingen en verzeker jij topprestaties van het netwerk binnen de optimale werkingszones.

Jouw job is dan ook meer dan harde schijven en bandbreedte. Jij brengt de behoeftes van gebruikers in kaart en streeft naar de beste user experience.

Je evalueert de verschillende hardware- en softwareoplossingen en integreert de juiste tools en processen.

Tot slot ondersteun en adviseer je de netwerkbeheerders bij complexere problemen.


Zin gekregen, maar twijfel je nog? Onze collega's trekken je graag over de streep.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Meer info over de functie bij het Nationaal Crisiscentrum?
Philippe Smets - Adviseur
Contactpersoon Nationaal Crisiscentrum
Tel.: 02/506.66.15
E-mail: philippe.smets@nccn.fgov.be

Meer info over de functie bij de Stafdienst ICT?
Bram De Landtsheer - Netwerkbeheerder
Contactpersoon Stafdienst ICT
Tel.: 02/488.17.72
E-mail: bram.delandtsheer@ibz.fgov.be

Meer info over de functie bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen?
Annelies De Bondt - P&O correspondent
Contactpersoon Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
Tel.: 02/791.60.40
E-mail: annelies.debondt@rvv-cce.fgov.be


Meer info over de selectieprocedure?
Lieselotte Couck - Selectieverantwoordelijke
Contactpersoon FOD Binnenlandse Zaken
Tel.: 02/488.15.79
E-mail: Jobs.NL@ibz.fgov.be 

Werkgever

FOD Binnenlandse Zaken waakt over jouw veiligheid. En om te slagen in onze missie investeren wij in een veilige en stabiele IT-omgeving.

Momenteel zoeken wij een netwerkarchitect voor volgende diensten:

 • Nationaal Crisiscentrum
 • Stafdienst ICT
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Wij volgen de technologische trends op de voet en gaan steeds op zoek naar nieuwe technologieën en IT-profielen. Dus ben je op zoek naar een job met vrijheid, verantwoordelijkheid en ambititie? Dat zit je bij ons goed.
 

Stafdienst ICT

De Stafdienst ICT (Financietoren - Kruidtuinlaan 50 bus 90, 1000 Brussel) stippelt een overkoepelende ICT-strategie uit en beheert de gemeenschappelijke systeem- en netwerkinfrastructuren. Wij ondersteunen en versterken de diverse afdelingen van de FOD Binnenlandse Zaken. Zo staat onze ICT-helpdesk steeds paraat en staan wij de directies bij in hun informaticaprojecten en applicatieontwikkelingen.

Als netwerkarchitect bij de Stafdienst ICT maak je deel uit van een klein en hecht team van professionals die eenzelfde passie voor het vak delen. Wij dragen vertrouwen en expertise hoog in het vaandel en bieden dan ook vele mogelijkheden om je kennis bij te schaven, zowel on-the-job als via opleidingen.
 

Nationaal Crisiscentrum

Het Nationaal Crisiscentrum (Hertogstraat 53, 1000 Brussel) waakt 24u/24 en 7/7 over de veiligheid van ons land. Op permanente basis verzamelt, analyseert en verspreidt ze dringende informatie. Ze brengt mogelijke dreigingen in kaart en adviseert de overheden en regeringen over de te nemen acties. Bij grote evenementen en gebeurtenissen staat het Nationaal Crisiscentrum in voor de planning, coördinatie en opvolging van de veiligheid.

Als netwerkarchitect bij het Nationaal Crisiscentrum kom je terecht in een jong en ambitieus team. Het brede scala aan diensten en dito projecten maken de job boeiend en uitdagend. Wij zijn oprecht trots op onze uitgebreide en diverse ICT-infrastructuur. Zo is ons telecomnetwerk en netwerk voor videoconferentie koploper in zijn soort.

 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) (Gaucheretstraat 92-94, 1030 Brussel) is een onafhankelijk administratief rechtscollege. Bij de Raad kan beroep aangetekend worden tegen beslissingen van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, tegen beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken en tegen alle andere individuele beslissingen die genomen zijn met toepassing van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet).

Binnen het IT-team heeft elke medewerker zijn specialiteit en verantwoordelijkheden, maar flexibiliteit en collegialiteit zijn niet weg te denken en vormen de sterkte van onze IT-dienst. Ben je een IT-generalist die de focus legt op het netwerkbeheer en systemen, maar ook een team wil aansturen van een viertal medewerkers? Dan zit je goed bij de Raad.

 

FOD Binnenlandse Zaken

Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen,... FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer.

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse Zaken creëren wij een veilige samenleving waarin burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

Onze FOD telt meer dan vijfduizend medewerkers verdeeld over de vijf algemene directies (Civiele Veiligheid, Nationaal Crisiscentrum, Dienst Vreemdelingenzaken, Veiligheid & Preventie en Instellingen & Bevolking), de overkoepelende stafdirecties, coördinatie- & ondersteuningsdiensten en de vier onafhankelijke diensten (Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de Federale diensten van de Gouverneurs).

