Data Scientist in Computer Vision (m/v/x)

FOD Financiën

Selectiecode

ANG23517

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A2

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

 • Je werkt met fysieke metingen (beelden van scanners, metingen van spectrometers, signalen,…) komende van verschillende bronnen.
 • Je gebruikt deze fysieke metingen om nuttige informatie te extraheren voor dataminingmodellen of selectieregels voor controle.
 • Je ontwikkelt artificiële intelligentie -algoritmen (machine learning, objectherkenning, patroondetectie, enz.) om de extractie van informatie te automatiseren en, indien nodig, om fraude te detecteren via bijzonderheden in de fysieke metingen.
 • Je koppelt deze informatie aan transactionele data opgeslagen in databanken en bouwt modellen die fraude detecteren.
 • Je werkt mee aan de implementatie van deze modellen en algoritmen in het controle proces.
 • Je verzamelt de resultaten van deze modellen en algoritmen en zorgt voor monitoring. Je onderhoudt ze om de opvolging en betrouwbaarheid van de verwerking te garanderen.
 • Je werkt samen met diensten op het terrein om je kennis, en die van het team, bij te werken met betrekking tot relevante bijzonderheden die je kan tegenkomen bij fysieke metingen.
 • Je verzekert een maximale automatisatie van de verwerkingen.
 • Je werkt samen met dataminers en de diensten fiscale en niet-fiscale risicoanalyse om informatie en fysieke eigenaardigheden te integreren in voorspellende modellen om fraude op te sporen of om te gebruiken in selectieregels voor controle.
 • Je levert technische bijstand aan de diensten fiscale en niet-fiscale risicoanalyse door oplossingen voor te stellen, door gebruik te maken van fysieke metingen, om risico's van bepaalde thema's af te dekken.
 • Je volgt de evoluties binnen je vakgebied op om optimaal in te spelen op nieuwe mogelijkheden, rekening houdend met de wensen van de organisatie. Je houdt je technische kennis voortdurend up-to-date.

Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met het publiek. 

Overeenkomstig het neutraliteitsbeginsel en het deontologische kader van federale ambtenaren zorgen personeelsleden van de FOD Financiën ervoor dat wanneer zij tijdens hun ambtsuitoefening in contact komen met publiek geen uiterlijke tekenen van gelijk welke politieke of levensbeschouwelijke overtuiging of betrokkenheid vertonen. De personeelsleden garanderen zo de volledige neutraliteit van de FOD Financiën, om het vertrouwen van de gebruiker in de onpartijdige, neutrale en loyale uitoefening van hun ambt niet te schaden.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Een voorstelling van de functie vindt plaats op donderdag 9 november 2023 om 19u via onderstaande Teams-link. Vooraf inschrijven is niet nodig, je hoeft alleen maar in te loggen via onderstaande link. 
Klik hier om deel te nemen

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn minstens 4 vacante plaatsen binnen het team Innovatieve analysetechnieken en Artificial Intelligence (AI) - departement Risicomanagement van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) van de FOD Financiën in Brussel (Koning Albert II-laan 33, 1030 Schaarbeek).

Binnen het team AI van het departement Risicomanagement ligt de focus voornamelijk op het uitbouwen van analysetechnieken en artificial intelligence. Dit gebeurt door het aanwenden van data, gegenereerd uit het gebruik van innovatieve controletechnieken binnen de AAD&A (vb. analyse van scanbeelden). De resultaten van de analyses worden geïntegreerd in de geautomatiseerde risicoanalyse en worden dan meegenomen in de beslissing of een controle al dan niet noodzakelijk is. 

Het departement Risicomanagement van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen is bevoegd voor de ontwikkeling en de methodologie van het risicobeheer. 

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) draagt fundamenteel bij tot de behartiging van de fiscale, economische en maatschappelijke belangen van België en de Europese Unie die verband houden met het vervoer, het vervaardigen, het verwerken en het voorhanden hebben van douane- en accijnsgoederen. Zij draagt bij tot het versterken van de noodzakelijke financiële middelen van haar opdrachtgevers, voor het vervullen van hun taken van algemeen belang.

