Inspecteur Leefmilieu Oost- & West-Vlaanderen (m/v/x)

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Selectiecode

ANG23071

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A1

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

0000 Niet van toepassing

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Ben je gepassioneerd door de bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid? Wil je hiertoe zelf een actieve bijdrage leveren? Heb je interesse in een job met veel afwisseling, zowel op inhoudelijk als uitvoerend vlak? Wil je graag je werk zelfstandig organiseren, met de nodige ondersteuning van je team? Dan ben jij mogelijk diegene die we zoeken!

De Federale Milieu-Inspectie van het directoraat-generaal Milieu zoekt een Inspecteur Leefmilieu voor de regio Oost- en West-Vlaanderen. Tijdens de inspecties wordt de conformiteit nagegaan van op de Belgische markt gebrachte goederen, voor wat betreft de verplichtingen opgenomen in onder andere de EU-verordeningen REACH, CLP, PIC, POP, en productnormregelgevingen onder de Wet Productnormen.

Je staat in voor de inspectie van economische actoren in jouw regio (winkels, bedrijven, importeurs,…) om te verzekeren dat de ondernemingen de bepalingen inzake het op de markt brengen van producten naleven en dat alleen conforme producten op de Belgische markt gebracht worden:

 • Je voert al dan niet aangekondigde inspectiebezoeken uit in bedrijven en instellingen en je gaat na of de regelgeving wordt nageleefd.
 • Inspectiebezoeken zijn ofwel proactief, op initiatief van de inspecteur of de dienst zelf, ofwel reactief, in het kader van een geopend onderzoek (bijvoorbeeld een melding of een klacht).
 • Je volgt de inspecties van begin (voorbereiding) tot het einde (rapportage) op.
 • Je voert de inspecties op locatie voornamelijk uit met een directe collega en/of collega’s van andere inspectiediensten.
 • Indien je inbreuken op de regelgeving vaststelt, zal je de toestand laten regulariseren. Inbreuken worden vastgesteld in een waarschuwing of proces-verbaal. De inspecteur kan daarnaast verschillende maatregelen nemen om de toestand te regulariseren, van het verzoek tot een aanpassing van het product tot de terugneming van een product van de markt.
 • Je voert de inspecties zowel uit in fysieke uitbatingen als via administratieve opvolging. Ook in het domein van e-commerce voer je inspecties uit.
 • Je werkt actief mee aan inspectiecampagnes. Op termijn zal je de leiding van een campagne opnemen.
 • Je schaaft je kennis van de wetgeving en de toepassing ervan voortdurend bij en volgt de opleidingen die aangewezen zijn voor de uitvoering van je inspectietaken.

 • Je organiseert je werk autonoom met het jaarlijks inspectieplan en de campagnenota’s als leidraad, met als doel je inspectiedoelen en deze van het team te bereiken.

Je werkt sterk samen als team:

 • Je neemt deel aan overlegvergaderingen binnen inspectie en met de beleidsexperten;
 • Je kan beroep doen op directe collega’s voor advies rond het nemen van regulerende acties en de verdere opvolging van dossiers.

 • Je werkt samen met externe federale, regionale en Europese partners;

 • Je hebt de mogelijkheid Europese projecten op te volgen.

Te weten:

Vanuit je woonplaats voer je de inspecties voornamelijk  uit in de regio Oost- en West-Vlaanderen en dien je je autonoom te kunnen verplaatsen. In het bezit zijn van een rijbewijs B en een eigen wagen is een belangrijk voordeel. Gezien het rondreizend karakter van je werk geniet je van een kilometervergoeding bij gebruik van je eigen voertuig en van terugbetaling van reis- en verblijfskosten. Je voert je administratief werk hoofdzakelijk uit vanuit je woonplaats en enkele keren per maand stem je af met collega’s op het hoofdbestuur.

Je werkt in een tweetalig team. Bijgevolg is een goede (passieve) kennis van het Frans sterk aangeraden. In het kader van de deelname aan Europese projecten is de kennis van het Engels een pluspunt.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

 

In de nabije toekomst zal deze reserve ook gebruikt worden om de functie van Inspecteur Milieuhandhaving bij Marien Milieu - Zeebrugge in te vullen. De dienst Marien Milieu biedt een gevarieerde en boeiende job vol uitdaging met voldoende actie op het terrein. Als inspecteur zal je toezicht houden op milieuhinder en milieuhandhaving en sta je in voor de controle, coördinatie en ondersteuning van de partnerdiensten (Scheepvaartpolitie, Douane, Defensie en FOD Mobiliteit).

Werkgever

Er is één vacature vacant bij de inspectiedienst van het DG Milieu.

Deze dienst is belast met inspectie- en controleopdrachten binnen de verschillende bevoegdheidsdomeinen van het DG Milieu en meer in het bijzonder :

 • Strijd tegen illegale handel in bedreigde dier- en plantensoorten : CITES, houtsoorten....
 • Controle op de commercialisatie op de Belgische markt van producten zoals biociden, pesticiden, chemische producten, energieverbruikende producten, etikettering van producten... 

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (VVVL) wil de Belgische promotor zijn van het principe “One World, One Health”, door de gezondheid in al haar componenten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies, waarbij het zowel gaat over de menselijke gezondheid als over de gezondheid van de planeet, de gezondheid van dieren en planten en van de voeding. De FOD is een referentiepunt op het vlak van de Gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement “Health and Environment in all policies” en een netwerkorganisatie die zorgt voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoegde waarde, met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren.

Om daartoe te komen is de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie die steunt op competente en autonome medewerkers die zin hebben voor verantwoordelijkheid en die hun expertise en hun talenten ontwikkelen.

Ontdek meer over onze FOD op onze website of op Youtube.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel

 • Je hebt een masterdiploma of je bent vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar
 • Je beschikt over een goede motivatie

 • Je woont bij voorkeur in de nabijheid van het controlegebied
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit

 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden.
  • Scenario 1: indien bovenstaande stap 2 niet doorgaat, leg je een interview af met een pc-test bij FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
  • Scenario 2: indien de pc test wel doorgaat, leg je een online interview af (via Teams)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen en arbeidspostaanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché A1 met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

 

Minimum aanvangswedde: € 43.757,81 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

Functiespecifieke voordelen

 • Kilometervergoeding voor dienstreizen gemaakt met uw eigen voertuig
 • Verblijfsvergoeding
 • Tussenkomst voor internetabonnement thuis en voor aankoop van een smartphone
 • Mobiel data abonnement voor smartphone, tablet of laptop
 • Laptop en printer
 • Veiligheidsuitrusting
 • Compensatiesysteem voor 's avonds of in het weekend gewerkte uren (in loon of als recuperatie)
 • Bij gebruik van uw eigen voertuig:
  • Winterbanden
  • Gratis omniumverzekering voor dienstreizen

Algemene voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week met de mogelijkheid tot 12 compensatiedagen per jaar bij het behalen van de doelstellingen
  • telewerk dat volledig ingeburgerd is in onze organisatie tot een maximum van drie dagen per week
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • de hoofdzetel is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie: financiële tussenkomst internetabonnement (20 euro) en vergoeding kantoorkosten (30 euro)
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen (sport- en cultuurpremie, tussenkomst opvang kinderen, brilpremie, sinterklaascadeau voor kinderen jonger dan 12 jaar...)
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.
  • financiële valorisatie van jouw relevante werkervaring

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

 • Chris Van den hole
  Adviseur Federale Milieu-Inspectie
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  02 524 93 80

Over de procedure

 • Justine Wuyts
  Selectieverantwoordelijke
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  02 524 93 56

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Ben je gepassioneerd door de bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid? Wil je hiertoe zelf een actieve bijdrage leveren? Heb je interesse in een job met veel afwisseling, zowel op inhoudelijk als uitvoerend vlak? Wil je graag je werk zelfstandig organiseren, met de nodige ondersteuning van je team? Dan ben jij mogelijk diegene die we zoeken!

De Federale Milieu-Inspectie van het directoraat-generaal Milieu zoekt een Inspecteur Leefmilieu voor de regio Oost- en West-Vlaanderen. Tijdens de inspecties wordt de conformiteit nagegaan van op de Belgische markt gebrachte goederen, voor wat betreft de verplichtingen opgenomen in onder andere de EU-verordeningen REACH, CLP, PIC, POP, en productnormregelgevingen onder de Wet Productnormen.

Je staat in voor de inspectie van economische actoren in jouw regio (winkels, bedrijven, importeurs,…) om te verzekeren dat de ondernemingen de bepalingen inzake het op de markt brengen van producten naleven en dat alleen conforme producten op de Belgische markt gebracht worden:

 • Je voert al dan niet aangekondigde inspectiebezoeken uit in bedrijven en instellingen en je gaat na of de regelgeving wordt nageleefd.
 • Inspectiebezoeken zijn ofwel proactief, op initiatief van de inspecteur of de dienst zelf, ofwel reactief, in het kader van een geopend onderzoek (bijvoorbeeld een melding of een klacht).
 • Je volgt de inspecties van begin (voorbereiding) tot het einde (rapportage) op.
 • Je voert de inspecties op locatie voornamelijk uit met een directe collega en/of collega’s van andere inspectiediensten.
 • Indien je inbreuken op de regelgeving vaststelt, zal je de toestand laten regulariseren. Inbreuken worden vastgesteld in een waarschuwing of proces-verbaal. De inspecteur kan daarnaast verschillende maatregelen nemen om de toestand te regulariseren, van het verzoek tot een aanpassing van het product tot de terugneming van een product van de markt.
 • Je voert de inspecties zowel uit in fysieke uitbatingen als via administratieve opvolging. Ook in het domein van e-commerce voer je inspecties uit.
 • Je werkt actief mee aan inspectiecampagnes. Op termijn zal je de leiding van een campagne opnemen.
 • Je schaaft je kennis van de wetgeving en de toepassing ervan voortdurend bij en volgt de opleidingen die aangewezen zijn voor de uitvoering van je inspectietaken.

 • Je organiseert je werk autonoom met het jaarlijks inspectieplan en de campagnenota’s als leidraad, met als doel je inspectiedoelen en deze van het team te bereiken.

Je werkt sterk samen als team:

 • Je neemt deel aan overlegvergaderingen binnen inspectie en met de beleidsexperten;
 • Je kan beroep doen op directe collega’s voor advies rond het nemen van regulerende acties en de verdere opvolging van dossiers.

 • Je werkt samen met externe federale, regionale en Europese partners;

 • Je hebt de mogelijkheid Europese projecten op te volgen.

Te weten:

Vanuit je woonplaats voer je de inspecties voornamelijk  uit in de regio Oost- en West-Vlaanderen en dien je je autonoom te kunnen verplaatsen. In het bezit zijn van een rijbewijs B en een eigen wagen is een belangrijk voordeel. Gezien het rondreizend karakter van je werk geniet je van een kilometervergoeding bij gebruik van je eigen voertuig en van terugbetaling van reis- en verblijfskosten. Je voert je administratief werk hoofdzakelijk uit vanuit je woonplaats en enkele keren per maand stem je af met collega’s op het hoofdbestuur.

Je werkt in een tweetalig team. Bijgevolg is een goede (passieve) kennis van het Frans sterk aangeraden. In het kader van de deelname aan Europese projecten is de kennis van het Engels een pluspunt.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

 

In de nabije toekomst zal deze reserve ook gebruikt worden om de functie van Inspecteur Milieuhandhaving bij Marien Milieu - Zeebrugge in te vullen. De dienst Marien Milieu biedt een gevarieerde en boeiende job vol uitdaging met voldoende actie op het terrein. Als inspecteur zal je toezicht houden op milieuhinder en milieuhandhaving en sta je in voor de controle, coördinatie en ondersteuning van de partnerdiensten (Scheepvaartpolitie, Douane, Defensie en FOD Mobiliteit).

Werkgever

Er is één vacature vacant bij de inspectiedienst van het DG Milieu.

Deze dienst is belast met inspectie- en controleopdrachten binnen de verschillende bevoegdheidsdomeinen van het DG Milieu en meer in het bijzonder :

 • Strijd tegen illegale handel in bedreigde dier- en plantensoorten : CITES, houtsoorten....
 • Controle op de commercialisatie op de Belgische markt van producten zoals biociden, pesticiden, chemische producten, energieverbruikende producten, etikettering van producten... 

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (VVVL) wil de Belgische promotor zijn van het principe “One World, One Health”, door de gezondheid in al haar componenten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies, waarbij het zowel gaat over de menselijke gezondheid als over de gezondheid van de planeet, de gezondheid van dieren en planten en van de voeding. De FOD is een referentiepunt op het vlak van de Gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement “Health and Environment in all policies” en een netwerkorganisatie die zorgt voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoegde waarde, met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren.

Om daartoe te komen is de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie die steunt op competente en autonome medewerkers die zin hebben voor verantwoordelijkheid en die hun expertise en hun talenten ontwikkelen.