De activiteiten van IBZ staan centraal in het leven van de burger. Dit filmpje illustreert dat perfect.
 

Deelnemingsvoorwaarden

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 

 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je denkt vernieuwend door creatieve en innovatieve ideeën aan te brengen.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt op basis van je expertise een vertrouwensrelatie met hen op.


Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.
 • Je hebt kennis van het beheer van systeemsoftware (Unix, Linux, Microsoft Active Directory,…)
 • Je hebt kennis van het beheer van netwerken (Switches, Wifi, Firewall, Routers,…).


Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Je motivatie en de competentie ‘kennis van het beheer van netwerken' worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en wegen harder door in de einscore.


Indien de competentie ‘kennis van het beheer van netwerken' niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden. 


Niet vereist, wel een troef

 • Je kan je vlot uitdrukken in het Frans en het Engels.

 

Deelnemingsvoorwaarden1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

OPTIE 1: met 3 jaar relevante professionele ervaring:

 • diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licentiaat/master, ingenieur,…) behaald in een afdeling informatica, computerwetenschappen of elektronica uitgereikt door een Belgische universiteit of hogeschool na ten minste 4 jaar studie.


OPTIE 2: met 4 jaar relevante professionele ervaring:

 • diploma van licentiaat, arts, apotheker, geaggreggeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of één van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies
 • diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2de cyclus van ten minste 60 studiepunten
 • getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.


OPTIE 3:met 4 jaar relevante professionele ervaring:

Je beschikt over één van de volgende diploma's uitgereikt door een Belgische hogeschool behaald in een afdeling informatica, elektronica of programmeren:

 • diploma van het korte type van het hoger onderwijs van één cyclus (bv. gegradueerde, professionele bachelor, regent)
 • diploma van technisch ingenieur


OPTIE 4: met 5 jaar relevante professionele ervaring:
Je beschikt over één van de volgende diploma's uitgereikt door een Belgische hogeschool:

 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan voor sociale promotie
 • diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van ten minste twee jaar studie
 • getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur


Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Dossier' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma? 

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum 

OPTIE 1:
Een relevante professionele ervaring van minstens 3 jaar in het domein IT, waarvan minstens :

 • 3 jaar in subdomein netwerkbeheer, verdeeld over ten minste 3 van volgende taken :
  • Je staat in voor het beheer van systeemsoftware (Unix, Linux, Microsoft Active Directory, VOIP/PBX,…),
  • je staat in voor het beheer van netwerksoftware (antivirus, back up software,…),
  • je staat in voor het beheer van netwerkbeveiliging (WIFI, Radius, BYOD,…),
  • je staat in voor het beheer van het netwerk (Switches, WIFI, Firewall, Routers,…),
  • je werkt met de principes van Public Key en Private Key.


OPTIE 2, OPTIE 3, statutaire ambtenaren en beroepsmilitairen:
Een relevante professionele ervaring van minstens 4 jaar in het domein IT, waarvan minstens :

 • 4 jaar in subdomein netwerkbeheer, verdeeld over ten minste 3 van volgende taken :
  • Je staat in voor het beheer van systeemsoftware (Unix, Linux, Microsoft Active Directory, VOIP/PBX,…),
  • je staat in voor het beheer van netwerksoftware (antivirus, back up software,…),
  • je staat in voor het beheer van netwerkbeveiliging (WIFI, Radius, BYOD,…),
  • je staat in voor het beheer van het netwerk (Switches, WIFI, Firewall, Routers,…),
  • je werkt met de principes van Public Key en Private Key.


OPTIE 4:
Een relevante professionele ervaring van minstens 5 jaar in het domein IT, waarvan minstens :

 • 5 jaar in subdomein netwerkbeheer, verdeeld over ten minste 3 van volgende taken :
  • Je staat in voor het beheer van systeemsoftware (Unix, Linux, Microsoft Active Directory, VOIP/PBX,…),
  • je staat in voor het beheer van netwerksoftware (antivirus, back up software,…),
  • je staat in voor het beheer van netwerkbeveiliging (WIFI, Radius, BYOD,…),
  • je staat in voor het beheer van het netwerk (Switches, WIFI, Firewall, Routers,…),
  • je werkt met de principes van Public Key en Private Key.


Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum. 


3. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)

A.Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt niet voor de rekruterende instelling. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij: 

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren)

De vacante functie is een functie van attaché A2. Je moet voldoen aan:

 • ofwel behoren tot de klasse A2
 • ofwel minstens 2 jaar anciënniteit hebben in de klasse A1.


Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit moeten de diplomavoorwaarden niet invullen, maar moeten voldoen aan de werkervaring.


Laad je meest recente bewijs van benoeming op niveau A (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) voor de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in,  inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma's en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.


B. Je bent Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt voor de rekruterende instelling:

De vacante functie is een functie van attaché A2. Je moet voldoen aan:

 • minstens 2 jaar anciënniteit hebben in de klasse A1.

De federale ambtenaren die zich inschrijven voor deze selectie, moeten de diplomavoorwaarden niet invullen, maar moeten voldoen aan de werkervaring.

4. Indien je Nederlandstalig beroepsmilitair bent. De functie is vacant in de klasse A2. Je moet dus: 

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het tabblad ‘Diploma' in Mijn Dossier.
 • vanaf je inschrijving, de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘gegevens van de contactpersoon Selor', om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.
 • de generieke screening afleggen en ervoor slagen (zie rubriek ‘Selectieprocedure') of je beschikt over een geldige vrijstelling op de uiterste inschrijvingsdatum van deze selectie. 
   

De beroepsmilitairen die zich kandidaat stellen moeten geen diplomavoorwaarden invullen, maar moeten voldoen aan de werkervaring.

 

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 45 957,70 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 


Voordelen 

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een laptop, een gsm (bij het Nationaal Crisiscentrum) of tussenkomst in de gsm-kosten (Stafdienst ICT)
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 dagen verlof + 12 recupdagen in een voltijds werkrooster.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Kandidaten die deelnemen op basis van hun diploma, worden benoemd nadat ze de stageperiode met succes hebben vervuld.
 

Bijkomende voorwaarde Nationaal Crisiscentrum

Om in dienst te kunnen treden bij het Nationaal Crisiscentrum moet je in het bezit zijn van een positief veiligheidsadvies of bereid zijn hiervoor een veiligheidsonderzoek te ondergaan voor de indiensttreding.

Het resultaat van dit onderzoek moet positief zijn, zoniet betekent dit een grond van uitsluiting (overeenkomstig de Wet van 11 december 1988 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, gewijzigd door de wet van 03-05-2005).

Om het voorwerp uit te maken van een veiligheidsverificatie dien je minstens 5 jaar een officieel verblijf te hebben in België.
 

Procedure

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.


Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.


Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?

Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).


Meer info over ons diversiteitsbeleid?

Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Opgelet 

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures' in je online-account ‘Mijn Dossier' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.


 

Selectiestappen

Screening van deelnemingsvoorwaarden

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden') en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier' op de uiterste inschrijvingsdatum.


Stap 2: screening van vereiste ervaring 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier' op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Voor de federale statutaire ambtenaren van de klassen A1 en A2 wordt de verificatie van je statuut nagegaan via het benoemingsbesluit en je werkervaring.


Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor de selectie AFG21248?
Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen' de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job' ook in het Frans in. Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job' en ‘Waarom van job veranderen') onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt. 

 

Functiespecifieke screening

Stap 3: Specifieke screening - interview (+/- 1u30 + 1u30 voorbereidingstijd) 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor de proef.

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel.

Deze proef zal plaatsvinden tussen 20/01/2022 en 04/02/2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Afhankelijk van de coronamaatregelen gedurende de interviewperiode, zullen de interviews ter plaatse of op afstand (online) georganiseerd worden. Je zal gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt.
 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Dossier'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

   
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
  Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien. 
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt door DG Rekrutering en Ontwikkeling verstuurd naar de voorzitter van het directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken die de finale beslissing neemt. 

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap'). 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 10 januari 2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Dossier '. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Dossier' zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving. 

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

 

Extra info

Contactpersoon Selor
Lieselotte Couck - Selectieverantwoordelijke
Tel.: 02/488.15.79
E-mail: Jobs.NL@ibz.fgov.be


Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Carole
  Na elke dag- of nachtshift ga ik naar huis met het gevoel dat ik iets heb gedaan om mensen in nood te helpen en te redden.
  Carole
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Carole
 • Portret Sylvie
  Wij zijn de eerste schakel in de hulpverleningsketen en het is belangrijk om efficiënt te zijn.
  Sylvie
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sylvie
 • Portret Sandy Van Gorp
  Met empathie en geduld kom ik heel ver.
  Sandy Van Gorp
  Verpleegkundige in het Gesloten centrum Merksplas
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sandy Van Gorp
 • Portret Laura Szabo
  Het gaat hier niet over je ego en een mooi loon, wel over wat je kan realiseren voor de maatschappij en de voldoening die je eruit haalt.
  Laura Szabo
  Voorzitster van het directiecomité
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Laura Szabo
 • Portret Armand
  Als we levens hebben kunnen redden, dat zijn natuurlijk goede dagen op het werk !
  Armand
  Calltaker bij de 112-centrale
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Armand