Directeur-generaal Strategie en Vastgoedbeheer (m/v/x)

Regie der Gebouwen

Selectiecode

ANG23727

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Mandaat

Functieniveau

TOP

Type aanwerving

Managementselectie

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Opgelet

Dit is een topmanagementfunctie die voor elk gender open staat.

Lees aandachtig alle informatie onder het tabblad 'Volledige beschrijving' voor de verschillende stappen van de selectie en om een volledig beeld te krijgen van de vacature.

Volg nauwgezet de instructies om een geldige kandidatuur in te dienen. Je vindt de juiste stappen in de volledige beschrijving onder het tabblad 'Solliciteren'.

Doel van de job

De algemene directie “Strategie en Vastgoedbeheer” heeft tot haar opdrachten:

 • Een korte-, middellange- en langetermijnstrategie inzake vastgoedbeheer ontwikkelen met integratie van de visie van de klanten en die van de Regie en deze voorstellen aan het Directiecomité;
 • De huisvestingsbehoeften van de klanten analyseren in functie van de bestaande vastgoedportefeuille en de marktmogelijkheden;
 • Op basis van de behoeften overlegd met elke klant, de meerjarige investeringsplannen, de operationele plannen, de jaarplannen alsook de onderhoudsprogramma’s van de gebouwen opmaken in overleg met het Directiecomité;
 • De bezettingsnormen van het vastgoedpatrimonium beheerd als eigenaar of huurder door de Regie der Gebouwen ontwikkelen en toepassen.
 • Coördineren van het up-to-date houden van de gegevens met betrekking tot de eigenschappen en de bezettingsgraad van het vastgoedpatrimonium, beheerd als eigenaar of huurder door de Regie der Gebouwen, deze actualiseren en verbeteren aan de hand van de toepassing IWMS;

 • De evolutie van de vastgoedmarkt en de daarmee samenhangende financieringstechnieken permanent opvolgen;
 • De projecten inzake huur, aankoop of verkoop realiseren, teneinde een planmatige aanpak te garanderen van de principes van het federale beleid in verband met het overheidsvastgoed waarvan het beheer aan de Regie der Gebouwen werd toevertrouwd;
 • Een professionele en geïndividualiseerde vertrouwensrelatie opbouwen met elke klant;
 • Een marketingstrategie bepalen.

Context van de functie

Interne relaties binnen de organisatie: 

 • is lid van het Directiecomité (1 Administrateur-generaal, 4 directeurs-generaal) en draagt bij tot de uitvoering van het managementplan, van de opdracht en de visie van de Regie der Gebouwen als tot de uitvoering van de doelstellingen;
 • rapporteert aan de Administrateur-generaal en aan de beleidscel van de bevoegde Minister met betrekking tot de evolutie van de uitvoering van het managementplan;
 • neemt deel aan het overleg met het Steering Comité van de Regie der Gebouwen - Beleidscel van de Voogdijminister;
 • werkt samen en interageert met de andere algemene Directies;
 • verzekert in overleg met de Directeur-generaal Invest en de Directeur-generaal Maintenance en Facility, de integratie van de behoeften van de verschillende klanten in de meerjarige investeringsplannen, de operationele plannen, de jaarplannen en de globale masterplannen;
 • stuurt en coördineert de marketingactiviteiten van de Regie der Gebouwen.

Interne relaties binnen de federale overheid: 

 • verstrekt informatie aan de Administrateur-generaal voor het overleg met de Voorzitters van de federale en van de programmatorische overheidsdiensten en de overige klanten van de Regie der Gebouwen;
 • organiseert een permanent en gestructureerd overleg met elke klant;
 • onderhoudt regelmatig overleg met de Dienst Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën;
 • bestudeert de opportuniteiten voor schaalvoordelen inzake huisvesting dankzij een strategische samenwerking met de federale en programmatorische overheidsdiensten en de Instellingen van de Sociale Zekerheid.

Externe relaties bij de federale overheid: 

 • staat de Administrateur-generaal bij in zijn relaties met de Internationale Instellingen, de Gewesten, de Gemeenschappen, de provincies, de gemeenten en de andere organisaties als potentiële klanten van de Regie der Gebouwen buiten de federale overheid;
 • vertegenwoordigt de Regie der Gebouwen bij de vastgoedsector en onderhoudt contacten en overleg met deze sector.

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden: 

 • draagt als lid van het Directiecomité van de Regie der Gebouwen bij tot het managementplan en voert het operationeel plan uit van de Algemene Directie Strategie en Vastgoedbeheer;
 • werkt mee aan de optimalisatie van de organisatie van de Regie der Gebouwen en werkt een inventaris uit van de diensten die de Regie aanbiedt;
 • legt de doelstellingen vast en voert deze uit met betrekking tot:
  • het beheer van het vastgoedpatrimonium van de federale Staat, met integratie van de strategische visie van de klanten en die van de Regie der Gebouwen, door middel van meerjaren- en jaarplannen,
  • de huisvestingsbehoeften van elke klant,
  • de bezettingsnormen ingevoerd door de Regie in het kader van de NWOW,
  • de vastgoedtransacties (aankoop, huur, verkoop) om het patrimonium beheerd door de Regie te valoriseren.
 • verwerft en bundelt informatie over de klanten van de Regie der Gebouwen en over hun strategische visie, en bouwt met deze klanten een geïndividualiseerde vertrouwensrelatie op;
 • superviseert en stimuleert het delen en het ter beschikking stellen van kennis binnen zijn eigen algemene Directie en neemt maatregelen met als doel deze kennis te verbreden en te ontwikkelen;
 • organiseert en leidt, rekening houdend met de beschikbare middelen (personeel en budget), de eigen Algemene Directie en verzekert de opvolging om te garanderen dat de operationele doelstellingen worden bereikt;
 • leidt, motiveert en evalueert zijn rechtstreekse medewerkers en verzekert hun ontplooiing.

Tijdelijke resultaatgebieden: 

 • een managementplan opmaken alsook een operationeel plan binnen de zes maanden na aanstelling;
 • een organisatie en een structuur van geïntegreerde diensten invoeren voor de algemene Directie;
 • de principes van het relatiebeheer bepalen en uitvoeren met betrekking tot de dienstverlening en de interactie met de klanten en de drie algemene Directies (procesbeschrijvingen opmaken, functiebeschrijvingen uitwerken, “Service Level Agreements” met klanten opstellen).

Werkgever

De Regie der Gebouwen is een instelling van openbaar nut (parastatale van categorie A) opgericht bij de wet van 1 april 1971, onlangs aangepast door de wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen.

De Regie der Gebouwen heeft de intentie zich om te vormen tot een vastgoedonderneming die professioneel beheerd wordt door de federale Staat. Deze hervorming zal de nadruk leggen op een efficiëntere en snellere werking, een nauwkeurige waardering van het volledige patrimonium van de Staat, een responsabilisering van de klanten, een efficiëntere structuur, duidelijke operationele doelstellingen en een performant HR-plan.

Haar belangrijkste opdrachten zijn:

 • De huisvesting van de diensten van de Staat
 • De uitvoering van de internationale verplichtingen van de Belgische Staat inzake de huisvesting van bepaalde internationale instellingen en de Europese Scholen

Haar belangrijkste activiteiten zijn:

 • Bouw, renovatie, restauratie
 • Inhuring
 • Aankoop
 • Onderhoud/Beheer

Aard van de beheerde gebouwen:

 • Kantoorgebouwen
 • Gezagsgebouwen (vb. gevangenissen, gerechtsgebouwen)

 • Gebouwen van het patrimonium

De Regie vervult haar opdracht in naam en voor rekening van de Staat, wat betekent dat zij geen eigenaar is van de gebouwen die zij beheert. De verhouding tussen de Regie en de diensten waarvan zij de huisvesting verzekert is min of meer analoog aan die tussen huurder en verhuurder.

De voogdijminister van de Regie, die beschikt over beheersbevoegdheid, is de Staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen.

De Regie der Gebouwen telt 4 algemene Directies:

 • Invest
 • Maintenance en Facility

 • Strategie en Vastgoedbeheer

 • Diensten van de Stafdiensten

De Regie heeft momenteel ongeveer 850 mensen in dienst.

 

Omvang:

 • Verantwoordelijk voor een optimaal beheer van al de gebouwen die door de Regie der Gebouwen ter beschikking worden gesteld aan de klanten, te weten:
  • 1040 gebouwen, eigendom van de Staat, hetzij ongeveer 7 miljoen m²
  • 308 gehuurde gebouwen, hetzij ongeveer 2,7 miljoen m² verspreid over het hele grondgebied;
  • Verantwoordelijk voor een budget voor inhuringen van om en bij 482 miljoen euro;
 • Aantal medewerkers van de Algemene Directie Strategie en Vastgoedbeheer verspreid over het grondgebied: 40
  • Aantal personeelsleden die rechtstreeks rapporteren aan de functiehouder: 7
  • Aantal personeelsleden die onrechtstreeks rapporteren aan de functiehouder: 33
 • Verantwoordelijk voor de vastgoed-databank, momenteel in verandering, en toezien op de juistheid van de informatie, met inbegrip van de technische en wetenschappelijke gegevens.

Deelnemingsvoorwaarden

De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedure van het DG R&O (Rekrutering en Ontwikkeling) van de FOD Beleid en Ondersteuning.

Je vindt de deelnemingsvoorwaarden in het tabblad 'Volledige beschrijving' van deze vacature.

Our offer

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden

Brutosalaris op jaarbasis, geïndexeerd: €146.364,30 (salarisband 4).

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2, managementfunctie-3) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Opgelet

Dit is een topmanagementfunctie die voor elk gender open staat.

Lees aandachtig alle informatie onder het tabblad 'Volledige beschrijving' voor de verschillende stappen van de selectie en om een volledig beeld te krijgen van de vacature.

Volg nauwgezet de instructies om een geldige kandidatuur in te dienen. Je vindt de juiste stappen in de volledige beschrijving onder het tabblad 'Solliciteren'.

Doel van de job

De algemene directie “Strategie en Vastgoedbeheer” heeft tot haar opdrachten:

 • Een korte-, middellange- en langetermijnstrategie inzake vastgoedbeheer ontwikkelen met integratie van de visie van de klanten en die van de Regie en deze voorstellen aan het Directiecomité;
 • De huisvestingsbehoeften van de klanten analyseren in functie van de bestaande vastgoedportefeuille en de marktmogelijkheden;
 • Op basis van de behoeften overlegd met elke klant, de meerjarige investeringsplannen, de operationele plannen, de jaarplannen alsook de onderhoudsprogramma’s van de gebouwen opmaken in overleg met het Directiecomité;
 • De bezettingsnormen van het vastgoedpatrimonium beheerd als eigenaar of huurder door de Regie der Gebouwen ontwikkelen en toepassen.
 • Coördineren van het up-to-date houden van de gegevens met betrekking tot de eigenschappen en de bezettingsgraad van het vastgoedpatrimonium, beheerd als eigenaar of huurder door de Regie der Gebouwen, deze actualiseren en verbeteren aan de hand van de toepassing IWMS;

 • De evolutie van de vastgoedmarkt en de daarmee samenhangende financieringstechnieken permanent opvolgen;
 • De projecten inzake huur, aankoop of verkoop realiseren, teneinde een planmatige aanpak te garanderen van de principes van het federale beleid in verband met het overheidsvastgoed waarvan het beheer aan de Regie der Gebouwen werd toevertrouwd;
 • Een professionele en geïndividualiseerde vertrouwensrelatie opbouwen met elke klant;
 • Een marketingstrategie bepalen.

Context van de functie

Interne relaties binnen de organisatie: 

 • is lid van het Directiecomité (1 Administrateur-generaal, 4 directeurs-generaal) en draagt bij tot de uitvoering van het managementplan, van de opdracht en de visie van de Regie der Gebouwen als tot de uitvoering van de doelstellingen;
 • rapporteert aan de Administrateur-generaal en aan de beleidscel van de bevoegde Minister met betrekking tot de evolutie van de uitvoering van het managementplan;
 • neemt deel aan het overleg met het Steering Comité van de Regie der Gebouwen - Beleidscel van de Voogdijminister;
 • werkt samen en interageert met de andere algemene Directies;
 • verzekert in overleg met de Directeur-generaal Invest en de Directeur-generaal Maintenance en Facility, de integratie van de behoeften van de verschillende klanten in de meerjarige investeringsplannen, de operationele plannen, de jaarplannen en de globale masterplannen;
 • stuurt en coördineert de marketingactiviteiten van de Regie der Gebouwen.

