Maatschappelijk assistent (m/v/x)

FOD Justitie

Selectiecode

ANG23392

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Statutair

Functieniveau

B

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

 • 1000 Brussel
 • 1130 Haren
 • 2000 Antwerpen
 • 2250 Olen
 • 2300 Turnhout
 • 2330 Merksplas
 • 2800 Mechelen
 • 3000 Leuven
 • 3500 Hasselt
 • 8000 Brugge
 • 8500 Kortrijk
 • 8900 Ieper
 • 9000 Gent
 • 9120 Beveren-Waas
 • 9200 Dendermonde

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Binnen de FOD Justitie zijn we op zoek naar maatschappelijk assistenten (expertise en zorg) voor diverse Vlaamse en Brusselse gevangenissen en detentiehuizen en voor de dienst Voogdij in Brussel. 

Ben jij geïnteresseerd in het verhaal achter de mensen en wil je een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij door het inzetten op de zorg van kwetsbare doelgroepen, solliciteer dan zeker!

Ga je aan de slag binnen de dienst Voogdij, dan ben je verantwoordelijk voor volgende taken: 

 • Je beheert een groep van voogden en hun voogdijen. Je stelt voogden aan voor niet-begeleide minderjarigen, je ondersteunt en informeert de voogd, je houdt toezicht op zijn/haar dagelijkse werk (onder andere aan de hand van rapporten), je waakt erover dat er een duurzame oplossing (bv. opsporen van ouders, terugkeer, familielid in ander EU-lidstaat, integratie, …) wordt gevonden voor de minderjarige en je beëindigt de voogdij.
 • Je voert selectiegesprekken met kandidaat-voogden.
 • Je fungeert als tussenpersoon tussen de minderjarigen en/of hun voogd en de diverse overheden en administraties.
 • Je behandelt aanmeldingen van niet-begeleide minderjarigen door politie of andere overheden. In een beurtrol neem je ook deel aan de wachtdienst buiten de kantooruren om aanmeldingen te behandelen.
 • Je voert gesprekken en maakt verslagen en beslissingen op over de identiteit van personen, in het bijzonder over de leeftijd en over de ouderlijke band, alsook over de sociale omstandigheden.
 • Je laat documenten analyseren in samenwerking met de Federale Politie en de FOD Buitenlandse Zaken.
 • Je organiseert afnamemomenten van  DNA-testen.
 • Je werkt mee aan projecten om de ondersteuning van de voogden te verbeteren.
 • Je voert administratieve taken uit, zoals het aanvullen van het elektronisch dossier, opstellen van aanwijzingsbeslissingen, leeftijdsbeslissingen en beslissingen van einde voogdij.

Je voert jouw taken uit in Brussel. Telewerken is ook mogelijk (3 dagen per week).

Bijzonderheden voor de dienst Voogdij:

Omdat minderjarigen op elk moment kunnen worden aangemeld, is er een wachtdienst die buiten de kantooruren bereikbaar is. Dit betekent dat je in een beurtrol wachtdiensten hebt van thuis uit en dit minstens 28 dagen per jaar. Daarbij behandel je signalementen van niet-begeleide minderjarigen die telefonisch of per e-mail worden aangemeld door de politie of andere diensten. Tijdens de week is de wachtdienst telkens 's avonds van 17 uur tot 22 uur. In het weekend is dat tussen 7 uur en 22 uur. De meeste oproepen zijn eenvoudig en kunnen snel telefonisch of via e-mail worden behandeld. Je krijgt hiervoor een vergoeding en recuperatietijd.

Deze functie wordt beschouwd als een risico-functie, dit door de contacten die je zal hebben met een specifiek publiek (niet-begeleide buitenlandse minderjarigen). Je wordt verplicht medisch opgevolgd door de arbeidsgeneesheer. 

 

Ofwel werk je als maatschappelijk assistent expertise in één van de Nederlandstalige gevangenissen of detentiehuizen. Dan ben je verantwoordelijk voor volgende taken:

 • Je staat in voor het onthaal en de opvang van iedere binnenkomende gedetineerde in de gevangenis.
 • Je volgt de gedetineerde op gedurende zijn/haar verblijf in de gevangenis, met het oog op het voorkomen van de negatieve effecten van de opsluiting en het uitwerken van een detentieplan met het oog op het voorbereiden van de re-integratie.
 • Je werk bestaat hoofdzakelijk uit het uitbrengen van adviezen (via rapportage) in het kader van mogelijke strafuitvoeringsmodaliteiten (penitentiair verlof, uitgangsvergunning, beperkte detentie, voorlopige en voorwaardelijke invrijheidsstelling).
 • Je aandeel als maatschappelijk assistent richt zich hoofdzakelijk op het uitwerken van een grondig sociaal onderzoek. Op basis van gesprekken met de gedetineerde, dossierstudie, externe contacten krijg je zicht op de gedetineerde en zijn/haar sociale omgeving en op zijn/haar functioneren binnen het persoonlijk en sociaal netwerk.
 • Je detecteert zijn/haar probleemgebieden, brengt zijn/haar mogelijkheden en capaciteiten in kaart, werkt aan het bevorderen van het probleeminzicht en motiveert hem/haar om stappen te ondernemen naar een effectieve aanpak van deze probleemgebieden in functie van het bevorderen van de re-integratie en het herstel aan de slachtoffers en de maatschappij.
 • Je werkt mee aan een risico-inschatting op basis van de gegevens uit het psychosociaal onderzoek en aan de uitwerking van een individueel aangepast reclasseringsplan, om herval te vermijden en bij te dragen tot een veiligere samenleving.
 • Je werkt in een multidisciplinair team samen met psychologen en een psychiater.

