Preventieadviseur psychosociale aspecten (m/v/x)

Veiligheid van de Staat

Selectiecode

ANG23543

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A2

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Ben jij gepassioneerd door welzijn en de preventie van psychosociale risico’s op het werk en wil je jouw talenten inzetten bij de Veiligheid van de Staat?

Binnen de Veiligheid van de Staat heb je een sleutelrol binnen de volgende taken:

 • Je bent beschikbaar voor en ontvangt personeelsleden die psychosociale problemen ervaren op de werkvloer en geeft hen de nodige informatie en advies (informele procedure).

 • Je behandelt tevens de formele verzoeken tot psychosociale interventie en levert na afloop van het onderzoek schriftelijk advies aan de werkgever om de arbeidssituatie voor alle personeelsleden te verbeteren.

 • Je wendt je expertise op vlak van welzijn op het werk aan in geval van geweld en morele of seksuele intimidatie.

 • Je onderhoudt de nodige contacten met het netwerk van vertrouwenspersonen, die je coacht en begeleidt waar nodig.

 • Op vraag van de werkgever of de hiërarchie voer je analyses uit die de psychosociale risico’s in kaart brengen en volg je deze op, in coördinatie met de werkgever en de hiërarchie.

 • Waar nodig werk je nauw samen met een externe organisatie die door de preventiedienst werd aangesteld om een analyse uit te voeren en een preventieplan met de mogelijke psychosociale risico’s op te stellen.
 • Je neemt deel aan het ontwikkelen van het psychosociaal preventiebeleid dat door de werkgever wordt ingesteld.
 • Je werkt samen met de psychologen en de andere preventieadviseurs aan gezamenlijke projecten rond welzijn op het werk.
 • Je geeft opleidingen en voorlichting over psychosociale thema’s aan personeel en aan de hiërarchische lijn.
 • Samen met de werkgever ben je verantwoordelijk voor de opmaak, opvolging, uitvoering en bijsturing van het globaal preventieplan psychosociale aspecten en het jaaractieplan. Je stelt preventieve maatregelen over het beperken van psychosociale risico’s voor aan de Voorzitter van het Directiecomité.
 • Je bent het aanspreekpunt op vlak van psychosociale aspecten voor zowel werknemers, sociale partners als externe partners.
 • Je adviseert de directie over agendapunten gerelateerd aan psychosociale aspecten.
 • Je volgt regelmatig opleidingen en bijscholingen en verdiept jezelf in literatuur over psychosociale thema’s. Je blijft op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op vlak van preventie van psychosociale risico’s.
 • Je trekt conclusies over herhaalde psychosociale incidenten die het onderwerp vormden van een verzoek tot informele psychosociale tussenkomst en draagt deze minstens één keer per jaar op een geanonimiseerde en collectieve manier over aan de werkgever met het oog op evaluatie van het psychosociaal risicopreventiebeleid.
 • Je geeft je onderbouwde mening over de keuze van gespecialiseerde diensten of instanties die psychologische hulp bieden aan werknemers die het slachtoffer zijn van geweld door derden (buiten de organisatie).
 • Je houdt het register van feiten van derden goed bij.

Werkgever

Er is 1 plaats bij de dienst Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (IDPB) van de Veiligheid van de Staat voor een Nederlandstalige preventieadviseur psychosociale aspecten.

De Veiligheid van de Staat is een burgerlijke inlichtingen- en veiligheidsdienst. De dienst staat in voor de bescherming van de fundamentele waarden en belangen van de Staat door het verzamelen en verwerken van inlichtingen. De dienst voert ook veiligheidsonderzoeken uit.

Onze wettelijke opdrachten staan omschreven in de wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van 30 november 1998. Het gaat om de strijd tegen terrorisme, spionage, extremisme, proliferatie, schadelijke sectaire organisaties en criminele organisaties. Daarnaast voert de Veiligheid van de Staat ook veiligheidsonderzoeken uit om de betrouwbaarheid te controleren van diegenen die met gevoelige informatie omgaan.

Werken voor de Veiligheid van de Staat, dat is kiezen voor een job met betekenis! Anders dan alle andere jobs! Wil je je nuttig voelen? Wil je je inzetten om verandering teweeg te brengen? We garanderen je een job met maatschappelijke perspectieven. Je zal rechtstreeks betrokken worden bij een organisatie die zorgt voor het behoud van de veiligheid van ons land door veiligheidsrisico’s te voorkomen, de politieke, administratieve, gerechtelijke en militaire overheden te adviseren en dreigingen te verstoren.

Elk personeelslid van de Veiligheid van de Staat dient houder te zijn van een veiligheidsmachtiging van het niveau “Zeer Geheim”, (Wet van 11.12.1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen). Een veiligheidsmachtiging wordt toegekend aan personen die om beroepsredenen toegang moeten krijgen tot geclassificeerde informatie, of informatie waarvan het oneigenlijk gebruik schade kan berokkenen aan een wezenlijk belang van België.

Om een dergelijke machtiging te krijgen moet je instemmen met het uitvoeren van een veiligheidsonderzoek en hiervan kennisgeven aan alle meerderjarigen waarmee je samenwoont. In een veiligheidsonderzoek wordt discreet onderzocht of de kandidaat en zijn/haar eventuele meerderjarige huisgenoten over voldoende discretie, integriteit en loyauteit beschikken. Dit onderzoek wordt voor medewerkers minimum elke vijf jaar geactualiseerd.

Als je kandidaat bent voor een functie bij de Veiligheid van de Staat, dan vragen we jouw uiterste discretie en buiten jouw zeer naaste omgeving niet te praten over jouw kandidatuur. Gelieve hierover eveneens niets te vermelden op sociale netwerken. Als je laureaat bent, zal je meer informatie krijgen tijdens jouw indiensttreding.

Voor meer info over de Veiligheid van de Staat, kan je de website VSSE bekijken.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma én getuigschrift Preventieadviseur “psychosociale aspecten” 
 2. We screenen jouw ervaring
 3. Je legt een interview af met een gevalstudie bij de Veiligheid van de Staat (Koning Albert II-laan 6 in 1000 Brussel)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 52.792,61 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Premies

Als personeelslid van de Veiligheid van de Staat heb je recht op een forfaitaire basisbeschermingstoelage van 220 EUR per maand bruto (te indexeren o.b.v. spilindex 138,01). Voor meer informatie zie artikel 252 en 254 van het KB van 13 december 2006 houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat.

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • minimum 32 dagen verlof (aangevuld met 5 dagen die vrij in te plannen zijn omdat de VSSE, in tegenstelling tot andere overheidsorganisaties, doorwerkt in de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar)
  • uitgebreid opleidingsaanbod
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer met gratis abonnement
 • Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
 • Financiële voordelen
  • overname anciënniteit voor de gepresteerde jaren binnen de overheid (alle niveaus: lokaal, provinciaal, gemeenschappen en gewesten, federaal, onderwijs, ...)
  • mogelijkheid tot valorisatie van relevante beroepservaring binnen de privé-sector
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • fitnessruimte waar je groepslessen kan volgen (o.a. zelfverdediging, krachttraining en uithouding) of samen met de sportcoach een persoonlijk trainingsschema kan uitwerken.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Door de vertrouwelijke aard van de informatie die binnen de Veiligheid van de Staat behandeld wordt, is structureel telewerk niet mogelijk. Dit is enkel uitzonderlijk mogelijk in functie van de mogelijkheden binnen de dienst met een maximum van 3 dagen per maand (na 1 jaar in dienst).

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

 • Team Recruitment
  Recruitment Officers
  Veiligheid van de Staat
  /

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Ben jij gepassioneerd door welzijn en de preventie van psychosociale risico’s op het werk en wil je jouw talenten inzetten bij de Veiligheid van de Staat?

Binnen de Veiligheid van de Staat heb je een sleutelrol binnen de volgende taken:

 • Je bent beschikbaar voor en ontvangt personeelsleden die psychosociale problemen ervaren op de werkvloer en geeft hen de nodige informatie en advies (informele procedure).

 • Je behandelt tevens de formele verzoeken tot psychosociale interventie en levert na afloop van het onderzoek schriftelijk advies aan de werkgever om de arbeidssituatie voor alle personeelsleden te verbeteren.

 • Je wendt je expertise op vlak van welzijn op het werk aan in geval van geweld en morele of seksuele intimidatie.

 • Je onderhoudt de nodige contacten met het netwerk van vertrouwenspersonen, die je coacht en begeleidt waar nodig.

 • Op vraag van de werkgever of de hiërarchie voer je analyses uit die de psychosociale risico’s in kaart brengen en volg je deze op, in coördinatie met de werkgever en de hiërarchie.

 • Waar nodig werk je nauw samen met een externe organisatie die door de preventiedienst werd aangesteld om een analyse uit te voeren en een preventieplan met de mogelijke psychosociale risico’s op te stellen.
 • Je neemt deel aan het ontwikkelen van het psychosociaal preventiebeleid dat door de werkgever wordt ingesteld.
 • Je werkt samen met de psychologen en de andere preventieadviseurs aan gezamenlijke projecten rond welzijn op het werk.
 • Je geeft opleidingen en voorlichting over psychosociale thema’s aan personeel en aan de hiërarchische lijn.
 • Samen met de werkgever ben je verantwoordelijk voor de opmaak, opvolging, uitvoering en bijsturing van het globaal preventieplan psychosociale aspecten en het jaaractieplan. Je stelt preventieve maatregelen over het beperken van psychosociale risico’s voor aan de Voorzitter van het Directiecomité.
 • Je bent het aanspreekpunt op vlak van psychosociale aspecten voor zowel werknemers, sociale partners als externe partners.
 • Je adviseert de directie over agendapunten gerelateerd aan psychosociale aspecten.
 • Je volgt regelmatig opleidingen en bijscholingen en verdiept jezelf in literatuur over psychosociale thema’s. Je blijft op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op vlak van preventie van psychosociale risico’s.
 • Je trekt conclusies over herhaalde psychosociale incidenten die het onderwerp vormden van een verzoek tot informele psychosociale tussenkomst en draagt deze minstens één keer per jaar op een geanonimiseerde en collectieve manier over aan de werkgever met het oog op evaluatie van het psychosociaal risicopreventiebeleid.
 • Je geeft je onderbouwde mening over de keuze van gespecialiseerde diensten of instanties die psychologische hulp bieden aan werknemers die het slachtoffer zijn van geweld door derden (buiten de organisatie).
 • Je houdt het register van feiten van derden goed bij.

Werkgever

Er is 1 plaats bij de dienst Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (IDPB) van de Veiligheid van de Staat voor een Nederlandstalige preventieadviseur psychosociale aspecten.

De Veiligheid van de Staat is een burgerlijke inlichtingen- en veiligheidsdienst. De dienst staat in voor de bescherming van de fundamentele waarden en belangen van de Staat door het verzamelen en verwerken van inlichtingen. De dienst voert ook veiligheidsonderzoeken uit.

Onze wettelijke opdrachten staan omschreven in de wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van 30 november 1998. Het gaat om de strijd tegen terrorisme, spionage, extremisme, proliferatie, schadelijke sectaire organisaties en criminele organisaties. Daarnaast voert de Veiligheid van de Staat ook veiligheidsonderzoeken uit om de betrouwbaarheid te controleren van diegenen die met gevoelige informatie omgaan.

Werken voor de Veiligheid van de Staat, dat is kiezen voor een job met betekenis! Anders dan alle andere jobs! Wil je je nuttig voelen? Wil je je inzetten om verandering teweeg te brengen? We garanderen je een job met maatschappelijke perspectieven. Je zal rechtstreeks betrokken worden bij een organisatie die zorgt voor het behoud van de veiligheid van ons land door veiligheidsrisico’s te voorkomen, de politieke, administratieve, gerechtelijke en militaire overheden te adviseren en dreigingen te verstoren.

Elk personeelslid van de Veiligheid van de Staat dient houder te zijn van een veiligheidsmachtiging van het niveau “Zeer Geheim”, (Wet van 11.12.1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen). Een veiligheidsmachtiging wordt toegekend aan personen die om beroepsredenen toegang moeten krijgen tot geclassificeerde informatie, of informatie waarvan het oneigenlijk gebruik schade kan berokkenen aan een wezenlijk belang van België.

Om een dergelijke machtiging te krijgen moet je instemmen met het uitvoeren van een veiligheidsonderzoek en hiervan kennisgeven aan alle meerderjarigen waarmee je samenwoont. In een veiligheidsonderzoek wordt discreet onderzocht of de kandidaat en zijn/haar eventuele meerderjarige huisgenoten over voldoende discretie, integriteit en loyauteit beschikken. Dit onderzoek wordt voor medewerkers minimum elke vijf jaar geactualiseerd.

Als je kandidaat bent voor een functie bij de Veiligheid van de Staat, dan vragen we jouw uiterste discretie en buiten jouw zeer naaste omgeving niet te praten over jouw kandidatuur. Gelieve hierover eveneens niets te vermelden op sociale netwerken. Als je laureaat bent, zal je meer informatie krijgen tijdens jouw indiensttreding.

Voor meer info over de Veiligheid van de Staat, kan je de website VSSE bekijken.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Betrouwbaarheid Tonen: Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Adviseren: je geeft advies aan je gesprekspartners en je bouwt met hen een vertrouwensrelatie op, op basis van je expertise.

Technische competenties

 • Je beschikt over een goede kennis van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en van de Codex Welzijn op het Werk.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competenties in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd voor de functie en wegen harder door in de eindscore (X2).

Niet vereist, wel een troef

 • Je zal in een tweetalige omgeving werken, kennis van het Frans is dus een pluspunt.

Deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

EN

 • Je bent houder van een getuigschrift Preventieadviseur “psychosociale aspecten” zoals bepaald in het KB van 5 december 2003 betreffende de deskundigheden van de preventieadviseurs van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk.

  De multidisciplinaire basistraining en een specialisatiemodule in de psychosociale aspecten van werk met succes hebben afgerond. Deze multidisciplinaire basisopleiding omvat minimaal 120 uur, gespreid over één jaar. De specialisatiemodule in de psychosociale aspecten van werk omvat minimaal 280 uur, gespreid over één of twee jaar, en werd gevolgd aan een universiteit of hogeschool.

Opgelet! 

 • Je dient jouw getuigschrift 'Preventieadviseur psychosociale aspecten' vóór de uiterste inschrijvingsdatum te mailen naar job@vsse.be met "ANG23543 - Attest - Preventieadviseur PSAP" als onderwerp).
  Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.
  EN
 • Je diploma dien je op te laden in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. 
  Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Een relevante professionele ervaring van minstens 2 jaar in het domein van 'psychosociale preventie' verdeeld over ten minste 2 van onderstaande taken:

 • Adviesverlening over preventiemaatregelen die voortvloeien uit de psychosociale risicoanalyse
 • Behandeling van verzoeken tot formele of informele psychosociale interventie
 • Deelname aan de concrete uitwerking van de interne psychosociale preventieprocedure
 • Medewerking aan de psychosociale risicoanalyse en uitvoering ervan
 • Bijhouden van een register van feiten van derden

Vul je online CV volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

 

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 52.792,61 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Premies

Als personeelslid van de Veiligheid van de Staat heb je recht op een forfaitaire basisbeschermingstoelage van 220 EUR per maand bruto (te indexeren o.b.v. spilindex 138,01). Voor meer informatie zie artikel 252 en 254 van het KB van 13 december 2006 houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat.

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • minimum 32 dagen verlof (aangevuld met 5 dagen die vrij in te plannen zijn omdat de VSSE, in tegenstelling tot andere overheidsorganisaties, doorwerkt in de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar)
  • uitgebreid opleidingsaanbod
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer met gratis abonnement
 • Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
 • Financiële voordelen
  • overname anciënniteit voor de gepresteerde jaren binnen de overheid (alle niveaus: lokaal, provinciaal, gemeenschappen en gewesten, federaal, onderwijs, ...)
  • mogelijkheid tot valorisatie van relevante beroepservaring binnen de privé-sector
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • fitnessruimte waar je groepslessen kan volgen (o.a. zelfverdediging, krachttraining en uithouding) of samen met de sportcoach een persoonlijk trainingsschema kan uitwerken.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Door de vertrouwelijke aard van de informatie die binnen de Veiligheid van de Staat behandeld wordt, is structureel telewerk niet mogelijk. Dit is enkel uitzonderlijk mogelijk in functie van de mogelijkheden binnen de dienst met een maximum van 3 dagen per maand (na 1 jaar in dienst).

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om in dienst te kunnen treden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn (K.B. - 02.10.1937 - Artikel 16)
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
 • houder zijn van een geldige veiligheidsmachtiging conform de wet van 11.12.1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma én getuigschrift Preventieadviseur “psychosociale aspecten” 
 2. We screenen jouw ervaring
 3. Je legt een interview af met een gevalstudie bij de Veiligheid van de Staat (Koning Albert II-laan 6 in 1000 Brussel)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma én het gevraagde getuigschrift. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum (voor het diploma) en aangeleverd via e-mail aan job@vsse.be (enkel voor het gevraagde getuigschrift).

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u + 1u15 voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond eind januari 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Stap 3: interview met casus. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte Adviseren voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Je kan solliciteren tot en met 02/01/2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

 • Team Recruitment
  Recruitment Officers
  Veiligheid van de Staat
  /

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels