DIRECTEUR-GENERAAL Analyse en Monitoring (m/v/x)

FOD Sociale Zekerheid

Selectiecode

ANG21724

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Mandaat

Functieniveau

A5

Type aanwerving

Managementselectie

Duur

Niet van toepassing

Voltijds/deeltijds

Niet van toepassing

Jobinhoud

Doel van de job

Instaan voor de uitbouw van het wetenschappelijk kennisbeheer inzake sociale bescherming en voor de coördinatie van de monitoring van behoeften aan sociale bescherming, de effecten van sociaal beleid en van specifieke beleidsmaatregelen, de monitoring van de uitgaven en investeringen in sociale bescherming en het rapporteren van de observaties en analyses aan beleidscellen, aan Europese en internationale instanties en / of aan het brede publiek, de ontwikkeling van de evidence base voor de operationele en strategische beleidsondersteuning.

Door:

 • Het onderhouden en uitbouwen van de wetenschappelijke capaciteit, door o.a.
  • Het opzetten van dataverzamelingen
  • Het ontsluiten van data en databanken met het oog op het kruisen van data
  • Het uitbouwen en beheren van de eigen databanken en simulatietools op gebied van sociale bescherming en ook ondersteuning bieden aan DG HAN voor de exploitatie van de eigen gegevens in het operationeel proces met betrekking tot de erkenning van en tegemoetkomingen aan personen met een handicap
 • Het opmaken van statistieken, analyses en rapporten:
  • Uitvoeren van beleidsevaluaties ex ante of ex post, vaak in partnership met andere organisaties of universiteiten
  • Rapporten voorbereiden conform nationale en internationale afspraken
  • Thematische publicaties voorbereiden, vaak in partnership met andere organisaties of universiteiten
  • Wetenschappelijke trends en studies opvolgen binnen het werkveld; samenwerking met academische wereld en andere partners
  • Het ontwikkelen van de nodige disseminatietools
  • Monitoring sociale impact van de pandemie verzorgen in samenwerking met FOD WASO, POD MI, FOD Economie, Planbureau, OISZ …
 • Het instaan voor de financiële monitoring van sociale zekerheid en sociale bescherming ; ondersteuning bieden aan ministers en BOSA inzake opmaak en opvolging van begroting
 • Het deelnemen aan en uitbouwen van netwerken om een transversale monitoring van de sociale bescherming te realiseren
 • Het efficiënt inzetten van de nodige middelen  voor het realiseren van de strategische en operationele doelstellingen zoals vermeld in de bestuursovereenkomst van de FOD Sociale Zekerheid en uitgewerkt in het jaarlijks bestuursplan.

Jobcontext

Interne relaties binnen de organisatie: 

 • U rapporteert aan de voorzitter van het directiecomité van de FOD.
 • U bent actief lid van het directiecomité en neemt in die hoedanigheid verantwoordelijkheid voor het beheer van de gehele FOD (bestuursovereenkomst; opmaak begroting; opmaak personeelsplan; projecten en programma's opgevolgd door EPMO, corporate programma's of programma's met hoog risicogehalte voor de FOD).
 • U werkt in teamverband met de centrale diensten en met de andere directeurs-generaal.
 • U werkt nauw samen met de DG Tegemoetkomingen aan Personen met een Handicap (DG HAN)  met betrekking tot het exploiteren van de gegenereerde data.
 • U werkt nauw samen met de DG Beleidscoördinatie en Internationale Zaken met het oog op het inbrengen van de gepaste wetenschappelijke expertise en beleidsondersteuning in projecten op programma's (beleidsprioriteiten van ministers).
 • U werkt nauw samen met de dienst communicatie met het oog op het verspreiden van kwaliteitsvolle rapporten en publicaties die in lijn zijn met het FOD communicatiebeleid.
 • U leidt en coördineert uw departement.
 • U werkt samen met de betrokken beleidscellen en ministers.

