Specialist Transfer Pricing A3 (ANG22478) (m/v/x)

FOD Financiën

Selectiecode

ANG22478

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A3

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Interne promotie
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Heb je zin om met ons mee te bouwen aan het verhaal van de administratie Grote Ondernemingen? Aarzel dan niet om je vandaag nog in te schrijven. Wij zijn op zoek naar jou en willen jou de mogelijkheid geven om je talent (verder) uit te bouwen.

 • Je behandelt en coördineert het onderzoek van complexe fiscale dossiers verrekenprijzen. Je neemt de rol van coach op voor nieuwe collega’s. Bij het behandelen van een dossier kom je in contact met de belastingplichtige en hun raadgevers om zo tot een correcte analyse van de ontvangen informatie te komen. Na analyse formuleer en onderbouw je je conclusies en breng je de belastingplichtige hiervan op de hoogte.
 • Je assisteert de collega’s expertise bij de behandeling van complexe administratieve en gerechtelijke geschillen die voortkomen uit de fiscale controles.
 • Je werkt samen met collega’s gespecialiseerd in andere fiscale domeinen.
 • Je volgt gespecialiseerde opleidingen afgestemd op de complexiteit en de specifieke aard van de onderzoeksthema’s in jouw dossiers.
 • Je bent bereid je kennis up-to-date te houden, volgt de ontwikkelingen binnen je vakgebied op de voet en deelt je kennis met collega’s.
 • Je beantwoordt op een correcte manier complexe vragen van vertegenwoordigers van ondernemingen en geeft hen de gewenste informatie
 • Je werkt mee aan projecten, seminaries en internationale controle-opdrachten over verrekenprijzen.
 • Je bent het aanspreekpunt voor je collega’s en je ondersteunt hen bij de afhandeling van hun dossiers.

Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met publiek.

Heb je vragen over de jobinhoud? Neem dan zeker contact met ons op!
Dirk Vanderstappen - Expert TP en financiële sector (Brussel)
FOD Financiën
Tel.: 02 576 48 49
E-mail: dirk.vanderstappen@minfin.fed.be

Dirk Van de Peer - Centrumdirecteur GO Antwerpen
FOD Financiën 
Tel.: 02 576 49 26
E-mail: dirk.vandepeer@minfin.fed.be

Bernard Honoré - Centrumdirecteur GO Gent
FOD Financiën
Tel.: 02 579 20 69
E-mail: bernard.ar.honore@min.fed.be

Meer info over de selectieprocedure?
CallCenter Dienst Wervingen 
FOD Financiën
Tel.: 02 572 57 71
E-mail: infojobs@minfin.fed.be

 

Werkgever

Er is minimum 1 vacante plaats (NL/FR) Transfer Pricing bij de Administratie Grote Ondernemingen (GO) van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc) van de FOD Financiën

De mogelijke Nederlandstalige standplaatsen bevinden zich bij het team controle van de centra GO Gent en Antwerpen en bij het Team Transfer Pricing (TP) van het Centrum GO Beheer en Gespecialiseerde Controles te Brussel.  

De Administratie bestaat uit acht centra:

 • zeven regionale centra (Antwerpen, Brugge, Brussel, Charleroi, Gent, Leuven/Hasselt en Luik) 
 • één Centrum GO Beheer & Gespecialiseerde controles te Brussel (BGC) dat bestaat uit de afdelingen Sectorcoördinatie, Beheer en Gespecialiseerde controles. De afdeling Gespecialiseerde controles bestaat uit volgende gespecialiseerde cellen: Verrekenprijzen, Btw-eenheden, Diverse taksen, Tax Shelter, Fusies en Splitsingen, Financiële sector en Expertise.

Al deze centra zijn bevoegd voor de volledige handhavingsstrategie GO gaande van fiscale controle tot compliance, alsook voor de behandeling van de administratieve en gerechtelijke geschillen.

De Cel Verrekenprijzen bestaat uit verschillende teams Transfer Pricing (TP) en is een kenniscentrum inzake verrekenprijzen. Verrekenprijzen is een complexe, maar uitermate actuele materie die gaat over transacties tussen verbonden ondernemingen. Het is een hot topic voor multinationale bedrijven maar ook Belgische ondernemingen actief in het buitenland worden met deze materie geconfronteerd. De dienst controleert deze multinationale ondernemingen en vaste inrichtingen van buitenlandse ondernemingen in België over hun verrekenprijzen. Het team verleent eveneens bijstand aan de collega’s van de regionale centra GO die zich o.m. in het kader van groepscontroles met deze materie bezighouden.

De centra GO Antwerpen en GO Gent leggen bij hun controles de nadruk op het allesomvattend controleren van groepen van grote ondernemingen. Ze brengen daarbij alle interacties en bijhorende risico's binnen een groep van ondernemingen in kaart. Door alle individuele ondernemingen van een groep gelijktijdig te analyseren, is samenwerken met meerdere collega's heel erg belangrijk zodat ieder met zijn specialisatie, waaronder verrekenprijzen, kan bijdragen aan het nazicht van het dossier.

De Administratie Grote Ondernemingen (GO) is o.m. belast met het nazicht van de fiscale situatie van ondernemingen wat betreft inkomstenbelastingen, btw, met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen en diverse taksen voor de doelgroep GO. Er wordt zowel vanuit een nationale als internationale dimensie gewerkt, waarbij steeds meer de nadruk ligt op het controleren van groepen van ondernemingen.

In een multinationale context is het immers aangewezen om vanuit een groepsbenadering te vertrekken zodat alle interacties en bijhorende risico's binnen een groep van ondernemingen in kaart worden gebracht. Deze groepsbenadering maakt dat samenwerken aan een dossier met meerdere collega's belangrijk is. Krachten bundelen en elkaar versterken is voor ons dan ook de sleutel tot succes!

De Administratie is internationaal actief, zet in op multilaterale controles van multinationale ondernemingen en neemt deel aan projecten van de OESO en de EU waaronder het International Compliance Assurance Programme (ICAP) en het EU compliance programme. Deze programma’s hebben tot doel om over de landsgrenzen heen transacties van multinationale ondernemingen te analyseren. Ze doet aan kennisdeling en kennisverwerving binnen het IOTA-netwerk. IOTA is de Intra-Europese Organisatie van Belastingadministraties die een forum biedt aan de deelnemende landen om hun fiscale benadering van grensoverschrijdende transacties te verbeteren en te harmoniseren. Ze neemt eveneens deel aan andere internationale projecten om de kennis rond grensoverschrijdende fiscale constructies verder uit te bouwen.

Naast dienstverlening en de klassieke controleactiviteiten legt ze eveneens de focus op het werken in de actualiteit. Dit doet ze o.m. via het Co-operative Tax Compliance Programme (CTCP) waarmee wordt ingezet op een samenwerkingsmodel met grote ondernemingen. Hierbij wordt vertrokken vanuit de principes van wederzijds vertrouwen, transparantie en open communicatie om via de validatie van bedrijfssystemen en -processen (het zogenaamde tax control framework) te komen tot rechtszekerheid.

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit garandeert een correcte en gelijkwaardige berekening van de belastingen en voorheffingen die particulieren, KMO’s en grote ondernemingen verschuldigd zijn. Dit doet ze door overheidsbeslissingen, wetten en reglementen om te zetten in eenduidige instructies en werkmethoden en door een coherente toepassing van de geldende regels te verzekeren. De AAFisc verwerkt de aangiftes van particulieren, KMO’s en GO's, voert gerichte controles en opsporingen uit en staat in voor het behandelen van de geschillen die daarbij ontstaan.

De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving. 

Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is: 

 • de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land;
 • een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden;
 • zijn vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar;
 • een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit …;
 • een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Beïnvloeden: Je hebt impact, onderhandelt om tot een win-win situatie te komen en overtuigt een publiek.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je beschikt over een grondige kennis inzake verrekenprijzen.
 • Je beschikt over een grondige kennis fiscale procedure.
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Indien de motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

Niet vereist, wel een troef

 • Aangezien je in een meertalige omgeving terechtkomt, is kennis van het Frans en het Engels een pluspunt.
 • Je hebt een goede kennis van Excel.
 • Je hebt een goede kennis van boekhouden (Belgische en internationale accounting standards).

Deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma en vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Je bezit één van de volgende diploma's EN een relevante professionele werkervaring van minimum 6 jaar:

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

Onder relevante professionele werkervaring verstaan we:

Een relevante professionele werkervaring van minimum 6 jaar in het domein verrekenprijzen (transfer pricing) verdeeld over ten minste 3 van onderstaande taken:

 • Het toepassen van de OESO-richtlijnen inzake TP op het vlak van operationele stromen.
 • Het toepassen van de OESO-richtlijnen inzake TP op het vlak van business restructuring.
 • Het toepassen van de OESO-richtlijnen inzake TP op het vlak van financiële stromen.
 • Het opstellen en analyseren van verrekenprijsstudies (benchmarking).
 • Het verzoek tot het toepassen van een MAP (‘Mutual Agreement Procedure’ of ‘Procedure voor onderling overleg’) en/of een APA (Advance Pricing arrangement (nationale en internationale rulings)).
 • Het toepassen van het BEPS-actieplan.
 • Het opstellen van het lokaal dossier (local file), het groepsdossier (master file) en het landenrapport (Country-by-country).
 • Het superviseren van medewerkers bij de behandeling van dossiers.
 • Het geven van opleidingen verrekenprijzen.

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure. 

Vul je online-cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "CV" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Hoe nog deelnemen qua diploma?

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Als je jouw diploma behaald in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

 

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

De vacante functie is een functie van klasse A3. Je moet :

 • ofwel behoren tot de klasse A3
 • ofwel minstens 4 jaar anciënniteit hebben in de klasse A2
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben in de klasse A2 en A1 samen
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben enkel in de klasse A1.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling en nog niet benoemd bent in het niveau en klasse van de vacature, dien je enkel aan de anciënniteitsvoorwaarden te voldoen. 

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau A3. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Adviseur (niveau A3) met de bijhorende weddeschaal NA31.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 63.487,47 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Je loon varieert naargelang je persoonlijke situatie en relevante opgedane beroepservaring. Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. Kijk hier wat je zou verdienen!

Valorisatie van beroepservaring

 • Wat de dienst- en geldelijke anciënniteit betreft, houdt de administratie automatisch rekening met je dienstjaren binnen de overheidssector.
 • Wat de geldelijke anciënniteit betreft kan rekening gehouden worden met de diensten gepresteerd in de privésector of als zelfstandige als de verworven ervaring relevant is voor de functie die je zal uitoefenen binnen de administratie.
 • De aanvraag om professionele ervaring uit de privésector of als zelfstandige te laten valoriseren, moet binnen de zes maanden na de indiensttreding worden ingediend. Daarna wordt dit door de bevoegde dienst geanalyseerd.

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk en/of satellietwerk
  • 26 jaarlijkse verlofdagen die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen, afhankelijk van jouw keuze van uurregeling
  • indien je al federaal ambtenaar bent, kan je maximaal de jaarlijkse verlofdagen van één volledig jaar overdragen. De verlofdagen van het lopende jaar (pro rata) kan je behouden
  • vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. 
 • Financiële voordelen
  • vakantiegeld en eindejaarspremie
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • mogelijkheid tot gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en een voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
  • mogelijkheid tot valorisatie van relevante werkervaring.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn 
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

Procedure

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Redelijke aanpassingen:

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - geïnformatiseerde testen (+/- 4u)

Test 1: via open vragen wordt volgende technische competentie gemeten (+/-1u30min.):

 • Je beschikt over een grondige kennis inzake verrekenprijzen.

Test 2: via een meerkeuzevragenlijst wordt volgende technische competentie gemeten (+/- 1u):

 • Je beschikt over een grondige kennis fiscale procedure.

Test 3: via een geïnformatiseerde test (dossiertest) worden volgende competenties gemeten (+/- 1u30):

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.

