Account- en Kwaliteitsmanager (m/v/x)

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Selectiecode

ANG21427

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A2

Type aanwerving

Niet van toepassing

Duur

Niet van toepassing

Voltijds/deeltijds

Niet van toepassing

Jobinhoud

Draag je kwaliteitsvol werken hoog in je vaandel? Fungeer je graag als centraal aanspreekpunt voor zowel klanten als collega's? Denk je graag na over het verbeteren van de manier van werken binnen onze organisatie? Ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? Aarzel dan zeker niet om te solliciteren voor deze functie.


In het kader van het project ‘Redesign' zijn de Federale Overheidsdienst voor Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL), het Rijksinstituut voor Ziekte – en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) verhuisd naar een nieuwe locatie, gebouw Galilee te Brussel. De verhuis vormde een eerste stap in de richting van de integratie van de ondersteunende diensten over de verschillende organisaties heen. Binnen 1FM werden de facilitaire diensten geïntegreerd in één gemeenschappelijke facilitaire organisatie. 


Als Account – en Kwaliteitsmanager (A&Q-manager) ben je binnen 1FM verantwoordelijk voor de klantenrelaties met de 3 moederorganisaties (FOD VVVL, RIZIV en FAGG). Je speelt een belangrijke rol bij het op de hoogte blijven van wat er leeft bij de klanten en zal fungeren als hét aanspreekpunt voor de business. Een belangrijk werkingsorgaan voor jou als A&Q- manager wordt, het nog op te richten, “Client Steering Committee” binnen 1 FM (het facility management dat overkoepelend werkt over de drie moederorganisaties). Het “Client Steering Committee” zal om de 4 maanden bijeengeroepen worden om de kwaliteit van de dienstverlening van 1FM en de vooropgestelde optimaliseringen te bespreken. In dit kader wordt van 1FM ook verwacht een systeem van frequente klanttevredenheidsmeting te ontwikkelen.

Meer specifieke taken als A&Q-manager zijn:

 • Je staat als business partner in direct contact met de klanten van 1FM, luistert naar hun vragen en behoeften en zorgt voor pasklare oplossingen, in overleg met je collega's in de verschillende departementen van 1FM;
 • Je vertaalt de nieuwe behoeften van de klanten en de voorstellen van het “Client Steering Committee” naar concrete acties die zorgen voor een optimalisatie van de 1FM – processen en de dienstcatalogus;
 • Je staat in voor de opvolging van de strategische doelstellingen van 1FM via vooraf vastgelegde KPI's die voorafgaandelijk werden gevalideerd door het “Client Steering Committee”, en rapporteert hierover naar alle betrokken actoren;
 • Je bekijkt de 1FM - processen met een kritische blik en brengt in overleg met de dienstverantwoordelijken verbeteringen aan die de kwaliteit van de dienstverlening aan de klanten optimaliseert;
 • Je staat in voor de validatie van de communicatie binnen de dienst 1FM en voor de validatie van de communicatie naar zowel de interne – als externe klanten en werkt hiervoor nauw samen met de expert communicatie.


Meer informatie over de jobinhoud? : Jeroen Catthoor – Diensthoofd Staff 1 FM– jeroen.catthoor@riziv-inami.fgov.be – 0476/66.14.11.

Werkgever

Er is 1 plaats bij 1FM als medewerker van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (Galileelaan 5/2, 1210 Brussel).

Begin 2021 is onze organisatie verhuisd naar het gebouw Galilei. In het nieuwe gebouw staat de new way of working (gezond en duurzaam samenwerken) centraal. Wil je graag al eens met je eigen ogen zien hoe je eerste dagen op de FOD eruit zouden kunnen zien en wat er allemaal te beleven valt? Klik dan snel hier en kijk mee!

1FM is de geïntegreerde facilitaire dienst voor FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, en bestaat uit facilitaire medewerkers van deze drie organisaties.

Het integreren van de facilitaire diensten in een gemeenschappelijke facilitaire organisatie is één van de stappen waartoe reeds beslist werd door de betrokken directiecomités. De oprichting van een nieuwe 1FM – organisatie gaf de kans aan de drie organisaties om de huidige manier van werken kritisch in vraag te stellen en zichzelf opnieuw uit te vinden. De nieuwe organisatie werd opgebouwd om op een gepaste manier aan de veranderende noden en behoeften van de klant te kunnen voldoen en om het aanbod, de kwaliteit en de kosten te optimaliseren.

