Specialist Tax Accountant (m/v/x)

FOD Financiën

Selectiecode

ANG23455

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A3

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Interne promotie
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Zowel de Administratie Grote Ondernemingen als de Centrale Dienst Operationele Expertise en Ondersteuning (OEO) zoeken mensen die zich willen toeleggen op de verdere uitwerking van Pillar II, zowel op theoretisch vlak (OEO) als met betrekking tot de implementatie in de praktijk (GO).

Pillar II voorziet in een belastingstelsel met een minimum effectief belastingtarief van 15% per jurisdictie voor ondernemingen die internationaal opereren. Bedrijven met een wereldwijde omzet van meer dan 750 miljoen euro zullen binnen de scope vallen van Pillar 2.

Wanneer het effectieve belastingtarief in een jurisdictie onder het minimale tarief van 15% ligt, zal onder de Pillar II regelgeving moeten worden ‘bijgeheven’ om tot een effectief tarief van 15% te komen.

De EU-lidstaten hebben deze minimumbelastingrichtlijn op 15 december 2022 aangenomen en deze richtlijn dient uiterlijk 31 december 2023 te zijn omgezet in nationaal recht. Vanaf 2024 zal deze worden toegepast.

 

Na je indiensttreding word je opgenomen in een specifiek opleidingstraject gericht op de toepassing van de minimumbelasting.

Gedurende dit onboardingstraject zal je kennis maken met onze diensten. Om onze activiteiten beter te begrijpen zullen wij je vanaf de start ook andere opdrachten laten uitvoeren dan louter de minimumbelasting. Dit kunnen opdrachten zijn over vennootschapsbelasting, bedrijfsvoorheffing, roerende voorheffing, internationale fiscaliteit, ... . We willen je in die periode ook kennis laten maken met de controletechnieken die wij gebruiken.

Op deze manier wensen wij je een zo volledig mogelijk beeld te geven van onze Administratie.

Bij de Administratie Grote Ondernemingen zijn plaatsen beschikbaar in volgende vier domeinen:

 • Compliance: je werkt mee aan de implementatie van Pijler 2 . Je gaat hierbij in gesprek met de ondernemingen en de andere betrokken stakeholders
 • Risicoanalyse: je brengt de risico’s inzake Pijler 2 in kaart. Op basis hiervan zullen dossiers ter controle geselecteerd worden. 
 • Controle: je voert fiscale controles uit op de ontvangen inlichtingen en ingediende aangiften Pijler 2.
 • Geschillen: je behandelt de bezwaren inzake Pijler 2.

De focus ligt op de boekhoudkundige verwerking (volledigheid, getrouwheid, correctheid en coherentie)  in elk van deze domeinen.

 

Functie bij GO:

 • Je werkt samen met collega’s gespecialiseerd in Pijler 2 en in andere fiscale domeinen.

 • Je volgt gespecialiseerde opleidingen afgestemd op de complexiteit en de specifieke aard van de onderzoeksthema’s in jouw dossiers.

 • Je bent bereid je kennis up-to-date te houden en volgt de ontwikkelingen binnen je vakgebied op de voet.

 • § 
  Je kan gevraagd worden om mee te werken aan nationale en internationale projecten en/of seminaries.

 • § 
  Je neemt de rol van coach op voor nieuwe collega’s

 • Je bent het aanspreekpunt voor je collega’s en je ondersteunt hen bij de afhandeling van hun dossiers.

 • Je bent bereid om je occasioneel te verplaatsen naar andere centra om de samenwerking te faciliteren.