 

Ofwel werk je als maatschappelijk assistent zorg in één van de Nederlandstalige of Brusselse gevangenissen. Dan ben je verantwoordelijk voor volgende taken:

 • Je verzekert het onthaal en de sociale begeleiding en je werkt aan de medico-psychosociale behandeling. Je krijgt zicht op en onderhoudt contact met het sociale netwerk en de sociale context van de patiënt.
 • Je werkt een individueel behandelingsplan uit in samenwerking met de psychomedische zorgequipe.
 • Je onderhoudt goede relaties met externe organisaties die optreden zowel binnen als buiten de gevangenissen.
 • Je biedt een klantgerichte dienstverlening aan en bouwt een goede relatie op met de andere actoren binnen de gevangenis.
 • Je werkt een individueel behandelingsplan uit in samenwerking met de psychomedische zorgequipe.
 • Je volgt de wetenschappelijke en organisatorische evoluties op het gebied van educatieve zorg op. Je informeert actief de verantwoordelijken voor de strategie van de gezondheidszorg in de gevangenissen. Je brengt creatieve en innovatieve ideeën aan.
 • Je begeleidt en ondersteunt zorgverleners en personeel van de gevangenis.
 • Je promoot de gezondheidszorg in de gevangenis.

 

De functies binnen de Nederlandstalige of Brusselse gevangenissen of detentiehuizen worden eveneens beschouwd als een risico-functie, dit door de contacten die je zal hebben met een specifiek publiek (gedetineerden/bewoners). Je wordt verplicht medisch opgevolgd door de arbeidsgeneesheer.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 40 plaatsen binnen de FOD Justitie. Als je slaagt voor deze selectie, word je, afhankelijk van jouw voorkeur, ofwel tewerkgesteld binnen de dienst Voogdij ofwel binnen één van de Vlaamse of Brusselse gevangenissen of detentiehuizen. 

Er is 1 vacante plaats binnen de dienst Voogdij van het Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden (Waterloolaan 115, 1000 Brussel). 

De  dienst Voogdij bestaat uit een multidisciplinair team en is verantwoordelijk voor de voogdij voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die in België of aan de grens worden aangetroffen. De dienst ontvangt signalementfiches van minderjarigen, identificeert ze en wijst een voogd aan voor elk van hen. De dienst werkt nauw samen met vele partners (onder andere DVZ, CGVS, Fedasil, politiediensten en tolken en vertalers)

Voordat een voogd kan worden aangewezen, is de identificatie van de minderjarigen één van de belangrijkste taken van de dienst. Deze opdracht houdt in dat de dienst Voogdij tracht bevestiging te verkrijgen van de verklaringen van de niet-begeleide minderjarige over zijn of haar naam, nationaliteit, leeftijd, in het bijzonder door middel van officiële documenten of andere informatie, met inbegrip van medische tests. De dienst gaat ook na of er een ouderlijk band is tussen een minderjarige en een persoon die beweert de ouder te zijn, wanneer daarover twijfel bestaat.

De afdeling Voogdij is verantwoordelijk voor de selectie van voogden, staat in voor de aanwijzing van een voogd voor elke niet-begeleide minderjarige vreemdeling. De voogden worden opgeleid en krijgen ondersteuning van een maatschappelijk assistent. De maatschappelijk assistent controleert of elke voogdij goed verloopt en aan de kwaliteitsnormen voldoet. 

 

Er zijn 19 plaatsen van maatschappelijk assistent expertise binnen volgende Vlaamse gevangenissen en detentiehuizen: 

 • gevangenis van Antwerpen (Begijnenstraat 42, 2000 Antwerpen)
 • gevangenis van Beveren (Schaarbeekstraat 2, 9120 Beveren)
 • penitentiair complex van Brugge (Legeweg 200, 8200 St.-Andries-Brugge)
 • nieuwe gevangenis van Dendermonde (De Poort) (Tanneweg 1, 9200 Dendermonde)
 • gevangenis van Ieper (Elverdingestraat 72, 8900 Ieper) Opgelet, sinds 1 januari 2022 ondergaat de gevangenis van Ieper een grootschalig renovatie- en uitbreidingsproject. Ze is momenteel nog niet terug operationeel. In afwachting van de heropening zal je in een van de omliggende gevangenissen tewerkgesteld worden.
 • centrale gevangenis van Leuven (Geldenaaksevest 64, 3000 Leuven)
 • gevangenis van Mechelen (Liersesteenweg 2, 2800 Mechelen)
 • gevangenis van Turnhout (Wezenstraat 1, 2300 Turnhout)
 • detentiehuis van Kortrijk (Sint-Denijseweg 1, 8500 Kortrijk)
 • detentiehuis van Olen (Herentalseweg 1, 2250 Olen)

Als maatschappelijk assistent expertise word je tewerkgesteld bij de psychosociale dienst (PSD) van de inrichting. Deze dienst is onder andere verantwoordelijk voor volgende taken:

 • voorzien in een professionele adviesverlening over verschillende strafuitvoeringsmodaliteiten en regimeaspecten van gedetineerden, rekening houdend met de risico’s op recidive en tegemoetkomend aan zowel de belangen van de slachtoffers, de samenleving en de veroordeelde
 • omkaderen en begeleiden van de gedetineerde met oog op het voorbereiden van de psychosociale reïntegratie en de evaluatie van het reclasseringsplan
 • medewerking verlenen aan een rechtsconforme, veilige en humane uitvoering van de vrijheidsberovende straffen en maatregelen

 

Er zijn 20 plaatsen van maatschappelijk assistent zorg binnen volgende Vlaamse en Brusselse gevangenissen: 

