Directeur-generaal Budget & Beheerscontrole (m/v/x)

FOD Justitie

Selectiecode

ANG23705

Taal

Nederlands

Diploma

Ander

Contracttype

Mandaat

Functieniveau

TOP

Type aanwerving

Managementselectie

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Opgelet

Dit is een topmanagementfunctie die voor elk gender open staat.

Lees aandachtig alle informatie onder het tabblad 'Volledige beschrijving' voor de verschillende stappen van de selectie en om een volledig beeld te krijgen van de vacature.

Volg nauwgezet de instructies om een geldige kandidatuur in te dienen. Je vindt de juiste stappen in de volledige beschrijving onder het tabblad 'Solliciteren'.

Doel van de job

Het uitstippelen van een beleid inzake Budget en Beheerscontrole voor de Federale Overheidsdienst (FOD) teneinde de strategische en operationele doelstellingen te realiseren, waarbij een goede afstemming van de beleids-, bestuurs- en begrotingscyclus wordt bewaakt. Dit gebeurt binnen het globale beleid van de Federale Overheid zoals gedefinieerd door en in samenspraak met de FOD Beleid en Ondersteuning, in opdracht van het Directiecomité en in nauwe samenwerking met het lijnmanagement.

Het bewerkstelligen en bewaken van de conformiteit van het Departement Justitie aan de verplichtingen overeenkomstig de vigerende regelgeving, in het bijzonder deze inzake de begroting en de comptabiliteit van de federale staat.

Het permanent optimaliseren van het intern controlesysteem ten aanzien van het budgettair en boekhoudkundig beheer en van de hiermee gepaard gaande aspecten van beheerscontrole.

Opvolgen en coördineren van de dagelijkse werking van de DG B&B met het oog op de correcte uitvoering van zijn kernopdrachten.

Context van de functie

Interne relaties binnen de organisatie: 

 • Rapporteert aan de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Justitie over de uitvoering van de bestuursovereenkomst, de bestuursplannen, de beslissingen van het Directiecomité en van het gemeenschappelijk beheerscomité alsook over alle andere relevante informatie met een impact op de tenuitvoerlegging van de strategie van de FOD Justitie. Bovendien pleegt hij het nodige overleg, onder meer over belangrijke individuele dossiers en (financiële) knelpunten.

 • Is lid van het Directiecomité en het Gemeenschappelijk Beheerscomité en draagt aldus bij tot de ontwikkeling en de implementatie van strategische en operationele doelstellingen.

 • Verzekert de nauwe samenwerking en de coördinatie tussen de DG B&B en alle lijn -en stafdiensten binnen het Departement (Stafdienst P&O, Stafdienst ICT, de Facilitaire Diensten en de Aankoopdiensten) om tot een optimaal beleid te komen inzake begroting, boekhouding en beheerscontrole.

 • Verzekert de nauwe samenwerking en de coördinatie tussen de DG B&B en het Hof van Cassatie, het College van de Hoven en de Rechtbanken, het College van het Openbaar Ministerie en hun respectievelijke steundiensten.

 • Geeft leiding aan de personeelsleden van de Stafdienst.

Interne relaties binnen de federale overheid: 

 • Onderhandelt met de Inspectie van Financiën (IF) en de FOD Beleid en Ondersteuning in het kader van de begrotingscyclus.

 • Doet beroep op de bijstand van en werkt samen met de FOD Beleid en Ondersteuning in tal van domeinen, waaronder de federale overheidsboekhouding en de federale uitgavenbegroting.

 • Waarborgt begeleiding en advies aan de diensten met afgescheiden boekhouding die met de Federale Overheidsdienst Justitie verbonden zijn en bepaalt met de leidinggevende de aard en de kwaliteit van de dienstverlening.

 • Onderhoudt nauwe contacten met de IF.

 • Onderhoudt betrekkingen met het Rekenhof evenals eventuele revisoren of entiteiten belast met externe audit.

 • Onderhoudt nauwe betrekkingen met de Federale Interne Audit.

 • Onderhoudt relaties met commissies en andere entiteiten (bv. de Veiligheid van de Staat, het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding).

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden: 

 • ·       
  Draagt bij aan de voorbereiding en de realisatie van de bestuursovereenkomst en de bestuursplannen in uitvoering van het beleid en van de strategische prioriteiten van de minister van Justitie.

 • Draagt bij aan de opportuniteitsanalyse van de projecten binnen het Departement op het niveau van hun financiële analyse. 

 • ·       
  Staat in voor het beheer en de uitvoering van de eigen projecten, overeenkomstig de algemeen voor de FOD geldende methode van  project management.

 • Draagt substantieel bij aan de voorbereiding en de uitvoering van het algemene beleid inzake begroting, boekhouding en beheerscontrole.

 • ·       
  Is verantwoordelijk voor de gepaste organisatie van de bestuurlijke, financiële en boekhoudkundige processen en procedures binnen de Federale Overheidsdienst Justitie, met inbegrip de rapportage dienaangaande en de aanduiding van de eventuele disfuncties of ongewenste budgettaire evoluties.

  • Boekhouding

 • Is verantwoordelijk voor de (verdere invoering van een) drievoudige boekhouding voor de uitgaven en de ontvangsten, de bezittingen en de schulden, met name de begrotingsboekhouding, de algemene boekhouding en de analytische boekhouding.

  • Begrotingsbeheer

 • Verzekert een werkende rol in de interne begrotingscyclus, op het operationele niveau maar tevens op het niveau van de methode, waarbij gewaarborgd wordt dat de termijnen en formats door de organisatie worden geëerbiedigd.

