Algemeen directeur (m/v/x)

Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie

Selectiecode

ANG23707

Taal

Nederlands

Diploma

Ander

Contracttype

Mandaat

Functieniveau

TOP

Type aanwerving

Managementselectie

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1180 Ukkel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Opgelet

Dit is een topmanagementfunctie die voor elk gender open staat.

Lees aandachtig alle informatie onder het tabblad 'Volledige beschrijving' voor de verschillende stappen van de selectie en om een volledig beeld te krijgen van de vacature.

Volg nauwgezet de instructies om een geldige kandidatuur in te dienen. Je vindt de juiste stappen in de volledige beschrijving onder het tabblad 'Solliciteren'.

Doel van de job

Een strategische visie ontwikkelen voor het BIRA en de uitvoering coördineren van het strategisch plan en de operationele plannen teneinde de aan het BIRA opgedragen opdrachten voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren, en, bij te dragen aan het realiseren van de strategische visie en-doelstellingen van de POD Wetenschapsbeleid in zijn geheel.

Context van de functie

Interne relaties binnen de organisatie: 

 • Je leidt de directieraad van het BIRA en je zorgt voor het beheer en de coördinatie van de werking van de verschillende diensten;
 • Je bent belast met het vicevoorzitterschap van de wetenschappelijke raad van het BIRA;
 • Je bent verantwoordelijk voor de rapportering van de wetenschappelijke jury van het BIRA;
 • Je bent bevoegd voor de ordonnantie van het BIRA en lid van de beheerscommissie van de desbetreffende Staatsdienst met afzonderlijk beheer;
 • Je bent belast met het voorzitterschap van het basisoverlegcomité van het BIRA.

Interne relaties binnen de federale overheid: 

 • Je rapporteert aan de Voorzitter van het Directiecomité van de POD Wetenschapsbeleid;
 • Je werkt nauw samen met de directies van de POD Wetenschapsbeleid en de algemene directies van andere federale wetenschappelijke instellingen in het kader van de ontwikkeling van de strategische visie voor het federaal wetenschapsbeleid en de uitvoering van de strategische en operationele plannen;
 • Je vertegenwoordigt het BIRA in de besluitvormings-, coördinatie- en adviesorganen van de POD Wetenschapsbeleid en de federale overheid;
 • Je vertegenwoordigt het BIRA in het kader van samenwerkings- of partnerschapsovereenkomsten.

Externe relaties bij de federale overheid: 

 • Je bent belast met de vertegenwoordiging bij en met de samenwerking van het BIRA met de Belgische, Europese en internationale organisaties, actoren en universiteiten dewelke betrokken zijn in de aangelegenheden die tot de opdrachten van het BIRA behoren.

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden: 

 • Binnen het BIRA ontwikkel je een strategische visie die bijdraagt tot deze die door de POD Wetenschapsbeleid in zijn geheel is ontwikkeld;
 • Je leidt en stuurt het BIRA en garandeert de uitvoering van strategische en operationele plannen om bij te dragen tot de verwezenlijking van de specifieke doelstellingen van het BIRA en de transversale doelstellingen van de POD Wetenschapsbeleid;
 • Je werkt mee aan het versterken van de eenheid binnen de POD Wetenschapsbeleid door activiteiten en middelen van het BIRA te bundelen;
 • Je draagt bij tot de modernisering van het BIRA en de POD Wetenschapsbeleid, waarbij erop wordt toegezien dat de gestelde doelen worden bereikt;
 • Je leidt, motiveert, biedt ontwikkelingsmogelijkheden en evalueert jouw directe medewerkers om de gestelde doelen te bereiken;
 • Je voert een inclusief en divers personeelsbeleid om gelijke kansen te garanderen;
 • Je organiseert, beheert en zorgt voor de permanente monitoring van de organisatie om te garanderen dat de doelstellingen worden verwezenlijkt binnen de ter beschikking gestelde budgettaire middelen;
 • Je ontwikkelt en/of consolideert de interne en externe communicatie van het BIRA;
 • Je zorgt voor de huisvesting van het B.USOC (Belgian User Support and Operation Centre);
 • Je bestendigt en versterkt de deelname van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie aan satellietmissies, waaronder die van ESA en EUMETSAT.

