Voorafgaande proef voor aanleg wervingsreserve van inspecteurs voor de Veiligheid van de Staat (m/v/x)

Veiligheid van de Staat

Selectiecode

ANG23401

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Statutair

Functieniveau

B

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Heb je flair voor het inwinnen van informatie?
Beschik je over een degelijk analytisch inzicht, kritische zin en een sterk observatievermogen?
Kun je goed omgaan met stress en heb je een flexibele instelling? Ben je discreet?
Werk je graag in team en kan je gerichte contacten leggen?

Dan ben je misschien één van de inspecteurs die wij zoeken!

De Veiligheid van de Staat (VSSE) organiseert een voorafgaande proef om inspecteurs te rekruteren.

Als je geïnteresseerd bent om te werken voor de enige civiele inlichtingen- en veiligheidsdienst van België, dan horen we graag van je. Aarzel niet om deel te nemen!

Slaag je?

Dan kom je op een algemene lijst van geslaagde kandidaten die vervolgens door de Veiligheid van de Staat worden uitgenodigd voor de rekrutering van uiteenlopende functies binnen de inlichtingen- en veiligheidsopdrachten. Meer informatie over wat we doen kan je terugvinden op onze website: https://www.vsse.be/nl.

Per functie zal je nog een functiespecifieke screening afleggen alvorens je op een definitieve wervingslijst terechtkomt.

Voorbeelden van mogelijke taken die je tijdens je carrière als inspecteur zal uitvoeren:

 • Je verzamelt informatie en kan deze interpreteren (en zo nodig aanvullen), snel verwerken en aantrekkelijk presenteren.
 • Je voert informatie- en onderzoeksopdrachten uit met betrekking tot individuen, groeperingen, organisaties en gebeurtenissen.
 • Je werft, evalueert en beschermt informanten om specifieke informatie te verzamelen. Je onderhoudt de relatie met informanten en legt contacten in relevante milieus.
 • Je evalueert de ingewonnen informatie kritisch.
 • Je voert specifieke schaduwopdrachten uit.
 • Je rapporteert over de uitgevoerde missies en codeert de verzamelde informatie.
 • Je maakt, rekening houdend met de geldende deontologische en wettelijke regelgeving, gebruik van technische of andere onderzoeksmethodes.
 • Je zet een netwerk op van verschillende interne en externe diensten (administratieve, gerechtelijke en politiediensten) en bevordert wederzijdse informatieuitwisseling.
 • Je ontwikkelt specifieke expertise binnen een bepaald domein waarmee je een operationele en strategische bijdrage kan leveren aan de opdrachten van de Veiligheid van de Staat.

We moedigen in het bijzonder kandidaten die een achtergrond hebben inzake techniek, wetenschappen, economie, informatica of die een affiniteit hebben voor of kennis van vreemde  niet-Europese talen en die in het bezit zijn van het vereiste diploma aan om te solliciteren.

Ook houders van een diploma op master niveau worden aangespoord om zich kandidaat te stellen.

Werkgever

Er zijn 25 plaatsen bij Veiligheid van de Staat (Koning Albert II laan 6, 1000 Brussel).

De Veiligheid van de Staat is een burgerlijke inlichtingen- en veiligheidsdienst. De dienst staat in voor de bescherming van de fundamentele waarden en belangen van de Staat door het verzamelen en verwerken van inlichtingen.

Onze wettelijke opdrachten staan omschreven in de wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van 30 november 1998. Het gaat om de strijd tegen terrorisme, spionage, extremisme, proliferatie, schadelijke sectaire organisaties en criminele organisaties. Daarnaast voert de Veiligheid van de Staat ook veiligheidsonderzoeken uit om de betrouwbaarheid te controleren van diegenen die met gevoelige informatie omgaan.

Elk personeelslid van de Veiligheid van de Staat dient houder te zijn van een veiligheidsmachtiging van het niveau “Zeer Geheim”, (Wet van 11.12.1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen). Een veiligheidsmachtiging wordt toegekend aan personen die om beroepsredenen toegang moeten krijgen tot geclassificeerde informatie, of informatie waarvan het oneigenlijk gebruik schade kan berokkenen aan een wezenlijk belang van België.

