Arts Gezondheidszorgbeleid (m/v/x)

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Selectiecode

ANG23232

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A3

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Interne promotie
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1210 Sint-Joost-ten-Node

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Wil jij jouw medische expertise aanwenden voor het uitwerken en optimaliseren van het beleid inzake het vroegtijdig detecteren en het beheren van een potentiële gezondheidscrisis ?

Wil jij jouw schouders zetten onder het coördineren en opvolgen van de inspectie-activiteiten betreffende de dossiers van de Federale Controlecommissie?

Heb je een passie voor gezondheidszorg en wil je impact hebben op het uitwerken en het opvolgen van een toekomstgerichte en performante gezondheidszorg ? Dan ben jij zeker de medische expert die wij zoeken!

 

De dienst Public Health Emergencies (PHE) werft eén Arts - Chief Medical Officer (CMO) aan .

De dienst Controle van Gezondheidsbeoefenaars en Beroepsuitoefening werft één Arts-Inspecteur voor de Federale Controlecommissie aan.

Je wordt aangeworven als Adviseur (niveau A3) met de bijhorende weddeschaal NA31.

Minimum aanvangswedde: € 64.756,76 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Valorisatie van uw voorgaande werkervaring in de privesector of als vrij beroep is mogelijk.

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voor de functie van Arts Chief Medical Officer (dienst/ Public Health Emergencies)
- Wachtvergoeding

Voor de fucntie van Arts-Inspecteur voor de Federale Controlecommissie
- Km-vergoeding bij inspectieopdrachten
-Terugbetaling van kosten voor uw inschrijving bij de Orde van geneesheren

Momenteel wordt er onderhandeld over het toekennen van toekomstige Artsenpremie. Het bedrag van deze premie is o.a. afhankelijk van het al dan niet cumuleren van deze fucntie met een privépraktijk  

 

1° Arts - Chief Medical Officer (CMO) – dienst Public Health Emergencies

Bij een bedreiging voor de volksgezondheid nemen de gezondheidsautoriteiten maatregelen om het risico voor de Belgische bevolking zo klein mogelijk te houden. Als CMO en als voorzitter van de Risk Management Group ben je samen met jouw collega's verantwoordelijk voor het opzetten van een Belgisch gezondheidswachtsysteem om binnen een optimale tijdspanne te zorgen voor de analyse en verwerking van informatie die het mogelijk maakt een potentiële crisis te detecteren, haar impact te evalueren en/of onmiddellijke maatregelen voor te stellen. Dit houdt in dat je snel en adequaat beslissingen dient te nemen op basis van je medische kennis.

 

Je neemt de nodige initiatieven en zorgt in samenwerking met alle betrokken partners, voor de voorbereiding en de opvolging van de « ad hoc » en officiële coördinatievergaderingen, op nationaal en internationaal niveau, voor de bepaling van het Belgische standpunt in het beleid rond de voorbereiding en het beheersen van crisissituaties inzake Volksgezondheid.

 

Je informeert je continu en ontwikkelt een specifieke expertise op de jou toevertrouwde domeinen zodat beslissingen en keuzes gebaseerd kunnen worden op adequate, concrete, nauwkeurige en coherente elementen. Je blijft op de hoogte van de nationale, Europese en internationale evolutie in je dossiers en zorgt ervoor over voldoende kennis te beschikken om het Belgische standpunt te coördineren, te formuleren en uit te dragen als Chief Medical Officer voor België tijdens nationale en internationale vergaderingen.

 

Je ontwikkelt een netwerk met de verschillende partners en je bent op de hoogte van de internationale uitdagingen rond de verschillende dossiers. Tevens zal je worden aangesteld als National Focal Point voor het Internationaal Gezondheidsreglement en voor Threat Detection, Early Warning and Response Systems (EWRS), wat betekent dat je het aanspreekpunt voor andere landen en de WHO bent voor potentiële gezondheidsrisico’s.

 

Concrete taken:

Door middel van een wachtsysteem sta je samen met uw collega's in voor het systeem voor detectie en opvolging van de risico's die zouden kunnen evolueren naar een crisis op vlak van Public Health. In geval van crisissituaties op het vlak van Public Health :

 • adviseer je de Beleidscel van de Minister, Voorzitter van de FOD, de terreinactoren en de beleidsmakers over de te nemen maatregelen.

 • werk je samen met de betrokken instanties (Gewesten en Gemeenschappen, crisiscel van de FOD Binnenlandse Zaken, FOD Buitenlandse Zaken,...) om deze maatregelen uit te voeren.
 • zorg je voor de link met de (inter)nationale partners of (inter)nationaal betrokken partijen.
 • neem je, op basis van je expertise, medische beslissingen om het hoofd te bieden aan gezondheidsrisico's.

Je zorgt ook voor de voorbereiding van het gezondheidssysteem dat zo doeltreffend mogelijk kan inspelen op een nieuwe situatie die een gevaar vormt voor de volksgezondheid.

 • Je formuleert voorstellen over de beleidsopties (preventieve en reactieve maatregelen) die moeten worden genomen op het gebied van noodsituaties inzake volksgezondheid om te komen tot beslissingen ter zake vanwege de hiërarchie of binnen de werkgroepen die met dit domein gerelateerd zijn.