Interne relaties binnen de federale overheid: 

 • verstrekt informatie aan de Administrateur-generaal voor het overleg met de Voorzitters van de federale en van de programmatorische overheidsdiensten en de overige klanten van de Regie der Gebouwen;
 • organiseert een permanent en gestructureerd overleg met elke klant;
 • onderhoudt regelmatig overleg met de Dienst Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën;
 • bestudeert de opportuniteiten voor schaalvoordelen inzake huisvesting dankzij een strategische samenwerking met de federale en programmatorische overheidsdiensten en de Instellingen van de Sociale Zekerheid.

Externe relaties bij de federale overheid: 

 • staat de Administrateur-generaal bij in zijn relaties met de Internationale Instellingen, de Gewesten, de Gemeenschappen, de provincies, de gemeenten en de andere organisaties als potentiële klanten van de Regie der Gebouwen buiten de federale overheid;
 • vertegenwoordigt de Regie der Gebouwen bij de vastgoedsector en onderhoudt contacten en overleg met deze sector.

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden: 

 • draagt als lid van het Directiecomité van de Regie der Gebouwen bij tot het managementplan en voert het operationeel plan uit van de Algemene Directie Strategie en Vastgoedbeheer;
 • werkt mee aan de optimalisatie van de organisatie van de Regie der Gebouwen en werkt een inventaris uit van de diensten die de Regie aanbiedt;
 • legt de doelstellingen vast en voert deze uit met betrekking tot:
  • het beheer van het vastgoedpatrimonium van de federale Staat, met integratie van de strategische visie van de klanten en die van de Regie der Gebouwen, door middel van meerjaren- en jaarplannen,
  • de huisvestingsbehoeften van elke klant,
  • de bezettingsnormen ingevoerd door de Regie in het kader van de NWOW,
  • de vastgoedtransacties (aankoop, huur, verkoop) om het patrimonium beheerd door de Regie te valoriseren.
 • verwerft en bundelt informatie over de klanten van de Regie der Gebouwen en over hun strategische visie, en bouwt met deze klanten een geïndividualiseerde vertrouwensrelatie op;
 • superviseert en stimuleert het delen en het ter beschikking stellen van kennis binnen zijn eigen algemene Directie en neemt maatregelen met als doel deze kennis te verbreden en te ontwikkelen;
 • organiseert en leidt, rekening houdend met de beschikbare middelen (personeel en budget), de eigen Algemene Directie en verzekert de opvolging om te garanderen dat de operationele doelstellingen worden bereikt;
 • leidt, motiveert en evalueert zijn rechtstreekse medewerkers en verzekert hun ontplooiing.

Tijdelijke resultaatgebieden: 

 • een managementplan opmaken alsook een operationeel plan binnen de zes maanden na aanstelling;
 • een organisatie en een structuur van geïntegreerde diensten invoeren voor de algemene Directie;
 • de principes van het relatiebeheer bepalen en uitvoeren met betrekking tot de dienstverlening en de interactie met de klanten en de drie algemene Directies (procesbeschrijvingen opmaken, functiebeschrijvingen uitwerken, “Service Level Agreements” met klanten opstellen).

Werkgever

De Regie der Gebouwen is een instelling van openbaar nut (parastatale van categorie A) opgericht bij de wet van 1 april 1971, onlangs aangepast door de wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen.

De Regie der Gebouwen heeft de intentie zich om te vormen tot een vastgoedonderneming die professioneel beheerd wordt door de federale Staat. Deze hervorming zal de nadruk leggen op een efficiëntere en snellere werking, een nauwkeurige waardering van het volledige patrimonium van de Staat, een responsabilisering van de klanten, een efficiëntere structuur, duidelijke operationele doelstellingen en een performant HR-plan.

Haar belangrijkste opdrachten zijn:

 • De huisvesting van de diensten van de Staat
 • De uitvoering van de internationale verplichtingen van de Belgische Staat inzake de huisvesting van bepaalde internationale instellingen en de Europese Scholen

Haar belangrijkste activiteiten zijn:

 • Bouw, renovatie, restauratie
 • Inhuring
 • Aankoop
 • Onderhoud/Beheer

Aard van de beheerde gebouwen:

 • Kantoorgebouwen
 • Gezagsgebouwen (vb. gevangenissen, gerechtsgebouwen)

 • Gebouwen van het patrimonium

De Regie vervult haar opdracht in naam en voor rekening van de Staat, wat betekent dat zij geen eigenaar is van de gebouwen die zij beheert. De verhouding tussen de Regie en de diensten waarvan zij de huisvesting verzekert is min of meer analoog aan die tussen huurder en verhuurder.

De voogdijminister van de Regie, die beschikt over beheersbevoegdheid, is de Staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen.

De Regie der Gebouwen telt 4 algemene Directies:

 • Invest
 • Maintenance en Facility

 • Strategie en Vastgoedbeheer

 • Diensten van de Stafdiensten

De Regie heeft momenteel ongeveer 850 mensen in dienst.

 

Omvang:

 • Verantwoordelijk voor een optimaal beheer van al de gebouwen die door de Regie der Gebouwen ter beschikking worden gesteld aan de klanten, te weten:
  • 1040 gebouwen, eigendom van de Staat, hetzij ongeveer 7 miljoen m²
  • 308 gehuurde gebouwen, hetzij ongeveer 2,7 miljoen m² verspreid over het hele grondgebied;
  • Verantwoordelijk voor een budget voor inhuringen van om en bij 482 miljoen euro;
 • Aantal medewerkers van de Algemene Directie Strategie en Vastgoedbeheer verspreid over het grondgebied: 40
  • Aantal personeelsleden die rechtstreeks rapporteren aan de functiehouder: 7
  • Aantal personeelsleden die onrechtstreeks rapporteren aan de functiehouder: 33
 • Verantwoordelijk voor de vastgoed-databank, momenteel in verandering, en toezien op de juistheid van de informatie, met inbegrip van de technische en wetenschappelijke gegevens.

Competenties

Generieke competenties die geëvalueerd worden tijdens het computergestuurde assessment

Het computergestuurde assessment georganiseerd voor de wegingsklassen 4 en 5 evalueert de volgende competenties:

 • Beïnvloeden
 • Netwerken
 • Teams aansturen
 • Zichzelf ontwikkelen
 • Vernieuwen
 • Beheren van de dienst
 • Objectieven behalen

Specifieke competenties die geëvalueerd worden tijdens de mondelinge test

 • Bekwaamheid om een strategische visie te ontwikkelen voor de algemene directie Strategie en Vastgoedbeheer binnen de limieten van de toegekende budgettaire middelen;
 • Bekwaamheid om de noden van de klanten te integreren in de meerjarenplannen en de onderhouds- en renovatieprogramma’s van de gebouwen, rekening houdend met de limieten op het vlak van budget en planning alsook de dringende behoeften van de klanten;
 • Beheersing van de conceptuele en methodologische beginselen van de verschillende vastgoeddisciplines (financiële, architecturale, juridische, gebruikers-, ... aspecten);
 • Goed begrip van de werking van de federale overheid en van het politieke besluitvormingsproces;
 • Goede kennis inzake overheidsopdrachten;
 • Goede kennis van de vastgoed- en de bouwsector.

Generieke competenties inzake management en leidinggeven die geëvalueerd worden tijdens de mondelinge test

Manier van denken

 • Analytisch vermogen
 • Flexibel en vernieuwend denken
 • Visie en integrerend vermogen.

 

Manier van omgaan binnen de HR-omgeving

 • Coachen, motiveren en ontwikkelen van personeel
 • Aansturen van groepen.

 

Interactie met de omgeving

 • Samenwerken en uitbouwen van netwerken
 • Gerichtheid op de burger, de interne klant en de maatschappij.

 

Doelstellingen

 • Verantwoordelijkheidszin
 • Realiseren van doelstellingen
 • Overtuigen en onderhandelen.

 

Varia

 • Mondeling en schriftelijk communiceren
 • Loyaliteit en integriteit.

Deelnemingsvoorwaarden

De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedure van het DG R&O (Rekrutering en Ontwikkeling) van de FOD Beleid en Ondersteuning.

Je vindt de deelnemingsvoorwaarden in het tabblad 'Volledige beschrijving' van deze vacature.

Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je:

 • ·       
  houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van het universitair onderwijs of van het hoger onderwijs van academisch niveau of houder zijn van een functie van niveau A bij het federaal administratief openbaar ambt (diploma en/of benoemingsbesluit op te laden in je online account).

 • en over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of over minstens 10 jaar nuttige professionele ervaring beschikken (aan te tonen in de specifieke rubrieken in je online account).

Onder managementervaring wordt verstaan ervaring inzake beheer in een overheidsdienst of een organisatie uit de privésector.

