DG Budget & Beheerscontrole (m/v/x)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Selectiecode

ANG23710

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Mandaat

Functieniveau

TOP

Type aanwerving

Managementselectie

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Opgelet

Dit is een topmanagementfunctie die voor elk gender open staat.

Lees aandachtig alle informatie onder het tabblad 'Volledige beschrijving' voor de verschillende stappen van de selectie en om een volledig beeld te krijgen van de vacature.

Volg nauwgezet de instructies om een geldige kandidatuur in te dienen. Je vindt de juiste stappen in de volledige beschrijving onder het tabblad 'Solliciteren'.

Doel van de job

De Directeur-generaal Budget en Beheerscontrole draagt bij tot de strategische doelstellingen van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie en de uitvoering van het strategisch plan en de bestuursplannen door het bepalen en uitvoeren van een beleid inzake budget- en beheerscontrole enerzijds en van een facilitair beleid anderzijds. Dit gebeurt in opdracht van het directiecomité en in nauwe samenwerking met de algemene directies.

Hierbij dient een goede afstemming bewaakt te worden tussen de beleids-, bestuurs- en begrotingscyclus.

De Directeur-generaal dient tevens de conformiteit van de FOD Economie te bewaken aan de verplichtingen overeenkomstig de vigerende regelgeving in het bijzonder deze inzake begroting, aankoop en de comptabiliteit van de federale staat en voor wat betreft de aspecten van welzijn en veiligheid inzake huisvesting en facilitaire dienstverlening.

De Directeur-generaal dient eveneens voortdurend het interne controlesysteem te optimaliseren (ten aanzien van het budgettair en boekhoudkundig beheer en de hiermee gepaard gaande aspecten van beheerscontrole).

De Directeur-generaal dient de dagelijkse werking van de DG B&B op te volgen en te coördineren met het oog op de correcte uitvoering van de kernopdrachten.

Context van de functie

Interne relaties binnen de organisatie: 

  • rapporteert aan de voorzitter van het directiecomité met betrekking tot de uitvoering van het strategisch plan, de bestuursplannen, de beslissingen van het directiecomité alsook over alle andere relevante informatie met een impact op de strategie van de FOD. Bovendien pleegt hij het nodige overleg, onder meer over belangrijke individuele dossiers en knelpunten.

  • is actief lid van het Directiecomité van de federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie en draagt collegiaal bij tot de verwezenlijking van het strategisch plan 2022-2024, de missie en de visie van de FOD.

  • Leidt de DG Budget en beheerscontrole die bestaat uit 3 afdelingen en waarvan de medewerkers verspreid zitten over acht verschillende gebouwen, gericht op de efficiënte en kwaliteitsvolle uitvoering van de kernopdrachten en de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen.

  • Werkt actief samen en ontwikkelt de transversaliteit met de andere entiteiten van de FOD.

  • Verzekert de samenwerking tussen de DG Budget en Beheerscontrole en de algemene directies en andere DG om tot een optimaal beleid inzake begroting, boekhouding, beheerscontrole  , aankoopbeleid en facility te komen. 

Interne relaties binnen de federale overheid: 

  • Werkt actief mee aan het algemeen facilitair beleid binnen de FOD overkoepelende logistieke adviesgroepen;

  • Werkt samen met de Regie der Gebouwen in het kader van het gebouwenbeheer;

  • Werkt samen met de andere FOD’s waar relevant voor de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen;

  • Onderhandelt met Inspectie van Financiën in het raam van de begrotingscyclus;

  • Werkt mee aan de overkoepelende B&B adviesgroepen aan het ontwikkelen van een algemeen B&B-beleid van de Federale Overheid, als vertegenwoordiger van de FOD Economie;

  • Werkt actief mee aan de FOD overkoepelende initiatieven en adviesgroepen inzake aankoopbeleid en overheidsopdrachten;

  • Kan een beroep doen op expertise binnen de FOD Beleid en Ondersteuning;

  • Onderhoudt nauwe contacten met de Inspectie van Financiën;

  • Onderhoudt betrekkingen met het Rekenhof evenals eventuele revisoren of entiteiten belast met externe audit onder meer de Federale Interne Auditdienst;

  • Onderhoudt betrekkingen met de Instellingen van Openbaar Nut die onder de voogdij van de Ministers of Staatssecretarissen vallen , bevoegd voor de FOD Economie, voor wat de budgettaire en boekhoudkundige materies betreft;

Externe relaties bij de federale overheid: 

  • Verzekert goede contacten met alle stakeholders

  • Coördineert de relaties met externe leveranciers of consultants voor wat de FOD specifieke contracten betreft.

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden: 

  • Als lid van het directiecomité de strategische doelstellingen van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie mee collegiaal uitvoeren

  • Voortdurende verbetering stimuleren binnen de DG Budget en Beheerscontrole en de transversale projecten actief ondersteunen als lid van het directiecomité

  • Leiden, motiveren en evalueren van de medewerkers en ontwikkelen van hun competenties met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van de organisatie en met het oog op het verhogen van de doeltreffendheid van de DG

  • Actief deelnemen aan de voorbereiding, de evaluatie en de bijsturing van het ‘algemeen logistiek beleid van de Federale Overheid’

  • Bepalen van en het voeren van een modern beleid inzake logistieke materies, in functie van de behoeften van de verschillende entiteiten en DG :

    • Beheren van de gebouwen die de FOD Economie in gebruik heeft en bewaken van hun veiligheid;

    • Coördineren en bewaken van de goede samenwerking met de externe partners en in het bijzonder met de Regie der Gebouwen;

    • Instaan voor een goed oppervlaktebeheer en dit afstemmen op de ‘New way of working’;

    • Aandachtig zijn op het vlak van de duurzaamheid zowel wat de klanten betreft als in de bredere zin voor het inclusief gehalte van onze sites, verbeteren van de ecoscore van het wagenpark en het digitaliseren van de papierflow in samenwerking met de andere diensten van het departement.