 • Je werkt voorbereidings- en responsplannen uit voor het crisismanagement op het gebied van volksgezondheid.
 • Je beheert en evalueert strategieën om noodsituaties inzake volksgezondheid te bestrijden.
 • Je waakt erover dat de Belgische aanwezigheid wordt verzekerd binnen de instanties die instaan voor noodsituaties op het gebied van volksgezondheid; je vertegenwoordigt België bij de nationale en internationale instanties. Je bent bereid om naar het buitenland te reizen om deel te nemen aan internationale vergaderingen.

 

Je houdt je op de hoogte van de nationale, Europese en internationale evolutie en je ontwikkelt je expertise ; je wordt erkend als een referentie in de betreffende materies.
Je vervoegt een dynamisch team waarbinnen het van belang is om zelfstandig te werken, verantwoordelijkheid op te nemen voor de acties en het nodige overleg met de collega's te organiseren. Dit team evolueert naar zelfsturing waarin een transparante en directe communicatie een essentieel element vormt.

 

2° Arts-Inspecteur bij de Federale Controlecommissie – dienst Gezondheidsbeoefenaars en Breoepsuitoefening

Je staat in voor de voorbereiding, coördinatie en opvolging van de inspectie- en onderzoeksactiviteiten van de dossiers bestemd voor de Kamers van de Federale Controlecommissie (wet 22 april 2019) zodat er een adequate opvolging van  elk verzoek/klacht/aanklacht gegarandeerd is. Je verleent kwalitatieve adviezen aan de Federale Controlecommissie.

 

Concrete taken:

Als specialist analyseer en onderzoek je de klachten en aanmeldingen die gericht zijn aan de controledienst:

 • Analyseren van klachten/verzoeken/aanmaningen die de inspectiediensten hebben ontvangen.
 • Het schriftelijk of mondeling ondervragen van belanghebbenden en het doen van bevindingen, op basis van documenten of ter plaatse.
 • Opvolgen van ontvangen klachten/verzoeken/klachten.
 • Onderzoeken en raadplegen van relevante wetenschappelijke documenten.
 • analyseren van gegevens van de administratie of van andere instellingen, eventueel in samenwerking met andere eenheden van de administratie.
 • Onderzoeken en raadplegen van relevante adviezen, besluiten, wetgeving en jurisprudentie.
 • Opzoeken van en contact opnemen met deskundigen over het betrokken onderwerp (PSI, CSS, KCE, enz.)

Als deskundige sta je de Federale Toezichtscommissie bij in haar concrete acties om de kwaliteit van de beraadslagingen/het werk van de Federale Toezichtscommissie te waarborgen:

 • Het professioneel voorbereiden van de dossiers die aan de Federale Auditcommissie (met inbegrip van de respectieve werkgroepen) moeten worden voorgelegd.
 • Met raadgevende stem deelnemen aan de vergaderingen/beraadslagingen van de kamers van de Federale Rekencommissie.
 • Communiceren met het secretariaat en de betrokken voorzitter(s) ter voorbereiding van de vergaderingen van de kamers van de Federale Rekencommissie.
 • Bijdragen tot de ontwikkeling van het controlebeleid van de Federale Rekencommissie.

 Als coördinator volg je de lopende dossiers en procedures op om de controleactiviteiten uit te voeren met de nodige discretie, stiptheid en kwaliteit.

 • De verschillende inspecties uitvoeren om de notulen op te stellen.
 • Zorgen voor de opstelling en de kwaliteit van alle administratieve procedures.
 • Communiceren met het secretariaat en de voorzitters van de kamers van de Commissie.
 • Zorgen voor een correcte follow-up van de procedures.
 • Toezien op de kwaliteit van de dossiervoering (archivering, archivering, enz.).
 • Zorgen voor een systematische en methodische follow-up van de cijfers betreffende de inspectieactiviteiten, deze analyseren en voorstellen opstellen.
 • De directeur-generaal op de hoogte houden van de stand van zaken met betrekking tot de inspecties

 

Als contactpersoon treed je op als informatiebron over aangelegenheden die door de Federale Toezichtscommissie worden behandeld. Via een uitwisseling van toelichtingen met de rechthebbenden en de verschillende interne en externe belanghebbenden zorg je voor een correcte interpretatie van de informatie en de verspreiding ervan onder de betrokkenen en op verzoek van derden indien de informatie openbaar is.

 • Ervoor zorgen dat openbare informatie over de kwaliteit van de praktijk van gezondheidswerkers beschikbaar is voor het publiek (internet, intranet).
 • Optreden als contactpersoon voor het kabinet, voor diverse horizontale diensten (zoals de juridische dienst, de financieringsdienst, ...) en voor verticale diensten van de FOD (lijnverantwoordelijken) inzake procedures/beslissingen/strategieën betreffende de behandelde materies.
 • Optreden als contactpunt voor belangstellenden, deskundigen, leden en voorzitters van de kamers van de Commissie en hun werkgroepen.
 • Contacten onderhouden met leden van zijn eigen en andere directoraten-generaal van de FOD
 • Contacten onderhouden met nationale en internationale instellingen en organisaties die in de sector actief zijn

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 functies vacant binnen het Directoraat-Generaal Gezondheidszorg en 1 functie vacant binnen de Diensten van de Voorzitter van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (Galileelaan 5/2, 1210 Brussel).

Begin 2021 is onze organisatie verhuisd naar het gebouw Galilei. In het nieuwe gebouw staat de new way of working (gezond en duurzaam samenwerken) centraal. Wil je graag al eens met je eigen ogen zien hoe je eerste dagen op de FOD eruit zouden kunnen zien en wat er allemaal te beleven valt? Klik dan snel hier en kijk mee!

 

1° Diensten van de Voorzitter - De dienst Crisisbeheer (Public Health Emergencies) dient binnen het principe van ‘One World, One Health’ de rol van coördinator op zich nemen in de aanpak van gezondheidscrises en hiertoe in staat zijn voor de uitbouw, actualisatie en operationalisatie van de nodige structuren en dit op basis van de volgende definitie:

Het beheer van voorziene en onvoorziene situaties met een potentieel ernstige impact op de volksgezondheid en de voorbereiding hiertoe waarbij één of meer van volgende aspecten zich voordoen:

 

 1. de reguliere werking van gezondheidszorgactoren (of zorgverlening) verstoord dreigt te worden en de beschikbare middelen voor een reguliere werking ontoereikend zijn,

 2. indicatoren voor vroegtijdige waarschuwing in waaktoestand zijn en wijzen op een alarmerende situatie / afwijkend van de norm (quasi steeds via RAG en RMG),

 3. informatiedoorstroming met verschillende partners versterkt moet worden,
 4. wanneer de graad van complexiteit van de situatie een gecoördineerde actie vereist en/of het nodig is om meer duiding te geven bij de media aandacht om de socio-economische impact te beheren. Complexiteit kan zich ook uiten in bijzondere politieke aandacht waardoor gecoördineerde actie vereist is,

 5. desgevallend de WHO of de EU een noodsituatie verklaart op gezondheidsgebied met een mogelijke impact op Belgisch grondgebied.

 

De dienst Gezondheidsberoepen en Beroepsuitoefening heeft als taak de Minister van Volksgezondheid te ondersteunen in de ontwikkeling van een strategisch beleid voor de gezondheidszorgbeoefenaars.

Het beleidsvoorbereidend werk binnen de dienst heeft betrekking op de gezondheidszorgberoepen, de planning ervan, alsook de kwaliteitsvolle praktijkvoering en dit in functie van de maatschappelijke evolutie en de behoeften van de bevolking. In dat verband levert de dienst strategische, wetenschappelijke en administratieve ondersteuning aan verscheidene adviesraden en commissies.

De dienst bewaakt bepaalde beroepspraktijken die een risico kunnen vormen voor de volksgezondheid (tatoeage, piercing, onwettige uitoefening van het beroep,…) ook staat het in voor de toegang tot de gezondheidszorgberoepen via het afleveren van het visa en machtigingen om het beroep uit te oefenen.

Om deze missie te volbrengen, moet de dienst een globale en volledige visie hebben van de sector van de gezondheidszorgbeoefenaars. Daartoe volgt de dienst alle beschouwingen en ontwikkelingen op federaal, gewestelijk, communautair en internationaal vlak.

De cel ‘Controle van de Gezondheidsbeoefenaars’ coördineert en ondersteunt de activiteiten van de federale Toezichtscommissie en de inspectiediensten (expertise, logistiek, administratief,…) . De Cel draagt bij aan de ontwikkeling van een controlestrategie en -beleid. De cel onderhoudt ook goede relaties met de andere instellingen actief in het veld van de gezondheidszorg (RIZIV, FAGG, Ordes, Openbaar Ministerie) et de nationale en internationale autoriteiten. 

 

Het Directoraat-Generaal Gezondheidszorg (DGGS) organiseert de gezondheidszorg in België. Hun bevoegdheden zijn onder andere het gezondheidszorgbeleid, de coördinatie van de dringende medische hulpverlenging, de geestelijke gezondheidszorg en zorg voor geïnterneerden, het beleid met betrekking tot de gezondheidszorgberoepen en de uitoefening ervan,  en de financiering van de ziekenhuizen. DGGS heeft als opdracht bij te dragen tot het verzekeren van een duurzaam, toegankelijk en kwaliteitsvol gezondheidszorgsysteem voor alle burgers.

 

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wil de Belgische promotor zijn van het principe 'One World, One Health', door de gezondheid in al haar componenten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies, waarbij het zowel gaat over de menselijke gezondheid als over de gezondheid van de planeet, de gezondheid van dieren en planten en van de voeding. De FOD is een referentiepunt op het vlak van de gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement “Health and Environment in all policies” en een netwerkorganisatie die zorgt voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoegde waarde, met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren.

Om dit te bereiken wil de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie zijn die steunt op competente en autonome medewerkers met verantwoordelijkheidsgevoel die hun expertise en talenten willen inzetten.