Tijdelijke resultaatgebieden: 

In het kader van de hernieuwing van het strategisch plan die wordt opgesteld:

 • ·       
  De uitvoering van de drie strategische ambities van het strategisch plan:

  • Aanpassen van de werkorganisatie door synergiën in de ondersteunende diensten te bevorderen, teneinde toegevoegde waarde te verkrijgen via een eenvoudigere, digitale en flexibele structuur;
  • Versterken van de wetenschappelijke synergiën in het kader van een algemene wetenschappelijke strategie voor de POD en de federale wetenschappelijke instellingen door de ambities van de nieuwe organisatiestructuur te integreren;
  • Ontwikkelen van synergiën bij het beheer van het publiek en de collecties door middel van gemeenschappelijke ondersteunende diensten, teneinde het publiek de beste dienstverlening te bieden en de valorisatie en instandhouding van ons erfgoed te garanderen.
 • Bijdragen tot de ontwikkeling van de wetenschappelijke instellingen van het Plateau van Ukkel als hoeksteen van een Klimaatcentrum met als doel de Belgische klimaatexpertise te vergroten en klimaatdiensten te ontwikkelen en tegelijk de bevolking te sensibiliseren.

Werkgever

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) is een wetenschappelijke instelling die afhangt van de Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid (www.belspo.be).

Het BIRA heeft als taak de hogere lagen van de aardse atmosfeer te bestuderen. De aeronomie, een bij uitstek multidisciplinaire wetenschap die officieel in 1954 door de wetenschappelijke instanties als wetenschappelijk vakgebied werd erkend, heeft een echt hoge vlucht genomen met de opkomst van de kunstsatellieten en de ontwikkeling van nieuwe technieken voor observaties vanuit de ruimte.

De voornaamste taken van het BIRA zijn onderzoek en publieke dienstverlening op het vlak van de ruimte-aeronomie, d.i. de fysica en chemie van de atmosfeer van de aarde en van andere planeten, en de kosmische ruimte.

Het BIRA onderzoekt:

 • de atmosferen van zonnestelsellichamen;

 • de invloed van de zon, de natuur en de mens op atmosferische veranderingen.

Het is het enige kenniscentrum in België dat over de vereiste competenties beschikt om alle elementen van een ruimtemissie uit te werken, en zo een volledig onderzoek naar een aeronomisch probleem uit te voeren. De gezamenlijke activiteiten van de instelling hebben één gemeenschappelijk doel: de verruiming van onze kennis over de atmosferen van hemellichamen. Een betere kennis is onmisbaar om de bevolking en de beleidsmakers beter te informeren, en om antwoorden te vinden voor de maatschappelijke uitdagingen die verband houden met onze natuurlijke leefomgeving.

Een volledige omschrijving van de opdrachten van het BIRA is opgenomen in het Koninklijk besluit van 25 november 1964 houdende oprichting als wetenschappelijke instelling van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 8 april 2002 en 9 november 2015.

Meer informatie kan worden geraadpleegd op de website van het de instelling: www.bira-iasb.be

 

Omvang:

 • Begroting: Jaarlijks budget van het BIRA: ongeveer 14,5 miljoen EUR waarvan 42% uit de dotatie van de POD Wetenschapsbeleid en 58% uit eigen inkomsten.
 • Personeel: Aantal medewerkers bij het BIRA: 162 (inclusief 105 leden van het wetenschappelijk personeel)

Deelnemingsvoorwaarden

De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedure van het DG R&O (Rekrutering en Ontwikkeling) van de FOD Beleid en Ondersteuning.

Je vindt de deelnemingsvoorwaarden in het tabblad 'Volledige beschrijving' van deze vacature.

Our offer

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden

Brutosalaris op jaarbasis, geïndexeerd: €146.364,30  (salarisband 4).

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Opgelet

Dit is een topmanagementfunctie die voor elk gender open staat.

Lees aandachtig alle informatie onder het tabblad 'Volledige beschrijving' voor de verschillende stappen van de selectie en om een volledig beeld te krijgen van de vacature.