 • gevangenis van Antwerpen (Begijnenstraat 42, 2000 Antwerpen)
 • gevangenis van Beveren (Schaarbeekstraat 2, 9120 Beveren)
 • penitentiair complex van Brugge (Legeweg 200, 8200 St.-Andries-Brugge)
 • nieuwe gevangenis van Dendermonde (De Poort) (Tanneweg 1, 9200 Dendermonde)
 • gevangenis van Gent (Nieuwe Wandeling 89, 9000 Gent)
 • gevangenis van Hasselt (Zwarte-Brugstraat 4, 3500 Hasselt)
 • gevangenis van Ieper ((Elverdingestraat 72, 8900 Ieper) Opgelet, sinds 1 januari 2022 ondergaat de gevangenis van Ieper een grootschalig renovatie- en uitbreidingsproject. Ze is momenteel nog niet terug operationeel. In afwachting van de heropening zal je in een van de omliggende gevangenissen tewerkgesteld worden.
 • hulpgevangenis van Leuven (Maria Theresiastraat 74, 3000 Leuven)
 • gevangenis van Merksplas (Steenweg op Wortel 1, 2330 Merksplas)
 • gevangenis van Turnhout (Wezenstraat 1, 2300 Turnhout)
 • gevangenis van Haren (Witloofstraat 135, 1130 Haren)

Als maatschappelijk assistent zorg word je tewerkgesteld bij de Dienst Gezondheidszorg (GZG) van de inrichting. Gedetineerden die geestesstoornissen vertonen of onder de wet tot bescherming van de maatschappij vallen worden zoveel mogelijk ondergebracht in de psychiatrische afdeling van de gevangenis of in een instelling voor Sociaal Verweer. Deze afdelingen staan mee in voor de psychiatrische behandeling en bejegening van gedetineerden met een psychische kwetsbaarheid. In deze secties of instellingen wordt de zorg verzekerd door een multidisciplinair team onder leiding van een psychiater en gecoördineerd door een psycholoog. Dit team bestaat uit volgende disciplines: psycholoog, psychiater, opvoeder, psychiatrisch verpleegkundige, bewegingstherapeut, maatschappelijk assistent en ergotherapeut.

 

De gevangenissen en detentiehuizen maken deel uit van het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI). België telt 38 gevangenissen en detentiehuizen op verschillende locaties. Er werken in totaal meer dan 10 000 personeelsleden. Werken in een gevangenis of detentiehuis betekent werken aan een betere en veiligere samenleving. 99% van de gevangenen komt ooit vrij.

 

De kernopdracht van het DG EPI is de uitvoering van een rechtsconforme, zinvolle, veilige en humane detentie gericht op de terugkeer naar de samenleving.

Concreet betekent dit:

 • instaan voor de veiligheid van alle betrokkenen: gedetineerden, personeel, samenwerkingspartners en bezoekers
 • instaan voor een humane uitvoering van de detentie waarbij schadelijke effecten maximaal worden beperkt
 • voorbereiden van de re-integratie en terugkeer naar de samenleving
 • werken in overeenstemming met de van toepassing zijnde regelgeving en respect voor de rechten en plichten van gedetineerden.
 • een stimulerend detentieklimaat vergt de juiste balans tussen orde en veiligheid aan de ene kant (risicobeheersing) versus ondersteuning en begeleiding aan de andere kant (leefbaarheid)

Het DG EPI is een ‘glazen huis’ en moet handelen in lijn met recht en wet. Het is van groot belang dat medewerkers grote aandacht schenken aan integriteit en in lijn met de geldende normen en waarden handelen alsook mekaar daarop aanspreken.

Bij de uitvoering van de opdrachten staat communicatie en samenwerking centraal: met collega’s en leidinggevenden, maar ook met gedetineerden en hun bezoekers.

 

De FOD Justitie biedt zijn 25 000 medewerkers een aangename werkomgeving en een bedrijfscultuur die gericht is op de burger maar ook op de eigen medewerkers. Samen zetten al deze medewerkers zich dagelijks in voor een betere justitie. 

De verscheidenheid aan jobs, de uitdagingen en de talrijke loopbaanperspectieven dragen bij tot het welzijn van onze medewerkers. Onze organisatie legt de nadruk op kennis uitwisselen, talenten ontwikkelen en ideeën verzilveren, om samen onze doelstellingen te bereiken.

Maatschappelijk engagement is voor ons belangrijk. De FOD Justitie wil een open en moderne organisatie zijn die meegaat met zijn tijd en inspeelt op veranderingen in de maatschappij.

Meer weten over werken binnen de FOD Justitie? Klik dan op volgende link: https://werkenbijjustitie.be/nl/home/

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van maatschappelijk assistent.
 • Een goede motivatie is belangrijk en essentieel voor deze functie.
 • Je houdt van klantencontact en stelt alles in het werk om de klant op een goede manier verder te helpen.
 • Een goede kennis van het Frans, Engels of een andere taal is een pluspunt.
 • Er is geen ervaring vereist.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma
 2. Je legt een interview af met een gevalstudie bij FOD Justitie (Waterloolaan 115, 1000 Brussel)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de uitgebreide functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Binnen de dienst Voogdij, word je aangeworven als technisch deskundige (niveau B), met de bijhorende weddeschaal B1.

Ga je aan de slag binnen één van de Vlaamse, Brusselse gevangenissen of detentiehuizen, dan word je aangeworven als technisch deskundige (niveau B), met de bijhorende weddeschaal BS1.

