Administrateur-generaal van de Fiscaliteit (m/v/x)

FOD Financiën

Selectiecode

ANG22737

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Mandaat

Functieniveau

A5

Type aanwerving

Managementselectie

Duur

Niet van toepassing

Voltijds/deeltijds

Niet van toepassing

Jobinhoud

Doel van de job

Als manager is de Administrateur-generaal van de Fiscaliteit verantwoordelijk voor het behalen van de vooropgestelde resultaten en doelstellingen binnen de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en voor het optimaal beheer van de ter beschikking gestelde middelen. Hij coördineert en volgt de dagelijkse werking op met het oog op de correcte uitvoering van de kernopdrachten.

Als lid van het Directiecomité is hij verantwoordelijk voor het realiseren van het vooropgestelde strategische beleid en het behalen van de doelstellingen van de FOD Financiën.
De Administrateur-generaal van de Fiscaliteit verzekert de ontwikkeling van een strategische visie voor de Algemene Administratie van de Fiscaliteit, waarbij het beleid en de doelstellingen op FOD-niveau en de nationale en internationale afspraken en verplichtingen, met betrekking tot de domeinen waarvoor de Algemene Administratie van de Fiscaliteit bevoegd is, als te respecteren uitgangspunten gelden.

Jobcontext

Interne relaties binnen de organisatie: 

 • Rapporteert aan de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën met betrekking tot de uitvoering van het strategisch plan en het operationeel plan;
 • Maakt deel uit van het Directiecomité en draagt zo bij tot de realisatie van de vooropgestelde (strategische en operationele) doelstellingen en het beleid van de FOD Financiën;
 • Geeft leiding aan de hoofden van de administraties en diensten van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit, gericht op de efficiënte en kwaliteitsvolle uitvoering van de kernopdrachten en de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen;
 • Verzekert de samenwerking tussen de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en de Beleidscellen;
 • Verzekert de samenwerking tussen de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en –ondersteuning, de Dienst Strategische Coördinatie en Communicatie en de Dienst Multikanaal Dienstverlening, in het kader van de gedefinieerde matrixrelaties, met het oog op de implementeerbaarheid van het beleid en het effectief operationaliseren ervan;
 • Verzekert de samenwerking tussen de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en de Stafdiensten Personeel en Organisatie, Informatie- en Communicatietechnologie en Begroting en Beheerscontrole, in het kader van de gedefinieerde matrixrelaties, met het oog op de optimale aanwending van de beschikbare middelen;
 • Organiseert de nodige samenwerking met de andere Algemene Administraties binnen de FOD Financiën en in het bijzonder met de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie en de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering.

Interne relaties binnen de federale overheid: 

 • Werkt samen met de andere FOD's/POD's en met andere overheidsadministraties voor de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen.

Externe relaties bij de federale overheid: 

 • Vertegenwoordigt de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de FOD Financiën in haar betrekkingen met andere binnen- of buitenlandse overheidsdiensten en –instellingen, overeenkomstig de richtlijnen van het Directiecomité van de FOD Financiën;
 • Vertegenwoordigt de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de FOD Financiën in haar betrekkingen met experten en partners, beroepsorganisaties (vertegenwoordigers van de economische beroepen) en de overige stakeholders (zoals onder meer particulieren,  zelfstandigen en vrije beroepen, ondernemingen, vzw's, … ) overeenkomstig de richtlijnen van het Directiecomité van de FOD Financiën.

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden: 

 • Als lid van het Directiecomité bijdragen aan de ontwikkeling en de uitvoering van het strategisch plan en het operationeel plan met het oog op het realiseren van het beleid en de strategische prioriteiten van de Minister van Financiën en van het Directiecomité;
 • Coördineren van de ontwikkeling, de implementatie, de evaluatie en de aanpassing van het bestuursplan van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit wat betreft zijn bevoegdheid;
 • Aansturen van de operationele (lijn) diensten, als manager en binnen de perken van de toegekende middelen, teneinde de dienst inzake inkomensbelastingen en BTW (met uitzondering bij uitvoer en invoer) effectief, efficiënt en kwaliteitsvol uit te voeren:
  • Bijstaan van particulieren (loontrekkenden, gepensioneerden, genieters van een vervangingsinkomen, enz.) in het vervullen van hun fiscale verplichtingen, het verwerken van hun aangiften en het uitvoeren van controles en opsporingen (in het kader van de aangiften) en het behandelen van de gerelateerde geschillen;
  • Bijstaan van KMO's, eenmansbedrijven en zelfstandigen in het vervullen van hun fiscale verplichtingen, het verwerken van hun aangiften en het uitvoeren van controles en opsporingen (in het kader van de aangiften) en het behandelen van de gerelateerde geschillen;
  • Bijstaan van grote bedrijven in het vervullen van hun fiscale verplichtingen, het verwerken van hun aangiften en het uitvoeren van controles en opsporingen (in het kader van de aangiften) en het behandelen van de gerelateerde geschillen.
 • Organiseren en aansturen – als manager en eerste evaluator in het kader van de gedefinieerde matrixrelaties – van de coördinatiediensten op het niveau van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en het organiseren, evalueren en eventueel bijsturen van de vereiste interactie tussen deze diensten en de lijndiensten (Particulieren, KMO en Grote Ondernemingen) met het oog op de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen:
  • ‘Operationele Expertise en Ondersteuning', verantwoordelijk voor:
   • De coördinatie en het bewaken van de coherentie van de toepassing van de overheidsbeslissingen, wetten en reglementen binnen de verschillende uitvoerende entiteiten van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit;
   • Het bepalen van de wijze waarop de coherentie van de interacties tussen de diverse doelgroepen zal bewaakt en behouden worden en dit zowel op het vlak van de dienstverlening als de controle, rekening houdend met de gecoördineerde en op het beleid afgestemde doelgroepenstrategie van de FOD Financiën; 
   • Het voeren van een gericht risicobeheer in functie van de specifieke opdrachten van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en in aansluiting op het integraal risicobeleid van de FOD Financiën.
  • ‘Operationele Coördinatie en Communicatie', verantwoordelijk voor:
   • Begeleiden en ondersteunen van het management bij het definiëren en opvolgen van de uitvoering van de organisatie- en moderniseringsstrategie;
   • De communicatie-initiatieven eigen aan de Algemene Administratie van de Fiscaliteit met in acht name van het communicatiekader en –strategie van de FOD Financiën.
 • Ondersteunen en nauw samenwerken – als manager en tweede evaluator in het kader van de gedefinieerde matrixrelaties – met de Cel Beheerscontrole en de ICT-Business partner in functie van de vooropgestelde doelstellingen binnen de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en in lijn met het beleid van de FOD Financiën;
 • Resultaatsgericht aansturen, evalueren en ontwikkelen van de directe medewerkers met het oog op het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen;
 • Aanmoedigen van de noodzakelijke veranderingstrajecten, onder andere door een gericht veranderbeheer en het aansturen van de medewerkers met het oog op de realisatie van de noodzakelijke veranderingen, door het vervullen van het sponsorschap binnen projecten en door de actieve deelname aan de stuurgroepen, binnen de Algemene Administratie van de Fiscaliteit;
 • Dragen van de eindverantwoordelijkheid inzake de dienstverlening;
 • Samenwerken met de externe relaties buiten de FOD Financiën bij de uitvoering van de kerntaken;
 • Organiseren en aansturen van het structureel overleg met alle relevante stakeholders (zoals onder meer experten en partners, beroepsorganisaties, vertegenwoordigers van de economische beroepen, particulieren, zelfstandigen en vrije beroepen, ondernemingen, vzw's, … ) evenals het opstellen van een gedragscode.

Meer info

 • Voor meer informatie over de inhoud van de functie en het statuut (verloning,…) kan je terecht bij:
  De heer Hans D'HONDT
  Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën
  Tel.: 02/576.69.21
  E-mail: hans.dhondt@minfin.fed.be

 

Werkgever

Door het uitvoeren van zijn kernopdrachten draagt de FOD Financiën bij tot het economisch en sociaal welzijn van iedere burger en onderneming en bouwt hij mee aan een gezonde, veilige en toekomstgerichte samenleving. De FOD Financiën is transparant, past de fiscaliteit correct toe en zorgt voor rechtszekerheid en financiële stabiliteit.

De FOD Financiën staat in voor verschillende opdrachten:

 • een tijdige en juiste heffing, inning en invordering van de belastingen;
 • de optimale financiering van de staat met het verzekeren van het evenwicht van de Thesaurie;
 • de rechtszekerheid van de juridische omloop van goederen door het verstrekken van patrimoniumdata;
 • toezicht uitoefenen op de in-, door- en uitvoer van goederenstromen;
 • bijdragen tot het voorkomen en het bestrijden van elke vorm van fraude en misdrijven binnen zijn bevoegdheidsdomeinen;
 • verstrekken van beleidsexpertise en -ondersteuning.

Vier waarden staan centraal bij de FOD Financiën en bij de uitvoering van zijn kernopdrachten. Zijn medewerkers zijn dienstbaar, correct, integer en gedreven. De FOD Financiën voert zijn kernopdrachten uit met belang voor maatschappelijk verantwoord ondernemen door bij te dragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties.


Omvang:
Omvang van de organisatie 

 • Aantal medewerkers binnen de FOD Financiën: 19470 VTE
 • Aantal medewerkers binnen de Algemene Administratie van de Fiscaliteit: 6990 VTE

Budget

 • Totaal functioneringsbudget van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit: 578.700.000 €
 • Eigen werkingsbudget: 247.000 €

Deelnemingsvoorwaarden

COMPETENTIES


FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES

 • Grondige kennis van en inzicht in moderne managementprincipes;
 • Grondige kennis van de grondbeginselen van de fiscaliteit in Belgisch, Europees en internationaal perspectief;
 • Goede kennis van het Belgisch institutioneel kader, voornamelijk op het niveau van de relatie van de FOD Financiën ten overstaan van andere publieke actoren, in het bijzonder wat het domein van de fiscaliteit betreft;
 • Goed inzicht in het politiek besluitvormingsproces.

GENERIEKE COMPETENTIES GEEVALUEERDE GEDURENDEN DE GEÏNFORMATISEERDE ASSESSMENT

Het geïnformatiseerde assessment georganiseerd voor de wegingsklassen 6 en 7 evalueert de volgende competenties:

 • Beïnvloeden
 • Netwerken
 • Organisatiebetrokkenheid tonen
 • Zichzelf ontwikkelen
 • Vernieuwen
 • Beheren van de organisatie
 • Objectieven behalen.

GENERIEKE MANAGEMENT- EN LEIDINGGEVENDE COMPETENTIES GEEVALUEERDE GEDURENDE DE MONDELINGE PROEF

Manier van denken 

 • analytisch vermogen
 • flexibel en vernieuwend denken
 • visie en integratievermogen.

Manier van omgaan binnen de HR-omgeving 

 • coachen, motiveren en ontwikkelen van personeel
 • aansturen van groepen.

Interactie met de omgeving 

 • samenwerken en uitbouwen van netwerken
 • gerichtheid op de burger, de interne klant en de maatschappij.

Doelstellingen 

 • verantwoordelijkheidszin
 • realiseren van doelstellingen
 • overtuigen en onderhandelen.

Varia 

 • mondeling en schriftelijk communiceren
 • loyaliteit en integriteit.

   

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij Selor. 

Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je 

 • houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van universitair onderwijs of van hoger onderwijs van het academisch niveau (op te laden in je online account) of titularis zijn van een functie van niveau A (benoemingsbesluit op te laden in je online account).
 • EN over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of minimaal 10 jaar nuttige professionele ervaring hebben  (aan te tonen in de specifieke rubrieken in je online account)
  • Onder managementervaring wordt verstaan een ervaring inzake beheer in een overheidsdienst of een organisatie uit de privésector.
  • Onder nuttige professionele ervaring wordt verstaan een ervaring op nationaal en/of internationaal niveau in het domein van de fiscaliteit (dit wil zeggen in het domein van de belastingen op de inkomsten van vennootschappen, in het domein van de belastingen op de inkomsten van rechtspersonen, in het domein van de belastingen op de inkomsten van particulieren, in het domein van de belasting over de toegevoegde waarde (BTW), in het domein van de diverse taksen).

GELIJKSCHAKELING EN TAAL DIPLOMA?

Als een diploma vereist is: 

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid (02/553.98.19) en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Aanbod

ARBEIDSVOORWAARDEN

Bruto salaris op jaarbasis, geïndexeerd: 196.376,60 EUR (salarisband 6).

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2, managementfunctie-3) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse. 

TAALVEREISTEN

Om deze managementfunctie/staffunctie uit te kunnen oefenen, dient u, ten laatste 6 maanden na uw aanstelling, op straffe van vroegtijdige beëindiging van uw mandaat, het bewijs leveren 

 • van het slagen van een test Art. 11 bis die betrekking heeft op de kennis van de tweede landstaal, aangepast aan een taak die de eenheid van de rechtspraak moet verzekeren;
 • EN van het slagen van een test Art. 10 bis tot vaststelling van de functionele kennis van de tweede landstaal. Deze functionele kennis van de andere taal, aangepast aan de evaluatie, beoogt een actieve en een passieve mondelinge kennis evenals een passieve schriftelijke kennis van deze taal (lezen en analyseren van complexe teksten), met als doel de communicatie en de samenwerking tussen het management, de evaluator en zijn medewerkers te verbeteren.

U heeft er bijgevolg baat bij om u zo snel mogelijk voor de taaltest in te schrijven, bijvoorbeeld parallel met de selectie, teneinde uw dossier te vervolledigen en om tijdig te voldoen aan de taalvereisten gerelateerd aan deze functie. 
U kan meer informatie terugvinden via de volgende onderstaande linken. 

OPGELET: 

 • U dient eerst de test met betrekking tot de eenheid van de rechtspraak af te leggen en te slagen (Art. 11 bis) en vervolgens de test met betrekking tot de functionele kennis (Art. 10 bis). U dient noodzakelijkerwijs deze volgorde te respecteren.
 • Het is ten zeerste aangeraden u vanaf nu in te schrijven voor deze testen.
  • Als u niet slaagt voor het Art. 11 bis (eenheid van rechtspraak), kan u deze dadelijk opnieuw afleggen zonder competentie-ontwikkelingsperiode.
  • Als u niet slaagt voor het Art. 10 bis (evaluatietaak), kan u de test niet afleggen gedurende de drie volgende kalendermaanden na het ontvangst van het resultaat (ontwikkelingsperiode). Deze periode laat u toe uw taalcompetenties verder te ontwikkelen.

Vrijstellingen: 
Als u titularis bent van een taalcertificaat Art. 7 niveau A (grondige kennis), Artikel 7 niveau B (grondige kennis) of Art. 12 (voldoende kennis van de tweede taal), bent u vrijgesteld van deze proeven. 
Als u twee diploma's van het niveau A (Licentie, master, doctoraat) heeft, de ene verkregen in het Frans en de andere verkregen in het Nederlands, neem dan contact op met taal.NL@bosa.fgov.be om hen te vragen of u op basis van uw diploma's een vrijstelling kan verkrijgen. 
Inschrijving: 
Ga naar Taaltesten in Mijn Selor en kies: 

 1. bestuurszaken
 2. de taal van je diploma
 3. de taal waarin je getest wil worden. Opgelet: deze test is enkel voor bepaalde federale overheidspersoneelsleden die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken: hij bestaat dus enkel voor het Nederlands en het Frans
 4. "artikel 11 bis" of "artikel 10 bis"
   

AANSTELLINGSVOORWAARDEN

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum: 

 • de Belgische nationaliteit hebben
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Procedure

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Screeningsprocedures' in je online-account (‘Mijn Dossier') om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
  Uitnodigingen - Opgelet! De uitnodigingen voor de proeven krijg je uitsluitend per e-mail en/of je online account.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie van de geïnformatiseerde test/assessment/interview waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om zich uit te schrijven uiterlijk de dag voor de proef. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, indien er nog andere sessies beschikbaar zijn en voor zover dat de inschrijvingsperiode voor deze testen niet verlopen is.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in de berichtgeving in je online ‘Mijn Selor' account. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.


 

SELECTIETESTEN

VOORSELECTIE

Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel 

 • op basis van het in jouw online account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze management functie (vereiste ervaring), in jouwonline account.

Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in jouw “Mijn Selor”-account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

GEÏNFORMATISEERDE ASSESSMENT: ONGEVEER 4 UUR

De kandidaten die toelaatbaar zijn verklaard leggen een computergestuurde assessmentproef af die de generieke managementcompetenties meet en aangepast is aan het niveau bestaande uit de wegingsklassen 6 en 7. Ter informatie, het Koninklijk Besluit definieert drie niveaus: 

 • 1° het niveau bestaande uit de wegingklassen 6 en 7
 • 2° het niveau bestaande uit de wegingklassen 4 en 5
 • 3° het niveau bestaande uit de wegingklassen 1, 2 en 3.

De geïnformatiseerde assessment bestaat uit twee onderdelen, namelijk een postbakoefening en een situationele beoordelingstest.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Ben je geslaagd voor deze assessmentproef?
Dan kan je deelnemen aan de mondelinge proef.
Dan ontvang je een vrijstelling voor 2 jaar, te rekenen vanaf de dag van slagen voor deze proef. Deze vrijstelling is geldig voor alle andere managementfuncties van hetzelfde niveau of van een lager niveau.

Ben je niet geslaagd voor deze generieke screening?
Dan kan je niet deelnemen aan de mondelinge proef. 
Dan krijg je een competentie-ontwikkelingsperiode van 6 maanden te rekenen vanaf de dag dat je je proef hebt afgelegd. Gedurende deze periode kan je niet deelnemen aan een geïnformatiseerde assessment van hetzelfde niveau of van een hoger niveau.

Ben je houder van een management- of staffunctie van hetzelfde niveau of een hoger niveau dan de functie waarvoor je solliciteert?
Dan ben je vrijgesteld voor de geïnformatiseerde assessment.

INTERVIEW + VOORBEREIDINGSTIJD: ONGEVEER 3 UUR

Deze proef evalueert, uitgaande van een praktijkgeval dat betrekking heeft op de te begeven managementfunctie, zowel de specifieke competenties als de managementvaardigheden vereist voor de uitoefening van deze functie. Je krijgt tijd om je voor te bereiden.
Feedback
Je vraag voor feedback moet schriftelijk gedaan worden, binnen 2 maanden vanaf de datum van de verzending van de eindresultaten (wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur). Je kan onder andere je resultaten van de computergestuurde proef inkijken.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure

Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wil maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden) 

 • Selor informeert je toekomstige werkgever over de arbeidspostaanpassingen die je nodig hebt. Als je wil dat Selor dit voor jou doet, contacteer dan diversity@bosa.fgov.be zodra je weet waar en wanneer je begint te werken. We sturen je dan een aanvraagformulier op.

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

EN NA DE SELECTIEPROCEDURE?

Na het afsluiten van de mondelinge proef en na de vergelijking van de diploma's en verdiensten van de kandidaten, worden de kandidaten ingedeeld: 

 • hetzij in groep A 'zeer geschikt'
 • hetzij in groep B 'geschikt'
 • hetzij in groep C 'minder geschikt'
 • hetzij in groep D 'niet geschikt'.

Deze indeling wordt gemotiveerd. In groep A en groep B worden de kandidaten gerangschikt. Selor deelt het resultaat van de procedure mee volgens het Koninklijk Besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten. De bevoegde instantie organiseert een aanvullend onderhoud met de kandidaten in groep A “zeer geschikt”. Bij uitputting van de groep A wordt een aanvullend onderhoud georganiseerd met de kandidaten in de groep B “geschikt”.
De rekrutering gebeurt met strikte inachtneming van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.
Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte? 
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid? 
Kijk op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 01/12/2022, uiterste inschrijvingsdatum. Wacht niet tot het laatste moment om je in te schrijven.

Je moet absoluut onderstaande inschrijvingsprocedure volgen, anders zal je kandidatuur niet in aanmerking worden genomen.

 1. Als je nog geen online account hebt, maak er dan een aan. Vergeet vooral niet het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit op te laden (zie rubriek 'Profiel'/'Deelnemingsvoorwaarden' van de vacature).
  Je moet deze documenten eerst uploaden.
 2. Klik op de knop 'Solliciteren' van de vacature. Klik dan op 'Mijn kandidatuur valideren'. Als je de vereiste documenten (stap 1) al hebt opgeladen in je account, zal je een bericht ontvangen in je account, onder 'Berichten en taken', waarin je wordt gevraagd om de specifieke rubrieken voor deze vacature in te vullen in je online account, onder 'Screeningsprocedures'. Je krijgt dit bericht ook per e-mail.
 3. Vul de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken in en dit uitsluitend in de taal van de selectieprocedure (in dit geval in het Nederlands). 
  Opgelet, bewaar je werk regelmatig (knop 'Opslaan' onderaan links)!

Tot aan de uiterste inschrijvingsdatum kan je de informatie in je online account en in de specifieke rubrieken aanpassen. Vergeet niet om je kandidatuur op te slaan na elke aanpassing in je online account.

Het DG R&O gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel:

 • op basis van het in jouw online account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze managementfunctie (vereiste ervaring), in jouw online account.

Er wordt enkel rekening gehouden met de informatie zoals die verschijnt in jouw online account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

Je kan niet solliciteren via e-mail of elk een ander communicatiemiddel.


Diploma en /of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om deze documenten op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon bij de FOD BOSA (zie 'Contactgegevens'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de selectie.

Extra info

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel.
Voor meer informatie kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Hilde Bogaerts
  Ik geloof dat je een ander pas volledig kan begrijpen en helpen als je hetzelfde hebt meegemaakt.
  Hilde Bogaerts
  Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting
  -
  FOD Financiën
  More about Hilde Bogaerts
 • Portret Gaëtan Crepin
  Je hebt heel wat mooie projecten zoals Tax-on-web, SEDA voor de douane en nog andere voor het kadaster.
  Gaëtan Crepin
  Functioneel analist
  -
  FOD Financiën
  More about Gaëtan Crepin
 • Portret Gamal Khaldi
  Dankzij een cultuur waarin interne mobiliteit zijn plaats heeft, kan je je makkelijk gaan toeleggen op een andere rol.
  Gamal Khaldi
  Verantwoordelijke databeheer
  -
  FOD Financiën
  More about Gamal Khaldi
 • Portret Hans D'Hondt
  We zijn van een formele top-down hiërarchie overgestapt naar een model dat mensen als volwassenen behandelt en gebaseerd is op vertrouwen en accountability.
  Hans D'Hondt
  Voorzitter van het Directiecomité
  -
  FOD Financiën
  More about Hans D'Hondt
 • Portret Angélique Minacapelli
  Voor mijn leidinggevende ben ik een stagiair als een ander.
  Angélique Minacapelli
  Expert beheer van juridische dossiers
  -
  FOD Financiën
  More about Angélique Minacapelli
 • Portret Franck Drossart
  Bij de overheid krijg ik alle kansen om mezelf te ontplooien.
  Franck Drossart
  Douanier gespecialiseerd in fraudebestrijding
  -
  FOD Financiën
  More about Franck Drossart