Inspecteur kwaliteit gezondheidszorg (m/v/x)

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Selectiecode

ANG23429

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A2

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Interne promotie
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Heb jij een passie voor gezondheidszorg en wil je impact hebben op het uitwerken en het opvolgen van een toekomstgerichte en performante gezondheidszorg? Wil jij daarnaast jouw schouders zetten onder het coördineren en opvolgen van de inspectie-activiteiten omtrent de dossiers van de Federale Toezichtcommissie? Dan ben jij de collega die wij zoeken! De dienst Gezondheidsberoepen en Beroepsuitoefening werft een inspecteur aan voor de Federale Toezichtcommissie.

De Federale Toezichtcommissie is belast met het toezicht op de fysieke en psychologische geschiktheid van de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, het toezicht op de naleving van de kwaliteitscriteria voor de uitoefening van hun beroep, de vervolging van onwettige praktijken en het optreden ter bescherming van de volksgezondheid en de veiligheid van de patiënten. Daartoe wordt de Federale Toezichtcommissie bijgestaan door een inspectiedienst.

Als inspecteur bij de Federale Controlecommissie onderzoek je de dossiers en voer je op eigen initiatief of in samenwerking met de Commissie alle nodige vaststellingen en onderzoeken uit. Je oefent jouw bevoegdheden uit met autonomie en in synergie met de andere bevoegde instanties (RIZIV, FAGG, Openbaar Ministerie, enz.). Je werkt ook samen met de bevoegde buitenlandse autoriteiten en werkt mee aan de ontwikkeling van de controlestrategie en het controlebeleid van de Federale Toezichtcommissie.

Je staat onder andere in voor de volgende taken:

 • Je treedt op als specialist en onderzoekt de klachten en aanmeldingen die gericht zijn aan de controledienst en verzekert de verdere opvolging hiervan.
 • Je staat in voor het analyseren van gegevens en doet bevindingen op basis van documenten of ter plaatse. Daarnaast onderzoek je ook relevante adviezen, besluiten en wetgeving.
 • Je staat de Federale Toezichtcommissie bij in haar concrete acties om de kwaliteit van de beraadslagingen en van het werk van de Federale Toezichtcommissie te waarborgen.
 • Je bereidt dossiers voor en neemt actief deel aan vergaderingen van de kamers van de Federale Toezichtcommissie. Ter voorbereiding van de vergaderingen voorzie je de nodige communicatie met het secretariaat en de betrokken voorzitter(s).
 • Je neemt de coördinatie op van de lopende dossiers en procedures om de controleactiviteiten uit te voeren met de nodige discretie, stiptheid en kwaliteit. Je garandeert een correcte follow-up van de procedures en de cijfers betreffende inspectieactiviteiten. 
 • Je treedt op als informatiebron en contactpersoon over aangelegenheden die door de Federale Toezichtcommissie worden behandeld. Je stelt de nodige informatie beschikbaar en zorgt voor een correcte interpretatie van de informatie onder de betrokkenen.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1  functie vacant binnen het Directoraat-Generaal Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (Galileelaan 5/2, 1210 Brussel).

Begin 2021 is onze organisatie verhuisd naar het gebouw Galilei. In het nieuwe gebouw staat de new way of working (gezond en duurzaam samenwerken) centraal. Wil je graag al eens met je eigen ogen zien hoe je eerste dagen op de FOD eruit zouden kunnen zien en wat er allemaal te beleven valt? Klik dan snel hier en kijk mee!

Het Directoraat-Generaal Gezondheidszorg (DGGS) organiseert de gezondheidszorg in België. Hun bevoegdheden zijn onder andere het gezondheidszorgbeleid, de coördinatie van de dringende medische hulpverlenging, de geestelijke gezondheidszorg en zorg voor geïnterneerden, het beleid met betrekking tot de gezondheidszorgberoepen en de uitoefening ervan,  en de financiering van de ziekenhuizen. DGGS heeft als opdracht bij te dragen tot het verzekeren van een duurzaam, toegankelijk en kwaliteitsvol gezondheidszorgsysteem voor alle burgers.

 

De dienst Gezondheidsberoepen en Beroepsuitoefening heeft als taak de Minister van Volksgezondheid te ondersteunen in de ontwikkeling van een strategisch beleid voor de gezondheidszorgbeoefenaars.

Het beleidsvoorbereidend werk binnen de dienst heeft betrekking op de gezondheidszorgberoepen, de planning ervan, alsook de kwaliteitsvolle praktijkvoering en dit in functie van de maatschappelijke evolutie en de behoeften van de bevolking. In dat verband levert de dienst strategische, wetenschappelijke en administratieve ondersteuning aan verscheidene adviesraden en commissies.

De dienst bewaakt bepaalde beroepspraktijken die een risico kunnen vormen voor de volksgezondheid (tatoeage, piercing, onwettige uitoefening van het beroep,…) ook staat het in voor de toegang tot de gezondheidszorgberoepen via het afleveren van het visa en machtigingen om het beroep uit te oefenen.

Om deze missie te volbrengen, moet de dienst een globale en volledige visie hebben van de sector van de gezondheidszorgbeoefenaars. Daartoe volgt de dienst alle beschouwingen en ontwikkelingen op federaal, gewestelijk, communautair en internationaal vlak.

 

De cel ‘Controle van de Gezondheidsbeoefenaars’ coördineert en ondersteunt de activiteiten van de federale Toezichtscommissie en de inspectiediensten (expertise, logistiek, administratief,…) . De Cel draagt bij aan de ontwikkeling van een controlestrategie en -beleid. De cel onderhoudt ook goede relaties met de andere instellingen actief in het veld van de gezondheidszorg (RIZIV, FAGG, Openbaar Ministerie) et de nationale en internationale autoriteiten.  

 

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) wil de Belgische promotor zijn van het principe “One World, One Health”, door de gezondheid in al haar componenten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies, waarbij het zowel gaat over de menselijke gezondheid als over de gezondheid van de planeet, de gezondheid van dieren en planten en van de voeding. De FOD is een referentiepunt op het vlak van de Gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement “Health and Environment in all policies” en een netwerkorganisatie die zorgt voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoerde waarde, met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren.

Om daartoe te komen is de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie die steunt op competente en autonome medewerkers die zin hebben voor verantwoordelijkheid en die hun expertise en hun talenten ontwikkelen.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een masterdiploma in een beroep in de gezondheidszorg (zie deelnemingsvoorwaarden in de gedetailleerde functiebeschrijving)
 • Je bent zeer gemotiveerd
 • Een goede kennis van het Frans is een pluspunt

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

 

 

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel
  Opgelet! Als er minder dan 12 kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden.
 3. Je legt jouw interview af bij FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (Galileelaan 5/2, 1210 Brussel):
  • Indien stap 2 georganiseerd wordt: Je legt een interview af bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  • Indien stap 2 niet georganiseerd wordt: Je legt een interview en PC-test af bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 51.757,41 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

Functiespecifieke voordelen

 • Km-vergoeding voor controleopdrachten (de administratieve standplaats is FOD VVVL, Galileelaan 5/2 1210 Brussel)

Algemene voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • 26 dagen verlof  + 12 compensatiedagen per jaar bij het behalen van de doelstellingen
  • vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • telewerk dat volledig ingeburgerd is in onze organisatie tot een maximum van drie dagen per week
  • de hoofdzetel is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie: financiële tussenkomst internetabonnement (20 euro) en vergoeding kantoorkosten (30 euro)
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen (sport- en cultuurpremie, tussenkomst opvang kinderen, brilpremie, sinterklaascadeau voor kinderen jonger dan 12 jaar...)
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.
  • financiële valorisatie van jouw relevante werkervaring

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

 • Xavier Van Cauter
  Celhoofd 'controle gezondheidsbeoefenaars'
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  02 524 98 10

Over de procedure

 • Justine Wuyts
  Selectieverantwoordelijke
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  02 524 93 56

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Heb jij een passie voor gezondheidszorg en wil je impact hebben op het uitwerken en het opvolgen van een toekomstgerichte en performante gezondheidszorg? Wil jij daarnaast jouw schouders zetten onder het coördineren en opvolgen van de inspectie-activiteiten omtrent de dossiers van de Federale Toezichtcommissie? Dan ben jij de collega die wij zoeken! De dienst Gezondheidsberoepen en Beroepsuitoefening werft een inspecteur aan voor de Federale Toezichtcommissie.

De Federale Toezichtcommissie is belast met het toezicht op de fysieke en psychologische geschiktheid van de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, het toezicht op de naleving van de kwaliteitscriteria voor de uitoefening van hun beroep, de vervolging van onwettige praktijken en het optreden ter bescherming van de volksgezondheid en de veiligheid van de patiënten. Daartoe wordt de Federale Toezichtcommissie bijgestaan door een inspectiedienst.

