Specialist internationale fiscaliteit (m/v/x)

FOD Financiën

Selectiecode

ANG23175

Taal

Nederlands

Diploma

 • Ander
 • Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A3

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Interne promotie
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

We zijn op zoek naar specialisten in de internationale fiscaliteit voor onze Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning (AABEO) en voor onze Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc).

Ben je geboeid door internationale fiscaliteit? Lees dan zeker verder.

 

 

Bij de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning (AABEO) heb je volgende taken:

 • Je werkt in team aan de onderhandeling van dubbelbelastingverdragen.
 • Je neemt deel aan vergaderingen met diverse instanties (bijv. werkgroepen van de OESO of de Ecofin-Raad, …) waarin over de oriëntaties en de concretisering van normatieve teksten (bijv. BEPS-rapporten of voorstellen van richtlijn) gediscussieerd wordt.

 • Je beantwoordt algemene of specifieke vragen van de minister en zijn kabinet, van parlementsleden, het management, openbare organisaties en diverse overheden (nationaal en internationaal) over de concrete interpretatie van normatieve teksten die binnen je materie vallen.
 • Je zorgt ervoor dat je kennis over je materie en de sociaaleconomische context ervan up-to-date is.

 

Bij de Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc) heb je volgende taken:

 • Je denkt juridische en fiscale analyses uit op het vlak van de internationale reglementering inzake inkomstenbelastingen.
 • Je ontwikkelt en actualiseert administratieve commentaren in ruime zin of zorgt voor duidelijke antwoorden op de vragen van derden zowel intern als extern.
 • Je werkt de studies en dossiers uit en zorgt ervoor dat de kennis en de gegevens op een gestructureerde manier ter beschikking worden gesteld.
 • Je vertegenwoordigt de FOD Financiën of de overheid in vergaderingen, met inbegrip van federale en internationale vergaderingen of werkgroepen.
 • Je bepaalt de verwerkingstijd van dossiers en verzekert de opvolging ervan zodat nationale en internationale termijnen worden behaald.
 • Je organiseert technische opleidingen voor nieuwe werknemers.
 • Je ondersteunt medewerkers van het team in de uitvoering van hun taken.
 • Je zorgt voor kennisoverdracht binnen het team.
 • Je past de werkprocessen van de AAFisc correct toe.

 

Bij de uitoefening van deze functie kom je in contact met publiek. 

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Voor de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning:

Hanne Weckhuysen - Diensthoofd dienst Reglementering - AABEO
FOD Financiën

Tel: 02 578 48 12
E-mail: hanne.weckhuysen@minfin.fed.be

Voor de Algemene Administratie van de Fiscaliteit:

Wendy Roelandt – Diensthoofd Internationale betrekkingen - AAFisc
FOD Financiën
Tel.: 02 576 54 86
E-mail: wendy.roelandt@minfin.fed.be

 

Meer info over de selectieprocedure?

Call Center Wervingen 
FOD Financiën 
Tel.: 0257/257.71 
E-mail: infojobs@minfin.fed.be  

 

Werkgever

Er is minimum 1 vacante plaats (NL of FR) bij de dienst Reglementering van de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning (AABEO) in Brussel.

Daarnaast zijn er ook 2 vacante plaatsen (NL + FR) in de teams MAP-APA en Interpretatie bij de dienst Internationale betrekkingen - dienst Operationele Expertise en Ondersteuning van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc) in Brussel.

De dienst Reglementering van de AABEO is verantwoordelijk voor onderstaande activiteiten:

 • het fiscaal wetgevend werk centraliseren voor de FOD Financiën in nauw overleg met de overige Algemene Administraties zowel op nationaal Europees als op internationaal vlak;
 • prospectieve studies van de fiscaliteit realiseren in het kader van de richtlijnen van de Minister van Financiën in samenwerking met de Studiedienst;
 • de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake fiscaliteit en de algemene toepassingsmaatregelen coördineren;
 • de Minister en de fiscale administraties ondersteunen in de externe contacten op het fiscaal vlak en meer algemeen in alle publieke relaties.

Binnen de Dienst Reglementering is de Directie Inkomstenbelastingen - Internationaal bevoegd voor de dossiers met betrekking tot de internationale aspecten van de inkomstenbelastingen, dubbelbelastingverdragen en de opvolging van het fiscale beleid op internationaal vlak (EU, OESO, IMF, …).

De Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning (AABEO) is verantwoordelijk voor het opstellen, de coördinatie, de implementatie en de opvolging van de wetgeving in de materies die tot de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Financiën behoren.

De administratie realiseert studies over de impact van beleidsopties en zorgt voor de analyse van de resultaten van het gevoerde beleid. De AABEO biedt ondersteuning bij internationale investeringen en het afsluiten van zetelakkoorden op vlak van fiscaliteit.

De administratie is eveneens verantwoordelijk voor het beheer en ter beschikking stellen van alle relevante informatie en de informatiebronnen.

 

Het team MAP-APA bij de AAFisc is onder andere bevoegd voor alle aspecten inzake onderling overleg en de aanvragen tot voorafgaande verrekenprijsafspraken. Het team Interpretatie is onder andere bevoegd voor alle aspecten inzake de interpretatie van de internationale reglementering op het vlak van directe belastingen.

De dienst Internationale betrekkingen bestaat uit 5 teams en staat in voor een eenvormige en duidelijke interpretatie van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de internationale fiscaliteit (zoals o.a. dubbelbelastingverdragen, zetelakkoorden, Europese richtlijnen en verordeningen inzake administratieve samenwerking directe belastingen en btw, bi- en multilaterale akkoorden, vermindering of vrijstelling van directe belastingen en/of btw voor internationale organisaties, internationale en diplomatieke ambtenaren en zendingen en vrijstellingen voorzien in art. 42, §1 en 2 Btw-Wetboek). Elk team voert voor de materie waarvoor het bevoegd is studies uit met betrekking tot algemene problemen en formuleert antwoorden op vragen van interne en externe stakeholders. Bovendien is de dienst bevoegd voor de dossiers inzake internationale administratieve samenwerking op het vlak van directe belastingen en btw, het behandelen van procedures onderling overleg, de aanvragen tot bi- en multilaterale voorafgaande verrekenprijsafspraken (APA) en de hoger vermelde vrijstellingen op het vlak van btw.

De dienst Operationele Expertise en Ondersteuning (OEO) groepeert zes fiscale diensten: de dienst PB, de dienst VenB, de dienst Btw, de dienst Taxatieprocedure en verplichtingen, de dienst Internationale betrekkingen en de dienst Geschillen.  Behalve de fiscale technische diensten omvat de dienst OEO eveneens de dienst Gegevensbescherming en privacy, Applicatiebeheer en Business Analyse en Redactie van syllabi.

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc) garandeert een correcte en gelijkwaardige berekening van de belastingen en voorheffingen die particulieren, KMO’s en de grote ondernemingen verschuldigd zijn.

 

De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving.
Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is: 

 • de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land,
 • een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden,
 • zijn vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar,
 • een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit …
 • een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Ofwel heb je een masterdiploma met 6 jaar relevante ervaring in het domein van de internationale fiscaliteit
 • Ofwel heb je een benoemingsbesluit A1/A2/A3 met voldoende anciënniteit en/of 6 jaar relevante ervaring in het domein van de internationale fiscaliteit (bekijk de volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden om na te gaan wat voor jou van toepassing is)
 • Aangezien je in een meertalige omgeving terechtkomt, is een kennis van het Frans, het Duits en het Engels een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring
 3. Je legt een test op computer af bij FOD Financiën in Brussel.
 4. Je legt een interview af met technische vragen bij FOD Financiën in Brussel.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Adviseur (niveau A3) met de bijhorende weddeschaal NA31.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 64756,762 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

 

Valorisatie van beroepservaring

 • Wat de dienst- en geldelijke anciënniteit betreft, houdt de administratie automatisch rekening met je dienstjaren binnen de overheidssector.
 • Wat de geldelijke anciënniteit betreft kan rekening gehouden worden met de diensten gepresteerd in de privésector of als zelfstandige als de verworven ervaring relevant is voor de functie die je zal uitoefenen binnen de administratie.
 • De aanvraag om professionele ervaring uit de privésector of als zelfstandige te laten valoriseren, moet binnen de zes maanden na de indiensttreding worden ingediend. Daarna wordt dit door de bevoegde dienst geanalyseerd.

Voordelen

Boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk en/of satellietwerk
  • 26 jaarlijkse verlofdagen die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen, afhankelijk van jouw keuze van uurregeling
  • indien je al federaal ambtenaar bent, kan je maximaal de jaarlijkse verlofdagen van één volledig jaar overdragen. De verlofdagen van het lopende jaar (pro rata) kan je behouden
  • vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. 
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • mogelijkheid tot gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en een voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
  • mogelijkheid tot valorisatie van relevante werkervaring.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Volledige beschrijving

Jobinhoud

We zijn op zoek naar specialisten in de internationale fiscaliteit voor onze Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning (AABEO) en voor onze Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc).

Ben je geboeid door internationale fiscaliteit? Lees dan zeker verder.

 

 

Bij de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning (AABEO) heb je volgende taken:

 • Je werkt in team aan de onderhandeling van dubbelbelastingverdragen.
 • Je neemt deel aan vergaderingen met diverse instanties (bijv. werkgroepen van de OESO of de Ecofin-Raad, …) waarin over de oriëntaties en de concretisering van normatieve teksten (bijv. BEPS-rapporten of voorstellen van richtlijn) gediscussieerd wordt.

 • Je beantwoordt algemene of specifieke vragen van de minister en zijn kabinet, van parlementsleden, het management, openbare organisaties en diverse overheden (nationaal en internationaal) over de concrete interpretatie van normatieve teksten die binnen je materie vallen.
 • Je zorgt ervoor dat je kennis over je materie en de sociaaleconomische context ervan up-to-date is.

 

Bij de Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc) heb je volgende taken:

 • Je denkt juridische en fiscale analyses uit op het vlak van de internationale reglementering inzake inkomstenbelastingen.
 • Je ontwikkelt en actualiseert administratieve commentaren in ruime zin of zorgt voor duidelijke antwoorden op de vragen van derden zowel intern als extern.
 • Je werkt de studies en dossiers uit en zorgt ervoor dat de kennis en de gegevens op een gestructureerde manier ter beschikking worden gesteld.
 • Je vertegenwoordigt de FOD Financiën of de overheid in vergaderingen, met inbegrip van federale en internationale vergaderingen of werkgroepen.
 • Je bepaalt de verwerkingstijd van dossiers en verzekert de opvolging ervan zodat nationale en internationale termijnen worden behaald.
 • Je organiseert technische opleidingen voor nieuwe werknemers.
 • Je ondersteunt medewerkers van het team in de uitvoering van hun taken.
 • Je zorgt voor kennisoverdracht binnen het team.
 • Je past de werkprocessen van de AAFisc correct toe.

 

Bij de uitoefening van deze functie kom je in contact met publiek. 

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Voor de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning:

Hanne Weckhuysen - Diensthoofd dienst Reglementering - AABEO
FOD Financiën

Tel: 02 578 48 12
E-mail: hanne.weckhuysen@minfin.fed.be

Voor de Algemene Administratie van de Fiscaliteit:

Wendy Roelandt – Diensthoofd Internationale betrekkingen - AAFisc
FOD Financiën
Tel.: 02 576 54 86
E-mail: wendy.roelandt@minfin.fed.be

 

Meer info over de selectieprocedure?

Call Center Wervingen 
FOD Financiën 
Tel.: 0257/257.71 
E-mail: infojobs@minfin.fed.be  

 

Werkgever

Er is minimum 1 vacante plaats (NL of FR) bij de dienst Reglementering van de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning (AABEO) in Brussel.

Daarnaast zijn er ook 2 vacante plaatsen (NL + FR) in de teams MAP-APA en Interpretatie bij de dienst Internationale betrekkingen - dienst Operationele Expertise en Ondersteuning van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc) in Brussel.

De dienst Reglementering van de AABEO is verantwoordelijk voor onderstaande activiteiten:

 • het fiscaal wetgevend werk centraliseren voor de FOD Financiën in nauw overleg met de overige Algemene Administraties zowel op nationaal Europees als op internationaal vlak;
 • prospectieve studies van de fiscaliteit realiseren in het kader van de richtlijnen van de Minister van Financiën in samenwerking met de Studiedienst;
 • de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake fiscaliteit en de algemene toepassingsmaatregelen coördineren;
 • de Minister en de fiscale administraties ondersteunen in de externe contacten op het fiscaal vlak en meer algemeen in alle publieke relaties.

Binnen de Dienst Reglementering is de Directie Inkomstenbelastingen - Internationaal bevoegd voor de dossiers met betrekking tot de internationale aspecten van de inkomstenbelastingen, dubbelbelastingverdragen en de opvolging van het fiscale beleid op internationaal vlak (EU, OESO, IMF, …).

De Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning (AABEO) is verantwoordelijk voor het opstellen, de coördinatie, de implementatie en de opvolging van de wetgeving in de materies die tot de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Financiën behoren.

De administratie realiseert studies over de impact van beleidsopties en zorgt voor de analyse van de resultaten van het gevoerde beleid. De AABEO biedt ondersteuning bij internationale investeringen en het afsluiten van zetelakkoorden op vlak van fiscaliteit.

De administratie is eveneens verantwoordelijk voor het beheer en ter beschikking stellen van alle relevante informatie en de informatiebronnen.

 

Het team MAP-APA bij de AAFisc is onder andere bevoegd voor alle aspecten inzake onderling overleg en de aanvragen tot voorafgaande verrekenprijsafspraken. Het team Interpretatie is onder andere bevoegd voor alle aspecten inzake de interpretatie van de internationale reglementering op het vlak van directe belastingen.

De dienst Internationale betrekkingen bestaat uit 5 teams en staat in voor een eenvormige en duidelijke interpretatie van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de internationale fiscaliteit (zoals o.a. dubbelbelastingverdragen, zetelakkoorden, Europese richtlijnen en verordeningen inzake administratieve samenwerking directe belastingen en btw, bi- en multilaterale akkoorden, vermindering of vrijstelling van directe belastingen en/of btw voor internationale organisaties, internationale en diplomatieke ambtenaren en zendingen en vrijstellingen voorzien in art. 42, §1 en 2 Btw-Wetboek). Elk team voert voor de materie waarvoor het bevoegd is studies uit met betrekking tot algemene problemen en formuleert antwoorden op vragen van interne en externe stakeholders. Bovendien is de dienst bevoegd voor de dossiers inzake internationale administratieve samenwerking op het vlak van directe belastingen en btw, het behandelen van procedures onderling overleg, de aanvragen tot bi- en multilaterale voorafgaande verrekenprijsafspraken (APA) en de hoger vermelde vrijstellingen op het vlak van btw.

De dienst Operationele Expertise en Ondersteuning (OEO) groepeert zes fiscale diensten: de dienst PB, de dienst VenB, de dienst Btw, de dienst Taxatieprocedure en verplichtingen, de dienst Internationale betrekkingen en de dienst Geschillen.  Behalve de fiscale technische diensten omvat de dienst OEO eveneens de dienst Gegevensbescherming en privacy, Applicatiebeheer en Business Analyse en Redactie van syllabi.

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc) garandeert een correcte en gelijkwaardige berekening van de belastingen en voorheffingen die particulieren, KMO’s en de grote ondernemingen verschuldigd zijn.

