Inspecteur Kwaliteit en Veiligheid (m/v/x)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Selectiecode

ANG22469

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A1

Type aanwerving

Niet van toepassing

Duur

Niet van toepassing

Voltijds/deeltijds

Niet van toepassing

Jobinhoud

Heb je jezelf ooit al afgevraagd wie erover waakt dat de hoeveelheid tankvloeistof overeenstemt met het aantal op de meter? Of wie ervoor zorgt dat een kilogram mandarijnen in de supermarkt ook echt een kilogram is? Heb je enig idee wie nagaat of springstoffen op een veilige manier worden opgeslagen? Of wie de veiligheid van gasvervoer- en distributie door leidingen garandeert? 

Ontdek het hier want de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid van de FOD Economie is op zoek naar nieuwe collega's die geïnteresseerd zijn in springstoffen, gas, ijking of herijking en graag terreinwerk doen.

1. De Dienst Controle Veiligheid Noord is de federale toezichthouder op het vlak van consumentenveiligheid (diensten en installaties), veiligheid van springstoffen (opslag, transport, verkoop,…) en veiligheid van gasvervoer, - distributie en – opslag. 
Om deze taken uit te voeren, is de dienst op zoek naar inspecteurs in de domeinen springstoffen en gas. Ben je technisch aangelegd en pluis je graag alles uit? Dan ben jij de inspecteur die we zoeken!

 • Je werkt mee aan de optimalisatie en harmonisering van de controleprocedures.
 • Je verricht, voorafgaand aan de controles, diepgaande technische studies en voert nadien zelf de controleopdrachten uit
 • Je ziet bij controles toe op de correcte toepassing van de wetgeving, spoort overtredingen op en je legt sancties op bij inbreuken.
 • Je zorgt ervoor dat je op de hoogte bent van technische en reglementaire ontwikkelingen in het domein en je deelt je kennis met je collega's. Je zoekt ook actief naar manieren om je kennis uit te breiden en bij te schaven.
 • Je voert je taken autonoom uit maar werkt samen met collega's en andere bevoegde instanties zoals politie en havenautoriteiten.

De controles gebeuren hoofdzakelijk naar aanleiding van specifieke controlecampagnes, gemelde ongevallen en incidenten, klachten en in opdracht van gerechtelijke instanties. Daarnaast worden er op eigen initiatief jaarlijks een aantal routinecontroles uitgevoerd.

Het grootste deel van je tijd besteed je aan de voorbereiding en het uitvoeren van inspectiebezoeken bij economische actoren, en de opvolging hiervan (rapporteren, waarschuwen, verbaliseren). Daarnaast analyseer en behandel je adviesaanvragen in het kader van vergunningen. Deze acties hebben tot doel zowel de openbare als de individuele veiligheid te verzekeren in Vlaanderen en Brussel.
2. De Dienst Controle Metrologie Noord ziet toe op de controle en de herijking van allerhande toestellen. Gaat je interesse eerder uit naar meettoestellen en ijking? Dan word jij misschien de volgende technisch manager bij de dienst controle metrologie noord.
De technisch manager van de Dienst Controle Metrologie noord stuurt aan in het organiseren van het jaarlijkse controleplan. 

 • Je coördineert het werk van de controleurs en ziet toe op de opvolging van de dossiers. Indien nodig voer je zelf ijkcontroles uit.
 • Je neemt deel aan vergaderingen en conferenties en communiceert hierover met je teamleden
 • Je volgt de laatste ontwikkelingen op en blijft op de hoogte van de reglementering om zo je medewerkers bij te staan in hun vragen.
 • Je verstrekt advies aan management, collega's en andere instellingen of organisaties omtrent je kennisdomein. Daarnaast beantwoord je ook vragen van klanten.
 • Je werkt mee aan de ontwikkeling en implementatie van procedures en veranderingen ter optimalisatie van de dienst.
 • Je voert diepgaande technische studies uit voorafgaand aan de controles om ze te optimaliseren.

Meer info over de jobinhoud van de dienst Controle veiligheid Noord (1)? 
Toon Goossens – Diensthoofd Controle Veiligheid Noord  
Contactpersoon FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 
Tel.: 02 277 92 41 
E-mail: Toon.Goossens@economie.fgov.be  

Meer info over de jobinhoud van de dienst Controle metrologie Noord (2)? 
Geert Bert – Diensthoofd Controle Metrologie Noord 
Contactpersoon FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 
Tel.: 02 277 85 52 
E-mail: Geert.Bert@economie.fgov.be


Meer info over de selectieprocedure?
Julie De Visscher - Selectieverantwoordelijke Selor
Tel.: 02 277 95 69
E-mail: Julie.Devisscher@economie.fgov.be


Indien je voor jezelf nog een beter beeld van de functie wil vormen, ga dan via deze link naar een aantal getuigenissen van jouw toekomstige collega's.

Werkgever

Er zijn 5 plaatsen bij de dienst Controle Veiligheid Noord en 2 plaatsen bij de dienst Controle Metrologie Noord (Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid), van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel). De diensten hebben kantoren te GentAntwerpen en Hasselt

De Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid streeft ernaar om een betrouwbare partner te zijn voor al haar stakeholders. Ze communiceert transparant naar alle betrokken partijen. Bij haar acties besteedt ze specifiek aandacht aan de consumenten, de ondernemingen en meer bepaald de K.M.O.'s. Haar initiatieven moeten gedragen worden door het geheel van de betrokken partijen en moeten zo eenvoudig mogelijk en praktisch toepasbaar zijn. De medewerkers blinken uit door hun technische en wetenschappelijke kennis en door hun neutraliteit zijn zij de referentie bij vragen over de toepassing van de wetgeving.

De opdracht van de algemene directie kan dus als volgt worden verwoord: "Zorgen voor een competitieve en evenwichtige werking van de technische goederen- en dienstenmarkt door te reglementeren, te vergunnen, te handhaven, te onderzoeken en te coördineren."

De FOD Economie voorziet de hefbomen voor een competitieve, goedwerkende en duurzame econo­mie en ondersteunt de economische groei van ons land. De FOD neemt deel aan het economisch beleid en werkt mee aan het vastleggen van een modern wettelijk kader voor de Belgische economie, rekening houdend met de institutionele, Europese en internationale context. De bescherming van de consument­en en de ondernemingen, met specifieke aandacht voor de kmo's, staat hierbij centraal.

Om zijn beleidsdomeinen op een efficiënte manier uit te voeren, heeft de FOD Economie zich een duidelijke missie en visie vooropgesteld. Bovendien waakt de FOD Economie er over om een aantal sterke waarden te respecteren bij zijn dagelijkse werkzaamheden ten dienste van ondernemingen en consumenten. Zo tracht de FOD Economie een professionele, klantgerichte organisatie te zijn die samenwerking en respect hoog in het vaandel draagt.

Deelnemingsvoorwaarden

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.


Technische competenties
 

 • Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden:
  • Je bent in staat om de belangrijkste elementen te identificeren en ze samen te brengen in een coherente samenvatting.
  • Je past je aan de doelgroep aan door de informatie zo nodig te vulgariseren.
  • Je schrijft duidelijk, gestructureerd en zonder fouten.
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden
  • Je bent in staat om de doelgroep op een passende manier aan te spreken.
  • Je drukt je duidelijk uit.
  • Je bent gestructureerd, beknopt en consistent in je antwoorden.

Redeneervaardigheden 

 • Abstracte redeneervaardigheden.


Een goede motivatie is eveneens belangrijk.
Opgelet! De competenties in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

De competentie ‘informatie integreren', ‘objectieven behalen' en je motivatie wegen harder door in de eindscore.
Niet vereist, wel een troef

 • Kennis van het Frans en Engels vormen een pluspunt aangezien je in een tweetalige omgeving terecht komt en zal werken met internationale teksten.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B zodat je de functie op een flexibele manier uit kan voeren.

Deelnemingsvoorwaarden
 

1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Optie 1: Je beschikt over één van onderstaande diploma's zonder ervaring

 Een diploma van basisopleiding van 2 cycli (b.v licentiaat, master, ingenieur), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies in de volgende richting: 

 • Bio-ingenieur, Landbouwkunde
 • Biologie, Chemie, Biotechnologie, Biochemie, natuurkunde (fysica), biotechnologie, informatica, wiskunde, milieukunde
 • Burgerlijk ingenieur (alle opties)
 • Industrieel ingenieur (alle opties)
 • Biomedische wetenschappen, farmaceutische wetenschappen/apotheker.

 

Optie 2: Je beschikt over een relevante professionele ervaring van minstens 1 jaar EN één van volgende diploma's:

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.


Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Dossier' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma?

 • Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2022-2023 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 

Voor houders van een basisdiploma van het 2de cyclus/master dat niet behoort tot de specifiek vermelde diploma's*, federale ambtenaren en beroepsmilitairen is ervaring vereist.

Een relevante professionele ervaring van minstens 1 jaar, in het domein techniek of veiligheid van verdeeld over ten minste 2 van onderstaande taken:

 • Deelname aan werkgroepen, expertvergaderingen
 • Inspectie-, auditing- en technische certificeringsactiviteiten bij bedrijven
 • Analyseren en bestuderen van wetteksten
 • Verificatie van de apparatuur
 • Analyse en adviesverstrekking over technische dossiers


*(Bio-ingenieur, Landbouwkunde, Biologie, Chemie, Biotechnologie, Biochemie, natuurkunde (fysica), biotechnologie, informatica, wiskunde, milieukunde, Burgerlijk ingenieur (alle opties), Industrieel ingenieur (alle opties), Biomedische wetenschappen, farmaceutische wetenschappen/apotheker).

Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum. 

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 42.057,74 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 


Voordelen

 • Toegang tot een kantoor van de FOD Economie in de nabijheid van je woonplaats om administratieve werkzaamheden te verrichten (we hebben kantoren in Brussel, Gent, Antwerpen en Hasselt).
 • Een laptop en een smartphone
 • Tussenkomst in de GSM-kosten
 • Veiligheidskledij (Helm, schoenen, vest, …)
 • Een forfaitaire dagvergoeding per maand
 • Een forfaitaire vergoeding voor internet
 • Een dienstvoertuig (voor dienstverplaatsingen) of een kilometervergoeding voor je professionele verplaatsingen met je eigen voertuig (voor een gelimiteerd aantal kilometers)
 • Voor professionele verplaatsingen met je eigen voertuig geniet je van een volledige verzekering
 • Compensatie (in loon of recuperatie-uren) voor de uren gepresteerd in het weekend of 's nachts
 • Je administratieve standplaats hangt af van de plaats waar je werkt. Je komt op kantoor voor dienstvergaderingen,  overlegvergaderingen, besprekingen met je collega's, administratief werk, het verzenden van brieven of vaststellingen, …)
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • allerlei sociale voordelen
 • mogelijkheid om eerdere beroepservaring te erkennen als geldelijke anciënniteit

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.
 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. 
 

Procedure

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, spelen geen rol bij het meten van je competenties.


Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.


Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?

Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).


Meer info over ons diversiteitsbeleid?

Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Opgelet 

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures' in je online-account ‘Mijn Dossier' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectiestappen
 

Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma . De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden') en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier' op de uiterste inschrijvingsdatum. . 

Stap 2: screening van vereiste ervaring 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over één van de vereiste diploma's zonder ervaring OF één van de vereiste diploma's met relevante professionele ervaring beschikt.
De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier' op de uiterste inschrijvingsdatum.
Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

 

Functiespecifieke screening


Stap 3: Specifieke screening - PC-proef (+/- 50min.) 
Of deze proef wordt georganiseerd is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap . Via een geïnformatiseerde test worden volgende redeneervaardigheden gemeten: abstract redeneervermogen.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt voor deze test. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 50 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.
Deze proef zal plaatsvinden rond begin december 2022 (datum onder voorbehoud). Indien deze test niet georganiseerd wordt, zal het interview met gevalstudie rond deze periode plaatsvinden.

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - interview (+/- 1u interview + 1u voorbereidingstijd)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 
Deze proef zal plaatsvinden rond midden december 2022 (datum onder voorbehoud). Indien Stap 3 PC-proef niet georganiseerd wordt, zal het interview met gevalstudie plaatsvinden begin december 2022. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?

Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Dossier'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 
Wil je je resultaten beter begrijpen? Ontdek onze evaluatiemethoden voor de PC-tests.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

   
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
  Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de functiespecifieke screening Stap 4 - interview met gevalstudie. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte 'motivatie', bevraagd tijdens de specifieke screening - interview met gevalstudie, voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald. 

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.
Andere organisaties kunnen, voor gelijkaardige functies, ook een beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je rangschikking, word je uitgenodigd voor een bijkomende proef (Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.) Deze proef bestaat vaak uit een interview. 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 50 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap'). 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 28 november 2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Dossier'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Dossier' zit. We screenen ook je diploma of, voor laatstejaars, je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting. Dat moet je ook opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

Extra info

Contactpersoon Selor
Julie De Visscher - Selectieverantwoordelijke
Tel.: 02 277 95 69
E-mail: Julie.Devisscher@economie.fgov.be 

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Miguel Discart
  Als we iemand rekruteren, is het doel om hem te laten groeien in het team, om hem te houden.
  Miguel Discart
  IT project manager
  -
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  More about Miguel Discart
 • Portret Bertrand Dockier
  Wat zeer interessant en lonend is, is de dynamiek van de samenwerking.
  Bertrand Dockier
  ICT Operations manager
  -
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  More about Bertrand Dockier