Volg nauwgezet de instructies om een geldige kandidatuur in te dienen. Je vindt de juiste stappen in de volledige beschrijving onder het tabblad 'Solliciteren'.

Doel van de job

Een strategische visie ontwikkelen voor het BIRA en de uitvoering coördineren van het strategisch plan en de operationele plannen teneinde de aan het BIRA opgedragen opdrachten voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren, en, bij te dragen aan het realiseren van de strategische visie en-doelstellingen van de POD Wetenschapsbeleid in zijn geheel.

Context van de functie

Interne relaties binnen de organisatie: 

 • Je leidt de directieraad van het BIRA en je zorgt voor het beheer en de coördinatie van de werking van de verschillende diensten;
 • Je bent belast met het vicevoorzitterschap van de wetenschappelijke raad van het BIRA;
 • Je bent verantwoordelijk voor de rapportering van de wetenschappelijke jury van het BIRA;
 • Je bent bevoegd voor de ordonnantie van het BIRA en lid van de beheerscommissie van de desbetreffende Staatsdienst met afzonderlijk beheer;
 • Je bent belast met het voorzitterschap van het basisoverlegcomité van het BIRA.

Interne relaties binnen de federale overheid: 

 • Je rapporteert aan de Voorzitter van het Directiecomité van de POD Wetenschapsbeleid;
 • Je werkt nauw samen met de directies van de POD Wetenschapsbeleid en de algemene directies van andere federale wetenschappelijke instellingen in het kader van de ontwikkeling van de strategische visie voor het federaal wetenschapsbeleid en de uitvoering van de strategische en operationele plannen;
 • Je vertegenwoordigt het BIRA in de besluitvormings-, coördinatie- en adviesorganen van de POD Wetenschapsbeleid en de federale overheid;
 • Je vertegenwoordigt het BIRA in het kader van samenwerkings- of partnerschapsovereenkomsten.

Externe relaties bij de federale overheid: 

 • Je bent belast met de vertegenwoordiging bij en met de samenwerking van het BIRA met de Belgische, Europese en internationale organisaties, actoren en universiteiten dewelke betrokken zijn in de aangelegenheden die tot de opdrachten van het BIRA behoren.

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden: 

 • Binnen het BIRA ontwikkel je een strategische visie die bijdraagt tot deze die door de POD Wetenschapsbeleid in zijn geheel is ontwikkeld;
 • Je leidt en stuurt het BIRA en garandeert de uitvoering van strategische en operationele plannen om bij te dragen tot de verwezenlijking van de specifieke doelstellingen van het BIRA en de transversale doelstellingen van de POD Wetenschapsbeleid;
 • Je werkt mee aan het versterken van de eenheid binnen de POD Wetenschapsbeleid door activiteiten en middelen van het BIRA te bundelen;
 • Je draagt bij tot de modernisering van het BIRA en de POD Wetenschapsbeleid, waarbij erop wordt toegezien dat de gestelde doelen worden bereikt;
 • Je leidt, motiveert, biedt ontwikkelingsmogelijkheden en evalueert jouw directe medewerkers om de gestelde doelen te bereiken;
 • Je voert een inclusief en divers personeelsbeleid om gelijke kansen te garanderen;
 • Je organiseert, beheert en zorgt voor de permanente monitoring van de organisatie om te garanderen dat de doelstellingen worden verwezenlijkt binnen de ter beschikking gestelde budgettaire middelen;
 • Je ontwikkelt en/of consolideert de interne en externe communicatie van het BIRA;
 • Je zorgt voor de huisvesting van het B.USOC (Belgian User Support and Operation Centre);
 • Je bestendigt en versterkt de deelname van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie aan satellietmissies, waaronder die van ESA en EUMETSAT.

