Adviseur Ondersteuning beheer PMO (m/v/x)

Centrum voor Cybersecurity België

Selectiecode

ANG22347

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A3

Type aanwerving

Niet van toepassing

Duur

Niet van toepassing

Voltijds/deeltijds

Niet van toepassing

Jobinhoud

Geïnteresseerd om een portfolio van strategische projecten te beheren? Spreekt het jou aan om een transversaal Project Management Office te lanceren voor het Centrum voor Cybersecurity (CCB)? Wil je een nieuwe uitdaging aangaan binnen onze, zeer recente opgerichte strategische eenheid? Grijp dan jouw kans! 

Wij zijn op zoek naar een Adviseur ondersteuning beheer Program Management Office (PMO) om een optimale en nog efficiëntere opvolging van onze steeds talrijkere projecten te verzekeren. Het doel is, via analyse, advies en opvolging van dossiers en definiëring van efficiënte methoden en instrumenten voor projectbeheer en -opvolging, het management van het CCB te ondersteunen bij de formulering en verwezenlijking van de strategische doelstellingen.

Het CCB maakt momenteel gebruik van instrumenten zoals JIRA.


Meer concreet zal je een rol spelen als:

Project management officer: je geeft het CCB-management op regelmatige basis of op verzoek een overzicht van de stand van zaken betreffende de projecten van de organisatie, je verzamelt alle informatie binnen het CCB over de projecten en je houdt het overzicht van de projecten bij, volgens de beheersprocessen, -methoden en -instrumenten die je bepaalt en uitvoert.
Je beheert de portefeuille met projecten om het management in staat te stellen de prioriteitsorde te bepalen en de opvolging en de coördinatie van de onderling afhankelijke projecten te verzekeren. Het is ook je taak om de planning van de projecten te controleren en haalbaarheidsproblemen aan te kaarten.

Je definieert en implementeert ook standaardmethoden en -instrumenten voor projectbeheer en -opvolging, de projectbeheerstructuur, de te gebruiken modellen (templates), de planning, de prioritering en de opvolging van de middelen voor het hele CCB, met inbegrip van alle diensten.

Projectleider: je leidt, coördineert en zorgt voor de opvolging van grote projecten, binnen de grenzen, de budgetten en de voorziene termijnen, vanaf het startidee tot en met de implementering van de oplossing, en volgt de evolutie ervan op. Je stelt bijgevolg de projectfiches op, met inbegrip van het beheer van de begroting, je plant de acties, structureert het werk en volgt de kwaliteit en de haalbaarheid van de acties op.

Ondersteuning bij het management:  je geeft advies aan het CCB-management over mogelijke oplossingen en voorstellen in het kader van bepaalde dossiers en projecten.

Adviseur: je adviseert en ondersteunt het CCB-management bij de coördinatie van de strategische en operationele doelstellingen van de organisatie door het te ondersteunen, alsook de projectleiders bij te staan bij het omzetten in operationele projecten. Je biedt ook ondersteuning bij de jaarlijkse opmaak van de strategische begroting van het CCB;

Coach: je begeleidt projectleiders, sponsors en stuurgroepen. Je stelt de methodologie en de instrumenten die je binnen het CCB definieert en implementeert, alsook de reeds bestaande, ter beschikking en licht die expliciet toe. Je leidt ook onze projectleiders op over methodologieën en instrumenten, je zorgt voor begeleiding tijdens de projecten om de vaardigheden van de projectleiders te ontwikkelen, je verduidelijkt de verschillende rollen in de projecten en beantwoordt vragen.
Let op: Gezien het Centrum voor Cybersecurity vertrouwelijke en gevoelige gegevens verwerkt, moet een veiligheidsmachtiging worden verkregen, waarvoor een screening zal gebeuren (Wet van 11 DECEMBER 1998. - Wet betreffende classificatie en veiligheidsmachtiging).Meer info over de jobinhoud?

Phédra Clouner - Adjunct Directrice
Centrum voor cybersecurity België
phedra.clouner@ccb.belgium.be


 

Werkgever

Er is één plaats als Adviseur ondersteuning beheer PMO bij het Centrum voor Cybersecurity België (CCB), (Wetstraat 18, 1000 Brussel) van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.

Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) is de nationale autoriteit voor cyberveiligheid in België. Het CCB superviseert, coördineert en waakt over de toepassing van de Belgische cyberveiligheidsstrategie. Door optimale informatie-uitwisseling kunnen bedrijven, de overheid, aanbieders van essentiële diensten en de bevolking zich gepast beschermen.

Het CCB is een jonge en dynamische organisatie die onder het gezag van de eerste minister staat.
Het Centrum streeft ernaar van België één van de minst kwetsbare Europese landen op het gebied van cyberveiligheid te maken!
Daartoe implementeert het projecten en beheert het tal van interessante dossiers, waarbij innovatie en geavanceerde technologie hand in hand gaan!
Het CCB hanteert ook een zeer dynamische en reactieve aanpak en moet paraat staan om snel en doeltreffend in te spelen op de ontwikkelingen op het gebied van cyberbeveiliging. Bovendien bevindt het CCB zich momenteel in een sterke groeifase, krijgt het nieuwe diensten toegewezen en moet het zijn organisatie en werkwijze optimaliseren!

Het CCB heeft ook het Computer Emergency Response Team (CERT.be) en het CyTRIS-team geïntegreerd. CERT.be is de operationele dienst van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) die instaat voor het online opsporen, observeren en analyseren van veiligheidsproblemen en het informeren van de verschillende doelgroepen hierover. Het CyTRIS-team (Cyber Threat Research and Information Sharing) waakt over de cyberdreiging, stelt de adviezen van CERT.be voor onze doelgroep op en publiceert regelmatig verslagen.
In 2021 werd het CCB ook aangewezen als National Cybersecurity Certification Authority (NCCA), in het kader van de implementering van de Europese Verordening Cybersecurity Act (Verordening 2019/881) en als National Competence Center in het kader van de implementering van de Europese Verordening (2021/887) - tot oprichting van het Europees kenniscentrum op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra (ECCC).


 

Deelnemingsvoorwaarden

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 

 • Je denkt vernieuwend door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.
 • Je stelt proactief objectieven, tekent nauwgezet actieplannen uit en schakelt daarbij de juiste middelen in, binnen de beschikbare tijd.
 • Je erkent de kwaliteiten van medewerkers, je stimuleert hen in het nemen van initiatieven door hen verantwoordelijkheden toe te vertrouwen en je past je eigen leiderschap aan hen aan.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van je expertise.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties
 

 • Je hebt een grondige kennis van projectmanagement
 • Je hebt een goede kennis van Scrum en Agile methodologieën
 • Je hebt een goede kennis van programmamanagement/ PMO
 • Je hebt een basiskennis van risicomanagement
 • Je hebt een basiskennis van het formaliseren van processenEen goede motivatie is eveneens belangrijk.

Motivatie weegt harder door in de eindscore (dubbele weging). 

Niet vereist, wel een troef
 

 • Je hebt noties van cyberveiligheid.
 • Je beschikt over een goede actieve kennis van het Frans.
 • Je hebt een basiskennis van begrotingsbeleid.
 • Je hebt een basiskennis van IT-architectuur en -infrastructuur.
   

Deelnemingsvoorwaarden1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 

 • diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies
 • diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Dossier' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma? 

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum 

Minimaal 6 jaar relevante professionele werkervaring waaronder ten minste 4 jaar ervaring in het domein projectbeheer en 2 jaar in het domein van Program Management (PMO), verdeeld over ten minste drie van de volgende taken:

 • opvolging van een programma en/of een portfolio van projecten
 • coaching van projectmanagers en projectmedewerkers
 • implementeren van een projectmanagementmethodologie
 • managen van belangrijke of strategische projecten
 • verslag uitbrengen over de voortgang van de projecten aan het management, of het directiecomité en aan de verschillende betrokken partijen
 • toezien op de uitvoering van strategische en operationele doelstellingen en projecten met betrekking op deze doelstellingen.


Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum. 


3. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)

Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij:
 

 • een federale administratie of een parastatale instelling bepaald in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren)

De vacante functie is een functie van A3 niveau. Je moet voldoen aan:

 • ofwel behoren tot de klasse A3 (mobiliteit)
 • ofwel minstens 4 jaar anciënniteit hebben in de klasse A2
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben in de klasse (A2 + A1)
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben enkel in de klasse A1.


Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit moeten de diplomavoorwaarden niet invullen, maar moeten voldoen aan de werkervaring.
Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) voor de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in,  inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma's en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.
Ambtenaren die werken voor de rekruterende instelling en nog niet benoemd zijn in het niveau en klasse van de vacature, dienen enkel aan de anciënniteitsvoorwaarden te voldoen. Alle ambtenaren die werken voor de rekruterende instelling treden in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie. 


5. Indien je Nederlandstalig beroepsmilitair bent.

De functie is vacant in niveau A3. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het tabblad ‘Diploma' in Mijn Dossier.
 • vanaf je inschrijving, de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘gegevens van de contactpersoon Selor', om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.
   

De beroepsmilitairen die zich kandidaat stellen moeten geen diplomavoorwaarden invullen, maar moeten voldoen aan de werkervaring.

 

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als Adviseur ondersteuning beheer PMO (niveau A3) met de bijhorende weddeschaal NA31.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 61.020,11 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 


Voordelen 

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer en met de wagen
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • dynamische personeelsvereniging (organiseert sociaal-culturele, sportieve en recreatieve activiteiten)
 • glijdende werkuren in een 40-uren week (zonder prikklok systeem) met 12 recuperatiedagen (bij een voltijdse tewerkstelling).
 • 26 dagen verlof per jaar
 • gesloten tussen Kerst- en Nieuwjaar.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • gezien het CCS vertrouwelijke en gevoelige gegevens verwerkt, moet een veiligheidsmachtiging worden verkregen, waarvoor een screening zal gebeuren (Wet van 11 DECEMBER 1998. - Wet betreffende classificatie en veiligheidsmachtiging).

Kandidaten die deelnemen op basis van hun diploma, worden benoemd nadat ze de stageperiode met succes hebben vervuld. 
Kandidaten die deelnemen op basis van hun benoemingsbesluit, starten een proefperiode van 3 maanden waarin zij en de rekruterende organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien zij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keren ze terug naar hun vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kan onderling beslist worden om de om de overstap definitief te maken. 
Kandidaten die reeds benoemd zijn bij de rekruterende dienst, treden in dienst via de principes van interne mutatie of promotie.

Procedure

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.


Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.


Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?

Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).


Meer info over ons diversiteitsbeleid?

Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Opgelet 

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures' in je online-account ‘Mijn Dossier' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.


 

Selectiestappen
 

Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit 


Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma of benoemingsbesluit. De De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden') en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier' op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Stap 2: screening van vereiste ervaring 


Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier' op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Voor de federale statutaire ambtenaren van de graden A1, A2 en A3 wordt de verificatie van je statuut nagegaan via het benoemingsbesluit en je werkervaring (behalve voor de personen die werken voor de rekruterende instelling).


Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor de selectie AFG22210?
Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen' de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job' ook in het Frans in. Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job' en ‘Waarom van job veranderen') onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt. 

 

Functiespecifieke screening


Stap 3: Specifieke screening - PC proef (+/- 45 minuten)
Of deze proef wordt georganiseerd is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de screening van de deelnemingsvoorwaarden. Via een geïnformatiseerde situationele beoordelingstest worden volgende competenties gemeten: adviseren en objectieven behalen.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 6 geslaagde kandidaten toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.
Deze proef zal plaatsvinden 03/10/2022 en 04/10/2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Stap 4: Specifieke screening - interview (+/- 2u + 1u voorbereidingstijd) 


Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Vóór het interview krijg je een assessmentoefening (analyse- en presentatie oefening) en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die assessmentoefening wordt besproken tijdens je interview. Tijdens het interview worden de technische competenties bevraagt via technische vragen.

Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor de proef.

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel.
Deze proef zal plaatsvinden rond begin oktober 2022 (onder voorbehoud) indien stap 3 niet doorgaat en rond de laatste helft van oktober 2022 (onder voorbehoud) indien stap 3 wel doorgaat. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. 
 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Dossier'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 
Wil je je resultaten beter begrijpen? Ontdek onze evaluatiemethoden voor de PC-tests.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

   
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
  Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien. 
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt door DG Rekrutering en Ontwikkeling verstuurd naar de voorzitter van het directiecomité van het Centrum voor Cybersecurity België. 

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap'). 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 12/09/2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Dossier '. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Dossier' zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving. 

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

 

Extra info

Contactpersoon Selor
Martine Van Acker - HRS Assistant
Tel.: 02/740.78.04
E-mail: martine.vanacker@bosa.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving