Directeur ICT (m/v/x)

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Selectiecode

ANG23725

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Mandaat

Functieniveau

TOP

Type aanwerving

Managementselectie

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Opgelet

Dit is een topmanagementfunctie die voor elk gender open staat.

Lees aandachtig alle informatie onder het tabblad 'Volledige beschrijving' voor de verschillende stappen van de selectie en om een volledig beeld te krijgen van de vacature.

Volg nauwgezet de instructies om een geldige kandidatuur in te dienen. Je vindt de juiste stappen in de volledige beschrijving onder het tabblad 'Solliciteren'.

Doel van de job

Instaan voor de leiding en het beheer van de dienst ICT en bijdragen aan de verwezenlijking van de strategische doelstellingen van het FAVV.

Context van de functie

Interne relaties binnen de organisatie: 

 • Rapporteert aan de Directeur-generaal van de Algemene Diensten van het FAVV. 
 • Werkt samen met de andere directeurs binnen het FAVV. 
 • Stuurt de verantwoordelijken aan van de diensten projectbeheer en ontwikkeling van applicaties, infrastructuur en Productie, Kwaliteit en Architectuur, alsook Management Support.

Interne en externe relaties bij de federale overheid: 

 • Beheert de relaties met de externe ICT-consultants of leveranciers wat de specifieke contracten voor het FAVV betreft.
 • Werkt mee aan de in het FAVV uitgevoerde audits.
 • Kan een beroep doen op de expertise van de FOD BOSA.
 • Staat in voor de relaties met alle externe stakeholders.

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden: 

1. Als directielid

 • Bijdragen aan de ontwikkeling van een coherente ICT-enterprise architecture met enerzijds de ICT-basiscommodities (netwerk, informatieveiligheid, gebruikers- en toegangsbeheer, masterdata management, kantoorautomatisering, elektronische basisdiensten,...) en anderzijds applicaties gericht op de klanten die beantwoorden aan de behoeften van de business.
 • Instaan voor het operationeel, tactisch en strategisch beleid met betrekking tot het gebruik van de informatie- en communicatiemiddelen en toezien op de uitwerking van de ICT-strategie en de ICT-projecten die de concretisering van het businessplan en van het strategisch en operationeel plan actief ondersteunen.
 • De wijzigingen inzake digitalisering vertalen in strategische doelstellingen voor de directie, rekening houdend met de strategische en operationele doelstellingen van de verschillende diensten en directies en daarbij de nadruk leggen op het change management.
 • Instaan voor de opvolging, reporting en aanpassing van het strategisch plan.
 • Ondersteunen van de bestaande ICT-processen in de verschillende diensten en directies om hen in staat te stellen hun strategische en operationele doelstellingen te bereiken.
 • Onderhouden van contacten met het lijnmanagement om een optimaal beleid te kunnen voeren.
 • Toezien op de financiële transparantie op het niveau van de kosten van de ICT-diensten en van de toegekende resources.

 

