Jurist (m/v/x)

FOD Sociale Zekerheid

Selectiecode

ANG22295

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A1

Type aanwerving

Niet van toepassing

Duur

Niet van toepassing

Voltijds/deeltijds

Niet van toepassing

Jobinhoud

Wil jij je (verder) ontwikkelen in het juridische domein? Wij zoeken enkele juristen die een bijdrage kunnen leveren voor onze burgers:

 • een juridisch adviseur voor de Adviesraden van Personen met een Handicap
 • een jurist voor het project Working in the Arts

Afhankelijk jouw interesses en competenties en de noden van de organisatie krijg je bij ons de kans om je te specialiseren in één van bovenstaande juridische domeinen.

Mogelijke taken:

 • Je doet literatuur- en bronnenonderzoek. Je reikt de elementen met aandachtspunten aan (de problematiek en uitdagingen, valkuilen, mogelijke discussiepunten).
 • Je wint technische informatie in bij interne en/of externe specialisten teneinde de dossiers voor te bereiden.
 • Je interpreteert en integreert de elementen en overwegingen in een ontwerp van advies/tekst.
 • Je bereidt ontwerpen van juridische en reglementaire teksten en adviezen voor. Je stelt eventueel ook de finale versie ervan op.
 • Je werkt samen met de beleidscellen en andere stakeholders.
 • Je beantwoordt specifieke vragen van interne diensten of externe organisaties.
 • Je organiseert werkgroepvergaderingen.
 • Je neemt actief deel aan vergaderingen en eventueel vertegenwoordig je daarbij de FOD Sociale Zekerheid. Je doet vervolgens de opvolging (PV's opstellen, beslissingen publiceren,…).
 • Je begeleidt en ondersteunt de adviesorganen.
 • Je informeert jouw collega's over wijzigingen aan reglementaire teksten (kennisdeling).
 • Je volgt de actualiteit op de voet en bent op de hoogte van wetswijzigingen binnen de sociale zekerheid.

 
Meer info over de jobinhoud?

Voor de functie voor de Adviesraden van Personen met een Handicap:
Véronique Duchenne – Coördinator
Contactpersoon FOD Sociale Zekerheid
Tel.: 0470/13.15.52
E-mail: veronique.duchenne@minsoc.fed.be

Voor de functie voor het project Working in the Arts:
Maya Vekens - Attaché
Contactpersoon FOD Sociale Zekerheid
Tel.: 0472/05.51.11
E-mail: maya.vekens@minsoc.fed.be

Indien je voor jezelf nog een beter beeld van de functie wil vormen, ga dan via deze link naar een aantal getuigenissen van jouw toekomstige collega's.

Werkgever

Er zijn 2 vacante plaatsen bij de FOD Sociale Zekerheid in Brussel (Finance Tower - Kruidtuinlaan 50 bus 100, Brussel):

 • 1 vacature bij het Secretariaat van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) en het Belgian Disability Forum (BDF) van de Directie-generaal Personen met een Handicap (DG HAN);
 • 1 vacature bij de Kunstwerkcommissie. Deze commissie situeert zich binnen de Directie-generaal Juridische Expertise.


Het Belgian Disability Forum (BDF) en de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) hebben als doel de rechten van personen met een handicap zichtbaarder te maken en de politieke, economische en sociale actoren aan te sporen om beter rekening te houden met de noden van personen met een handicap.

Het zijn twee onafhankelijke structuren. Het secretariaat wordt wel verzorgd door de DG Personen met een Handicap (DG HAN) van de FOD Sociale Zekerheid.

De NHRPH bestaat uit 20 vertegenwoordigers uit de handicapsector (verenigingen voor personen met een handicap, ziekenfondsen,…). Hij geeft advies (meestal aan de federale ministers) over federale materies die een invloed hebben op het leven van personen met een handicap (bijvoorbeeld de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, de toegankelijkheid van de NMBS, de toegankelijkheid aan medische zorgen … ). De NHRPH ijvert voor een grotere zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie voor de personen met een handicap.

Het BDF bestaat uit 18 organisaties voor personen met een handicap. Het BDF is lid van het European Disability Forum (EDF), het Europese platform van de organisaties van personen met een handicap. Het BDF waakt erover dat er bij elke beleidsbeslissing rekening wordt gehouden met het VN-Verdrag voor personen met een handicap. Dit verdrag herinnert eraan dat personen met een handicap in de eerste plaats personen met rechten zijn. Het heeft als doel de maatschappij op alle vlakken toegankelijker et inclusiever te maken van alle personen met een handicap.