Tijdelijke resultaatgebieden: 

In het kader van de hernieuwing van het strategisch plan die wordt opgesteld:

 • ·       
  De uitvoering van de drie strategische ambities van het strategisch plan:

  • Aanpassen van de werkorganisatie door synergiën in de ondersteunende diensten te bevorderen, teneinde toegevoegde waarde te verkrijgen via een eenvoudigere, digitale en flexibele structuur;
  • Versterken van de wetenschappelijke synergiën in het kader van een algemene wetenschappelijke strategie voor de POD en de federale wetenschappelijke instellingen door de ambities van de nieuwe organisatiestructuur te integreren;
  • Ontwikkelen van synergiën bij het beheer van het publiek en de collecties door middel van gemeenschappelijke ondersteunende diensten, teneinde het publiek de beste dienstverlening te bieden en de valorisatie en instandhouding van ons erfgoed te garanderen.
 • Bijdragen tot de ontwikkeling van de wetenschappelijke instellingen van het Plateau van Ukkel als hoeksteen van een Klimaatcentrum met als doel de Belgische klimaatexpertise te vergroten en klimaatdiensten te ontwikkelen en tegelijk de bevolking te sensibiliseren.

Werkgever

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) is een wetenschappelijke instelling die afhangt van de Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid (www.belspo.be).

Het BIRA heeft als taak de hogere lagen van de aardse atmosfeer te bestuderen. De aeronomie, een bij uitstek multidisciplinaire wetenschap die officieel in 1954 door de wetenschappelijke instanties als wetenschappelijk vakgebied werd erkend, heeft een echt hoge vlucht genomen met de opkomst van de kunstsatellieten en de ontwikkeling van nieuwe technieken voor observaties vanuit de ruimte.

De voornaamste taken van het BIRA zijn onderzoek en publieke dienstverlening op het vlak van de ruimte-aeronomie, d.i. de fysica en chemie van de atmosfeer van de aarde en van andere planeten, en de kosmische ruimte.

Het BIRA onderzoekt:

 • de atmosferen van zonnestelsellichamen;

 • de invloed van de zon, de natuur en de mens op atmosferische veranderingen.

Het is het enige kenniscentrum in België dat over de vereiste competenties beschikt om alle elementen van een ruimtemissie uit te werken, en zo een volledig onderzoek naar een aeronomisch probleem uit te voeren. De gezamenlijke activiteiten van de instelling hebben één gemeenschappelijk doel: de verruiming van onze kennis over de atmosferen van hemellichamen. Een betere kennis is onmisbaar om de bevolking en de beleidsmakers beter te informeren, en om antwoorden te vinden voor de maatschappelijke uitdagingen die verband houden met onze natuurlijke leefomgeving.

Een volledige omschrijving van de opdrachten van het BIRA is opgenomen in het Koninklijk besluit van 25 november 1964 houdende oprichting als wetenschappelijke instelling van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 8 april 2002 en 9 november 2015.

Meer informatie kan worden geraadpleegd op de website van het de instelling: www.bira-iasb.be

 

Omvang:

 • Begroting: Jaarlijks budget van het BIRA: ongeveer 14,5 miljoen EUR waarvan 42% uit de dotatie van de POD Wetenschapsbeleid en 58% uit eigen inkomsten.
 • Personeel: Aantal medewerkers bij het BIRA: 162 (inclusief 105 leden van het wetenschappelijk personeel)

Competenties

Competenties en vaardigheden die geëvalueerd worden tijdens de computergestuurde proef

Eventuele eliminerende proef: redeneervermogen

Indien het aantal kandidaten dat toelaatbaar werd verklaard meer dan twintig kandidaten bedraagt, zou een voorafgaande eliminerende proef kunnen worden georganiseerd. Deze proef bestaat uit redeneertesten (numeriek redeneervermogen en verbaal redeneervermogen).

 

Niet-eliminerende verplichte proef: generieke vaardigheden en competenties voor managementfuncties

Deze geïnformatiseerde testen zijn niet eliminerend, maar wel verplicht. Ze worden georganiseerd

 • o   
  ofwel meteen indien het aantal kandidaten dat toelaatbaar werd verklaard minder is dan 21

 • o   
  ofwel na de eliminerende test die het redeneervermogen meet.

Deze testen bestaan uit:

1. Eén persoonlijkheidsvragenlijst die de persoonlijkheidskenmerken meet die belangrijk zijn voor de functie waarvoor je solliciteert. Deze persoonlijkheidsvragenlijst heeft betrekking op de manier waarop je jezelf ziet.

 

2. Een situationele beoordelingstest (SJT) aangepast aan de te begeven functie.

De SJT georganiseerd voor de wegingsklassen 4 en 5 evalueert de volgende competenties:

 • ·     
  Beïnvloeden

 • ·     
  Netwerken

 • ·     
  Teams aansturen

 • ·     
  Zichzelf ontwikkelen

 

3. Een postbaktest (PCIB) aangepast aan de te begeven functie.

De PCIB georganiseerd voor de wegingsklassen 4 en 5 evalueert de volgende competenties:

 • Vernieuwen
 • Beheren van de dienst
 • Objectieven behalen

 

Competenties en vaardigheden die geëvalueerd worden tijdens de mondelinge proef

Specifieke competenties die worden geëvalueerd:

 • Je kan een strategische visie ontwikkelen met betrekking tot de opdrachten van het BIRA;
 • Je hebt een goede kennis van de taken en de werking van het BIRA;
 • Je hebt een goede kennis van de relevante wet- en regelgeving in de materies die verband houden met de specifieke opdrachten van het BIRA;
 • Je hebt een goede kennis van de relevante Belgische, Europese en internationale actoren in het werkingsgebied van het BIRA;
 • Je kan de wetenschappelijke vraagstukken van het BIRA doorgronden en doeltreffend interageren en communiceren met het wetenschappelijk personeel van het BIRA en met externe belanghebbenden.

 

Geëvalueerde managementcompetenties:

Manier van denken

 • Analytisch vermogen

 • Flexibel en vernieuwend denken
 • Visie en integrerend vermogen.

 

Manier van omgaan binnen de HR-omgeving

 • Coachen, motiveren en ontwikkelen van personeel
 • Aansturen van groepen.

 

Interactie met de omgeving

 • Samenwerken en uitbouwen van netwerken

 • Gerichtheid op de burger, de interne klant en de maatschappij.

 

Doelstellingen

 • Verantwoordelijkheidszin
 • Realiseren van doelstellingen
 • Overtuigen en onderhandelen.

 

Varia

 • Mondeling en schriftelijk communiceren
 • Loyaliteit en integriteit.

Deelnemingsvoorwaarden

De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedure van het DG R&O (Rekrutering en Ontwikkeling) van de FOD Beleid en Ondersteuning.

Je vindt de deelnemingsvoorwaarden in het tabblad 'Volledige beschrijving' van deze vacature.

Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je:

 • houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van het universitair onderwijs of van het hoger onderwijs van academisch niveau of houder zijn van een functie van niveau A bij het federaal administratief openbaar ambt (diploma('s) en/of benoemingsbesluit op te laden in je online account).

en

 • minstens 6 jaar managementervaring hebben
 • OF minstens 10 jaar nuttige professionele ervaring hebben (verplicht aan te tonen in de specifieke rubrieken in je online account).
  • Onder managementervaring wordt verstaan ervaring inzake beheer van een overheidsdienst van welke aard ook, een wetenschappelijke of culturele instelling of een museum, een universiteit, een onderzoekslaboratorium of een organisatie uit de private sector.
  • Onder nuttige professionele ervaring wordt verstaan de uitoefening van een functie van niveau A of gelijkgesteld daaraan in een overheidsdienst van welke aard ook, een wetenschappelijke of culturele instelling of een museum, een universiteit, een onderzoekslaboratorium of een organisatie uit de private sector.
 • Bovendien dient de kandidaat voor een functie van algemeen directeur te beschikken over een wetenschappelijke ervaring door houder te zijn van een diploma dat verband houdt met een van de opdrachten van het BIRA.

GELIJKSCHAKELING EN TAAL DIPLOMA

 

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je je diploma hebt behaald in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, lees dan de informatie over de bijkomende deelnemingsvoorwaarden op deze pagina.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen? Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij Top Team (topteam@bosa.fgov.be).

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden

Brutosalaris op jaarbasis, geïndexeerd: €146.364,30  (salarisband 4).

