Jurist (m/v/x)

FOD Mobiliteit en Vervoer

Selectiecode

ANG23459

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A1

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

 • 1210 Sint-Joost-ten-Node
 • 2600 Berchem

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Wil je met jouw diploma van master in de rechten en al jouw talenten bijdragen tot een beter Belgisch mobiliteitsbeleid? Dan ben jij diegene waarnaar wij op zoek zijn. Bij FOD Mobiliteit en Vervoer zoeken we meerdere juridische profielen om onze verschillende directies en diensten te versterken. 

Bij de FOD Mobiliteit en Vervoer willen we de Belgische mobiliteit veiliger, efficiënter en duurzamer maken. Of het nu over wegen, sporen, luchtverkeer of scheepvaart gaat: we werken samen. Gepassioneerd, met veel vakkennis en in een fijne werksfeer.  

We helpen niet enkel ons land vooruit, maar ook als medewerker krijg je alle vertrouwen en vrijheid om te groeien

Interesse in een job bij de FOD Mobiliteit als jurist? We zijn momenteel op zoek naar:

1. Jurist ombudsdienst treinreizigers:

Je behandelt complexe klachtendossiers van reizigers over spoorwegmaatschappijen of over de infrastructuurbeheerder. Je probeert mede dankzij jouw juridische expertise een einde te maken aan het geschil. Daarnaast verstrek je informatie aan de treinreizigers. Je beantwoordt hun vragen en adviseert hen om indien nodig hun rechten en belangen veilig te stellen. Daarbij verlies je je onpartijdigheid niet uit het oog.

2. Jurist bij het directoraat-generaal Scheepvaart:

Je stelt de regelgeving op betreffende de beveiliging van havens en havenfaciliteiten, schepen en infrastructuur op de Noordzee, zowel de fysieke bescherming als de cyberveiligheid, en begeleidt. Daarnaast vertegenwoordig je de Cel Maritieme Beveiliging in nationale, Europese en internationale instellingen en verdedig je het Belgisch standpunt. Je verleent mondeling en schriftelijk advies en doet aanbevelingen over de toepassing en de interpretatie van de reglementering.

3. Beleidsmedewerker Belgisch Scheepregister bij het directoraat-generaal Scheepvaart (vacature te Antwerpen):

Je verricht de formaliteiten inzake registratie van zeeschepen, teboekstelling van binnenschepen en inschrijving van zeeschepen in het rompbevrachtingsregister en staat mee in voor de supervisie ervan. Je verzorgt samen met jouw hiërarchische meerdere de publiciteit van de zakelijke rechten op zee- en binnenschepen. o.a.: openbaar maken van de eigendomsakte, de aankoopcontracten met betrekking tot inbreng in vennootschap, aktes inzage beslagen/hypotheken,...

Deze vacature is voor een functie in ons kantoor te Antwerpen (Posthoflei 5, 2600 Berchem)

4. Attaché begroting en strategie bij het directoraat-generaal Scheepvaart:

Je bent het aanspreekpunt bij Scheepvaart voor het opstellen, uitvoeren en opvolgen van de overheidsopdrachten, met inbegrip van het bepalen van de behoeften binnen het DG. Hier let je er nauwziend op dat alles correct en volgens de regelgeving verloopt. Niet meteen de functie waar je aan denk als je jouw master in de rechten hebt behaald? Dit is een functie waar je je strikt aan de regels en wetgeving van overheidsopdrachten moet houden, hiervoor moet je de overheidsopdrachten dus grondig analyseren. Een juridische achtergrond is dus de perfecte match!

5. Jurist bij het Directoraat-generaal Luchtvaart:

Je zorgt mee voor een solide juridische basis door het opstellen van Belgische wetgevingen/of het omzetten van internationale regelgeving. Je werkt mee aan het ontwikkelen van een veilige en economisch relevante luchtvaart en je werkt graag in een internationale context. Je formuleert verbetervoorstellen en adviezen  en zorgt voor juridische zekerheid in deze dynamische sector.