2. Als verantwoordelijke van de ICT-directie

 • Ontwikkelen, organiseren, toezien op de uitvoering en aanpassen van de activiteiten inzake ontwikkeling, onderhoud, innovatie en transformatie van de applicaties in de volgende domeinen:
  • de e-government-applicaties:
  • de ontwikkeling, de aanpassing en het verwerven van software, in overeenkomst met de strategie van het FAVV en rekening houdende met de beschikbare budgetten;
  • de ontwikkeling en het beheer van de vereiste systeemarchitectuur, applicatie-architectuur en gegevensmodellen;
  • de ontwikkeling en de technische ondersteuning van het intranet;
  • de ontwikkeling en het beheer van een systeem voor gegevensbeveiliging;
  • de installatie van een systeem voor efficiënt beheer van de resources dat het mogelijk maakt om zowel projectmatig te werken als de naleving van de voor het operationeel systeem vastgestelde SLA’s op te volgen;
  • de installatie en het beheer van de controlesystemen;
  • de installatie, de regelmatige controle en beheer van de business continuity omgevingen (o.a. back-ups, stand by-systemen en -personen, zowel intern als extern, rekening houdende met een regelmatig aangepaste risicoanalyse);
  • invoering van een systeem voor de controle van de kwaliteit in overeenstemming met erkende normen.
 • Ontwikkelen, organiseren, toezien op de uitvoering en aanpassen van de activiteiten inzake beheer van de diensten in de volgende domeinen:
  • invoering en opvolging van service level agreements (SLA) voor en in samenwerking met alle diensten en directies;
  • organisatie van de gepaste procedures om de SLA’s te kunnen naleven;
  • beheer van de relaties met de leveranciers binnen en buiten de administratie, op basis van een resultaats- of middelenverbintenis, indien nodig met de invoering en de opvolging van externe SLA’s;
  • gegarandeerde beschikbaarheid van alle kritische systemen.
 • Een groot belang toekennen aan klantgerichte benadering door het verzamelen van hun behoeften en toe te zien op de goede technische vertaling en implementatie ervan.
 • Bevorderen van de uitwisseling van gegevens tussen overheidsdiensten onder de controle van een systeem voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer (GDPR).
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van een programma- en projectmanagement waarin bijzondere aandacht wordt geschonken aan de strategische toegevoegde waarde van de projecten, aan een berekening van de return on investment (ROI) en aan een actieve toepassing van de verschillende diensten.
 • Opvolgen van de kwaliteit van de geleverde diensten met behulp van strategische indicatoren.

3. Als strategisch adviseur

 • Actief interageren op alle niveaus (strategie, tenuitvoerlegging, productie, innovatie).
 • Zorgen voor de opvolging van de markt van de nieuwe technologische ontwikkelingen en best practices.
 • De nodige initiatieven nemen en voorzien van opvolging voor de ontwikkeling van een beleid gericht op informatieveiligheid teneinde de toegankelijkheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens te waarborgen (in nauwe samenwerking met de CISO).
 • Proactief opvolgen van de tendensen inzake e-government.

4. Als beheerder

 • De toegekende middelen inzetten en beheren teneinde die opdrachten efficiënt uit te voeren, met inachtneming van de kwaliteit.
 • Toezicht houden op de samenstelling en toewijzing van het budget binnen de grenzen van de budgettaire middelen teneinde te beschikken over de financiële middelen die nodig zijn voor de verwezenlijking van de opdrachten van de directies en diensten:
  • valideren van de toekenningen van het budget binnen de grenzen van het beschikbaar budget;
  • toezien op voldoende aanwezigheid van interne controlepunten binnen het proces van budgettaire toewijzing en de opvolging ervan verzekeren;
  • anticiperen op de budgettaire behoeften en deze communiceren;

5. Als teamverantwoordelijke

 • Sturen, motiveren, evalueren en verzekeren van de ontwikkeling van de medewerkers binnen een gunstig kader met het oog op de verwezenlijking van de voorziene doelstellingen.
 • Het waarborgen van een correct beheer van personen en middelen, dat tegemoet komt aan de noden van de organisatie en zich situeert binnen de perken van de beschikbare middelen van de eigen organisatie en de andere Directies-generaal.
 • Aansturen, motiveren en evalueren van de rechtstreekse medewerkers en toezien op hun verdere ontwikkeling in de richting van de realisatie van de vastgestelde doelstellingen.
 • Toezicht houden op en faciliteren van de veranderingstrajecten.
 • Coördineren van de werkzaamheden van de externe consultants, met inachtneming van de SLA’s. 
 • Coördineren van de verschillende ICT-teams en toezien op de doeltreffende en efficiënte samenwerking ervan.

 

Tijdelijke resultaatgebieden: 

 • Meewerken aan het opstellen van een strategisch plan en van jaarlijkse beheersplannen.
 • Meewerken aan de versterking van de cultuur van projectmatig werken, procesmanagement en change management en aan de uitwerking van een systeem van interne controle.
 • Ontwikkelen, opstarten en invoeren van de stafdienst ICT om een professionele, efficiënte, doeltreffende en klantgerichte werkwijze te garanderen. 