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Procedure

Tips bij het inschrijven voor testen

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat. Bij de inschrijving selecteer je een testdatum naar keuze wanneer er verschillende testdata zijn.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in de rubriek ‘screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Opgelet: de uitnodigingen voor de proeven ontvang je uitsluitend per e-mail en/of in je online account.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum vindt. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test? Neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure vermeld in de rubriek 'Contact'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

We willen je ook wijzen op de gevolgen van laattijdige annulaties voor het goede verloop van onze selecties, zeker wat de mondelinge testen betreft. We zijn er ons van bewust dat onvoorziene omstandigheden een gegronde reden kunnen zijn om niet mee te doen aan een geplande test. We vragen je evenwel om je indien mogelijk vooraf uit te schrijven - zo kunnen we nog wijzigingen doorvoeren aan de organisatie van de selectie. De selectiecommissie bestaat uit 8 à 10 experten die zich vrijgemaakt hebben om de kandidaten te ontmoeten.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Selectietesten

Voorselectie

Het DG R&O van de FOD BOSA gaat eerst na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel:

 • op basis van het in jouw online account opgeladen
  • diploma: online account (= Aanmelden) > CV > Diploma's en certificaten en/of
  • benoemingsbesluit: online account (= Aanmelden) > CV > Werkervaring.
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken, eigen aan deze topmanagementfunctie (vereiste ervaring), in jouw online account:
  • online account (= Aanmelden) > Screeningsprocedures > Ik neem deel aan deze screeningsprocedures > specifieke rubrieken.

We houden bij de screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte 'Mijn extra’s' van je online account.

Opgelet: er wordt enkel rekening gehouden met deze informatie, zoals ze verschijnt in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum vermeld in de vacature, voor de evaluatie van je dossier.

 

Eventuele voorafgaande eliminerende proef (ongeveer 1u30)

Als er meer dan 20 kandidaten toelaatbaar zijn verklaard, zou een voorafgaande eliminerende proef kunnen worden georganiseerd.

Deze proef bestaat uit redeneertesten (numeriek redeneervermogen en verbaal redeneervermogen) op pc.

Deze testen kunnen enkel ter plaatse, bij de FOD BOSA, worden afgelegd.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt voor beide testen samen.

 

Ben je geslaagd voor deze proef?

Dan word je uitgenodigd voor de niet-eliminerende geïnformatiseerde testen.

 

Ben je niet geslaagd of was je afwezig voor deze proef?

Dan kan je niet meer deelnemen aan de selectieprocedure.

 

Verplichte niet-eliminerende geïnformatiseerde testen

Deze testen zijn niet-eliminerend en worden ofwel meteen georganiseerd als er minder dan 21 kandidaten zijn die toelaatbaar zijn verklaard, ofwel na de eventuele voorafgaande eliminerende proef.

Opgelet: deze testen zijn verplicht, ook al zijn ze niet-eliminerend. Je moet dus alle niet-eliminerende geïnformatiseerde testen hebben afgelegd, binnen de opgelegde termijn. Als je dat niet doet, zal je niet meer kunnen deelnemen aan de selectieprocedure.

 

De kandidaten leggen geïnformatiseerde testen af die de vaardigheden en de generieke competenties voor de desbetreffende managementfunctie meten.

Deze testen bestaan uit:

 • Eén persoonlijkheidsvragenlijst die op afstand wordt afgenomen, met een gemiddelde duurtijd van ongeveer 20 minuten. Je zal een e-mail ontvangen met de link naar de persoonlijkheidsvragenlijst. Deze mail wordt verzonden door "no-reply@panpowered.be". Opgelet: wacht niet tot het laatste moment om de persoonlijkheidsvragenlijst, afgenomen op afstand, in te vullen, zodat, indien nodig, technische ondersteuning kan worden geboden tijdens de werkuren.

EN

 • Een situationele beoordelingstest (SJT) EN een postbakoefening (PCIB) aangepast aan het niveau van de te begeven functie, die ter plaatse, bij de FOD BOSA, worden afgelegd. De duurtijd van deze testen is ongeveer 3u45.

 

De selectiecommissie wordt op de hoogte gebracht van de resultaten van de niet-eliminerende geïnformatiseerde testen en neemt deze in aanmerking, na de mondelinge proef, bij de beoordeling van de competenties van elke kandidaat die toelaatbaar werd verklaard.

 

Heb je deze verplichte niet-eliminerende testen afgelegd?

Dan kan je deelnemen aan de mondelinge proef.

 

Heb je deze verplichte niet-eliminerende testen niet afgelegd?

Dan kan je niet meer deelnemen aan de selectieprocedure.

 

Feedback

Je feedbackaanvraag moet schriftelijk worden ingediend, binnen 2 maanden vanaf de datum van de verzending van de eindresultaten (wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur). Je kan kennis nemen van de resultaten van de computergestuurde proeven.

 

Mondelinge test + voorbereidingstijd: ongeveer 3u30

Deze test heeft als doel, uitgaande van een praktijkgeval dat betrekking heeft op de betrokken managementfunctie, zowel de specifieke competenties als de managementvaardigheden vereist voor de uitoefening van deze functie, te evalueren.

De proef verloopt als volgt:

 • Voorbereiding (analyse) van een praktijkgeval (1 uur of 1.30 uur, afhankelijk van het praktijkgeval)

 • Voorstelling van de analyse van het praktijkgeval (ongeveer 15 minuten)

 • Vragen met betrekking tot het praktijkgeval (ongeveer 15 minuten)

 • STAR-vragen (ongeveer 30 minuten)

 • Motivatie voor de functie en vragen met betrekking tot de technische competenties (ongeveer 40 minuten).

 

Syndicale vertegenwoordiging

Elk onderdeel van een selectie georganiseerd door het DG R&O, kan worden bijgewoond door een syndicaal afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Eindresultaat

Na de mondelinge proef en de vergelijking van de diploma's en de verdiensten van de kandidaten, worden de kandidaten ingedeeld

 • hetzij in groep A 'zeer geschikt'

 • hetzij in groep B 'geschikt'

 • hetzij in groep C 'minder geschikt'

 • hetzij in groep D 'niet geschikt'.

Deze indeling wordt gemotiveerd. In de groep A en groep B worden de kandidaten gerangschikt.

In afwijking van artikel 9, § 1, eerste lid, van het Koninklijk Besluit van 29 oktober 2001, deelt het DG R&O van de FOD BOSA het resultaat van de procedure mee aan de Minister en aan de Voorzitter volgens het Koninklijk Besluit van 13 april 2008 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen, 

Als er meer dan vijf geslaagde kandidaten in groep A, en, in voorkomend geval, in de groepen A en B samen zijn gerangschikt, wordt er een assessment center georganiseerd voor de kandidaten van deze groepen.

 • Voor de managementfuncties die overeenstemmen met het niveau dat de wegingsklassen 7 en 6 omvat, is het assessment center verplicht.

 • Voor de andere managementfuncties wordt het assessment center georganiseerd na een verzoek van de betrokken minister of staatssecretaris.

Het assessment center wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de aanwervende federale overheidsdienst.

Het externe assessment center staat los van de rangschikking van de kandidaten in de voornoemde groepen. Het is niet eliminerend.

Het resultaat van het assessment center wordt voorafgaand aan het aanvullende gesprek meegedeeld met het oog op de aanstelling van de houder van de managementfunctie door de bevoegde overheid.

 

De bevoegde instantie organiseert een aanvullend gesprek met de kandidaten in groep A 'zeer geschikt'. Bij uitputting van groep A wordt een aanvullend gesprek georganiseerd met de kandidaten in groep B 'geschikt'.

 

De rekrutering gebeurt met strikte inachtneming van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

De kandidaten worden aangesteld binnen een termijn van ten hoogste drie jaar, te rekenen vanaf de datum van het resultaat van de procedure dat door het DG Rekrutering en Ontwikkeling van de FOD Beleid en Ondersteuning wordt meegedeeld.

Indien er geen kandidaat is aangesteld aan het einde van de selectieprocedure wordt er een nieuwe selectieprocedure opgestart.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 23/05/2023, de uiterste inschrijvingsdatum. Wacht niet tot het laatste moment om je kandidatuur in te dienen.