Loon

Minimum aanvangswedde binnen de weddeschaal B1 (van toepassing voor de dienst Voogdij): € 33.606,32 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Minimum aanvangswedde binnen de weddeschaal BS1 (van toepassing voor de Vlaamse en Brusselse gevangenissen en detentiehuizen): € 35.590,22 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Premies

 • Dienst Voogdij: vergoeding voor permanentie bedraagt 170 euro bruto per gepresteerde permanentie. Recup voor de gepresteerde uren aan 150% of 200% naargelang het een week-, zon- of feestdag betreft.
 • Gevangenissen en detentiehuizen: 
  • specificiteitstoelage van 669,31 EUR (bruto per jaar)
  • onaangenaamheidstoelage van 25 EUR (netto per maand)

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • binnen de dienst Voogdij: glijdende werkuren in een 38-uren week (met standaard 12 dagen recup) en bijkomende recup voor de nachtprestaties
  • binnen de gevangenissen/detentiehuizen kan er:
   • ofwel geopteerd worden voor een 40-uren week (8u/dag) met standaard 12 dagen recup
   • ofwel werk je officieel in een 36-uren week (met een kleine loonsvermindering, maar je presteert 40u/week) met 12 dagen  recup extra (dus in totaal 24 dagen recup)
  • mogelijkheid tot telewerk (zie hieronder voor meer specifieke informatie)
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar (binnen de gevangenissen of detentiehuizen kunnen deze dagen eventueel gerecupereerd worden)
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (van toepassing binnen de dienst Voogdij en bepaalde gevangenissen en detentiehuizen)
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie (enkel van toepassing voor Brussel)
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten (zie hieronder voor meer specifieke informatie)
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Als maatschappelijk assistent binnen de dienst Voogdij is er mogelijkheid tot telewerk. Je krijgt een gsm ter beschikking en tussenkomst in de gsm-kosten. Je kan gebruik maken van een laptop.

Als maatschappelijk assistent expertise is er mogelijkheid tot telewerk.  Je krijgt geen gsm ter beschikking (noch tussenkomst in de gsm-kosten). Je kan gebruik maken van een laptop.

Als maatschappelijk assistent zorg is er geen mogelijkheid tot telewerk. Je krijgt geen gsm ter beschikking (noch tussenkomst in de gsm-kosten). Ofwel beschik je over een desktop, ofwel over een laptop (laptop is niet overal aanwezig).  

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

 

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

 • Philippe Pede (contactpersoon dienst Voogdij)
  Attaché Voogdij
  FOD Justitie - dienst Voogdij
  0475/80.13.26
 • Hanne Beeuwsaert (contactpersoon maatschappelijk assistent zorg)
  Attaché Psycholoog
  FOD Justitie - DG EPI
  0471/80.82.94
 • Veerle Rymenams (contactpersoon maatschappelijk assistent expertise)
  Adviseur Psycholoog
  FOD Justitie - DG EPI
  0479/98.73.66

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Binnen de FOD Justitie zijn we op zoek naar maatschappelijk assistenten (expertise en zorg) voor diverse Vlaamse en Brusselse gevangenissen en detentiehuizen en voor de dienst Voogdij in Brussel. 

Ben jij geïnteresseerd in het verhaal achter de mensen en wil je een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij door het inzetten op de zorg van kwetsbare doelgroepen, solliciteer dan zeker!

Ga je aan de slag binnen de dienst Voogdij, dan ben je verantwoordelijk voor volgende taken: 

 • Je beheert een groep van voogden en hun voogdijen. Je stelt voogden aan voor niet-begeleide minderjarigen, je ondersteunt en informeert de voogd, je houdt toezicht op zijn/haar dagelijkse werk (onder andere aan de hand van rapporten), je waakt erover dat er een duurzame oplossing (bv. opsporen van ouders, terugkeer, familielid in ander EU-lidstaat, integratie, …) wordt gevonden voor de minderjarige en je beëindigt de voogdij.
 • Je voert selectiegesprekken met kandidaat-voogden.
 • Je fungeert als tussenpersoon tussen de minderjarigen en/of hun voogd en de diverse overheden en administraties.
 • Je behandelt aanmeldingen van niet-begeleide minderjarigen door politie of andere overheden. In een beurtrol neem je ook deel aan de wachtdienst buiten de kantooruren om aanmeldingen te behandelen.
 • Je voert gesprekken en maakt verslagen en beslissingen op over de identiteit van personen, in het bijzonder over de leeftijd en over de ouderlijke band, alsook over de sociale omstandigheden.
 • Je laat documenten analyseren in samenwerking met de Federale Politie en de FOD Buitenlandse Zaken.
 • Je organiseert afnamemomenten van  DNA-testen.
 • Je werkt mee aan projecten om de ondersteuning van de voogden te verbeteren.
 • Je voert administratieve taken uit, zoals het aanvullen van het elektronisch dossier, opstellen van aanwijzingsbeslissingen, leeftijdsbeslissingen en beslissingen van einde voogdij.

Je voert jouw taken uit in Brussel. Telewerken is ook mogelijk (3 dagen per week).

Bijzonderheden voor de dienst Voogdij:

Omdat minderjarigen op elk moment kunnen worden aangemeld, is er een wachtdienst die buiten de kantooruren bereikbaar is. Dit betekent dat je in een beurtrol wachtdiensten hebt van thuis uit en dit minstens 28 dagen per jaar. Daarbij behandel je signalementen van niet-begeleide minderjarigen die telefonisch of per e-mail worden aangemeld door de politie of andere diensten. Tijdens de week is de wachtdienst telkens 's avonds van 17 uur tot 22 uur. In het weekend is dat tussen 7 uur en 22 uur. De meeste oproepen zijn eenvoudig en kunnen snel telefonisch of via e-mail worden behandeld. Je krijgt hiervoor een vergoeding en recuperatietijd.

Deze functie wordt beschouwd als een risico-functie, dit door de contacten die je zal hebben met een specifiek publiek (niet-begeleide buitenlandse minderjarigen). Je wordt verplicht medisch opgevolgd door de arbeidsgeneesheer. 