Functie bij OEO:

 • Je ontwerpt, conceptualiseert en coördineert boekhoudkundige en fiscale analyses ;  
 • Je zorgt voor duidelijke en precieze antwoorden op de gestelde vragen door derden zowel intern als extern; 
 • Je werkt nauw samen met, en ondersteunt de fiscalisten Pillar 2 bij het determineren en controleren van de (geconsolideerde) fiscale positie van een juridische entiteit of multinationale groep.
 • Je werkt de studies en dossiers uit en zorgt ervoor dat de kennis en de gegevens ter beschikking worden gesteld op een gestructureerde manier; 
 • Je vertegenwoordigt de FOD Financiën in vergaderingen, met inbegrip van federale en internationale vergaderingen of werkgroepen;  
 • Je blijft op de hoogte van ontwikkelingen in de wetgeving (wetten, commentaren, circulaires, jurisprudentie, enz) op de gebieden waarvoor jij verantwoordelijk bent 
 • Je bepaalt de verwerkingstijd van dossiers en verzekert de opvolging ervan zodat nationale en internationale termijnen worden behaald; 
 • Je voert technische opleidingen uit voor nieuwe werknemers;  

 

Bij de uitoefening van deze functies kom je mogelijk in contact met publiek.

Opgelet! Wanneer je start in deze functie, is het de bedoeling dat je minstens 4 jaar tewerkgesteld blijft binnen het Pillar 2-traject. Je zal gedurende een periode van 4 jaar geen recht op mutatie/interne mobiliteit kunnen uitoefenen, overeenkomstig artikel 25 van het Koninklijk besluit tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 2 plaatsen (NL + FR) bij de dienst Operationele Expertise en Ondersteuning (OEO), van de FOD Financiën, in Brussel.

Er zijn 6 plaatsen (NL + FR) bij de Administratie Grote Ondernemingen (GO), van de FOD Financiën, in Brussel, Antwerpen, Gent.

 

De dienst Operationele Expertise en Ondersteuning (OEO), deel van de centrale diensten Algemene Administratie Fiscaliteit (AAFisc), is bevoegd voor het uitwerken van theoretische (principe) analyses betreffende fiscale topics, het beantwoorden van parlementaire vragen, het opstellen van circulaires en FAQ’s, internationale werkzaamheden, datamanagement, behandelen van gerechtelijke procedures, het beheren van privacy procedures…al naargelang de dienst waar men tewerkgesteld is.

Kandidaten die geslaagd zijn voor dit examen (ANG23455) zullen tewerkgesteld worden op de dienst Vennootschapsbelasting. Deze Dienst is bevoegd voor de problematiek met betrekking tot vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting van de niet-inwoners rechtspersonen, roerende inkomsten, roerende voorheffing

  en diverse taksen.

De Administratie Grote Ondernemingen (GO) controleert de fiscale situatie van multinationale ondernemingen. Er wordt hierbij gewerkt zowel vanuit een nationale als een internationale context waarbij steeds meer de nadruk ligt op het allesomvattend controleren van alle ondernemingen in België die tot een zelfde multinationale groep behoren.

De Administratie GO is ook internationaal actief. Zij zet in op multilaterale controles van multinationale ondernemingen en neemt deel aan projecten van de OESO en de EU. Ze doet aan kennisdeling en kennisverwerving binnen het IOTA-netwerk (Europees netwerk van belastingdiensten).

Naast dienstverlening en de klassieke controleactiviteiten legt ze eveneens de focus op het werken in de actualiteit. Dit doet ze o.m. via het Co-operative Tax Compliance Programme (CTCP) waarmee wordt ingezet op een samenwerkingsmodel met grote ondernemingen. Hierbij wordt vertrokken vanuit de principes van wederzijds vertrouwen, transparantie en open communicatie om via de validatie van bedrijfssystemen en -processen (het zogenaamde tax control framework) te komen tot rechtszekerheid.

 

Pillar 2 voorziet in een belastingstelsel met een minimum effectief belastingtarief van 15% per jurisdictie voor ondernemingen die internationaal opereren. Bedrijven met een wereldwijde omzet van meer dan 750 miljoen euro zullen binnen de scope vallen van Pillar 2.

Wanneer het effectieve belastingtarief in een jurisdictie onder het minimale tarief van 15% ligt, zal onder de Pillar II regelgeving moeten worden ‘bijgeheven’ om tot een effectief tarief van 15% te komen.

De EU-lidstaten hebben deze minimumbelastingrichtlijn op 15 december 2022 aangenomen en deze richtlijn dient uiterlijk 31 december 2023 te zijn omgezet in nationaal recht. Vanaf 2024 zal deze worden toegepast.