Naast haar fiscale rol vervult de AAD&A ook nog belangrijke taken op economisch en maatschappelijk vlak. Zij draagt fundamenteel bij tot de economische welvaart door actief deel te nemen aan de uitvoering van maatregelen voor de bescherming, ordening en stimulering van de Europese markt waardoor het concurrentievermogen van onze ondernemingen kan verbeteren, hetgeen de bevolking ten goede komt.               Op maatschappelijk vlak streeft de AAD&A binnen de grenzen van haar bevoegdheden naar het behoud, de bescherming of waar het kan naar de verbetering van de gezondheid van mens, fauna en flora, van de kwaliteit van ons leefmilieu en de veiligheid van onze samenleving.

Door haar exclusieve band met betrekking tot het grensoverschrijdend verkeer van goederen en personen is zij zowel in het binnenland als aan de buitengrens aanwezig om controles uit te voeren van de goederen alsook de reglementeringen te doen naleven die nauw aansluiten bij de interessesfeer van haar hoofdtaak zoals de controle op afvalstoffen, verdovende middelen, namaakgoederen, springstoffen en (massavernietigings)wapens.

De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving. 

Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is: 

 • de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land;
 • een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden;
 • zijn vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar;
 • een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit …;
 • een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een masterdiploma (of gelijkwaardig)
 • Je hebt 1 of 2 jaar ervaring (afhankelijk van je masterdiploma) in het domein data science/signaalverwerking 
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma
 2. We screenen jouw ervaring
 3. Je legt een dossiertest en een meerkeuzevragenlijst af bij FOD Financiën in Brussel
 4. Je legt een online interview af met technische vragen

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 52.149,39 (bruto jaarsalaris met minimum 1 jaar ervaring, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

 

Valorisatie van beroepservaring

 • Wat de dienst- en geldelijke anciënniteit betreft, houdt de administratie automatisch rekening met je dienstjaren binnen de overheidssector.
 • Wat de geldelijke anciënniteit betreft kan rekening gehouden worden met de diensten gepresteerd in de privésector of als zelfstandige als de verworven ervaring relevant is voor de functie die je zal uitoefenen binnen de administratie.
 • De aanvraag om professionele ervaring uit de privésector of als zelfstandige te laten valoriseren, moet binnen de zes maanden na de indiensttreding worden ingediend. Daarna wordt dit door de bevoegde dienst geanalyseerd.

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk en/of satellietwerk
  • 26 dagen jaarlijkse verlofdagen die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen verlof, afhankelijk van jouw keuze van uurregeling
  • Indien je al federaal ambtenaar bent, kan je maximaal de jaarlijkse verlofdagen van één volledig jaar overdragen, de verlofdagen van het lopende jaar (pro rata) kan je behouden
  • Vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer, het North-Galaxy gebouw ligt op twee minuten van het NMBS-station Brussel-Noord
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • mogelijkheid tot gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en een voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie van 50 euro per maand (20 euro voor telewerkkosten en 30 euro kantoorvergoeding wanneer je minstens 4 dagen per maand thuiswerkt)
  • vakantiegeld en eindejaarspremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

