Verpleegkundig-controleur - regio Antwerpen (m/v/x)

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Selectiecode

ANG22084

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Statutair

Functieniveau

B

Type aanwerving

Niet van toepassing

Duur

Niet van toepassing

Voltijds/deeltijds

Niet van toepassing

Jobinhoud

Wil je graag werken in de regio Antwerpen? Ben jij op zoek naar een uitdagende job als expert binnen het domein van de VGVU-wetgeving? Dan ben jij de kandidaat die wij zoeken!


Je draagt bij tot de algemene ontwikkeling van de expertise binnen de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) en je verbetert de duidelijkheid, de controleerbaarheid en de coherentie van de VGVU-wetgeving.

In dit kader zijn jouw belangrijkste verantwoordelijkheden de volgende: 

 • Je verstrekt duidelijke informatie aan zowel de sociaal verzekerden als de zorgverleners: paramedici, verpleegkundigen, kinesitherapeuten enz. Je controleert of de paramedici in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire bepalingen en de wetenschap handelen door in team thematische onderzoeken en expertiseprojecten voor te bereiden en te realiseren.
 • Deze thematische onderzoeken en projecten hebben betrekking op bepaalde expertisedomeinen die per type zorgverlener en per specialisme zijn gedefinieerd. De onderzoeken en projecten hebben de optimale benutting van de middelen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (VGVU) tot doel.

In het kader van de medische controles die je uitvoert, worden jou de volgende opdrachten toegewezen:

 • Je detecteert relevante onderzoeksonderwerpen.
 • Je verzamelt feiten en analyseert gegevens.
 • Je stelt een proces-verbaal van verhoor en van vaststelling op.
 • Je stelt het onderzoeksdossier samen waarin op objectieve wijze fraude, misbruik en andere relevante of significante inbreuken op de VGU-wetgeving (wetgeving met betrekking tot geneeskundige verzorging en uitkeringen) worden vastgesteld, die door zorgverleners (paramedici, verpleegkundigen en kinesitherapeuten) en verzekerden zijn gepleegd.

Nadat je enige ervaring hebt opgebouwd, treed je op als expert:

 • Je adviseert de commissies over de interpretatie en de toepassing van de VGU-wetgeving.
 • Je bereidt je projecten voor en je neemt deel aan projecten.
 • Je deelt je kennis van het terrein.
 • Je indentificeert relevante evaluatie-onderwerpen.

Bij het uitvoeren van jouw opdracht werk je in team samen met de artsen-inspecteurs, apothekers-inspecteurs, wetenschappelijk medewerkers en het administratief team.


Belangrijk: de expert verpleegkundige-controleur moet huisbezoeken uitvoeren (je beschikt dus best over een rijbewijs B).


Meer info over de jobinhoud?
Peter Van Langenhove - Arts-inspecteur
Tel.: +3227397922
E-mail: Peter.VanLangenhove@riziv-inami.fgov.be

Werkgever

Het RIZIV is op zoek naar 1 verpleegkundig-controleur voor de directie Controle van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC), in de provincie Antwerpen.

De directie Controle wordt door een arts-inspecteur-generaal geleid. Hij is verantwoordelijk voor de uitbouw en realisatie van het volledige controlebeleid met betrekking tot de GVU-verzekering.

De directie Controle van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle gaat na of individuele zorgverleners of verzorgingsinstellingen de verstrekkingen van de GVU-verzekering in overeenstemming met de wettelijke en/of reglementaire bepalingen hebben verleend. Daartoe beschikt de DGEC over inspectiepersoneel, waaronder artsen-inspecteurs, apothekers-inspecteurs, verpleegkundigen-controleurs en wetenschappelijk medewerkers. Indien zij inbreuken vaststellen, kunnen zij die aan de wettelijk bepaalde instanties meedelen voor een passend vervolg: er kunnen eventueel maatregelen worden opgelegd volgens wettelijke procedures.

De voornaamste opdrachten van de DGEC zijn:

 • de zorgverleners informeren om inbreuken op de wetgeving te voorkomen;
 • de verstrekkingen van de verzekering voor geneeskundige verzorging evalueren op basis van de bepalingen inzake het correcte gebruik van de beschikbare middelen;
 • de verstrekkingen controleren op het vlak van de realiteit en conformiteit met de wettelijke bepalingen;
 • toezien op de uitvoering van de beslissingen van het Comité, de leidend ambtenaar, de Kamers van eerste aanleg en de Kamer van beroep.


Onze missie

Het RIZIV is een sleutelactor in de sociale zekerheid met een dubbele missie.

We  zijn er verantwoordelijk voor dat iedere verzekerde - ongeacht zijn situatie - effectief toegang heeft tot en vergoed wordt voor de nodige kwalitatieve geneeskundige zorgen (toegankelijkheid), die doeltreffend en in overeenstemming met de tariefafspraken (tariefzekerheid) verleend worden.

We staan er ook voor in dat de verzekerde werknemers en zelfstandigen een adequaat vervangingsinkomen ontvangen bij arbeidsongeschiktheid of ouderschap en dat hen reële kansen op re-integratie na een arbeidsongeschiktheid worden aangeboden.

Onze werkcultuur: 

Het RIZIV investeert in een werkcultuur waarin responsabilisering, flexibiliteit en transparantie de kernwoorden zijn. We werken volgens de principes van de NWOW (new way of working).  Samenwerking met onze interne en externe partners, alsook de continuïteit en kwaliteit van onze dienstverlening aan onze klanten staan hierin centraal. Een soepele werkorganisatie waarin overleg de rode draad is, laat ons toe om op een gezonde en duurzame manier te werken en samen te werken.

Het RIZIV is ook betrokken bij de Redesign van de gezondheidsadministraties. Het is sinds begin 2021 verhuisd naar een nieuw gebouw en een splinternieuwe kantooromgeving , samen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu en het Federaal Agentschap voor de Geneesmiddelen. 

Deelnemingsvoorwaarden

Competenties

Gedragsgerichte competenties
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
Technische competenties
 • Je beschikt over een goede schriftelijke communicatie.
 • Je beschikt over een goede mondelinge communicatie.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef:

 • Je hebt een goede kennis van de tweede landstaal (Frans).
 • Je bent vertrouwd met de programma's van MS Office.
 • Een eerste werkervaring in de verpleegkundige sector is een meerwaarde.

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 • Diploma van gegradueerde/professionele bachelor in de verpleegkunde of vroedkunde uitgereikt door een Belgische hogeschool na tenminste 3 jaar studie of gerechtigd zijn één van deze titels te voeren.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma? 

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • Een diploma hebt behaald in een ander land dan België: Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • Een diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands: Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?

Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als Expert (niveau B met de bijhorende weddeschaal B1).

Loon

Minimum aanvangswedde: 30 438,76 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen 

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@work
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer 
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-urenweek
 • mogelijkheid tot telewerk (na een inwerkperiode)
 • 26 dagen jaarlijks vakantieverlof
 • gesloten tussen Kerst en Nieuwjaar

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland.
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten.
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.
 • beschikken over een visum te verkrijgen via de FOD.
 • persoonlijk niet betrokken zijn in een situatie van belangenvermenging.

Procedure

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, spelen geen rol bij het meten van je competenties. Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Selectieprocedure

Opgelet!

Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures' in je online-account ‘Mijn Selor' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.

Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.

Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.

Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.

We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

Selectietesten

1. Functiespecifieke screening

1.1. Specifieke screening - PC (ongeveer 45 minuten)

Of deze proef wordt georganiseerd is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de screening van de deelnemingsvoorwaarden.
Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 25 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Indien deze proef zal plaatsvinden, zal op dat moment het tijdstip dat de specifieke screening zal plaatsvinden, gecommuniceerd worden. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het event. Je kan alleen maar inschrijven als je over het vereiste diploma en de vereiste professionele ervaring beschikt. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

1.2. Specifieke screening - interview (ongeveer 1u voorbereiding en 1u interview)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.
Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.
Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview. Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond eind maart, begin arpil 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige proef. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

        Procedure:
        Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan.
        Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
        Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
        Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

Belangrijk: Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden). Als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.
Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving? Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?
Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.


En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening - interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.
Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen. Andere organisaties kunnen, voor gelijkaardige functies, ook een beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je rangschikking, word je uitgenodigd voor een bijkomende proef (vaak bestaande uit een interview).

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap').

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 9 maart 2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Dossier'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Dossier' zit. We screenen ook je diploma of, voor laatstejaars, je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting. Dat moet je ook opladen op het moment van inschrijving.


Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen

Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Contactpersoon Selor
Aline Van Snick - Selectiedeskundige HR-Talent 
E-mail: HRTalent@riziv-inami.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Yannick Woestenborghs
  In plaats van een job midden in de actie, wou ik overschakelen naar een job met meer papierwerk.
  Yannick Woestenborghs
  Dossierbeheerder
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Yannick Woestenborghs
 • Portret Valentin Mutemberezi
  De leidinggevenden schenken ons vertrouwen, dat geeft veel voldoening.
  Valentin Mutemberezi
  Apotheker
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Valentin Mutemberezi
 • Portret Bart Wildiers
  Het leukste aan de job is het besef dat je meewerkt aan een betere samenleving.
  Bart Wildiers
  Verpleegkundig-controleur
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Bart Wildiers
 • Portret Julie Debois
  Ik kwam hier in een motiverende werkomgeving terecht.
  Julie Debois
  Juriste
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Julie Debois
 • Portret Leen Dewit
  Dat we gestimuleerd worden om constant bij te leren, waardeer ik erg aan het RIZIV.
  Leen Dewit
  Arts
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Leen Dewit
 • Icoon medewerker zonder foto
  Wat ik het meest apprecieer aan het RIZIV is dat ik zo goed omringd en ondersteund word.
  Anja Braet
  Arts-inspecteur
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Anja Braet
 • Portret Chantal Mathy
  Een andere manier om je artsenopleiding te gebruiken voor het welzijn van de burgers...
  Chantal Mathy
  Arts
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Chantal Mathy
 • Portret Karl Geens
  Ik vind de inhoud van mijn huidige job zeer leuk en aangenaam.
  Karl Geens
  Arts-expert
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Karl Geens
 • Portret Maryse Preux
  Ik werk in een professionele omgeving waar vertrouwen, transparantie en flexibiliteit centraal staan.
  Maryse Preux
  Arts-inspecteur
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Maryse Preux
 • Portret Mia Slabbaert
  Ik krijg de ruimte voor het creëren van mijn eigen speerpunten binnen het operationeel plan.
  Mia Slabbaert
  Arts-inspecteur
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Mia Slabbaert