Als inspecteur bij de Federale Controlecommissie onderzoek je de dossiers en voer je op eigen initiatief of in samenwerking met de Commissie alle nodige vaststellingen en onderzoeken uit. Je oefent jouw bevoegdheden uit met autonomie en in synergie met de andere bevoegde instanties (RIZIV, FAGG, Openbaar Ministerie, enz.). Je werkt ook samen met de bevoegde buitenlandse autoriteiten en werkt mee aan de ontwikkeling van de controlestrategie en het controlebeleid van de Federale Toezichtcommissie.

Je staat onder andere in voor de volgende taken:

 • Je treedt op als specialist en onderzoekt de klachten en aanmeldingen die gericht zijn aan de controledienst en verzekert de verdere opvolging hiervan.
 • Je staat in voor het analyseren van gegevens en doet bevindingen op basis van documenten of ter plaatse. Daarnaast onderzoek je ook relevante adviezen, besluiten en wetgeving.
 • Je staat de Federale Toezichtcommissie bij in haar concrete acties om de kwaliteit van de beraadslagingen en van het werk van de Federale Toezichtcommissie te waarborgen.
 • Je bereidt dossiers voor en neemt actief deel aan vergaderingen van de kamers van de Federale Toezichtcommissie. Ter voorbereiding van de vergaderingen voorzie je de nodige communicatie met het secretariaat en de betrokken voorzitter(s).
 • Je neemt de coördinatie op van de lopende dossiers en procedures om de controleactiviteiten uit te voeren met de nodige discretie, stiptheid en kwaliteit. Je garandeert een correcte follow-up van de procedures en de cijfers betreffende inspectieactiviteiten. 
 • Je treedt op als informatiebron en contactpersoon over aangelegenheden die door de Federale Toezichtcommissie worden behandeld. Je stelt de nodige informatie beschikbaar en zorgt voor een correcte interpretatie van de informatie onder de betrokkenen.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1  functie vacant binnen het Directoraat-Generaal Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (Galileelaan 5/2, 1210 Brussel).

Begin 2021 is onze organisatie verhuisd naar het gebouw Galilei. In het nieuwe gebouw staat de new way of working (gezond en duurzaam samenwerken) centraal. Wil je graag al eens met je eigen ogen zien hoe je eerste dagen op de FOD eruit zouden kunnen zien en wat er allemaal te beleven valt? Klik dan snel hier en kijk mee!

Het Directoraat-Generaal Gezondheidszorg (DGGS) organiseert de gezondheidszorg in België. Hun bevoegdheden zijn onder andere het gezondheidszorgbeleid, de coördinatie van de dringende medische hulpverlenging, de geestelijke gezondheidszorg en zorg voor geïnterneerden, het beleid met betrekking tot de gezondheidszorgberoepen en de uitoefening ervan,  en de financiering van de ziekenhuizen. DGGS heeft als opdracht bij te dragen tot het verzekeren van een duurzaam, toegankelijk en kwaliteitsvol gezondheidszorgsysteem voor alle burgers.

 

De dienst Gezondheidsberoepen en Beroepsuitoefening heeft als taak de Minister van Volksgezondheid te ondersteunen in de ontwikkeling van een strategisch beleid voor de gezondheidszorgbeoefenaars.

Het beleidsvoorbereidend werk binnen de dienst heeft betrekking op de gezondheidszorgberoepen, de planning ervan, alsook de kwaliteitsvolle praktijkvoering en dit in functie van de maatschappelijke evolutie en de behoeften van de bevolking. In dat verband levert de dienst strategische, wetenschappelijke en administratieve ondersteuning aan verscheidene adviesraden en commissies.

De dienst bewaakt bepaalde beroepspraktijken die een risico kunnen vormen voor de volksgezondheid (tatoeage, piercing, onwettige uitoefening van het beroep,…) ook staat het in voor de toegang tot de gezondheidszorgberoepen via het afleveren van het visa en machtigingen om het beroep uit te oefenen.

Om deze missie te volbrengen, moet de dienst een globale en volledige visie hebben van de sector van de gezondheidszorgbeoefenaars. Daartoe volgt de dienst alle beschouwingen en ontwikkelingen op federaal, gewestelijk, communautair en internationaal vlak.

 

De cel ‘Controle van de Gezondheidsbeoefenaars’ coördineert en ondersteunt de activiteiten van de federale Toezichtscommissie en de inspectiediensten (expertise, logistiek, administratief,…) . De Cel draagt bij aan de ontwikkeling van een controlestrategie en -beleid. De cel onderhoudt ook goede relaties met de andere instellingen actief in het veld van de gezondheidszorg (RIZIV, FAGG, Openbaar Ministerie) et de nationale en internationale autoriteiten.  

 

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) wil de Belgische promotor zijn van het principe “One World, One Health”, door de gezondheid in al haar componenten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies, waarbij het zowel gaat over de menselijke gezondheid als over de gezondheid van de planeet, de gezondheid van dieren en planten en van de voeding. De FOD is een referentiepunt op het vlak van de Gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement “Health and Environment in all policies” en een netwerkorganisatie die zorgt voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoerde waarde, met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren.

Om daartoe te komen is de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie die steunt op competente en autonome medewerkers die zin hebben voor verantwoordelijkheid en die hun expertise en hun talenten ontwikkelen.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Vernieuwen: Je denkt vernieuwend door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen. 
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Adviseren: Je verleent advies aan verschillende partners en bouwt op basis van uw expertise een vertrouwensrelatie met hen op. 
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Servicegericht handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.

Technische competenties

 • Mondelinge communicatie: Je kan gegevens, ideeën en meningen mondeling correct overbrengen, op een gestructureerde manier, al dan niet ondersteund door gepaste non-verbale communicatie (intonatie, houding, expressie, ritme, snelheid, articulatie, oogcontact, …). 

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Jouw motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd. Je motivatie weegt harder door in de eindscore (x2).

Niet vereist, wel een troef

 • Kennis van het Frans
 • Affiniteit met volksgezondheid
 • Ervaring op het gebied van controle/administratieve autoriteit/gerechtelijke procedure
 • Ervaring met omkadering van medewerkers
 • Ervaring in schrijven van rapporten

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een masterdiploma in een beroep in de gezondheidszorg (zie deelnemingsvoorwaarden in de gedetailleerde functiebeschrijving)
 • Je bent zeer gemotiveerd
 • Een goede kennis van het Frans is een pluspunt

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

 

 

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van basisopleiding van 2 cycli (bv. licentiaat, master, ingenieur), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies in minstens één van de volgende richtingen:

  • (Volks)gezondheidswetenschappen
  • Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
  • Diergeneeskunde
  • Geneeskunde
  • Tandheelkunde
  • Psychologische wetenschappen
  • Biomedische en farmaceutische wetenschappen

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • of de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

De vacante functie is een functie van klasse A2. Je moet :

 • ofwel behoren tot de klasse A2
 • of minstens 2 jaar anciënniteit hebben in de klasse A1.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden

Als je al werkt voor de rekruterende instelling en benoemd bent in de klasse A1, dien je enkel aan de anciënniteitsvoorwaarden te voldoen. 

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 51.757,41 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

Functiespecifieke voordelen

 • Km-vergoeding voor controleopdrachten (de administratieve standplaats is FOD VVVL, Galileelaan 5/2 1210 Brussel)

Algemene voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • 26 dagen verlof  + 12 compensatiedagen per jaar bij het behalen van de doelstellingen
  • vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • telewerk dat volledig ingeburgerd is in onze organisatie tot een maximum van drie dagen per week
  • de hoofdzetel is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie: financiële tussenkomst internetabonnement (20 euro) en vergoeding kantoorkosten (30 euro)
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen (sport- en cultuurpremie, tussenkomst opvang kinderen, brilpremie, sinterklaascadeau voor kinderen jonger dan 12 jaar...)
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.
  • financiële valorisatie van jouw relevante werkervaring

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel
  Opgelet! Als er minder dan 12 kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden.
 3. Je legt jouw interview af bij FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (Galileelaan 5/2, 1210 Brussel):
  • Indien stap 2 georganiseerd wordt: Je legt een interview af bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  • Indien stap 2 niet georganiseerd wordt: Je legt een interview en PC-test af bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 1u15)

Deze proef wordt georganiseerd als er na de vorige stap meer dan 12 kandidaten overblijven.

Deze proef wordt ofwel georganiseerd als afzonderlijke proef, ofwel direct voorafgaand aan het interview. Dit is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap. 

Via een situationele beoordelingstest  worden volgende competenties gemeten:

 • In team werken 
 • Servicegericht handelen 
 • Zichzelf ontwikkelen


Als deze proef wordt georganiseerd als afzonderlijke proef, zal deze plaatsvinden rond de tweede helft van oktober 2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is. 