6. Jurist advies en reglementering bij het directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid:

Je formuleert voorstellen, op vraag van de Minister, over de aanpassing van de regelgeving om zo aan de eisen van de federale en internationale instanties te voldoen. Je neemt deel aan de ontwikkeling van Belgische standpunten in internationale en Europese instanties met betrekking tot het spoorbeleid. Je verdedigt deze standpunten in internationale en Europese instanties in naam van de Belgische staat. Naast jouw taken als jurist voor de dienst reglementering maak je ook deel uit van de dienstReizigersrelaties”. Je bereidt in deze rol de ontwerpantwoorden voor op de Nederlandstalige klachten van treinreizigers.

7. Jurist bij de diensten van de Voorzitster:

Je zal voornamelijk intern juridisch advies verstrekken aan alle diensten binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer: scheepvaart, luchtvaart, spoor, wegvervoer en duurzame mobiliteit. Dit betreft een juridische advisering en ondersteuning in een uitgebreid aantal rechtsdomeinen (internationaal, Europees, administratief recht, … ). Je verleent medewerking of stelt zelf regelgevende teksten op. Je vermijdt geschillen en, in voorkomend geval, zorg je voor de verdediging van de Belgische staat in administratiefrechtelijke en gerechtelijke geschillen. Je analyseert hier de dossiers, verstrekt advies en gaat na of het dispuut niet bemiddeld kan worden.

8. Jurist duurzame mobiliteit bij het directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid:

Je zal een coherent beleid rond duurzame mobiliteit uitbouwen en dit door middel van samenwerking met de relevante actoren binnen de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (collega's, strategiecel, ...) en daarbuiten (andere overheidsniveaus, burgers, organisaties, ...). In overleg met de betrokken stakeholders stel je concrete maatregelen voor en formuleer je advies/nota’s als expert in duurzame mobiliteit. Daarnaast ontwikkelt je jouw kennis op het gebied van duurzame mobiliteit en duurzame ontwikkeling, voornamelijk op federaal niveau, maar ook op Europees en internationaal niveau. 

9. Jurist spoorvervoer bij het directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid:

Je helpt mee bij de opstelling van de reglementering inzake het spoorvervoer, en meer specifiek met betrekking tot de spoorwegmarkt (openbare spoorwegdienst, staatssteun, enz.), dit op initiatief van de betrokken Federale en Europese autoriteiten. Daarnaast zorg je voor de implementering van de internationale reglementering in het Belgische recht. Tevens ondersteun je het volledige proces, zoals onder andere: de voorbereiding, de opmaak en de opvolging van de wetsontwerpen en regels. Hiermee verzeker je de samenhang en de conformiteit van de beleidsbeslissingen inzake vervoersbeleid met het geldende nationale en internationale recht. Daarnaast bouw je een expertise op in jouw specifieke beleidsdomein door voortdurend de juridische ontwikkelingen op te volgen. Je ondersteunt jouw teamleden in het bevorderen van een spontane samenwerking en de creatie van een prima groepssfeer. 

 

Jouw takenpakket*

 • Je verleent snel en adequaat juridisch advies
 • Je volgt de juridische geschillen op van jouw domein
 • Je stelt mee de regelgeving op
 • Je bereid wetgeving voor en past deze toe
 • Je evalueert de wetgeving/ regelgeving en doet voorstellen
 • Je leest voorstellen voor wetteksten na
 • Je ondersteunt collega’s juridisch
 • Je staat in contact met burgers, notarissen, advocaten, juristen, collega's, stakeholders, ...  

* Het takenpakket kan variëren naar gelang de functie en de directie. 

 

Heb je vragen over de jobinhoud van één van de vacatures bij het Directoraat-generaal Scheepvaart?

Neem contact op met Joris Slegers (HR Correspondent DG Scheepvaart)
Email: joris.slegers@mobilit.fgov.be

Heb je vragen over de jobinhoud van de vacature bij de Ombudsdienst Rail?

Neem contact op met Cynthia Vanderlinden (Ombudsvrouw Rail)
Email: cynthia.vanderlinden@ombudsrail.be

Heb je vragen over de jobinhoud van één van de vacatures bij het Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid?

Voor de functie van jurist advies en reglementering?
Neem contact op met Clio Liégeois (adviseur)
Email: Clio.liegeois@mobilit.fgov.be

Voor de functie van jurist spoorvervoer?
Neem contact op met Jeremy Voglaire (adviseur)
Email: Jeremy.voglaire@mobilit.fgov.be

Voor de functie van jurist Duurzame mobiliteit?
Neem contact op met David Schoenmaekers (adviseur)
Email: David.schoenmaekers@mobilit.fgov.be

 

Heb je vragen over de jobinhoud van de vacature bij het directoraat-generaal Luchtvaart?

Neem contact op met

Elène Doulgeropoulos (attaché juridisch advies)

Email: elene.doulgeropoulos@mobilit.fgov.be

 

Heb je vragen over de jobinhoud van de vacature bij de diensten van de Voorzitster?

Neem contact op met Maarten Geldolf (adviseur)
Email: maarten.geldolf@mobilit.fgov.be

Werkgever

Er is zijn verschillende vacante plaatsen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer (Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel).

Er is 1 vacante plaats bij Ombudsrail, de Ombudsdienst voor de treinreizigers (Koning Albert II-laan 8, bus 5, 1000 Brussel).

Het team van de ombudsdienst behandelt klachten van treinreizigers over spoorwegmaatschappijen (en hun dochterondernemingen) die actief zijn op het Belgisch grondgebied of over de infrastructuurbeheerder. De ombudsdienst bemiddelt kosteloos en vanuit een onafhankelijke positie bij geschillen. Daarnaast onderzoekt zij alle klachten van reizigers en gebruikers m.b.t. dienstverlening van de spoorwegondernemingen of de spoorwegbeheerders.

Er zijn meerdere vacatures bij het directoraat-generaal Scheepvaart, zowel in Brussel als in Antwerpen. De koopvaardij, de zeevisserij en de pleziervaart: allemaal moeten ze de scheepvaartreglementering naleven. Daar ziet het directoraat-generaal Scheepvaart op toe. Hun inspecteurs gaan regelmatig aan boord van schepen en boten om de conformiteit van documenten en installaties na te kijken. Zo zorgen we voor een veilige en duurzame scheepvaart. Ook werken we mee aan het beleid, zowel op nationaal en Europees niveau als op wereldniveau.  

Er is één vacature bij het DG Luchtvaart, zij dragen bij aan een veilige duurzame en economisch relevante burgerluchtvaart. Een solide wetgevende basis is hiervoor dan ook essentieel.

Als jurist maak je deel uit van de juridische cel die een onderdeel is van de dienst Strategy & Policy waar het Belgische luchtvaartbeleid wordt voorbereid. De juridische cel werkt ter ondersteuning van de verschillende diensten van het gehele DG Luchtvaart in uiteenlopende juridische domeinen (publiek en administratief recht, burgerlijk recht, strafrecht, sociaal recht, Europees en internationaal recht,…), en draagt haar juridische expertise bij aan het opstellen van regelgeving voor het luchtvervoer op verzoek van de betrokken autoriteiten of aan de omzetting van Europese en internationale regelgeving in Belgisch recht. De luchtvaart wordt hoofdzakelijk op internationaal en Europees niveau gereglementeerd. Daarbovenop toetst ze ook de beleidsvoorstellen aan de geldende regelgeving en draagt ze zo bij aan het beleidsvoorbereidende proces.

Er zijn meerdere vacatures bij het directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid. Dit DG heeft tot doel een overlegd federaal beleid voor de mobiliteit en spoorvervoer voor te bereiden, te reglementeren, te coördineren, te controleren en te beoordelen teneinde een duurzame mobiliteit te ontwikkelen en te verwezenlijken met aandacht voor een evenwicht tussen de ondersteuning van de economische groei en de beveiliging, de veiligheid, de gezondheid, de maatschappelijke eisen, het leefmilieu, en door de multimodaliteit te bevorderen.