    • Behouden van het milieucertificaat (EMAS/ISO 14001)

    • Opzetten en implementeren van een Facility Management Informatie Systeem

  • Bepalen en coördineren van een geharmoniseerd aankoopbeleid in overeenstemming met de wet inzake overheidsopdrachten.

  • Organiseren van de bestuurlijke, boekhoudkundige en financiële procedures binnen de Federale Overheidsdienst, met inbegrip van de reporting dienaangaande en de aanduiding van de eventuele disfuncties of ongewenste budgettaire evoluties:

    • Boekhouding
      • Ontwikkelen en bijhouden van een boekhouding die in overeenstemming is met de wetgeving, door de verwezenlijking van boordtabellen die de gepaste multi-dimensionele analyse toelaat;

      • Ontwikkelen en bijhouden van een systeem van interne boekhouding dat het responsabiliseren van de managers toelaat inzake de uitvoering van hun begroting en de controle hierop;

      • Ontwikkelen van een methode om op basis van analytische financiële data op transparante wijze de nodige financiële informatie ter beschikking te stellen om de FOD efficiënt aan te sturen;

      • Implementeren van een doorgedreven automatisering van de boekhoudkundige processen en instrumenten;

      • Coördineren van het activabeheer, de inventaris en de afschrijvingen van de Federale Overheidsdienst;

      • Participeren aan de transversale moderniseringsprojecten op federaal niveau.

    • Begrotingsbeheer

      • Een centrale coördinerende rol verzekeren in de interne begrotingscyclus, op het operationele niveau maar tevens op het niveau van de methode, waarbij gewaarborgd wordt dat de termijnen en de formats door de organisatie worden geëerbiedigd;

      • Verzekeren dat de organisatie de nodige gegevens verzamelt/erover beschikt voor het opstellen van een samenhangende begroting

      • Verzekeren van een interne consultancydienst naar de verschillende managementniveaus toe met het oog op de ontwikkeling van de kwaliteit van de begrotingsvooruitzichten en van de monitoring van de uitvoering van de begroting;

      • Binnen de Federale Overheidsdienst, de organisatie verzekeren en het budgettair beslechtingsproces vergemakkelijken en de Federale Overheidsdienst vertegenwoordigen voor begrotingsmateries;

      • Verzekeren van de automatisering van de begrotingsprocedures en van de reporting die hiermee verband houdt.

    • Beheerscontrole:
      • Instellen en hanteren van een doeltreffend, doorzichtig en geautomatiseerd systeem van beheerscontrole en reporting;

      • Waarborgen dat er binnen de Federale Overheidsdienst tussen de beheerscontrole en de begrotingsverantwoordelijken opbouwende raadsbetrekkingen bestaan;

      • Verzekeren dat de beheerscontrole gericht is naar de optimalisering van de uitgaven in functie van de doelstellingen van de Federale Overheidsdienst en verzekeren van een voldoende kosten/baten/return op investering-analyse;

      • Verzekeren, in samenwerking met de betrokken functionele verantwoordelijken, van een beheer en een inkomstencontrole. Deelnemen door zijn financiële deskundigheid aan de evaluatie van de prijzen voor de diensten die aan het publiek worden gefactureerd.

      • Verzekeren van de implementering en het beheer van de instrumenten in functie van de doelstellingen van de Federale Overheidsdienst;

      • In samenwerking met de Stafdienst Personeel en Organisatie de instrumenten en gegevens voor de analyse van de personeelsenveloppe ontwerpen en beheren;

      • In samenwerking  met de Stafdienst ICT de instrumenten en gegevens voor de analyse van de ICT-enveloppe ontwerpen en beheren;

    • Opstellen van rekeningen :

      • Valideren en controleren van de kwaliteit van de rekeningen;

      • Leveren van commentaar;

      • Opvolgen van risico’s, normen en termijnen.

    • Beheren van de subsidiekredieten:

      • instaan voor de correcte naleving van de procedures tot toekenning van subsidies , dotaties en toelagen;

      • organiseren van een adequate controle , in overleg en samenwerking met de betrokken operationele directies generaal , op de aanwending van de subsidies , dotaties en toelagen.

      • voeren van een budgettaire monitoring van de subsidiekredieten.

Tijdelijke resultaatgebieden: 

  • Instaan voor de uitvoering van het deel van de strategisch plan 2022-2024  2019-2021 betreffende zijn verantwoordelijkheden;

  • Het departement leiden bij de invoering van EWOW rekening houdende met de technologische mogelijkheden om op die manier een kwaliteitsvolle dienstverlening optimaal te verzoenen met het welzijn van de medewerkers en de ecologische voetafdruk van het departement te verlagen en dit in samenwerking met het directiecomité;

  • Actief uitbouwen en implementeren van het nieuwe platform e-procurement

  • De nodige maatregelen nemen om een certificatie van de balans en jaarrekening van de FOD Economie door het Rekenhof mogelijk te maken.

Werkgever

In een Belgische en internationale context die volop verandert, bestaat de missie van de FOD Economie in het:

  • bevorderen van het concurrentievermogen van de Belgische economie;

  • waarborgen van een competitieve en evenwichtige Belgische goederen- en dienstenmarkt binnen de Europese Economische Unie en ééngemaakte Europese markt;

  • bevorderen van de permanente dialoog met de gewesten over economische     materies;

  • garanderen van de duurzaamheid van de ontwikkelingen op de goederen- en dienstenmarkt;

  • beschermen van de consumenten en ondernemingen.

Om dit alles te bereiken, dient de FOD Economie de markt doeltreffend te omkaderen, met bijzondere aandacht voor goede relaties tussen alle economische actoren, een perfecte kennis van de economische structuren, relevante statistieken en grondige analyses van de beschikbare macro-economische gegevens.

De FOD Economie helpt op die manier de voorwaarden te scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België, binnen de bredere Europese economische context.

Daarbij heeft de FOD Economie bijzondere aandacht voor het specifieke karakter van de kleine- en middelgrote ondernemingen waarvoor de FOD alles in het werk stelt om het ondernemerschap te stimuleren en nieuwe initiatieven aan te moedigen.

Omvang:

  • Aantal medewerkers: 123 werkzaam op acht locaties. De medewerkers zijn bovendien verdeeld over drie diensten met zeer uiteenlopende opdrachten.
  • Jaarlijks werkingsbudget van de DG B&B: 11.546.000 EUR
  • Jaarlijks budget van de FOD (subsidies en fondsen inbegrepen): 2. 547.897.000 EUR

 

Deelnemingsvoorwaarden

De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedure van het DG R&O (Rekrutering en Ontwikkeling) van de FOD Beleid en Ondersteuning.

Je vindt de deelnemingsvoorwaarden in het tabblad 'Volledige beschrijving' van deze vacature.

Our offer

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden

Brutosalaris op jaarbasis, geïndexeerd: € 146.364,30 (salarisband 4).

Functiewagen en diverse voordelen.

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2, managementfunctie-3) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Opgelet

Dit is een topmanagementfunctie die voor elk gender open staat.

Lees aandachtig alle informatie onder het tabblad 'Volledige beschrijving' voor de verschillende stappen van de selectie en om een volledig beeld te krijgen van de vacature.

Volg nauwgezet de instructies om een geldige kandidatuur in te dienen. Je vindt de juiste stappen in de volledige beschrijving onder het tabblad 'Solliciteren'.

Doel van de job

De Directeur-generaal Budget en Beheerscontrole draagt bij tot de strategische doelstellingen van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie en de uitvoering van het strategisch plan en de bestuursplannen door het bepalen en uitvoeren van een beleid inzake budget- en beheerscontrole enerzijds en van een facilitair beleid anderzijds. Dit gebeurt in opdracht van het directiecomité en in nauwe samenwerking met de algemene directies.

Hierbij dient een goede afstemming bewaakt te worden tussen de beleids-, bestuurs- en begrotingscyclus.

De Directeur-generaal dient tevens de conformiteit van de FOD Economie te bewaken aan de verplichtingen overeenkomstig de vigerende regelgeving in het bijzonder deze inzake begroting, aankoop en de comptabiliteit van de federale staat en voor wat betreft de aspecten van welzijn en veiligheid inzake huisvesting en facilitaire dienstverlening.

De Directeur-generaal dient eveneens voortdurend het interne controlesysteem te optimaliseren (ten aanzien van het budgettair en boekhoudkundig beheer en de hiermee gepaard gaande aspecten van beheerscontrole).

De Directeur-generaal dient de dagelijkse werking van de DG B&B op te volgen en te coördineren met het oog op de correcte uitvoering van de kernopdrachten.

Context van de functie

Interne relaties binnen de organisatie: 

  • rapporteert aan de voorzitter van het directiecomité met betrekking tot de uitvoering van het strategisch plan, de bestuursplannen, de beslissingen van het directiecomité alsook over alle andere relevante informatie met een impact op de strategie van de FOD. Bovendien pleegt hij het nodige overleg, onder meer over belangrijke individuele dossiers en knelpunten.

  • is actief lid van het Directiecomité van de federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie en draagt collegiaal bij tot de verwezenlijking van het strategisch plan 2022-2024, de missie en de visie van de FOD.

  • Leidt de DG Budget en beheerscontrole die bestaat uit 3 afdelingen en waarvan de medewerkers verspreid zitten over acht verschillende gebouwen, gericht op de efficiënte en kwaliteitsvolle uitvoering van de kernopdrachten en de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen.

  • Werkt actief samen en ontwikkelt de transversaliteit met de andere entiteiten van de FOD.

  • Verzekert de samenwerking tussen de DG Budget en Beheerscontrole en de algemene directies en andere DG om tot een optimaal beleid inzake begroting, boekhouding, beheerscontrole  , aankoopbeleid en facility te komen. 

Interne relaties binnen de federale overheid: 

  • Werkt actief mee aan het algemeen facilitair beleid binnen de FOD overkoepelende logistieke adviesgroepen;

  • Werkt samen met de Regie der Gebouwen in het kader van het gebouwenbeheer;

  • Werkt samen met de andere FOD’s waar relevant voor de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen;

  • Onderhandelt met Inspectie van Financiën in het raam van de begrotingscyclus;

  • Werkt mee aan de overkoepelende B&B adviesgroepen aan het ontwikkelen van een algemeen B&B-beleid van de Federale Overheid, als vertegenwoordiger van de FOD Economie;

  • Werkt actief mee aan de FOD overkoepelende initiatieven en adviesgroepen inzake aankoopbeleid en overheidsopdrachten;

  • Kan een beroep doen op expertise binnen de FOD Beleid en Ondersteuning;

  • Onderhoudt nauwe contacten met de Inspectie van Financiën;

  • Onderhoudt betrekkingen met het Rekenhof evenals eventuele revisoren of entiteiten belast met externe audit onder meer de Federale Interne Auditdienst;

  • Onderhoudt betrekkingen met de Instellingen van Openbaar Nut die onder de voogdij van de Ministers of Staatssecretarissen vallen , bevoegd voor de FOD Economie, voor wat de budgettaire en boekhoudkundige materies betreft;

Externe relaties bij de federale overheid: 

  • Verzekert goede contacten met alle stakeholders

  • Coördineert de relaties met externe leveranciers of consultants voor wat de FOD specifieke contracten betreft.

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden: 

  • Als lid van het directiecomité de strategische doelstellingen van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie mee collegiaal uitvoeren

  • Voortdurende verbetering stimuleren binnen de DG Budget en Beheerscontrole en de transversale projecten actief ondersteunen als lid van het directiecomité

  • Leiden, motiveren en evalueren van de medewerkers en ontwikkelen van hun competenties met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van de organisatie en met het oog op het verhogen van de doeltreffendheid van de DG

  • Actief deelnemen aan de voorbereiding, de evaluatie en de bijsturing van het ‘algemeen logistiek beleid van de Federale Overheid’

  • Bepalen van en het voeren van een modern beleid inzake logistieke materies, in functie van de behoeften van de verschillende entiteiten en DG :

    • Beheren van de gebouwen die de FOD Economie in gebruik heeft en bewaken van hun veiligheid;

    • Coördineren en bewaken van de goede samenwerking met de externe partners en in het bijzonder met de Regie der Gebouwen;

    • Instaan voor een goed oppervlaktebeheer en dit afstemmen op de ‘New way of working’;

    • Aandachtig zijn op het vlak van de duurzaamheid zowel wat de klanten betreft als in de bredere zin voor het inclusief gehalte van onze sites, verbeteren van de ecoscore van het wagenpark en het digitaliseren van de papierflow in samenwerking met de andere diensten van het departement.

    • Behouden van het milieucertificaat (EMAS/ISO 14001)

    • Opzetten en implementeren van een Facility Management Informatie Systeem

  • Bepalen en coördineren van een geharmoniseerd aankoopbeleid in overeenstemming met de wet inzake overheidsopdrachten.

  • Organiseren van de bestuurlijke, boekhoudkundige en financiële procedures binnen de Federale Overheidsdienst, met inbegrip van de reporting dienaangaande en de aanduiding van de eventuele disfuncties of ongewenste budgettaire evoluties:

    • Boekhouding
      • Ontwikkelen en bijhouden van een boekhouding die in overeenstemming is met de wetgeving, door de verwezenlijking van boordtabellen die de gepaste multi-dimensionele analyse toelaat;

      • Ontwikkelen en bijhouden van een systeem van interne boekhouding dat het responsabiliseren van de managers toelaat inzake de uitvoering van hun begroting en de controle hierop;

      • Ontwikkelen van een methode om op basis van analytische financiële data op transparante wijze de nodige financiële informatie ter beschikking te stellen om de FOD efficiënt aan te sturen;

      • Implementeren van een doorgedreven automatisering van de boekhoudkundige processen en instrumenten;

      • Coördineren van het activabeheer, de inventaris en de afschrijvingen van de Federale Overheidsdienst;

      • Participeren aan de transversale moderniseringsprojecten op federaal niveau.

    • Begrotingsbeheer

      • Een centrale coördinerende rol verzekeren in de interne begrotingscyclus, op het operationele niveau maar tevens op het niveau van de methode, waarbij gewaarborgd wordt dat de termijnen en de formats door de organisatie worden geëerbiedigd;

      • Verzekeren dat de organisatie de nodige gegevens verzamelt/erover beschikt voor het opstellen van een samenhangende begroting

      • Verzekeren van een interne consultancydienst naar de verschillende managementniveaus toe met het oog op de ontwikkeling van de kwaliteit van de begrotingsvooruitzichten en van de monitoring van de uitvoering van de begroting;

      • Binnen de Federale Overheidsdienst, de organisatie verzekeren en het budgettair beslechtingsproces vergemakkelijken en de Federale Overheidsdienst vertegenwoordigen voor begrotingsmateries;

      • Verzekeren van de automatisering van de begrotingsprocedures en van de reporting die hiermee verband houdt.

    • Beheerscontrole:
      • Instellen en hanteren van een doeltreffend, doorzichtig en geautomatiseerd systeem van beheerscontrole en reporting;

      • Waarborgen dat er binnen de Federale Overheidsdienst tussen de beheerscontrole en de begrotingsverantwoordelijken opbouwende raadsbetrekkingen bestaan;

      • Verzekeren dat de beheerscontrole gericht is naar de optimalisering van de uitgaven in functie van de doelstellingen van de Federale Overheidsdienst en verzekeren van een voldoende kosten/baten/return op investering-analyse;

      • Verzekeren, in samenwerking met de betrokken functionele verantwoordelijken, van een beheer en een inkomstencontrole. Deelnemen door zijn financiële deskundigheid aan de evaluatie van de prijzen voor de diensten die aan het publiek worden gefactureerd.

      • Verzekeren van de implementering en het beheer van de instrumenten in functie van de doelstellingen van de Federale Overheidsdienst;

      • In samenwerking met de Stafdienst Personeel en Organisatie de instrumenten en gegevens voor de analyse van de personeelsenveloppe ontwerpen en beheren;

      • In samenwerking  met de Stafdienst ICT de instrumenten en gegevens voor de analyse van de ICT-enveloppe ontwerpen en beheren;

    • Opstellen van rekeningen :

      • Valideren en controleren van de kwaliteit van de rekeningen;

      • Leveren van commentaar;

      • Opvolgen van risico’s, normen en termijnen.

    • Beheren van de subsidiekredieten:

      • instaan voor de correcte naleving van de procedures tot toekenning van subsidies , dotaties en toelagen;

      • organiseren van een adequate controle , in overleg en samenwerking met de betrokken operationele directies generaal , op de aanwending van de subsidies , dotaties en toelagen.

      • voeren van een budgettaire monitoring van de subsidiekredieten.