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 12 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u) + eventuele pc-proef (+/-1u15min.)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Indien de PC-proef niet georganiseerd wordt als afzonderlijke proef (zie stap 2), zal deze plaatsvinden op dezelfde dag als het interview. 

 

Scenario 1: interview (+/- 1u) bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Indien stap 2 georganiseerd wordt, zal stap 3 enkel bestaan uit een interview.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Volgens dit scenario zal deze proef plaatsvinden vanaf de eerste helft van november 2023 (onder voorbehoud). 

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

 

Scenario 2: interview (+/- 1u) MET pc proef (+/- 1u15) bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Indien stap 2 niet georganiseerd wordt, zal stap 3 bestaan uit een interview en een PC proef.

Via een geïnformatiseerde proef (Situationele beoordelingstest), die voor of na het interview wordt aangeboden, worden de volgende competenties beoordeeld: 'in team werken', 'servicegericht handelen' en 'zichzelf ontwikkelen' 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 65 punten op 130 behaalt op het totaal van het interview met pc-gestuurde proef EN als je ten minste 50 punten op 100 behaalt op het gedeelte interview (zonder PC gestuurde proef). 

Volgens dit scenario zal deze proef plaatsvinden vanaf de tweede helft van oktober 2023 (onder voorbehoud). 

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt verstuurd naar de voorzitter van het directiecomité van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu die met het directiecomité de rangschikking opmaakt.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 02/10/2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

 • Xavier Van Cauter
  Celhoofd 'controle gezondheidsbeoefenaars'
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  02 524 98 10

Over de procedure

 • Justine Wuyts
  Selectieverantwoordelijke
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  02 524 93 56

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Winne Haenen
  Zet je niet aan de kant om te zeggen wat niet goed is bij de overheid, maar bouw mee om ze nog slagkrachtiger te maken.
  Winne Haenen
  Arts-gezondheidsinspecteur
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Winne Haenen
 • Icoon medewerker zonder foto
  Mijn uren maken het gemakkelijker om mijn privé en beroepsleven te combineren.
  Roselyne Vermeiren
  Dossierbeheerder bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Roselyne Vermeiren
 • Portret M. Ferroudji
  Ik leer elke dag en het is mogelijk om op alle gebieden te groeien.
  Mohamed Ferroudji
  Arts - Hoofd afdeling Medische Kwaliteit
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Mohamed Ferroudji
 • Icoon medewerker zonder foto
  Mon travail est stimulant et très varié, et il a souvent un impact significatif sur la santé publique.
  Stefaan Van der Borght
  Expert Public Health Emergencies
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Stefaan Van der Borght
 • Portret Philippe Frisson
  Er is een goede balans tussen je werk en je privéleven en je kan je agenda zelf indelen.
  Philippe Frisson
  Arts bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Philippe Frisson
 • Icoon medewerker zonder foto
  Op mijn 52e ben ik opnieuw beginnen studeren en behaalde ik mijn diploma verpleegkunde.
  Marianne
  Verpleegkundige voor Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Marianne
 • Portret Elisabeth Ellegaard
  We zetten ons met zijn allen in voor een betere gezondheid, een beter milieu en een beter klimaat dat enorme uitdagingen kent.
  Elisabeth Ellegaard
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Elisabeth Ellegaard
 • Portret Stéphanie Baclin
  Bij de federale overheid vind je wel 1000 verschillende profielen, maar ze biedt een plek voor iedereen.
  Stéphanie Baclin
  Expert op het gebied van milieugegevens en -evaluatie
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Stéphanie Baclin
 • Portret Mathilde Descombes
  Ik heb me gespecialiseerd in milieurecht want dat is echt de belangrijkste uitdaging van deze eeuw.
  Mathilde Descombes
  Expert biodiversiteit
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Mathilde Descombes
 • Portret Ella Huys
  Klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit vormen vandaag de grootste uitdagingen.
  Ella Huys
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Ella Huys
 • Portret Natalia Stoyanova
  Je krijgt veel kansen om te groeien en jezelf te ontplooien.
  Natalia Stoyanova
  Dossierbeheerder bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Natalia Stoyanova
 • Portret Koen Meeus
  Het is bijzonder motiverend om je elke dag te kunnen inzetten om een belangrijke maatschappelijke uitdaging zo goed mogelijk aan te pakken.
  Koen Meeus
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Koen Meeus
 • Icoon medewerker zonder foto
  We zijn een klein team van gemotiveerde mensen die respect hoog in het vaandel dragen.
  Eric Donnay
  Technisch expert, Diensthoofd “Milieuhandhaving op zee”
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Eric Donnay