Algemeen directeur (m/v/x)

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

Selectiecode

ANG22739

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Mandaat

Functieniveau

A5

Type aanwerving

Managementselectie

Duur

Bepaalde duur

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Doel van de job

Een strategische visie ontwikkelen voor de KMKG en de uitvoering coördineren van het strategisch plan en de operationele plannen teneinde de aan de KMKG opgedragen opdrachten voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren, en, bij te dragen aan het realiseren van de strategische visie en-doelstellingen van de POD Wetenschapsbeleid in zijn geheel. 

Context van de functie

Interne relaties binnen de organisatie: 

 • Je leidt de directieraad van de KMKG en je zorgt voor het beheer en de coördinatie van de werking van de verschillende diensten;
 • Je bent belast met het vicevoorzitterschap van de wetenschappelijke raad van de KMKG;
 • Je bent verantwoordelijk voor de rapportering van de wetenschappelijke jury van de KMKG;
 • Je bent bevoegd met de ordonnantie van de KMKG en lid van de beheerscommissie van de desbetreffende Staatsdienst met afzonderlijk beheer;
 • Je bent belast met het voorzitterschap van het basisoverlegcomité van de KMKG.

Interne relaties binnen de federale overheid: 

 • Je rapporteert aan de Voorzitter van het Directiecomité van de POD Wetenschapsbeleid;
 • Je werkt nauw samen met de directies van de POD Wetenschapsbeleid en de algemene directies van andere federale wetenschappelijke instellingen in het kader van de ontwikkeling van de strategische visie voor het federaal wetenschapsbeleid en de uitvoering van de strategische en operationele;
 • Je vertegenwoordigt de KMKG in de besluitvormings-, coördinatie- en adviesorganen van de POD Wetenschapsbeleid en de federale overheid;
 • Je vertegenwoordigt de KMKG in het kader van samenwerkings- of partnerschapsovereenkomsten.

Externe relaties bij de federale overheid: 

 • Je bent belast met de vertegenwoordiging bij en met de samenwerking van de KMKG met de Belgische, Europese en internationale organisaties, actoren en universiteiten dewelke betrokken zijn in de aangelegenheden die tot de opdrachten van de KMKG behoren.

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden: 

 • Binnen de KMKG ontwikkel je een strategische visie die bijdraagt tot deze die door de POD Wetenschapsbeleid in zijn geheel is ontwikkeld;
 • Je leidt en stuurt de KMKG en garandeert de uitvoering van strategische en operationele plannen om bij te dragen tot de verwezenlijking van de specifieke doelstellingen van de KMKG en de transversale doelstellingen van de POD Wetenschapsbeleid;
 • Je werkt mee aan het versterken van de eenheid binnen de POD Wetenschapsbeleid door activiteiten en middelen van de KMKG te bundelen;
 • Je draagt bij tot de modernisering van de KMKG en de POD Wetenschapsbeleid, waarbij erop wordt toegezien dat de gestelde doelen worden bereikt;
 • Je leidt, motiveert, biedt ontwikkelingsmogelijkheden en evalueert jouw directe medewerkers om de gestelde doelen te bereiken;
 • Je voert een inclusief en divers personeelsbeleid om gelijke kansen te garanderen;
 • Je organiseert, beheert en zorgt voor de permanente monitoring van de organisatie om te garanderen dat de doelstellingen worden verwezenlijkt binnen de ter beschikking gestelde budgettaire middelen;
 • Je ontwikkelt en/of consolideert de interne en externe communicatie van de KMKG.
 • Je beheert en valoriseert de federale kunst- en geschiedeniscollecties en via de musea vervul je een sensibiliseringsopdracht;
 • Je stuurt en leidt de verschillende vestigingen bestaande uit het Jubelparkmuseum, het Muziekinstrumentenmuseum (MIM), de Hallepoort, het Chinees Paviljoen en de Japanse Toren

Tijdelijke resultaatgebieden: 

In het kader van de hernieuwing van het strategisch plan die wordt opgesteld:

 • De uitvoering van de drie strategische ambities van het strategisch plan:
  • Aanpassen van de werkorganisatie door synergieën in de ondersteunende diensten te bevorderen, teneinde toegevoegde waarde te verkrijgen via een eenvoudigere, digitale en flexibele structuur;
  • Versterken van de wetenschappelijke synergieën in het kader van een algemene wetenschappelijke strategie voor de POD en de federale wetenschappelijke instellingen door de ambities van de nieuwe organisatiestructuur te integreren;
  • Ontwikkelen van synergieën in het beheer van het publiek en de collecties door middel van gemeenschappelijke ondersteunende diensten, teneinde het publiek de beste dienstverlening te bieden en de valorisatie en instandhouding van ons erfgoed te garanderen.
 • De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis integreren in het ambitieuze renovatie- en herbestemmingsproject Cinquantenaire/Bicentenaire.

Werkgever

De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG), een wetenschappelijke instelling die afhangt van de Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid (www.belspo.be), zijn een groep van Brusselse musea: het Jubelparkmuseum, het Muziekinstrumentenmuseum, de Musea van het Verre Oosten en de Hallepoort. Zij herbergen een van de grootste en meest verscheiden kunstcollecties van België. Het Jubelparkmuseum stelt een ruim aanbod van voorwerpen uit de vijf continenten voor. De collecties zijn in vier departementen opgedeeld: (1) Oudheid (2), Europese kunstnijverheden (3), Nationale archeologie en niet-Europese beschavingen (4) en Muziekinstrumenten.

In het kader van haar opdrachten is de KMKG belast met de verwerving en de conservering van kunstwerken en documenten van wetenschappelijk en museaal belang op het gebied van de prehistorie, de oudheid, de nationale archeologie, de niet-Europese beschavingen, de decoratieve, industriële en technische kunsten, de Europese etnologie en de muziekinstrumenten. Zij stelt haar collecties open voor het publiek door representatieve stukken van haar rijke collectie tentoon te stellen in musea en tijdelijke tentoonstellingen.    Door haar onderzoek en wetenschappelijke diensten is de KMKG een belangrijke speler in de wetenschappelijke wereld. 
Een volledige omschrijving van de opdrachten van de KMKG is opgenomen in het Koninklijk besluit van 8 augustus 1835 houdende oprichting als wetenschappelijke instelling van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 8 april 2002, 14 maart 2005 en 17 mei 2018.

Meer informatie kan worden geraadpleegd op de website van het de KMKG: www.kmkg-mrah.be

Omvang:

Begroting:

 • Jaarlijks budget van de KMKG: ongeveer 17,5 miljoen EUR waarvan 75% uit de dotatie van de POD Wetenschapsbeleid en 25% uit eigen inkomsten.

Personeel:

 • Aantal medewerkers bij de KMKG: 218 (inclusief 62 leden van het wetenschappelijk personeel)

Competenties

Generieke competenties die geëvalueerd worden tijdens het computergestuurde assessment

Het computergestuurde assessment georganiseerd voor de wegingsklassen 4 en 5 evalueert de volgende competenties:

 • Beïnvloeden

 • Netwerken

 • Teams aansturen

 • Zichzelf ontwikkelen

 • Vernieuwen

 • Beheren van de dienst

 • Objectieven behalen

Specifieke competenties die geëvalueerd worden tijdens de mondelinge test

 • Je kan een strategische visie ontwikkelen met betrekking tot de opdrachten van de KMKG en voor wetenschappelijke en museale synergieën;
 • Je hebt een goede kennis van de relevante Belgische, Europese en internationale actoren op de activiteitengebieden van de KMKG;
 • Je hebt een goede kennis van de opdrachten en de werking (managementstructuur enz.) van de KMKG;
 • Je hebt een goede kennis van de relevante wetten en reglementen op de gebieden die aan de specifieke opdrachten van de KMKG zijn gelinkt;
 • Je kan de wetenschappelijke vraagstukken van de KMKG doorgronden en doeltreffend interageren en communiceren met het wetenschappelijk personeel van de KMKG en met externe belanghebbenden. 

Generieke competenties inzake management en leidinggeven die geëvalueerd worden tijdens de mondelinge test

Manier van denken

 • Analytisch vermogen
 • Flexibel en vernieuwend denken
 • Visie en integrerend vermogen.

 

Manier van omgaan binnen de HR-omgeving

 • Coachen, motiveren en ontwikkelen van personeel
 • Aansturen van groepen.

 

Interactie met de omgeving

 • Samenwerken en uitbouwen van netwerken
 • Gerichtheid op de burger, de interne klant en de maatschappij.

 

Doelstellingen

 • Verantwoordelijkheidszin
 • Realiseren van doelstellingen
 • Overtuigen en onderhandelen.

 

Varia

 • Mondeling en schriftelijk communiceren
 • Loyaliteit en integriteit.

Deelnemingsvoorwaarden

De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedure van het DG R&O (Rekrutering en Ontwikkeling) van de FOD Beleid en Ondersteuning.

Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je:

 • ·       
  houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van het universitair onderwijs of van het hoger onderwijs van academisch niveau of houder zijn van een functie van niveau A bij het federaal administratief openbaar ambt (diploma en/of benoemingsbesluit op te laden in je online account).

 • en over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of over minstens 10 jaar nuttige professionele ervaring beschikken (aan te tonen in de specifieke rubrieken in je online account).
  • Onder managementervaring wordt verstaan ervaring inzake beheer van een overheidsdienst van welke aard ook, een wetenschappelijke of culturele instelling of een museum, een universiteit, een onderzoekslaboratorium of een organisatie uit de private sector.
  • Onder nuttige professionele ervaring wordt verstaan de uitoefening van een functie van niveau A of gelijkgesteld daaraan in een overheidsdienst van welke aard ook, een wetenschappelijke of culturele instelling of een museum, een universiteit, een onderzoekslaboratorium of een organisatie uit de private sector.
  • Bovendien dient de kandidaat voor een functie van algemeen directeur te beschikken over een wetenschappelijke ervaring door houder te zijn van een diploma dat verband houdt met een van de opdrachten van de KMKG.

GELIJKSCHAKELING EN TAAL DIPLOMA

Als een diploma vereist is:

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je je diploma hebt behaald in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, lees dan de informatie over de bijkomende deelnemingsvoorwaarden op deze pagina.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen? Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij Top Team (topteam@bosa.fgov.be).

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden

Brutosalaris op jaarbasis, geïndexeerd: €140.677,76 (salarisband 4).

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2, managementfunctie-3) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Procedure

Tips bij het inschrijven voor testen

 • ·       
  Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat. Bij de inschrijving selecteer je een testdatum naar keuze wanneer er verschillende testdata zijn.

 • ·       
  Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in de rubriek ‘screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.

 • Opgelet: de uitnodigingen voor de proeven ontvang je uitsluitend per e-mail en/of in je online account.
 • ·       
  Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum vindt. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.

 • ·       
  Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test? Neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure vermeld in de rubriek 'Contact'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.

 • ·       
  We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 • ·       
  Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

We willen je ook wijzen op de gevolgen van laattijdige annulaties voor het goede verloop van onze selecties, zeker wat de mondelinge testen betreft. We zijn er ons van bewust dat onvoorziene omstandigheden een gegronde reden kunnen zijn om niet mee te doen aan een geplande test. We vragen je evenwel om je indien mogelijk vooraf uit te schrijven - zo kunnen we nog wijzigingen doorvoeren aan de organisatie van de selectie. De selectiecommissie bestaat uit 8 à 10 experten die zich vrijgemaakt hebben om de kandidaten te ontmoeten.

Redelijke aanpassingen:

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina.

Selectietesten

Voorselectie

Het DG R&O van de FOD BOSA gaat eerst na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel:

 • op basis van het in jouw online account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit;
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze managementfunctie (vereiste ervaring), in jouw online account.

Er wordt enkel rekening gehouden met de informatie zoals die verschijnt in jouw online account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

 

Computergestuurd assessment: ongeveer 4 uur

De kandidaten die toelaatbaar zijn verklaard, leggen een computergestuurde assessmentproef af die de generieke managementcompetenties meet en aangepast is aan het niveau (bestaande uit) van de wegingsklassen 4 en 5. Ter informatie, het Koninklijk Besluit definieert drie niveaus:

 • 1° het niveau bestaande uit de wegingsklassen 6 en 7
 • 2° het niveau bestaande uit de wegingsklassen 4 en 5
 • 3° het niveau bestaande uit de wegingsklassen 1, 2 en 3.

Het computergestuurde assessment bestaat uit twee onderdelen, namelijk een postbakoefening en een situationele beoordelingstest.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

 

Ben je geslaagd voor deze assessmentproef?

 • Dan kan je deelnemen aan de mondelinge proef.

 • Je krijgt een vrijstelling voor 2 jaar, te rekenen vanaf de dag van slagen voor deze proef. Deze vrijstelling is geldig voor alle andere managementfuncties van hetzelfde niveau of van een lager niveau.

 

Ben je niet geslaagd voor het computergestuurde assessment?

 • Dan kan je niet deelnemen aan de mondelinge proef.

 • Je krijgt een competentie-ontwikkelingsperiode van 6 maanden te rekenen vanaf de dag dat je je proef hebt afgelegd. Gedurende deze periode kan je niet deelnemen aan een computergestuurd assessment van hetzelfde niveau of van een hoger niveau.

 

Ben je houder van een management- of staffunctie van hetzelfde niveau of een hoger niveau dan de functie waarvoor je solliciteert?

 • Dan ben je vrijgesteld voor het computergestuurde assessment.

 

Feedback

Je feedbackaanvraag moet schriftelijk worden ingediend, binnen 2 maanden vanaf de datum van de verzending van de eindresultaten (wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur). Je kan je resultaten van de computergestuurde proef inkijken.

 

Mondelinge test + voorbereidingstijd: ongeveer 3 uur

Deze test evalueert, uitgaande van een praktijkgeval dat betrekking heeft op de betrokken managementfunctie, zowel de specifieke competenties als de managementvaardigheden vereist voor de uitoefening van deze functie. Je krijgt tijd om je voor te bereiden.

Je competenties worden door een selectiecommissie van 8 tot 10 experten geëvalueerd.

 

Syndicale vertegenwoordiging

Elk onderdeel van een selectie georganiseerd door het DG R&O, kan worden bijgewoond door een syndicaal afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Eindresultaat

Na de mondelinge test, de vergelijking van de diploma’s en de verdiensten van de kandidaten, worden de kandidaten ingedeeld:

 • hetzij in groep A 'zeer geschikt'
 • hetzij in groep B 'geschikt'

 • hetzij in groep C 'minder geschikt'

 • hetzij in groep D 'niet geschikt'.

Deze indeling wordt gemotiveerd. In groep A en groep B worden de kandidaten gerangschikt. In afwijking van artikel 9, § 1, eerste lid, van het Koninklijk Besluit van 29 oktober 2001, deelt het DG R&O het resultaat van de procedure mee aan de Minister en aan de Voorzitter volgens het Koninklijk Besluit van 13 april 2008 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen.

De bevoegde instantie organiseert een aanvullend gesprek met de kandidaten in groep A 'zeer geschikt'. Bij uitputting van groep A wordt een aanvullend gesprek georganiseerd met de kandidaten in groep B 'geschikt'. De rekrutering gebeurt met strikte inachtneming van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 20/12/2022, de uiterste inschrijvingsdatum. Wacht niet tot het laatste moment om je in te schrijven.

 

Je moet absoluut onderstaande inschrijvingsprocedure volgen, anders zal je kandidatuur niet in aanmerking worden genomen.

 1. 1.     
  Als je nog geen online account hebt, maak er dan een aan. Vergeet vooral niet het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit op te laden (zie rubriek 'Deelnemingsvoorwaarden' van de vacature).
  Je moet deze documenten eerst uploaden in je online account.

 2. 2.     
  Klik op de knop 'Solliciteren' van de vacature. Klik dan op 'Mijn kandidatuur valideren'. Als je de vereiste documenten (stap 1) al hebt opgeladen in je account, zal je een bericht ontvangen in je account, onder 'Berichten en taken', waarin je wordt gevraagd om de specifieke rubrieken voor deze vacature in te vullen in je online account, onder 'Mijn screeningsprocedures'.

 3. 3.     
  Vul de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken in en dit uitsluitend in de taal van de selectieprocedure (in dit geval in het Nederlands).
  Opgelet: vergeet niet om regelmatig op 'Bewaren' (knop onderaan links) te klikken.

Tot aan de uiterste inschrijvingsdatum kan je de informatie in je online account en in de specifieke rubrieken aanpassen. Vergeet niet om na elke aanpassing in je online account op te slaan.

 

 

 

Het DG R&O gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel:

 • ·       
  op basis van het in jouw online account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit

 • ·       
  op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze managementfunctie (vereiste ervaring), in jouw online account.

Opgepast: er wordt enkel rekening gehouden met de informatie zoals die verschijnt in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum, vermeld in de vacature.

Je kan niet solliciteren via e-mail of een ander communicatiemiddel.

 

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen

Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contact’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact

Meer info over de jobinhoud?
Arnaud Vajda - Voorzitter van het directiecomité
Contactpersoon POD Wetenschapsbeleid 
Tel.: 02 238 37 40
E-mail: arnaud.vajda@belspo.be

An Bergs - Stafdirectrice P&O 
Contactpersoon POD Wetenschapsbeleid 
Tel.: 02 238 35 63
E-mail: an.bergs@belspo.be

Meer info over de selectieprocedure?
Topteam
Contactpersoon Werkenvoor.be
E-mail: topteam@bosa.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe ons bereiken?
Wegbeschrijving