Werkgever

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen is een organisme van openbaar nut (parastatale van categorie A), opgericht bij de Wet van 4 februari 2000.

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Het Agentschap heeft als voornaamste doelstellingen:

 • de controle, het onderzoek en de keuring van levensmiddelen en de grondstoffen ervan doorheen alle stadia van de voedselketen;  
 • de controle en de keuring tijdens de productie, de verwerking, de bewaring, het transport, het verhandelen, de import en de export van levensmiddelen en de grondstoffen ervan, alsook van de sites waar die handelingen plaatsvinden;
 • de toekenning van de erkenningen en toelatingen om bepaalde activiteiten in de voedselketen te mogen uitoefenen; 
 • de integratie en de uitwerking van systemen voor tracering en identificatie van de levensmiddelen en van de grondstoffen ervan in de voedselketen, alsook de controle erop;
 • de communicatie met de sectoren en consumenten.

Het Agentschap wordt gefinancierd via een overheidsdotatie en via heffingen en retributies ten laste van de operatoren die actief zijn in de voedselketen.

Om zijn verschillende opdrachten uit te voeren, steunt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen op 4 Directies-generaal: DG Controlebeleid, DG Controle, DG Algemene Diensten en DG Laboratoria.

De belangrijkste opdrachten van de Directie-generaal Algemene Diensten omvatten:

 • Het uitdenken en uitwerken van de reglementering voor de financiering van het FAVV. 
 • Het financieel beheer van het FAVV verzekeren.
 • De specifieke kennis verzamelen die nodig is ter ondersteuning van de andere Directies-generaal, met name in de volgende domeinen:
  • human resources management;
  • ICT;
  • budget en beheerscontrole;
  • financiering;
  • logistiek;
  • juridische ondersteuning in het kader van de opdrachten en taken van het FAVV. 
 • Antwoorden op verzoeken en anticiperen op de behoeften van de andere Directies-generaal met betrekking tot deze aspecten. 
 • De andere Directies-generaal als interne klanten beschouwen en aan hen die diensten aanbieden waarvan zij de behoefte hebben uitgedrukt, teneinde de vervulling van hun opdrachten te garanderen. 
 • Een beheerseenheid verzekeren voor de middelen die binnen het FAVV moeten worden aangewend.

 

Omvang van de functie

Budget

 • Verantwoordelijk voor het opstellen van het budget, het beschikbaar stellen van de kredieten, de uitvoering van het budget, de rapportering en het toezicht op de wettelijke en reglementaire bepalingen ter zake voor een budget van 11.000.000 €.

 

Personeel

 • Verantwoordelijk voor het beheer van de human resources van een directie die 80 medewerkers telt en rechtstreeks leiding geeft aan 6 medewerkers. 

Deelnemingsvoorwaarden

De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedure van het DG R&O (Rekrutering en Ontwikkeling) van de FOD Beleid en Ondersteuning.

Je vindt de deelnemingsvoorwaarden in het tabblad 'Volledige beschrijving' van deze vacature.

Our offer

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden

Brutosalaris op jaarbasis, geïndexeerd: € 131.011,05 (salarisband 3).

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse.

Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, bedrijfswagen.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

 • Denis Nanga Na Kayika
  directeur-generaal van de algemene diensten
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  02/211.88.33

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Opgelet

Dit is een topmanagementfunctie die voor elk gender open staat.

Lees aandachtig alle informatie onder het tabblad 'Volledige beschrijving' voor de verschillende stappen van de selectie en om een volledig beeld te krijgen van de vacature.

Volg nauwgezet de instructies om een geldige kandidatuur in te dienen. Je vindt de juiste stappen in de volledige beschrijving onder het tabblad 'Solliciteren'.

Doel van de job

Instaan voor de leiding en het beheer van de dienst ICT en bijdragen aan de verwezenlijking van de strategische doelstellingen van het FAVV.

Context van de functie

Interne relaties binnen de organisatie: 

 • Rapporteert aan de Directeur-generaal van de Algemene Diensten van het FAVV. 
 • Werkt samen met de andere directeurs binnen het FAVV. 
 • Stuurt de verantwoordelijken aan van de diensten projectbeheer en ontwikkeling van applicaties, infrastructuur en Productie, Kwaliteit en Architectuur, alsook Management Support.

Interne en externe relaties bij de federale overheid: 

 • Beheert de relaties met de externe ICT-consultants of leveranciers wat de specifieke contracten voor het FAVV betreft.
 • Werkt mee aan de in het FAVV uitgevoerde audits.
 • Kan een beroep doen op de expertise van de FOD BOSA.
 • Staat in voor de relaties met alle externe stakeholders.

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden: 

1. Als directielid

 • Bijdragen aan de ontwikkeling van een coherente ICT-enterprise architecture met enerzijds de ICT-basiscommodities (netwerk, informatieveiligheid, gebruikers- en toegangsbeheer, masterdata management, kantoorautomatisering, elektronische basisdiensten,...) en anderzijds applicaties gericht op de klanten die beantwoorden aan de behoeften van de business.
 • Instaan voor het operationeel, tactisch en strategisch beleid met betrekking tot het gebruik van de informatie- en communicatiemiddelen en toezien op de uitwerking van de ICT-strategie en de ICT-projecten die de concretisering van het businessplan en van het strategisch en operationeel plan actief ondersteunen.
 • De wijzigingen inzake digitalisering vertalen in strategische doelstellingen voor de directie, rekening houdend met de strategische en operationele doelstellingen van de verschillende diensten en directies en daarbij de nadruk leggen op het change management.
 • Instaan voor de opvolging, reporting en aanpassing van het strategisch plan.
 • Ondersteunen van de bestaande ICT-processen in de verschillende diensten en directies om hen in staat te stellen hun strategische en operationele doelstellingen te bereiken.
 • Onderhouden van contacten met het lijnmanagement om een optimaal beleid te kunnen voeren.
 • Toezien op de financiële transparantie op het niveau van de kosten van de ICT-diensten en van de toegekende resources.

 

2. Als verantwoordelijke van de ICT-directie

 • Ontwikkelen, organiseren, toezien op de uitvoering en aanpassen van de activiteiten inzake ontwikkeling, onderhoud, innovatie en transformatie van de applicaties in de volgende domeinen:
  • de e-government-applicaties:
  • de ontwikkeling, de aanpassing en het verwerven van software, in overeenkomst met de strategie van het FAVV en rekening houdende met de beschikbare budgetten;
  • de ontwikkeling en het beheer van de vereiste systeemarchitectuur, applicatie-architectuur en gegevensmodellen;
  • de ontwikkeling en de technische ondersteuning van het intranet;
  • de ontwikkeling en het beheer van een systeem voor gegevensbeveiliging;
  • de installatie van een systeem voor efficiënt beheer van de resources dat het mogelijk maakt om zowel projectmatig te werken als de naleving van de voor het operationeel systeem vastgestelde SLA’s op te volgen;
  • de installatie en het beheer van de controlesystemen;
  • de installatie, de regelmatige controle en beheer van de business continuity omgevingen (o.a. back-ups, stand by-systemen en -personen, zowel intern als extern, rekening houdende met een regelmatig aangepaste risicoanalyse);
  • invoering van een systeem voor de controle van de kwaliteit in overeenstemming met erkende normen.
 • Ontwikkelen, organiseren, toezien op de uitvoering en aanpassen van de activiteiten inzake beheer van de diensten in de volgende domeinen:
  • invoering en opvolging van service level agreements (SLA) voor en in samenwerking met alle diensten en directies;
  • organisatie van de gepaste procedures om de SLA’s te kunnen naleven;
  • beheer van de relaties met de leveranciers binnen en buiten de administratie, op basis van een resultaats- of middelenverbintenis, indien nodig met de invoering en de opvolging van externe SLA’s;
  • gegarandeerde beschikbaarheid van alle kritische systemen.
 • Een groot belang toekennen aan klantgerichte benadering door het verzamelen van hun behoeften en toe te zien op de goede technische vertaling en implementatie ervan.
 • Bevorderen van de uitwisseling van gegevens tussen overheidsdiensten onder de controle van een systeem voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer (GDPR).
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van een programma- en projectmanagement waarin bijzondere aandacht wordt geschonken aan de strategische toegevoegde waarde van de projecten, aan een berekening van de return on investment (ROI) en aan een actieve toepassing van de verschillende diensten.
 • Opvolgen van de kwaliteit van de geleverde diensten met behulp van strategische indicatoren.

