Directeur-generaal Digitale Innovatie en Oplossingen (m/v/x)

FOD Binnenlandse Zaken

Selectiecode

ANG22701

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Mandaat

Functieniveau

A5

Type aanwerving

Managementselectie

Duur

Niet van toepassing

Voltijds/deeltijds

Niet van toepassing

Jobinhoud

Doel van de job

De functie van directeur-generaal Digitale Innovatie en Oplossingen omvat de volgende verantwoordelijkheidsdomeinen:

 1. het uitbouwen en ontwikkelen van de Algemene Directie Digitale Innovatie en Oplossingen opdat deze de uitdagingen en noden van de interne en externe klanten kan beantwoorden;
 2. het ondersteunen van de bestaande IT-processen binnen de verschillende directies en diensten van FOD Binnenlandse Zaken met de bedoeling de strategische en operationele doelstellingen van deze directies en diensten te faciliteren en in lijn te brengen met de verwachtingen van een moderne administratie; dit in het licht van de algemene strategie van de FOD Binnenlandse Zaken.
 3. De veranderingstrajecten begeleiden, inzonderheid die de creatie van deze nieuwe organisatie met zich mee brengen;
 4. het vertalen van de veranderingen op het vlak van digitalisering in strategische doelstellingen voor de FOD Binnenlandse Zaken, in functie van de strategische en operationele doelstellingen van de onderscheiden directies en diensten en gericht op het change management;
 5. het identificeren van de digitale (innovatie- en transformatie-)behoeften van de directies en diensten van de FOD Binnenlandse Zaken, het op basis hiervan voorstellen van een digitale (innovatie- en transformatie-)strategie op maat van de opdrachten en noden, het onderzoeken van de impact van digitale innovatie en transformatie op de organisatie van de FOD Binnenlandse Zaken als geheel, het beheren van de ontwikkeling van de digitale transformatieprojecten met de directies en diensten, alsook het verzekeren van de technologische “waakzaamheid”;
 6. het beheren en coördineren van de Algemene Directie, inzonderheid
  1. het beheren van de budgettaire cyclus van de toegewezen budgetten;
  2. het stimuleren van een proactieve, transparante en motiverende communicatie t.a.v. de medewerkers;
  3. het aannemen van een proactieve houding bij de benadering van de (permanente) vormingsbehoeften van de medewerkers opdat deze een hoog performantieniveau kunnen aanhouden;
  4. het uitbouwen van netwerken en partnerschappen met de directies en diensten, alsook met de interne en externe klanten;
  5. het nemen van de nodige initiatieven voor het uitbouwen van een interne beheersstructuur met een transparante rapportering van status en voortgang van projecten en diensten;
 7. de digitale innovatie stimuleren binnen de FOD Binnenlandse Zaken, door enerzijds nieuwe technologieën te onderzoeken en pilootprojecten op te starten en daar gericht advies over te geven, en anderzijds als partner op te treden van de verschillende leden van het directiecomité om samen met hen concrete innovatieprojecten te verwezenlijken;
 8. de FOD Binnenlandse Zaken sturen bij het digitaliseren van bestaande processen maar ook meehelpen om de dienstverlening, services en producten van de FOD Binnenlandse Zaken in vraag te stellen en te hertekenen;

Jobcontext

A. Interne relaties binnen de organisatie

De directeur-generaal Digitale Innovatie en Oplossingen van de FOD Binnenlandse Zaken heeft als opdracht:

 • in te staan voor het operationeel , tactisch en strategisch beleid inzake het gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en het doen implementeren van de ICT-strategie en ICT-projecten van de FOD Binnenlandse Zaken, die actief de invulling van het managementplan en van het operationeel plan van de Federale Overheidsdienst ondersteunen, in overeenstemming met de federale ICT-strategie en de horizontale ICT-projecten zoals ze binnen de GCloud gecoördineerd worden;
 • de beleidslijnen uitvoeren binnen zijn domein van de FOD en ondersteunen dankzij de specifieke technische kennis en vaardigheden in het management en de operationele werking van het departement;
 • de digitale innovatie en transformatie binnen zijn/haar domein van de FOD te faciliteren dankzij zijn specifieke technische kennis en vaardigheden in het management en de operationele werking van het departement;
 • de klantvriendelijkheid voor de gebruikers van zijn Algemene Directie hoog in het vaandel te houden;
 • het ICT-instrumentarium van de FOD te gebruiken en te promoten in het kader van administratieve vereenvoudiging en een betere dienstverlening naar de verschillende stakeholders;
 • de gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten te bevorderen onder toezicht van een systeem voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

B. Situering van de functie en relaties binnen de FOD Binnenlandse Zaken

De directeur-generaal Digitale Innovatie en Oplossingen

 • brengt rechtstreeks verslag uit aan de voorzitter van het directiecomité en aan het directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken;
 • is lid van het directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken
 • heeft de leiding over het personeel van de Algemene Directie Digitale Innovatie en Oplossingen;
 • onderhoudt contacten met het lijnmanagement om een optimaal beleid te kunnen voeren;
 • ondersteunt het werk via projecten binnen de FOD, voor alle activiteiten die gedeelten m.b.t. digitale innovatie en transformatie omvatten.

C. Interne relaties binnen de federale overheid of extern aan de federale overheid

De directeur-generaal Digitale Innovatie en Oplossingen

 • werkt actief samen in de GCloud;
 • werkt in het kader van de bestaande en de nog te ontwikkelen databanken;
 • kan een beroep doen op de expertise van de FOD BOSA, Algemene Directie Digitale Transformatie;
 • beheert de betrekkingen met externe ICT-leveranciers of -consultants voor specifieke contracten van de FOD Binnenlandse Zaken;
 • staat in voor de relaties met alle externe stakeholders (strategische comités, gegevensbeheerders, initiators, gebruikers, belangengroepen);
 • verzekert de noodzakelijke interoperabiliteit van de systemen ondereen om het verdere verloop van de operationele processen te garanderen, inzonderheid bij het opstellen van lastenboeken en het beheren van contracten o.m. m.b.t. de infrastructuur.

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden:

1. Als manager

Als lid van het directiecomité actief en in co-verantwoordelijkheid deelnemen aan de definiëring van de globale strategie van de FOD, er permanent voor zorgen dat de federale strategie wordt omgezet in de globale strategie van de FOD Binnenlandse Zaken;

Het algemeen uitgetekende beleid verfijnen, uitvoeren en evalueren en de strategie en de doelstellingen van de FOD Binnenlandse Zaken omzetten in een jaarlijks operationeel plan m.b.t. digitale innovatie en transformatie dat de strategische doelstellingen ondersteunt en zoveel mogelijk de federale strategie toepast;

De IT-activiteiten ondersteunen, coördineren, integreren en innoveren met het oog op de maximale efficiëntie ervan en de samenhang met de strategie en de algemene ICT-standaarden en -richtlijnen van de federale administratie bewaren;

De krachtlijnen ontwikkelen en organiseren, toezien op de uitvoering en de activiteiten op het vlak van programmabeheer bijsturen. De IT-projecten in de FOD ondersteunen, innoveren en transformeren volgens een erkende en gepaste methode voor project-, test- en ontwikkelingsmanagement;

De krachtlijnen ontwikkelen en organiseren, toezien op de uitvoering en de activiteiten inzake ontwikkeling, onderhoud, innovatie en transformatie van de toepassingen bijsturen met het oog op een efficiënte en kwaliteitsvolle werking ervan:

 • ontwikkeling van e-government-toepassingen conform de beheersovereenkomst van de FOD Binnenlandse Zaken;
 • ontwikkeling, aanpassing of aankoop van software overeenkomstig de strategie en de krachtlijnen van de FOD Binnenlandse Zaken, rekening houdend met het beschikbare budget;

De krachtlijnen ontwikkelen en organiseren, toezien op de uitvoering en de activiteiten op het vlak van ontwikkeling, onderhoud, ondersteuning, innovatie en transformatie van de systemen bijsturen met het oog op een efficiënte en kwaliteitsvolle werking ervan:

 • ontwikkeling en beheer van de architectuur van systemen, van de architectuur van de toepassingen, van de vereiste gegevensmodellen, etc. voor de FOD Binnenlandse Zaken (mainframes, servers, gegevensverstrekking en multimedia) conform de bestuursovereenkomst van de FOD;
 • ontwikkeling en technische ondersteuning van een specifiek voor de FOD ontworpen intranet en internet;
 • ontwikkeling en beheer van een efficiënt beveiligingssysteem voor gegevens;
 • invoering van een efficiënt beheerssysteem van de middelen dat zowel projectwerking als de naleving van de voor de operationele systemen bepaalde SLA's mogelijk maakt;
 • de installatie en het beheer van vereiste versiecontrolesystemen;
 • installatie, regelmatig nazicht en beheer van de omgevingen voor business continuity (o.a. back-ups, systemen en mensen in stand-by, zowel intern als extern), rekening houdend met een regelmatig bijgewerkte risicoanalyse;
 • opzetten van een systeem van kwaliteitsbewaking in lijn met erkende standaarden.

De krachtlijnen ontwikkelen en organiseren, toezien op de uitvoering en de activiteiten inzake dienstenbeheer bijsturen met het oog op een efficiënte en kwaliteitsvolle werking ervan:

 • de invoering en follow-up van service level agreements (SLA's) voor en in samenwerking met alle directies en diensten (o.a. met de de Administratieve Dienst met boekhoudkundige autonomie belast met het beheer van de identiteitskaarten en het rijksregister) die door de Algemene Directie Digitale Innovatie en Oplossingen ondersteund moeten worden;
 • organisatie van adequate procedures op basis waarvan de SLA's kunnen worden nageleefd (service management, e.d.);
 • beheer van de relaties met de leveranciers binnen en buiten de administratie op basis van resultaats- of middelenverbintenissen, indien nodig op basis van de invoering en de follow-up van externe SLA's;
 • het verzekeren van het beschikbaar zijn van alle kritische systemen van het departement 24 uren op 24 en 7 dagen op 7, in het bijzonder, van het Rijksregister, PNR en EVIBEL.

Het betreft onder meer de volgende taken:

 • zorgen voor de ontwikkeling van een strategie met daarin de strategische doelstellingen, het middelenbeheer en de vertaling naar een jaarlijks operationeel plan;
 • de opvolging , rapportering en bijsturing van dit strategisch plan;
 • verantwoording afleggen over het gebruik van de ingezette middelen;
 • het nauwgezet opvolgen van de evoluties op technologisch, administratief, juridisch en technisch vlak, ten einde vlot in te spelen op de nieuwigheden van het terrein;
 • het coördineren, superviseren, controleren en evalueren van de operationeel verantwoordelijkheid;
 • het sturen en behandelen van de belangrijke of gevoelige dossiers op strategisch en/of politiek vlak;
 • het voorstellen en beheren van de financiële middelen en van de ter beschikking gestelde human resources (planning, aanwervingen, opleiding, coaching en motivering, evaluatie en andere administratieve taken).

2. Als strategisch adviseur

Actieve interactie op alle niveaus (strategie, implementatie, productie, innovatie) binnen de GCloud met het oog op de bevordering van een coherent ondersteunend en innovatief IT-beleid;

Meewerken aan de definiëring van de federale e-governement-/ICT-strategie voor verschillende FOD's;

Zorgen voor de opvolging van de markt van nieuwe technologische ontwikkelingen en van best practices en ze, indien nodig/nuttig, in de FOD invoeren (technologische “waakzaamheid”), alsook het proactief opsporen van de mogelijkheden op dit vlak;

Het concretiseren van de doelstellingen op het vlak van de administratieve vereenvoudiging, volgens het principe van de unieke verzameling van de gegevens via de unieke identificatiemogelijkheid, met de bedoeling de processen van de andere directies en diensten van de FOD Binnenlandse Zaken te begunstigen/stimuleren/vernieuwen.

Het betreft onder meer de volgende taken:

 • zorgen voor de omkadering voor het invoeren van een aangepast, evolutief wettelijk en reglementair kader;
 • adviseren over het ontwikkelen van de gegevensbanken (b.v. het Rijksregister, Evibel, enz.) en authenticatiemiddelen (eID) als instrumenten ter ondersteuning van de administratieve vereenvoudiging, het beslissingsproces/instrument ter ondersteuning van de acties ontwikkeld door de verschillende directies en diensten en de vernieuwing;
 • de nodige initiatieven nemen en opvolgen voor het verzekeren van de toegang tot de gegevensdatabanken zowel voor de burgers als voor de overheden en het uitbreiden ervan tot andere (nieuwe) gebruikers;
 • de nodige initiatieven nemen en opvolgen voor het ontwikkelen van een beleid gericht op veiligheid van de informatie met de bedoeling de beschikbaarheid, de integriteit en het vertrouwelijk karakter van de verwerkte informatie te verzekeren;
 • proactief opvolgen van de tendensen op het vlak van e-government, de input verschaffen op nationaal niveau en, in die zin, meewerken aan het imago van de FOD Binnenlandse Zaken wat betreft dienstenprestaties aan de ondernemingen en de burgers.

3. Als beheerder

Het vastleggen en beheer van de toegekende middelen om deze opdrachten efficiënt en met oog voor kwaliteit uit te voeren;

Instaan voor de leiding, de motivering, de evaluatie en de ontwikkeling van de toegewezen medewerkers met het oog op de verwezenlijking van de beheersovereenkomst van de FOD Binnenlandse Zaken;

De Algemene Directie Digitale Innovatie en Oplossingen ontwikkelen, dynamiseren en implementeren met het oog op een professionele, efficiënte en klantgerichte levering van een optimale dienst ten bate van de FOD Binnenlandse Zaken;

Optreden als sponsor in de FOD Binnenlandse Zaken om programma- en projectwerking te bevorderen;

Superviseren van het opstellen en besteden van het budget binnen de perken van de begrotingsmiddelen met de bedoeling over de noodzakelijke financiële middelen te beschikken voor de verwezenlijking van de opdrachten van de directies en diensten van de FOD Binnenlandse Zaken.

Het betreft onder meer de volgende taken:

 • het valideren van de budgetbestedingen binnen het kader van het beschikbaar budget;
 • ervoor zorgen dat er voldoende interne controlepunten in het budgetbestedingsproces zijn ingebouwd en dit opvolgen;
 • het vooruitlopen op de behoeften en het communiceren van noodzakelijke budgetbehoeften.

4. Als controleur

Het analyseren en controleren van de kwaliteit van het werk met de bedoeling de taken te vervullen die worden toegekend, met inachtneming van de wetgeving en van de strategische en operationele voorschriften.

Het betreft onder meer de volgende taken:

 • het valideren van belangrijke verslagen, nota's en dossiers;
 • het organiseren van de vergaderingen met de verantwoordelijken van de directies en diensten;
 • het bespreken met de rechtstreekse verantwoordelijken van de dossiers die een belangrijke inzet vertegenwoordigen;
 • het opvolgen van de kwaliteit van de opgeleverde diensten aan de hand van de strategische performantie- en service-indicatoren.

5. Als vertegenwoordiger

Het vertegenwoordigen van de FOD Binnenlandse Zaken bij interfederale projecten, projecten tussen beleidscellen onderling of met de gefedereerde entiteiten (gewesten en gemeenschappen) (die projecten houden verband met de administratieve vereenvoudiging, de opdrachten en doelstellingen, alsook de innovatie en transformatie), evenals bij Europese projecten met de bedoeling het standpunt en de belangen van de FOD Binnenlandse Zaken voor te stellen en te verdedigen.

Het betreft onder meer de volgende taken:

 • de organisatie van de voorbereiding van de dossiers voor de vergaderingen;
 • het waarborgen dat er een opvolging is van de beslissingen en de actuele projecten;
 • het zich vergewissen van de verspreiding in de directies en diensten van de materie die tijdens die vergaderingen wordt behandeld, in functie van het nut dat dit voor hen kan hebben.

6. Als change manager

Het veranderingstraject bewaken en faciliteren dat gepaard gaat met de creatie en de verdere ontwikkeling van deze nieuwe organisatiestructuur.

Het betreft onder meer de volgende taken:

 • het bepalen van de visie en de praktische krijtlijnen voor de implementatie van de nieuwe methodes en systemen en deze verder ontwikkelen;
 • het sensibiliseren en ondersteunen van de organisatiestructuur bij de invoering en ontwikkeling;
 • het coördineren van de werkzaamheden van de interne en externe consultants in dit kader.

Tijdelijke resultaatgebieden: 

 • Het meewerken aan de beheersovereenkomst en het uitwerken van een operationeel plan voor Algemene Directie Digitale Innovatie en Oplossingen binnen de vastgestelde termijn na de indiensttreding.

Meer info

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je terecht bij:
Mevrouw Laura Szabó
Voorzitster van het Directiecomité
Tel.: 02 488 10 00
E-mail: Presidente-voorzitster@ibz.fgov.be

Voor meer informatie over de selectieprocedure en het statuut (verloning,…) kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be

Werkgever

De strategische doelstellingen van de FOD Binnenlandse Zaken zijn erop gericht de voorwaarden te scheppen voor een duurzame en maatschappelijke ingebed beheer van de volgende thema's:

 • burgerzaken (bevolking, identiteit en verkiezingen);
 • het vreemdelingenbeleid en het asielbeleid;
 • de openbare orde, de veiligheid, de veiligheidspreventie en het crisisbeheer;
 • de burgerlijke veiligheid.

De Algemene Directie Digitale Innovatie en Oplossingen stelt de IT-infrastructuur die nodig is voor de goede werking van de diensten ter beschikking.
De Algemene Directie Digitale Innovatie en Oplossingendoet haar bijdrage hiertoe door een actieve constructieve partner te zijn van de andere diensten van het departement inzake nieuwe technologieën, innovatie en digitale transformatie.
De Algemene Directie Digitale Innovatie en Oplossingen neemt hiervoor de nodige initiatieven (identificatie van de noden, planning, implementatie en opvolging van de verschillende projecten en de opstelling van een strategisch digitaal transformatieplan), samen met de stakeholders binnen en buiten het departement alsook en voornamelijk met de eigen medewerkers. De Algemene Directie Digitale Innovatie en Oplossingen zoekt proactief naar opportuniteiten om de IT-infrastructuur, -procedures en -processen te innoveren. Zij doet daarvoor continu een beroep op benchmarking bij andere overheidsdiensten en de privé-sector, zowel in het binnen- als het buitenland.

De Algemene Directie Digitale Innovatie en Oplossingen neemt actief deel aan de definiëring en de uitvoering van het e-government- en ICT-beleid in het kader van de GCloud.

De Algemene Directie Digitale Innovatie en Oplossingen draagt bij tot de ondersteuning en innovatie van de producten van de FOD. Concreet streeft ze hierdoor een betere dienstverlening na in meerdere domeinen ten voordele van verschillende private en publieke stakeholders (ondernemers, consumenten, overheidsdiensten, het internationaal niveau). De directeur-generaal Digitale Innovatie en Oplossingen neemt hiervoor de nodige initiatieven (planning, implementatie en opvolging), in overleg met de stakeholders binnen en buiten het departement.

De Algemene Directie Digitale Innovatie en Oplossingen ontwikkelt en formaliseert de modaliteiten inzake samenwerking, interactie en partnerschap, en zorgt voor een symbiose tussen de AD en de andere diensten (o.a. de Administratieve Dienst met boekhoudkundige autonomie belast met het beheer van de identiteitskaarten en het rijksregister) of algemene directies die verantwoordelijk zijn voor de processen en de gegevensverwerking.
Omvang: 

 • verantwoordelijk voor de Algemene Directie Digitale Innovatie en Oplossingen met betrekking tot een personeelsbestand van ca. 160 medewerkers en een loonmassa van ca. 8 miljoen euro;
 • verantwoordelijk voor het beheer van een kredietmassa van 3 miljoen euro (exclusief de personeelskredieten).
 • stelt de begrotingsplanning op voor een globaal bedrag van 38,5 miljoen euro.

Deelnemingsvoorwaarden

COMPETENTIES


FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES

 • een goed begrip van de manier waarop de IT-ondersteuning en -innovatie de organisatie kan ondersteunen, met bijzondere aandacht voor e-government en de administratieve vereenvoudiging;
 • een goede kennis van de ICT-technologieën en een uitgesproken ingesteldheid de innovatie op te sporen en te implementeren;
 • een goede kennis van projectwerking en service management (o.a. service level agreements), alsook een goede kennis van het instrumentarium voor de planning, coördinatie en budgettair beheer van projecten;
 • een goed inzicht in de interne en externe actoren en in staat zijn goede relaties met hen op te bouwen;
 • een goede kennis van en inzicht in veranderingsbeheer.

GENERIEKE COMPETENTIES GEEVALUEERDE GEDURENDEN DE GEÏNFORMATISEERDE ASSESSMENT

Het geïnformatiseerde assessment georganiseerd voor de wegingsklassen 4 en 5 evalueert de volgende competenties:

 • Beïnvloeden
 • Netwerken
 • Teams aansturen
 • Zichzelf ontwikkelen
 • Vernieuwen
 • Beheren van de dienst
 • Objectieven behalen.

GENERIEKE MANAGEMENT- EN LEIDINGGEVENDE COMPETENTIES GEEVALUEERDE GEDURENDE DE MONDELINGE PROEF

Manier van denken 

 • analytisch vermogen
 • flexibel en vernieuwend denken
 • visie en integratievermogen.

Manier van omgaan binnen de HR-omgeving 

 • coachen, motiveren en ontwikkelen van personeel
 • aansturen van groepen.

Interactie met de omgeving 

 • samenwerken en uitbouwen van netwerken
 • gerichtheid op de burger, de interne klant en de maatschappij.

Doelstellingen 

 • verantwoordelijkheidszin
 • realiseren van doelstellingen
 • overtuigen en onderhandelen.

Varia 

 • mondeling en schriftelijk communiceren
 • loyaliteit en integriteit.
   

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij Selor.
Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je 

 • houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van universitair onderwijs of van hoger onderwijs van het academisch niveau (op te laden in je Mijn Selor-account) of titularis zijn van een functie van niveau A (benoemingsbesluit op te laden in je Mijn Selor-account).
 • EN over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of minimaal 10 jaar nuttige professionele ervaring hebben  (aan te tonen in de specifieke rubrieken in je Mijn Selor-account)
  • Onder managementervaring wordt verstaan een ervaring inzake beheer in een overheidsdienst of een organisatie uit de privésector.
   De jaren worden gepresteerd als titularis van een graad van rang 13 (en de jaren gepresteerd minstens in klasse A3) in aanmerking genomen voor de berekening van de zes jaar managementervaring.
  • Onder nuttige professionele ervaring wordt verstaan een ervaring in één of meerdere van de volgende domeinen samen in de sector van de digitale innovatie of digitale transformatie:
   • de uitwerking en/of sturing van strategische plannen;
   • de uitwerking en/of sturing van projectbeheer:
   • het onderzoek en de ontwikkeling.

GELIJKSCHAKELING EN TAAL DIPLOMA?


Als een diploma vereist is: 

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid (02/553.98.19) en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Aanbod

ARBEIDSVOORWAARDEN

Bruto salaris op jaarbasis, geïndexeerd: 155.178,87 EUR (salarisband 5).

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2, managementfunctie-3) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse. 

TAALVEREISTEN

Om deze managementfunctie/staffunctie uit te kunnen oefenen, dient u, ten laatste 6 maanden na uw aanstelling, op straffe van vroegtijdige beëindiging van uw mandaat, het bewijs leveren 

 • van het slagen van een test Art. 11 bis die betrekking heeft op de kennis van de tweede landstaal, aangepast aan een taak die de eenheid van de rechtspraak moet verzekeren;
 • EN van het slagen van een test Art. 10 bis tot vaststelling van de functionele kennis van de tweede landstaal. Deze functionele kennis van de andere taal, aangepast aan de evaluatie, beoogt een actieve en een passieve mondelinge kennis evenals een passieve schriftelijke kennis van deze taal (lezen en analyseren van complexe teksten), met als doel de communicatie en de samenwerking tussen het management, de evaluator en zijn medewerkers te verbeteren.

U heeft er bijgevolg baat bij om u zo snel mogelijk voor de taaltest in te schrijven, bijvoorbeeld parallel met de selectie, teneinde uw dossier te vervolledigen en om tijdig te voldoen aan de taalvereisten gerelateerd aan deze functie. 
U kan meer informatie terugvinden via de volgende onderstaande linken. 

OPGELET: 

 • U dient eerst de test met betrekking tot de eenheid van de rechtspraak af te leggen en te slagen (Art. 11 bis) en vervolgens de test met betrekking tot de functionele kennis (Art. 10 bis). U dient noodzakelijkerwijs deze volgorde te respecteren.
 • Het is ten zeerste aangeraden u vanaf nu in te schrijven voor deze testen.
  • Als u niet slaagt voor het Art. 11 bis (eenheid van rechtspraak), kan u deze dadelijk opnieuw afleggen zonder competentie-ontwikkelingsperiode.
  • Als u niet slaagt voor het Art. 10 bis (evaluatietaak), kan u de test niet afleggen gedurende de drie volgende kalendermaanden na het ontvangst van het resultaat (ontwikkelingsperiode). Deze periode laat u toe uw taalcompetenties verder te ontwikkelen.