 • Verzekert dat de organisatie de nodige gegevens verzamelt/erover beschikt voor het opstellen van een samenhangende begroting Verzekert een interne consultancydienst voor de verschillende managementniveaus met het oog op de ontwikkeling van de kwaliteit van de begrotingsvooruitzichten en van de monitoring van de uitvoering van de begroting.

 • Verzekert de automatisering van de begrotingsprocedures en van de reporting die hiermee verband houdt.

  • Beheerscontrole

 • Past systematisch een doeltreffend, doorzichtig en geautomatiseerd systeem toe van beheerscontrole en reporting.

 • Verzekert dat de beheerscontrole gericht is op de optimalisering van de uitgaven in functie van de doelstellingen van de Federale Overheidsdienst en van een voldoende kosten/baten/return op investering analyse.

 • Verschaft de tools en de gegevens aan de stafdienst Personeel en Organisatie de voor de analyse van de personeelsenveloppe.

 • Draagt bij binnen het financieel/budgettaire domein tot de verwezenlijking van een systeem van interne controle en in de inwerkingstelling van een beheerscultuur die gebaseerd is op het evalueren van risico’s.

 • Staat in voor de aansturing, de motivering en de evaluatie van de medewerkers en verzekert hun mogelijkheden van ontwikkeling met het oog op de verwezenlijking van de strategische en operationele doelstellingen

Tijdelijke resultaatgebieden: 

 • Stuurt, in nauwe samenwerking met alle betrokken actoren, de verdere implementatie aan van FedCom, het boekhoud/financieel Enterprise resource planningssysteem van de federale administratie, in het DG EPI, de Rechterlijke Orde en het Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie.

 • Staat in voor de verhoging van de kwaliteit van de boekhouding met het oog op de certificering van de jaarrekening door het Rekenhof.

 • Stuurt, in samenwerking met alle betrokken actoren, de verdere ontwikkeling aan van Business Intelligence en rapportering in het kader van de financiële en boekhoudkundige processen.

 • Staat in voor de verdere reorganisatie van de DG B&B  in functie van de evolutie van de andere tijdelijke resultaatsgebieden.

 • Levert een substantiële bijdrage aan de ontwikkeling van een financieel beheersmodel in het kader van de verdere verzelfstandiging van de Rechterlijke Orde.

Werkgever

De FOD Justitie, die zich op het kruispunt van de drie grondwettelijke machten bevindt, heeft als belangrijkste opdrachten:

 • de voorbereiding en tenuitvoerlegging van de nationale en supranationale wetgeving alsook de ondersteuning van de minister van Justitie binnen zijn competentiedomeinen; 
 • de effectieve uitvoering van de rechterlijke en administratieve beslissingen, waarbij de rechtszekerheid en gelijkheid van behandeling van alle betrokken partijen worden gewaarborgd;
 • de omkadering en operationele ondersteuning van de rechterlijke macht.

De interne organisatie van de FOD Justitie is momenteel in volle transformatie omwille van verschillende redenen.

Vanaf 2018 wordt binnen de FOD Justitie, de Enterprise Resource Planning toepassing  van de Federale overheid, FEDCOM genaamd, verder uitgerold. Het is een grootschalig veranderproject met een aanzienlijke impact op de budgettaire en boekhoudkundige processen. Dit project impliceert een verregaande reorganisatie, zowel binnen de FOD Justitie als binnen de Rechterlijke Organisatie.

De wet van 18 februari 2014 betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de rechterlijke organisatie voorziet in een duaal beheersmodel voor de Rechterlijke Organisatie. Deze wet stelt nieuwe beheersorganen in waaronder de Colleges, respectievelijk van de hoven en de rechtbanken en het openbaar ministerie (inclusief hun steundiensten), het directiecomité van het Hof van Cassatie en tientallen directiecomités van de lokale jurisdicties. Aan deze beheersorganen worden tal van beheersbevoegdheden toegekend die momenteel nog grotendeels worden uitgevoerd door de FOD Justitie en door het Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie (DGRO) in het bijzonder. De effectieve overdracht van bevoegdheden zal van start gaan op het ogenblik dat de uitvoeringsbesluiten van kracht zullen zijn.

In 2016 bevestigde de Ministerraad een gefaseerde verplichte centralisatie van de loon- en personeelsadministratie van alle federale diensten binnen het secretariaat PersoPoint. Voor wat betreft de Centrale Administratie is deze transfer reeds gefinaliseerd. Voor wat betreft de Penitentiaire Instellingen en de Rechterlijke Organisatie wordt deze op middellange termijn voorzien.

 

Omvang:

FOD Justitie

Aantal medewerkers van de FOD Justitie:

 • Centrale administratie: 1 213

 • Penitentiaire inrichtingen: 10 014
 • Rechterlijke Orde: 12 457

 

Budget 2023:

 • personeelskredieten: 1 670 537 000 €

 • werkingskredieten: 480 146 000 €
 • investeringskredieten: 91 870 000 €
 • beheer subsidies: 291 015 000 €

 

Directie-generaal B&B

Aantal medewerkers (effectieven) binnen de DG B&B:

35,2 voltijds equivalenten (VTE’s), waarvan 10 personeelsleden tot niveau A behoren en 12,7 tot niveau B

Aantal medewerkers die rechtstreeks aan de functiehouder rapporteren: 3 niveau A

Deelnemingsvoorwaarden

De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedure van het DG R&O (Rekrutering en Ontwikkeling) van de FOD Beleid en Ondersteuning.