Worden in aanmerking genomen voor de berekening van de 6 jaar managementervaring:

 • ·       
  De jaren gepresteerd als houder van minstens een graad van rang 13 en/of klasse A3 van het federaal administratief openbaar ambt

 • ·       
  De jaren gepresteerd in een gelijkwaardige graad van rang 13 en/of klasse A3 binnen de diensten van de regeringen van de Gewesten en de Gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschapscommissie of de Franse Gemeenschapscommissie of de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen.

Onder nuttige professionele ervaring wordt verstaan: een ervaring in het strategisch beheer van onroerende activa van openbare overheden en/of grote bedrijven.

GELIJKSCHAKELING EN TAAL DIPLOMA

 

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je je diploma hebt behaald in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, lees dan de informatie over de bijkomende deelnemingsvoorwaarden op deze pagina.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen? Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij Top Team (topteam@bosa.fgov.be).

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden

Brutosalaris op jaarbasis, geïndexeerd: €146.364,30 (salarisband 4).

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2, managementfunctie-3) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Procedure

Tips bij het inschrijven voor testen

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat. Bij de inschrijving selecteer je een testdatum naar keuze wanneer er verschillende testdata zijn.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in de rubriek ‘screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Opgelet: de uitnodigingen voor de proeven ontvang je uitsluitend per e-mail en/of in je online account.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum vindt. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test? Neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure vermeld in de rubriek 'Contact'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

We willen je ook wijzen op de gevolgen van laattijdige annulaties voor het goede verloop van onze selecties, zeker wat de mondelinge testen betreft. We zijn er ons van bewust dat onvoorziene omstandigheden een gegronde reden kunnen zijn om niet mee te doen aan een geplande test. We vragen je evenwel om je indien mogelijk vooraf uit te schrijven - zo kunnen we nog wijzigingen doorvoeren aan de organisatie van de selectie. De selectiecommissie bestaat uit 8 à 10 experten die zich vrijgemaakt hebben om de kandidaten te ontmoeten.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Selectietesten

Voorselectie

Het DG R&O van de FOD BOSA gaat eerst na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel:

 • op basis van het in jouw online account opgeladen
  • diploma: online account (= Aanmelden) > CV > Diploma’s en certificaten en / of
  • benoemingsbesluit: online account (= Aanmelden) > CV > Werkervaring
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze topmanagementfunctie (vereiste ervaring), in jouw online account.
  • Online account (= Aanmelden) > Screeningsprocedures > Ik neem deel aan deze screeningsprocedures > specifieke rubrieken.

We houden bij de screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte 'Mijn extra’s' van je online account.

Opgelet: er wordt enkel rekening gehouden met deze informatie, zoals ze verschijnt in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum, vermeld in de vacature, voor de evaluatie van je dossier.

 

Computergestuurd assessment: ongeveer 4 uur

De kandidaten die toelaatbaar zijn verklaard, leggen een computergestuurde assessmentproef af die de generieke managementcompetenties meet en aangepast is aan het niveau (bestaande uit) van de wegingsklassen 4 en 5. Ter informatie, het Koninklijk Besluit definieert drie niveaus:

 • 1° het niveau bestaande uit de wegingsklassen 6 en 7
 • 2° het niveau bestaande uit de wegingsklassen 4 en 5
 • 3° het niveau bestaande uit de wegingsklassen 1, 2 en 3.

Het computergestuurde assessment bestaat uit twee onderdelen, namelijk een postbakoefening en een situationele beoordelingstest.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

 

Ben je geslaagd voor deze assessmentproef?

 • Dan kan je deelnemen aan de mondelinge proef.

 • Je krijgt een vrijstelling voor 2 jaar, te rekenen vanaf de dag van slagen voor deze proef. Deze vrijstelling is geldig voor alle andere managementfuncties van hetzelfde niveau of van een lager niveau.

 

Ben je niet geslaagd voor het computergestuurde assessment?

 • Dan kan je niet deelnemen aan de mondelinge proef.

 • Je krijgt een competentie-ontwikkelingsperiode van 6 maanden te rekenen vanaf de dag dat je je proef hebt afgelegd. Gedurende deze periode kan je niet deelnemen aan een computergestuurd assessment van hetzelfde niveau of van een hoger niveau.

 

Ben je houder van een management- of staffunctie van hetzelfde niveau of een hoger niveau dan de functie waarvoor je solliciteert?

