DIRECTEUR ERKENNINGEN PERSONEN MET EEN HANDICAP (m/v/x)

FOD Sociale Zekerheid

Selectiecode

ANG22722

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Mandaat

Functieniveau

A5

Type aanwerving

Managementselectie

Duur

Niet van toepassing

Voltijds/deeltijds

Niet van toepassing

Jobinhoud

Doel van de job

 • Instaan voor een correcte, snelle en doeltreffende dienstverlening aan personen met een handicap in het kader van aanvragen voor tegemoetkomingen of van aanvragen voor kaarten of attesten om te kunnen genieten van andere rechten of sociale en fiscale maatregelen,
 • Begeleiden en sturen van de medewerkers in belangrijke veranderingstrajecten binnen de DG, met name in het kader van het programma EXCEL HAN met tal van ambitieuze verbeteringsprojecten en de betekenisvolle uitbreiding van het personeelsbestand met 80 VTE en het programma TRIA dat een drastische vernieuwing van het informaticaprogramma inhoudt. Het is belangrijk dat de medewerkers van de directie Erkenningen van nabij betrokken worden bij de beoogde veranderingen en deze veranderingen ook door de medewerkers in de regionale centra (evaluatieteams en administratieve teams) gedragen worden.

Door:

 • de evaluatie van de handicap op multidisciplinaire wijze te organiseren,  met aandacht voor de medische, paramedische en  andere disciplines (artsen, ergotherapeuten, verpleegkundigen, sociaal werkers,…).
 • het uitbouwen, coördineren, beheren en permanent de kwaliteit garanderen (en verbeteren) van de administratieve processen en van de multidisciplinaire evaluaties
 • de structuur implementeren en de nodige middelen efficiënt inzetten voor het realiseren van de strategische en operationele doelstellingen zoals vermeld in het strategisch plan van de FOD Sociale Zekerheid en uitgewerkt in het operationeel plan teneinde impact te hebben op de maatschappelijke ambities van de FOD en de ambities uit het regeerakkoord (zoals hervorming van de wet van 1987): verhogen van inclusie, strijden tegen de non-take-up, arbeidsmarktdeelname…
 • de doelgroep informeren om hun rechten te waarborgen; het optimaliseren van het contact met de burger via een proactieve en inclusieve communicatie (ondersteund door communicatiedienst en dienst management support)
 • het analyseren van de beschikbare data om de kwaliteit van de dienstverlening / de effectiviteit van het beleid te verbeteren: het opvolgen van indicatoren om processen goed te beheersen, analyseren van gegevens om de eigen werking en dienstverlening nog te verbeteren in nauwe samenwerking met de directie Management Support en Beleidsondersteuning binnen DG HAN

Jobcontext

Interne relaties binnen de organisatie: 

 • Je rapporteert aan de Directeur-Generaal van de DG HAN en staat mee in  contact en permanent overleg met de beleidscel van de minister voor wat betreft de dienstverlening aan personen met een handicap
 • Je leidt en coördineert je directie; je betrekt medewerkers, je staat in voor permanent bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening en de voortdurende verbetering ervan (lerende organisatie)
 • Je bent actief lid van het management team van DG HAN  en neemt in die hoedanigheid verantwoordelijkheid voor het beheer van de hele DG HAN (strategisch plan; opmaak begroting; opmaak personeelsplan,…)
 • Je werkt nauw samen met de directie Management Support en Beleidsondersteuning van de DG HAN ten einde de dienstverlening voortdurend in lijn met het beleid te hebben en de kwaliteit van de dienstverlening goed te kunnen opvolgen en waarborgen; zoals bij voorbeeld op vlak van non-take up, inclusieve communicatie, …
 • Je werkt actief samen met de centrale diensten en met de andere directies  

Interne relaties binnen de federale overheid: 

 • Je werkt met de FOD's en de parastatalen samen (o.m. de Kruispuntbank).
 • Je werkt samen met de Nationale Hoge Raad Personen met een Handicap. De Raad is de partner bij voorkeur bij de voorbereiding van het beleid / optimalisatie van de kwaliteit van dienstverlening aan mensen met een handicap

Externe relaties bij de federale overheid: 

 • Je werkt samen met gemeenten, OCMW's, en mutualiteiten met het oog op een gecoördineerde en kwaliteitsvolle dienstverlening aan personen met een handicap zodat er meer harmonisering komt in de eerste lijn.
 • Je staat in voor het contacteren en rekruteren van aangeduide artsen door middel van uitbouwen van relaties met artsenverenigingen en belangenverenigingen

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden:

1. Als Lid van het management team van DG HAN

Het actief deelnemen aan de activiteiten van het Management Team van de DG HAN teneinde het beleid mee te bepalen.