De Belgische mobiliteit veiliger, efficiënter en duurzamer maken, daar werken we bij de FOD Mobiliteit en Vervoer elke dag aan.  

Of het nu over wegen, sporen, luchtverkeer of scheepvaart gaat, we werken samen. Gepassioneerd, met veel vakkennis en in een fijne werksfeer.  

We helpen niet enkel ons land vooruit, maar je krijgt ook alle vertrouwen en vrijheid om te groeien. Als individu en als team. Zo stuwen we België én onszelf verder vooruit. 

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring.
 3. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel.
 4. Je legt een interview af bij FOD Mobiliteit en Vervoer in Brussel.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (jurist) (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 43.757,81  (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

Wij staan voor een werkdynamiek op basis van vertrouwen, verantwoordelijkheid en klantgerichtheid en bieden onze medewerkers:

 • een evenwicht tussen werk en privé (flexibel uurrooster, minstens 26 verlofdagen per jaar, mogelijkheid tot telewerk …) 
 • een mensgericht management gebaseerd op respect, integriteit en diversiteit
 • ruimte voor talent en initiatief

 • een integratietraject voor alle nieuwe medewerkers
 • continu leren dankzij talrijke ontwikkelingsmogelijkheden, zowel extern als intern (coaching, workshops op maat …)

 

 

Je komt terecht in een moderne en gezellige werkomgeving, gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer:

 • dynamic open office, wifi, coffee corner op elke verdieping  
 • sportzaal 
 • cafetaria met democratische prijzen
 • organisatie van evenementen

 

 

Bovenop je verloning bieden wij:  

 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • een aantal gratis treintickets voor privégebruik voor jou en jouw gezinsleden, eventueel in te wisselen voor tickets voor Thalys en Eurostar (na 2 maanden in dienst)
 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
 • een eindejaarstoelage en vakantiegeld
 • een maandelijkse tussenkomst tussen de 20 en 50 euro bij regelmatig telewerk
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 •  

  allerlei sociale voordelen (tussenkomsten voor protheses, ortheses, brillen, lenzen, Sinterklaasgeschenk voor kinderen tot 9 jaar, tussenkomst voor jeugdactiviteiten of inschrijvingsgeld …)

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
 •  

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Wil je met jouw diploma van master in de rechten en al jouw talenten bijdragen tot een beter Belgisch mobiliteitsbeleid? Dan ben jij diegene waarnaar wij op zoek zijn. Bij FOD Mobiliteit en Vervoer zoeken we meerdere juridische profielen om onze verschillende directies en diensten te versterken. 

Bij de FOD Mobiliteit en Vervoer willen we de Belgische mobiliteit veiliger, efficiënter en duurzamer maken. Of het nu over wegen, sporen, luchtverkeer of scheepvaart gaat: we werken samen. Gepassioneerd, met veel vakkennis en in een fijne werksfeer.  

We helpen niet enkel ons land vooruit, maar ook als medewerker krijg je alle vertrouwen en vrijheid om te groeien

Interesse in een job bij de FOD Mobiliteit als jurist? We zijn momenteel op zoek naar:

1. Jurist ombudsdienst treinreizigers:

Je behandelt complexe klachtendossiers van reizigers over spoorwegmaatschappijen of over de infrastructuurbeheerder. Je probeert mede dankzij jouw juridische expertise een einde te maken aan het geschil. Daarnaast verstrek je informatie aan de treinreizigers. Je beantwoordt hun vragen en adviseert hen om indien nodig hun rechten en belangen veilig te stellen. Daarbij verlies je je onpartijdigheid niet uit het oog.