Ontdek meer over onze FOD op onze website of op Youtube.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Adviseren: Je geeft advies aan jouw gesprekspartners en je bouwt met hen op basis van jouw expertise een vertrouwensrelatie op.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Stress beheren: Je reageert resultaatgericht op stress, je controleert je eigen emoties en je gaat constructief om met kritiek.

Technische competenties

 • Je beschikt over een goede mondelinge communicatie

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet!  jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore (x2).

Niet vereist, wel een troef

 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

 • Je woont bij voorkeur in de nabijheid van het controlegebied.

 • Je komt terecht in een tweetalig team, dus een goed begrip van het Frans is een pluspunt.

 • Je bent goed vertrouwd met de meest courante softwareprogramma’s en Office-applicaties.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel

 • Je hebt een masterdiploma of je bent vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar
 • Je beschikt over een goede motivatie

 • Je woont bij voorkeur in de nabijheid van het controlegebied
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.​​

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van niveau A1 kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau A1
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau A1 en je opgenomen bent in de laureatenlijst.

 

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar bij een Gemeenschap of Gewest?

De vacante functie is een functie van niveau NA11. Je dient dan ook een graad A1 (NA11) en een weddeschaal te bekleden die, overeenkomstig de bijlage 1 van het KB van 15 januari 2007 betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt, als gelijkwaardig worden erkend met de graad A1 (NA11) waartoe de vacante betrekking behoort.

 

Opgelet!

Om te kunnen nagaan of je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden, dienen wij ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum in het bezit te zijn van je meest recente bewijs van benoeming (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging). Duid dan ook aan in je cv onder de rubriek ‘werkervaring’ dat je ambtenaar bent bij een gemeenschap of gewest en laad je benoemingsbesluit op onder de rubriek ‘benoemingsdocumenten’. 

 

Ambtenaren van de gemeenschappen of gewesten dienen niet aan de diplomavereisten te voldoen.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau A1. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché A1 met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

 

Minimum aanvangswedde: € 43.757,81 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

Functiespecifieke voordelen

 • Kilometervergoeding voor dienstreizen gemaakt met uw eigen voertuig
 • Verblijfsvergoeding
 • Tussenkomst voor internetabonnement thuis en voor aankoop van een smartphone
 • Mobiel data abonnement voor smartphone, tablet of laptop
 • Laptop en printer
 • Veiligheidsuitrusting
 • Compensatiesysteem voor 's avonds of in het weekend gewerkte uren (in loon of als recuperatie)
 • Bij gebruik van uw eigen voertuig:
  • Winterbanden
  • Gratis omniumverzekering voor dienstreizen

Algemene voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week met de mogelijkheid tot 12 compensatiedagen per jaar bij het behalen van de doelstellingen
  • telewerk dat volledig ingeburgerd is in onze organisatie tot een maximum van drie dagen per week
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • de hoofdzetel is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie: financiële tussenkomst internetabonnement (20 euro) en vergoeding kantoorkosten (30 euro)
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen (sport- en cultuurpremie, tussenkomst opvang kinderen, brilpremie, sinterklaascadeau voor kinderen jonger dan 12 jaar...)
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.
  • financiële valorisatie van jouw relevante werkervaring

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit

 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden.
  • Scenario 1: indien bovenstaande stap 2 niet doorgaat, leg je een interview af met een pc-test bij FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
  • Scenario 2: indien de pc test wel doorgaat, leg je een online interview af (via Teams)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen en arbeidspostaanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 85min)

Deze proef wordt georganiseerd als er na de vorige stap meer dan 15 kandidaten overblijven.

Via een situationele beoordelingstest op computer worden volgende competenties gemeten:

 • Informatie Integreren 
 • Beslissen

Indien deze stap georganiseerd wordt, zal deze plaatsvinden rond eind maart/begin april 2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 15 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u10 min.) + eventuele pc-proef (+/- 85 min.)

Scenario 1: Interview (+/- 1u10min.) MET PC-PROEF (+/- 85min.) in Brussel

Indien stap 3 (specifieke screening - PC proef) NIET georganiseerd wordt, bestaat stap 4 uit een interview en een pc-proef.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (verwijder indien niet van toepassing) (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Via een geïnformatiseerde test (situationele beoordelingstest), die voor of na het interview wordt aangeboden, worden volgende competenties gemeten: informatie integreren en beslissen. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 55 punten op 110 behaalt op het totaal van het interview met pc-gestuurde proef EN als je ten minste 50/100 behaalt op het gedeelte interview (zonder pc-gestuurde proef). De pc-gestuurde proef staat op 10 punten (voor deze proef is geen minimum te behalen score vereist). 

Indien dit scenario gevolgd wordt, dan zal deze proef rond eind maart/begin april 2023  plaatsvinden (onder voorbehoud). 

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

 

Scenario 2: Enkel interview (+/- 1u10min.) - online

Indien stap 2 (PC proef) WEL georganiseerd wordt, bestaat stap 4 enkel uit een interview. Het interview wordt op afstand georganiseerd. Je zal gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt. 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Indien dit scenario gevolgd wordt, dan zal deze proef midden april 2023 plaatsvinden (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van stap 3: Specifieke screening - Interview + eventuele pc-proef. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 15 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 15/03/2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact

Meer info over de jobinhoud?
Chris Van Den Hole - Adviseur Federale Milieu-Inspectie
Contactpersoon FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Tel.: 02 524 93 80
E-mail: chris.vandenhole@health.fgov.be

Meer info over de selectieprocedure?
Justine Wuyts - Selectieverantwoordelijke
Contactpersoon Werkenvoor.be
Tel.: 02 524 93 56
E-mail: justine.wuyts@health.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe ons bereiken?
Wegbeschrijving

Contact opnemen

Over de jobinhoud

 • Chris Van den hole
  Adviseur Federale Milieu-Inspectie
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  02 524 93 80

Over de procedure

 • Justine Wuyts
  Selectieverantwoordelijke
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  02 524 93 56

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Winne Haenen
  Zet je niet aan de kant om te zeggen wat niet goed is bij de overheid, maar bouw mee om ze nog slagkrachtiger te maken.
  Winne Haenen
  Arts-gezondheidsinspecteur
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Winne Haenen
 • Portret Elisabeth Ellegaard
  We zetten ons met zijn allen in voor een betere gezondheid, een beter milieu en een beter klimaat dat enorme uitdagingen kent.
  Elisabeth Ellegaard
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Elisabeth Ellegaard
 • Portret Stéphanie Baclin
  Bij de federale overheid vind je wel 1000 verschillende profielen, maar ze biedt een plek voor iedereen.
  Stéphanie Baclin
  Expert op het gebied van milieugegevens en -evaluatie
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Stéphanie Baclin
 • Portret Mathilde Descombes
  Ik heb me gespecialiseerd in milieurecht want dat is echt de belangrijkste uitdaging van deze eeuw.
  Mathilde Descombes
  Expert biodiversiteit
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Mathilde Descombes
 • Portret Ella Huys
  Klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit vormen vandaag de grootste uitdagingen.
  Ella Huys
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Ella Huys
 • Portret Natalia Stoyanova
  Je krijgt veel kansen om te groeien en jezelf te ontplooien.
  Natalia Stoyanova
  Dossierbeheerder bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Natalia Stoyanova
 • Portret Koen Meeus
  Het is bijzonder motiverend om je elke dag te kunnen inzetten om een belangrijke maatschappelijke uitdaging zo goed mogelijk aan te pakken.
  Koen Meeus
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Koen Meeus
 • Icoon medewerker zonder foto
  We zijn een klein team van gemotiveerde mensen die respect hoog in het vaandel dragen.
  Eric Donnay
  Technisch expert, Diensthoofd “Milieuhandhaving op zee”
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Eric Donnay
 • Icoon medewerker zonder foto
  Mijn uren maken het gemakkelijker om mijn privé en beroepsleven te combineren.
  Roselyne Vermeiren
  Dossierbeheerder bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Roselyne Vermeiren
 • Portret M. Ferroudji
  Ik leer elke dag en het is mogelijk om op alle gebieden te groeien.
  Mohamed Ferroudji
  Arts - Hoofd afdeling Medische Kwaliteit
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Mohamed Ferroudji
 • Icoon medewerker zonder foto
  Mon travail est stimulant et très varié, et il a souvent un impact significatif sur la santé publique.
  Stefaan Van der Borght
  Expert Public Health Emergencies
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Stefaan Van der Borght
 • Portret Philippe Frisson
  Er is een goede balans tussen je werk en je privéleven en je kan je agenda zelf indelen.
  Philippe Frisson
  Arts bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Philippe Frisson
 • Icoon medewerker zonder foto
  Op mijn 52e ben ik opnieuw beginnen studeren en behaalde ik mijn diploma verpleegkunde.
  Marianne
  Verpleegkundige voor Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Marianne