 • Dan ben je vrijgesteld voor het computergestuurde assessment.

 

Feedback

Je feedbackaanvraag moet schriftelijk worden ingediend, binnen 2 maanden vanaf de datum van de verzending van de eindresultaten (wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur). Je kan je resultaten van de computergestuurde proef inkijken.

 

Mondelinge test + voorbereidingstijd: ongeveer 3 uur

Deze test evalueert, uitgaande van een praktijkgeval dat betrekking heeft op de betrokken managementfunctie, zowel de specifieke competenties als de managementvaardigheden vereist voor de uitoefening van deze functie. Je krijgt tijd om je voor te bereiden.

Je competenties worden door een selectiecommissie van 8 tot 10 experten geëvalueerd.

 

Syndicale vertegenwoordiging

Elk onderdeel van een selectie georganiseerd door het DG R&O, kan worden bijgewoond door een syndicaal afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Eindresultaat

Na de mondelinge test, de vergelijking van de diploma’s en de verdiensten van de kandidaten, worden de kandidaten ingedeeld:

 • hetzij in de groep 'geschikt'

 • hetzij in de groep 'niet geschikt'

Deze indeling wordt gemotiveerd. In de groep ‘geschikt’ worden de kandidaten gerangschikt. Het DG R&O deelt het resultaat van de procedure mee volgens het Koninklijk Besluit van 16 november 2006 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in sommige instellingen van openbaar nut. De bevoegde instantie organiseert een aanvullend onderhoud met de kandidaten uit de groep 'geschikt'. De rekrutering gebeurt met strikte inachtneming van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 11/10/2023, de uiterste inschrijvingsdatum. Wacht niet tot het laatste moment om je kandidatuur in te dienen.

Alle selectieprocedures staan los van elkaar.  Je moet absoluut onderstaande inschrijvingsprocedure volgen, anders zal je kandidatuur niet in aanmerking worden genomen. Lees ook alle mails die je ontvangt en de informatie die voor deze screeningsprocedure verschijnt in je online account (tabblad “Mijn berichten en taken”).

 1. Als je nog geen online account hebt, maak er dan een aan.

 2. Laad het vereiste diploma op (zie rubriek 'Deelnemingsvoorwaarden' van de vacature)*

  • Online account (= Aanmelden) > CV > Diploma’s en certificaten.

  • Vergeet niet het document toe te voegen.

 3. Laad je benoemingsbesluit op (zie rubriek 'Deelnemingsvoorwaarden' van de vacature)*

  • Online account (= Aanmelden) > CV > Werkervaring

  • Om je benoemingsbesluit te kunnen opladen, moet je bij 'Werkervaring / Mijn huidige werksituatie' aanduiden dat je statutair ambtenaar bij de federale overheid bent.

  • Duid ook bij 'Werkervaring' aan dat je momenteel bij de federale overheid werkt.

 4. Klik op de knop 'Solliciteren' van de vacature.

 5. Klik dan op de knop 'Mijn kandidatuur indienen'. Je bent nu voorlopig ingeschreven.

 6. Vul de specifieke rubrieken, eigen aan deze topmanagementfunctie, in.  

  • Opgelet! De specifieke rubrieken, eigen aan deze topmanagementfunctie, zijn niet hetzelfde als je online CV in het tabblad 'Werkervaring'. De informatie die je invult in je online CV wordt niet in aanmerking genomen om je ervaring voor deze topmanagementfunctie te analyseren.
  • Waar vind je de specifieke rubrieken?
   • Online account (= Aanmelden) > Screeningsprocedures > Ik moet mijn kandidatuur voor deze screeningsprocedures nog valideren.

   • De specifieke rubrieken staan in de kolom 'Acties' naast de screeningsprocedure waarvoor je ingeschreven bent.

  • Aandachtspunten:
   • Vul de specifiek voor deze topmanagementfunctie voorziene rubrieken in en dit uitsluitend in de taal van de selectieprocedure (in dit geval in het Nederlands).

   • Je kan managementervaring en / of nuttige professionele ervaring invullen. Vul de begin- en einddatum van elke ervaring in. 

    Als de ervaring je huidige functie is, vul dan de datum waarop je je kandidaat stelt in als einddatum.

   • Zodra je het vereiste aantal jaren hebt ingegeven, verschijnt de knop 'Kandidatuur valideren'.
   • Opgelet: vergeet niet om regelmatig op 'Bewaren' te klikken.