 

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit garandeert een correcte en gelijkwaardige berekening van de belastingen en voorheffingen die particulieren, KMO’s en grote ondernemingen verschuldigd zijn. Dit doet ze door overheidsbeslissingen, wetten en reglementen om te zetten in eenduidige instructies en werkmethoden en door een coherente toepassing van de geldende regels te verzekeren. De AAFisc verwerkt de aangiftes van particulieren, KMO’s en GO's, voert gerichte controles en opsporingen uit en staat in voor het behandelen van de geschillen die daarbij ontstaan.

 

De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving.  
 
Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is:  

 • de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land; 

 • een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden; 

 • een organisatie die een groot belang hecht aan haar vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar

 • een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit … 

 • een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een masterdiploma in domein economie (of gelijkwaardig).
 • Je hebt 6 jaar ervaring in domein accountancy-fiscaliteit.
 • Een goede kennis van Frans en/of Engels is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring
 3. Je legt een test op computer af bij FOD Financiën in Brussel.
 4. Je legt een interview af. 

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A3) met de bijhorende weddeschaal NA31.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 64.756,76 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

 

Valorisatie van beroepservaring

 • Voor de dienst- en geldelijke anciënniteit, houdt de administratie automatisch rekening met je dienstjaren binnen de overheidssector.
 • Voor de geldelijke anciënniteit, kan rekening gehouden worden met de diensten gepresteerd in de privésector of als zelfstandige als de verworven ervaring relevant is voor de functie die je zal uitoefenen binnen de administratie.
 • De aanvraag om professionele ervaring uit de privésector of als zelfstandige te laten valoriseren, moet binnen de zes maanden na de indiensttreding worden ingediend. Daarna wordt dit door de bevoegde dienst geanalyseerd.

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • 26 jaarlijkse verlofdagen die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen verlof, afhankelijk van jouw keuze van uurregeling
  • indien je al federaal ambtenaar bent, kan je maximaal de jaarlijkse verlofdagen van één volledig jaar overdragen, de verlofdagen van het lopende jaar (pro rata) kan je behouden
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk (max. 3/5de van de arbeidstijd per jaar)
  • mogelijkheid tot satellietwerk
  • vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • mogelijkheid tot gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en een voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
  • maaltijdcheque per gewerkte dag vanaf januari 2024
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • vakantiegeld en eindejaarspremie
  • mogelijkheid tot valorisatie van relevante werkervaring
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Zowel de Administratie Grote Ondernemingen als de Centrale Dienst Operationele Expertise en Ondersteuning (OEO) zoeken mensen die zich willen toeleggen op de verdere uitwerking van Pillar II, zowel op theoretisch vlak (OEO) als met betrekking tot de implementatie in de praktijk (GO).

Pillar II voorziet in een belastingstelsel met een minimum effectief belastingtarief van 15% per jurisdictie voor ondernemingen die internationaal opereren. Bedrijven met een wereldwijde omzet van meer dan 750 miljoen euro zullen binnen de scope vallen van Pillar 2.

Wanneer het effectieve belastingtarief in een jurisdictie onder het minimale tarief van 15% ligt, zal onder de Pillar II regelgeving moeten worden ‘bijgeheven’ om tot een effectief tarief van 15% te komen.

De EU-lidstaten hebben deze minimumbelastingrichtlijn op 15 december 2022 aangenomen en deze richtlijn dient uiterlijk 31 december 2023 te zijn omgezet in nationaal recht. Vanaf 2024 zal deze worden toegepast.

 

Na je indiensttreding word je opgenomen in een specifiek opleidingstraject gericht op de toepassing van de minimumbelasting.

Gedurende dit onboardingstraject zal je kennis maken met onze diensten. Om onze activiteiten beter te begrijpen zullen wij je vanaf de start ook andere opdrachten laten uitvoeren dan louter de minimumbelasting. Dit kunnen opdrachten zijn over vennootschapsbelasting, bedrijfsvoorheffing, roerende voorheffing, internationale fiscaliteit, ... . We willen je in die periode ook kennis laten maken met de controletechnieken die wij gebruiken.

Op deze manier wensen wij je een zo volledig mogelijk beeld te geven van onze Administratie.