De basisprincipes voor de visie van de 1FM – organisatie werden door de FOD VVVL, het RIZIV en het FAGG als volgt gedefinieerd:
• Een organisatie die werkt aan de hand van een langetermijnplanning;
• Een organisatie die proactief en beleidsmatig werkt;
• Een cockpitorganisatie (focus op aansturing ipv uitvoering);
• Een organisatie die kostenbewust werkt maar kwaliteit garandeert;
• Een organisatie die alle klanten gelijkwaardig behandelt;
• Een organisatie met een adequate en duidelijke ‘governance' structuur;
• Een organisatie met open communicatie en rapportering naar zowel klanten als het beheersorgaan via respectievelijk SLA's en KPI's;
• Een organisatie met aangepaste HR – middelen;
• Een organisatie die de focus legt op innovatie zowel in het hoe als het wat;
• Een organisatie die de focus legt op gezondheid en duurzaamheid.

De organisatie vertrekt ook vanuit de eindgebruiker, de uiteindelijke klant van de drie organisaties. Daarom is het immers belangrijk dat de nieuwe 1FM – organisatie:
• Een organisatie is die een kwaliteitsvol en consistent antwoord kan bieden op de vragen van de klant en proactief communiceert over wat de klant kan verwachten (dmv duidelijk gecommuniceerde SLA's);
• Een organisatie is die optimaal werkcomfort biedt aan haar klanten, in al haar aspecten;
• Een organisatie is die kwaliteit aanbiedt die gelijkaardig of beter is dan vandaag.

De A&Q-manager zal werken binnen de dienst staff. Deze dienst ondersteunt de facility manager in de opvolging van de nieuwe 1FM – organisatie. De opdrachten van de staff zijn erg uiteenlopend en zowel strategisch als operationeel van aard.  De dienst bestaat uit de volgende componenten: boekhouding en budgetopvolging, kwaliteitsopvolging en klantenrelaties, communicatie – duurzaamheid – welzijn, de servicedesk en de cel office & supplies. Het doel van de dienst Staff is om de 1FM – organisatie te ondersteunen zodat ze voldoet aan de eisen van haar klanten. Daarnaast wordt er gestreefd naar een innovatieve service met aandacht voor gezondheid en duurzaamheid waarbij rekening wordt gehouden met het kostenplaatje. Vermist er deels gewerkt zal worden vanuit een ADBA en verschillende FM – budgetten per organisatie, met een volume van circa 20 miljoen euro, is het correct beheer van de financiële stromen een absoluut speerpunt.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wil de Belgische promotor zijn van het principe 'One World, One Health', door de gezondheid in al haar componenten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies, waarbij het zowel gaat over de menselijke gezondheid als over de gezondheid van de planeet, de gezondheid van dieren en planten en van de voeding. De FOD is een referentiepunt op het vlak van de gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement “Health and Environment in all policies” en een netwerkorganisatie die zorgt voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoegde waarde, met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren.


Om daartoe te komen is de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie die steunt op competente en autonome medewerkers die zin hebben voor verantwoordelijkheid en die hun expertise en hun talenten ontwikkelen.


Graag meer weten? Ontdek onze FOD via de website of Youtube

 

Deelnemingsvoorwaarden

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 

 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je denkt vernieuwend door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen. 
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van je expertise.


Technische competenties

 • Je brengt gegevens, ideeën en meningen mondeling correct over, op een gestructureerde manier, al dan niet ondersteund door aangepaste non-verbale communicatie (intonatie, houding, expressie, ritme, snelheid, articulatie, oogcontact, …).


Een goede motivatie is eveneens belangrijk.
Opgelet! De competentie in het vet en je motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd. 

De competentie servicegericht handelen en je motivatie wegen harder door in de eindscore (X2).

Niet vereist, wel een troef

 • Je beschrijft jezelf als stressbestendig en communicatief.
 • Je bent ideeënrijk en creatief.
 • Vermits je terecht komt in een tweetalige omgeving is kennis van het Frans een pluspunt.
 • Je kan vlot overweg met de meest courante applicaties.

 

Deelnemingsvoorwaarden
 

1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies. 
 • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten. 
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Dossier' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.


Hoe nog deelnemen qua diploma? 

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor')


2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 45 957,70 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 


Voordelen 

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
   
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
   
 • voordelige hospitalisatieverzekering
   
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
   
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
   
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
   
 • allerlei sociale voordelen (sport- en cultuurpremie, tussenkomst opvang kinderen, brilpremie, sinterklaascadeau voor kinderen jonger dan 12 jaar…) 
   
 • beschikken over een laptop, tussenkomst in het internetabonnement (20 EUR)
   
 • mogelijkheid om in te tekenen op een GSM-abonnement tegen voordelige voorwaarden (Proximus)
   
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
   
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
   
 • 12 compensatiedagen per jaar (bij een voltijdse betrekking en indien je doelstellingen zijn behaald), of mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
   
 • 26 dagen verlof per jaar + sluiting van de burelen tussen Kerstmis en Nieuwjaar
   
 • glijdende, flexibele werkuren in een 38-urenweek
   
 • telewerk dat volledig ingeburgerd is in onze organisatie, tot een maximum van drie dagen per week (afhankelijk van de dienst waar je terecht komt)
   
 • aangenaam werken volgens the new way of working in een volledig nieuw gebouw met ontspanningsruimtes
   
 • financiële valorisatie van jouw vroegere ervaring volgens het niveau van de job

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. 
 

Procedure

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, spelen geen rol bij het meten van je competenties.


Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.


Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?

Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).


Meer info over ons diversiteitsbeleid?

Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Opgelet 

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures' in je online-account ‘Mijn Dossier' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.


 

Selectiestappen

Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma . De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden') en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier' op de uiterste inschrijvingsdatum. 
 

Functiespecifieke screening


Stap 1: Specifieke screening - computergestuurde proef (SJT) (+/- 55 min.) 

Via een geïnformatiseerde test worden volgende competenties gemeten: 

 • Beslissen 
 • Adviseren

Er is geen minimumscore voor deze test. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de 15 hoogst gerangschikten toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef zal plaatsvinden rond de eerste helft van februari 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 2: Specifieke screening - interview (+/- 1u) op afstand (via elektronische weg)

Om praktische redenen wordt deze proef op afstand georganiseerd. Je zal gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt. 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 
Deze proef zal plaatsvinden in de tweede helft van februari 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?

Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Dossier'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

   
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
  Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de functiespecifieke screening (Stap 2 - interview). Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald. 

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.
Andere organisaties kunnen, voor gelijkaardige functies, ook een beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je rangschikking, word je uitgenodigd voor een bijkomende proef (vaak bestaande uit een interview). 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 15 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap'). 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 17 januari 2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Dossier'. We screenen het diploma dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Dossier' zit. Je moet dit opladen op het moment van inschrijving.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

 

Extra info

Contactpersoon Selor
Evi Vanbrabant - selectieverantwoordelijke
Tel.: 02 524 87 44
E-mail: evi.vanbrabant@health.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Elisabeth Ellegaard
  We zetten ons met zijn allen in voor een betere gezondheid, een beter milieu en een beter klimaat dat enorme uitdagingen kent.
  Elisabeth Ellegaard
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Elisabeth Ellegaard
 • Portret Stéphanie Baclin
  Bij de federale overheid vind je wel 1000 verschillende profielen, maar ze biedt een plek voor iedereen.
  Stéphanie Baclin
  Expert op het gebied van milieugegevens en -evaluatie
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Stéphanie Baclin
 • Portret Elisabeth Descombes
  Ik heb me gespecialiseerd in milieurecht want dat is echt de belangrijkste uitdaging van deze eeuw.
  Mathilde Descombes
  Expert biodiversiteit
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Mathilde Descombes
 • Portret Ella Huys
  Klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit vormen vandaag de grootste uitdagingen.
  Ella Huys
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Ella Huys
 • Portret Natalia Stoyanova
  Je krijgt veel kansen om te groeien en jezelf te ontplooien.
  Natalia Stoyanova
  Dossierbeheerder bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Natalia Stoyanova
 • Portrait Winne Haenen
  Zet je niet aan de kant om te zeggen wat niet goed is bij de overheid, maar bouw mee om ze nog slagkrachtiger te maken.
  Winne Haenen
  Arts-gezondheidsinspecteur
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Winne Haenen
 • Icoon medewerker zonder foto
  Het is bijzonder motiverend om je elke dag te kunnen inzetten om een belangrijke maatschappelijke uitdaging zo goed mogelijk aan te pakken.
  Koen Meeus
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Koen Meeus
 • Icoon medewerker zonder foto
  We zijn een klein team van gemotiveerde mensen die respect hoog in het vaandel dragen.
  Eric Donnay
  Technisch expert, Diensthoofd “Milieuhandhaving op zee”
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Eric Donnay
 • Icoon medewerker zonder foto
  Mijn uren maken het gemakkelijker om mijn privé en beroepsleven te combineren.
  Roselyne Vermeiren
  Dossierbeheerder bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Roselyne Vermeiren