Vrijstellingen: 
Als u titularis bent van een taalcertificaat Art. 7 niveau A (grondige kennis), Artikel 7 niveau B (grondige kennis) of Art. 12 (voldoende kennis van de tweede taal), bent u vrijgesteld van deze proeven. 
Als u twee diploma's van het niveau A(Licentie, master, doctoraat) heeft, de ene verkregen in het Frans en de andere verkregen in het Nederlands, neem dan contact op met taal@selor.be om hen te vragen of u op basis van uw diploma's een vrijstelling kan verkrijgen. 
Inschrijving: 
Ga naar Taaltesten in Mijn Selor en kies : 

 1. bestuurszaken
 2. de taal van je diploma
 3. de taal waarin je getest wil worden. Opgelet: deze test is enkel voor bepaalde federale overheidspersoneelsleden die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken: hij bestaat dus enkel voor het Nederlands en het Frans
 4. "artikel 11 bis" of "artikel 10 bis"

AANSTELLINGSVOORWAARDEN

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum: 

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • een veiligheidscontrole en een veiligheidsonderzoek ondergaan, overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. Het verkrijgen van achtereenvolgens een positief veiligheidsadvies en daarna een veiligheidsmachtiging “zeer geheim” is een noodzakelijke vereiste om de functie te mogen uitoefenen.

Procedure

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures' in je online-account ‘Mijn Selor' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
  Uitnodigingen - Opgelet! De uitnodigingen voor de proeven krijg je uitsluitend per e-mail en/of je account “Mijn Selor”.
   
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie van de geïnformatiseerde test/assessment/interview waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om zich uit te schrijven uiterlijk de dag voor de proef. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, indien er nog andere sessies beschikbaar zijn en voor zover dat de inschrijvingsperiode voor deze testen niet verlopen is.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in de berichtgeving in je online ‘Mijn Selor' account. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
   

SELECTIETESTEN

VOORSELECTIE

Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel 

 • op basis van het in jouw “Mijn Selor”-account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze management functie (vereiste ervaring), in jouw “Mijn Selor”-account.

Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in jouw “Mijn Selor”-account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

GEÏNFORMATISEERDE ASSESSMENT: ONGEVEER 4 UUR

De kandidaten die toelaatbaar zijn verklaard leggen een computergestuurde assessmentproef af die de generieke managementcompetenties meet en aangepast is aan het niveau bestaande uit de wegingsklassen 4 en 5. Ter informatie, het Koninklijk Besluit definieert drie niveaus: 

 • 1° het niveau bestaande uit de wegingklassen 6 en 7
 • 2° het niveau bestaande uit de wegingklassen 4 en 5
 • 3° het niveau bestaande uit de wegingklassen 1, 2 en 3.

De geïnformatiseerde assessment bestaat uit twee onderdelen, namelijk een postbakoefening en een situationele beoordelingstest.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Ben je geslaagd voor deze assessmentproef?
Dan kan je deelnemen aan de mondelinge proef.
Dan ontvang je een vrijstelling voor 2 jaar, te rekenen vanaf de dag van slagen voor deze proef. Deze vrijstelling is geldig voor alle andere managementfuncties van hetzelfde niveau of van een lager niveau. Ben je niet geslaagd voor deze generieke screening?
Dan kan je niet deelnemen aan de mondelinge proef. 
Dan krijg je een competentie-ontwikkelingsperiode van 6 maanden te rekenen vanaf de dag dat je je proef hebt afgelegd. Gedurende deze periode kan je niet deelnemen aan een geïnformatiseerde assessment van hetzelfde niveau of van een hoger niveau. Ben je houder van een management- of staffunctie van hetzelfde niveau of een hoger niveau dan de functie waarvoor je solliciteert?
Dan ben je vrijgesteld voor de geïnformatiseerde assessment.