 

Ofwel werk je als maatschappelijk assistent expertise in één van de Nederlandstalige gevangenissen of detentiehuizen. Dan ben je verantwoordelijk voor volgende taken:

 • Je staat in voor het onthaal en de opvang van iedere binnenkomende gedetineerde in de gevangenis.
 • Je volgt de gedetineerde op gedurende zijn/haar verblijf in de gevangenis, met het oog op het voorkomen van de negatieve effecten van de opsluiting en het uitwerken van een detentieplan met het oog op het voorbereiden van de re-integratie.
 • Je werk bestaat hoofdzakelijk uit het uitbrengen van adviezen (via rapportage) in het kader van mogelijke strafuitvoeringsmodaliteiten (penitentiair verlof, uitgangsvergunning, beperkte detentie, voorlopige en voorwaardelijke invrijheidsstelling).
 • Je aandeel als maatschappelijk assistent richt zich hoofdzakelijk op het uitwerken van een grondig sociaal onderzoek. Op basis van gesprekken met de gedetineerde, dossierstudie, externe contacten krijg je zicht op de gedetineerde en zijn/haar sociale omgeving en op zijn/haar functioneren binnen het persoonlijk en sociaal netwerk.
 • Je detecteert zijn/haar probleemgebieden, brengt zijn/haar mogelijkheden en capaciteiten in kaart, werkt aan het bevorderen van het probleeminzicht en motiveert hem/haar om stappen te ondernemen naar een effectieve aanpak van deze probleemgebieden in functie van het bevorderen van de re-integratie en het herstel aan de slachtoffers en de maatschappij.
 • Je werkt mee aan een risico-inschatting op basis van de gegevens uit het psychosociaal onderzoek en aan de uitwerking van een individueel aangepast reclasseringsplan, om herval te vermijden en bij te dragen tot een veiligere samenleving.
 • Je werkt in een multidisciplinair team samen met psychologen en een psychiater.

 

Ofwel werk je als maatschappelijk assistent zorg in één van de Nederlandstalige of Brusselse gevangenissen. Dan ben je verantwoordelijk voor volgende taken:

 • Je verzekert het onthaal en de sociale begeleiding en je werkt aan de medico-psychosociale behandeling. Je krijgt zicht op en onderhoudt contact met het sociale netwerk en de sociale context van de patiënt.
 • Je werkt een individueel behandelingsplan uit in samenwerking met de psychomedische zorgequipe.
 • Je onderhoudt goede relaties met externe organisaties die optreden zowel binnen als buiten de gevangenissen.
 • Je biedt een klantgerichte dienstverlening aan en bouwt een goede relatie op met de andere actoren binnen de gevangenis.
 • Je werkt een individueel behandelingsplan uit in samenwerking met de psychomedische zorgequipe.
 • Je volgt de wetenschappelijke en organisatorische evoluties op het gebied van educatieve zorg op. Je informeert actief de verantwoordelijken voor de strategie van de gezondheidszorg in de gevangenissen. Je brengt creatieve en innovatieve ideeën aan.
 • Je begeleidt en ondersteunt zorgverleners en personeel van de gevangenis.
 • Je promoot de gezondheidszorg in de gevangenis.

 

De functies binnen de Nederlandstalige of Brusselse gevangenissen of detentiehuizen worden eveneens beschouwd als een risico-functie, dit door de contacten die je zal hebben met een specifiek publiek (gedetineerden/bewoners). Je wordt verplicht medisch opgevolgd door de arbeidsgeneesheer.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 40 plaatsen binnen de FOD Justitie. Als je slaagt voor deze selectie, word je, afhankelijk van jouw voorkeur, ofwel tewerkgesteld binnen de dienst Voogdij ofwel binnen één van de Vlaamse of Brusselse gevangenissen of detentiehuizen. 

Er is 1 vacante plaats binnen de dienst Voogdij van het Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden (Waterloolaan 115, 1000 Brussel). 

De  dienst Voogdij bestaat uit een multidisciplinair team en is verantwoordelijk voor de voogdij voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die in België of aan de grens worden aangetroffen. De dienst ontvangt signalementfiches van minderjarigen, identificeert ze en wijst een voogd aan voor elk van hen. De dienst werkt nauw samen met vele partners (onder andere DVZ, CGVS, Fedasil, politiediensten en tolken en vertalers)

Voordat een voogd kan worden aangewezen, is de identificatie van de minderjarigen één van de belangrijkste taken van de dienst. Deze opdracht houdt in dat de dienst Voogdij tracht bevestiging te verkrijgen van de verklaringen van de niet-begeleide minderjarige over zijn of haar naam, nationaliteit, leeftijd, in het bijzonder door middel van officiële documenten of andere informatie, met inbegrip van medische tests. De dienst gaat ook na of er een ouderlijk band is tussen een minderjarige en een persoon die beweert de ouder te zijn, wanneer daarover twijfel bestaat.

De afdeling Voogdij is verantwoordelijk voor de selectie van voogden, staat in voor de aanwijzing van een voogd voor elke niet-begeleide minderjarige vreemdeling. De voogden worden opgeleid en krijgen ondersteuning van een maatschappelijk assistent. De maatschappelijk assistent controleert of elke voogdij goed verloopt en aan de kwaliteitsnormen voldoet. 

 

Er zijn 19 plaatsen van maatschappelijk assistent expertise binnen volgende Vlaamse gevangenissen en detentiehuizen: 

 • gevangenis van Antwerpen (Begijnenstraat 42, 2000 Antwerpen)
 • gevangenis van Beveren (Schaarbeekstraat 2, 9120 Beveren)
 • penitentiair complex van Brugge (Legeweg 200, 8200 St.-Andries-Brugge)
 • nieuwe gevangenis van Dendermonde (De Poort) (Tanneweg 1, 9200 Dendermonde)
 • gevangenis van Ieper (Elverdingestraat 72, 8900 Ieper) Opgelet, sinds 1 januari 2022 ondergaat de gevangenis van Ieper een grootschalig renovatie- en uitbreidingsproject. Ze is momenteel nog niet terug operationeel. In afwachting van de heropening zal je in een van de omliggende gevangenissen tewerkgesteld worden.
 • centrale gevangenis van Leuven (Geldenaaksevest 64, 3000 Leuven)
 • gevangenis van Mechelen (Liersesteenweg 2, 2800 Mechelen)
 • gevangenis van Turnhout (Wezenstraat 1, 2300 Turnhout)
 • detentiehuis van Kortrijk (Sint-Denijseweg 1, 8500 Kortrijk)
 • detentiehuis van Olen (Herentalseweg 1, 2250 Olen)

Als maatschappelijk assistent expertise word je tewerkgesteld bij de psychosociale dienst (PSD) van de inrichting. Deze dienst is onder andere verantwoordelijk voor volgende taken:

 • voorzien in een professionele adviesverlening over verschillende strafuitvoeringsmodaliteiten en regimeaspecten van gedetineerden, rekening houdend met de risico’s op recidive en tegemoetkomend aan zowel de belangen van de slachtoffers, de samenleving en de veroordeelde
 • omkaderen en begeleiden van de gedetineerde met oog op het voorbereiden van de psychosociale reïntegratie en de evaluatie van het reclasseringsplan
 • medewerking verlenen aan een rechtsconforme, veilige en humane uitvoering van de vrijheidsberovende straffen en maatregelen

 

Er zijn 20 plaatsen van maatschappelijk assistent zorg binnen volgende Vlaamse en Brusselse gevangenissen: 

 • gevangenis van Antwerpen (Begijnenstraat 42, 2000 Antwerpen)
 • gevangenis van Beveren (Schaarbeekstraat 2, 9120 Beveren)
 • penitentiair complex van Brugge (Legeweg 200, 8200 St.-Andries-Brugge)
 • nieuwe gevangenis van Dendermonde (De Poort) (Tanneweg 1, 9200 Dendermonde)
 • gevangenis van Gent (Nieuwe Wandeling 89, 9000 Gent)
 • gevangenis van Hasselt (Zwarte-Brugstraat 4, 3500 Hasselt)
 • gevangenis van Ieper ((Elverdingestraat 72, 8900 Ieper) Opgelet, sinds 1 januari 2022 ondergaat de gevangenis van Ieper een grootschalig renovatie- en uitbreidingsproject. Ze is momenteel nog niet terug operationeel. In afwachting van de heropening zal je in een van de omliggende gevangenissen tewerkgesteld worden.
 • hulpgevangenis van Leuven (Maria Theresiastraat 74, 3000 Leuven)
 • gevangenis van Merksplas (Steenweg op Wortel 1, 2330 Merksplas)
 • gevangenis van Turnhout (Wezenstraat 1, 2300 Turnhout)
 • gevangenis van Haren (Witloofstraat 135, 1130 Haren)

Als maatschappelijk assistent zorg word je tewerkgesteld bij de Dienst Gezondheidszorg (GZG) van de inrichting. Gedetineerden die geestesstoornissen vertonen of onder de wet tot bescherming van de maatschappij vallen worden zoveel mogelijk ondergebracht in de psychiatrische afdeling van de gevangenis of in een instelling voor Sociaal Verweer. Deze afdelingen staan mee in voor de psychiatrische behandeling en bejegening van gedetineerden met een psychische kwetsbaarheid. In deze secties of instellingen wordt de zorg verzekerd door een multidisciplinair team onder leiding van een psychiater en gecoördineerd door een psycholoog. Dit team bestaat uit volgende disciplines: psycholoog, psychiater, opvoeder, psychiatrisch verpleegkundige, bewegingstherapeut, maatschappelijk assistent en ergotherapeut.

 

De gevangenissen en detentiehuizen maken deel uit van het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI). België telt 38 gevangenissen en detentiehuizen op verschillende locaties. Er werken in totaal meer dan 10 000 personeelsleden. Werken in een gevangenis of detentiehuis betekent werken aan een betere en veiligere samenleving. 99% van de gevangenen komt ooit vrij.

 

De kernopdracht van het DG EPI is de uitvoering van een rechtsconforme, zinvolle, veilige en humane detentie gericht op de terugkeer naar de samenleving.

Concreet betekent dit:

 • instaan voor de veiligheid van alle betrokkenen: gedetineerden, personeel, samenwerkingspartners en bezoekers
 • instaan voor een humane uitvoering van de detentie waarbij schadelijke effecten maximaal worden beperkt
 • voorbereiden van de re-integratie en terugkeer naar de samenleving
 • werken in overeenstemming met de van toepassing zijnde regelgeving en respect voor de rechten en plichten van gedetineerden.
 • een stimulerend detentieklimaat vergt de juiste balans tussen orde en veiligheid aan de ene kant (risicobeheersing) versus ondersteuning en begeleiding aan de andere kant (leefbaarheid)

Het DG EPI is een ‘glazen huis’ en moet handelen in lijn met recht en wet. Het is van groot belang dat medewerkers grote aandacht schenken aan integriteit en in lijn met de geldende normen en waarden handelen alsook mekaar daarop aanspreken.

Bij de uitvoering van de opdrachten staat communicatie en samenwerking centraal: met collega’s en leidinggevenden, maar ook met gedetineerden en hun bezoekers.

 

De FOD Justitie biedt zijn 25 000 medewerkers een aangename werkomgeving en een bedrijfscultuur die gericht is op de burger maar ook op de eigen medewerkers. Samen zetten al deze medewerkers zich dagelijks in voor een betere justitie. 

De verscheidenheid aan jobs, de uitdagingen en de talrijke loopbaanperspectieven dragen bij tot het welzijn van onze medewerkers. Onze organisatie legt de nadruk op kennis uitwisselen, talenten ontwikkelen en ideeën verzilveren, om samen onze doelstellingen te bereiken.

Maatschappelijk engagement is voor ons belangrijk. De FOD Justitie wil een open en moderne organisatie zijn die meegaat met zijn tijd en inspeelt op veranderingen in de maatschappij.

Meer weten over werken binnen de FOD Justitie? Klik dan op volgende link: https://werkenbijjustitie.be/nl/home/

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Analyseren: Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch. 
 • Problemen Oplossen: Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je hebt kennis van de sociale kaart en van de regelgeving inzake sociale zekerheid (bijvoorbeeld OCMW, mutualiteit, vervangingsinkomen, kinderbijslag,…).
 • Je bent vertrouwd met de methodiek van het maatschappelijk werk en kan deze toepassen.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk. Deze wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore (x2). 

Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt een goede kennis van MS Office.
 • Je kan in een tweetalige omgeving werken.
 • Je hebt een basiskennis van het Engels, of andere talen.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van maatschappelijk assistent.
 • Een goede motivatie is belangrijk en essentieel voor deze functie.
 • Je houdt van klantencontact en stelt alles in het werk om de klant op een goede manier verder te helpen.
 • Een goede kennis van het Frans, Engels of een andere taal is een pluspunt.
 • Er is geen ervaring vereist.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de dag van je inschrijving:

 • diploma van maatschappelijk assistent uitgereikt door een Belgische hogeschool

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met dit diploma.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

 • Je kan ook deelnemen als je jouw diploma hebt behaald in een van de 27 lidstaten van de Europese Unie of, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland en je hebt je gelijkwaardigheidsattest van je diploma bij de Vlaamse Overheid niet verkregen. Aangezien het beroep van 'maatschappelijk assistent' een gereglementeerd beroep is in België, kan je – als je voldoet aan de voorwaarden - evenwel gebruik maken van de Europese richtlijn 2005/36/CE over de erkenning van de beroepskwalificaties. Deze richtlijn is bedoeld voor mensen die volledig gekwalificeerd zijn om een beroep uit te oefenen in een lidstaat en die hetzelfde beroep willen uitoefenen in een andere lidstaat. Je vindt de link van de bevoegde autoriteiten voor ieder gereglementeerd beroep hier: Regulated professions by country, with competent authorities (europa.eu).

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van niveau B kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau B
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau B en je opgenomen bent in de laureatenlijst.

Je dient op het moment van inschrijving ook in het bezit te zijn van een diploma van maatschappelijk assistent uitgereikt door een Belgische hogeschool.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) op de dag van je inschrijving en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar bij een Gemeenschap of Gewest? 

De vacante functie is een functie van niveau B. Je dient dan ook een graad en een weddeschaal te bekleden die, overeenkomstig de bijlage 1 van het KB van 15 januari 2007 betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt, als gelijkwaardig worden erkend met de graad waartoe de vacante betrekking behoort.

 

Opgelet!

Om te kunnen nagaan of je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden, dienen wij op de dag van je inschrijving in het bezit te zijn van je meest recente bewijs van benoeming (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging). Duid dan ook aan in je cv onder de rubriek ‘werkervaring’ dat je ambtenaar bent bij een gemeenschap of gewest en laad je benoemingsbesluit op onder de rubriek ‘benoemingsdocumenten’. 

Ambtenaren van de gemeenschappen of gewesten dienen ook aan de diplomavoorwaarden te voldoen. Vergeet niet om dit diploma op het moment van inschrijving op te laden in je online dossier. 

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau B. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.

Beroepsmilitairen dienen ook aan de diplomavoorwaarden te voldoen. Vergeet niet om dit diploma op het moment van inschrijving op te laden in je online dossier. 

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je op de dag van je inschrijving niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Binnen de dienst Voogdij, word je aangeworven als technisch deskundige (niveau B), met de bijhorende weddeschaal B1.

Ga je aan de slag binnen één van de Vlaamse, Brusselse gevangenissen of detentiehuizen, dan word je aangeworven als technisch deskundige (niveau B), met de bijhorende weddeschaal BS1.

Loon

Minimum aanvangswedde binnen de weddeschaal B1 (van toepassing voor de dienst Voogdij): € 33.606,32 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Minimum aanvangswedde binnen de weddeschaal BS1 (van toepassing voor de Vlaamse en Brusselse gevangenissen en detentiehuizen): € 35.590,22 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Premies

 • Dienst Voogdij: vergoeding voor permanentie bedraagt 170 euro bruto per gepresteerde permanentie. Recup voor de gepresteerde uren aan 150% of 200% naargelang het een week-, zon- of feestdag betreft.
 • Gevangenissen en detentiehuizen: 
  • specificiteitstoelage van 669,31 EUR (bruto per jaar)
  • onaangenaamheidstoelage van 25 EUR (netto per maand)

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • binnen de dienst Voogdij: glijdende werkuren in een 38-uren week (met standaard 12 dagen recup) en bijkomende recup voor de nachtprestaties
  • binnen de gevangenissen/detentiehuizen kan er:
   • ofwel geopteerd worden voor een 40-uren week (8u/dag) met standaard 12 dagen recup
   • ofwel werk je officieel in een 36-uren week (met een kleine loonsvermindering, maar je presteert 40u/week) met 12 dagen  recup extra (dus in totaal 24 dagen recup)
  • mogelijkheid tot telewerk (zie hieronder voor meer specifieke informatie)
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar (binnen de gevangenissen of detentiehuizen kunnen deze dagen eventueel gerecupereerd worden)
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (van toepassing binnen de dienst Voogdij en bepaalde gevangenissen en detentiehuizen)
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie (enkel van toepassing voor Brussel)
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten (zie hieronder voor meer specifieke informatie)
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Als maatschappelijk assistent binnen de dienst Voogdij is er mogelijkheid tot telewerk. Je krijgt een gsm ter beschikking en tussenkomst in de gsm-kosten. Je kan gebruik maken van een laptop.

