Family officer (m/v/x)

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Selectiecode

ANG22504

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A1

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Als Family officer (FO) maak je deel uit van de directie Personeel en Organisatie. Hier ben je de belangrijkste contactpersoon en de vertrouwenspersoon voor de gezinnen van de ambtenaren van de buitenlandse carrière, die ofwel op post in het buitenland werken ofwel bij het hoofdbestuur in Brussel, voor alles wat te maken heeft met de gezinsaspecten verbonden aan expatriëring.   

In eerste instantie zorg je voor de verdere ontwikkeling en de uitvoering van het gezinsbeleid, waarbij je haalbare doelstellingen formuleert, rekening houdend met de strategische doelstellingen en het personeelsbeleid van de stafdirectie P&O.

Daarnaast breid je bestaande netwerken verder uit en zet je nieuwe netwerken op met de relevante actoren, in nauwe samenwerking met het management van P&O.

Dankzij je uitstekende communicatievaardigheden, animeer en faciliteer je de follow-up van (e-)trainingen en (e-)workshops voor de partners van de geëxpatrieerde ambtenaren, zodat zij hun mobiele professionele vaardigheden verder kunnen ontwikkelen. Je schrijft een nieuwsbrief en neemt initiatieven om de partners op de hoogte te houden.  

Daarnaast werk je ook aan de volgende dossiers:  

 • Je doet voorstellen over het gezinsbeleid van de FOD Buitenlandse Zaken om structurele oplossingen te vinden voor terugkerende vragen en uitdagingen en je volgt ze op. Zo volg je, samen met de betrokken diensten, de volgende thema’s op: werk voor partners op post, scholing van kinderen, vragen van jonge ouders, medische zorg in het buitenland, sociale zekerheid voor partners, pensioenrechten,… 

 • Je bent verantwoordelijk voor de interne communicatie voor de partners. Je houdt de intra- en extranetpagina’s voor deze doelgroep up-to-date. Je stuurt regelmatig nieuwsbrieven naar partners.  

 • Je biedt de betrokken diensten ondersteuning bij het opstellen en bijwerken van instrumenten in verband met het gezinsbeleid van de FOD.  

 • Tijdens thematische opleidingen in verband met expatriatie en via een nieuwsbrief geef je medewerkers van de buitenlandse carrières, hun partners en hun gezin allerlei praktische informatie over de administratieve procedures bij vertrek naar het buitenland, het leven in het buitenland en de terugkeer naar België.  

 • Je ontwikkelt vernieuwende ideeën en projecten die bijdragen tot de aantrekkelijkheid van de diplomatieke loopbaan. Een gezinsvriendelijk personeelsbeleid is immers één van de manieren om gendergelijkheid in de buitenlandse carrière van de FOD Buitenlandse Zaken te bewerkstelligen.  

 • In nauwe samenwerking met de bevoegde diensten van de FOD en met inachtneming van de vertrouwelijkheid, luister je naar de individuele, algemene of specifieke gezinsproblemen in verband met de expatriatie waarmee de collega’s tewerkgesteld in het buitenland, hun partners en hun gezinsleden worden geconfronteerd. Je adviseert hen en zoekt samen met hen naar oplossingen. Alle in dit verband genomen maatregelen zullen in permanent overleg en in een klimaat van vertrouwen met de betrokken diensten binnen en buiten de FOD worden uitgevoerd.   

 • Je ondersteunt deze gezinnen, of leden van deze gezinnen, in moeilijke tijden of crisissituaties, in coördinatie met diensten binnen en buiten Buitenlandse Zaken. 

 • Je onderhoudt regelmatige contacten met BeFamily, de Belgische Vereniging voor Gezinsdiplomatie, gezinsfunctionarissen uit andere EU-lidstaten en relevante contactpersonen voor gezinsbeleid in andere Belgische ministeries om de uitwisseling van informatie te verbeteren en de samenwerking te vergroten over onderwerpen zoals het aanbod van werk in het buitenland, schooldossiers, in het buitenland geboren echtgenoten/partners, enz.  

 • Je behandelt ook alle aanvragen voor incidentele vliegtickets (overlijden in de familie) of tickets voor gezinshereniging.

 • Je vertegenwoordigt België binnen het EU-netwerk van Family officers. 

 • Je ontwikkelt een jaarlijks actieprogramma en zorgt voor de uitvoering ervan, in nauw overleg met de andere betrokken diensten binnen de dienst, teneinde bij te dragen tot een goede harmonie tussen het beroeps- en privéleven van onze in het buitenland gedetacheerde personeelsleden. Je stelt ook een jaarlijks activiteitenverslag op.  