INTERVIEW + VOORBEREIDINGSTIJD: ONGEVEER 3U

Deze proef evalueert, uitgaande van een praktijkgeval dat betrekking heeft op de te begeven managementfunctie, zowel de specifieke competenties als de managementvaardigheden vereist voor de uitoefening van deze functie. Je krijgt tijd om je voor te bereiden.
Feedback
Je vraag voor feedback moet schriftelijk gedaan worden, binnen 2 maanden vanaf de datum van de verzending van de eindresultaten (wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur). Je kan onder andere je resultaten van de computergestuurde proef inkijken.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure

Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wil maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden) 

 • Selor informeert je toekomstige werkgever over de arbeidspostaanpassingen die je nodig hebt. Als je wil dat Selor dit voor jou doet, contacteer dan diversity@bosa.fgov.be zodra je weet waar en wanneer je begint te werken. We sturen je dan een aanvraagformulier op.

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

EN NA DE SELECTIEPROCEDURE?

Na het afsluiten van de mondelinge proef en na de vergelijking van de diploma's en verdiensten van de kandidaten, worden de kandidaten ingedeeld: 

 • hetzij in groep A ´zeer geschikt´
 • hetzij in groep B ´geschikt´
 • hetzij in groep C ´minder geschikt´
 • hetzij in groep D ´niet geschikt´.

Deze indeling wordt gemotiveerd. In groep A en groep B worden de kandidaten gerangschikt. Selor deelt het resultaat van de procedure mee volgens het Koninklijk Besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten. De bevoegde instantie organiseert een aanvullend onderhoud met de kandidaten in groep A “zeer geschikt”. Bij uitputting van de groep A wordt een aanvullend onderhoud georganiseerd met de kandidaten in de groep B “geschikt”. De rekrutering gebeurt met strikte inachtneming van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 02/02/2022, uiterste inschrijvingsdatum. 

 1. Als je nog geen “Mijn Selor”-account hebt, creëer er dan één en vul je online-cv in. Vergeet vooral niet het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit op te laden (zie rubriek ”Profiel” / Deelnemingsvoorwaarden” van de vacature).

Andere informatie vind je op de site van Selor.

 1. Je solliciteert online via je “Mijn Selor”-account en je vult de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken in en dit uitsluitend in de taal van de selectieprocedure (in dit geval in het Nederlands).
  Opgelet, bewaar je werk regelmatig! Het is namelijk zo dat na 15 minuten de sessie automatisch afsluit, omdat er geen veranderingen meer worden geregistreerd. Een algemene foutmelding zal verschijnen en de ingevulde gegevens zullen verloren gaan. Dit is een veiligheidsmaatregel voor het geval je je account open laat staan en er iemand anders op je computer werkt.
 2. Wanneer je de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken ingevuld hebt en op de knop “Opslaan” geklikt hebt, vergeet dan niet je kandidatuur te valideren door op de knop “Mijn kandidatuur valideren” (bovenaan op uw scherm) te klikken. Opgelet! Deze knop verschijnt enkel wanneer je voldoende ervaringsjaren ten aanzien van de deelnemingsvoorwaarden hebt vermeld.

Je kan de informatie in je online-CV en in de specifieke rubrieken tot aan de uiterste inschrijvingsdatum aanpassen. In dit geval, vergeet echter niet om je kandidatuur op te slaan na elke aanpassing in je Mijn Selor-account. Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel 

 • op basis van het in jouw “Mijn Selor”-account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze management functie (vereiste ervaring), in jouw “Mijn Selor”-account.

Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in jouw “Mijn Selor”-account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.
Je kan niet solliciteren via fax, e-mail of elk ander communicatiemiddel.
Bij het niet respecteren van de procedure, zal je kandidatuur niet in aanmerking worden genomen.
Diploma en /of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om deze documenten op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de selectie.

Extra info

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel.
Voor meer informatie kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Carole
  Na elke dag- of nachtshift ga ik naar huis met het gevoel dat ik iets heb gedaan om mensen in nood te helpen en te redden.
  Carole
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Carole
 • Portret Sylvie
  Wij zijn de eerste schakel in de hulpverleningsketen en het is belangrijk om efficiënt te zijn.
  Sylvie
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sylvie
 • Portret Sandy Van Gorp
  Met empathie en geduld kom ik heel ver.
  Sandy Van Gorp
  Verpleegkundige in het Gesloten centrum Merksplas
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sandy Van Gorp
 • Portret Laura Szabo
  Het gaat hier niet over je ego en een mooi loon, wel over wat je kan realiseren voor de maatschappij en de voldoening die je eruit haalt.
  Laura Szabo
  Voorzitster van het directiecomité
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Laura Szabo