2. Jurist bij het directoraat-generaal Scheepvaart:

Je stelt de regelgeving op betreffende de beveiliging van havens en havenfaciliteiten, schepen en infrastructuur op de Noordzee, zowel de fysieke bescherming als de cyberveiligheid, en begeleidt. Daarnaast vertegenwoordig je de Cel Maritieme Beveiliging in nationale, Europese en internationale instellingen en verdedig je het Belgisch standpunt. Je verleent mondeling en schriftelijk advies en doet aanbevelingen over de toepassing en de interpretatie van de reglementering.

3. Beleidsmedewerker Belgisch Scheepregister bij het directoraat-generaal Scheepvaart (vacature te Antwerpen):

Je verricht de formaliteiten inzake registratie van zeeschepen, teboekstelling van binnenschepen en inschrijving van zeeschepen in het rompbevrachtingsregister en staat mee in voor de supervisie ervan. Je verzorgt samen met jouw hiërarchische meerdere de publiciteit van de zakelijke rechten op zee- en binnenschepen. o.a.: openbaar maken van de eigendomsakte, de aankoopcontracten met betrekking tot inbreng in vennootschap, aktes inzage beslagen/hypotheken,...

Deze vacature is voor een functie in ons kantoor te Antwerpen (Posthoflei 5, 2600 Berchem)

4. Attaché begroting en strategie bij het directoraat-generaal Scheepvaart:

Je bent het aanspreekpunt bij Scheepvaart voor het opstellen, uitvoeren en opvolgen van de overheidsopdrachten, met inbegrip van het bepalen van de behoeften binnen het DG. Hier let je er nauwziend op dat alles correct en volgens de regelgeving verloopt. Niet meteen de functie waar je aan denk als je jouw master in de rechten hebt behaald? Dit is een functie waar je je strikt aan de regels en wetgeving van overheidsopdrachten moet houden, hiervoor moet je de overheidsopdrachten dus grondig analyseren. Een juridische achtergrond is dus de perfecte match!

5. Jurist bij het Directoraat-generaal Luchtvaart:

Je zorgt mee voor een solide juridische basis door het opstellen van Belgische wetgevingen/of het omzetten van internationale regelgeving. Je werkt mee aan het ontwikkelen van een veilige en economisch relevante luchtvaart en je werkt graag in een internationale context. Je formuleert verbetervoorstellen en adviezen  en zorgt voor juridische zekerheid in deze dynamische sector.

6. Jurist advies en reglementering bij het directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid:

Je formuleert voorstellen, op vraag van de Minister, over de aanpassing van de regelgeving om zo aan de eisen van de federale en internationale instanties te voldoen. Je neemt deel aan de ontwikkeling van Belgische standpunten in internationale en Europese instanties met betrekking tot het spoorbeleid. Je verdedigt deze standpunten in internationale en Europese instanties in naam van de Belgische staat. Naast jouw taken als jurist voor de dienst reglementering maak je ook deel uit van de dienstReizigersrelaties”. Je bereidt in deze rol de ontwerpantwoorden voor op de Nederlandstalige klachten van treinreizigers.

7. Jurist bij de diensten van de Voorzitster:

Je zal voornamelijk intern juridisch advies verstrekken aan alle diensten binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer: scheepvaart, luchtvaart, spoor, wegvervoer en duurzame mobiliteit. Dit betreft een juridische advisering en ondersteuning in een uitgebreid aantal rechtsdomeinen (internationaal, Europees, administratief recht, … ). Je verleent medewerking of stelt zelf regelgevende teksten op. Je vermijdt geschillen en, in voorkomend geval, zorg je voor de verdediging van de Belgische staat in administratiefrechtelijke en gerechtelijke geschillen. Je analyseert hier de dossiers, verstrekt advies en gaat na of het dispuut niet bemiddeld kan worden.

8. Jurist duurzame mobiliteit bij het directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid:

Je zal een coherent beleid rond duurzame mobiliteit uitbouwen en dit door middel van samenwerking met de relevante actoren binnen de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (collega's, strategiecel, ...) en daarbuiten (andere overheidsniveaus, burgers, organisaties, ...). In overleg met de betrokken stakeholders stel je concrete maatregelen voor en formuleer je advies/nota’s als expert in duurzame mobiliteit. Daarnaast ontwikkelt je jouw kennis op het gebied van duurzame mobiliteit en duurzame ontwikkeling, voornamelijk op federaal niveau, maar ook op Europees en internationaal niveau. 