 7. Klik op de knop 'Kandidatuur valideren'. Je bent nu definitief ingeschreven. De screeningsprocedure verschijnt nu onder 'Ik neem deel aan deze screeningsprocedures'.

Tot aan de uiterste inschrijvingsdatum kan je de informatie in je online account (Aanmelden > CV) en in de specifieke rubrieken (Aanmelden > Screeningsprocedures > Ik neem deel aan deze screeningsprocedures) aanpassen. Vergeet niet om elke aanpassing op te slaan.

Het DG R&O van de FOD BOSA gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel:

 • op basis van de in jouw online account opgeladen documenten:

  • diploma: online account (= Aanmelden) > CV > Diploma’s en certificaten en / of

  • benoemingsbesluit: online account (= Aanmelden) > CV > Werkervaring

 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze topmanagementfunctie (vereiste ervaring), in jouw online account:

  • online account (= Aanmelden) > Screeningsprocedures > Ik neem deel aan deze screeningsprocedures > specifieke rubrieken

We houden bij de screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extra’s” van je online account.

Opgepast: er wordt enkel rekening gehouden met deze informatie zoals ze verschijnt in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum, vermeld in de vacature, voor de evaluatie van je dossier.

Je kan niet solliciteren via e-mail of een ander communicatiemiddel.

 

* Diploma en/of benoemingsbesluit opladen

Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon voor de procedure. Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Bert De Bleecker
  De renovatie van de stookplaats op de site van de verkeerspolitie in Gentbrugge is het leukste project waaraan ik meegewerkt heb.
  Bert De Bleecker
  Technisch deskundige HVAC
  -
  Regie der Gebouwen
  More about Bert De Bleecker
 • Portret Heleen Geeraerts
  Het is de variatie aan taken die ik heel boeiend vind. Ik heb nog geen twee projecten gehad die hetzelfde waren!
  Heleen Geeraerts
  HVAC-ingenieur
  -
  Regie der Gebouwen
  More about Heleen Geeraerts
 • Portret Latifa Souabi
  Wat ik op prijs stel in mijn werk is de autonomie, de verantwoordelijkheid en de interne en externe contacten.
  Latifa Souabi
  Technisch deskundige Bouw en Renovatie
  -
  Regie der Gebouwen
  More about Latifa Souabi
 • Portret Myriam Abdel Basset
  Ik werk hier graag. Ik kan tonen wat ik kan en word goed begeleid.
  Myriam Abdel Basset
  Medewerker Talent Acquisition
  -
  Regie der Gebouwen
  More about Myriam Abdel Basset
 • Portret David Boribon
  De Regie der Gebouwen moedigt haar medewerkers aan om hun kunnen te tonen en verantwoordelijkheid te nemen.
  David Boribon
  Selectieverantwoordelijke
  -
  Regie der Gebouwen
  More about David Boribon
 • Portret Mounia Selmani
  Ik heb veel autonomie maar word bij projecten niet aan mijn lot overgelaten.
  Mounia Selmani
  Architecte
  -
  Regie der Gebouwen
  More about Mounia Selmani
 • Portret Rinaldo Soccol
  Het gevoel om in een goed geolied team te mogen meedraaien, geeft de voldoening die je nodig hebt om met plezier te gaan werken.
  Rinaldo Soccol
  Werfcontroleur
  -
  Regie der Gebouwen
  More about Rinaldo Soccol
 • Portret Hugues Malherbe
  De Regie biedt een aangename werkplek en de mogelijkheid om te telewerken, waardoor je werk en priveleven goed op elkaar kunt afstemmen.
  Hugues Malherbe
  Projectmanager – Facility
  -
  Regie der Gebouwen
  More about Hugues Malherbe
 • Portret Florian Heuse
  De projecten waaraan wij werken zijn zeer gevarieerd, wat ons in staat stelt te innoveren en ervaring op te doen.
  Florian Heuse
  Milieudeskundige
  -
  Regie der Gebouwen
  More about Florian Heuse
 • Portret Sara Verstraete
  De projecten waar ik aan werk zijn heel boeiend. Het gaat van kantoorgebouwen tot musea en die variatie is heel leuk.
  Sara Verstraete
  Architecte
  -
  Regie der Gebouwen
  More about Sara Verstraete