3. Als strategisch adviseur

 • Actief interageren op alle niveaus (strategie, tenuitvoerlegging, productie, innovatie).
 • Zorgen voor de opvolging van de markt van de nieuwe technologische ontwikkelingen en best practices.
 • De nodige initiatieven nemen en voorzien van opvolging voor de ontwikkeling van een beleid gericht op informatieveiligheid teneinde de toegankelijkheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens te waarborgen (in nauwe samenwerking met de CISO).
 • Proactief opvolgen van de tendensen inzake e-government.

4. Als beheerder

 • De toegekende middelen inzetten en beheren teneinde die opdrachten efficiënt uit te voeren, met inachtneming van de kwaliteit.
 • Toezicht houden op de samenstelling en toewijzing van het budget binnen de grenzen van de budgettaire middelen teneinde te beschikken over de financiële middelen die nodig zijn voor de verwezenlijking van de opdrachten van de directies en diensten:
  • valideren van de toekenningen van het budget binnen de grenzen van het beschikbaar budget;
  • toezien op voldoende aanwezigheid van interne controlepunten binnen het proces van budgettaire toewijzing en de opvolging ervan verzekeren;
  • anticiperen op de budgettaire behoeften en deze communiceren;

5. Als teamverantwoordelijke

 • Sturen, motiveren, evalueren en verzekeren van de ontwikkeling van de medewerkers binnen een gunstig kader met het oog op de verwezenlijking van de voorziene doelstellingen.
 • Het waarborgen van een correct beheer van personen en middelen, dat tegemoet komt aan de noden van de organisatie en zich situeert binnen de perken van de beschikbare middelen van de eigen organisatie en de andere Directies-generaal.
 • Aansturen, motiveren en evalueren van de rechtstreekse medewerkers en toezien op hun verdere ontwikkeling in de richting van de realisatie van de vastgestelde doelstellingen.
 • Toezicht houden op en faciliteren van de veranderingstrajecten.
 • Coördineren van de werkzaamheden van de externe consultants, met inachtneming van de SLA’s. 
 • Coördineren van de verschillende ICT-teams en toezien op de doeltreffende en efficiënte samenwerking ervan.

 

Tijdelijke resultaatgebieden: 

 • Meewerken aan het opstellen van een strategisch plan en van jaarlijkse beheersplannen.
 • Meewerken aan de versterking van de cultuur van projectmatig werken, procesmanagement en change management en aan de uitwerking van een systeem van interne controle.
 • Ontwikkelen, opstarten en invoeren van de stafdienst ICT om een professionele, efficiënte, doeltreffende en klantgerichte werkwijze te garanderen. 

Werkgever

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen is een organisme van openbaar nut (parastatale van categorie A), opgericht bij de Wet van 4 februari 2000.

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Het Agentschap heeft als voornaamste doelstellingen:

 • de controle, het onderzoek en de keuring van levensmiddelen en de grondstoffen ervan doorheen alle stadia van de voedselketen;  
 • de controle en de keuring tijdens de productie, de verwerking, de bewaring, het transport, het verhandelen, de import en de export van levensmiddelen en de grondstoffen ervan, alsook van de sites waar die handelingen plaatsvinden;
 • de toekenning van de erkenningen en toelatingen om bepaalde activiteiten in de voedselketen te mogen uitoefenen; 
 • de integratie en de uitwerking van systemen voor tracering en identificatie van de levensmiddelen en van de grondstoffen ervan in de voedselketen, alsook de controle erop;
 • de communicatie met de sectoren en consumenten.

Het Agentschap wordt gefinancierd via een overheidsdotatie en via heffingen en retributies ten laste van de operatoren die actief zijn in de voedselketen.