Graag meer weten? Ontdek onze FOD via de website of Youtube.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 •  Diploma van arts, uitgereikt overeenkomstig het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap of diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde, vroeger afgeleverd en bekrachtigd overeenkomstig de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens 

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel 
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden.
 3. Je legt een interview af met een test op computer bij FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in Brussel

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Adviseur (niveau A3) met de bijhorende weddeschaal NA31.

Loon

 

Minimum aanvangswedde: € 64.756,76 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Valorisatie van uw voorgaande werkervaring in de privesector of als vrij beroep is mogelijk.

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Premies

Momenteel wordt er onderhandeld over het toekennen van toekomstige Artsenpremie. Het bedrag van deze premie is o.a. afhankelijk van het al dan niet cumuleren van deze fucntie met een privépraktijk 

 

Voor de functie van Arts Chief Medical Officer (dienst/ Public Health Emergencies)

 • wachtvergoeding

 

Voor de fucntie van Arts-Inspecteur voor de Federale Controlecommissie

 • Km-vergoeding bij inspectieopdrachten
 • terugbetaling van kosten voor uw inschrijving bij de Orde van geneesheren

Voordelen

 

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • 12 dagen compensatieverlof bij het behalen van de objectieven
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie 
  • mogelijkheid tot het krijgen van een bureauvergoeding
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop,
  • possibilité d'un abonnemeng GSM
  • beschikken over een snelle internetverbinding
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

 • Gino Claes (voor de functie bij de dienst Public Health Emergencies)
  Diensthoofd Public Health Emergencies
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leemilieu
  02/524.98.99
 • Xavier Van Cauter (voor de fucntie bij DGGS - controle van de gezondheidsbeoefenaars)
  Celhoofd Controle van de Gezondheidsbeoefenaars
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  02/524.97.28

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Wil jij jouw medische expertise aanwenden voor het uitwerken en optimaliseren van het beleid inzake het vroegtijdig detecteren en het beheren van een potentiële gezondheidscrisis ?

Wil jij jouw schouders zetten onder het coördineren en opvolgen van de inspectie-activiteiten betreffende de dossiers van de Federale Controlecommissie?

Heb je een passie voor gezondheidszorg en wil je impact hebben op het uitwerken en het opvolgen van een toekomstgerichte en performante gezondheidszorg ? Dan ben jij zeker de medische expert die wij zoeken!

 

De dienst Public Health Emergencies (PHE) werft eén Arts - Chief Medical Officer (CMO) aan .

De dienst Controle van Gezondheidsbeoefenaars en Beroepsuitoefening werft één Arts-Inspecteur voor de Federale Controlecommissie aan.

Je wordt aangeworven als Adviseur (niveau A3) met de bijhorende weddeschaal NA31.

Minimum aanvangswedde: € 64.756,76 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Valorisatie van uw voorgaande werkervaring in de privesector of als vrij beroep is mogelijk.

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voor de functie van Arts Chief Medical Officer (dienst/ Public Health Emergencies)
- Wachtvergoeding

Voor de fucntie van Arts-Inspecteur voor de Federale Controlecommissie
- Km-vergoeding bij inspectieopdrachten
-Terugbetaling van kosten voor uw inschrijving bij de Orde van geneesheren

Momenteel wordt er onderhandeld over het toekennen van toekomstige Artsenpremie. Het bedrag van deze premie is o.a. afhankelijk van het al dan niet cumuleren van deze fucntie met een privépraktijk  

 

1° Arts - Chief Medical Officer (CMO) – dienst Public Health Emergencies

Bij een bedreiging voor de volksgezondheid nemen de gezondheidsautoriteiten maatregelen om het risico voor de Belgische bevolking zo klein mogelijk te houden. Als CMO en als voorzitter van de Risk Management Group ben je samen met jouw collega's verantwoordelijk voor het opzetten van een Belgisch gezondheidswachtsysteem om binnen een optimale tijdspanne te zorgen voor de analyse en verwerking van informatie die het mogelijk maakt een potentiële crisis te detecteren, haar impact te evalueren en/of onmiddellijke maatregelen voor te stellen. Dit houdt in dat je snel en adequaat beslissingen dient te nemen op basis van je medische kennis.

 

Je neemt de nodige initiatieven en zorgt in samenwerking met alle betrokken partners, voor de voorbereiding en de opvolging van de « ad hoc » en officiële coördinatievergaderingen, op nationaal en internationaal niveau, voor de bepaling van het Belgische standpunt in het beleid rond de voorbereiding en het beheersen van crisissituaties inzake Volksgezondheid.

 

Je informeert je continu en ontwikkelt een specifieke expertise op de jou toevertrouwde domeinen zodat beslissingen en keuzes gebaseerd kunnen worden op adequate, concrete, nauwkeurige en coherente elementen. Je blijft op de hoogte van de nationale, Europese en internationale evolutie in je dossiers en zorgt ervoor over voldoende kennis te beschikken om het Belgische standpunt te coördineren, te formuleren en uit te dragen als Chief Medical Officer voor België tijdens nationale en internationale vergaderingen.

 

Je ontwikkelt een netwerk met de verschillende partners en je bent op de hoogte van de internationale uitdagingen rond de verschillende dossiers. Tevens zal je worden aangesteld als National Focal Point voor het Internationaal Gezondheidsreglement en voor Threat Detection, Early Warning and Response Systems (EWRS), wat betekent dat je het aanspreekpunt voor andere landen en de WHO bent voor potentiële gezondheidsrisico’s.

 

Concrete taken:

Door middel van een wachtsysteem sta je samen met uw collega's in voor het systeem voor detectie en opvolging van de risico's die zouden kunnen evolueren naar een crisis op vlak van Public Health. In geval van crisissituaties op het vlak van Public Health :

 • adviseer je de Beleidscel van de Minister, Voorzitter van de FOD, de terreinactoren en de beleidsmakers over de te nemen maatregelen.

 • werk je samen met de betrokken instanties (Gewesten en Gemeenschappen, crisiscel van de FOD Binnenlandse Zaken, FOD Buitenlandse Zaken,...) om deze maatregelen uit te voeren.
 • zorg je voor de link met de (inter)nationale partners of (inter)nationaal betrokken partijen.
 • neem je, op basis van je expertise, medische beslissingen om het hoofd te bieden aan gezondheidsrisico's.

Je zorgt ook voor de voorbereiding van het gezondheidssysteem dat zo doeltreffend mogelijk kan inspelen op een nieuwe situatie die een gevaar vormt voor de volksgezondheid.

 • Je formuleert voorstellen over de beleidsopties (preventieve en reactieve maatregelen) die moeten worden genomen op het gebied van noodsituaties inzake volksgezondheid om te komen tot beslissingen ter zake vanwege de hiërarchie of binnen de werkgroepen die met dit domein gerelateerd zijn.

 • Je werkt voorbereidings- en responsplannen uit voor het crisismanagement op het gebied van volksgezondheid.
 • Je beheert en evalueert strategieën om noodsituaties inzake volksgezondheid te bestrijden.
 • Je waakt erover dat de Belgische aanwezigheid wordt verzekerd binnen de instanties die instaan voor noodsituaties op het gebied van volksgezondheid; je vertegenwoordigt België bij de nationale en internationale instanties. Je bent bereid om naar het buitenland te reizen om deel te nemen aan internationale vergaderingen.

 

Je houdt je op de hoogte van de nationale, Europese en internationale evolutie en je ontwikkelt je expertise ; je wordt erkend als een referentie in de betreffende materies.
Je vervoegt een dynamisch team waarbinnen het van belang is om zelfstandig te werken, verantwoordelijkheid op te nemen voor de acties en het nodige overleg met de collega's te organiseren. Dit team evolueert naar zelfsturing waarin een transparante en directe communicatie een essentieel element vormt.

 

2° Arts-Inspecteur bij de Federale Controlecommissie – dienst Gezondheidsbeoefenaars en Breoepsuitoefening

Je staat in voor de voorbereiding, coördinatie en opvolging van de inspectie- en onderzoeksactiviteiten van de dossiers bestemd voor de Kamers van de Federale Controlecommissie (wet 22 april 2019) zodat er een adequate opvolging van  elk verzoek/klacht/aanklacht gegarandeerd is. Je verleent kwalitatieve adviezen aan de Federale Controlecommissie.

 

Concrete taken:

Als specialist analyseer en onderzoek je de klachten en aanmeldingen die gericht zijn aan de controledienst:

 • Analyseren van klachten/verzoeken/aanmaningen die de inspectiediensten hebben ontvangen.
 • Het schriftelijk of mondeling ondervragen van belanghebbenden en het doen van bevindingen, op basis van documenten of ter plaatse.
 • Opvolgen van ontvangen klachten/verzoeken/klachten.
 • Onderzoeken en raadplegen van relevante wetenschappelijke documenten.
 • analyseren van gegevens van de administratie of van andere instellingen, eventueel in samenwerking met andere eenheden van de administratie.
 • Onderzoeken en raadplegen van relevante adviezen, besluiten, wetgeving en jurisprudentie.
 • Opzoeken van en contact opnemen met deskundigen over het betrokken onderwerp (PSI, CSS, KCE, enz.)

Als deskundige sta je de Federale Toezichtscommissie bij in haar concrete acties om de kwaliteit van de beraadslagingen/het werk van de Federale Toezichtscommissie te waarborgen:

 • Het professioneel voorbereiden van de dossiers die aan de Federale Auditcommissie (met inbegrip van de respectieve werkgroepen) moeten worden voorgelegd.
 • Met raadgevende stem deelnemen aan de vergaderingen/beraadslagingen van de kamers van de Federale Rekencommissie.
 • Communiceren met het secretariaat en de betrokken voorzitter(s) ter voorbereiding van de vergaderingen van de kamers van de Federale Rekencommissie.
 • Bijdragen tot de ontwikkeling van het controlebeleid van de Federale Rekencommissie.

 Als coördinator volg je de lopende dossiers en procedures op om de controleactiviteiten uit te voeren met de nodige discretie, stiptheid en kwaliteit.

 • De verschillende inspecties uitvoeren om de notulen op te stellen.
 • Zorgen voor de opstelling en de kwaliteit van alle administratieve procedures.
 • Communiceren met het secretariaat en de voorzitters van de kamers van de Commissie.
 • Zorgen voor een correcte follow-up van de procedures.
 • Toezien op de kwaliteit van de dossiervoering (archivering, archivering, enz.).
 • Zorgen voor een systematische en methodische follow-up van de cijfers betreffende de inspectieactiviteiten, deze analyseren en voorstellen opstellen.
 • De directeur-generaal op de hoogte houden van de stand van zaken met betrekking tot de inspecties

 

Als contactpersoon treed je op als informatiebron over aangelegenheden die door de Federale Toezichtscommissie worden behandeld. Via een uitwisseling van toelichtingen met de rechthebbenden en de verschillende interne en externe belanghebbenden zorg je voor een correcte interpretatie van de informatie en de verspreiding ervan onder de betrokkenen en op verzoek van derden indien de informatie openbaar is.

 • Ervoor zorgen dat openbare informatie over de kwaliteit van de praktijk van gezondheidswerkers beschikbaar is voor het publiek (internet, intranet).
 • Optreden als contactpersoon voor het kabinet, voor diverse horizontale diensten (zoals de juridische dienst, de financieringsdienst, ...) en voor verticale diensten van de FOD (lijnverantwoordelijken) inzake procedures/beslissingen/strategieën betreffende de behandelde materies.
 • Optreden als contactpunt voor belangstellenden, deskundigen, leden en voorzitters van de kamers van de Commissie en hun werkgroepen.
 • Contacten onderhouden met leden van zijn eigen en andere directoraten-generaal van de FOD
 • Contacten onderhouden met nationale en internationale instellingen en organisaties die in de sector actief zijn

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 functies vacant binnen het Directoraat-Generaal Gezondheidszorg en 1 functie vacant binnen de Diensten van de Voorzitter van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (Galileelaan 5/2, 1210 Brussel).

Begin 2021 is onze organisatie verhuisd naar het gebouw Galilei. In het nieuwe gebouw staat de new way of working (gezond en duurzaam samenwerken) centraal. Wil je graag al eens met je eigen ogen zien hoe je eerste dagen op de FOD eruit zouden kunnen zien en wat er allemaal te beleven valt? Klik dan snel hier en kijk mee!

 

1° Diensten van de Voorzitter - De dienst Crisisbeheer (Public Health Emergencies) dient binnen het principe van ‘One World, One Health’ de rol van coördinator op zich nemen in de aanpak van gezondheidscrises en hiertoe in staat zijn voor de uitbouw, actualisatie en operationalisatie van de nodige structuren en dit op basis van de volgende definitie:

Het beheer van voorziene en onvoorziene situaties met een potentieel ernstige impact op de volksgezondheid en de voorbereiding hiertoe waarbij één of meer van volgende aspecten zich voordoen:

 

 1. de reguliere werking van gezondheidszorgactoren (of zorgverlening) verstoord dreigt te worden en de beschikbare middelen voor een reguliere werking ontoereikend zijn,

 2. indicatoren voor vroegtijdige waarschuwing in waaktoestand zijn en wijzen op een alarmerende situatie / afwijkend van de norm (quasi steeds via RAG en RMG),

 3. informatiedoorstroming met verschillende partners versterkt moet worden,
 4. wanneer de graad van complexiteit van de situatie een gecoördineerde actie vereist en/of het nodig is om meer duiding te geven bij de media aandacht om de socio-economische impact te beheren. Complexiteit kan zich ook uiten in bijzondere politieke aandacht waardoor gecoördineerde actie vereist is,

 5. desgevallend de WHO of de EU een noodsituatie verklaart op gezondheidsgebied met een mogelijke impact op Belgisch grondgebied.

 

De dienst Gezondheidsberoepen en Beroepsuitoefening heeft als taak de Minister van Volksgezondheid te ondersteunen in de ontwikkeling van een strategisch beleid voor de gezondheidszorgbeoefenaars.

Het beleidsvoorbereidend werk binnen de dienst heeft betrekking op de gezondheidszorgberoepen, de planning ervan, alsook de kwaliteitsvolle praktijkvoering en dit in functie van de maatschappelijke evolutie en de behoeften van de bevolking. In dat verband levert de dienst strategische, wetenschappelijke en administratieve ondersteuning aan verscheidene adviesraden en commissies.

De dienst bewaakt bepaalde beroepspraktijken die een risico kunnen vormen voor de volksgezondheid (tatoeage, piercing, onwettige uitoefening van het beroep,…) ook staat het in voor de toegang tot de gezondheidszorgberoepen via het afleveren van het visa en machtigingen om het beroep uit te oefenen.

Om deze missie te volbrengen, moet de dienst een globale en volledige visie hebben van de sector van de gezondheidszorgbeoefenaars. Daartoe volgt de dienst alle beschouwingen en ontwikkelingen op federaal, gewestelijk, communautair en internationaal vlak.

De cel ‘Controle van de Gezondheidsbeoefenaars’ coördineert en ondersteunt de activiteiten van de federale Toezichtscommissie en de inspectiediensten (expertise, logistiek, administratief,…) . De Cel draagt bij aan de ontwikkeling van een controlestrategie en -beleid. De cel onderhoudt ook goede relaties met de andere instellingen actief in het veld van de gezondheidszorg (RIZIV, FAGG, Ordes, Openbaar Ministerie) et de nationale en internationale autoriteiten. 