Je vindt de deelnemingsvoorwaarden in het tabblad 'Volledige beschrijving' van deze vacature.

Our offer

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden

Brutosalaris op jaarbasis, geïndexeerd: €146.364,30 (salarisband 4).

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2, managementfunctie-3) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Opgelet

Dit is een topmanagementfunctie die voor elk gender open staat.

Lees aandachtig alle informatie onder het tabblad 'Volledige beschrijving' voor de verschillende stappen van de selectie en om een volledig beeld te krijgen van de vacature.

Volg nauwgezet de instructies om een geldige kandidatuur in te dienen. Je vindt de juiste stappen in de volledige beschrijving onder het tabblad 'Solliciteren'.

Doel van de job

Het uitstippelen van een beleid inzake Budget en Beheerscontrole voor de Federale Overheidsdienst (FOD) teneinde de strategische en operationele doelstellingen te realiseren, waarbij een goede afstemming van de beleids-, bestuurs- en begrotingscyclus wordt bewaakt. Dit gebeurt binnen het globale beleid van de Federale Overheid zoals gedefinieerd door en in samenspraak met de FOD Beleid en Ondersteuning, in opdracht van het Directiecomité en in nauwe samenwerking met het lijnmanagement.

Het bewerkstelligen en bewaken van de conformiteit van het Departement Justitie aan de verplichtingen overeenkomstig de vigerende regelgeving, in het bijzonder deze inzake de begroting en de comptabiliteit van de federale staat.

Het permanent optimaliseren van het intern controlesysteem ten aanzien van het budgettair en boekhoudkundig beheer en van de hiermee gepaard gaande aspecten van beheerscontrole.

Opvolgen en coördineren van de dagelijkse werking van de DG B&B met het oog op de correcte uitvoering van zijn kernopdrachten.

Context van de functie

Interne relaties binnen de organisatie: 

 • Rapporteert aan de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Justitie over de uitvoering van de bestuursovereenkomst, de bestuursplannen, de beslissingen van het Directiecomité en van het gemeenschappelijk beheerscomité alsook over alle andere relevante informatie met een impact op de tenuitvoerlegging van de strategie van de FOD Justitie. Bovendien pleegt hij het nodige overleg, onder meer over belangrijke individuele dossiers en (financiële) knelpunten.

 • Is lid van het Directiecomité en het Gemeenschappelijk Beheerscomité en draagt aldus bij tot de ontwikkeling en de implementatie van strategische en operationele doelstellingen.

 • Verzekert de nauwe samenwerking en de coördinatie tussen de DG B&B en alle lijn -en stafdiensten binnen het Departement (Stafdienst P&O, Stafdienst ICT, de Facilitaire Diensten en de Aankoopdiensten) om tot een optimaal beleid te komen inzake begroting, boekhouding en beheerscontrole.

 • Verzekert de nauwe samenwerking en de coördinatie tussen de DG B&B en het Hof van Cassatie, het College van de Hoven en de Rechtbanken, het College van het Openbaar Ministerie en hun respectievelijke steundiensten.

 • Geeft leiding aan de personeelsleden van de Stafdienst.

Interne relaties binnen de federale overheid: 

 • Onderhandelt met de Inspectie van Financiën (IF) en de FOD Beleid en Ondersteuning in het kader van de begrotingscyclus.

 • Doet beroep op de bijstand van en werkt samen met de FOD Beleid en Ondersteuning in tal van domeinen, waaronder de federale overheidsboekhouding en de federale uitgavenbegroting.

 • Waarborgt begeleiding en advies aan de diensten met afgescheiden boekhouding die met de Federale Overheidsdienst Justitie verbonden zijn en bepaalt met de leidinggevende de aard en de kwaliteit van de dienstverlening.

 • Onderhoudt nauwe contacten met de IF.

 • Onderhoudt betrekkingen met het Rekenhof evenals eventuele revisoren of entiteiten belast met externe audit.

 • Onderhoudt nauwe betrekkingen met de Federale Interne Audit.

 • Onderhoudt relaties met commissies en andere entiteiten (bv. de Veiligheid van de Staat, het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding).

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden: 

 • ·       
  Draagt bij aan de voorbereiding en de realisatie van de bestuursovereenkomst en de bestuursplannen in uitvoering van het beleid en van de strategische prioriteiten van de minister van Justitie.

 • Draagt bij aan de opportuniteitsanalyse van de projecten binnen het Departement op het niveau van hun financiële analyse. 

 • ·       
  Staat in voor het beheer en de uitvoering van de eigen projecten, overeenkomstig de algemeen voor de FOD geldende methode van  project management.

 • Draagt substantieel bij aan de voorbereiding en de uitvoering van het algemene beleid inzake begroting, boekhouding en beheerscontrole.

 • ·       
  Is verantwoordelijk voor de gepaste organisatie van de bestuurlijke, financiële en boekhoudkundige processen en procedures binnen de Federale Overheidsdienst Justitie, met inbegrip de rapportage dienaangaande en de aanduiding van de eventuele disfuncties of ongewenste budgettaire evoluties.

  • Boekhouding

 • Is verantwoordelijk voor de (verdere invoering van een) drievoudige boekhouding voor de uitgaven en de ontvangsten, de bezittingen en de schulden, met name de begrotingsboekhouding, de algemene boekhouding en de analytische boekhouding.

  • Begrotingsbeheer

 • Verzekert een werkende rol in de interne begrotingscyclus, op het operationele niveau maar tevens op het niveau van de methode, waarbij gewaarborgd wordt dat de termijnen en formats door de organisatie worden geëerbiedigd.

 • Verzekert dat de organisatie de nodige gegevens verzamelt/erover beschikt voor het opstellen van een samenhangende begroting Verzekert een interne consultancydienst voor de verschillende managementniveaus met het oog op de ontwikkeling van de kwaliteit van de begrotingsvooruitzichten en van de monitoring van de uitvoering van de begroting.

 • Verzekert de automatisering van de begrotingsprocedures en van de reporting die hiermee verband houdt.

  • Beheerscontrole

 • Past systematisch een doeltreffend, doorzichtig en geautomatiseerd systeem toe van beheerscontrole en reporting.

 • Verzekert dat de beheerscontrole gericht is op de optimalisering van de uitgaven in functie van de doelstellingen van de Federale Overheidsdienst en van een voldoende kosten/baten/return op investering analyse.

 • Verschaft de tools en de gegevens aan de stafdienst Personeel en Organisatie de voor de analyse van de personeelsenveloppe.

 • Draagt bij binnen het financieel/budgettaire domein tot de verwezenlijking van een systeem van interne controle en in de inwerkingstelling van een beheerscultuur die gebaseerd is op het evalueren van risico’s.

 • Staat in voor de aansturing, de motivering en de evaluatie van de medewerkers en verzekert hun mogelijkheden van ontwikkeling met het oog op de verwezenlijking van de strategische en operationele doelstellingen

Tijdelijke resultaatgebieden: 

 • Stuurt, in nauwe samenwerking met alle betrokken actoren, de verdere implementatie aan van FedCom, het boekhoud/financieel Enterprise resource planningssysteem van de federale administratie, in het DG EPI, de Rechterlijke Orde en het Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie.

 • Staat in voor de verhoging van de kwaliteit van de boekhouding met het oog op de certificering van de jaarrekening door het Rekenhof.

 • Stuurt, in samenwerking met alle betrokken actoren, de verdere ontwikkeling aan van Business Intelligence en rapportering in het kader van de financiële en boekhoudkundige processen.

 • Staat in voor de verdere reorganisatie van de DG B&B  in functie van de evolutie van de andere tijdelijke resultaatsgebieden.

 • Levert een substantiële bijdrage aan de ontwikkeling van een financieel beheersmodel in het kader van de verdere verzelfstandiging van de Rechterlijke Orde.

Werkgever

De FOD Justitie, die zich op het kruispunt van de drie grondwettelijke machten bevindt, heeft als belangrijkste opdrachten:

 • de voorbereiding en tenuitvoerlegging van de nationale en supranationale wetgeving alsook de ondersteuning van de minister van Justitie binnen zijn competentiedomeinen; 
 • de effectieve uitvoering van de rechterlijke en administratieve beslissingen, waarbij de rechtszekerheid en gelijkheid van behandeling van alle betrokken partijen worden gewaarborgd;
 • de omkadering en operationele ondersteuning van de rechterlijke macht.

De interne organisatie van de FOD Justitie is momenteel in volle transformatie omwille van verschillende redenen.

Vanaf 2018 wordt binnen de FOD Justitie, de Enterprise Resource Planning toepassing  van de Federale overheid, FEDCOM genaamd, verder uitgerold. Het is een grootschalig veranderproject met een aanzienlijke impact op de budgettaire en boekhoudkundige processen. Dit project impliceert een verregaande reorganisatie, zowel binnen de FOD Justitie als binnen de Rechterlijke Organisatie.

De wet van 18 februari 2014 betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de rechterlijke organisatie voorziet in een duaal beheersmodel voor de Rechterlijke Organisatie. Deze wet stelt nieuwe beheersorganen in waaronder de Colleges, respectievelijk van de hoven en de rechtbanken en het openbaar ministerie (inclusief hun steundiensten), het directiecomité van het Hof van Cassatie en tientallen directiecomités van de lokale jurisdicties. Aan deze beheersorganen worden tal van beheersbevoegdheden toegekend die momenteel nog grotendeels worden uitgevoerd door de FOD Justitie en door het Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie (DGRO) in het bijzonder. De effectieve overdracht van bevoegdheden zal van start gaan op het ogenblik dat de uitvoeringsbesluiten van kracht zullen zijn.

In 2016 bevestigde de Ministerraad een gefaseerde verplichte centralisatie van de loon- en personeelsadministratie van alle federale diensten binnen het secretariaat PersoPoint. Voor wat betreft de Centrale Administratie is deze transfer reeds gefinaliseerd. Voor wat betreft de Penitentiaire Instellingen en de Rechterlijke Organisatie wordt deze op middellange termijn voorzien.

 

Omvang:

FOD Justitie

Aantal medewerkers van de FOD Justitie:

 • Centrale administratie: 1 213

 • Penitentiaire inrichtingen: 10 014
 • Rechterlijke Orde: 12 457

 

Budget 2023:

 • personeelskredieten: 1 670 537 000 €

 • werkingskredieten: 480 146 000 €
 • investeringskredieten: 91 870 000 €
 • beheer subsidies: 291 015 000 €

 

Directie-generaal B&B

Aantal medewerkers (effectieven) binnen de DG B&B:

35,2 voltijds equivalenten (VTE’s), waarvan 10 personeelsleden tot niveau A behoren en 12,7 tot niveau B

Aantal medewerkers die rechtstreeks aan de functiehouder rapporteren: 3 niveau A

Competenties

Competenties en vaardigheden die geëvalueerd worden tijdens de computergestuurde proef

Eventuele eliminerende proef: redeneervermogen

Indien het aantal kandidaten dat toelaatbaar werd verklaard meer dan twintig kandidaten bedraagt, zou een voorafgaande eliminerende proef kunnen worden georganiseerd. Deze proef bestaat uit redeneertesten (numeriek redeneervermogen en verbaal redeneervermogen).

 

Niet-eliminerende verplichte proef: generieke vaardigheden en competenties voor managementfuncties

Deze geïnformatiseerde testen zijn niet eliminerend, maar wel verplicht. Ze worden georganiseerd

 • o   
  ofwel meteen indien het aantal kandidaten dat toelaatbaar werd verklaard minder is dan 21

 • o   
  ofwel na de eliminerende test die het redeneervermogen meet.

Deze testen bestaan uit:

1. Eén persoonlijkheidsvragenlijst die de persoonlijkheidskenmerken meet die belangrijk zijn voor de functie waarvoor je solliciteert. Deze persoonlijkheidsvragenlijst heeft betrekking op de manier waarop je jezelf ziet.

 

2. Een situationele beoordelingstest (SJT) aangepast aan de te begeven functie.

De SJT georganiseerd voor de wegingsklassen 4 en 5 evalueert de volgende competenties:

 • ·     
  Beïnvloeden

 • ·     
  Netwerken

 • ·     
  Teams aansturen

 • ·     
  Zichzelf ontwikkelen

 

3. Een postbaktest (PCIB) aangepast aan de te begeven functie.

De PCIB georganiseerd voor de wegingsklassen 4 en 5 evalueert de volgende competenties:

 • Vernieuwen
 • Beheren van de dienst
 • Objectieven behalen

 

Competenties en vaardigheden die geëvalueerd worden tijdens de mondelinge proef

Specifieke competenties die worden geëvalueerd:

Beschikken over een zeer goede kennis van de volgende materies :

 • begrotingsbeheer in voege in het Belgisch openbaar ambt (begrotingsboekhouding van de ontvangsten, de politieke en sociale context van het begrotingsbeleid binnen de federale overheid, processen van politieke beslissingsname)
 • economische en analytische boekhouding (en van de reglementering die hiermee is verbonden)
 • beheerscontrole en financiële reporting
 • informatiemanagementsystemen (ERP)

En in de volgende domeinen :

 • het plannen, de coördinatie en het budgettair beheer van projecten
 • de metingmethodes en –werktuigen inzake rentabiliteit en prestaties.

 

Geëvalueerde managementcompetenties:

Manier van denken

 • Analytisch vermogen

 • Flexibel en vernieuwend denken
 • Visie en integrerend vermogen.

 

Manier van omgaan binnen de HR-omgeving

 • Coachen, motiveren en ontwikkelen van personeel
 • Aansturen van groepen.

 

Interactie met de omgeving

 • Samenwerken en uitbouwen van netwerken

 • Gerichtheid op de burger, de interne klant en de maatschappij.

 

Doelstellingen

 • Verantwoordelijkheidszin
 • Realiseren van doelstellingen
 • Overtuigen en onderhandelen.

 

Varia

 • Mondeling en schriftelijk communiceren
 • Loyaliteit en integriteit.

Deelnemingsvoorwaarden

De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedure van het DG R&O (Rekrutering en Ontwikkeling) van de FOD Beleid en Ondersteuning.

Je vindt de deelnemingsvoorwaarden in het tabblad 'Volledige beschrijving' van deze vacature.

Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je:

 • houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van het universitair onderwijs of van het hoger onderwijs van academisch niveau of houder zijn van een functie van niveau A bij het federaal administratief openbaar ambt (diploma('s) en/of benoemingsbesluit op te laden in je online account).

en

 • minstens zes jaar managementervaring hebben
 • OF minstens zes jaar beroepservaring hebben, waarvan minstens twee jaar managementervaring en minstens twee jaar specifieke ervaring (verplicht aan te tonen in de specifieke rubrieken in je online account).

 

  • Onder managementervaring wordt verstaan ervaring inzake beheer in een overheidsdienst of in een organisatie uit de privésector. De term 'beheer' omvat minstens het beheer van de middelen, de organisatie van de dienst en de externe relaties en gaat ervan uit dat er aan een team van minstens vijf personeelsleden leiding wordt gegeven.
  • De jaren gepresteerd in de klassen A3, A4 en A5 worden gelijkgesteld met de jaren managementervaring.
  • Onder specifieke ervaring wordt verstaan: een ervaring in financieel beheer en/of begrotingsbeheer in een leidinggevende functie (bijvoorbeeld: financiële directeur…).
  • Om het aantal vereiste jaren beroepservaring te tellen, kan een jaar dat al als managementervaring wordt aangerekend niet worden meegeteld als een jaar specifieke ervaring, als het de uitoefening van dezelfde functie in dezelfde periode betreft.

GELIJKSCHAKELING EN TAAL DIPLOMA

 

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je je diploma hebt behaald in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, lees dan de informatie over de bijkomende deelnemingsvoorwaarden op deze pagina.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen? Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij Top Team (topteam@bosa.fgov.be).

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden

Brutosalaris op jaarbasis, geïndexeerd: €146.364,30 (salarisband 4).

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2, managementfunctie-3) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Taalvereisten

 

Om deze managementfunctie te kunnen uitoefenen, moet je, ten laatste zes maanden na je aanstelling, op straffe van vroegtijdige beëindiging van je mandaat, het bewijs leveren van het slagen voor de test artikel 10 bis tot vaststelling van de functionele kennis van de tweede landstaal.

Deze functionele kennis van de andere taal, aangepast aan de evaluatie, beoogt een actieve en een passieve mondelinge kennis evenals een passieve schriftelijke kennis van deze taal (lezen en analyseren van complexe teksten), met als doel de communicatie en de samenwerking tussen het management, de evaluator en zijn medewerkers te verbeteren.

Meer informatie over de samenstelling van deze test, de moeilijkheidsgraad en de slaagdrempel vind je door op bovenstaande links te klikken en via het tabblad onder de rubriek ‘Taaltesten’ op onze website.

 

OPGELET:

Als je niet slaagt voor het artikel 10 bis (evaluatietaak), kan je pas na 1 maand vanaf de bekendmaking van je resultaat de test opnieuw afleggen (ontwikkelingsperiode). Deze periode laat je toe je taalcompetenties verder te ontwikkelen.

Je hebt er dus baat bij om je meteen in te schrijven voor de taaltesten, bijvoorbeeld tegelijk met de selectieprocedure, om je dossier te vervolledigen en om op termijn te kunnen voldoen aan de taalvereisten van de functie.

 

Vrijstellingen:

Als je houder bent van een taalcertificaat artikel 7 niveau 1/A (grondige kennis), artikel 7 niveau 2+/B (grondige kennis) of artikel 12 (voldoende kennis van de tweede taal), ben je vrijgesteld van deze proeven.

Als je twee diploma's van het niveau A (licentie, master, doctoraat) hebt, het ene (verkregen) in het Nederlands en het andere (verkregen) in het Frans, neem dan contact op het team taalcertificering, zodat ze de mogelijkheden tot vrijstelling kunnen onderzoeken. Voeg een kopie van je diploma's en de diplomasupplementen toe bij je aanvraag.

 

Inschrijving:

Schrijf je in via je online account ('aanmelden'): klik op 'Taaltesten', dan op 'Inschrijven voor taaltesten' en selecteer de volgende elementen in de dropdownmenu's:

 • Type taaltest: Bestuurszaken

 • Taal van het diploma (taalrol): de taal waarin je diploma is opgesteld

 • Taal van de test: de taal waarin je getest wil worden

 • Artikel: Artikel 10 bis

Procedure

Tips bij het inschrijven voor testen

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat. Bij de inschrijving selecteer je een testdatum naar keuze wanneer er verschillende testdata zijn.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in de rubriek ‘screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Opgelet: de uitnodigingen voor de proeven ontvang je uitsluitend per e-mail en/of in je online account.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum vindt. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test? Neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure vermeld in de rubriek 'Contact'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

We willen je ook wijzen op de gevolgen van laattijdige annulaties voor het goede verloop van onze selecties, zeker wat de mondelinge testen betreft. We zijn er ons van bewust dat onvoorziene omstandigheden een gegronde reden kunnen zijn om niet mee te doen aan een geplande test. We vragen je evenwel om je indien mogelijk vooraf uit te schrijven - zo kunnen we nog wijzigingen doorvoeren aan de organisatie van de selectie. De selectiecommissie bestaat uit 8 à 10 experten die zich vrijgemaakt hebben om de kandidaten te ontmoeten.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Selectietesten

Voorselectie

Het DG R&O van de FOD BOSA gaat eerst na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel:

 • op basis van het in jouw online account opgeladen
  • diploma: online account (= Aanmelden) > CV > Diploma's en certificaten en/of
  • benoemingsbesluit: online account (= Aanmelden) > CV > Werkervaring.
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken, eigen aan deze topmanagementfunctie (vereiste ervaring), in jouw online account:
  • online account (= Aanmelden) > Screeningsprocedures > Ik neem deel aan deze screeningsprocedures > specifieke rubrieken.
 •  

We houden bij de screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte 'Mijn extra’s' van je online account.

Opgelet: er wordt enkel rekening gehouden met deze informatie, zoals ze verschijnt in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum vermeld in de vacature, voor de evaluatie van je dossier.

 

Eventuele voorafgaande eliminerende proef (ongeveer 1u30)

Als er meer dan 20 kandidaten toelaatbaar zijn verklaard, zou een voorafgaande eliminerende proef kunnen worden georganiseerd.

Deze proef bestaat uit redeneertesten (numeriek redeneervermogen en verbaal redeneervermogen) op pc.

Deze testen kunnen enkel ter plaatse, bij de FOD BOSA, worden afgelegd.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt voor beide testen samen.

 

Ben je geslaagd voor deze proef?

Dan word je uitgenodigd voor de niet-eliminerende geïnformatiseerde testen.

 

Ben je niet geslaagd of was je afwezig voor deze proef?

Dan kan je niet meer deelnemen aan de selectieprocedure.

 

Verplichte niet-eliminerende geïnformatiseerde testen

Deze testen zijn niet-eliminerend en worden ofwel meteen georganiseerd als er minder dan 21 kandidaten zijn die toelaatbaar zijn verklaard, ofwel na de eventuele voorafgaande eliminerende proef.

Opgelet: deze testen zijn verplicht, ook al zijn ze niet-eliminerend. Je moet dus alle niet-eliminerende geïnformatiseerde testen hebben afgelegd, binnen de opgelegde termijn. Als je dat niet doet, zal je niet meer kunnen deelnemen aan de selectieprocedure.

 

De kandidaten leggen geïnformatiseerde testen af die de vaardigheden en de generieke competenties voor de desbetreffende managementfunctie meten.

Deze testen bestaan uit:

 

 • Eén persoonlijkheidsvragenlijst die op afstand wordt afgenomen, met een gemiddelde duurtijd van ongeveer 20 minuten. Je zal een e-mail ontvangen met de link naar de persoonlijkheidsvragenlijsten. Deze mail wordt verzonden door "no-reply@panpowered.be".Opgelet: wacht niet tot het laatste moment om de persoonlijkheidsvragenlijst(en), afgenomen op afstand, in te vullen, zodat, indien nodig, technische ondersteuning kan worden geboden tijdens de werkuren.

EN

 • Een situationele beoordelingstest (SJT) EN een postbakoefening (PCIB) aangepast aan het niveau van de te begeven functie, die ter plaatse, bij de FOD BOSA, worden afgelegd. De duurtijd van deze testen is ongeveer 3u45.

 

De selectiecommissie wordt op de hoogte gebracht van de resultaten van de niet-eliminerende geïnformatiseerde testen en neemt deze in aanmerking, na de mondelinge proef, bij de beoordeling van de competenties van elke kandidaat die toelaatbaar werd verklaard.

 

Heb je deze verplichte niet-eliminerende testen afgelegd?

Dan kan je deelnemen aan de mondelinge proef.

 

Heb je deze verplichte niet-eliminerende testen niet afgelegd?

Dan kan je niet meer deelnemen aan de selectieprocedure.

 

Feedback

Je feedbackaanvraag moet schriftelijk worden ingediend, binnen 2 maanden vanaf de datum van de verzending van de eindresultaten (wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur). Je kan kennis nemen van de resultaten van de computergestuurde proeven.

 

Mondelinge test + voorbereidingstijd: ongeveer 3u30

Deze test heeft als doel, uitgaande van een praktijkgeval dat betrekking heeft op de betrokken managementfunctie, zowel de specifieke competenties als de managementvaardigheden vereist voor de uitoefening van deze functie, te evalueren.

De proef verloopt als volgt:

 • Voorbereiding (analyse) van een praktijkgeval (1 uur of 1.30 uur, afhankelijk van het praktijkgeval)

 • Voorstelling van de analyse van het praktijkgeval (ongeveer 15 minuten)

 • Vragen met betrekking tot het praktijkgeval (ongeveer 15 minuten)

 • STAR-vragen (ongeveer 30 minuten)

 • Motivatie voor de functie en vragen met betrekking tot de technische competenties (ongeveer 40 minuten).

 

Syndicale vertegenwoordiging

Elk onderdeel van een selectie georganiseerd door het DG R&O, kan worden bijgewoond door een syndicaal afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Eindresultaat

Na de mondelinge proef en de vergelijking van de diploma's en de verdiensten van de kandidaten, worden de kandidaten ingedeeld

 • hetzij in groep A 'zeer geschikt'

 • hetzij in groep B 'geschikt'

 • hetzij in groep C 'minder geschikt'

 • hetzij in groep D 'niet geschikt'.

Deze indeling wordt gemotiveerd. In de groep A en groep B worden de kandidaten gerangschikt. Het DG R&O deelt het resultaat van de procedure mee volgens het Koninklijk Besluit van 29/10/2001 gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 20/12/2022 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten.

 

Als er meer dan vijf geslaagde kandidaten in groep A, en, in voorkomend geval, in de groepen A en B samen zijn gerangschikt, wordt er een assessment center georganiseerd voor de kandidaten van deze groepen.

 • Voor de managementfuncties die overeenstemmen met het niveau dat de wegingsklassen 7 en 6 omvat, is het assessment center verplicht.

 • Voor de andere managementfuncties wordt het assessment center georganiseerd na een verzoek van de betrokken minister of staatssecretaris.

Het assessment center wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de aanwervende federale overheidsdienst.

Het externe assessment center staat los van de rangschikking van de kandidaten in de voornoemde groepen. Het is niet eliminerend.

Het resultaat van het assessment center wordt voorafgaand aan het aanvullende gesprek meegedeeld met het oog op de aanstelling van de houder van de managementfunctie door de bevoegde overheid.

 

De bevoegde instantie organiseert een aanvullend gesprek met de kandidaten in groep A 'zeer geschikt'. Bij uitputting van groep A wordt een aanvullend gesprek georganiseerd met de kandidaten in groep B 'geschikt'.

 

De rekrutering gebeurt met strikte inachtneming van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

De kandidaten worden aangesteld binnen een termijn van ten hoogste drie jaar, te rekenen vanaf de datum van het resultaat van de procedure dat door het DG Rekrutering en Ontwikkeling van de FOD Beleid en Ondersteuning wordt meegedeeld.

Indien er geen kandidaat is aangesteld aan het einde van de selectieprocedure wordt er een nieuwe selectieprocedure opgestart.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 30/05/2023 de uiterste inschrijvingsdatum. Wacht niet tot het laatste moment om je kandidatuur in te dienen.

Alle selectieprocedures staan los van elkaar.  Je moet absoluut onderstaande inschrijvingsprocedure volgen, anders zal je kandidatuur niet in aanmerking worden genomen. Lees ook alle mails die je ontvangt en de informatie die voor deze screeningsprocedure verschijnt in je online account (tabblad “Mijn berichten en taken”).

 1. Als je nog geen online account hebt, maak er dan een aan.

 2. Laad het vereiste diploma op (zie rubriek 'Deelnemingsvoorwaarden' van de vacature)*

  • Online account (= Aanmelden) > CV > Diploma’s en certificaten.