Bij de Administratie Grote Ondernemingen zijn plaatsen beschikbaar in volgende vier domeinen:

 • Compliance: je werkt mee aan de implementatie van Pijler 2 . Je gaat hierbij in gesprek met de ondernemingen en de andere betrokken stakeholders
 • Risicoanalyse: je brengt de risico’s inzake Pijler 2 in kaart. Op basis hiervan zullen dossiers ter controle geselecteerd worden. 
 • Controle: je voert fiscale controles uit op de ontvangen inlichtingen en ingediende aangiften Pijler 2.
 • Geschillen: je behandelt de bezwaren inzake Pijler 2.

De focus ligt op de boekhoudkundige verwerking (volledigheid, getrouwheid, correctheid en coherentie)  in elk van deze domeinen.

 

Functie bij GO:

 • Je werkt samen met collega’s gespecialiseerd in Pijler 2 en in andere fiscale domeinen.

 • Je volgt gespecialiseerde opleidingen afgestemd op de complexiteit en de specifieke aard van de onderzoeksthema’s in jouw dossiers.

 • Je bent bereid je kennis up-to-date te houden en volgt de ontwikkelingen binnen je vakgebied op de voet.

 • § 
  Je kan gevraagd worden om mee te werken aan nationale en internationale projecten en/of seminaries.

 • § 
  Je neemt de rol van coach op voor nieuwe collega’s

 • Je bent het aanspreekpunt voor je collega’s en je ondersteunt hen bij de afhandeling van hun dossiers.

 • Je bent bereid om je occasioneel te verplaatsen naar andere centra om de samenwerking te faciliteren.

Functie bij OEO:

 • Je ontwerpt, conceptualiseert en coördineert boekhoudkundige en fiscale analyses ;  
 • Je zorgt voor duidelijke en precieze antwoorden op de gestelde vragen door derden zowel intern als extern; 
 • Je werkt nauw samen met, en ondersteunt de fiscalisten Pillar 2 bij het determineren en controleren van de (geconsolideerde) fiscale positie van een juridische entiteit of multinationale groep.
 • Je werkt de studies en dossiers uit en zorgt ervoor dat de kennis en de gegevens ter beschikking worden gesteld op een gestructureerde manier; 
 • Je vertegenwoordigt de FOD Financiën in vergaderingen, met inbegrip van federale en internationale vergaderingen of werkgroepen;  
 • Je blijft op de hoogte van ontwikkelingen in de wetgeving (wetten, commentaren, circulaires, jurisprudentie, enz) op de gebieden waarvoor jij verantwoordelijk bent 
 • Je bepaalt de verwerkingstijd van dossiers en verzekert de opvolging ervan zodat nationale en internationale termijnen worden behaald; 
 • Je voert technische opleidingen uit voor nieuwe werknemers;  

 

Bij de uitoefening van deze functies kom je mogelijk in contact met publiek.

Opgelet! Wanneer je start in deze functie, is het de bedoeling dat je minstens 4 jaar tewerkgesteld blijft binnen het Pillar 2-traject. Je zal gedurende een periode van 4 jaar geen recht op mutatie/interne mobiliteit kunnen uitoefenen, overeenkomstig artikel 25 van het Koninklijk besluit tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 2 plaatsen (NL + FR) bij de dienst Operationele Expertise en Ondersteuning (OEO), van de FOD Financiën, in Brussel.

Er zijn 6 plaatsen (NL + FR) bij de Administratie Grote Ondernemingen (GO), van de FOD Financiën, in Brussel, Antwerpen, Gent.

 

De dienst Operationele Expertise en Ondersteuning (OEO), deel van de centrale diensten Algemene Administratie Fiscaliteit (AAFisc), is bevoegd voor het uitwerken van theoretische (principe) analyses betreffende fiscale topics, het beantwoorden van parlementaire vragen, het opstellen van circulaires en FAQ’s, internationale werkzaamheden, datamanagement, behandelen van gerechtelijke procedures, het beheren van privacy procedures…al naargelang de dienst waar men tewerkgesteld is.

Kandidaten die geslaagd zijn voor dit examen (ANG23455) zullen tewerkgesteld worden op de dienst Vennootschapsbelasting. Deze Dienst is bevoegd voor de problematiek met betrekking tot vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting van de niet-inwoners rechtspersonen, roerende inkomsten, roerende voorheffing

  en diverse taksen.

De Administratie Grote Ondernemingen (GO) controleert de fiscale situatie van multinationale ondernemingen. Er wordt hierbij gewerkt zowel vanuit een nationale als een internationale context waarbij steeds meer de nadruk ligt op het allesomvattend controleren van alle ondernemingen in België die tot een zelfde multinationale groep behoren.

De Administratie GO is ook internationaal actief. Zij zet in op multilaterale controles van multinationale ondernemingen en neemt deel aan projecten van de OESO en de EU. Ze doet aan kennisdeling en kennisverwerving binnen het IOTA-netwerk (Europees netwerk van belastingdiensten).

Naast dienstverlening en de klassieke controleactiviteiten legt ze eveneens de focus op het werken in de actualiteit. Dit doet ze o.m. via het Co-operative Tax Compliance Programme (CTCP) waarmee wordt ingezet op een samenwerkingsmodel met grote ondernemingen. Hierbij wordt vertrokken vanuit de principes van wederzijds vertrouwen, transparantie en open communicatie om via de validatie van bedrijfssystemen en -processen (het zogenaamde tax control framework) te komen tot rechtszekerheid.

 

Pillar 2 voorziet in een belastingstelsel met een minimum effectief belastingtarief van 15% per jurisdictie voor ondernemingen die internationaal opereren. Bedrijven met een wereldwijde omzet van meer dan 750 miljoen euro zullen binnen de scope vallen van Pillar 2.

Wanneer het effectieve belastingtarief in een jurisdictie onder het minimale tarief van 15% ligt, zal onder de Pillar II regelgeving moeten worden ‘bijgeheven’ om tot een effectief tarief van 15% te komen.

De EU-lidstaten hebben deze minimumbelastingrichtlijn op 15 december 2022 aangenomen en deze richtlijn dient uiterlijk 31 december 2023 te zijn omgezet in nationaal recht. Vanaf 2024 zal deze worden toegepast.

 

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit garandeert een correcte en gelijkwaardige berekening van de belastingen en voorheffingen die particulieren, KMO’s en grote ondernemingen verschuldigd zijn. Dit doet ze door overheidsbeslissingen, wetten en reglementen om te zetten in eenduidige instructies en werkmethoden en door een coherente toepassing van de geldende regels te verzekeren. De AAFisc verwerkt de aangiftes van particulieren, KMO’s en GO's, voert gerichte controles en opsporingen uit en staat in voor het behandelen van de geschillen die daarbij ontstaan.

 

De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving.  
 
Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is:  

 • de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land; 

 • een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden; 

 • een organisatie die een groot belang hecht aan haar vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar

 • een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit … 

 • een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Ondersteunen: Je begeleidt anderen, oefent een voorbeeldfunctie uit en ondersteunt hen in hun dagelijks functioneren.

 • Beïnvloeden: Je hebt impact, je onderhandelt om tot een win-win situatie te komen en een publiek te overtuigen.

 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je hebt een grondige kennis in IFRS/IAS (Grondige kennis van de internationale standaarden voor jaarrekeningen opgenomen in de bijlage bij VERORDENING (EG) Nr. 1126/2008 VAN DE COMMISSIE van 3 november 2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad, zoals bijgewerkt op 1.1.2023).

 • Je hebt een grondige kennis in BE GAAP (Generally Accepted Accounting Principles).
 • Je hebt een basiskennis van de Europese Richtlijn inzake Pillar Two (RL EU 2022/2523 van de Raad van 14 december 2022 tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen in de Unie).                                                                                                        

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie(s) in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

Indien de technische competenties niet voldoen aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

Niet vereist, wel een troef

 • Aangezien je in een meertalige werkomgeving terecht komt, is kennis van het Frans en het Engels een pluspunt.
 • Je hebt een goede kennis van Excel.
 • Je hebt een basiskennis van US GAAP.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een masterdiploma in domein economie (of gelijkwaardig).
 • Je hebt 6 jaar ervaring in domein accountancy-fiscaliteit.
 • Een goede kennis van Frans en/of Engels is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licentiaat/master, handelsingenieur,...) in het domein economie (b.v. economische wetenschappen, de toegepaste economische wetenschappen of handelswetenschappen, management, beleidseconomie…) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

De vacante functie is een functie van klasse A3. Je moet :

 • ofwel behoren tot de klasse A3
 • ofwel minstens 4 jaar anciënniteit hebben in de klasse A2
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben in de klasse A2 en A1 samen
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben enkel in de klasse A1.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring (min. 6 jaar).

Als je al werkt voor de rekruterende instelling en benoemd bent in de klasse A1 of A2, dien je enkel aan de anciënniteitsvoorwaarden te voldoen. 

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Een relevante professionele werkervaring van minimum 6 jaar in het domein van accountancy-fiscaliteit in ten minste 2 van onderstaande taken:

 • Het evalueren van de boekhouding met bijzondere aandacht voor de geconsolideerde jaarrekening.

 • Het valideren van de boekhouding bijzondere opdrachten wetboek vennootschappen en verenigingen zoals inzonderheid de wettelijke controle van jaarrekeningen.
 • Vennootschapsbelasting.

 

Vul je online CV volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum (4/12/2023) niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A3) met de bijhorende weddeschaal NA31.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 64.756,76 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

 

Valorisatie van beroepservaring

 • Voor de dienst- en geldelijke anciënniteit, houdt de administratie automatisch rekening met je dienstjaren binnen de overheidssector.
 • Voor de geldelijke anciënniteit, kan rekening gehouden worden met de diensten gepresteerd in de privésector of als zelfstandige als de verworven ervaring relevant is voor de functie die je zal uitoefenen binnen de administratie.
 • De aanvraag om professionele ervaring uit de privésector of als zelfstandige te laten valoriseren, moet binnen de zes maanden na de indiensttreding worden ingediend. Daarna wordt dit door de bevoegde dienst geanalyseerd.

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • 26 jaarlijkse verlofdagen die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen verlof, afhankelijk van jouw keuze van uurregeling
  • indien je al federaal ambtenaar bent, kan je maximaal de jaarlijkse verlofdagen van één volledig jaar overdragen, de verlofdagen van het lopende jaar (pro rata) kan je behouden
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk (max. 3/5de van de arbeidstijd per jaar)
  • mogelijkheid tot satellietwerk
  • vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • mogelijkheid tot gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en een voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
  • maaltijdcheque per gewerkte dag vanaf januari 2024
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • vakantiegeld en eindejaarspremie
  • mogelijkheid tot valorisatie van relevante werkervaring
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
 • Wanneer je start in de functie zal je gedurende een periode van 4 jaar geen recht op mutatie/interne mobiliteit kunnen uitoefenen, overeenkomstig artikel 25 van het Koninklijk besluit tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

 

Als je reeds werkt bij de rekruterende instelling en het art. 25 van het organiek reglement is niet van toepassing kan je op basis van je benoemingsbesluit deelnemen aan de selectie en zal je volgens de principes van mutatie de vacante kunnen functie opnemen. Als je werkt voor de rekruterende instelling en onder het toepassingsgebied van art. 25 van het organiek reglement valt (o.a. shift) kan je slechts worden benoemd na afloop van de voorziene periode waarin op grond van voormeld art. 25 van het organiek reglement geen mutatieaanvragen kunnen worden ingewilligd. Deze benoeming kan in dat geval slechts worden toegekend op voorwaarde dat de laureatenlijst nog geldig is na afloop van voormelde periode.

Overeenkomstig het neutraliteitsbeginsel en het deontologische kader van federale ambtenaren zorgen personeelsleden van de FOD Financiën ervoor dat wanneer zij tijdens hun ambtsuitoefening in contact komen met publiek geen uiterlijke tekenen van gelijk welke politieke of levensbeschouwelijke overtuiging of betrokkenheid vertonen. De personeelsleden garanderen zo de volledige neutraliteit van de FOD Financiën, om het vertrouwen van de gebruiker in de onpartijdige, neutrale en loyale uitoefening van hun ambt niet te schaden.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring
 3. Je legt een test op computer af bij FOD Financiën in Brussel.
 4. Je legt een interview af. 

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 4u)

test 1: Via technische vaardigheidstest (open vragen) worden volgende competenties gemeten:

 • Je hebt een grondige kennis in IFRS/IAS (Grondige kennis van de internationale standaarden voor jaarrekeningen opgenomen in de bijlage bij VERORDENING (EG) Nr. 1126/2008 VAN DE COMMISSIE van 3 november 2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlementen de Raad, zoals bijgewerkt op 1.1.2023).
 • Je hebt een grondige kennis van BE GAAP.
 • Je hebt een basiskennis van de Europese Richtlijn inzake Pillar Two (RL EU 2022/2523 van de Raad van 14 december 2022 tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen in de Unie).

 

test 2: Via een situationele beoordelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • Informatie integreren
 • Beslissen
 • Zichzelf ontwikkelen
 • Objectieven behalen

De situationele beoordelingstest (SJT) is een competentietest, die bestaat uit een reeks verschillende situaties die je kan meemaken in de functie waarvoor je solliciteert. Elke situatie vraagt om een reactie of actie.


Deze proef zal plaatsvinden op 11 januari 2024 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Pas op: er wordt voor deze proef maar één mogelijk testmoment voorzien. Alle kandidaten leggen deze testen op hetzelfde moment af.

 

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt voor het totaal op deze 2 testen, met een minimum van 50/100 voor de technische competenties. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 30 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Test 2 is gemeenschappelijk met test 2 van de 'Specifieke screening - PC' van de Nederlandstalige selectie ANG23474. Als je ook deelneemt aan die selectie, zal je deze test dus slechts 1 keer afleggen.

 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen via infojobs@minfin.fed.be.

Stap 4: Specifieke screening - Interview online via Teams (+/- 45min.)

Om praktische redenen wordt deze proef op afstand (via videocall) georganiseerd. Eén van onze medewerkers zal je via mail contacteren om de procedure toe te lichten. We gebruiken hiervoor het e-mailadres dat we terugvinden in je online account. Gelieve dus je mailbox geregeld te raadplegen, ook je ongewenste mail/spam.

Meer info over online interviews vind je op onze website.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte  competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

 

Deze proef zal plaatsvinden rond begin februari 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt verstuurd naar de voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën die met het directiecomité de rangschikking opmaakt.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 4/12/2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Hilde Bogaerts
  Ik geloof dat je een ander pas volledig kan begrijpen en helpen als je hetzelfde hebt meegemaakt.
  Hilde Bogaerts
  Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting
  -
  FOD Financiën
  More about Hilde Bogaerts
 • Portret Gaëtan Crepin
  Je hebt heel wat mooie projecten zoals Tax-on-web, SEDA voor de douane en nog andere voor het kadaster.
  Gaëtan Crepin
  Functioneel analist
  -
  FOD Financiën
  More about Gaëtan Crepin
 • Portret Gamal Khaldi
  Dankzij een cultuur waarin interne mobiliteit zijn plaats heeft, kan je je makkelijk gaan toeleggen op een andere rol.
  Gamal Khaldi
  Verantwoordelijke databeheer
  -
  FOD Financiën
  More about Gamal Khaldi
 • Portret Hans D'Hondt
  We zijn van een formele top-down hiërarchie overgestapt naar een model dat mensen als volwassenen behandelt en gebaseerd is op vertrouwen en accountability.
  Hans D'Hondt
  Voorzitter van het Directiecomité
  -
  FOD Financiën
  More about Hans D'Hondt
 • Portret Angélique Minacapelli
  Voor mijn leidinggevende ben ik een stagiair als een ander.
  Angélique Minacapelli
  Expert beheer van juridische dossiers
  -
  FOD Financiën
  More about Angélique Minacapelli
 • Portret Franck Drossart
  Bij de overheid krijg ik alle kansen om mezelf te ontplooien.
  Franck Drossart
  Douanier gespecialiseerd in fraudebestrijding
  -
  FOD Financiën
  More about Franck Drossart