Tijdelijke resultaatgebieden: 

  • Instaan voor de uitvoering van het deel van de strategisch plan 2022-2024  2019-2021 betreffende zijn verantwoordelijkheden;

  • Het departement leiden bij de invoering van EWOW rekening houdende met de technologische mogelijkheden om op die manier een kwaliteitsvolle dienstverlening optimaal te verzoenen met het welzijn van de medewerkers en de ecologische voetafdruk van het departement te verlagen en dit in samenwerking met het directiecomité;

  • Actief uitbouwen en implementeren van het nieuwe platform e-procurement

  • De nodige maatregelen nemen om een certificatie van de balans en jaarrekening van de FOD Economie door het Rekenhof mogelijk te maken.

Werkgever

In een Belgische en internationale context die volop verandert, bestaat de missie van de FOD Economie in het:

  • bevorderen van het concurrentievermogen van de Belgische economie;

  • waarborgen van een competitieve en evenwichtige Belgische goederen- en dienstenmarkt binnen de Europese Economische Unie en ééngemaakte Europese markt;

  • bevorderen van de permanente dialoog met de gewesten over economische     materies;

  • garanderen van de duurzaamheid van de ontwikkelingen op de goederen- en dienstenmarkt;

  • beschermen van de consumenten en ondernemingen.

Om dit alles te bereiken, dient de FOD Economie de markt doeltreffend te omkaderen, met bijzondere aandacht voor goede relaties tussen alle economische actoren, een perfecte kennis van de economische structuren, relevante statistieken en grondige analyses van de beschikbare macro-economische gegevens.

De FOD Economie helpt op die manier de voorwaarden te scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België, binnen de bredere Europese economische context.

Daarbij heeft de FOD Economie bijzondere aandacht voor het specifieke karakter van de kleine- en middelgrote ondernemingen waarvoor de FOD alles in het werk stelt om het ondernemerschap te stimuleren en nieuwe initiatieven aan te moedigen.

Omvang:

  • Aantal medewerkers: 123 werkzaam op acht locaties. De medewerkers zijn bovendien verdeeld over drie diensten met zeer uiteenlopende opdrachten.
  • Jaarlijks werkingsbudget van de DG B&B: 11.546.000 EUR
  • Jaarlijks budget van de FOD (subsidies en fondsen inbegrepen): 2. 547.897.000 EUR

 

Competenties

Competenties en vaardigheden die geëvalueerd worden tijdens de computergestuurde proef

Eventuele eliminerende proef: redeneervermogen

Indien het aantal kandidaten dat toelaatbaar werd verklaard meer dan twintig kandidaten bedraagt, zou een voorafgaande eliminerende proef kunnen worden georganiseerd. Deze proef bestaat uit redeneertesten (numeriek redeneervermogen en verbaal redeneervermogen).

 

Niet-eliminerende verplichte proef: generieke vaardigheden en competenties voor managementfuncties

Deze geïnformatiseerde testen zijn niet eliminerend, maar wel verplicht. Ze worden georganiseerd

  • o   
    ofwel meteen indien het aantal kandidaten dat toelaatbaar werd verklaard minder is dan 21

  • o   
    ofwel na de eliminerende test die het redeneervermogen meet.

Deze testen bestaan uit:

1. Eén persoonlijkheidsvragenlijst die de persoonlijkheidskenmerken meet die belangrijk zijn voor de functie waarvoor je solliciteert. Deze persoonlijkheidsvragenlijst heeft betrekking op de manier waarop je jezelf ziet.

2. Een situationele beoordelingstest (SJT) aangepast aan de te begeven functie.

De SJT georganiseerd voor de wegingsklassen 4 en 5 evalueert de volgende competenties:

  • ·     
    Beïnvloeden

  • ·     
    Netwerken

  • ·     
    Teams aansturen

  • ·     
    Zichzelf ontwikkelen

3. Een postbaktest (PCIB) aangepast aan de te begeven functie.

De PCIB georganiseerd voor de wegingsklassen 4 en 5 evalueert de volgende competenties:

  • Vernieuwen
  • Beheren van de dienst
  • Objectieven behalen

Competenties en vaardigheden die geëvalueerd worden tijdens de mondelinge proef

Specifieke competenties die worden geëvalueerd:

  • Kennis van en inzicht in moderne managementtechnieken in grote (diensten)organisaties; 

  • Inzicht in het politiek besluitvormingsproces;

  • Kennis van de maatschappelijke en politieke context van de opdrachten van het departement;

  • In staat zijn een visie te ontwikkelen omtrent het departement en haar missies;

  • Grote veranderingsprojecten kunnen aansturen en opvolgen.

 

Geëvalueerde managementcompetenties:

Manier van denken

  • Analytisch vermogen

  • Flexibel en vernieuwend denken
  • Visie en integrerend vermogen.

 

Manier van omgaan binnen de HR-omgeving

  • Coachen, motiveren en ontwikkelen van personeel
  • Aansturen van groepen.

 

Interactie met de omgeving

  • Samenwerken en uitbouwen van netwerken

  • Gerichtheid op de burger, de interne klant en de maatschappij.

 

Doelstellingen

  • Verantwoordelijkheidszin
  • Realiseren van doelstellingen
  • Overtuigen en onderhandelen.

 

Varia

  • Mondeling en schriftelijk communiceren
  • Loyaliteit en integriteit.

Deelnemingsvoorwaarden

De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedure van het DG R&O (Rekrutering en Ontwikkeling) van de FOD Beleid en Ondersteuning.

Je vindt de deelnemingsvoorwaarden in het tabblad 'Volledige beschrijving' van deze vacature.

Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je:

  • houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van het universitair onderwijs of van het hoger onderwijs van academisch niveau of houder zijn van een functie van niveau A bij het federaal administratief openbaar ambt (diploma('s) en/of benoemingsbesluit op te laden in je online account).

en

  • minstens zes jaar managementervaring hebben
  • OF minstens zes jaar beroepservaring hebben, waarvan minstens twee jaar managementervaring en minstens twee jaar specifieke ervaring (verplicht aan te tonen in de specifieke rubrieken in je online account).
    • Onder managementervaring wordt verstaan ervaring inzake beheer in een overheidsdienst of in een organisatie uit de privésector. De term 'beheer' omvat minstens het beheer van de middelen, de organisatie van de dienst en de externe relaties en gaat ervan uit dat er aan een team van minstens vijf personeelsleden leiding wordt gegeven.
    • De jaren gepresteerd in de klassen A3, A4 en A5 worden gelijkgesteld met de jaren managementervaring.
  • De gevraagde specifieke ervaring is de volgende: een ervaring op vlak van minstens twee van de volgende domeinen:
    • Financieel beheer
    • Facilitair beheer
    • Beheerscontrole
    • Aankoopbeleid

Om het aantal vereiste jaren beroepservaring te tellen, kan een jaar dat al als managementervaring wordt aangerekend niet worden meegeteld als een jaar specifieke ervaring, als het de uitoefening van dezelfde functie in dezelfde periode betreft.

GELIJKSCHAKELING EN TAAL DIPLOMA

 

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je je diploma hebt behaald in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, lees dan de informatie over de bijkomende deelnemingsvoorwaarden op deze pagina.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen? Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij Top Team (topteam@bosa.fgov.be).

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden

Brutosalaris op jaarbasis, geïndexeerd: € 146.364,30 (salarisband 4).

Functiewagen en diverse voordelen.

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2, managementfunctie-3) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

  • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
  • de burgerlijke en politieke rechten genieten
  • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Taalvereisten

 

Om deze managementfunctie te kunnen uitoefenen, moet je, ten laatste zes maanden na je aanstelling, op straffe van vroegtijdige beëindiging van je mandaat, het bewijs leveren van het slagen voor de test artikel 10 bis tot vaststelling van de functionele kennis van de tweede landstaal.

Deze functionele kennis van de andere taal, aangepast aan de evaluatie, beoogt een actieve en een passieve mondelinge kennis evenals een passieve schriftelijke kennis van deze taal (lezen en analyseren van complexe teksten), met als doel de communicatie en de samenwerking tussen het management, de evaluator en zijn medewerkers te verbeteren.

Meer informatie over de samenstelling van deze test, de moeilijkheidsgraad en de slaagdrempel vind je door op bovenstaande links te klikken en via het tabblad onder de rubriek ‘Taaltesten’ op onze website.

 

OPGELET:

Als je niet slaagt voor het artikel 10 bis (evaluatietaak), kan je pas na 1 maand vanaf de bekendmaking van je resultaat de test opnieuw afleggen (ontwikkelingsperiode). Deze periode laat je toe je taalcompetenties verder te ontwikkelen.

Je hebt er dus baat bij om je meteen in te schrijven voor de taaltesten, bijvoorbeeld tegelijk met de selectieprocedure, om je dossier te vervolledigen en om op termijn te kunnen voldoen aan de taalvereisten van de functie.

 

Vrijstellingen:

Als je houder bent van een taalcertificaat artikel 7 niveau 1/A (grondige kennis), artikel 7 niveau 2+/B (grondige kennis) of artikel 12 (voldoende kennis van de tweede taal), ben je vrijgesteld van deze proeven.

Als je twee diploma's van het niveau A (licentie, master, doctoraat) hebt, het ene (verkregen) in het Nederlands en het andere (verkregen) in het Frans, neem dan contact op het team taalcertificering, zodat ze de mogelijkheden tot vrijstelling kunnen onderzoeken. Voeg een kopie van je diploma's en de diplomasupplementen toe bij je aanvraag.

 

Inschrijving:

Schrijf je in via je online account ('aanmelden'): klik op 'Taaltesten', dan op 'Inschrijven voor taaltesten' en selecteer de volgende elementen in de dropdownmenu's:

  • Type taaltest: Bestuurszaken

  • Taal van het diploma (taalrol): de taal waarin je diploma is opgesteld

  • Taal van de test: de taal waarin je getest wil worden

  • Artikel: Artikel 10 bis

Procedure

Tips bij het inschrijven voor testen

  • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat. Bij de inschrijving selecteer je een testdatum naar keuze wanneer er verschillende testdata zijn.
  • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in de rubriek ‘screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
  • Opgelet: de uitnodigingen voor de proeven ontvang je uitsluitend per e-mail en/of in je online account.
  • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum vindt. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
  • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test? Neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure vermeld in de rubriek 'Contact'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
  • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
  • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

We willen je ook wijzen op de gevolgen van laattijdige annulaties voor het goede verloop van onze selecties, zeker wat de mondelinge testen betreft. We zijn er ons van bewust dat onvoorziene omstandigheden een gegronde reden kunnen zijn om niet mee te doen aan een geplande test. We vragen je evenwel om je indien mogelijk vooraf uit te schrijven - zo kunnen we nog wijzigingen doorvoeren aan de organisatie van de selectie. De selectiecommissie bestaat uit 8 à 10 experten die zich vrijgemaakt hebben om de kandidaten te ontmoeten.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Selectietesten

Voorselectie

Het DG R&O van de FOD BOSA gaat eerst na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel:

  • op basis van het in jouw online account opgeladen
    • diploma: online account (= Aanmelden) > CV > Diploma's en certificaten en/of
    • benoemingsbesluit: online account (= Aanmelden) > CV > Werkervaring.
  • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken, eigen aan deze topmanagementfunctie (vereiste ervaring), in jouw online account:
    • online account (= Aanmelden) > Screeningsprocedures > Ik neem deel aan deze screeningsprocedures > specifieke rubrieken.

We houden bij de screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte 'Mijn extra’s' van je online account.

Opgelet: er wordt enkel rekening gehouden met deze informatie, zoals ze verschijnt in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum vermeld in de vacature, voor de evaluatie van je dossier.

 

Eventuele voorafgaande eliminerende proef (ongeveer 1u30)

Als er meer dan 20 kandidaten toelaatbaar zijn verklaard, zou een voorafgaande eliminerende proef kunnen worden georganiseerd.

Deze proef bestaat uit redeneertesten (numeriek redeneervermogen en verbaal redeneervermogen) op pc.

Deze testen kunnen enkel ter plaatse, bij de FOD BOSA, worden afgelegd.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt voor beide testen samen.

 

Ben je geslaagd voor deze proef?

Dan word je uitgenodigd voor de niet-eliminerende geïnformatiseerde testen.

 

Ben je niet geslaagd of was je afwezig voor deze proef?

Dan kan je niet meer deelnemen aan de selectieprocedure.

 

Verplichte niet-eliminerende geïnformatiseerde testen

Deze testen zijn niet-eliminerend en worden ofwel meteen georganiseerd als er minder dan 21 kandidaten zijn die toelaatbaar zijn verklaard, ofwel na de eventuele voorafgaande eliminerende proef.

Opgelet: deze testen zijn verplicht, ook al zijn ze niet-eliminerend. Je moet dus alle niet-eliminerende geïnformatiseerde testen hebben afgelegd, binnen de opgelegde termijn. Als je dat niet doet, zal je niet meer kunnen deelnemen aan de selectieprocedure.

 

De kandidaten leggen geïnformatiseerde testen af die de vaardigheden en de generieke competenties voor de desbetreffende managementfunctie meten.

Deze testen bestaan uit:

  • Eén persoonlijkheidsvragenlijst die op afstand wordt afgenomen, met een gemiddelde duurtijd van ongeveer 20 minuten.Je zal een e-mail ontvangen met de link naar de persoonlijkheidsvragenlijsten. Deze mail wordt verzonden door "no-reply@panpowered.be".Opgelet: wacht niet tot het laatste moment om de persoonlijkheidsvragenlijst(en), afgenomen op afstand, in te vullen, zodat, indien nodig, technische ondersteuning kan worden geboden tijdens de werkuren.

EN

  • Een situationele beoordelingstest (SJT) EN een postbakoefening (PCIB) aangepast aan het niveau van de te begeven functie, die ter plaatse, bij de FOD BOSA, worden afgelegd. De duurtijd van deze testen is ongeveer 3u45.

 

De selectiecommissie wordt op de hoogte gebracht van de resultaten van de niet-eliminerende geïnformatiseerde testen en neemt deze in aanmerking, na de mondelinge proef, bij de beoordeling van de competenties van elke kandidaat die toelaatbaar werd verklaard.

 

Heb je deze verplichte niet-eliminerende testen afgelegd?

Dan kan je deelnemen aan de mondelinge proef.

 

Heb je deze verplichte niet-eliminerende testen niet afgelegd?

Dan kan je niet meer deelnemen aan de selectieprocedure.

 

Feedback

Je feedbackaanvraag moet schriftelijk worden ingediend, binnen 2 maanden vanaf de datum van de verzending van de eindresultaten (wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur). Je kan kennis nemen van de resultaten van de computergestuurde proeven.

 

Mondelinge test + voorbereidingstijd: ongeveer 3u30

Deze test heeft als doel, uitgaande van een praktijkgeval dat betrekking heeft op de betrokken managementfunctie, zowel de specifieke competenties als de managementvaardigheden vereist voor de uitoefening van deze functie, te evalueren.

De proef verloopt als volgt:

  • Voorbereiding (analyse) van een praktijkgeval (1 uur of 1.30 uur, afhankelijk van het praktijkgeval)

  • Voorstelling van de analyse van het praktijkgeval (ongeveer 15 minuten)

  • Vragen met betrekking tot het praktijkgeval (ongeveer 15 minuten)

  • STAR-vragen (ongeveer 30 minuten)

  • Motivatie voor de functie en vragen met betrekking tot de technische competenties (ongeveer 40 minuten).

 

Syndicale vertegenwoordiging

Elk onderdeel van een selectie georganiseerd door het DG R&O, kan worden bijgewoond door een syndicaal afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Eindresultaat

Na de mondelinge proef en de vergelijking van de diploma's en de verdiensten van de kandidaten, worden de kandidaten ingedeeld

  • hetzij in groep A 'zeer geschikt'

  • hetzij in groep B 'geschikt'

  • hetzij in groep C 'minder geschikt'

  • hetzij in groep D 'niet geschikt'.

Deze indeling wordt gemotiveerd. In de groep A en groep B worden de kandidaten gerangschikt. Het DG R&O deelt het resultaat van de procedure mee volgens het Koninklijk Besluit van 29/10/2001 gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 20/12/2022 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten.

 

Als er meer dan vijf geslaagde kandidaten in groep A, en, in voorkomend geval, in de groepen A en B samen zijn gerangschikt, wordt er een assessment center georganiseerd voor de kandidaten van deze groepen.

  • Voor de managementfuncties die overeenstemmen met het niveau dat de wegingsklassen 7 en 6 omvat, is het assessment center verplicht.

  • Voor de andere managementfuncties wordt het assessment center georganiseerd na een verzoek van de betrokken minister of staatssecretaris.

Het assessment center wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de aanwervende federale overheidsdienst.

Het externe assessment center staat los van de rangschikking van de kandidaten in de voornoemde groepen. Het is niet eliminerend.

Het resultaat van het assessment center wordt voorafgaand aan het aanvullende gesprek meegedeeld met het oog op de aanstelling van de houder van de managementfunctie door de bevoegde overheid.

 

De bevoegde instantie organiseert een aanvullend gesprek met de kandidaten in groep A 'zeer geschikt'. Bij uitputting van groep A wordt een aanvullend gesprek georganiseerd met de kandidaten in groep B 'geschikt'.