Om een dergelijke machtiging te krijgen moet je instemmen met het uitvoeren van een veiligheidsonderzoek en hiervan kennisgeven aan alle meerderjarigen waarmee je samenwoont. In een veiligheidsonderzoek wordt discreet onderzocht of de kandidaat en zijn/haar eventuele meerderjarige huisgenoten over voldoende discretie, integriteit en loyauteit beschikken. Dit onderzoek wordt voor medewerkers minimum elke vijf jaar geactualiseerd.

Als je kandidaat bent voor een functie bij de Veiligheid van de Staat, dan vragen we jouw uiterste discretie en buiten jouw zeer naaste omgeving niet te praten over jouw kandidatuur. Gelieve hierover eveneens niets te vermelden op sociale netwerken. Als je laureaat bent, zal je meer informatie krijgen tijdens jouw indiensttreding.

Werken voor de Veiligheid van de Staat, dat is kiezen voor een job met betekenis! Anders dan alle andere jobs! Wil je je nuttig voelen? Wil je je inzetten om verandering teweeg te brengen? We garanderen je een job met maatschappelijke perspectieven. Je zal rechtstreeks betrokken worden bij een organisatie die zorgt voor het behoud van de veiligheid van ons land door veiligheidsrisico’s te voorkomen, de politieke, administratieve, gerechtelijke en militaire overheden te adviseren en dreigingen te verstoren.

Voor meer info over de Veiligheid van de Staat, kan je de website VSSE bekijken.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als inspecteur (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Het betreft de graad van inspecteur bij de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat, een specifiek statuut met aangepaste barema's conform bijlage 1B van het KB van 13 december 2006 houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten bij de Veiligheid van de Staat.

Als personeelslid van de Veiligheid van de Staat word je geacht om permanenties uit te voeren.

Loon

Minimum aanvangswedde: 38.519,75 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Premies

Als inspecteur bij de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat heb je recht op een forfaitaire basisbeschermingstoelage van 220 EUR en een inlichtingentoelage van 290 EUR per maand bruto (te indexeren o.b.v. spilindex 138,01). Voor meer informatie zie artikel 10 en 11 van het KB van 24 september 2020 tot wijziging van het KB van 13 december 2006 houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat.

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • minimum 32 dagen verlof (aangevuld met 5 dagen die vrij in te plannen zijn omdat de VSSE, in tegenstelling tot andere overheidsorganisaties, doorwerkt in de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar)
 • uitgebreid opleidingsaanbod
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer met gratis abonnement
 • mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te behalen
 • fietsvergoeding
 • tussenkomst voor hospitalisatieverzekering
 • overname anciënniteit voor de gepresteerde jaren binnen de overheid (alle niveaus: lokaal, provinciaal, gemeenschappen en gewesten, federaal, onderwijs, ...)

Door de vertrouwelijke aard van de informatie die binnen de Veiligheid van de Staat behandeld wordt, is structureel telewerk niet mogelijk. Dit is enkel uitzonderlijk mogelijk in functie van de mogelijkheden binnen de dienst met een maximum van 3 dagen per maand.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

 • Veiligheid van de Staat
  Recruitment Officer
  Veiligheid van de Staat
  /

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Heb je flair voor het inwinnen van informatie?
Beschik je over een degelijk analytisch inzicht, kritische zin en een sterk observatievermogen?
Kun je goed omgaan met stress en heb je een flexibele instelling? Ben je discreet?
Werk je graag in team en kan je gerichte contacten leggen?

Dan ben je misschien één van de inspecteurs die wij zoeken!

De Veiligheid van de Staat (VSSE) organiseert een voorafgaande proef om inspecteurs te rekruteren.

Als je geïnteresseerd bent om te werken voor de enige civiele inlichtingen- en veiligheidsdienst van België, dan horen we graag van je. Aarzel niet om deel te nemen!

Slaag je?

Dan kom je op een algemene lijst van geslaagde kandidaten die vervolgens door de Veiligheid van de Staat worden uitgenodigd voor de rekrutering van uiteenlopende functies binnen de inlichtingen- en veiligheidsopdrachten. Meer informatie over wat we doen kan je terugvinden op onze website: https://www.vsse.be/nl.

Per functie zal je nog een functiespecifieke screening afleggen alvorens je op een definitieve wervingslijst terechtkomt.

Voorbeelden van mogelijke taken die je tijdens je carrière als inspecteur zal uitvoeren:

 • Je verzamelt informatie en kan deze interpreteren (en zo nodig aanvullen), snel verwerken en aantrekkelijk presenteren.
 • Je voert informatie- en onderzoeksopdrachten uit met betrekking tot individuen, groeperingen, organisaties en gebeurtenissen.
 • Je werft, evalueert en beschermt informanten om specifieke informatie te verzamelen. Je onderhoudt de relatie met informanten en legt contacten in relevante milieus.
 • Je evalueert de ingewonnen informatie kritisch.
 • Je voert specifieke schaduwopdrachten uit.
 • Je rapporteert over de uitgevoerde missies en codeert de verzamelde informatie.
 • Je maakt, rekening houdend met de geldende deontologische en wettelijke regelgeving, gebruik van technische of andere onderzoeksmethodes.
 • Je zet een netwerk op van verschillende interne en externe diensten (administratieve, gerechtelijke en politiediensten) en bevordert wederzijdse informatieuitwisseling.
 • Je ontwikkelt specifieke expertise binnen een bepaald domein waarmee je een operationele en strategische bijdrage kan leveren aan de opdrachten van de Veiligheid van de Staat.

We moedigen in het bijzonder kandidaten die een achtergrond hebben inzake techniek, wetenschappen, economie, informatica of die een affiniteit hebben voor of kennis van vreemde  niet-Europese talen en die in het bezit zijn van het vereiste diploma aan om te solliciteren.

Ook houders van een diploma op master niveau worden aangespoord om zich kandidaat te stellen.

Werkgever

Er zijn 25 plaatsen bij Veiligheid van de Staat (Koning Albert II laan 6, 1000 Brussel).

De Veiligheid van de Staat is een burgerlijke inlichtingen- en veiligheidsdienst. De dienst staat in voor de bescherming van de fundamentele waarden en belangen van de Staat door het verzamelen en verwerken van inlichtingen.

Onze wettelijke opdrachten staan omschreven in de wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van 30 november 1998. Het gaat om de strijd tegen terrorisme, spionage, extremisme, proliferatie, schadelijke sectaire organisaties en criminele organisaties. Daarnaast voert de Veiligheid van de Staat ook veiligheidsonderzoeken uit om de betrouwbaarheid te controleren van diegenen die met gevoelige informatie omgaan.

Elk personeelslid van de Veiligheid van de Staat dient houder te zijn van een veiligheidsmachtiging van het niveau “Zeer Geheim”, (Wet van 11.12.1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen). Een veiligheidsmachtiging wordt toegekend aan personen die om beroepsredenen toegang moeten krijgen tot geclassificeerde informatie, of informatie waarvan het oneigenlijk gebruik schade kan berokkenen aan een wezenlijk belang van België.

Om een dergelijke machtiging te krijgen moet je instemmen met het uitvoeren van een veiligheidsonderzoek en hiervan kennisgeven aan alle meerderjarigen waarmee je samenwoont. In een veiligheidsonderzoek wordt discreet onderzocht of de kandidaat en zijn/haar eventuele meerderjarige huisgenoten over voldoende discretie, integriteit en loyauteit beschikken. Dit onderzoek wordt voor medewerkers minimum elke vijf jaar geactualiseerd.

Als je kandidaat bent voor een functie bij de Veiligheid van de Staat, dan vragen we jouw uiterste discretie en buiten jouw zeer naaste omgeving niet te praten over jouw kandidatuur. Gelieve hierover eveneens niets te vermelden op sociale netwerken. Als je laureaat bent, zal je meer informatie krijgen tijdens jouw indiensttreding.

Werken voor de Veiligheid van de Staat, dat is kiezen voor een job met betekenis! Anders dan alle andere jobs! Wil je je nuttig voelen? Wil je je inzetten om verandering teweeg te brengen? We garanderen je een job met maatschappelijke perspectieven. Je zal rechtstreeks betrokken worden bij een organisatie die zorgt voor het behoud van de veiligheid van ons land door veiligheidsrisico’s te voorkomen, de politieke, administratieve, gerechtelijke en militaire overheden te adviseren en dreigingen te verstoren.

Voor meer info over de Veiligheid van de Staat, kan je de website VSSE bekijken.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • In Team Werken: je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Objectieven Behalen: je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Stress beheren: je reageert resultaatgericht op stress, controleert de eigen emoties en je gaat constructief om met kritiek.

Redeneervaardigheden

 • Abstracte redeneervaardigheden
 • Verbale redeneervaardigheden

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • Getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.​

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Werkenvoor.be (zie 'Contactgegevens Werkenvoor.be').

Laad je diploma op in het gedeelte “CV”  van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

 

2. Vrijstelling van diplomavoorwaarde voor overgeplaatste beschermingsassistenten van de VSSE:

De overgeplaatste beschermingsassistenten kunnen, wanneer zij minstens vier jaar gecumuleerde dienstanciënniteit bij de Veiligheid van de Staat en, vanaf hun overplaatsing, bij de politiediensten genieten, deelnemen aan de vergelijkende wervingsselecties voor inspecteur van de Veiligheid van de Staat met vrijstelling van de diplomavoorwaarde (Art. 10 Koninklijk besluit van 23 mei 2016 tot regeling van de overplaatsing van de beschermingsassistenten van de VSSE naar de federale politie).

Bevind je je in deze voorwaarde?

Contacteer dan job@vsse.be met vermelding van de selectiecode (ANG23401), je contactgegevens (inclusief rijksregisternummer RRN) en je periode van tewerkstelling bij de VSSE (minimum 4 jaar). De HR-dienst van de VSSE bezorgt de nodige bewijzen aan Werkenvoor.be, zodat je kan ingeschreven worden in de selectieprocedure.

3. Vereiste leeftijd:

Je kan enkel aan deze selectie deelnemen als je op 28/09/2023 de leeftijd van 21 jaar hebt bereikt (Art. 21 Koninklijk besluit van 13 december 2006 houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat).

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als inspecteur (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Het betreft de graad van inspecteur bij de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat, een specifiek statuut met aangepaste barema's conform bijlage 1B van het KB van 13 december 2006 houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten bij de Veiligheid van de Staat.

Als personeelslid van de Veiligheid van de Staat word je geacht om permanenties uit te voeren.

Loon

Minimum aanvangswedde: 38.519,75 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Premies

Als inspecteur bij de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat heb je recht op een forfaitaire basisbeschermingstoelage van 220 EUR en een inlichtingentoelage van 290 EUR per maand bruto (te indexeren o.b.v. spilindex 138,01). Voor meer informatie zie artikel 10 en 11 van het KB van 24 september 2020 tot wijziging van het KB van 13 december 2006 houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat.

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • minimum 32 dagen verlof (aangevuld met 5 dagen die vrij in te plannen zijn omdat de VSSE, in tegenstelling tot andere overheidsorganisaties, doorwerkt in de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar)
 • uitgebreid opleidingsaanbod
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer met gratis abonnement
 • mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te behalen
 • fietsvergoeding
 • tussenkomst voor hospitalisatieverzekering
 • overname anciënniteit voor de gepresteerde jaren binnen de overheid (alle niveaus: lokaal, provinciaal, gemeenschappen en gewesten, federaal, onderwijs, ...)

