Attaché-expert geneeskundige zorgen (m/v/x)

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Selectiecode

ANG23525

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A1

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1060 Sint-Gillis

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Ben je een teamplayer die graag expertise uitbouwt in een specifieke materie? Heb je interesse in het opnemen van leidinggevende taken? Hou je van een veelzijdig en uitdagend takenpakket? Dan hebben we de job voor jou!

Als Attaché – expert bij de dienst geneeskundige zorgen heb je een veelzijdige functie.

Je zal dossiers (of één of meer opeenvolgende stappen van een dossier) behandelen volgens de geldende reglementering of procedures toepassen teneinde het dossier te finaliseren voor een volgende stap.

Voor deze functie is het ook belangrijk dat je interesse hebt in leidinggevende taken aangezien er ook een aantal leidinggevende taken tot het takenpakket behoren.

 

Als Attaché – expert bij de dienst geneeskundige zorgen zal je verschillende rollen moeten opnemen :

Als informatieverzamelaar dien je complexe gegevens en/of documenten te verzamelen en te analyseren en dien je verbanden te leggen tussen de verschillende inhouden teneinde te beschikken over alle elementen voor de  verdere verwerking van het dossier.

Voorbeelden van taken :

 • Synthesenota's uitwerken voor het team
 • Deelnemen aan interne of externe vergaderingen inzake de van kracht zijnde reglementering en de ontwikkelingen in de IT-omgeving
 • De aanpassingen inzake werkprocedures verspreiden
 • Informatie over de sociaal verzekerde opzoeken

Als dossierbehandelaar moet je het dossier analyseren door de relevante reglementering toe te passen en alle elementen in een coherent geheel integreren teneinde een conclusie te trekken uit het dossier.

Voorbeelden van taken :

 • De aanvraag invoeren in een toepassing voor dossieropvolging
 • De nodige berekeningen uitvoeren
 • De nodige brieven en bijlagen opstellen

Als dossierafsluiter bestaat je rol eruit om een onderbouwde beslissing voor te stellen in een dossier op basis van de analyse en de integratie van alle elementen van het dossier teneinde het te finaliseren voor de volgende stap.

Voorbeelden van taken :

 • De berekeningen van de medewerkers controleren en valideren
 • Het dossier in de opvolgingstoepassing afsluiten en de verzonden documenten bewaren in het elektronisch dossier van de sociaal verzekerde
 • De brieven binnen de vooropgestelde termijnen verzenden

Als contactpersoon ben je het aanspreekpunt voor de klanten en de betrokken partijen met betrekking tot de dossiers teneinde hen te adviseren over de verschillende aspecten van het dossier.

Voorbeelden van taken :

 • De medewerkers op de hoogte houden van iedere wijziging in de wetgeving of het werkproces
 • Beschikbaar zijn als contactpersoon voor de medewerkers
 • De hiërarchie inlichten over bijzondere of problematische dossiers
 • De communicatie tussen de hiërarchie en de medewerkers garanderen
 • Zich informeren over de ideeën en problemen die binnen de dienst circuleren en er op gepaste wijze op reageren
 • Aan vergaderingen, werksessies en projecten deelnemen

Als kennisbeheerder dien je je kennis te blijven ontwikkelen en op de hoogte te blijven van de evolutie in het domein teneinde deze te integreren in de adviezen en teneinde de procedures, methodes en tools voor dossierbeheercontinu te verbeteren.

Voorbeelden van taken :

 • De dienst vertegenwoordigen in bepaalde externe en interne werkgroepen
 • Op de hoogte blijven van de reglementeringen en barema's die van kracht zijn (Belgisch Staatsblad, intranet, internet, ...)
 • Vervolmakingsopleidingen volgen

Als adviseur moet je verbeteringen van de reglementering voorstellen op basis van de praktijk van de dossiers teneinde bij te dragen tot de update van de reglementering.

Voorbeelden van taken :

 • Mee instaan voor de opvolging van de dossiers (klachten, rechtvaardiging van de berekeningen...)
 • Het diensthoofd bijstaan en in bepaalde omstandigheden vervangen (maandelijkse statistieken en wekelijkse lijsten)
 • Adviezen die een antwoord bieden op de vragen van de interne of externe aanvrager, opstellen en ter beschikking stellen

Als coördinator bestaat je taak eruit om de activiteiten van het team te coördineren en te organiseren op korte termijn (1 tot een paar maanden) teneinde de realisatie van de vastgelegde doelstellingen te verzekeren.

Voorbeelden van taken :

 • Beheren en superviseren van de taken en dossiers die door het team worden behandeld
 • Prioriteiten op korte termijn vastleggen
 • Het werk van de medewerkers op regelmatige basis opvolgen en controleren
 • Het uitwisselen van informatie stimuleren
 • De continuïteit van de dienst verzekeren in geval van afwezigheden
 • Ervoor zorgen dat de regelgeving en contracten OSZ correct worden toegepast

Werkgever

Er is 1 plaats bij de dienst geneeskundige zorgen bij de Directie van de Overzeese Sociale Zekerheid van de RSZ. Je zal tewerkgesteld worden binnen de Rijksdienst Voor Sociale Zekerheid. (Victor Hortaplein 11,1060 Brussel).

De directie Overzeese Sociale Zekerheid biedt aan expats, die een professionele activiteit uitoefenen in een land buiten de EER, sociale verzekeringen aan in de domeinen , rust- en overlevingspensioen,  ziekte-en invaliditeitsverzekering, geneeskundige zorgen, arbeidsongevallen en ongevallen in het privéleven.

Een tewerkstelling bij de overzeese sociale zekerheid betekent een divers takenpakket, nauwe samenwerking in kleine teams en een persoonlijk contact met onze klanten (de sociaal verzekerden en hun werkgevers) in een internationale context.

Je zal als attaché-expert geneeskundige zorgen terecht komen bij de dienst geneeskundige zorgen en uitkeringen waar je een grondige opleiding in de specifieke materie krijgt dankzij een persoonlijke begeleiding van meer ervaren collega’s.

Dienst geneeskundige zorgen en uitkeringen:

De dienst geneeskundige zorgen en uitkeringen is samengesteld uit 3 afdelingen:

 1. De afdeling “geneeskundige verzorging”
 2. De afdeling “uitkeringen"
 3. De afdeling “adviserend arts”

De afdeling geneeskundige verzorging is verantwoordelijk voor de verwerking van medische claims die door de expats worden ingediend. Deze medische kosten komen van over de hele wereld. De terugbetaling gebeurt op basis van de RIZIV-reglementering, met het verschil dat onze klanten expats zijn. De medewerkers controleren de waarachtigheid van de gemaakte medische kosten(afhankelijk van het geografische gebied) en het gevraagde bedrag. Ze nemen beslissingen inzake het al dan niet verlenen van terugbetalingen. Zo nodig vragen ze aanvullende informatie aan de verzekerde.

De afdeling uitkeringen zorgt voor het administratief beheer van de dossiers ziekte-invaliditeit, arbeidsongevallen en ongevallen privéleven. Een uitkering voor ziekte of invaliditeit wordt toegekend aan de verzekerde die niet in staat is door zijn werk in zijn behoeften te voorzien ten gevolge van een ziekte/moederschapsverlof of een ongeval (geen arbeidsongeval). De verzekeringsovereenkomsten voor arbeidsongevallen en ongevallen privéleven voorzien ook een tegemoetkomingen bij een dodelijk ongeval en bij tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid. De kosten voor geneeskundige verzorging, van geneesmiddelen, van repatriëring en voor prothesen die expliciet gelinkt zijn aan het ongeval, worden ook terugbetaald.

De afdeling adviserend arts behandelt de medische claims waarvoor het akkoord van de adviserend arts vereist is. De adviserend arts zorgt ook voor het medische deel van de aanvragen ziekte-invaliditeit om te kunnen bepalen of de verzekerde arbeidsongeschikt is. Onze adviserend arts is de verantwoordelijke arts inzake de bescherming van de medische gegevens (GDPR-wetgeving).

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) vervult sinds 1945 een centrale rol in de sociale zekerheid, die een van de fundamentele bouwstenen is van onze Belgische samenleving. Op initiatief van en in nauw overleg met werkgevers- en werknemersorganisaties en beleidsverantwoordelijken int de RSZ de sociale bijdragen, verzamelt hij de loon- en arbeidstijdgegevens en financiert hij het stelsel van de sociale zekerheid in België. Daarnaast ondersteunt de RSZ via de bijdrage-inning het doelgroepenbeleid van de regionale overheden.

Ook beheert de RSZ de sociale zekerheid voor zeelieden, de overzeese sociale zekerheid en het Fonds voor de sociale Maribel van de publieke sector. De RSZ waakt ervoor dat de sociale bijdragen correct en tijdig worden geïnd. Zo informeert en begeleidt de RSZ werkgevers en sociale dienstverrichters, en controleert hij de aangiften op fouten.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een algemeen masterdiploma
 • Je bent een teamplayer en houdt van een veelzijdig takenpakket
 • Het schrikt je niet af om leidinggevende taken op te nemen
 • Het gebruik van de andere landstaal schrikt je niet af

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel 
 3. Je legt een interview af bij de RSZ 

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als niveau A1 met de bijhorende weddeschaal NA11

Loon

Minimum aanvangswedde: € 43.757,81 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Ben je een teamplayer die graag expertise uitbouwt in een specifieke materie? Heb je interesse in het opnemen van leidinggevende taken? Hou je van een veelzijdig en uitdagend takenpakket? Dan hebben we de job voor jou!

Als Attaché – expert bij de dienst geneeskundige zorgen heb je een veelzijdige functie.

Je zal dossiers (of één of meer opeenvolgende stappen van een dossier) behandelen volgens de geldende reglementering of procedures toepassen teneinde het dossier te finaliseren voor een volgende stap.

Voor deze functie is het ook belangrijk dat je interesse hebt in leidinggevende taken aangezien er ook een aantal leidinggevende taken tot het takenpakket behoren.

 

Als Attaché – expert bij de dienst geneeskundige zorgen zal je verschillende rollen moeten opnemen :

Als informatieverzamelaar dien je complexe gegevens en/of documenten te verzamelen en te analyseren en dien je verbanden te leggen tussen de verschillende inhouden teneinde te beschikken over alle elementen voor de  verdere verwerking van het dossier.

Voorbeelden van taken :

 • Synthesenota's uitwerken voor het team
 • Deelnemen aan interne of externe vergaderingen inzake de van kracht zijnde reglementering en de ontwikkelingen in de IT-omgeving
 • De aanpassingen inzake werkprocedures verspreiden
 • Informatie over de sociaal verzekerde opzoeken

Als dossierbehandelaar moet je het dossier analyseren door de relevante reglementering toe te passen en alle elementen in een coherent geheel integreren teneinde een conclusie te trekken uit het dossier.

Voorbeelden van taken :

 • De aanvraag invoeren in een toepassing voor dossieropvolging
 • De nodige berekeningen uitvoeren
 • De nodige brieven en bijlagen opstellen

Als dossierafsluiter bestaat je rol eruit om een onderbouwde beslissing voor te stellen in een dossier op basis van de analyse en de integratie van alle elementen van het dossier teneinde het te finaliseren voor de volgende stap.

Voorbeelden van taken :

 • De berekeningen van de medewerkers controleren en valideren
 • Het dossier in de opvolgingstoepassing afsluiten en de verzonden documenten bewaren in het elektronisch dossier van de sociaal verzekerde
 • De brieven binnen de vooropgestelde termijnen verzenden

Als contactpersoon ben je het aanspreekpunt voor de klanten en de betrokken partijen met betrekking tot de dossiers teneinde hen te adviseren over de verschillende aspecten van het dossier.

Voorbeelden van taken :

 • De medewerkers op de hoogte houden van iedere wijziging in de wetgeving of het werkproces
 • Beschikbaar zijn als contactpersoon voor de medewerkers
 • De hiërarchie inlichten over bijzondere of problematische dossiers
 • De communicatie tussen de hiërarchie en de medewerkers garanderen
 • Zich informeren over de ideeën en problemen die binnen de dienst circuleren en er op gepaste wijze op reageren
 • Aan vergaderingen, werksessies en projecten deelnemen

Als kennisbeheerder dien je je kennis te blijven ontwikkelen en op de hoogte te blijven van de evolutie in het domein teneinde deze te integreren in de adviezen en teneinde de procedures, methodes en tools voor dossierbeheercontinu te verbeteren.

Voorbeelden van taken :

 • De dienst vertegenwoordigen in bepaalde externe en interne werkgroepen
 • Op de hoogte blijven van de reglementeringen en barema's die van kracht zijn (Belgisch Staatsblad, intranet, internet, ...)
 • Vervolmakingsopleidingen volgen

Als adviseur moet je verbeteringen van de reglementering voorstellen op basis van de praktijk van de dossiers teneinde bij te dragen tot de update van de reglementering.

Voorbeelden van taken :

 • Mee instaan voor de opvolging van de dossiers (klachten, rechtvaardiging van de berekeningen...)
 • Het diensthoofd bijstaan en in bepaalde omstandigheden vervangen (maandelijkse statistieken en wekelijkse lijsten)
 • Adviezen die een antwoord bieden op de vragen van de interne of externe aanvrager, opstellen en ter beschikking stellen

Als coördinator bestaat je taak eruit om de activiteiten van het team te coördineren en te organiseren op korte termijn (1 tot een paar maanden) teneinde de realisatie van de vastgelegde doelstellingen te verzekeren.

Voorbeelden van taken :

 • Beheren en superviseren van de taken en dossiers die door het team worden behandeld
 • Prioriteiten op korte termijn vastleggen
 • Het werk van de medewerkers op regelmatige basis opvolgen en controleren
 • Het uitwisselen van informatie stimuleren
 • De continuïteit van de dienst verzekeren in geval van afwezigheden
 • Ervoor zorgen dat de regelgeving en contracten OSZ correct worden toegepast

Werkgever

Er is 1 plaats bij de dienst geneeskundige zorgen bij de Directie van de Overzeese Sociale Zekerheid van de RSZ. Je zal tewerkgesteld worden binnen de Rijksdienst Voor Sociale Zekerheid. (Victor Hortaplein 11,1060 Brussel).

De directie Overzeese Sociale Zekerheid biedt aan expats, die een professionele activiteit uitoefenen in een land buiten de EER, sociale verzekeringen aan in de domeinen , rust- en overlevingspensioen,  ziekte-en invaliditeitsverzekering, geneeskundige zorgen, arbeidsongevallen en ongevallen in het privéleven.

Een tewerkstelling bij de overzeese sociale zekerheid betekent een divers takenpakket, nauwe samenwerking in kleine teams en een persoonlijk contact met onze klanten (de sociaal verzekerden en hun werkgevers) in een internationale context.

Je zal als attaché-expert geneeskundige zorgen terecht komen bij de dienst geneeskundige zorgen en uitkeringen waar je een grondige opleiding in de specifieke materie krijgt dankzij een persoonlijke begeleiding van meer ervaren collega’s.

Dienst geneeskundige zorgen en uitkeringen:

De dienst geneeskundige zorgen en uitkeringen is samengesteld uit 3 afdelingen:

 1. De afdeling “geneeskundige verzorging”
 2. De afdeling “uitkeringen"
 3. De afdeling “adviserend arts”

De afdeling geneeskundige verzorging is verantwoordelijk voor de verwerking van medische claims die door de expats worden ingediend. Deze medische kosten komen van over de hele wereld. De terugbetaling gebeurt op basis van de RIZIV-reglementering, met het verschil dat onze klanten expats zijn. De medewerkers controleren de waarachtigheid van de gemaakte medische kosten(afhankelijk van het geografische gebied) en het gevraagde bedrag. Ze nemen beslissingen inzake het al dan niet verlenen van terugbetalingen. Zo nodig vragen ze aanvullende informatie aan de verzekerde.

De afdeling uitkeringen zorgt voor het administratief beheer van de dossiers ziekte-invaliditeit, arbeidsongevallen en ongevallen privéleven. Een uitkering voor ziekte of invaliditeit wordt toegekend aan de verzekerde die niet in staat is door zijn werk in zijn behoeften te voorzien ten gevolge van een ziekte/moederschapsverlof of een ongeval (geen arbeidsongeval). De verzekeringsovereenkomsten voor arbeidsongevallen en ongevallen privéleven voorzien ook een tegemoetkomingen bij een dodelijk ongeval en bij tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid. De kosten voor geneeskundige verzorging, van geneesmiddelen, van repatriëring en voor prothesen die expliciet gelinkt zijn aan het ongeval, worden ook terugbetaald.