  • Vergeet niet het document toe te voegen.

 3. Laad je benoemingsbesluit op (zie rubriek 'Deelnemingsvoorwaarden' van de vacature)*

  • Online account (= Aanmelden) > CV > Werkervaring

  • Om je benoemingsbesluit te kunnen opladen, moet je bij 'Werkervaring / Mijn huidige werksituatie' aanduiden dat je statutair ambtenaar bij de federale overheid bent.

  • Duid ook bij 'Werkervaring' aan dat je momenteel bij de federale overheid werkt.

 4. Klik op de knop 'Solliciteren' van de vacature.

 5. Klik dan op de knop 'Mijn kandidatuur indienen'. Je bent nu voorlopig ingeschreven.

 6. Vul de specifieke rubrieken, eigen aan deze topmanagementfunctie, in.  

  • Opgelet! De specifieke rubrieken, eigen aan deze topmanagementfunctie, zijn niet hetzelfde als je online CV in het tabblad 'Werkervaring'. De informatie die je invult in je online CV wordt niet in aanmerking genomen om je ervaring voor deze topmanagementfunctie te analyseren.
  • Waar vind je de specifieke rubrieken?
   • Online account (= Aanmelden) > Screeningsprocedures > Ik moet mijn kandidatuur voor deze screeningsprocedures nog valideren.

   • De specifieke rubrieken staan in de kolom 'Acties' naast de screeningsprocedure waarvoor je ingeschreven bent.

  • Aandachtspunten:
   • Vul de specifiek voor deze topmanagementfunctie voorziene rubrieken in en dit uitsluitend in de taal van de selectieprocedure (in dit geval in het Nederlands).

   • Je kan managementervaring en / of nuttige professionele ervaring invullen. Vul de begin- en einddatum van elke ervaring in. 

    Als de ervaring je huidige functie is, vul dan de datum waarop je je kandidaat stelt in als einddatum.

   • Zodra je het vereiste aantal jaren hebt ingegeven, verschijnt de knop 'Kandidatuur valideren'.
   • Opgelet: vergeet niet om regelmatig op 'Bewaren' te klikken.

 7. Klik op de knop 'Kandidatuur valideren'. Je bent nu definitief ingeschreven. De screeningsprocedure verschijnt nu onder 'Ik neem deel aan deze screeningsprocedures'.

Tot aan de uiterste inschrijvingsdatum kan je de informatie in je online account (Aanmelden > CV) en in de specifieke rubrieken (Aanmelden > Screeningsprocedures > Ik neem deel aan deze screeningsprocedures) aanpassen. Vergeet niet om elke aanpassing op te slaan.

Het DG R&O van de FOD BOSA gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel:

 • op basis van de in jouw online account opgeladen documenten:

  • diploma: online account (= Aanmelden) > CV > Diploma’s en certificaten en / of

  • benoemingsbesluit: online account (= Aanmelden) > CV > Werkervaring

 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze topmanagementfunctie (vereiste ervaring), in jouw online account:

  • online account (= Aanmelden) > Screeningsprocedures > Ik neem deel aan deze screeningsprocedures > specifieke rubrieken

We houden bij de screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extra’s” van je online account.

Opgepast: er wordt enkel rekening gehouden met deze informatie zoals ze verschijnt in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum, vermeld in de vacature, voor de evaluatie van je dossier.

Je kan niet solliciteren via e-mail of een ander communicatiemiddel.

 

* Diploma en/of benoemingsbesluit opladen

Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon voor de procedure. Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden, vind je via deze link.

Voor meer uitleg over de scoring van onze testen kan je terecht op deze pagina.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Marianne
  Samen met mijn collega’s reiken we de mensen handvaten aan zodat ze zelf verder kunnen en beter in de maatschappij komen te staan.
  Marianne
  Maatschappelijk assistant gevangenis
  -
  FOD Justitie
  More about Marianne
 • Portret Ann
  Zonder een hecht team, kan je je job niet goed doen in de gevangenis.
  Ann
  Verpleegkundige gevangenis
  -
  FOD Justitie
  More about Ann
 • Portret Nio
  Elke dag kom je wel een andere uitdaging tegen. Het juiste antwoord vinden, geeft tonnen energie!
  Nio
  Medewerker service desk
  -
  FOD Justitie
  More about Nio
 • Portret Ismael
  Als er iemand is op wie ik een invloed heb gehad, dan is mijn carrière geslaagd.
  Ismael
  Penitentiair technisch deskundige
  -
  FOD Justitie
  More about Ismael
 • Portret Dorien
  Tot in de puntjes leren hoe regelgevende procedures in z’n werk gaan, dat kan je nergens anders leren.
  Dorien
  Jurist bij de dienst vermogensrecht en burgerlijk procesrecht
  -
  FOD Justitie
  More about Dorien
 • Portret Iseult
  HR-materie binnen Justitie is misschien minder gekend, maar wel razend interessant omdat je in aanraking komt met zo veel verschillende personen ne materie.
  Iseult
  Juriste P&O
  -
  FOD Justitie
  More about Iseult
 • Portret Sami
  Ik kan hier mee bergen verzetten en mijn stempel drukken, want de organisatie is volop in beweging!
  Sami
  Master managementondersteuning
  -
  FOD Justitie
  More about Sami
 • Portret Yana
  Een saaie bureaujob waarin je elke dag hetzelfde doet, is niets voor mij.
  Yana
  Experte Well-being
  -
  FOD Justitie
  More about Yana