Als maatschappelijk assistent expertise is er mogelijkheid tot telewerk.  Je krijgt geen gsm ter beschikking (noch tussenkomst in de gsm-kosten). Je kan gebruik maken van een laptop.

Als maatschappelijk assistent zorg is er geen mogelijkheid tot telewerk. Je krijgt geen gsm ter beschikking (noch tussenkomst in de gsm-kosten). Ofwel beschik je over een desktop, ofwel over een laptop (laptop is niet overal aanwezig).  

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

 

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. 

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma
 2. Je legt een interview af met een gevalstudie bij FOD Justitie (Waterloolaan 115, 1000 Brussel)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de uitgebreide functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Onmiddellijk na je sollicitatie, kan je een testmoment kiezen via je online account, onder voorbehoud dat je deelnemingsvoorwaarden zijn goedgekeurd. Schrijf je binnen de 15 dagen na je sollicitatie in voor een testmoment. Je wacht best niet om je in te schrijven voor de test. Als je je na 15 dagen niet hebt ingeschreven voor de test, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur. 
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale Overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op dag van je inschrijving. 

Als je niet voldoet aan deze deelnemingsvoorwaarde, word je uitgesloten voor de selectieprocedure. Als je al een datum voor een test gekozen hebt, wordt deze geannuleerd en kan je je niet meer inschrijven voor het testmoment.   

Stap 2: Specifieke screening - Interview (+/- 1u20 + 1u voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt (eventueel) besproken tijdens je interview.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je beoordeeld wordt als 'geschikt' of 'zeer geschikt'.

Als je niet geschikt bevonden wordt voor deze test, ben je niet geslaagd voor de selectieprocedure en kan je je gedurende een periode van zes maanden geen kandidaat meer stellen voor een doorlopende selectieprocedure van maatschappelijk assistent voor de FOD Justitie.

Deze proef wordt wekelijks georganiseerd. Ga naar je online account om je in te schrijven voor een testmoment. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je binnen de 15 dagen na je inschrijving op de selectie zelf online inschrijven voor de proef, onder voorbehoud dat je deelnemingsvoorwaarden goedgekeurd zijn. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Als je je na 15 dagen niet hebt ingeschreven voor de selectieproef, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur. 

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De geschikte en zeer geschikte kandidaten worden opgenomen in de lijst van geslaagden.    

De geschikte en zeer geschikte kandidaten krijgen op korte termijn een jobaanbieding. Je hebt acht dagen om de jobaanbieding te aanvaarden. De zeer geschikte kandidaten krijgen voorrang. 

Als je een jobaanbieding twee keer weigert, niet reageert op een jobaanbieding of weigert deel te nemen aan de bijkomende proef (zie hieronder), word je definitief van de lijst van geslaagden geschrapt en kan je geen jobaanbiedingen meer ontvangen.

Bijkomende screening

In het geval dat er meer laureaten met gelijke beoordeling (geschikt of zeer geschikt) geïnteresseerd zijn dan dat er vacante plaatsen zijn, dan wordt er een bijkomende proef (onder voorbehoud een interview) georganiseerd op basis van een functiebeschrijving. Na deze bijkomende proef worden de laureaten gerangschikt.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Personen met een handicap die laureaat zijn hebben voorrang binnen hun groep “Zeer Geschikt” of binnen hun groep “Geschikt”. Je hebt alleen voorrang op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de laureaten met voorrang te consulteren om in dienst te treden. 

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 31/10/2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (op de dag van je inschrijving) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

 • Philippe Pede (contactpersoon dienst Voogdij)
  Attaché Voogdij
  FOD Justitie - dienst Voogdij
  0475/80.13.26
 • Hanne Beeuwsaert (contactpersoon maatschappelijk assistent zorg)
  Attaché Psycholoog
  FOD Justitie - DG EPI
  0471/80.82.94
 • Veerle Rymenams (contactpersoon maatschappelijk assistent expertise)
  Adviseur Psycholoog
  FOD Justitie - DG EPI
  0479/98.73.66

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Ann
  Zonder een hecht team, kan je je job niet goed doen in de gevangenis.
  Ann
  Verpleegkundige gevangenis
  -
  FOD Justitie
  More about Ann
 • Portret Marianne
  Samen met mijn collega’s reiken we de mensen handvaten aan zodat ze zelf verder kunnen en beter in de maatschappij komen te staan.
  Marianne
  Maatschappelijk assistant gevangenis
  -
  FOD Justitie
  More about Marianne
 • Portret Nio
  Elke dag kom je wel een andere uitdaging tegen. Het juiste antwoord vinden, geeft tonnen energie!
  Nio
  Medewerker service desk
  -
  FOD Justitie
  More about Nio
 • Portret Ismael
  Als er iemand is op wie ik een invloed heb gehad, dan is mijn carrière geslaagd.
  Ismael
  Penitentiair technisch deskundige
  -
  FOD Justitie
  More about Ismael
 • Portret Dorien
  Tot in de puntjes leren hoe regelgevende procedures in z’n werk gaan, dat kan je nergens anders leren.
  Dorien
  Jurist bij de dienst vermogensrecht en burgerlijk procesrecht
  -
  FOD Justitie
  More about Dorien
 • Portret Iseult
  HR-materie binnen Justitie is misschien minder gekend, maar wel razend interessant omdat je in aanraking komt met zo veel verschillende personen ne materie.
  Iseult
  Juriste P&O
  -
  FOD Justitie
  More about Iseult
 • Portret Sami
  Ik kan hier mee bergen verzetten en mijn stempel drukken, want de organisatie is volop in beweging!
  Sami
  Master managementondersteuning
  -
  FOD Justitie
  More about Sami
 • Portret Yana
  Een saaie bureaujob waarin je elke dag hetzelfde doet, is niets voor mij.
  Yana
  Experte Well-being
  -
  FOD Justitie
  More about Yana