De afdeling adviserend arts behandelt de medische claims waarvoor het akkoord van de adviserend arts vereist is. De adviserend arts zorgt ook voor het medische deel van de aanvragen ziekte-invaliditeit om te kunnen bepalen of de verzekerde arbeidsongeschikt is. Onze adviserend arts is de verantwoordelijke arts inzake de bescherming van de medische gegevens (GDPR-wetgeving).

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) vervult sinds 1945 een centrale rol in de sociale zekerheid, die een van de fundamentele bouwstenen is van onze Belgische samenleving. Op initiatief van en in nauw overleg met werkgevers- en werknemersorganisaties en beleidsverantwoordelijken int de RSZ de sociale bijdragen, verzamelt hij de loon- en arbeidstijdgegevens en financiert hij het stelsel van de sociale zekerheid in België. Daarnaast ondersteunt de RSZ via de bijdrage-inning het doelgroepenbeleid van de regionale overheden.

Ook beheert de RSZ de sociale zekerheid voor zeelieden, de overzeese sociale zekerheid en het Fonds voor de sociale Maribel van de publieke sector. De RSZ waakt ervoor dat de sociale bijdragen correct en tijdig worden geïnd. Zo informeert en begeleidt de RSZ werkgevers en sociale dienstverrichters, en controleert hij de aangiften op fouten.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Adviseren : Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt op basis van je expertise een
  vertrouwensrelatie met hen op.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Medewerkers aansturen : Je geeft duidelijke instructies, volgt resultaten van medewerkers op en stuurt deze bij en je zorgt ervoor zorgen dat iedereen zich gepast gedraagt.

Technische competenties

 • Mondelinge communicatievaardigheden : Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie in het vet wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd.

Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

De competentie in team werken weegt harder door in de eindscore. (x2)

Niet vereist, wel een troef

 • Kennis van het Frans is een pluspunt.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een algemeen masterdiploma
 • Je bent een teamplayer en houdt van een veelzijdig takenpakket
 • Het schrikt je niet af om leidinggevende taken op te nemen
 • Het gebruik van de andere landstaal schrikt je niet af

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Je beschikt over één van de volgende diploma's : 

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.​​

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van niveau A1 kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau A
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau A1 en je opgenomen bent in de laureatenlijst.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarde.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau A1. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als niveau A1 met de bijhorende weddeschaal NA11

Loon

Minimum aanvangswedde: € 43.757,81 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel 
 3. Je legt een interview af bij de RSZ 

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1 : screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 1u)

Via een situationele beoordelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • Informatie integreren
 • Beslissen
 • Adviseren

Deze proef zal plaatsvinden plaatsvinden rond begin december 2023 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.

Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 12 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond begin januari 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van het interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte in team werken voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte objectieven behalen voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 12 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 22/11/2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret François Berghenouse
  De ontmoetingen met de kandidaten zijn zeer verrijkend voor mij.
  François Berghenouse
  Rekruteerder, selectie en wervingsteam
  -
  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  More about François Berghenouse
 • Portret Samira Akodad
  Het is een boeiende en afwisselende job waarin ik me goed kan ontplooien.
  Samira Akodad
  Attaché sociale zekerheid
  -
  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  More about Samira Akodad
 • Portret Gloria De Smedt
  Ik had nog geen professioneel parcours voor ik het grote team van de RSZ heb vervoegd.
  Gloria De Smedt
  Medewerkster bij de Directie Identificatie
  -
  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  More about Gloria De Smedt
 • Portret Guillaume Merckx
  Er is eigenlijk niet zoiets als een typische werkdag.
  Guillaume Merckx
  Dossierbeheerder en teamchef
  -
  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  More about Guillaume Merckx
 • Portret Lise Lambillon
  Recht en de eerbiediging ervan hebben me altijd enorm weten te boeien.
  Lise Lambillon
  Sociaal inspecteur
  -
  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  More about Lise Lambillon