9. Jurist spoorvervoer bij het directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid:

Je helpt mee bij de opstelling van de reglementering inzake het spoorvervoer, en meer specifiek met betrekking tot de spoorwegmarkt (openbare spoorwegdienst, staatssteun, enz.), dit op initiatief van de betrokken Federale en Europese autoriteiten. Daarnaast zorg je voor de implementering van de internationale reglementering in het Belgische recht. Tevens ondersteun je het volledige proces, zoals onder andere: de voorbereiding, de opmaak en de opvolging van de wetsontwerpen en regels. Hiermee verzeker je de samenhang en de conformiteit van de beleidsbeslissingen inzake vervoersbeleid met het geldende nationale en internationale recht. Daarnaast bouw je een expertise op in jouw specifieke beleidsdomein door voortdurend de juridische ontwikkelingen op te volgen. Je ondersteunt jouw teamleden in het bevorderen van een spontane samenwerking en de creatie van een prima groepssfeer. 

 

Jouw takenpakket*

 • Je verleent snel en adequaat juridisch advies
 • Je volgt de juridische geschillen op van jouw domein
 • Je stelt mee de regelgeving op
 • Je bereid wetgeving voor en past deze toe
 • Je evalueert de wetgeving/ regelgeving en doet voorstellen
 • Je leest voorstellen voor wetteksten na
 • Je ondersteunt collega’s juridisch
 • Je staat in contact met burgers, notarissen, advocaten, juristen, collega's, stakeholders, ...  

* Het takenpakket kan variëren naar gelang de functie en de directie. 

 

Heb je vragen over de jobinhoud van één van de vacatures bij het Directoraat-generaal Scheepvaart?

Neem contact op met Joris Slegers (HR Correspondent DG Scheepvaart)
Email: joris.slegers@mobilit.fgov.be

Heb je vragen over de jobinhoud van de vacature bij de Ombudsdienst Rail?

Neem contact op met Cynthia Vanderlinden (Ombudsvrouw Rail)
Email: cynthia.vanderlinden@ombudsrail.be

Heb je vragen over de jobinhoud van één van de vacatures bij het Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid?

Voor de functie van jurist advies en reglementering?
Neem contact op met Clio Liégeois (adviseur)
Email: Clio.liegeois@mobilit.fgov.be

Voor de functie van jurist spoorvervoer?
Neem contact op met Jeremy Voglaire (adviseur)
Email: Jeremy.voglaire@mobilit.fgov.be

Voor de functie van jurist Duurzame mobiliteit?
Neem contact op met David Schoenmaekers (adviseur)
Email: David.schoenmaekers@mobilit.fgov.be

 

Heb je vragen over de jobinhoud van de vacature bij het directoraat-generaal Luchtvaart?

Neem contact op met

Elène Doulgeropoulos (attaché juridisch advies)

Email: elene.doulgeropoulos@mobilit.fgov.be

 

Heb je vragen over de jobinhoud van de vacature bij de diensten van de Voorzitster?

Neem contact op met Maarten Geldolf (adviseur)
Email: maarten.geldolf@mobilit.fgov.be

Werkgever

Er is zijn verschillende vacante plaatsen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer (Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel).

Er is 1 vacante plaats bij Ombudsrail, de Ombudsdienst voor de treinreizigers (Koning Albert II-laan 8, bus 5, 1000 Brussel).

Het team van de ombudsdienst behandelt klachten van treinreizigers over spoorwegmaatschappijen (en hun dochterondernemingen) die actief zijn op het Belgisch grondgebied of over de infrastructuurbeheerder. De ombudsdienst bemiddelt kosteloos en vanuit een onafhankelijke positie bij geschillen. Daarnaast onderzoekt zij alle klachten van reizigers en gebruikers m.b.t. dienstverlening van de spoorwegondernemingen of de spoorwegbeheerders.

Er zijn meerdere vacatures bij het directoraat-generaal Scheepvaart, zowel in Brussel als in Antwerpen. De koopvaardij, de zeevisserij en de pleziervaart: allemaal moeten ze de scheepvaartreglementering naleven. Daar ziet het directoraat-generaal Scheepvaart op toe. Hun inspecteurs gaan regelmatig aan boord van schepen en boten om de conformiteit van documenten en installaties na te kijken. Zo zorgen we voor een veilige en duurzame scheepvaart. Ook werken we mee aan het beleid, zowel op nationaal en Europees niveau als op wereldniveau.  

Er is één vacature bij het DG Luchtvaart, zij dragen bij aan een veilige duurzame en economisch relevante burgerluchtvaart. Een solide wetgevende basis is hiervoor dan ook essentieel.

Als jurist maak je deel uit van de juridische cel die een onderdeel is van de dienst Strategy & Policy waar het Belgische luchtvaartbeleid wordt voorbereid. De juridische cel werkt ter ondersteuning van de verschillende diensten van het gehele DG Luchtvaart in uiteenlopende juridische domeinen (publiek en administratief recht, burgerlijk recht, strafrecht, sociaal recht, Europees en internationaal recht,…), en draagt haar juridische expertise bij aan het opstellen van regelgeving voor het luchtvervoer op verzoek van de betrokken autoriteiten of aan de omzetting van Europese en internationale regelgeving in Belgisch recht. De luchtvaart wordt hoofdzakelijk op internationaal en Europees niveau gereglementeerd. Daarbovenop toetst ze ook de beleidsvoorstellen aan de geldende regelgeving en draagt ze zo bij aan het beleidsvoorbereidende proces.

Er zijn meerdere vacatures bij het directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid. Dit DG heeft tot doel een overlegd federaal beleid voor de mobiliteit en spoorvervoer voor te bereiden, te reglementeren, te coördineren, te controleren en te beoordelen teneinde een duurzame mobiliteit te ontwikkelen en te verwezenlijken met aandacht voor een evenwicht tussen de ondersteuning van de economische groei en de beveiliging, de veiligheid, de gezondheid, de maatschappelijke eisen, het leefmilieu, en door de multimodaliteit te bevorderen.

De Belgische mobiliteit veiliger, efficiënter en duurzamer maken, daar werken we bij de FOD Mobiliteit en Vervoer elke dag aan.  

Of het nu over wegen, sporen, luchtverkeer of scheepvaart gaat, we werken samen. Gepassioneerd, met veel vakkennis en in een fijne werksfeer.  

We helpen niet enkel ons land vooruit, maar je krijgt ook alle vertrouwen en vrijheid om te groeien. Als individu en als team. Zo stuwen we België én onszelf verder vooruit. 

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekpartners en bouwt op basis van je expertise een vertrouwensrelatie met hen op.

Technische competenties

 • Mondelinge communicatie: Je beschikt over goede mondelinge en communicatieve vaardigheden.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore (x2). Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

Niet vereist, wel een troef

 • Aangezien je in een tweetalige werkomgeving wordt tewerkgesteld is kennis van het Frans een pluspunt.

Deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat/master in de rechten of doctor in de rechten uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie.
 • Je kan eveneens deelnemen als je een gelijkwaardigheid hebt behaald van een Gemeenschap op het niveau van een algemene master. Deze gelijkwaardigheid moet duidelijk vermelden dat het een graad is van een master behaald in de studierichting rechten in een universitair onderwijs of gelijkwaardig.​
 • ​Opgelet: Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist. (zie hieronder)

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2023-2024?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid is een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving is vereist.

 

Vul je online CV volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (jurist) (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 43.757,81  (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

Wij staan voor een werkdynamiek op basis van vertrouwen, verantwoordelijkheid en klantgerichtheid en bieden onze medewerkers:

 • een evenwicht tussen werk en privé (flexibel uurrooster, minstens 26 verlofdagen per jaar, mogelijkheid tot telewerk …) 
 • een mensgericht management gebaseerd op respect, integriteit en diversiteit
 • ruimte voor talent en initiatief

 • een integratietraject voor alle nieuwe medewerkers
 • continu leren dankzij talrijke ontwikkelingsmogelijkheden, zowel extern als intern (coaching, workshops op maat …)

 

 

Je komt terecht in een moderne en gezellige werkomgeving, gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer:

 • dynamic open office, wifi, coffee corner op elke verdieping  
 • sportzaal 
 • cafetaria met democratische prijzen
 • organisatie van evenementen

 

 

Bovenop je verloning bieden wij:  

 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • een aantal gratis treintickets voor privégebruik voor jou en jouw gezinsleden, eventueel in te wisselen voor tickets voor Thalys en Eurostar (na 2 maanden in dienst)
 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
 • een eindejaarstoelage en vakantiegeld
 • een maandelijkse tussenkomst tussen de 20 en 50 euro bij regelmatig telewerk
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 •  

  allerlei sociale voordelen (tussenkomsten voor protheses, ortheses, brillen, lenzen, Sinterklaasgeschenk voor kinderen tot 9 jaar, tussenkomst voor jeugdactiviteiten of inschrijvingsgeld …)

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
 •  

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring.
 3. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel.
 4. Je legt een interview af bij FOD Mobiliteit en Vervoer in Brussel.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Enkel van toepassing voor buitenlands diploma.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 75min)

Via een situationele beoordelingstest worden volgende competenties of redeneervaardigheden gemeten:

 • informatie analyseren
 • beslissen
 • adviseren

 

Deze proef zal plaatsvinden plaatsvinden tussen 27 november en 8 december (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor de test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 15 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview (+/- 1u)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

 

Deze proef zal plaatsvinden tussen 8 en 16 januari 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van stap 4: specifieke screening - interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 15 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 6 november 2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Stijn Fouquaert
  Communicatie is een belangrijk aspect geworden binnen deze job.
  Stijn Fouquaert
  ICT Infrastructure Manager
  -
  FOD Mobiliteit en Vervoer
  More about Stijn Fouquaert
 • Portret Lieven Debusscher
  Wil je een goede balans tussen werk en privé, dan is de federale overheid zeker de geknipte werkgever.
  Lieven Debusscher
  ICT Manager
  -
  FOD Mobiliteit en Vervoer
  More about Lieven Debusscher
 • Portret Mei-Ling Wu
  Je verveelt je geen moment! Je leert altijd wel iets bij.
  Mei-Ling Wu
  Projectleidster communicatie
  -
  FOD Mobiliteit en Vervoer
  More about Mei-Ling Wu
 • Portret Emmanuelle Vandamme
  Jonge ambtenaren en collega's hebben vaak geen idee van de impact die wij kunnen hebben in onze job.
  Emmanuelle Vandamme
  Voorzitster van het directiecomité
  -
  FOD Mobiliteit en Vervoer
  More about Emmanuelle Vandamme
 • Portret Anke Sempels
  Ik heb een zeer gevarieerde en uitdagende job. Ik krijg veel kansen om nieuwe dingen bij te leren en nieuwe mensen te leren kennen.
  Anke Sempels
  HR-correspondent bij Beliris
  -
  FOD Mobiliteit en Vervoer
  More about Anke Sempels
 • De kansen en promoties die ik binnen de overheid gekregen heb, zouden in de privésector zo goed als onmogelijk zijn.
  Joe Bartels
  Beheerder Gebouwen en Veiligheid
  -
  FOD Mobiliteit en Vervoer
  More about Joe Bartels
 • Ik krijg een heel pakket van opleidingen om mij goed in te werken omdat ik geen achtergrond heb in ICT en ik krijg heel veel ondersteuning.
  Winne
  Projectleider ICT
  -
  FOD Mobiliteit en Vervoer
  More about Winne