Interne relaties binnen de federale overheid: 

 • U werkt met de FOD's en de OISZ samen (o.m. FOD WASO, FOD Economie, Planbureau, RSZ, RSVZ, RVA, POD MI).
 • Met het oog op monitoring en analyse van de financiële stromen werkt u samen met de FOD BOSA.

Externe relaties bij de federale overheid: 

 • U werkt samen met academische wereld, studiebureaus, wetenschappelijke instellingen
 • U ontwikkelt synergiën met alle actoren van de beleidsdomeinen op Belgisch en Europees niveau en neemt deel aan gezamenlijke projecten
 • U ondersteunt de redactie van het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (BTSZ).

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden:

1. Als Lid van het directiecomité en als DG in een matrixorganisatie 

Het actief deelnemen aan de activiteiten van het Directiecomité van de FOD Sociale Zekerheid teneinde het beleid mee te bepalen.

Mogelijke taken:

 • Rapporteren aan en overleggen met de Voorzitter van het DC
 • Implementeren van de matrixstructuur meer bepaald inzake corporate beleid en prioritaire projecten voor de verschillende beleidscellen
 • Sponsoren en ondersteunen van transversale veranderingsprojecten
 • Mee opzetten van een geïntegreerd kwaliteitssysteem en monitoringssysteem
 • Overleggen en constructief samenwerken met de voorzitter, unit verantwoordelijken centrale diensten, programmaleiders en collega's DG
 • Professioneel imago uitdragen van FOD en DG

2. Als eindverantwoordelijke van de DG Analyse en Monitoring

Het efficiënt organiseren en plannen van werkzaamheden van de diverse diensten/directies: Beleidsevaluatie sociale bescherming , Financiering van de sociale zekerheid, Kennisbeheer sociale bescherming, Statistieken, Rapporten en Publicaties

Mogelijke taken:

 • Instaan voor een doeltreffend beheer van personen, financiële middelen en ICT.
 • Plannen, uitvoeren, evalueren en bijsturen van plannen; bestuursplan en BOCA opmaken en opvolgen en hierover rapporteren
 • Instaan voor de organisatiebeheersing (risico-analyse, artikel 7)
 • De prestatie-indicatoren definiëren, opvolgen en evalueren.
 • Permanent verbeteren van de processen, organisatiestructuur en –cultuur, o.m. de klantvriendelijkheid en de kwaliteit van de dienstverlening.
 • Een goede samenwerking verzekeren tussen alle medewerkers van het DG.
 • Het opzetten en beheren van een kwaliteitssysteem dat de kwaliteitsvolle dienstverlening garandeert aan de rechthebbenden / beleidscellen.
 • Instaan voor kennisbeheer en kennisdeling binnen de DG.

3. Als coördinator

De processen en werkzaamheden van de diverse diensten op elkaar afstemmen teneinde gezamenlijk de kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen te bereiken, vastgelegd in het bestuursplan.

Mogelijke taken:

 • Kwaliteitscirkels invoeren met het oog op uniforme procedures en kwaliteitsgarantie; vier-ogenprincipe als minimale kwaliteitsgarantie invoeren.
 • Garanderen van een optimale samenwerking / solidariteit tussen verschillende teams en met de andere DG (inzonderheid DG Beleidscoördinatie en Internationale Relaties).
 • Ontsluiten databanken verder professionaliseren en samenwerking met KSZ, WASO, DG HAN, e.a. intensifiëren.
 • Kennisbeheer inzake wetenschappelijke expertise sociale bescherming uitbouwen
 • Uitbouwen van capaciteitsmanagement waarbij mensen en middelen in de DG efficiënt en flexibel kunnen worden ingezet waar ze nodig zijn, creatie dashboard.

4. Als Coach

Op participatieve wijze verantwoordelijkheid geven aan medewerkers en teams, hen optimaal omkaderen en middelen ter beschikking stellen zodat ze op basis van permanente feedback een echte lerende organisatie vorm kunnen geven en er zo toe bijdragen dat ze hun taken op een gemotiveerde wijze uitoefenen en hun prestaties op een hoger niveau worden gebracht.

Mogelijke taken:

 • Garanderen van begeleiding, aansturing, opvolging en waardering van alle medewerkers in de DG; onder meer via kwaliteitsvolle evaluaties.
 • Instaan voor coaching van teamverantwoordelijken en facilitatoren.
 • Talentontwikkeling in het eigen departement verzorgen (opleidingsplan, mobiliteit, promoties, …).
 • Feedback mechanismen en feedbackmethodes stimuleren.
 • Optimale inzet en betrokkenheid van alle medewerkers bewaken.

5.  Als “gezicht”  van de FOD en de DG 

De FOD en de DG vertegenwoordigen in professionele netwerken, en vanuit expertise over voldoende geloofwaardigheid beschikken binnen het brede werkveld.

Mogelijke taken:

 • Formele en informele contacten met de voorzitter van het directiecomité, en met de bevoegde beleidscellen.
 • Voorzitter desgevallend vervangen in college van OISZ of andere organen.
 • De FOD vertegenwoordigen op nationale en internationale fora inzake sociale bescherming.
 • Synergie zoeken met andere studiediensten en kenniscentra binnen het werkveld.

Tijdelijke resultaatgebieden:

1. Als DG 

Vorm geven aan het departement “Analyse en Monitoring” binnen het concept van de matrixstructuur van de nieuwe FOD; structureren van de DG in verschillende teams, uitwerken transparante processen, duidelijke rollen en verantwoordelijkheden voor de medewerkers van de DG.

2. Als lid van het directiecomité

Samen met de collega's van het nieuwe directiecomité, het FOD beleid en de organisatievisie vorm geven en loyaal invoeren met het oog op het creëren van een efficiënte en wendbare FOD die een antwoord kan bieden op de uitdagingen van de toekomst inzake sociale bescherming, een toegevoegde waarde heeft in het administratief landschap en een modelorganisatie wordt inzake “duurzaam” beheer en “waarden-gedreven” organisatie (inclusief personeelsbeheer bv). Naar intern beheer zijn de uitdagingen voorts het bewust en efficiënt inzetten van middelen en mensen, het opvolgen van opdrachten en projecten en strategische alignering van de activiteiten (en soms wisselende prioriteiten).

3. Als coördinator

De ganse FOD mee begeleiden in haar transformatie naar data-driven organisatie.

Meer info

 • Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je terecht bij:
  De heer Peter Samyn
  Voorzitter van het directiecomité
  Tel.: 0497/15.12.54
  E-mail: peter.samyn@minsoc.fed.be
 • Voor meer informatie over de selectieprocedure en het statuut (verloning,…) kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be

Werkgever

De FOD Sociale Zekerheid streeft haar strategische doelen na in een context gekenmerkt door inhoudelijke complexiteit en multilaterale contacten. Haar natuurlijke werkdomeinen, de sociale bescherming en het beleid inzake personen met een handicap, bestaan in wezen uit een delicaat uitgebalanceerd geheel van bevoegdheden, opdrachten en onderlinge relaties. De FOD wil als netwerkorganisatie,  in nauwe samenwerking met de partners (zoals OISZ, OCMW, ziekenfondsen, werkgevers- en werknemersorganisaties, academici en beleidsmakers) op verschillende beleidsniveaus bijdragen tot een adequate sociale bescherming in België. Tegelijk heeft de FOD een dienstverlenende rol ten aanzien van specifieke doelgroepen, zoals personen met een handicap en kunstenaars.

De FOD bestaat momenteel uit 2 DG (de DG Beleidsondersteuning en -coördinatie en de DG Personen met een Handicap) en een centrale ondersteunende stafdienst, maar het is de bedoeling om de FOD te laten evolueren tot een matrixorganisatie waarbij de (verticale) kerndepartementen opgebouwd zijn rond de kennisdepartementen “Juridische Expertise” (sociale zekerheid werknemers en sociale zekerheid zelfstandigen, raden en commissies) en “Analyse en Monitoring” (beleidsevaluatie ex ante & ex post, impactanalyse, rapportering inzake sociale bescherming) en het departement “Tegemoetkomingen aan Personen met een Handicap (DG HAN)” (multidisciplinaire evaluaties en federaal beleid personen met een handicap).

Horizontaal in de matrixstructuur ondersteunen de DG “Beleidscoördinatie en Internationale Relaties” (beleidsvoorbereiding aan de hand van specifieke projecten, programma's en studies, internationale vertegenwoordiging, overleg met gemeenschappen, interministeriële conferentie, …) en de Stafdienst Centrale Diensten de goede werking van de kerndepartementen en de samenwerking tussen de verschillende DG om de strategische visie en de coherentie binnen een beleidsdomein te verzekeren en de prioriteiten van de beleidscellen en van het directiecomité doorheen de werking van FOD te bewaken. De Stafdienst Centrale Diensten ondersteunt het directiecomité en de departementen op het vlak van HR, Organisatie, Financieel beheer, Facility, ICT en Communicatie.

Omvang: 

 • Binnen de FOD zelf werken ongeveer 700 mensen. De Directie-generaal Analyse en Monitoring telt zo'n 30 medewerkers,
 • Verantwoordelijk voor de directie met ongeveer 30 medewerkers
 • Budget:
  • Totaal werkbudget: 740.000 euro.

Deelnemingsvoorwaarden

COMPETENTIES

FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES

 • Goede kennis van de organisatie en adequaatheid van onze sociale bescherming en van de belangrijkste thema's nationaal en internationaal op het vlak van sociale bescherming en beleid personen met een handicap
 • Basiskennis in technieken en methoden van wetenschappelijk onderzoek en van beleidsevaluatie
 • In staat zijn een beleidsvisie te ontwikkelen met betrekking tot sociale bescherming en personen met een handicap met een brede kijk op wetenschappelijke inzichten, strategische trends en beleidskeuzes inzake sociale bescherming
 • Kennis van veranderingsmanagement en projectmanagement
 • Kennis van moderne managementtechnieken binnen een matrixorganisatie.

GENERIEKE COMPETENTIES GEEVALUEERDE GEDURENDEN DE GEÏNFORMATISEERDE ASSESSMENT

Het geïnformatiseerde assessment georganiseerd voor de wegingsklassen 4 en 5 evalueert de volgende competenties:

 • Beïnvloeden
 • Netwerken
 • Teams aansturen
 • Zichzelf ontwikkelen
 • Vernieuwen
 • Beheren van de dienst
 • Objectieven behalen.

GENERIEKE MANAGEMENT- EN LEIDINGGEVENDE COMPETENTIES GEEVALUEERDE GEDURENDE DE MONDELINGE PROEF

Manier van denken 

 • analytisch vermogen
 • flexibel en vernieuwend denken
 • visie en integratievermogen.

Manier van omgaan binnen de HR-omgeving 

 • coachen, motiveren en ontwikkelen van personeel
 • aansturen van groepen.

Interactie met de omgeving 

 • samenwerken en uitbouwen van netwerken
 • gerichtheid op de burger, de interne klant en de maatschappij.

Doelstellingen 

 • verantwoordelijkheidszin
 • realiseren van doelstellingen
 • overtuigen en onderhandelen.

Varia 

 • mondeling en schriftelijk communiceren
 • loyaliteit en integriteit.
   

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij Selor. 

Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je 

 • houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van universitair onderwijs of van hoger onderwijs van het academisch niveau (op te laden in je Mijn Selor-account) of titularis zijn van een functie van niveau A (benoemingsbesluit op te laden in je Mijn Selor-account).
 • EN over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of minimaal 10 jaar nuttige professionele ervaring hebben  (aan te tonen in de specifieke rubrieken in je Mijn Selor-account)
  • Onder managementervaring wordt verstaan een ervaring inzake beheer in een overheidsdienst of een organisatie uit de privésector.
   De jaren worden gepresteerd als titularis van een graad van rang 13 (en de jaren gepresteerd minstens in klasse A3) in aanmerking genomen voor de berekening van de zes jaar managementervaring.
  • Onder nuttige professionele ervaring wordt verstaan een ervaring op nationaal en / of internationaal niveau in het domein van sociale bescherming.

GELIJKSCHAKELING EN TAAL DIPLOMA?


Als een diploma vereist is: 

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid (02/553.98.19) en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Aanbod

ARBEIDSVOORWAARDEN

Bruto salaris op jaarbasis, geïndexeerd: 127.416,50 EUR (salarisband 4).

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2, managementfunctie-3) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse. 

TAALVEREISTEN

Om deze managementfunctie/staffunctie uit te kunnen oefenen, dient u, ten laatste 6 maanden na uw aanstelling, op straffe van vroegtijdige beëindiging van uw mandaat, het bewijs leveren 

 • van het slagen van een test Art. 11 bis die betrekking heeft op de kennis van de tweede landstaal, aangepast aan een taak die de eenheid van de rechtspraak moet verzekeren;
 • EN van het slagen van een test Art. 10 bis tot vaststelling van de functionele kennis van de tweede landstaal. Deze functionele kennis van de andere taal, aangepast aan de evaluatie, beoogt een actieve en een passieve mondelinge kennis evenals een passieve schriftelijke kennis van deze taal (lezen en analyseren van complexe teksten), met als doel de communicatie en de samenwerking tussen het management, de evaluator en zijn medewerkers te verbeteren.

U heeft er bijgevolg baat bij om u zo snel mogelijk voor de taaltest in te schrijven, bijvoorbeeld parallel met de selectie, teneinde uw dossier te vervolledigen en om tijdig te voldoen aan de taalvereisten gerelateerd aan deze functie. 
U kan meer informatie terugvinden via de volgende onderstaande linken. 

OPGELET: 

 • U dient eerst de test met betrekking tot de eenheid van de rechtspraak af te leggen en te slagen (Art. 11 bis) en vervolgens de test met betrekking tot de functionele kennis (Art. 10 bis). U dient noodzakelijkerwijs deze volgorde te respecteren.
 • Het is ten zeerste aangeraden u vanaf nu in te schrijven voor deze testen.
  • Als u niet slaagt voor het Art. 11 bis (eenheid van rechtspraak), kan u deze dadelijk opnieuw afleggen zonder competentie-ontwikkelingsperiode.
  • Als u niet slaagt voor het Art. 10 bis (evaluatietaak), kan u de test niet afleggen gedurende de drie volgende kalendermaanden na het ontvangst van het resultaat (ontwikkelingsperiode). Deze periode laat u toe uw taalcompetenties verder te ontwikkelen.

Vrijstellingen: 
Als u titularis bent van een taalcertificaat Art. 7 niveau A (grondige kennis), Artikel 7 niveau B (grondige kennis) of Art. 12 (voldoende kennis van de tweede taal), bent u vrijgesteld van deze proeven. 
Als u twee diploma's van het niveau A(Licentie, master, doctoraat) heeft, de ene verkregen in het Frans en de andere verkregen in het Nederlands, neem dan contact op met taal@selor.be om hen te vragen of u op basis van uw diploma's een vrijstelling kan verkrijgen. 
Inschrijving: 
Ga naar Taaltesten in Mijn Selor en kies : 

 1. bestuurszaken
 2. de taal van je diploma
 3. de taal waarin je getest wil worden. Opgelet: deze test is enkel voor bepaalde federale overheidspersoneelsleden die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken: hij bestaat dus enkel voor het Nederlands en het Frans
 4. "artikel 11 bis" of "artikel 10 bis".