Door de vertrouwelijke aard van de informatie die binnen de Veiligheid van de Staat behandeld wordt, is structureel telewerk niet mogelijk. Dit is enkel uitzonderlijk mogelijk in functie van de mogelijkheden binnen de dienst met een maximum van 3 dagen per maand.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor de volledige selectieprocedure, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:
 

 • Belg zijn en, in geval je meerdere nationaliteiten hebt, vrijgesteld zijn van militaire of gelijkgestelde verplichtingen ten opzichte van derde landen. Indien je momenteel een andere nationaliteit hebt, kan je wel deelnemen aan de selectie, maar kan je slechts worden aangeworven wanneer je de Belgische nationaliteit verworven hebt.
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
 • houder zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs, categorie B (manuele versnellingsbak)
 • houder zijn van een veiligheidsmachtiging overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen
 • de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt (bijlage V van het KB van 13 december 2006 Statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de VSSE).

Bijzonderheden:

 • In het kader van de theoretische basisvorming voor inspecteurs is het volgen van een algemene schietopleiding voorzien. Om te kunnen slagen in de stage moet de stagiair hiervoor de vermelding “voldoende” behalen (Art. 21 §1 en 25 van MB van 4 mei 2007 betreffende de stage en de vorming van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat).
 • Is onverenigbaar met de hoedanigheid van ambtenaar (Art. 18 van KB van 13 december 2006 houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten bij de Veiligheid van de Staat):
  • iedere activiteit, bezigheid of mandaat, zelfs ten kosteloze titel, uitgeoefend door de ambtenaar zelf of via een tussenpersoon, in eender welke instelling, onderneming, vennootschap of vereniging, die kan aanleiding geven tot een belangenconflict met de activiteiten van de Veiligheid van de Staat
  • iedere activiteit die in strijd zou kunnen zijn met de waardigheid van de functie of die afbreuk zou kunnen doen aan de uitoefening van de plichten inherent aan de functie
  • een openbaar ambt, een openbare opdracht of een openbaar mandaat, evenals elke publieke politieke activiteit, betaald of niet.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode van 2 jaar met succes hebt vervuld.

Procedure

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen worden uitsluitend in fysieke aanwezigheid (face-to-face) georganiseerd.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Voorafgaande proef (+/- 2u)

De eerste test is een abstracte redeneertest. We gaan na hoe snel jij verbanden ziet volgens een bepaalde logica, iets kan doorgronden of principes en regels ziet. 

De tweede test is een verbale redeneertest. We gaan na hoe snel en nauwkeurig jij verbanden legt tussen verbale informatie.

De derde test is een situatiebeoordelingstest. Deze test meet een aantal competenties voor het omgaan met relaties en met je eigen functioneren. De test bestaat uit verschillende situaties in een bepaalde context. Bij elke situatie krijg je verschillende reacties waarover je moet oordelen en je geeft telkens aan hoe gepast je die bepaalde reactie vindt.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 hebt voor elke afzonderlijke test. In totaal moet je ten minste 50 punten op 100 hebben.

Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 300 geslaagden opgenomen in de lijst van geslaagden. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Wanneer vinden de testen plaats?

Vanaf  29/09/2023 zal je via het postvak 'Mijn berichten en taken' van je online account zelf een keuze kunnen maken tussen de voorgestelde data en uren voor de voorafgaande proef.
Je zal zien dat er meerdere data beschikbaar zijn in de kalender van de testen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Deze proef zal doorgaan in de loop van de maand oktober 2023 (data onder voorbehoud van wijzigingen).

Je ontvangt je resultaat in je online-account na afloop van de testperiode.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Ook gesolliciteerd voor de selectie AFG23290?
Je dient voor beide selectieprocedures de voorafgaande proef af te leggen. Er zijn geen vrijstellingen mogelijk over de taalrollen heen.

 

Stap 2: Screening van deelnemingsvoorwaarden

Je wordt alleen opgenomen in de lijst van geslaagden als je het vereiste diploma en de vereiste leeftijd hebt bereikt. 
De screening van het diploma en de leeftijd gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld op de uiterste inschrijvingsdatum.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de voorafgaande proef (PC test).

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 300 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap'. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 28/09/2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

 • Veiligheid van de Staat
  Recruitment Officer
  Veiligheid van de Staat
  /

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels