Administrateur-generaal (m/v/x)

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Selectiecode

ANG23704

Taal

Nederlands

Diploma

Ander

Contracttype

Mandaat

Functieniveau

TOP

Type aanwerving

Managementselectie

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1210 Sint-Joost-ten-Node

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Opgelet

Dit is een topmanagementfunctie. Volg nauwgezet de instructies om een geldige kandidatuur in te dienen. Je vindt de juiste stappen in de volledige beschrijving onder de rubriek “Solliciteren”.

Doel van de job

Binnen de bevoegdheidsdomeinen van het agentschap en in samenhang met de richtlijnen van de regering en de bevoegde minister, staat de administrateur-generaal in voor de uitwerking van een strategische visie voor het agentschap, en de coördinatie van de uitvoering, evaluatie en update van het strategisch plan en de operationele plannen.

De administrateur-generaal staat in voor het dagelijks bestuur van het agentschap.

Context van de functie

Interne relaties binnen de organisatie: 

 • Verslag uitbrengen aan de minister van Volksgezondheid over de tenuitvoerlegging van de strategie en de operationele plannen
 • Het Directiecomité van het agentschap voorzitten
 • Instaan voor de coördinatie tussen de entiteiten van het agentschap en de transversaliteit tussen die entiteiten bevorderen, evenals tussen de entiteiten en de ondersteunende diensten
 • De hiërarchische leiding van het personeel van het agentschap verzekeren

Interne relaties binnen de federale overheid: 

 • De rol van gesprekspartner van de regering en de bevoegde minister opnemen en op pro-actieve wijze de medewerking van het FAGG  aan zowel de beleidsvoorbereiding en – uitvoering ten aanzien van de regering en de minister te verzekeren, evenals het anticiperen op en beheer van crisissen, beiden zowel vanuit het FAGG als in samenwerking met  andere overheden bevoegd inzake gezondheid (FOD Volksgezondheid, RIZIV, Sciensano,…).  
 • Nauw samenwerken met alle federale instellingen voor gezondheid (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, FAVV, Sciensano, KCE, enz.), evenals andere FOD's of ION’s voor projecten die betrekking hebben op gemeenschappelijke doelstellingen
 • Deelnemen aan het College van ION's 

Externe relaties bij de federale overheid: 

 • Een overlegstructuur met de verschillende actoren in het werkveld (patiënten, industrietakken, gezondheidszorgbeoefenaars, ziekenhuizen, universiteiten, ...) uitwerken en onderhouden
 • Binnen de adviesorganen (Raadgevend, Transparantie- en Wetenschappelijk comité) de koppeling verzekeren met het geheel van betrokken partijen
 • Betrekkingen onderhouden met de representatieve personeelsorganisaties
 • Meewerken in de werkgroepen van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid
 • Deelnemen aan de werkzaamheden van het Europees netwerk van de bevoegde autoriteiten voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
 • Het agentschap vertegenwoordigen bij de internationale organisaties (EMA, WHO, Europese Commissie, OESO, enz.)

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden: 

 • Een visie en een strategisch plan voor het agentschap ontwikkelen met het oog op het realiseren van de missie en opdrachten van het agentschap
 • In overleg met de minister van Volksgezondheid het strategisch plan uitwerken en jaarlijks een operationeel plan met het oog op de concrete invulling van de strategische beleidslijnen
 • De uitvoering van die plannen coördineren
 • In overeenstemming met de bij wet aan het agentschap toevertrouwde bevoegdheden, vanaf hun ontwikkeling tot hun gebruik, de doeltreffendheid, de kwaliteit en de veiligheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten verzekeren
  • op het gebied van onderzoek en ontwikkeling (risico’s controleren tijdens de ontwikkelingsfase van een nieuw product)
  • op het gebied van het in de handel brengen (evalueren of een vergunning kan worden toegekend, gewijzigd of hernieuwd)
  • op het gebied van vigilantie (onderzoek, tijdens het gebruik van geneesmiddelen en gezondheidsproducten, om bijwerkingen te beperken of hoe die bijwerkingen kunnen worden voorkomen)
  • de fabricage, de distributie en de aflevering van geneesmiddelen en gezondheidsproducten controleren en erkenningen en certificaten toekennen
  • een rationeel en veilig gebruik van geneesmiddelen en gezondheidsproducten verzekeren
  • aan de minister aanpassingen van het wet- of regelgevend kader voorstellen
 • Instaan voor het documentenbeheer en de archivering van alle informatie betreffende de opdracht van het agentschap
 • Aan de overheden adviezen bezorgen i.v.m. de reglementering en bevoegdheden van het agentschap
 • Rekening houdend met de beschikbare middelen, in samenwerking met de ondersteunende diensten, een beheer van mensen, middelen en budget waarborgen dat voldoet aan de noden van de organisatie
 • De medewerkers leiden, motiveren, evalueren en ontwikkelen met het oog op de realisatie van de vastgelegde doelstellingen
 • Een beleid voor interne controle en continue verbetering uitwerken en invoeren

Tijdelijke resultaatgebieden: 

 • Een managementplan en een operationeel plan opstellen binnen zes maanden vanaf de aanstelling.

Werkgever

Het FAGG heeft als opdracht, vanaf hun ontwikkeling tot hun gebruik, de kwaliteit, de veiligheid,  de doeltreffendheid te verzekeren van geneesmiddelen en gezondheidsproducten, evenals het nemen van de nodige initiatieven met het oog op de beschikbaarheid; meer bepaald geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik, met inbegrip van homeopathische en kruidengeneesmiddelen, medische hulpmiddelen, magistrale en officinale bereidingen, grondstoffen bestemd voor de bereiding en de productie van geneesmiddelen en gezondheidsproducten, bloed, weefsels en cellen.

 

Omvang:

Budget :

 • 97.000.000€
 • Werkingsbudget waarvoor de functiehouder verantwoordelijk is : 78.000.000€.
 • Het FAGG wordt voor ongeveer 20% gefinancierd via de dotatie.  De betalende stakeholders zorgen voor het gros van de inkomsten (80%) via talrijke retributies en contributies.  Het FAGG kan een boekhoudjaar niet afsluiten met een batig saldo.  Een eventueel overschot keert terug naar de schatkist en de betalende stakeholders.

 

Personeel :

 • Aantal medewerkers totale organisatie : 536 (waarvan 4 mandaathouders, 100 contractuele medewerkers, en 30 Sciensano)
 • Aantal medewerkers die aan de functiehouder rechtstreeks rapporteren : 11, waarvan 3 mandaathouders.
 • Aantal medewerkers die behoren tot zijn rechtstreekse algemene directie: algemeen ondersteunende diensten en staf algemene directie : 95.
 • Het FAGG telt 329 personeelsleden van niveau A (waarvan 11 contractuele medewerkers) met een groot aantal wetenschappelijke diploma’s.

 

Andere:

 • Inspectiepunten:
  • Aantal voor het publiek opengestelde apotheken: ongeveer 5.000
  • Dierenartsendepots: 5.000

  • Fabrikanten: 165

  • Groothandelaars: ongeveer 350

  • Groothandelaar-verdelers: 20.

  • Vergunninghouders geneesmiddelen: 700-tal.

  • Vergunning (verschillende aard) verdovende middelen: ongeveer 400

  • Sponsors klinische studies: meer dan 100

  • Biobanken: 282

  • Weefselinstellingen: 95

  • Ziekenhuisapotheken: 160-tal

 • Aantal verpakkingen geneesmiddelen gecommercialiseerd op Belgische markt: ongeveer 10.000
 • Aantal medische hulpmiddelen op Belgische markt: ongeveer 2 miljoen

Procedure

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen en arbeidspostaanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Our offer

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden

Brutosalaris op jaarbasis, geïndexeerd: €204.314,62 (salarisband 6).

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2, managementfunctie-3) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Opgelet

Dit is een topmanagementfunctie. Volg nauwgezet de instructies om een geldige kandidatuur in te dienen. Je vindt de juiste stappen in de volledige beschrijving onder de rubriek “Solliciteren”.

Doel van de job

Binnen de bevoegdheidsdomeinen van het agentschap en in samenhang met de richtlijnen van de regering en de bevoegde minister, staat de administrateur-generaal in voor de uitwerking van een strategische visie voor het agentschap, en de coördinatie van de uitvoering, evaluatie en update van het strategisch plan en de operationele plannen.

De administrateur-generaal staat in voor het dagelijks bestuur van het agentschap.

Context van de functie

Interne relaties binnen de organisatie: 

 • Verslag uitbrengen aan de minister van Volksgezondheid over de tenuitvoerlegging van de strategie en de operationele plannen
 • Het Directiecomité van het agentschap voorzitten
 • Instaan voor de coördinatie tussen de entiteiten van het agentschap en de transversaliteit tussen die entiteiten bevorderen, evenals tussen de entiteiten en de ondersteunende diensten
 • De hiërarchische leiding van het personeel van het agentschap verzekeren

Interne relaties binnen de federale overheid: 

 • De rol van gesprekspartner van de regering en de bevoegde minister opnemen en op pro-actieve wijze de medewerking van het FAGG  aan zowel de beleidsvoorbereiding en – uitvoering ten aanzien van de regering en de minister te verzekeren, evenals het anticiperen op en beheer van crisissen, beiden zowel vanuit het FAGG als in samenwerking met  andere overheden bevoegd inzake gezondheid (FOD Volksgezondheid, RIZIV, Sciensano,…).  
 • Nauw samenwerken met alle federale instellingen voor gezondheid (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, FAVV, Sciensano, KCE, enz.), evenals andere FOD's of ION’s voor projecten die betrekking hebben op gemeenschappelijke doelstellingen
 • Deelnemen aan het College van ION's 

Externe relaties bij de federale overheid: 

 • Een overlegstructuur met de verschillende actoren in het werkveld (patiënten, industrietakken, gezondheidszorgbeoefenaars, ziekenhuizen, universiteiten, ...) uitwerken en onderhouden
 • Binnen de adviesorganen (Raadgevend, Transparantie- en Wetenschappelijk comité) de koppeling verzekeren met het geheel van betrokken partijen
 • Betrekkingen onderhouden met de representatieve personeelsorganisaties
 • Meewerken in de werkgroepen van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid
 • Deelnemen aan de werkzaamheden van het Europees netwerk van de bevoegde autoriteiten voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
 • Het agentschap vertegenwoordigen bij de internationale organisaties (EMA, WHO, Europese Commissie, OESO, enz.)

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden: 

 • Een visie en een strategisch plan voor het agentschap ontwikkelen met het oog op het realiseren van de missie en opdrachten van het agentschap
 • In overleg met de minister van Volksgezondheid het strategisch plan uitwerken en jaarlijks een operationeel plan met het oog op de concrete invulling van de strategische beleidslijnen
 • De uitvoering van die plannen coördineren
 • In overeenstemming met de bij wet aan het agentschap toevertrouwde bevoegdheden, vanaf hun ontwikkeling tot hun gebruik, de doeltreffendheid, de kwaliteit en de veiligheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten verzekeren
  • op het gebied van onderzoek en ontwikkeling (risico’s controleren tijdens de ontwikkelingsfase van een nieuw product)
  • op het gebied van het in de handel brengen (evalueren of een vergunning kan worden toegekend, gewijzigd of hernieuwd)
  • op het gebied van vigilantie (onderzoek, tijdens het gebruik van geneesmiddelen en gezondheidsproducten, om bijwerkingen te beperken of hoe die bijwerkingen kunnen worden voorkomen)
  • de fabricage, de distributie en de aflevering van geneesmiddelen en gezondheidsproducten controleren en erkenningen en certificaten toekennen
  • een rationeel en veilig gebruik van geneesmiddelen en gezondheidsproducten verzekeren
  • aan de minister aanpassingen van het wet- of regelgevend kader voorstellen
 • Instaan voor het documentenbeheer en de archivering van alle informatie betreffende de opdracht van het agentschap
 • Aan de overheden adviezen bezorgen i.v.m. de reglementering en bevoegdheden van het agentschap
 • Rekening houdend met de beschikbare middelen, in samenwerking met de ondersteunende diensten, een beheer van mensen, middelen en budget waarborgen dat voldoet aan de noden van de organisatie
 • De medewerkers leiden, motiveren, evalueren en ontwikkelen met het oog op de realisatie van de vastgelegde doelstellingen
 • Een beleid voor interne controle en continue verbetering uitwerken en invoeren

Tijdelijke resultaatgebieden: 

 • Een managementplan en een operationeel plan opstellen binnen zes maanden vanaf de aanstelling.

Werkgever

Het FAGG heeft als opdracht, vanaf hun ontwikkeling tot hun gebruik, de kwaliteit, de veiligheid,  de doeltreffendheid te verzekeren van geneesmiddelen en gezondheidsproducten, evenals het nemen van de nodige initiatieven met het oog op de beschikbaarheid; meer bepaald geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik, met inbegrip van homeopathische en kruidengeneesmiddelen, medische hulpmiddelen, magistrale en officinale bereidingen, grondstoffen bestemd voor de bereiding en de productie van geneesmiddelen en gezondheidsproducten, bloed, weefsels en cellen.

 

Omvang:

Budget :

 • 97.000.000€
 • Werkingsbudget waarvoor de functiehouder verantwoordelijk is : 78.000.000€.
 • Het FAGG wordt voor ongeveer 20% gefinancierd via de dotatie.  De betalende stakeholders zorgen voor het gros van de inkomsten (80%) via talrijke retributies en contributies.  Het FAGG kan een boekhoudjaar niet afsluiten met een batig saldo.  Een eventueel overschot keert terug naar de schatkist en de betalende stakeholders.

 

Personeel :

 • Aantal medewerkers totale organisatie : 536 (waarvan 4 mandaathouders, 100 contractuele medewerkers, en 30 Sciensano)
 • Aantal medewerkers die aan de functiehouder rechtstreeks rapporteren : 11, waarvan 3 mandaathouders.
 • Aantal medewerkers die behoren tot zijn rechtstreekse algemene directie: algemeen ondersteunende diensten en staf algemene directie : 95.
 • Het FAGG telt 329 personeelsleden van niveau A (waarvan 11 contractuele medewerkers) met een groot aantal wetenschappelijke diploma’s.

 

Andere:

 • Inspectiepunten:
  • Aantal voor het publiek opengestelde apotheken: ongeveer 5.000
  • Dierenartsendepots: 5.000

  • Fabrikanten: 165

  • Groothandelaars: ongeveer 350

  • Groothandelaar-verdelers: 20.

  • Vergunninghouders geneesmiddelen: 700-tal.

  • Vergunning (verschillende aard) verdovende middelen: ongeveer 400

  • Sponsors klinische studies: meer dan 100

  • Biobanken: 282

  • Weefselinstellingen: 95

  • Ziekenhuisapotheken: 160-tal

 • Aantal verpakkingen geneesmiddelen gecommercialiseerd op Belgische markt: ongeveer 10.000
 • Aantal medische hulpmiddelen op Belgische markt: ongeveer 2 miljoen

Competenties

Generieke competenties die geëvalueerd worden tijdens het computergestuurde assessment

Het computergestuurde assessment georganiseerd voor de wegingsklassen 6 en 7 evalueert de volgende competenties:

 • Beïnvloeden

 • Netwerken

 • Organisatiebetrokkenheid tonen

 • Zichzelf ontwikkelen

 • Vernieuwen

 • Besturen van organisatie

 • Objectieven behalen

 

Specifieke competenties die geëvalueerd worden tijdens de mondelinge test

 • Inzicht in het besluitvormingsproces bij overheidsdiensten.
 • Inzicht in de grote lijnen van de werking van de federale overheid op het vlak van begroting, personeelsbeheer, interne controlemechanismen.
 • Kennis van moderne management- en projectmanagementtechnieken.
 • Kennis van de relevante actoren op het vlak van geneesmiddelen en gezondheidsproducten en constructieve relaties met hen kunnen aanknopen.
 • In staat zijn om een strategische visie te ontwikkelen betreffende de grote uitdagingen voor het beleid rond geneesmiddelen en gezondheidsproducten.
 • Kennis van de principes van crisisbeheer en deze efficiënt kunnen toepassen.

Generieke competenties inzake management en leidinggeven die geëvalueerd worden tijdens de mondelinge test

Manier van denken

 • Analytisch vermogen
 • Flexibel en vernieuwend denken
 • Visie en integrerend vermogen.

 

Manier van omgaan binnen de HR-omgeving

 • Coachen, motiveren en ontwikkelen van personeel
 • Aansturen van groepen.

 

Interactie met de omgeving

 • Samenwerken en uitbouwen van netwerken
 • Gerichtheid op de burger, de interne klant en de maatschappij.

 

Doelstellingen

 • Verantwoordelijkheidszin
 • Realiseren van doelstellingen
 • Overtuigen en onderhandelen.

 

Varia

 • Mondeling en schriftelijk communiceren
 • Loyaliteit en integriteit.

Deelnemingsvoorwaarden

De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedure van het DG R&O (Rekrutering en Ontwikkeling) van de FOD Beleid en Ondersteuning.

Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je:

 • ·       
  houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van het universitair onderwijs of van het hoger onderwijs van academisch niveau of houder zijn van een functie van niveau A bij het federaal administratief openbaar ambt (diploma en/of benoemingsbesluit op te laden in je online account).

 • en over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of over minstens 10 jaar nuttige professionele ervaring beschikken (aan te tonen in de specifieke rubrieken in je online account).
  • Onder managementervaring wordt verstaan ervaring inzake beheer in een overheidsdienst of een organisatie uit de privésector.
   • Worden in aanmerking genomen voor de berekening van de 6 jaar managementervaring:
    • De jaren gepresteerd als houder van minstens een graad van rang 13 en/of klasse A3 van het federaal administratief openbaar ambt
    • De jaren gepresteerd in een gelijkwaardige graad van rang 13 en/of klasse A3 binnen de diensten van de regeringen van de Gewesten en de Gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschapscommissie of de Franse Gemeenschapscommissie of de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen.
  • Onder nuttige professionele ervaring wordt verstaan een ervaring op nationaal en/of internationaal niveau m.b.t één of meerdere van de volgende domeinen: de kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van geneesmiddelen vanaf hun ontwikkeling tot hun gebruik (d.w.z. R&D, productie en distributie, commercialisering, informatie en communicatie, wetgeving, crisisbeheer en vigilantie). Meer bepaald:
   • geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik, met inbegrip van homeopathische en kruidengeneesmiddelen;
   • magistrale en officinale bereidingen;
   • grondstoffen bestemd voor de bereiding en de productie van geneesmiddelen;
   • bloed, cellen en weefsels gemanipuleerd voor therapeutisch gebruik, medische hulpmiddelen.

GELIJKSCHAKELING EN TAAL DIPLOMA

Als een diploma vereist is:

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je je diploma hebt behaald in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, lees dan de informatie over de bijkomende deelnemingsvoorwaarden op deze pagina.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen? Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij Top Team (topteam@bosa.fgov.be).

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden

Brutosalaris op jaarbasis, geïndexeerd: €204.314,62 (salarisband 6).

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2, managementfunctie-3) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn 
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Procedure

Tips bij het inschrijven voor testen

 • ·       
  Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat. Bij de inschrijving selecteer je een testdatum naar keuze wanneer er verschillende testdata zijn.

 • ·       
  Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in de rubriek ‘screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.

 • Opgelet: de uitnodigingen voor de proeven ontvang je uitsluitend per e-mail en/of in je online account.
 • ·       
  Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum vindt. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.

 • ·       
  Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test? Neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure vermeld in de rubriek 'Contact'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.

 • ·       
  We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 • ·       
  Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

We willen je ook wijzen op de gevolgen van laattijdige annulaties voor het goede verloop van onze selecties, zeker wat de mondelinge testen betreft. We zijn er ons van bewust dat onvoorziene omstandigheden een gegronde reden kunnen zijn om niet mee te doen aan een geplande test. We vragen je evenwel om je indien mogelijk vooraf uit te schrijven - zo kunnen we nog wijzigingen doorvoeren aan de organisatie van de selectie. De selectiecommissie bestaat uit 8 à 10 experten die zich vrijgemaakt hebben om de kandidaten te ontmoeten.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen en arbeidspostaanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Selectietesten

Voorselectie

Het DG R&O gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel:

 • op basis van het in jouw online account opgeladen
  • diploma: online account (= Aanmelden) > CV > Diploma’s en certificaten en / of
  • benoemingsbesluit: online account (= Aanmelden) > CV > Werkervaring
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze topmanagementfunctie (vereiste ervaring), in jouw online account.
  • Online account (= Aanmelden) > Screeningsprocedures > specifieke rubrieken

Opgepast: er wordt enkel rekening gehouden met de informatie zoals die verschijnt in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum, vermeld in de vacature.