Een dossiertest is een test waarbij de kandidaat in een fictieve werkcontext wordt geplaatst die meestal verband houdt met het beheer van aanvragen/dossiers (subsidies, reglementen, ... ). Allereerst zullen de procedures en de verschillende regels die in het kader van dit werk moeten worden nageleefd worden uitgelegd. Na deze uitleg en de verschillende aangegeven richtlijnen, zal je dossiers/vragen ontvangen om te behandelen. Je moet dan de vragen beantwoorden, meestal in de vorm van meerkeuzevragen. De test is bedoeld om te kijken hoe jij de verstrekte informatie verwerkt en hoe jij je opstelt, hoe je beslissingen neemt en/of hoe je op basis van die informatie handelt. Wij raden je daarom aan de beschreven procedures aandachtig te lezen en je steeds te baseren op de verstrekte informatie (en niet op enige kennis/ervaring). De context waarin je wordt geplaatst zal fictief zijn: het is dus niet nodig of zelfs mogelijk je voor te bereiden op deze test.

Deze proef zal wellicht plaatsvinden op donderdag 26/01/2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Opgelet: alle kandidaten leggen deze testen op hetzelfde moment af. 

 
Om te slagen voor 'Stap 3: Specifieke screening - Geïnformatiseerde testen' moet je minstens 50 punten op 100 behalen op test 1 en minstens 50 punten op 100 op het totaal van de drie testen samen. Waarvan de score van test 1 en test 2 samen meetelt voor 80% en de dossiertest meetelt voor 20%. 

Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 15 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview (+/- 45 min.)

Om praktische redenen kan deze proef fysiek doorgaan of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Indien op afstand, zal één van onze medewerkers je via mail contacteren om de procedure toe te lichten. We gebruiken hiervoor het e-mailadres dat we terugvinden in je Seloraccount. Gelieve dus je mailbox geregeld te raadplegen, ook je ongewenste mail/spam. 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor de proef.

Deze proef zal plaatsvinden in de loop van de maand maart 2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. 

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt verstuurd naar de voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën die met het directiecomité de rangschikking opmaakt.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Je kan solliciteren tot en met 12 december 2022.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact

Meer info over de jobinhoud? 
Dirk Vanderstappen - Expert TP en financiële sector (Brussel)
FOD Financiën
Tel.: 02 576 48 49
E-mail: dirk.vanderstappen@minfin.fed.be

Dirk Van de Peer - Centrumdirecteur GO Antwerpen
FOD Financiën 
Tel.: 02 576 49 26
E-mail: dirk.vandepeer@minfin.fed.be

Bernard Honoré - Centrumdirecteur GO Gent
FOD Financiën
Tel.: 02 579 20 69
E-mail: bernard.ar.honore@min.fed.be

Meer info over de selectieprocedure?
CallCenter Dienst Wervingen 
FOD Financiën
Tel.: 02 572 57 71
E-mail: infojobs@minfin.fed.be

Adres en algemene contactgegevens
FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe ons bereiken?
Wegbeschrijving

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Hilde Bogaerts
  Ik geloof dat je een ander pas volledig kan begrijpen en helpen als je hetzelfde hebt meegemaakt.
  Hilde Bogaerts
  Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting
  -
  FOD Financiën
  More about Hilde Bogaerts
 • Portret Gaëtan Crepin
  Je hebt heel wat mooie projecten zoals Tax-on-web, SEDA voor de douane en nog andere voor het kadaster.
  Gaëtan Crepin
  Functioneel analist
  -
  FOD Financiën
  More about Gaëtan Crepin
 • Portret Gamal Khaldi
  Dankzij een cultuur waarin interne mobiliteit zijn plaats heeft, kan je je makkelijk gaan toeleggen op een andere rol.
  Gamal Khaldi
  Verantwoordelijke databeheer
  -
  FOD Financiën
  More about Gamal Khaldi
 • Portret Hans D'Hondt
  We zijn van een formele top-down hiërarchie overgestapt naar een model dat mensen als volwassenen behandelt en gebaseerd is op vertrouwen en accountability.
  Hans D'Hondt
  Voorzitter van het Directiecomité
  -
  FOD Financiën
  More about Hans D'Hondt
 • Portret Angélique Minacapelli
  Voor mijn leidinggevende ben ik een stagiair als een ander.
  Angélique Minacapelli
  Expert beheer van juridische dossiers
  -
  FOD Financiën
  More about Angélique Minacapelli
 • Portret Franck Drossart
  Bij de overheid krijg ik alle kansen om mezelf te ontplooien.
  Franck Drossart
  Douanier gespecialiseerd in fraudebestrijding
  -
  FOD Financiën
  More about Franck Drossart