 

De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving.
Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is: 

 • de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land,
 • een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden,
 • zijn vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar,
 • een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit …
 • een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Vernieuwen: Je denkt vernieuwend door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekpartners en bouwt op basis van je expertise een vertrouwensrelatie met hen op. 
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je hebt een geavanceerde kennis van dubbelbelastingverdragen.
 • Je hebt een geavanceerde kennis van de Europese fiscaliteit (op het gebied van inkomstenbelastingen), inclusief de rechtspraak van het Hof van Justitie die erop betrekking heeft.    
 • Je hebt goede mondelinge communicatievaardigheden.                                                                                                        

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De technische competenties 'Je hebt een geavanceerde kennis van dubbelbelastingverdragen' en 'Je hebt een geavanceerde kennis van de Europese fiscaliteit (op het gebied van inkomstenbelastingen), inclusief de rechtspraak van het Hof van Justitie die erop betrekking heeft' en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en wegen zwaarder door in de eindscore. Indien je motivatie en de drie technische competenties niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

 

Niet vereist, wel een troef

 • Aangezien je in een meertalige omgeving terechtkomt, is een kennis van het Frans, het Duits en het Engels een pluspunt.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Ofwel heb je een masterdiploma met 6 jaar relevante ervaring in het domein van de internationale fiscaliteit
 • Ofwel heb je een benoemingsbesluit A1/A2/A3 met voldoende anciënniteit en/of 6 jaar relevante ervaring in het domein van de internationale fiscaliteit (bekijk de volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden om na te gaan wat voor jou van toepassing is)
 • Aangezien je in een meertalige omgeving terechtkomt, is een kennis van het Frans, het Duits en het Engels een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.​​

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

De vacante functie is een functie van klasse A3. Je moet :

 • ofwel behoren tot de klasse A3
 • ofwel minstens 4 jaar anciënniteit hebben in de klasse A2
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben in de klasse A2 en A1 samen
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben enkel in de klasse A1.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring (min. 6 jaar ervaring).

Als je al werkt voor de rekruterende instelling en nog niet benoemd bent in het niveau en klasse van de vacature, dien je enkel aan de anciënniteitsvoorwaarden te voldoen. 

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau A3. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring (van min. 6 jaar).

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Een relevante professionele ervaring in het domein van internationale fiscaliteit van minstens 6 jaar in ten minste 2 van onderstaande taken:

 • onderhandelen of toepassen van dubbelbelastingverdragen,
 • onderhandelen of toepassen van Europese fiscaliteit op het gebied van directe belastingen,
 • behandelen van dossiers inzake vennootschapsbelasting.

 

Vul je online CV volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Adviseur (niveau A3) met de bijhorende weddeschaal NA31.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 64756,762 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

 

Valorisatie van beroepservaring

 • Wat de dienst- en geldelijke anciënniteit betreft, houdt de administratie automatisch rekening met je dienstjaren binnen de overheidssector.
 • Wat de geldelijke anciënniteit betreft kan rekening gehouden worden met de diensten gepresteerd in de privésector of als zelfstandige als de verworven ervaring relevant is voor de functie die je zal uitoefenen binnen de administratie.
 • De aanvraag om professionele ervaring uit de privésector of als zelfstandige te laten valoriseren, moet binnen de zes maanden na de indiensttreding worden ingediend. Daarna wordt dit door de bevoegde dienst geanalyseerd.

Voordelen

Boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk en/of satellietwerk
  • 26 jaarlijkse verlofdagen die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen, afhankelijk van jouw keuze van uurregeling
  • indien je al federaal ambtenaar bent, kan je maximaal de jaarlijkse verlofdagen van één volledig jaar overdragen. De verlofdagen van het lopende jaar (pro rata) kan je behouden
  • vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. 
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • mogelijkheid tot gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en een voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
  • mogelijkheid tot valorisatie van relevante werkervaring.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

Als je reeds werkt bij de rekruterende instelling en het art. 25 van het organiek reglement is niet van toepassing kan je op basis van je benoemingsbesluit deelnemen aan de selectie en zal je volgens de principes van mutatie de vacante kunnen functie opnemen. Als je werkt voor de rekruterende instelling en onder het toepassingsgebied van art. 25 van het organiek reglement valt (o.a. shift) kan je slechts worden benoemd na afloop van de voorziene periode waarin op grond van voormeld art. 25 van het organiek reglement geen mutatieaanvragen kunnen worden ingewilligd. Deze benoeming kan in dat geval slechts worden toegekend op voorwaarde dat de laureatenlijst nog geldig is na afloop van voormelde periode.

Overeenkomstig het neutraliteitsbeginsel en het deontologische kader van federale ambtenaren zorgen personeelsleden van de FOD Financiën ervoor dat wanneer zij tijdens hun ambtsuitoefening in contact komen met publiek geen uiterlijke tekenen van gelijk welke politieke of levensbeschouwelijke overtuiging of betrokkenheid vertonen. De personeelsleden garanderen zo de volledige neutraliteit van de FOD Financiën, om het vertrouwen van de gebruiker in de onpartijdige, neutrale en loyale uitoefening van hun ambt niet te schaden.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring
 3. Je legt een test op computer af bij FOD Financiën in Brussel.
 4. Je legt een interview af met technische vragen bij FOD Financiën in Brussel.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 1u35)

Via een situationele beoordelingstest op pc worden volgende competenties gemeten:

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

De situationele beoordelingstest (SJT) is een competentietest, die bestaat uit een reeks verschillende situaties die je kan meemaken in de functie waarvoor je solliciteert. Elke situatie vraagt om een reactie of actie.

Deze proef zal wellicht plaatsvinden in de tweede helft van juni 2023 (deze timing is onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.
Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 8 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen via infojobs@minfin.fed.be.

Stap 4: Specifieke screening - Interview met technische vragen (+/- 1u15 + 45 min voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je technische vragen en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De technische vragen worden besproken tijdens je interview.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Deze proef zal wellicht plaatsvinden rond midden juli 2023 (deze timing is onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt verstuurd naar de voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën die met het directiecomité de rangschikking opmaakt.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 14 juni 2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden, vind je via deze link.

Voor meer uitleg over de scoring van onze testen kan je terecht op deze pagina.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Hilde Bogaerts
  Ik geloof dat je een ander pas volledig kan begrijpen en helpen als je hetzelfde hebt meegemaakt.
  Hilde Bogaerts
  Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting
  -
  FOD Financiën
  More about Hilde Bogaerts
 • Portret Gaëtan Crepin
  Je hebt heel wat mooie projecten zoals Tax-on-web, SEDA voor de douane en nog andere voor het kadaster.
  Gaëtan Crepin
  Functioneel analist
  -
  FOD Financiën
  More about Gaëtan Crepin
 • Portret Gamal Khaldi
  Dankzij een cultuur waarin interne mobiliteit zijn plaats heeft, kan je je makkelijk gaan toeleggen op een andere rol.
  Gamal Khaldi
  Verantwoordelijke databeheer
  -
  FOD Financiën
  More about Gamal Khaldi
 • Portret Hans D'Hondt
  We zijn van een formele top-down hiërarchie overgestapt naar een model dat mensen als volwassenen behandelt en gebaseerd is op vertrouwen en accountability.
  Hans D'Hondt
  Voorzitter van het Directiecomité
  -
  FOD Financiën
  More about Hans D'Hondt
 • Portret Angélique Minacapelli
  Voor mijn leidinggevende ben ik een stagiair als een ander.
  Angélique Minacapelli
  Expert beheer van juridische dossiers
  -
  FOD Financiën
  More about Angélique Minacapelli
 • Portret Franck Drossart
  Bij de overheid krijg ik alle kansen om mezelf te ontplooien.
  Franck Drossart
  Douanier gespecialiseerd in fraudebestrijding
  -
  FOD Financiën
  More about Franck Drossart