Daarnaast ben je bereid om bij indiensttreding een taalopleiding Frans te volgen en de vorming voor vertrouwenspersoon te voltooien. 

Op het moment van indiensttreding zal een uittreksel uit het strafregister worden opgevraagd van maximum 6 maanden oud dat zal toestaan om te evalueren of jouw gedrag in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij de dienst P&O0.0 die deel uitmaakt van de Stafdirectie Personeel en Organisatie van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel).

Dienst P&O0.0 

De Family officer zal deel uitmaken van de dienst P&O0.0. Tot deze dienst behoren ook het secretariaat van P&O, de cel coördinatie en de cel strategische projecten en communicatie

De Stafdirectie Personeel en Organisatie 

De Stafdirectie Personeel en Organisatie heeft als kerntaak de begeleiding en ondersteuning van het personeel en de organisatie te verzekeren in het kader van de managementdoelstellingen van de FOD. Deze taak houdt eerst en vooral in dat het beleid inzake human resources permanent wordt bijgestuurd (reglementering, aanwerving, opleiding en stage, competentieontwikkeling, welzijn op het werk) met een bijzondere aandacht voor inclusiviteit en diversiteit. Ten tweede wordt erop toegezien dat de middelen worden aangewend die voor een aangepaste evolutie inzake organisatie en logistieke steun nodig zijn cfr. het beheer van de gebouwen in België en in het buitenland. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de specifieke kenmerken van onze FOD. Enerzijds werkt ongeveer twee derde van het totale personeelsbestand (van bijna 3000 ambtenaren) in het buitenland in zeer verschillende statuten (buitencarrière, uitgezonden contractuelen en lokaal aangeworven contractuelen). Ongeveer 700 daarvan veranderen ook frequent van post. Anderzijds is er het beheer van meer dan 300 gebouwen in het buitenland die worden gehuurd of in eigendom zijn. 

De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking behartigt, verdedigt en bevordert de belangen van België en van de Belgen in het buitenland en stimuleert de coherentie van het buitenlands optreden van België als federaal land. De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking streeft naar een veilige, rechtvaardige en voorspoedige wereld.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In team werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's. (X2)
 • Servicegericht handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Betrouwbaarheid tonen: Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekspartners en je bouwt met hen een vertrouwensrelatie op, op basis van je expertise

Technische competenties

 • Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

Redeneervaardigheden

 • Verbaal redeneervermogen

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie 'in team werken' en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en wegen harder door in de eindscore (x2).

Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

 

Niet vereist, wel een troef

 • Hoewel de toegangswegen tot de functie van Family officer heel gevarieerd kunnen zijn, is het zeker een troef als je enkele jaren als expat hebt gewerkt in het buitenland.

 • Je beschikt over een relevante ervaring in de volgende domeinen: advies en begeleiding, teambeheer, onderhandeling, vrijwilligerswerk, opleiding, gezondheid, sociale zekerheid, jeugdwerk, etc.

 • Ervaring in publieke instellingen die werken rond sociale zekerheid in België is ook een pluspunt.

 • Een achtergrond in recht, psychologie, communicatie, pedagogie, maatschappelijk werk, jeugd- en gemeenschapswerk is ook een meerwaarde voor deze functie. 

 • Je zal werken in een meertalige omgeving. Een goede kennis van het Frans en het Engels, zowel passief als actief, zijn zeer belangrijk.  

 • Je toont een grote luistervaardigheid en bent empathisch. 

 • Je hebt goede analyse- en onderhandelingsvaardigheden. 

 • Je hebt een goede kennis van de gebruikelijke informaticatools (Office 365, Teams, Outlook, Word,…). 

Deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.​​

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van niveau A kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau A
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau A en je opgenomen bent in de laureatenlijst.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau A. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Een relevante professionele ervaring van minstens 1 jaar in het domein van sociaal werk of psychologie, verdeeld over ten minste 3 van onderstaande taken:

 • Ontwikkeling van een intern beleid binnen een organisatie; 
 • Beheer van een persoonlijk en/of familiedossier;
 • Begeleiding en ondersteuning van personen;
 • Organisatie en animatie van opleidingen of workshops; 
 • Duurzame relaties ontwikkelen met een netwerk (klanten en partners); 
 • Beheer van overleg- en/of onderhandelingsvergaderingen; 
 • Opstellen van interne en/of externe communicatie. 

Vul je cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "CV" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Family officer (niveau A, klasse A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimumaanvangswedde: € 42.900,12 (brutojaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

Als je terecht wil komen in een bruisende werkomgeving in hartje Brussel, omringd door groen en gezellige lunchadresjes, dan zit je goed bij de FOD Buitenlandse Zaken.

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en mogelijkheid tot 1 compensatiedag per maand (overuren)
  • vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • kinderdagverblijf voor de opvang van je kind van 3 maanden tot 3 jaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over laptop
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.
 • Daarnaast zijn er nog enkele andere specifieke voordelen/activiteiten  
  • Sinterklaasgeschenk voor kinderen tussen 0 en 13 jaar
  • Geboortegeschenk
  • De mogelijkheid om gratis eerstelijnsadvies in te winnen bij een advocaat
  • Een financiële tegemoetkoming in opvang en stages tijdens krokus-, paas-, zomer- en herfstvakantie
  • Jaarlijkse teambuildingactiviteit
  • Toegang tot een sportzaal met fitnesstoestellen
  • Toegang tot een ontspanningsruimte met leeshoek, pingpongtafel en tafelvoetbal
  • Toegang tot een “zen ruimte” met 2 massagezetels.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Procedure

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Redelijke aanpassingen:

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina.

Stap 1: Screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 2u)

Deze proef wordt georganiseerd als er na de vorige stap meer dan 10 kandidaten overblijven.

Via een situationele beoordelingstest en een redeneertest op computer worden volgende competenties en redeneervaardigheden gemeten:

 • Informatie integreren
 • Beslissen
 • Adviseren
 • Verbaal redeneervermogen

Deze proef zal plaatsvinden tussen 2 en 6 januari 2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt (voor het totaal op deze 2 testen). Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 5 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview (+/- 1u15 + 1u voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Indien Stap 3: Specifieke screening - pc niet georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond begin - midden januari 2023 (onder voorbehoud).
Indien Stap 3: Specifieke screening - pc wel georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond eind januari - begin februari 2023 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Stap 4: Specifieke screening - interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

De lijst blijft 1 jaar geldig. 

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Je kan solliciteren tot en met 7 december 2022.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact

Meer info over de jobinhoud?

Mevr. Iordanova Vladislava (FR) & Dhr. De Beleyr Gert (NL)    

Adjuncte van de stafdirectie & Adjunct van de directeur buitenlands personeel 

vladislava.iordanova@diplobel.fed.be & gert.debeleyr@diplobel.fed.be​ 

 

Meer info over de selectieprocedure?

Dienst Werving & Selectie - P&O2.1 - FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
E-mail: jobs@diplobel.fed.be  

Gitte Gielen - Selectieverantwoordelijke
Tel.: +32 2 501 32 74
E-mail: gitte.gielen@diplobel.fed.be

Adres en algemene contactgegevens
FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe ons bereiken?
Wegbeschrijving

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Jasmien De Winne
  Het is zeer verrijkend om in een nieuwe omgeving terecht te komen en op korte tijd ontzettend veel nieuwe mensen te leren kennen.
  Jasmien De Winne
  Consul op de ambassade van België in Hanoi
  -
  FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  More about Jasmien De Winne
 • Portret Nelson Castiaux
  Geen enkele dag is dezelfde als je op een ambassade in Nigeria werkt.
  Nelson Castiaux
  Consul bij de Ambassade van België in Abuja (Nigeria)
  -
  FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  More about Nelson Castiaux
 • Portret Marine Kravagna
  Er zijn hier mogelijkheden om een lange carrière uit te bouwen.
  Marine Kravagna
  Energie-attaché en coördinator Green Deal
  -
  FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  More about Marine Kravagna
 • Portret Latifa Rhomari
  Eigenlijk is alles aanwezig om tevreden te zijn.
  Latifa Rhomari
  ICT business analyst
  -
  FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  More about Latifa Rhomari
 • Portret Gert Droessaert
  Mijn beeld van de federale overheid is positiever geworden sinds ik hier effectief aan de slag ben.
  Gert Droessaert
  Change Manager
  -
  FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  More about Gert Droessaert
 • Portret Paul Lambert
  Je maakt de hele projectcyclus mee, aangezien we hier uitgaan van een langetermijnperspectief.
  Paul Lambert
  Diensthoofd cybersecurity
  -
  FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  More about Paul Lambert