Mogelijke taken:

 • Rapporteren aan en overleggen met de DG HAN
 • Implementeren van het corporate (FOD) beleid en het beleid inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap
 • Mee opzetten van een geïntegreerd kwaliteitssysteem en monitoringssysteem binnen DG HAN (aangestuurd vanuit de directie Management Support en Beleidsondersteuning)
 • Overleggen en constructief samenwerken met DG en collega's van directie Management Support en Beleidsondersteuning en van de centrale ondersteunende diensten
 • Professioneel imago uitdragen van FOD en DG

2. Als verantwoordelijke van de directie Erkenningen binnen DG Personen met een handicap

Het efficiënt organiseren en plannen van werkzaamheden van de diverse processen: de regionale centra, de expertise inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap, de multidisciplinaire evaluaties, de betalingen en de geschillen teneinde de doelstellingen te halen, en de efficiëntie en kwaliteit voortdurend te optimaliseren. Het gevoerde intern beleid ademt het inclusief beleid ten aanzien van personen met een handicap in alle dimensies uit

Mogelijke taken:

 • instaan voor een doeltreffend beheer van personen, financiële middelen en ICT
 • plannen ontwikkelen, uitvoeren, evalueren en aanpassen; het strategisch en operationeel plan schrijven, opvolgen en erover rapporteren in lijn met de politieke verklaringen van de regering en de minister
 • instaan voor de organisatiebeheersing (risico-analyse, artikel 7)
 • de prestatie-indicatoren definiëren, opvolgen en evalueren
 • permanent verbeteren van de processen, organisatiestructuur en –cultuur, o.m. de klantvriendelijkheid en de kwaliteit van de dienstverlening
 • een goede samenwerking verzekeren tussen alle medewerkers van het directie (in het bijzonder met de regionale directeurs) en teamgevoel ontwikkelen
 • opzetten en beheren van een kwaliteitssysteem dat de correcte tegemoetkomingen garandeert aan de rechthebbenden
 • instaan voor een klantvriendelijk onthaal van en contact met onze gebruikers, rekening houdend met de aard van hun handicap
 • versterken van de begeleiding van personen met een handicap op het terrein, met het oog op het beter bereiken van deze kwetsbare doelgroep en om te vermijden dat ze hun rechten niet opnemen (“non take up” verminderen)
 • instaan voor kennisbeheer en kennisdeling binnen de directie

3. Als coördinator

De processen en werkzaamheden van de diverse diensten op elkaar afstemmen teneinde gezamenlijk de kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen te bereiken, vastgelegd in het operationeel plan met het oog op een gelijkwaardige behandeling van de burger ongeacht de toegangspoort. De basisprocessen worden uitgevoerd dicht bij de burger, in één van de 11 regionale centra.

Mogelijke taken:

 • Kwaliteitscirkels invoeren met het oog op uniforme procedures en kwaliteitsgarantie in elk van de 11 regionale centre
 • Rapporteren over resultaten en kwaliteit stroomlijnen aan de DG en de beleidscel van de minister;
 • Garanderen van een optimale samenwerking tussen administratieve teams en multidisciplinaire evaluatieteams, dicht bij de burger
 • Waken over de infrastructuur in de regionale centra, zodat ze model kunnen staan op het vlak van toegankelijkheid en inclusief onthaal
 • Geschillenbeheer verder professionaliseren en structureren zodat geschillen als feedbackmechanisme voor het kwaliteitssysteem kunnen gebruikt worden
 • Uitbouwen van capaciteitsmanagement waarbij mensen en middelen in de DG efficiënt en flexibel kunnen worden ingezet waar ze nodig zijn, rekening houdend met de prioriteiten
 • Communicatie met de burgers verzorgen zodat zij maximaal op de hoogte zijn van hun rechten inzake erkenning en tegemoetkoming, en van de manier waarop de rechten kunnen opgenomen worden

4. Als Coach

Op participatieve wijze verantwoordelijkheid geven aan medewerkers en teams, hen optimaal omkaderen en middelen ter beschikking stellen zodat ze op basis van permanente feedback een echte lerende organisatie vorm kunnen geven en er zo toe bijdragen dat ze hun taken op een gemotiveerde wijze uitoefenen en hun prestaties op een hoger niveau worden gebracht.

Mogelijke taken:

 • Garanderen van begeleiding, aansturing, opvolging en waardering van alle medewerkers in de directie; onder meer via kwaliteitsvolle evaluaties
 • Instaan voor coaching van regionale directeurs, teamverantwoordelijken en facilitatoren
 • Talentontwikkeling in het eigen departement verzorgen (opleidingsplan, mobiliteit, promoties, …)
 • Feedback mechanismen en feedbackmethodes stimuleren
 • Optimale inzet en betrokkenheid van alle medewerkers bewaken

5.  Als “gezicht” van de FOD en de DG 

De FOD en de DG vertegenwoordigen in professionele netwerken, en vanuit expertise over voldoende geloofwaardigheid beschikken binnen het brede werkveld teneinde via die partnerschappen een congruente en geharmoniseerde dienstverlening en effectief beleid voor personen met een handicap waar te maken.

Mogelijke taken:

 • Formele en informele contacten met de DG HAN, met de bevoegde beleidscellen en met de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap als formele wettelijke adviesgever
 • Formele en informele contacten met het Belgian Disability Forum en andere vertegenwoordigende organisaties
 • Synergie zoeken met andere diensten binnen het werkveld

Tijdelijke resultaatgebieden:

1. Als Transformatieleider 

Het veranderingstraject binnen DG HAN en de reorganisatie van DG Han vorm geven, sturen en begeleiden, en op deze manier, in nauw overleg met de beleidscel van de minister, in tandem met de voorzitter van het directiecomité, met de DG HAN en met collega's van het management team, alles in het werk stellen om het programma EXCEL-HAN verder uit te voeren en te implementeren voor wat betreft die projecten die impact hebben op de multidisciplinaire evaluaties, communicatie met personen met een handicap en administratief dossierbeheer.

Het transformatietraject bestaat uit een geheel aan diverse projecten die er alle op gericht zijn om DG HAN samen met de medewerkers uit te bouwen tot een “lerende” organisatie die op basis van feedback van stakeholders (beleidscel, Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap, ziekenfondsen, OCMW , …) en van de eigen medewerkers, instaat voor een kwaliteitsvolle uitvoering van het beleid inzake tegemoetkomingen en ook permanent die kwaliteit bewaakt en verbetert. Hiervoor dient een systeem van integrale kwaliteitszorg en -borging uitgewerkt te worden met de ambitie tot certificering van de processen. Verder voorziet het transformatietraject de integratie van de administratieve teams en evaluatieteams in de regionale centra en de evolutie van een medisch model naar een multidisciplinaire benadering van de evaluatie van personen met een handicap. Het is ook de ambitie dat de regionale centra model centra worden op vlak van onthaal en toegankelijkheid voor personen met een handicap. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan een gelijke rechtszekerheid van personen met een handicap, over de regionale centra heen.

Voor deze transformatie wordt jaarlijks 5 miljoen euro extra budget voorzien.

Meer info

 • Voor meer informatie over de inhoud van de functie en het statuut (verloning,…) kan je terecht bij:
  De heer Peter Samyn
  Voorzitter van het directiecomité
  Tel.: 0497/15.12.54
  E-mail: peter.samyn@minsoc.fed.be
 • Voor meer informatie over de selectieprocedure kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be

Werkgever

Personen met een handicap moeten autonoom en volwaardig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. De Directie-generaal Personen met een Handicap (DG HAN) speelt hierin een essentiële rol, onder meer door het versterken van de financiële onafhankelijkheid van personen met een handicap. Onze multidisciplinaire teams evalueren de impact van de handicap op een manier die aansluit op de volwaardige inclusie van alle burgers.
De regering heeft een budget van meer dan 15 MIO euro vrijgemaakt om te investeren in de dienstverlening van DG HAN en in de vernieuwing van de informatica en op die manier DG HAN een extra boost gegeven om terug uit te groeien tot een voorbeeldorganisatie op het vlak van dienstverlening aan burgers, op het vlak van professioneel beheer van de activiteiten en voor wat betreft het verhogen van de adequaatheid van het beleid omtrent de inclusie van personen met een handicap.

We willen hierbij vooral inzetten op aangepaste communicatie met de personen met een handicap, aanwezigheid op het terrein (bijvoorbeeld door zitdagen van sociaal assistenten bij OCMW en gemeenten) en op multidisciplinaire evaluaties waarbij artsen, kinesisten, sociaal werkers, verpleegkundigen, ergotherapeuten en psychologen samenwerken om de impact van de handicap op de burger te evalueren.

Belangrijke uitdagingen zijn verder het terugdringen van de rechten die niet opgenomen worden (non take-up), de uitbouw en promotie van de European Disability Card (EDC) en de toegankelijkheid van de website.

Bij het beleidsvoorbereidend werk wordt ook meer dan in het verleden de blik op de Europese dimensie gericht. De DG ondersteunt de minister en haar beleidscel bij het overleg met de andere beleidsniveaus en bij de uitvoering van het Federaal Actieplan Handicap. Tevens bevordert de DG de samenwerking met (en de ondersteuning van) de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap.

De DG wil in de werking, in de infrastructuur en in het personeelsbeleid een toonbeeld zijn voor de inclusie-gedachte in verband met personen met een handicap.

Werken binnen DG HAN betekent dat je samen met een 300-tal andere collega's elke dag opnieuw aan de slag gaat voor mensen die het door hun handicap minder makkelijk hebben in onze samenleving. Je wordt hierbij ondersteund door de andere departementen van de FOD Sociale Zekerheid:

 • de centrale stafdienst die ondersteuning biedt op het vlak van HR, Budgetbeheer, ICT, Facility, Organisatie en Communicatie
 • de DG Juridische Expertise voor wat betreft complexe juridische vraagstukken en de professionalisering van de geschillen binnen DG HAN
 • De DG Analyse en Monitoring, voor wat betreft het onderbouwen van het beleid en het evalueren van de adequaatheid van het beleid
 • De DG Beleidscoördinatie en Internationale relaties voor wat betreft de ondersteuning bij complexe beleidsprojecten en het overleg met de andere beleidsniveaus op het vlak van het bevorderen van een inclusieve maatschappij voor personen met een handicap

Omvang:

 • Binnen de FOD zelf werken ongeveer 700 mensen. De Directie-generaal Personen met een Handicap telt zo'n 300 medewerkers, waarvan 220 medewerkers in de directie Erkenningen en waarbij nog 100 aangeduide artsen als medewerker kunnen worden beschouwd. Tussen 2022 en 2025 zal het directoraat-generaal worden versterkt met ongeveer 80 extra mensen.
 • Verantwoordelijk voor de directie met ongeveer 220 - 250 medewerkers
 • De behandeling van meer dan 240.000 aanvragen (idem aantal multidisciplinaire onderzoeken) per jaar.
 • De behandeling van meer dan 1700 geschillendossiers inzake Tegemoetkomingen PH per jaar.
 • Verantwoordelijk voor het functioneren van 11 regionale centra

Budget:

Indirect budget: 

 • Tegemoetkomingen aan personen met een handicap (indirect) : 2.402.717.000 EUR (raming 2022)

Direct budget: 

 • Inclusief honoraria voor medische expertise, beheer van geschillen, gratis nummer, diverse bedrijfskosten: 7.945.902 EUR (raming 2022)

Deelnemingsvoorwaarden

COMPETENTIES


FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES

 • Over goede kennis beschikken inzake de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap en de praktische toepassing ervan;
 • Kennis van de structuur en het netwerk van de sector van personen met een handicap;
 • Kennis van de moderne opvatting van handicap en inclusie;
 • Kennis van moderne managementtechnieken binnen een operationele organisatie met decentrale diensten; 
 • Kennis van kwaliteitsbeheer en kennisbeheer;
 • Kennis van veranderingsmanagement, projectmanagement.

GENERIEKE COMPETENTIES GEEVALUEERDE GEDURENDEN DE GEÏNFORMATISEERDE ASSESSMENT


Het geïnformatiseerde assessment georganiseerd voor de wegingsklassen 1, 2 en 3 evalueert de volgende competenties:

 • Beïnvloeden
 • Medewerkers ontwikkelen
 • Relaties leggen
 • Zichzelf ontwikkelen
 • Vernieuwen
 • Bouwen van teams
 • Objectieven behalen

GENERIEKE MANAGEMENT- EN LEIDINGGEVENDE COMPETENTIES GEEVALUEERDE GEDURENDE DE MONDELINGE PROEF

Manier van denken 

 • analytisch vermogen
 • flexibel en vernieuwend denken
 • visie en integratievermogen.

Manier van omgaan binnen de HR-omgeving 

 • coachen, motiveren en ontwikkelen van personeel
 • aansturen van groepen.

Interactie met de omgeving 

 • samenwerken en uitbouwen van netwerken
 • gerichtheid op de burger, de interne klant en de maatschappij.

Doelstellingen 

 • verantwoordelijkheidszin
 • realiseren van doelstellingen
 • overtuigen en onderhandelen.

Varia 

 • mondeling en schriftelijk communiceren
 • loyaliteit en integriteit.

   

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij Selor.
Op de uiterste inschrijvingsdatum, moet je gedurende minstens zes jaar titularis zijn van een functie van niveau A (benoemingsbesluit op te laden in je Mijn Selor-account).
Als je niet gedurende minstens zes jaar titularis bent van een functie van niveau A, dan moet je: 

 • houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van universitair onderwijs of van hoger onderwijs van het academisch niveau (op te laden in je Mijn Selor-account)
 • en minimaal 10 jaar nuttige professionele ervaring hebben  (aan te tonen in de specifieke rubrieken in je Mijn Selor-account).  Onder nuttige professionele ervaring wordt verstaan een ervaring op nationaal en / of internationaal niveau in het domein van sociale bescherming.

GELIJKSCHAKELING EN TAAL DIPLOMA?


Als een diploma vereist is: 

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid (02/553.98.19) en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Aanbod

ARBEIDSVOORWAARDEN

Bruto salaris op jaarbasis, geïndexeerd: 123.451,33 EUR (salarisband 3).

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2, managementfunctie-3) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse. 

TAALVEREISTEN

Om deze managementfunctie uit te kunnen oefenen, dient u, ten laatste 6 maanden na uw aanstelling, op straffe van vroegtijdige beëindiging van uw mandaat, het bewijs leveren van het slagen van de test Art. 10 bis tot vaststelling van de functionele kennis van de tweede landstaal. Deze functionele kennis van de andere taal, aangepast aan de evaluatie, beoogt een actieve en een passieve mondelinge kennis evenals een passieve schriftelijke kennis van deze taal (lezen en analyseren van complexe teksten), met als doel de communicatie en de samenwerking tussen het management, de evaluator en zijn medewerkers te verbeteren.
U kan meer informatie terugvinden via de volgende onderstaande linken.
OPGELET: 

 • Het is ten zeerste aangeraden u vanaf nu in te schrijven voor deze test, want als u niet slaagt voor deze test, kan u deze niet afleggen gedurende de drie volgende kalendermaanden na het ontvangst van het resultaat (ontwikkelingsperiode). Deze periode laat u toe uw taalcompetenties verder te ontwikkelen.

Vrijstellingen: 

Als u titularis bent van een taalcertificaat Art. 7 niveau A (grondige kennis), Artikel 7 niveau B (grondige kennis) of Art. 12 (voldoende kennis van de tweede taal), bent u vrijgesteld van deze proeven. 
Als u twee diploma's van het niveau A(Licentie, master, doctoraat) heeft, de ene verkregen in het Frans en de andere verkregen in het Nederlands, neem dan contact op met taal@selor.be om hen te vragen of u op basis van uw diploma's een vrijstelling kan verkrijgen. 
Inschrijving: 
Ga naar Taaltesten in Mijn Selor en kies : 

 1. bestuurszaken
 2. de taal van je diploma
 3. de taal waarin je getest wil worden. Opgelet: deze test is enkel voor bepaalde federale overheidspersoneelsleden die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken: hij bestaat dus enkel voor het Nederlands en het Frans
 4. artikel 10 bis"

 

AANSTELLINGSVOORWAARDEN

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum: 

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Procedure

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures' in je online-account ‘Mijn Selor' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
  Uitnodigingen - Opgelet! De uitnodigingen voor de proeven krijg je uitsluitend per e-mail en/of je account “Mijn Selor”.
   
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie van de geïnformatiseerde test/assessment/interview waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om zich uit te schrijven uiterlijk de dag voor de proef. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, indien er nog andere sessies beschikbaar zijn en voor zover dat de inschrijvingsperiode voor deze testen niet verlopen is.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in de berichtgeving in je online ‘Mijn Selor' account. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.


 

SELECTIETESTEN

VOORSELECTIE

Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel 

 • op basis van het in jouw “Mijn Selor”-account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze management functie (vereiste ervaring), in jouw “Mijn Selor”-account.

Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in jouw “Mijn Selor”-account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

GEÏNFORMATISEERDE ASSESSMENT: ONGEVEER 4 UUR

De kandidaten die toelaatbaar zijn verklaard leggen een computergestuurde assessmentproef af die de generieke managementcompetenties meet en aangepast is aan het niveau bestaande uit de wegingsklassen 1, 2 en 3. Ter informatie, het Koninklijk Besluit definieert drie niveaus: 

 • 1° het niveau bestaande uit de wegingklassen 6 en 7
 • 2° het niveau bestaande uit de wegingklassen 4 en 5
 • 3° het niveau bestaande uit de wegingklassen 1, 2 en 3.

De geïnformatiseerde assessment bestaat uit twee onderdelen, namelijk een postbakoefening en een situationele beoordelingstest.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Ben je geslaagd voor deze assessmentproef?
Dan kan je deelnemen aan de mondelinge proef.
Dan ontvang je een vrijstelling voor 2 jaar, te rekenen vanaf de dag van slagen voor deze proef. Deze vrijstelling is geldig voor alle andere managementfuncties van hetzelfde niveau of van een lager niveau.

Ben je niet geslaagd voor deze generieke screening?
Dan kan je niet deelnemen aan de mondelinge proef. 
Dan krijg je een competentie-ontwikkelingsperiode van 6 maanden te rekenen vanaf de dag dat je je proef hebt afgelegd. Gedurende deze periode kan je niet deelnemen aan een geïnformatiseerde assessment van hetzelfde niveau of van een hoger niveau.

Ben je houder van een management- of staffunctie van hetzelfde niveau of een hoger niveau dan de functie waarvoor je solliciteert?
Dan ben je vrijgesteld voor de geïnformatiseerde assessment.

INTERVIEW + VOORBEREIDINGSTIJD: ONGEVEER 3U

Deze proef evalueert, uitgaande van een praktijkgeval dat betrekking heeft op de te begeven managementfunctie, zowel de specifieke competenties als de managementvaardigheden vereist voor de uitoefening van deze functie. Je krijgt tijd om je voor te bereiden.

Feedback
Je vraag voor feedback moet schriftelijk gedaan worden, binnen 2 maanden vanaf de datum van de verzending van de eindresultaten (wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur). Je kan onder andere je resultaten van de computergestuurde proef inkijken.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure

Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wil maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden) 

 • Selor informeert je toekomstige werkgever over de arbeidspostaanpassingen die je nodig hebt. Als je wil dat Selor dit voor jou doet, contacteer dan diversity@bosa.fgov.be zodra je weet waar en wanneer je begint te werken. We sturen je dan een aanvraagformulier op.

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

EN NA DE SELECTIEPROCEDURE?

Na het afsluiten van de mondelinge proef en na de vergelijking van de diploma's en verdiensten van de kandidaten, worden de kandidaten ingedeeld: 

 • hetzij in groep A ´zeer geschikt´
 • hetzij in groep B ´geschikt´
 • hetzij in groep C ´minder geschikt´
 • hetzij in groep D ´niet geschikt´.

Deze indeling wordt gemotiveerd. In groep A en groep B worden de kandidaten gerangschikt. Selor deelt het resultaat van de procedure mee volgens het Koninklijk Besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten.

De bevoegde instantie organiseert een aanvullend onderhoud met de kandidaten in groep A “zeer geschikt”. Bij uitputting van de groep A wordt een aanvullend onderhoud georganiseerd met de kandidaten in de groep B “geschikt”. De rekrutering gebeurt met strikte inachtneming van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 29/08/2022, uiterste inschrijvingsdatum. 

 1. Als je nog geen “Mijn Selor”-account hebt, creëer er dan één en vul je online-cv in. Vergeet vooral niet het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit op te laden (zie rubriek ”Profiel” / Deelnemingsvoorwaarden” van de vacature). Andere informatie vind je op de site van Selor.
 2. Je solliciteert online via je “Mijn Selor”-account en je vult de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken in en dit uitsluitend in de taal van de selectieprocedure (in dit geval in het Nederlands).
  Opgelet, bewaar je werk regelmatig! Het is namelijk zo dat na 15 minuten de sessie automatisch afsluit, omdat er geen veranderingen meer worden geregistreerd. Een algemene foutmelding zal verschijnen en de ingevulde gegevens zullen verloren gaan. Dit is een veiligheidsmaatregel voor het geval je je account open laat staan en er iemand anders op je computer werkt.
 3. Wanneer je de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken ingevuld hebt en op de knop “Opslaan” geklikt hebt, vergeet dan niet je kandidatuur te valideren door op de knop “Mijn kandidatuur valideren” (bovenaan op uw scherm) te klikken. Opgelet! Deze knop verschijnt enkel wanneer je voldoende ervaringsjaren ten aanzien van de deelnemingsvoorwaarden hebt vermeld.

Je kan de informatie in je online-CV en in de specifieke rubrieken tot aan de uiterste inschrijvingsdatum aanpassen. In dit geval, vergeet echter niet om je kandidatuur op te slaan na elke aanpassing in je Mijn Selor-account. Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel 

 • op basis van het in jouw “Mijn Selor”-account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze management functie (vereiste ervaring), in jouw “Mijn Selor”-account.

Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in jouw “Mijn Selor”-account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

Je kan niet solliciteren via fax, e-mail of elk ander communicatiemiddel.

Bij het niet respecteren van de procedure, zal je kandidatuur niet in aanmerking worden genomen.

Diploma en /of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om deze documenten op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de selectie.

Extra info

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel.
Voor meer informatie kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Pascale Pikula
  Een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger is de belangrijkste motivatie voor mijn werk bij de FOD.
  Pascale Pikula
  ICT medewerker
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Pascale Pikula
 • Portret Evi
  Ik vind mijn job boeiend omdat ze véél variatie biedt.
  Evi
  Maatschappelijk werker
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Evi
 • Portret Ann Hombroux
  Ik maak een verschil door er voor te zorgen dat juiste hulp bij de juiste persoon terechtkomt en dat geeft op het einde van de dag een voldaan gevoel.
  Ann Hombroux
  Arts-coördinator
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Ann Hombroux
 • Portret Sébastien Bastaits
  Het doet mij deugd dat onze jaarlijkse analyse regelmatig wordt geciteerd.
  Sébastien Bastaits
  Medewerker statistiek
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Sébastien Bastaits
 • Icoon medewerker zonder foto
  Als ik door even de tijd te nemen iemand kan helpen terug wat perspectief te zien, dan weet ik weer waarom ik deze job heb gekozen!
  Emilie
  Maatschappelijk werker
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Emilie
 • Icoon medewerker zonder foto
  Soms krijg ik bloemen van mensen bij wie de aanvraag is afgehandeld, of ze sturen een vriendelijk bedankingsmailtje. Dat doet goed!
  Els Coddens
  Assistent in de evaluatie van de handicap
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Els Coddens
 • Portret Thierry
  Wij werken op regelmatige uren, waardoor wij ons privé- en beroepsleven beter kunnen combineren.
  Thierry
  Arts
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Thierry