Tweetalige Calltaker 101 Brussel (m/v/x)

FOD Binnenlandse Zaken

Selectiecode

ANG22557

Taal

Nederlands

Diploma

Hoger secundair

Contracttype

Statutair

Functieniveau

C

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Een noodsituatie kan ons allemaal overkomen. Per jaar verwerken de centrales van 101 miljoenen oproepen. Dat zijn er veel, heel veel. Daarom zoeken wij versterking.

Blijf dus nog even aan de lijn. De job is niet voor iedereen weggelegd, maar als calltaker 101 maak jij echt het verschil. Jouw kalmte aan de andere kant van de lijn kan levens redden.

Jij bent de eerste stap naar hulp. In een noodsituatie hou jij het hoofd koel en stel je de juiste vragen

Als calltaker in het Communicatie- en informatiecentrum van de federale politie (centrale van 101) behandel je de oproepen voor politiehulp.

Onze ambitie is om iedere oproep binnen de vijf seconden aan te nemen. Het gaat er niet om om zoveel mogelijk oproepen in een zo kort mogelijke tijd te behandelen, maar om mensen zo snel en zo goed mogelijk te helpen.

Want als je dacht alles al gehoord te hebben, think again. Ieder verhaal is uniek. Soms grappig, vaak heftig. Gelukkig sta je er niet alleen voor. Op de werkvloer is er een leuke teamdynamiek tussen jonge enthousiaste krachten en ervaren rotten.

De centrale is teamwork. 24/24 en 7/7 staan wij paraat. Na een shift van 12u verdien jij de nodige rust. Ook de bijhorende premies voor weekend- en nachtwerk zijn mooi meegenomen. En met de juiste timemanagement en planning zijn de wisselende uren perfect te combineren met jouw privé- en gezinsleven.

Onze dienstverlening staat dichtbij de mensen. Voor elke provincie en Brussel is er een centrale. Werken in eigen streek heeft tal van voordelen. "Ge verstoat alles en ge moe ni te verre tsjoolen." Je kent de streek en de plaatselijke dialecten beter dan de eigen broekzak. Zo kan je snel én precies het slachtoffer lokaliseren en de juiste hulp bieden.

Calltaker 101 is echt een stiel apart. Bij ons krijg je vrijheid en verantwoordelijkheid om zelfstandig problemen aan te pakken. Je daagt jezelf en collega's uit om de kwaliteit van onze service te verbeteren.

Wij sturen jou dus niet zomaar het veld in. Je volgt een theoretische en praktische opleiding van 3 tot 4 maanden waar wij jou de kneepjes van het vak leren. Zo sta je stevig in jouw schoenen in iedere noodsituatie.

Meer info over de jobinhoud?
HR Support Team 112
E-mail: HRST112@ibz.fgov.be

Meer info over de selectieprocedure?
Dienst Planning & Selectie - Stafdienst P&O FOD Binnenlandse Zaken
E-mail: Calltakers.NL@ibz.be 

 

Wil je voor jezelf nog een beter beeld vormen van de functie en de selectieprocedure? Neem dan zeker een kijkje op de website via deze link.

Werkgever

Er zijn momenteel 5 vacante plaatsen bij de noodcentrale 101 in Brussel.

De meldkamer is het kloppend hart van de hulpdiensten. 24/24 en 7/7 staan zeshonderd operatoren en calltakers in de centrales van 112 en 101 paraat.

Achter deze twee nummers gaan twee verschillende centrales met verschillende processen voor de behandeling van oproepen schuil. 112 behandelt de noodoproepen om dringende medische hulp en dringende brandweerhulp. Het Centrum voor Informatie en Communicatie van de federale politie (101) behandelt de oproepen om politiehulp. De centrales 101 werken nauw samen met de politiediensten zowel op lokaal als federaal niveau.

Calltakers maken deel uit van de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. In de centrales werken collega’s van verschillende diensten. Enerzijds heeft de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid inbreng over de medische aspecten van de noodcentrales 112. Anderzijds werken de centrales 101 nauw samen met de politiediensten zowel op lokaal als federaal niveau.

FOD BINNENLANDSE ZAKEN

Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen … FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer.

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

Onze FOD telt meer dan vijfduizend medewerkers verdeeld over de vijf algemene directies (Civiele Veiligheid, Nationaal Crisiscentrum, Dienst Vreemdelingenzaken, Veiligheid & Preventie en Identiteit & Burgerzaken), de overkoepelende stafdirecties, coördinatie- & ondersteuningsdiensten en de vier onafhankelijke diensten (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de Federale diensten van de Gouverneurs).

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je reageert resultaatgericht op stress door je eigen emoties onder controle te houden en door constructief om te gaan met kritiek.

Technische competenties

 • Je bent in staat om je op een duidelijke en begrijpelijke manier mondeling uit te drukken.
 • Je hebt een goede kennis van de geografie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: je kan een kaart lezen en je oriënteren. Je hebt een algemene kennis van de geografie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de risicozones.
 • Je hebt een basiskennis van de nood- en veiligheidsdiensten (Politie, Brandweer en dringende medische hulp) in België.
 • Je hebt een goede kennis van het Frans.
 • Je kan teksten invullen zonder spelfouten en inhoudelijke vragen beantwoorden aan de hand van audiofragmenten.

Redeneervaardigheden

 • Je beschikt over goede verbale redeneervaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie(s) in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

Indien de competenties “Informatie analyseren” en “Mondeling communiceren” en “Basiskennis van de nood- en veiligheidsdiensten” niet voldoen aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden.

De competenties “Servicegericht handelen”, “Informatie analyseren”, “Stress beheren”, “Mondeling communiceren”, "Kennis van de geografie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en oriëntatievermogen", “Basiskennis van de nood- en veiligheidsdiensten” en je motivatie wegen harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • Je spreekt vlot Engels, andere talen en/of dialecten.

Deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Getuigschrift uitgereikt na het slagen "met vrucht" van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan
 • getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs
 • diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden
 • Diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van niveau C kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau C
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau C en je opgenomen bent in de laureatenlijst.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar bij een Gemeenschap of Gewest? 

De vacante functie is een functie van niveau C. Je dient dan ook een graad en een weddeschaal te bekleden die, overeenkomstig de bijlage 1 van het KB van 15 januari 2007 betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt, als gelijkwaardig worden erkend met de graad waartoe de vacante betrekking behoort.

 

Opgelet!

Om te kunnen nagaan of je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden, dienen wij ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum in het bezit te zijn van je meest recente bewijs van benoeming (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging). Duid dan ook aan in je cv onder de rubriek ‘werkervaring’ dat je ambtenaar bent bij een gemeenschap of gewest en laad je benoemingsbesluit op onder de rubriek ‘benoemingsdocumenten’. 

 

Ambtenaren van de gemeenschappen of gewesten dienen niet aan de diplomavereisten te voldoen.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau C. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als technisch assistent (niveau C) met de bijhorende weddeschaal C1.

Loon

 

Minimum aanvangswedde: € 28.546,57 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Premies

Toelagen toegekend voor de uitvoering van prestaties op zondag, zaterdag en tijdens de nacht:

 • zondagprestaties worden verricht op een zondag of wettelijk erkende feestdag tussen 0 en 24 uur
 • zaterdagprestaties worden verricht op een zaterdag tussen 0 en 24 uur
 • nachtprestaties worden verricht tussen 22 uur en 4 uur. De prestaties verricht tussen 18 uur en 8 uur, voor zover zij eindigen om of na 22 uur of beginnen om of voor 4 uur, worden gelijkgesteld met nachtprestaties.

De bedragen van de toelage worden als volgt vastgesteld:

 • 1° voor de zondag prestaties: per uur prestatie 1/1976ste van de jaarlijkse wedde
 • 2° voor de zaterdagprestaties: per uur prestatie 0.5/1976ste van de jaarlijkse wedde
 • 3° voor de nachtprestaties: per uur prestatie 2,50 EUR.

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • werken in eigen streek
  • shiften van 12 uur (premies en meer vrije tijd)
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • 26 dagen jaarlijks verlof
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • in het bezit zijn van een positief veiligheidsattest of bereid zijn hiertoe een veiligheidsonderzoek te ondergaan VOOR de indiensttreding en dit met verplicht positief resultaat, zoniet betekent dit een grond van uitsluiting (overeenkomstig de Wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, gewijzigd door de wet van 03-05-2005). Om het voorwerp uit te maken van een veiligheidsverificatie dient u minstens sedert 5 jaar een officieel verblijf te hebben in België.
 • de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt – je bent onder andere medisch geschikt om een zittende functie uit te oefenen, je bent niet kleurenblind en je hoort uitstekend. Tijdens de aanwervingsprocedure zal een voorafgaande gezondheidsbeoordeling plaatsvinden. Je kan enkel in dienst treden als je medisch geschikt wordt verklaard.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Procedure

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen en arbeidspostaanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Door de specifieke beroepsvereisten van deze operationele job, het verplicht medisch onderzoek en het feit dat de FOD Binnenlandse Zaken voor de functies van Calltaker niet alle arbeidspostaanpassingen kan doorvoeren, moet je er rekening mee houden dat ook niet alle redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure, kunnen toegekend worden (cfr: anti-discriminatiewetgeving van 10 mei 2007).

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 1u50)

Deze proef zal plaatsvinden in Brussel.

Via een geïnformatiseerde test worden volgende aspecten gemeten:

 • je verbaal redeneervermogen
 • je vermogen om op basis van audiofragmenten ontbrekende gegevens aan te vullen
 • je vermogen om aandachtig oproepen te beluisteren en inhoudelijke vragen te beantwoorden
 • Je kennis over de werking van zowel de hulpdiensten als de noodcentrales.

Om je voor te bereiden op deze proef kan je volgende informatie raadplegen:

Deze proef zal wellicht plaatsvinden tussen 27/02/2023 en 24/03/2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je in het totaal voor de testen ten minste 50 punten op 100 behaalt en minimum 20 op 40 behaalt voor het gedeelte "kennis van nood-en veiligheidsdiensten (Politie, Brandweer en dringende medische hulp)".  Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 60 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef is gemeenschappelijk met de 'Specifieke screening - PC proef' van de Nederlandstalige selecties ANG22558, ANG22559 en ANG22560. Als je ook deelneemt aan die selecties, zal je de testen dus slechts 1 keer afleggen.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3: Taalexamen-PC Proef (+/- 1u40) te Brussel

Wanneer je geslaagd bent voor Stap 2: “computergestuurde proef" zal je uitgenodigd worden voor het taalexamen - geïnformatiseerde proef.

Vermits je tewerkgesteld wordt bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dien je, volgens de taalwetten, in het bezit te zijn van een taalbrevet van kennis van het Frans (artikels 8 en 9§2) of van het vroegere certificaat (niveau C) van schriftelijke en mondelinge kennis van het Frans.

Indien je het bovenvermelde bewijs van taalkennis niet bezit, zal je uitgenodigd worden voor de door Selor georganiseerde taalexamens over de elementaire kennis van het Frans, met name:
• Een computergestuurde proef (+/- 1u40). Deze proef heeft betrekking op de volgende taalkundige componenten: luister -en leesvaardigheid.
Kandidaten die slagen voor de taaltest en die voldoen aan de voorwaarden voor deelname, kunnen de selectieprocedure voortzetten

Deze proef zal wellicht plaatsvinden tussen 10/04/2023 en 21/04/2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor zal je te zien krijgen op welke datum en tijdstip je wordt uitgenodigd voor het taalexamen (pc-proef), op voorwaarde dat je geslaagd bent voor de vorige proef.

Stap 4: Taalexamen - Mondelinge proef (+/- 10min) te Brussel

Wanneer je geslaagd bent voor Stap 2: “computergestuurde proef” en Stap 3: “Taalexamen geïnformatiseerde proef", zal je uitgenodigd worden om een mondelinge taaltest af te leggen.

Indien je het bovenvermelde bewijs van taalkennis niet bezit, zal je uitgenodigd worden voor de door Selor georganiseerde taalexamens over de elementaire mondelinge kennis van het Frans, met name:
• Een mondelinge proef (ongeveer 10 minuten). De mondelinge proef bestaat uit een conversatie betreffende je professionele bezigheden.
Kandidaten die slagen voor de taaltest en die voldoen aan de voorwaarden voor deelname, kunnen de selectieprocedure voortzetten.

Deze proef zal plaatsvinden tussen 8/05/2023 en 12/05/2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor zal je te zien krijgen op welke datum en tijdstip je wordt uitgenodigd voor de mondelinge proef, op voorwaarde dat je geslaagd bent voor de vorige proeven.

Stap 5: Specifieke screening - Interview (+/- 1u15)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Tijdens het interview zal er een gevalstudie afgenomen worden. Deze gevalstudie wordt nadien besproken en evalueert de volgende competenties: "Servicegericht handelen", "Informatie analyseren", "Kennis van de geografie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en oriëntatievermogen", "Stress beheren" en "Mondeling communiceren".

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Indien de competenties "Informatie analyseren" en/of "Mondeling communiceren" niet voldoen aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden.

Deze proef zal wellicht plaatsvinden tussen 5/06/2023 en 9/06/2023 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is. Deze proef zal plaatsvinden bij de Noodcentrale te Brussel.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Stap 5: Specifieke screening - Interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte 'motivatie' (stap 5) voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte computergestuurde test (Stap 2) voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Medisch onderzoek
Door de bijzondere taakinhoud van deze risicojob eist de FOD Binnenlandse Zaken een medisch onderzoek van de geslaagden vóór de indiensttreding. De resultaten van dat medisch onderzoek bepalen of je daadwerkelijk de job zal kunnen uitvoeren.
Informeer je goed over deze aanstellingsvoorwaarde (lichamelijke geschiktheid) vóór je overweegt om te solliciteren. We benadrukken dat deze aanstellingsvoorwaarde uitzonderlijk voor deze selectie van toepassing is, het is geen algemene reglementering.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 60 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Deze job van belastende aard in een veiligheidsomgeving wordt niet meegerekend bij de berekening van het % personen met een handicap (quotum: 3 %) in het personeelsbestand van de FOD Binnenlandse Zaken (KB over diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie - KB 6.10.2005, art 3). Voor deze job kan je je dus niet beroepen op die wetgeving.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Door de specifieke beroepsvereisten van deze operationele job zijn niet alle arbeidspostaanpassingen mogelijk. 

Solliciteren

Je kan solliciteren tot en met 13/02/2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact

Meer info over de jobinhoud?
HR Support Team 112
E-mail: HRST112@ibz.fgov.be

Meer info over de selectieprocedure?
Dienst Planning & Selectie - Stafdienst P&O FOD Binnenlandse Zaken
E-mail: Calltakers.NL@ibz.be 

Stafdienst P&O
t.a.v. Planning & Selectie (ANG22560) 
Leuvenseweg 1
1000 Brussel

Adres en algemene contactgegevens
FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe ons bereiken?
Wegbeschrijving

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Carole
  Na elke dag- of nachtshift ga ik naar huis met het gevoel dat ik iets heb gedaan om mensen in nood te helpen en te redden.
  Carole
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Carole
 • Portret Sylvie
  Wij zijn de eerste schakel in de hulpverleningsketen en het is belangrijk om efficiënt te zijn.
  Sylvie
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sylvie
 • Portret Sandy Van Gorp
  Met empathie en geduld kom ik heel ver.
  Sandy Van Gorp
  Verpleegkundige in het Gesloten centrum Merksplas
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sandy Van Gorp
 • Portret Laura Szabo
  Het gaat hier niet over je ego en een mooi loon, wel over wat je kan realiseren voor de maatschappij en de voldoening die je eruit haalt.
  Laura Szabo
  Voorzitster van het directiecomité
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Laura Szabo
 • Portret Armand
  Als we levens hebben kunnen redden, dat zijn natuurlijk goede dagen op het werk !
  Armand
  Calltaker bij de 112-centrale
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Armand