Om zijn verschillende opdrachten uit te voeren, steunt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen op 4 Directies-generaal: DG Controlebeleid, DG Controle, DG Algemene Diensten en DG Laboratoria.

De belangrijkste opdrachten van de Directie-generaal Algemene Diensten omvatten:

 • Het uitdenken en uitwerken van de reglementering voor de financiering van het FAVV. 
 • Het financieel beheer van het FAVV verzekeren.
 • De specifieke kennis verzamelen die nodig is ter ondersteuning van de andere Directies-generaal, met name in de volgende domeinen:
  • human resources management;
  • ICT;
  • budget en beheerscontrole;
  • financiering;
  • logistiek;
  • juridische ondersteuning in het kader van de opdrachten en taken van het FAVV. 
 • Antwoorden op verzoeken en anticiperen op de behoeften van de andere Directies-generaal met betrekking tot deze aspecten. 
 • De andere Directies-generaal als interne klanten beschouwen en aan hen die diensten aanbieden waarvan zij de behoefte hebben uitgedrukt, teneinde de vervulling van hun opdrachten te garanderen. 
 • Een beheerseenheid verzekeren voor de middelen die binnen het FAVV moeten worden aangewend.

 

Omvang van de functie

Budget

 • Verantwoordelijk voor het opstellen van het budget, het beschikbaar stellen van de kredieten, de uitvoering van het budget, de rapportering en het toezicht op de wettelijke en reglementaire bepalingen ter zake voor een budget van 11.000.000 €.

 

Personeel

 • Verantwoordelijk voor het beheer van de human resources van een directie die 80 medewerkers telt en rechtstreeks leiding geeft aan 6 medewerkers. 

Competenties

 

Specifieke competenties die geëvalueerd worden tijdens de mondelinge test

 • Goede kennis van de ICT-technologieën (zowel bestaande als nieuwe).
 • Goede kennis van projectmatig werken en van service management (o.a.: SLA).
 • Goede kennis van de ICT-markt en van onderaanneming met leveranciers van software en van hardware.
 • Goede bekwaamheid om een strategische planning uit te werken en een goed begrip van de materie waarmee de dienst ICT de organisatie kan ondersteunen, met bijzondere aandacht voor e-government.
 • Goede kennis inzake personeelsbeheer van intern en extern ICT-personeel (optimalisering van de resources en competenties).
 • Goede kennis en begrip van change management. 

 

Generieke competenties inzake management en leidinggeven die geëvalueerd worden tijdens de mondelinge test

Manier van denken

 • Analytisch vermogen
 • Flexibel en vernieuwend denken
 • Visie en integrerend vermogen.

 

Manier van omgaan binnen de HR-omgeving

 • Coachen, motiveren en ontwikkelen van personeel
 • Aansturen van groepen.

 

Interactie met de omgeving

 • Samenwerken en uitbouwen van netwerken
 • Gerichtheid op de burger, de interne klant en de maatschappij.

 

Doelstellingen

 • Verantwoordelijkheidszin
 • Realiseren van doelstellingen
 • Overtuigen en onderhandelen.

 

Varia

 • Mondeling en schriftelijk communiceren
 • Loyaliteit en integriteit.

Deelnemingsvoorwaarden

De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedure van het DG R&O (Rekrutering en Ontwikkeling) van de FOD Beleid en Ondersteuning.

Je vindt de deelnemingsvoorwaarden in het tabblad 'Volledige beschrijving' van deze vacature.

Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je sinds minstens 6 jaar titularis zijn van een functie van niveau A bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen of in een Ministerie of een Federale Overheidsdienst, zoals bedoeld in het Koninklijk besluit van 7 november 2000 houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst (benoemingsbesluit op te laden in je online account)

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden

Brutosalaris op jaarbasis, geïndexeerd: € 131.011,05 (salarisband 3).

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse.

Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, bedrijfswagen.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Procedure

Tips bij het inschrijven voor testen

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat. Bij de inschrijving selecteer je een testdatum naar keuze wanneer er verschillende testdata zijn.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in de rubriek ‘screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Opgelet: de uitnodigingen voor de proeven ontvang je uitsluitend per e-mail en/of in je online account.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum vindt. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test? Neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure vermeld in de rubriek 'Contact'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

We willen je ook wijzen op de gevolgen van laattijdige annulaties voor het goede verloop van onze selecties, zeker wat de mondelinge testen betreft. We zijn er ons van bewust dat onvoorziene omstandigheden een gegronde reden kunnen zijn om niet mee te doen aan een geplande test. We vragen je evenwel om je indien mogelijk vooraf uit te schrijven - zo kunnen we nog wijzigingen doorvoeren aan de organisatie van de selectie. De selectiecommissie bestaat uit 8 à 10 experten die zich vrijgemaakt hebben om de kandidaten te ontmoeten.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Selectietesten

Voorselectie

Het DG R&O van de FOD BOSA gaat eerst na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel:

 • op basis van het in jouw online account opgeladen
  • benoemingsbesluit: online account (= Aanmelden) > CV > Werkervaring
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze topmanagementfunctie (vereiste ervaring), in jouw online account.
  • Online account (= Aanmelden) > Screeningsprocedures > Ik neem deel aan deze screeningsprocedures > specifieke rubrieken.

We houden bij de screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte 'Mijn extra’s' van je online account.

Opgelet: er wordt enkel rekening gehouden met deze informatie, zoals ze verschijnt in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum, vermeld in de vacature, voor de evaluatie van je dossier.

 

Computergestuurd assessment: ongeveer 3 uur

Deze proef bestaat uit geïnformatiseerde testen die je management- en organisatorische vaardigheden en je persoonlijkheid testen. De resultaten van deze testen worden meegedeeld aan de selectiecommissie die als enige de resultaten ervan beoordeelt en evalueert.

De kandidaten die afwezig zijn voor deze geïnformatiseerde testen mogen niet deelnemen aan de mondelinge proef.

Mondelinge test + voorbereidingstijd: ongeveer 3 uur

Deze test evalueert, uitgaande van een praktijkgeval dat betrekking heeft op de betrokken managementfunctie, zowel de specifieke competenties als de managementvaardigheden vereist voor de uitoefening van deze functie. Je krijgt tijd om je voor te bereiden.

Je competenties worden door een selectiecommissie van 8 tot 10 experten geëvalueerd.

 

 

Feedback

Je feedbackaanvraag moet schriftelijk worden ingediend, binnen 2 maanden vanaf de datum van de verzending van de eindresultaten (wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur). Je kan je resultaten van de computergestuurde proef inkijken.

 

Syndicale vertegenwoordiging

Elk onderdeel van een selectie georganiseerd door het DG R&O, kan worden bijgewoond door een syndicaal afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Eindresultaat

Na de computergestuurde testen, de mondelinge test, de vergelijking van de diploma’s en de verdiensten van de kandidaten, worden de kandidaten ingedeeld:

 • hetzij in groep A 'zeer geschikt'
 • hetzij in groep B 'geschikt'

 • hetzij in groep C 'minder geschikt'

 • hetzij in groep D 'niet geschikt'.

Deze indeling wordt gemotiveerd. In groep A en groep B worden de kandidaten gerangschikt. Het DG R&O deelt het resultaat van de procedure mee volgens het Koninklijk Besluit van 6 december 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

De bevoegde instantie organiseert een aanvullend gesprek met de kandidaten in groep A 'zeer geschikt'. Bij uitputting van groep A wordt een aanvullend gesprek georganiseerd met de kandidaten in groep B 'geschikt'. De rekrutering gebeurt met strikte inachtneming van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 02/10/2023, de uiterste inschrijvingsdatum. Wacht niet tot het laatste moment om je kandidatuur in te dienen.

Alle selectieprocedures staan los van elkaar.  Je moet absoluut onderstaande inschrijvingsprocedure volgen, anders zal je kandidatuur niet in aanmerking worden genomen. Lees ook alle mails die je ontvangt en de informatie die voor deze screeningsprocedure verschijnt in je online account (tabblad “Mijn berichten en taken”).

 1. Als je nog geen online account hebt, maak er dan een aan.

 2. Laad je benoemingsbesluit op (zie rubriek 'Deelnemingsvoorwaarden' van de vacature)*

  • Online account (= Aanmelden) > CV > Werkervaring

  • Om je benoemingsbesluit te kunnen opladen, moet je bij 'Werkervaring / Mijn huidige werksituatie' aanduiden dat je statutair ambtenaar bij de federale overheid bent.

  • Duid ook bij 'Werkervaring' aan dat je momenteel bij de federale overheid werkt.

 3. Klik op de knop 'Solliciteren' van de vacature.

 4. Klik dan op de knop 'Mijn kandidatuur indienen'. Je bent nu voorlopig ingeschreven.

 5. Vul de specifieke rubrieken, eigen aan deze topmanagementfunctie, in.  

  • Opgelet! De specifieke rubrieken, eigen aan deze topmanagementfunctie, zijn niet hetzelfde als je online CV in het tabblad 'Werkervaring'. De informatie die je invult in je online CV wordt niet in aanmerking genomen om je ervaring voor deze topmanagementfunctie te analyseren.
  • Waar vind je de specifieke rubrieken?
   • Online account (= Aanmelden) > Screeningsprocedures > Ik moet mijn kandidatuur voor deze screeningsprocedures nog valideren.

   • De specifieke rubrieken staan in de kolom 'Acties' naast de screeningsprocedure waarvoor je ingeschreven bent.

  • Aandachtspunten:
   • Vul de specifiek voor deze topmanagementfunctie voorziene rubrieken in en dit uitsluitend in de taal van de selectieprocedure (in dit geval in het Nederlands).

   • Je kan managementervaring en / of nuttige professionele ervaring invullen. Vul de begin- en einddatum van elke ervaring in. 

    Als de ervaring je huidige functie is, vul dan de datum waarop je je kandidaat stelt in als einddatum.

   • Zodra je het vereiste aantal jaren hebt ingegeven, verschijnt de knop 'Kandidatuur valideren'.
   • Opgelet: vergeet niet om regelmatig op 'Bewaren' te klikken.

 6. Klik op de knop 'Kandidatuur valideren'. Je bent nu definitief ingeschreven. De screeningsprocedure verschijnt nu onder 'Ik neem deel aan deze screeningsprocedures'.

Tot aan de uiterste inschrijvingsdatum kan je de informatie in je online account (Aanmelden > CV) en in de specifieke rubrieken (Aanmelden > Screeningsprocedures > Ik neem deel aan deze screeningsprocedures) aanpassen. Vergeet niet om elke aanpassing op te slaan.

Het DG R&O van de FOD BOSA gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel:

 • op basis van de in jouw online account opgeladen documenten:

  • benoemingsbesluit: online account (= Aanmelden) > CV > Werkervaring

 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze topmanagementfunctie (vereiste ervaring), in jouw online account.
  • Online account (= Aanmelden) > Screeningsprocedures > Ik neem deel aan deze screeningsprocedures > specifieke rubrieken.

We houden bij de screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extra’s” van je online account.

Opgepast: er wordt enkel rekening gehouden met deze informatie zoals ze verschijnt in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum, vermeld in de vacature, voor de evaluatie van je dossier.

Je kan niet solliciteren via e-mail of een ander communicatiemiddel.

 

* Benoemingsbesluit opladen

Je kan je benoemingsbesluit in je online-cv opladen in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het benoemingsbesluit op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon voor de procedure. Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

 • Denis Nanga Na Kayika
  directeur-generaal van de algemene diensten
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  02/211.88.33

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Icoon medewerker zonder foto
  Na een loopbaan van 26 jaar als zelfstandig dierenarts wou ik een nieuwe uitdaging aangaan.
  Michel
  Inspecteur dierenarts in Bergen
  -
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  More about Michel
 • Portret Vanessa
  Ik ga elke dag met de glimlach naar het werk!
  Vanessa
  Managementassistent
  -
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  More about Vanessa