 

De rekrutering gebeurt met strikte inachtneming van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

De kandidaten worden aangesteld binnen een termijn van ten hoogste drie jaar, te rekenen vanaf de datum van het resultaat van de procedure dat door het DG Rekrutering en Ontwikkeling van de FOD Beleid en Ondersteuning wordt meegedeeld.

Indien er geen kandidaat is aangesteld aan het einde van de selectieprocedure wordt er een nieuwe selectieprocedure opgestart.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 05/10/2023, de uiterste inschrijvingsdatum. Wacht niet tot het laatste moment om je kandidatuur in te dienen.

Alle selectieprocedures staan los van elkaar.  Je moet absoluut onderstaande inschrijvingsprocedure volgen, anders zal je kandidatuur niet in aanmerking worden genomen. Lees ook alle mails die je ontvangt en de informatie die voor deze screeningsprocedure verschijnt in je online account (tabblad “Mijn berichten en taken”).

  1. Als je nog geen online account hebt, maak er dan een aan.

  2. Laad het vereiste diploma op (zie rubriek 'Deelnemingsvoorwaarden' van de vacature)*

    • Online account (= Aanmelden) > CV > Diploma’s en certificaten.

    • Vergeet niet het document toe te voegen.

  3. Laad je benoemingsbesluit op (zie rubriek 'Deelnemingsvoorwaarden' van de vacature)*

    • Online account (= Aanmelden) > CV > Werkervaring

    • Om je benoemingsbesluit te kunnen opladen, moet je bij 'Werkervaring / Mijn huidige werksituatie' aanduiden dat je statutair ambtenaar bij de federale overheid bent.

    • Duid ook bij 'Werkervaring' aan dat je momenteel bij de federale overheid werkt.

  4. Klik op de knop 'Solliciteren' van de vacature.

  5. Klik dan op de knop 'Mijn kandidatuur indienen'. Je bent nu voorlopig ingeschreven.

  6. Vul de specifieke rubrieken, eigen aan deze topmanagementfunctie, in.  

    • Opgelet! De specifieke rubrieken, eigen aan deze topmanagementfunctie, zijn niet hetzelfde als je online CV in het tabblad 'Werkervaring'. De informatie die je invult in je online CV wordt niet in aanmerking genomen om je ervaring voor deze topmanagementfunctie te analyseren.
    • Waar vind je de specifieke rubrieken?
      • Online account (= Aanmelden) > Screeningsprocedures > Ik moet mijn kandidatuur voor deze screeningsprocedures nog valideren.

      • De specifieke rubrieken staan in de kolom 'Acties' naast de screeningsprocedure waarvoor je ingeschreven bent.

    • Aandachtspunten:
      • Vul de specifiek voor deze topmanagementfunctie voorziene rubrieken in en dit uitsluitend in de taal van de selectieprocedure (in dit geval in het Nederlands).

      • Je kan managementervaring en / of nuttige professionele ervaring invullen. Vul de begin- en einddatum van elke ervaring in. 

        Als de ervaring je huidige functie is, vul dan de datum waarop je je kandidaat stelt in als einddatum.

      • Zodra je het vereiste aantal jaren hebt ingegeven, verschijnt de knop 'Kandidatuur valideren'.
      • Opgelet: vergeet niet om regelmatig op 'Bewaren' te klikken.

  7. Klik op de knop 'Kandidatuur valideren'. Je bent nu definitief ingeschreven. De screeningsprocedure verschijnt nu onder 'Ik neem deel aan deze screeningsprocedures'.

Tot aan de uiterste inschrijvingsdatum kan je de informatie in je online account (Aanmelden > CV) en in de specifieke rubrieken (Aanmelden > Screeningsprocedures > Ik neem deel aan deze screeningsprocedures) aanpassen. Vergeet niet om elke aanpassing op te slaan.

Het DG R&O van de FOD BOSA gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel:

  • op basis van de in jouw online account opgeladen documenten:

    • diploma: online account (= Aanmelden) > CV > Diploma’s en certificaten en / of

    • benoemingsbesluit: online account (= Aanmelden) > CV > Werkervaring

  • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze topmanagementfunctie (vereiste ervaring), in jouw online account:

    • online account (= Aanmelden) > Screeningsprocedures > Ik neem deel aan deze screeningsprocedures > specifieke rubrieken

We houden bij de screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extra’s” van je online account.

Opgepast: er wordt enkel rekening gehouden met deze informatie zoals ze verschijnt in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum, vermeld in de vacature, voor de evaluatie van je dossier.

Je kan niet solliciteren via e-mail of een ander communicatiemiddel.

 

* Diploma en/of benoemingsbesluit opladen

Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon voor de procedure. Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden, vind je via deze link.

Voor meer uitleg over de scoring van onze testen kan je terecht op deze pagina.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

  • FOD BOSA - Werkenvoor.be
    WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
    1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

  • Portret Miguel Discart
    Als we iemand rekruteren, is het doel om hem te laten groeien in het team, om hem te houden.
    Miguel Discart
    IT project manager
    -
    FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
    More about Miguel Discart
  • Portret Bertrand Dockier
    Wat zeer interessant en lonend is, is de dynamiek van de samenwerking.
    Bertrand Dockier
    ICT Operations manager
    -
    FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
    More about Bertrand Dockier
  • Portret Patrick
    Het geeft echt voldoening om de bevestiging te krijgen dat ik de juiste persoon voor de job heb gevonden, en voor de persoon de juiste job!
    Patrick Martin
    Recruitment manager
    -
    FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
    More about Patrick Martin
  • Het voelde als thuiskomen op een werkplek die niet alleen een job is, maar ook een missie om de maatschappij positief te beïnvloeden.
    Urpi Iannino
    Expert in duurzaam ondernemen
    -
    FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
    More about Urpi Iannino