 

Computergestuurd assessment: ongeveer 4 uur

De kandidaten die toelaatbaar zijn verklaard, leggen een computergestuurde assessmentproef af die de generieke managementcompetenties meet en aangepast is aan het niveau (bestaande uit) van de wegingsklassen 6 en 7. Ter informatie, het Koninklijk Besluit definieert drie niveaus:

 • 1° het niveau bestaande uit de wegingsklassen 6 en 7
 • 2° het niveau bestaande uit de wegingsklassen 4 en 5
 • 3° het niveau bestaande uit de wegingsklassen 1, 2 en 3.

Het computergestuurde assessment bestaat uit twee onderdelen, namelijk een postbakoefening en een situationele beoordelingstest.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

 

Ben je geslaagd voor deze assessmentproef?

 • Dan kan je deelnemen aan de mondelinge proef.

 • Je krijgt een vrijstelling voor 2 jaar, te rekenen vanaf de dag van slagen voor deze proef. Deze vrijstelling is geldig voor alle andere managementfuncties van hetzelfde niveau of van een lager niveau.

 

Ben je niet geslaagd voor het computergestuurde assessment?

 • Dan kan je niet deelnemen aan de mondelinge proef.

 • Je krijgt een competentie-ontwikkelingsperiode van 6 maanden te rekenen vanaf de dag dat je je proef hebt afgelegd. Gedurende deze periode kan je niet deelnemen aan een computergestuurd assessment van hetzelfde niveau of van een hoger niveau.

 

Ben je houder van een management- of staffunctie van hetzelfde niveau of een hoger niveau dan de functie waarvoor je solliciteert?

 • Dan ben je vrijgesteld voor het computergestuurde assessment.

 

Feedback

Je feedbackaanvraag moet schriftelijk worden ingediend, binnen 2 maanden vanaf de datum van de verzending van de eindresultaten (wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur). Je kan je resultaten van de computergestuurde proef inkijken.

 

Mondelinge test + voorbereidingstijd: ongeveer 3 uur

Deze test evalueert, uitgaande van een praktijkgeval dat betrekking heeft op de betrokken managementfunctie, zowel de specifieke competenties als de managementvaardigheden vereist voor de uitoefening van deze functie. Je krijgt tijd om je voor te bereiden.

Je competenties worden door een selectiecommissie van 8 tot 10 experten geëvalueerd.

 

Syndicale vertegenwoordiging

Elk onderdeel van een selectie georganiseerd door het DG R&O, kan worden bijgewoond door een syndicaal afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Eindresultaat

Na de mondelinge test, de vergelijking van de diploma’s en de verdiensten van de kandidaten, worden de kandidaten ingedeeld:

 • hetzij in de groep 'geschikt'

 • hetzij in de groep 'niet geschikt'

Deze indeling wordt gemotiveerd. In de groep ‘geschikt’ worden de kandidaten gerangschikt. Het DG R&O deelt het resultaat van de procedure mee volgens het Koninklijk Besluit van 16 november 2006 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in sommige instellingen van openbaar nut.

De bevoegde instantie organiseert een aanvullend onderhoud met de kandidaten uit de groep 'geschikt'. De rekrutering gebeurt met strikte inachtneming van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 30/03/2023, de uiterste inschrijvingsdatum. Wacht niet tot het laatste moment om je in te schrijven.

 

Alle selectieprocedures staan los van elkaar.  Je moet absoluut onderstaande inschrijvingsprocedure volgen, anders zal je kandidatuur niet in aanmerking worden genomen. Lees ook alle mails die je ontvangt en de informatie die voor deze screeningsprocedure verschijnt in je online account (tabblad “Mijn berichten en taken”).

1. Als je nog geen online account hebt, maak er dan een aan.

2. Laad het vereiste diploma op (zie rubriek “Deelnemingsvoorwaarden” van het selectiereglement)*

 • Online account (= Aanmelden) > CV > Diploma’s en certificaten
 • Vergeet niet het document toe te voegen.