 

Het Directoraat-Generaal Gezondheidszorg (DGGS) organiseert de gezondheidszorg in België. Hun bevoegdheden zijn onder andere het gezondheidszorgbeleid, de coördinatie van de dringende medische hulpverlenging, de geestelijke gezondheidszorg en zorg voor geïnterneerden, het beleid met betrekking tot de gezondheidszorgberoepen en de uitoefening ervan,  en de financiering van de ziekenhuizen. DGGS heeft als opdracht bij te dragen tot het verzekeren van een duurzaam, toegankelijk en kwaliteitsvol gezondheidszorgsysteem voor alle burgers.

 

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wil de Belgische promotor zijn van het principe 'One World, One Health', door de gezondheid in al haar componenten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies, waarbij het zowel gaat over de menselijke gezondheid als over de gezondheid van de planeet, de gezondheid van dieren en planten en van de voeding. De FOD is een referentiepunt op het vlak van de gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement “Health and Environment in all policies” en een netwerkorganisatie die zorgt voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoegde waarde, met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren.

Om dit te bereiken wil de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie zijn die steunt op competente en autonome medewerkers met verantwoordelijkheidsgevoel die hun expertise en talenten willen inzetten.

Graag meer weten? Ontdek onze FOD via de website of Youtube.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Vernieuwen: Je denkt vernieuwend door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Beïnvoeden: Je hebt impact op anderenen en je weet een publiek te overtuigen.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Mondeling communiceren: Je kan je ideeën en meningen mondeling correct overbrengen, op een gestructureerde manier al dan niet ondersteund door aangepaste non-verbale communicatie.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

 

Opgelet! De competentie in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

 

De competentie Beslissen en je motivatie wegen harder door in de eindscore (X2)

Niet vereist, wel een troef

 • Je bent tewerkgesteld in een internationale context - kennis van het Engels is een pluspunt.

 • Je werkt voor een fedrale overheidsdienst - kennis van het Frans is een pluspunt.

 • Je hebt ervaring met onderhandelen waarbij je door het aanvaarden van realistische compromissen een win-winsituatie voor alle partijen kan bewerkstelligen.

 • Je hebt ervaring op het gebied van volksgezondheid

   

  Functiespecifieke pluspunten: Arts Chief Medical Officer (diensten van de Voorzitter - Public Health Emergencies) 

  Je beschikt over een diploma postgraduaat Rampenmanagement of je hebt ervaring in dit vakgebied.

   

  Functiespecifieke pluspunten: Arts-Inspecteur bij de Federale Controlecommissie – dienst Gezondheidsbeoefenaars en Breoepsuiteoefening

  Je beschikt over een diploma in of je hebt ervaring op het vlak van Gezondheidszorgmanagement.

  Je hebt ervaring met het omkaderen van medewerkers.

  Je hebt ervaring in het opstellen van rapporten.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 •  Diploma van arts, uitgereikt overeenkomstig het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap of diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde, vroeger afgeleverd en bekrachtigd overeenkomstig de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens 

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 

 •  Diploma van arts, uitgereikt overeenkomstig het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap of diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde, vroeger afgeleverd en bekrachtigd overeenkomstig de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens.

 

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

Je kan ook deelnemen als je jouw diploma hebt behaald in een van de 27 lidstaten van de Europese Unie of, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland en je hebt je gelijkwaardigheidsattest van je diploma bij de Vlaamse Overheid niet verkregen. Aangezien het beroep van Arts een gereglementeerd beroep is in België, kan je – als je voldoet aan de voorwaarden - evenwel gebruik maken van de Europese richtlijn 2005/36/CE over de erkenning van de beroepskwalificaties. Deze richtlijn is bedoeld voor mensen die volledig gekwalificeerd zijn om een beroep uit te oefenen in een lidstaat en die hetzelfde beroep willen uitoefenen in een andere lidstaat. Je vindt de link van de bevoegde autoriteiten voor ieder gereglementeerd beroep hier: Regulated professions by country, with competent authorities (europa.eu).

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien het beroep van Arts een gereglementeerd beroep is in België dien je over het vereiste diploma te beschikken.

 

De vacante functie is een functie van klasse A3. Je moet :

 • ofwel behoren tot de klasse A3
 • ofwel minstens 4 jaar anciënniteit hebben in de klasse A2
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben in de klasse A2 en A1 samen
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben enkel in de klasse A1.

Aangezien het beroep van Arts een gereglementeerd beroep is in België dien je over het vereiste diploma te beschikken

 

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Adviseur (niveau A3) met de bijhorende weddeschaal NA31.

Loon

 

Minimum aanvangswedde: € 64.756,76 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Valorisatie van uw voorgaande werkervaring in de privesector of als vrij beroep is mogelijk.

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Premies

Momenteel wordt er onderhandeld over het toekennen van toekomstige Artsenpremie. Het bedrag van deze premie is o.a. afhankelijk van het al dan niet cumuleren van deze fucntie met een privépraktijk 

 

Voor de functie van Arts Chief Medical Officer (dienst/ Public Health Emergencies)

 • wachtvergoeding

 

Voor de fucntie van Arts-Inspecteur voor de Federale Controlecommissie

 • Km-vergoeding bij inspectieopdrachten
 • terugbetaling van kosten voor uw inschrijving bij de Orde van geneesheren

Voordelen

 

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • 12 dagen compensatieverlof bij het behalen van de objectieven
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie 
  • mogelijkheid tot het krijgen van een bureauvergoeding
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop,
  • possibilité d'un abonnemeng GSM
  • beschikken over een snelle internetverbinding
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

U bent in het bezit van een 'visum' afgeleverde door FDOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu dat u toelaat om de geneeskunde uit te oefenen

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

U bent in het bezit van een 'visum' afgeleverde door FDOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu dat u toelaat om de geneeskunde uit te oefenen.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel 
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden.
 3. Je legt een interview af met een test op computer bij FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in Brussel

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

 

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 45 min.)

Deze proef wordt georganiseerd als er na de vorige stap meer dan 10 kandidaten overblijven.

Via een situationele beoordelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • Beslissen

Deze proef zal plaatsvinden rond half juni 2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

 

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 10 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef is gemeenschappelijk met de 'Specifieke screening - PC/Schriftelijke proef' van de Franstalige selecties AFG23167. Als je ook deelneemt aan die selectie, zal je de testen van dit event 1 dus slechts 1 keer afleggen. 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u) +  PC-proef situationele beoordelingstest (+/- 75 min.)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een PC-proef (situationele beoordelingstest)

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Indien Stap 2 niet georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond 2de helft van juni 2023 (onder voorbehoud).
Indien Stap 2 wel georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond eerste helft van juli 2023  (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt verstuurd naar de voorzitter van het directiecomité van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu die met het directiecomité de rangschikking opmaakt.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 05/06/2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden, vind je via deze link.

Voor meer uitleg over de scoring van onze testen kan je terecht op deze pagina.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

 • Gino Claes (voor de functie bij de dienst Public Health Emergencies)
  Diensthoofd Public Health Emergencies
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leemilieu
  02/524.98.99
 • Xavier Van Cauter (voor de fucntie bij DGGS - controle van de gezondheidsbeoefenaars)
  Celhoofd Controle van de Gezondheidsbeoefenaars
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  02/524.97.28

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Elisabeth Ellegaard
  We zetten ons met zijn allen in voor een betere gezondheid, een beter milieu en een beter klimaat dat enorme uitdagingen kent.
  Elisabeth Ellegaard
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Elisabeth Ellegaard
 • Portret Stéphanie Baclin
  Bij de federale overheid vind je wel 1000 verschillende profielen, maar ze biedt een plek voor iedereen.
  Stéphanie Baclin
  Expert op het gebied van milieugegevens en -evaluatie
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Stéphanie Baclin
 • Portret Mathilde Descombes
  Ik heb me gespecialiseerd in milieurecht want dat is echt de belangrijkste uitdaging van deze eeuw.
  Mathilde Descombes
  Expert biodiversiteit
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Mathilde Descombes
 • Portret Ella Huys
  Klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit vormen vandaag de grootste uitdagingen.
  Ella Huys
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Ella Huys
 • Portret Natalia Stoyanova
  Je krijgt veel kansen om te groeien en jezelf te ontplooien.
  Natalia Stoyanova
  Dossierbeheerder bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Natalia Stoyanova
 • Portret Winne Haenen
  Zet je niet aan de kant om te zeggen wat niet goed is bij de overheid, maar bouw mee om ze nog slagkrachtiger te maken.
  Winne Haenen
  Arts-gezondheidsinspecteur
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Winne Haenen
 • Portret Koen Meeus
  Het is bijzonder motiverend om je elke dag te kunnen inzetten om een belangrijke maatschappelijke uitdaging zo goed mogelijk aan te pakken.
  Koen Meeus
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Koen Meeus
 • Icoon medewerker zonder foto
  We zijn een klein team van gemotiveerde mensen die respect hoog in het vaandel dragen.
  Eric Donnay
  Technisch expert, Diensthoofd “Milieuhandhaving op zee”
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Eric Donnay
 • Icoon medewerker zonder foto
  Mijn uren maken het gemakkelijker om mijn privé en beroepsleven te combineren.
  Roselyne Vermeiren
  Dossierbeheerder bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Roselyne Vermeiren
 • Portret M. Ferroudji
  Ik leer elke dag en het is mogelijk om op alle gebieden te groeien.
  Mohamed Ferroudji
  Arts - Hoofd afdeling Medische Kwaliteit
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Mohamed Ferroudji
 • Icoon medewerker zonder foto
  Mon travail est stimulant et très varié, et il a souvent un impact significatif sur la santé publique.
  Stefaan Van der Borght
  Expert Public Health Emergencies
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Stefaan Van der Borght
 • Portret Philippe Frisson
  Er is een goede balans tussen je werk en je privéleven en je kan je agenda zelf indelen.
  Philippe Frisson
  Arts bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Philippe Frisson
 • Icoon medewerker zonder foto
  Op mijn 52e ben ik opnieuw beginnen studeren en behaalde ik mijn diploma verpleegkunde.
  Marianne
  Verpleegkundige voor Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Marianne