De Directie-generaal Personen met een Handicap (DG HAN) is enerzijds bevoegd voor het toekennen van tegemoetkomingen aan volwassenen (vanaf 18 jaar) met een handicap op basis van een evaluatie; en anderzijds voor het uitreiken van parkeerkaarten en verminderingskaarten voor het openbaar vervoer. DG Han reikt ook medische attesten uit die de personen met een handicap toestaan van diverse sociale en fiscale maatregelen te genieten, zoals vermindering inkomstenbelastingen, vermindering van onroerende voorheffing, sociaal telefoontarief, sociaal gas- en stroomtarief, en belastingvoordelen voor de auto.

Werken voor de DG HAN betekent samen met een 300-tal andere collega's je elke dag opnieuw inzetten voor mensen die het minder makkelijk hebben in onze samenleving.

Voor meer informatie: https://handicap.belgium.be/nl/


Het project Working in the Arts, afgekort WITA, bestaat uit een participatietraject waarin kunstenaars hun input kunnen geven. Uit dit traject kwamen veel suggesties naar voor om de socio-economische situatie van personen die actief zijn in de kunst- en cultuursector te versterken.

De creatie van een nieuwe kunstwerkcommissie was een van deze suggesties. De nieuwe commissie zal voor de helft uit vertegenwoordigers van de kunstsector bestaan en is verantwoordelijk voor het toekennen van een attest dat erkent dat een kunstwerker een professionele praktijk heeft.

De DG Juridische Expertise ondersteunt de beleidscellen door hen deskundig juridisch te adviseren en bij het uitwerken van het juridische kader om maatregelen op het vlak van sociale bescherming adequaat in te voeren. Tevens zal de DG raden en commissies, zoals de Kunstenaarscommissie, administratief ondersteunen. De DG zal daarnaast als expertisecenter voor de sociale zekerheid voor zelfstandigen fungeren.


De FOD Sociale Zekerheid is, met de instellingen, verantwoordelijk voor het sociale zekerheidsbeleid, de interpretatie van zijn reglementering en de toekenning van tegemoetkomingen aan personen met een handicap. Door middel van zijn opdrachten en acties ten aanzien van de publieke actoren en sociale partners draagt hij bij tot duurzame en doeltreffende sociale zekerheidsstelsels en tot het behoud van de sociale rechten.

Deelnemingsvoorwaarden

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt met hen een vertrouwensrelatie op op basis van je expertise.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.


Een goede motivatie is eveneens belangrijk.
Opgelet! Je motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt dan ook zwaarder door in de eindscore.


Niet vereist, wel een troef

 • Aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt, is kennis van het Frans een troef.
 • Je staat voor een sociale, inclusieve, open en op mensenrechten gerichte aanpak.

 

Deelnemingsvoorwaarden:

1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat/master in de rechten of doctor in de rechten uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie.
 • Je kan eveneens deelnemen als je een gelijkwaardigheid hebt behaald van een Gemeenschap op het niveau van een algemene master. Deze gelijkwaardigheid moet duidelijk vermelden dat het een graad is van een master behaald in de studierichting rechten in een universitair onderwijs of gelijkwaardig.

Opgelet: Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist: Een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving is vereist.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Dossier' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.


Hoe nog deelnemen qua diploma?

 • Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2021-2022 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 

Enkel voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist: Een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving is vereist.

Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum. 

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA1.
 
Loon
Minimum aanvangswedde: 41.232,86 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen 

 • onze cultuur van plaats- en tijdsonafhankelijk werken laat een goed evenwicht tussen professioneel leven en privé toe
 • uitgebreid opleidingsaanbod
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • toegang tot Benefits@Work, het voordelenplatform van de federale overheid
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten en internetkosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar Vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via examen)

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.
 

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je nog geen ambtenaar bent, dan word je benoemd nadat je je stageperiode met succes vervuld hebt.

Als je al ambtenaar bent, treed je in dienst na een proefperiode van 3 maanden. Gedurende deze periode kunnen zowel jij als de rekruterende overheidsdienst beslissen om de samenwerking stop te zetten en keer je terug naar je organisatie van oorsprong.

Ambtenaren die reeds tewerkgesteld zijn bij de rekruterende dienst, treden in dienst via de principes van interne mutatie. 

Procedure

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.


Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.


Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?

Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).


Meer info over ons diversiteitsbeleid?

Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Opgelet 

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures' in je online-account ‘Mijn Dossier ' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
   

Selectiestappen

Screening van deelnemingsvoorwaarden

Stap 1: screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden') en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier' op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Stap 2: Screening van vereiste ervaring (enkel voor houders van een algemene gelijkwaardigheid)

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt indien nodig. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier' op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.
 

Functiespecifieke screening

Stap 3: Specifieke screening - PC proef (1u15) 

Of deze proef wordt georganiseerd is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap.

Via een geïnformatiseerde test worden volgende competenties gemeten: 

 • Informatie integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt met hen een vertrouwensrelatie op op basis van je expertise.

Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de 12 hoogst gerangschikte kandidaten toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef zal plaatsvinden in de loop van de maand augustus 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen. 

Stap 4: Specifieke screening - interview (+/- 45min) (+ eventuele pc-proef (1u15))

Scenario 1: Interview MET PC-proef in Brussel 

Indien stap 3 van de functiespecifieke screening (PC proef) NIET georganiseerd wordt, bestaat stap 4 van de functiespecieke screening uit een interview en een pc-proef.

Via een geïnformatiseerde test, die voor of na het interview wordt aangeboden, worden volgende competenties gemeten:

 • Informatie integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt met hen een vertrouwensrelatie op op basis van je expertise.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je online-cv in 'Mijn dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 110 behaalt op het totaal van het interview met pc-proef EN als je ten minste 50 punten op 100 behaalt op het gedeelte interview (zonder pc-proef). De pc-proef staat op 10 punten (voor deze proef is geen minimum te behalen score vereist).

Indien dit scenario gevolgd wordt, dan zal deze proef plaatsvinden in de loop van de maand augustus 2022 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.


Scenario 2: Enkel interview vanop afstand

Indien stap 3 van de functiespecifieke screening (PC proef) WEL georganiseerd wordt, bestaat stap 4 van de functiespecieke screening enkel uit een interview.

Deze test wordt vanop afstand (online) georganiseerd.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je online-cv in 'Mijn dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Indien dit scenario gevolgd wordt, zal deze proef in de loop van de maand september 2022 plaatsvinden (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je bij de eerste 12 hoogst gerangschikte kandidaten bent na de vorige stap (PC proef). Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

 

Meer info?

Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Dossier'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 
Wil je je resultaten beter begrijpen? Ontdek onze evaluatiemethoden voor de PC-tests

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.
 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.
   
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?

Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?

Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening - stap 4 (scenario 1 of 2) EN als je een totale score van tenminste 55 punten op 110 behaalt (totaalscore specifieke screening - PC en specifieke screening - interview).  Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte ‘motivatie' van de functiespecifieke screening - stap 4 (scenario 1 of 2) voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald. 
Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.
Andere organisaties kunnen, voor gelijkaardige functies, ook een beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je rangschikking, word je uitgenodigd voor een bijkomende proef (Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.) Deze proef bestaat vaak uit een interview. 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 12 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap'). 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 15 juli 2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Dossier'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Dossier' zit. We screenen ook je diploma of, voor laatstejaars, je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting. Dat moet je ook opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

Extra info

Meer info over de selectieprocedure?
Evelien Braem - Selectieverantwoordelijke
Contactpersoon FOD Sociale Zekerheid
Tel.: +32470902582
E-mail: evelien.braem@minsoc.fed.be 

Meer info over de jobinhoud?
Voor de functie voor de Adviesraden van Personen met een Handicap:
Véronique Duchenne – Coördinator
Contactpersoon FOD Sociale Zekerheid
Tel.: 0470/13.15.52
E-mail: veronique.duchenne@minsoc.fed.be

Voor de functie voor het project Working in the Arts:
Maya Vekens 
Contactpersoon FOD Sociale Zekerheid
Tel.: 0472/05.51.11
E-mail: maya.vekens@minsoc.fed.be


Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Pascale Pikula
  Een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger is de belangrijkste motivatie voor mijn werk bij de FOD.
  Pascale Pikula
  ICT medewerker
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Pascale Pikula
 • Portret Evi
  Ik vind mijn job boeiend omdat ze véél variatie biedt.
  Evi
  Maatschappelijk werker
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Evi
 • Portret Ann Hombroux
  Ik maak een verschil door er voor te zorgen dat juiste hulp bij de juiste persoon terechtkomt en dat geeft op het einde van de dag een voldaan gevoel.
  Ann Hombroux
  Arts-coördinator
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Ann Hombroux
 • Portret Sébastien Bastaits
  Het doet mij deugd dat onze jaarlijkse analyse regelmatig wordt geciteerd.
  Sébastien Bastaits
  Medewerker statistiek
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Sébastien Bastaits
 • Icoon medewerker zonder foto
  Als ik door even de tijd te nemen iemand kan helpen terug wat perspectief te zien, dan weet ik weer waarom ik deze job heb gekozen!
  Emilie
  Maatschappelijk werker
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Emilie
 • Icoon medewerker zonder foto
  Soms krijg ik bloemen van mensen bij wie de aanvraag is afgehandeld, of ze sturen een vriendelijk bedankingsmailtje. Dat doet goed!
  Els Coddens
  Assistent in de evaluatie van de handicap
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Els Coddens
 • Portret Thierry
  Wij werken op regelmatige uren, waardoor wij ons privé- en beroepsleven beter kunnen combineren.
  Thierry
  Arts
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Thierry