3. Laad je benoemingsbesluit op (zie rubriek “Deelnemingsvoorwaarden” van de vacature)*

 • Online account (= Aanmelden) > CV > Werkervaring
 • Om je benoemingsbesluit te kunnen opladen, moet je bij “Werkervaring / Mijn huidige werksituatie” aanduiden dat je statutair ambtenaar bij de federale overheid bent.
 • Duid ook bij “Werkervaring” aan dat je momenteel bij de federale overheid werkt.

4. Klik op de knop 'Solliciteren' van de vacature.

5. Klik dan op de knop “Mijn kandidatuur valideren”

6. Vul de specifieke rubrieken, eigen aan deze topmanagementfunctie, in.  

Opgelet! De specifieke rubrieken, eigen aan deze topmanagementfunctie, zijn niet hetzelfde als je online CV in het tabblad  “Werkervaring”. De informatie die je invult in je online CV wordt niet in aanmerking genomen om je ervaring voor deze topmanagementfunctie te analyseren.

Waar vind je de specifieke rubrieken?

 • Online account (= Aanmelden) > Screeningsprocedures > Ik neem deel aan deze screeningsprocedures
 • De specifieke rubrieken staan in de kolom “Acties” naast de screeningsprocedure waarvoor je ingeschreven bent.

Aandachtspunten:

 • Vul de specifiek voor deze topmanagementfunctie voorziene rubrieken in en dit uitsluitend in de taal van de selectieprocedure (in dit geval in het Nederlands).
 • Je kan managementervaring en / of nuttige professionele ervaring invullen. Vergeet zeker niet de begin – en einddatum van elke ervaring in te vullen.
 • Als de ervaring je huidige functie is, vul dan de datum van je kandidatuur in als einddatum.
 • Opgelet: vergeet niet om regelmatig op te slaan.

 

Tot aan de uiterste inschrijvingsdatum kan je de informatie in je online account (Aanmelden > CV) en in de specifieke rubrieken (Aanmelden > Screeningsprocedures) aanpassen. Vergeet niet om elke aanpassing in je online account op te slaan.

 

Het DG R&O gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel:

 • op basis van het in jouw online account opgeladen
  • diploma: online account (= Aanmelden) > CV > Diploma’s en certificaten en / of
  • benoemingsbesluit: online account (= Aanmelden) > CV  > Werkervaring
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze topmanagementfunctie (vereiste ervaring), in jouw online account.
  • Online account (= Aanmelden) > Screeningsprocedures > specifieke rubrieken

Opgepast: er wordt enkel rekening gehouden met de informatie zoals die verschijnt in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum, vermeld in de vacature.

Je kan niet solliciteren via e-mail of een ander communicatiemiddel.

 

* Diploma en/of benoemingsbesluit opladen

Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contact’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact

Meer info over de jobinhoud?
Xavier De Cuyper 
Contactpersoon FAGG
Tel.: 02 528 44 00
E-mail: Xavier.decuyper@fagg-afmps.be

Meer info over de selectieprocedure?
Topteam
Contactpersoon Werkenvoor.be
E-mail: topteam@bosa.fgov.be 

Adres en algemene contactgegevens
FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe ons bereiken?
Wegbeschrijving

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Nele Steens
  Ik ben erg trots op onze bijdrage tijdens de coronacrisis.
  Nele Steens
  Klinisch evaluator
  -
  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
  More about Nele Steens
 • Portret Anne Mathy
  Er is geen onderlinge rivaliteit, iedereen staat altijd klaar om een andere collega een handje te helpen.
  Anne Mathy
  Wetenschappelijk dossierbeheerder
  -
  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
  More about Anne Mathy
 • Portret Joëlle Warlin
  Ik heb in mijn job veel contact met andere wetenschappers.
  Joëlle Warlin
  Wetenschappelijk evaluator
  -
  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
  More about Joëlle Warlin
 • Icoon medewerker zonder foto
  Voor onze taken wordt er rekening gehouden met de workload van iedereen.
  Nele Meganck
  Wetenschappelijk dossierbeheerder
  -
  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
  More about Nele Meganck