 • Je werkt met fysieke metingen (beelden van scanners, metingen van spectrometers, signalen,…) komende van verschillende bronnen.
 • Je gebruikt deze fysieke metingen om nuttige informatie te extraheren voor dataminingmodellen of selectieregels voor controle.
 • Je ontwikkelt artificiële intelligentie -algoritmen (machine learning, objectherkenning, patroondetectie, enz.) om de extractie van informatie te automatiseren en, indien nodig, om fraude te detecteren via bijzonderheden in de fysieke metingen.
 • Je koppelt deze informatie aan transactionele data opgeslagen in databanken en bouwt modellen die fraude detecteren.
 • Je werkt mee aan de implementatie van deze modellen en algoritmen in het controle proces.
 • Je verzamelt de resultaten van deze modellen en algoritmen en zorgt voor monitoring. Je onderhoudt ze om de opvolging en betrouwbaarheid van de verwerking te garanderen.
 • Je werkt samen met diensten op het terrein om je kennis, en die van het team, bij te werken met betrekking tot relevante bijzonderheden die je kan tegenkomen bij fysieke metingen.
 • Je verzekert een maximale automatisatie van de verwerkingen.
 • Je werkt samen met dataminers en de diensten fiscale en niet-fiscale risicoanalyse om informatie en fysieke eigenaardigheden te integreren in voorspellende modellen om fraude op te sporen of om te gebruiken in selectieregels voor controle.
 • Je levert technische bijstand aan de diensten fiscale en niet-fiscale risicoanalyse door oplossingen voor te stellen, door gebruik te maken van fysieke metingen, om risico's van bepaalde thema's af te dekken.
 • Je volgt de evoluties binnen je vakgebied op om optimaal in te spelen op nieuwe mogelijkheden, rekening houdend met de wensen van de organisatie. Je houdt je technische kennis voortdurend up-to-date.

Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met het publiek. 

Overeenkomstig het neutraliteitsbeginsel en het deontologische kader van federale ambtenaren zorgen personeelsleden van de FOD Financiën ervoor dat wanneer zij tijdens hun ambtsuitoefening in contact komen met publiek geen uiterlijke tekenen van gelijk welke politieke of levensbeschouwelijke overtuiging of betrokkenheid vertonen. De personeelsleden garanderen zo de volledige neutraliteit van de FOD Financiën, om het vertrouwen van de gebruiker in de onpartijdige, neutrale en loyale uitoefening van hun ambt niet te schaden.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Een voorstelling van de functie vindt plaats op donderdag 9 november 2023 om 19u via onderstaande Teams-link. Vooraf inschrijven is niet nodig, je hoeft alleen maar in te loggen via onderstaande link. 
Klik hier om deel te nemen

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn minstens 4 vacante plaatsen binnen het team Innovatieve analysetechnieken en Artificial Intelligence (AI) - departement Risicomanagement van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) van de FOD Financiën in Brussel (Koning Albert II-laan 33, 1030 Schaarbeek).

Binnen het team AI van het departement Risicomanagement ligt de focus voornamelijk op het uitbouwen van analysetechnieken en artificial intelligence. Dit gebeurt door het aanwenden van data, gegenereerd uit het gebruik van innovatieve controletechnieken binnen de AAD&A (vb. analyse van scanbeelden). De resultaten van de analyses worden geïntegreerd in de geautomatiseerde risicoanalyse en worden dan meegenomen in de beslissing of een controle al dan niet noodzakelijk is. 

Het departement Risicomanagement van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen is bevoegd voor de ontwikkeling en de methodologie van het risicobeheer. 

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) draagt fundamenteel bij tot de behartiging van de fiscale, economische en maatschappelijke belangen van België en de Europese Unie die verband houden met het vervoer, het vervaardigen, het verwerken en het voorhanden hebben van douane- en accijnsgoederen. Zij draagt bij tot het versterken van de noodzakelijke financiële middelen van haar opdrachtgevers, voor het vervullen van hun taken van algemeen belang.

Naast haar fiscale rol vervult de AAD&A ook nog belangrijke taken op economisch en maatschappelijk vlak. Zij draagt fundamenteel bij tot de economische welvaart door actief deel te nemen aan de uitvoering van maatregelen voor de bescherming, ordening en stimulering van de Europese markt waardoor het concurrentievermogen van onze ondernemingen kan verbeteren, hetgeen de bevolking ten goede komt.               Op maatschappelijk vlak streeft de AAD&A binnen de grenzen van haar bevoegdheden naar het behoud, de bescherming of waar het kan naar de verbetering van de gezondheid van mens, fauna en flora, van de kwaliteit van ons leefmilieu en de veiligheid van onze samenleving.

Door haar exclusieve band met betrekking tot het grensoverschrijdend verkeer van goederen en personen is zij zowel in het binnenland als aan de buitengrens aanwezig om controles uit te voeren van de goederen alsook de reglementeringen te doen naleven die nauw aansluiten bij de interessesfeer van haar hoofdtaak zoals de controle op afvalstoffen, verdovende middelen, namaakgoederen, springstoffen en (massavernietigings)wapens.

De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving. 

Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is: 

 • de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land;
 • een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden;
 • zijn vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar;
 • een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit …;
 • een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Vernieuwen: Je brengt innovatieve en creatieve ideeën aan door vernieuwend te denken. 
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je hebt een goede kennis van statistische analyse (beschrijvende en inductieve statistiek).
 • Je hebt een goede kennis van programmeren en algoritmiek.
 • Je hebt een goede kennis van automatische signaal- en gegevensverwerking.
 • Je hebt een goede kennis van wiskundige modellering.
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Een goede motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt zwaarder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt een goede kennis van artificiële intelligentie (machine learning, objectherkenning, beeldsegmentatie, clustering…).
 • Je hebt een goede kennis van signaalverwerking (beeld, geluid, video of instrumentele metingen).
 • Je hebt een goede kennis van databanken.
 • Je hebt een goede kennis van Digital Image Processing.
 • Je beheerst de programmeertaal Python.
 • Je hebt een goede kennis van informaticatoepassingen (MS Office, beheer van bestanden…).
 • Aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt, is een goede kennis van het Frans een pluspunt.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een masterdiploma (of gelijkwaardig)
 • Je hebt 1 of 2 jaar ervaring (afhankelijk van je masterdiploma) in het domein data science/signaalverwerking 
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

OFWEL bezit je een van volgende diploma's EN een relevante beroepservaring van minimum 1 jaar:

 • diploma van basisopleiding van 2 cycli (b.v licentiaat, master, ingenieur), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies in de volgende richting:
  • Bio-ingenieur, Landbouwkunde;
  • Wetenschappen;
  • Burgerlijk ingenieur (alle opties);
  • Industrieel ingenieur (alle opties);
  • Biomedische wetenschappen, farmaceutische wetenschappen/apotheker

OFWEL bezit je een van volgende diploma's EN een relevante beroepservaring van minimum 2 jaar:

 • diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissie.
 • diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Een relevante beroepservaring in het domein data science/signaalverwerking van minimum 1 of 2 jaar (afhankelijk van je diploma), verdeeld over ten minste één van de volgende taken:

 • de ontwikkeling van algoritmen in artificiële intelligentie,
 • de toepassing van signaalverwerkingstechnieken (geluid, beeld, video of instrumentele metingen),
 • de ontwikkeling en programmering van voorspellende of beschrijvende wiskundige modellen.

Vul je online CV volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Belangrijk! Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan een uitgebreide beschrijving van je werkervaring in je online-cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 52.149,39 (bruto jaarsalaris met minimum 1 jaar ervaring, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

 

Valorisatie van beroepservaring

 • Wat de dienst- en geldelijke anciënniteit betreft, houdt de administratie automatisch rekening met je dienstjaren binnen de overheidssector.
 • Wat de geldelijke anciënniteit betreft kan rekening gehouden worden met de diensten gepresteerd in de privésector of als zelfstandige als de verworven ervaring relevant is voor de functie die je zal uitoefenen binnen de administratie.
 • De aanvraag om professionele ervaring uit de privésector of als zelfstandige te laten valoriseren, moet binnen de zes maanden na de indiensttreding worden ingediend. Daarna wordt dit door de bevoegde dienst geanalyseerd.

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk en/of satellietwerk
  • 26 dagen jaarlijkse verlofdagen die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen verlof, afhankelijk van jouw keuze van uurregeling
  • Indien je al federaal ambtenaar bent, kan je maximaal de jaarlijkse verlofdagen van één volledig jaar overdragen, de verlofdagen van het lopende jaar (pro rata) kan je behouden
  • Vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer, het North-Galaxy gebouw ligt op twee minuten van het NMBS-station Brussel-Noord
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • mogelijkheid tot gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en een voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie van 50 euro per maand (20 euro voor telewerkkosten en 30 euro kantoorvergoeding wanneer je minstens 4 dagen per maand thuiswerkt)
  • vakantiegeld en eindejaarspremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma
 2. We screenen jouw ervaring
 3. Je legt een dossiertest en een meerkeuzevragenlijst af bij FOD Financiën in Brussel
 4. Je legt een online interview af met technische vragen

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extra's” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

 

Belangrijk! Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan een uitgebreide beschrijving van je werkervaring in je online-cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 3u)

Via een dossierbehandelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.

Via een geïnformatiseerde meerkeuzevragenlijst (MKV) worden volgende technische competenties gemeten: 

 • Je hebt een goede kennis van statistische analyse (beschrijvende en inductieve statistiek).
 • Je hebt een goede kennis van programmeren en algoritmiek.
 • Je hebt een goede kennis van automatische signaal- en gegevensverwerking.
 • Je hebt een goede kennis van wiskundige modellering.


Deze proef zal wellicht plaatsvinden op woensdag 29 november 2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Pas op: er wordt voor deze proef maar één mogelijk testmoment voorzien. 

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt voor het totaal op deze 2 testen. De dossierbehandelingstest telt mee voor 30% en de MKV telt mee voor 70%. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 10 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen via infojobs@minfin.fed.be.

Stap 4: Specifieke screening - Interview met technische vragen (+/- 1u30)

Om praktische redenen wordt deze proef op afstand (via videocall) georganiseerd. Eén van onze medewerkers zal je via mail contacteren om de procedure toe te lichten. We gebruiken hiervoor het e-mailadres dat we terugvinden in je online account. Gelieve dus je mailbox geregeld te raadplegen, ook je ongewenste mail/spam. Meer info over online interviews vind je op onze website. 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte (zie rubriek ‘Competenties’) en volgende technische competenties overeenkomen met de jobvereisten:

 • Je hebt een goede kennis van automatische signaal- en gegevensverwerking;
 • Je hebt een goede kennis van wiskundige modellering.

Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal wellicht plaatsvinden rond de tweede helft van december (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van 'stap 4: Specifieke screening - Interview met technische vragen'. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte 'motivatie' van 'stap 4: Specifieke screening - Interview met technische vragen' voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor 'Stap 3: Specifieke screening - PC' voorrang. Als voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt de rangschikking willekeurig bepaald. 

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 10 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 13/11/2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Gaëtan Crepin
  Je hebt heel wat mooie projecten zoals Tax-on-web, SEDA voor de douane en nog andere voor het kadaster.
  Gaëtan Crepin
  Functioneel analist
  -
  FOD Financiën
  More about Gaëtan Crepin
 • Portret Gamal Khaldi
  Dankzij een cultuur waarin interne mobiliteit zijn plaats heeft, kan je je makkelijk gaan toeleggen op een andere rol.
  Gamal Khaldi
  Verantwoordelijke databeheer
  -
  FOD Financiën
  More about Gamal Khaldi
 • Portret Hilde Bogaerts
  Ik geloof dat je een ander pas volledig kan begrijpen en helpen als je hetzelfde hebt meegemaakt.
  Hilde Bogaerts
  Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting
  -
  FOD Financiën
  More about Hilde Bogaerts
 • Portret Hans D'Hondt
  We zijn van een formele top-down hiërarchie overgestapt naar een model dat mensen als volwassenen behandelt en gebaseerd is op vertrouwen en accountability.
  Hans D'Hondt
  Voorzitter van het Directiecomité
  -
  FOD Financiën
  More about Hans D'Hondt
 • Portret Angélique Minacapelli
  Voor mijn leidinggevende ben ik een stagiair als een ander.
  Angélique Minacapelli
  Expert beheer van juridische dossiers
  -
  FOD Financiën
  More about Angélique Minacapelli
 • Portret Franck Drossart
  Bij de overheid krijg ik alle kansen om mezelf te ontplooien.
  Franck Drossart
  Douanier gespecialiseerd in fraudebestrijding
  -
  FOD Financiën
  More about Franck Drossart