AANSTELLINGSVOORWAARDEN

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum: 

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Procedure

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures' in je online-account ‘Mijn Selor' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
  Uitnodigingen - Opgelet! De uitnodigingen voor de proeven krijg je uitsluitend per e-mail en/of je account “Mijn Selor”.
   
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie van de geïnformatiseerde test/assessment/interview waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om zich uit te schrijven uiterlijk de dag voor de proef. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, indien er nog andere sessies beschikbaar zijn en voor zover dat de inschrijvingsperiode voor deze testen niet verlopen is.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in de berichtgeving in je online ‘Mijn Selor' account. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
   

SELECTIETESTEN

VOORSELECTIE

Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel 

 • op basis van het in jouw “Mijn Selor”-account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze management functie (vereiste ervaring), in jouw “Mijn Selor”-account.

Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in jouw “Mijn Selor”-account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

GEÏNFORMATISEERDE ASSESSMENT: ONGEVEER 4 UUR

De kandidaten die toelaatbaar zijn verklaard leggen een computergestuurde assessmentproef af die de generieke managementcompetenties meet en aangepast is aan het niveau bestaande uit de wegingsklassen 4 en 5. Ter informatie, het Koninklijk Besluit definieert drie niveaus: 

 • 1° het niveau bestaande uit de wegingklassen 6 en 7
 • 2° het niveau bestaande uit de wegingklassen 4 en 5
 • 3° het niveau bestaande uit de wegingklassen 1, 2 en 3.

De geïnformatiseerde assessment bestaat uit twee onderdelen, namelijk een postbakoefening en een situationele beoordelingstest.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Ben je geslaagd voor deze assessmentproef?
Dan kan je deelnemen aan de mondelinge proef.
Dan ontvang je een vrijstelling voor 2 jaar, te rekenen vanaf de dag van slagen voor deze proef. Deze vrijstelling is geldig voor alle andere managementfuncties van hetzelfde niveau of van een lager niveau. Ben je niet geslaagd voor deze generieke screening?
Dan kan je niet deelnemen aan de mondelinge proef. 
Dan krijg je een competentie-ontwikkelingsperiode van 6 maanden te rekenen vanaf de dag dat je je proef hebt afgelegd. Gedurende deze periode kan je niet deelnemen aan een geïnformatiseerde assessment van hetzelfde niveau of van een hoger niveau. Ben je houder van een management- of staffunctie van hetzelfde niveau of een hoger niveau dan de functie waarvoor je solliciteert?
Dan ben je vrijgesteld voor de geïnformatiseerde assessment.

INTERVIEW + VOORBEREIDINGSTIJD: ONGEVEER 3U

Deze proef evalueert, uitgaande van een praktijkgeval dat betrekking heeft op de te begeven managementfunctie, zowel de specifieke competenties als de managementvaardigheden vereist voor de uitoefening van deze functie. Je krijgt tijd om je voor te bereiden. Feedback
Je vraag voor feedback moet schriftelijk gedaan worden, binnen 2 maanden vanaf de datum van de verzending van de eindresultaten (wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur). Je kan onder andere je resultaten van de computergestuurde proef inkijken.
Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure

Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wil maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden) 

 • Selor informeert je toekomstige werkgever over de arbeidspostaanpassingen die je nodig hebt. Als je wil dat Selor dit voor jou doet, contacteer dan diversity@bosa.fgov.be zodra je weet waar en wanneer je begint te werken. We sturen je dan een aanvraagformulier op.

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

EN NA DE SELECTIEPROCEDURE?

Na het afsluiten van de mondelinge proef en na de vergelijking van de diploma's en verdiensten van de kandidaten, worden de kandidaten ingedeeld: 

 • hetzij in groep A ´zeer geschikt´
 • hetzij in groep B ´geschikt´
 • hetzij in groep C ´minder geschikt´
 • hetzij in groep D ´niet geschikt´.

Deze indeling wordt gemotiveerd. In groep A en groep B worden de kandidaten gerangschikt. Selor deelt het resultaat van de procedure mee volgens het Koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten. De bevoegde instantie organiseert een aanvullend onderhoud met de kandidaten in groep A “zeer geschikt”. Bij uitputting van de groep A wordt een aanvullend onderhoud georganiseerd met de kandidaten in de groep B “geschikt”. De rekrutering gebeurt met strikte inachtneming van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 16/08/2021, uiterste inschrijvingsdatum.

 1. Als je nog geen “Mijn Selor”-account hebt, creëer er dan één en vul je online-cv in. Vergeet vooral niet het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit op te laden (zie rubriek ”Profiel” / Deelnemingsvoorwaarden” van de vacature). Andere informatie vind je op de site van Selor.
 2. Je solliciteert online via je “Mijn Selor”-account en je vult de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken in en dit uitsluitend in de taal van de selectieprocedure (in dit geval in het Nederlands).
  Opgelet, bewaar je werk regelmatig! Het is namelijk zo dat na 15 minuten de sessie automatisch afsluit, omdat er geen veranderingen meer worden geregistreerd. Een algemene foutmelding zal verschijnen en de ingevulde gegevens zullen verloren gaan. Dit is een veiligheidsmaatregel voor het geval je je account open laat staan en er iemand anders op je computer werkt.
 3. Wanneer je de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken ingevuld hebt en op de knop “Opslaan” geklikt hebt, vergeet dan niet je kandidatuur te valideren door op de knop “Mijn kandidatuur valideren” (bovenaan op uw scherm) te klikken. Opgelet! Deze knop verschijnt enkel wanneer je voldoende ervaringsjaren ten aanzien van de deelnemingsvoorwaarden hebt vermeld.

Je kan de informatie in je online-CV en in de specifieke rubrieken tot aan de uiterste inschrijvingsdatum aanpassen. In dit geval, vergeet echter niet om je kandidatuur op te slaan na elke aanpassing in je Mijn Selor-account.


Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel

 • op basis van het in jouw “Mijn Selor”-account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze management functie (vereiste ervaring), in jouw “Mijn Selor”-account.

Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in jouw “Mijn Selor”-account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

Je kan niet solliciteren via fax, e-mail of elk ander communicatiemiddel.

Bij het niet respecteren van de procedure, zal je kandidatuur niet in aanmerking worden genomen.

Diploma en /of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om deze documenten op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de selectie.

Extra info

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel.
Voor meer informatie kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Pascale Pikula
  Een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger is de belangrijkste motivatie voor mijn werk bij de FOD.
  Pascale Pikula
  ICT medewerker
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Pascale Pikula
 • Portret Evi
  Ik vind mijn job boeiend omdat ze véél variatie biedt.
  Evi
  Maatschappelijk werker
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Evi
 • Portret Ann Hombroux
  Ik maak een verschil door er voor te zorgen dat juiste hulp bij de juiste persoon terechtkomt en dat geeft op het einde van de dag een voldaan gevoel.
  Ann Hombroux
  Arts-coördinator
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Ann Hombroux
 • Portret Sébastien Bastaits
  Het doet mij deugd dat onze jaarlijkse analyse regelmatig wordt geciteerd.
  Sébastien Bastaits
  Medewerker statistiek
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Sébastien Bastaits
 • Icoon medewerker zonder foto
  Als ik door even de tijd te nemen iemand kan helpen terug wat perspectief te zien, dan weet ik weer waarom ik deze job heb gekozen!
  Emilie
  Maatschappelijk werker
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Emilie
 • Icoon medewerker zonder foto
  Soms krijg ik bloemen van mensen bij wie de aanvraag is afgehandeld, of ze sturen een vriendelijk bedankingsmailtje. Dat doet goed!
  Els Coddens
  Assistent in de evaluatie van de handicap
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Els Coddens
 • Portret Thierry
  Wij werken op regelmatige uren, waardoor wij ons privé- en beroepsleven beter kunnen combineren.
  Thierry
  Arts
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Thierry