Alle selectieprocedures staan los van elkaar.  Je moet absoluut onderstaande inschrijvingsprocedure volgen, anders zal je kandidatuur niet in aanmerking worden genomen. Lees ook alle mails die je ontvangt en de informatie die voor deze screeningsprocedure verschijnt in je online account (tabblad “Mijn berichten en taken”).

 1. Als je nog geen online account hebt, maak er dan een aan.

 2. Laad het vereiste diploma op (zie rubriek 'Deelnemingsvoorwaarden' van de vacature)*

  • Online account (= Aanmelden) > CV > Diploma’s en certificaten.

  • Vergeet niet het document toe te voegen.

 3. Laad je benoemingsbesluit op (zie rubriek 'Deelnemingsvoorwaarden' van de vacature)*

  • Online account (= Aanmelden) > CV > Werkervaring

  • Om je benoemingsbesluit te kunnen opladen, moet je bij 'Werkervaring / Mijn huidige werksituatie' aanduiden dat je statutair ambtenaar bij de federale overheid bent.

  • Duid ook bij 'Werkervaring' aan dat je momenteel bij de federale overheid werkt.

 4. Klik op de knop 'Solliciteren' van de vacature.

 5. Klik dan op de knop 'Mijn kandidatuur indienen'. Je bent nu voorlopig ingeschreven.

 6. Vul de specifieke rubrieken, eigen aan deze topmanagementfunctie, in.  

  • Opgelet! De specifieke rubrieken, eigen aan deze topmanagementfunctie, zijn niet hetzelfde als je online CV in het tabblad 'Werkervaring'. De informatie die je invult in je online CV wordt niet in aanmerking genomen om je ervaring voor deze topmanagementfunctie te analyseren.
  • Waar vind je de specifieke rubrieken?
   • Online account (= Aanmelden) > Screeningsprocedures > Ik moet mijn kandidatuur voor deze screeningsprocedures nog valideren.

   • De specifieke rubrieken staan in de kolom 'Acties' naast de screeningsprocedure waarvoor je ingeschreven bent.

  • Aandachtspunten:
   • Vul de specifiek voor deze topmanagementfunctie voorziene rubrieken in en dit uitsluitend in de taal van de selectieprocedure (in dit geval in het Nederlands).

   • Je kan managementervaring en / of nuttige professionele ervaring invullen. Vul de begin- en einddatum van elke ervaring in. 

    Als de ervaring je huidige functie is, vul dan de datum waarop je je kandidaat stelt in als einddatum.

   • Zodra je het vereiste aantal jaren hebt ingegeven, verschijnt de knop 'Kandidatuur valideren'.
   • Opgelet: vergeet niet om regelmatig op 'Bewaren' te klikken.

 7. Klik op de knop 'Kandidatuur valideren'. Je bent nu definitief ingeschreven. De screeningsprocedure verschijnt nu onder 'Ik neem deel aan deze screeningsprocedures'.

Tot aan de uiterste inschrijvingsdatum kan je de informatie in je online account (Aanmelden > CV) en in de specifieke rubrieken (Aanmelden > Screeningsprocedures > Ik neem deel aan deze screeningsprocedures) aanpassen. Vergeet niet om elke aanpassing op te slaan.

Het DG R&O van de FOD BOSA gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel:

 • op basis van de in jouw online account opgeladen documenten:

  • diploma: online account (= Aanmelden) > CV > Diploma’s en certificaten en / of

  • benoemingsbesluit: online account (= Aanmelden) > CV > Werkervaring

 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze topmanagementfunctie (vereiste ervaring), in jouw online account:

  • online account (= Aanmelden) > Screeningsprocedures > Ik neem deel aan deze screeningsprocedures > specifieke rubrieken

We houden bij de screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extra’s” van je online account.

Opgepast: er wordt enkel rekening gehouden met deze informatie zoals ze verschijnt in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum, vermeld in de vacature, voor de evaluatie van je dossier.

Je kan niet solliciteren via e-mail of een ander communicatiemiddel.

 

* Diploma en/of benoemingsbesluit opladen

Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon voor de procedure. Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden, vind je via deze link.

Voor meer uitleg over de scoring van onze testen kan je terecht op deze pagina.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
  1000 Brussels