Inspecteur-jurist bij de Economische In (m/v/x)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Selectiecode

ANG24007

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A1

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Spreekt het jou aan om de rechten voor consumenten en ondernemingen te beschermen en de spelregels van de economie te handhaven? Hecht je belang aan een correcte toepassing van de economische wetgeving en terreinwerk schrikt je niet af? Dan is de job van inspecteur-jurist bij de Economische Inspectie iets voor jou!

Wij zoeken inspecteur-juristen voor:

 • de centrale coördinatie van onderzoeken en globale juridische omkadering,
 • internet gerelateerde materies: e-commerce, digitale platformen, maatregelen t.a.v. websites,
 • oneerlijke handelspraktijken en onrechtmatige bedingen in een B2B-context.

Over het algemeen word je als inspecteur-jurist opgeleid voor de volgende taken:

Je houdt toezicht op de toepassing van de wetgeving waarvoor de Algemene Directie Economische Inspectie bevoegd is (algemeen: controle federale economische wetgeving en rechtshandhaving binnen het geheel van het Wetboek Economisch Recht). Dit om de economische belangen te verzekeren, de bestreden situatie te regulariseren en bestraffend maar ook informerend en eerder sensibiliserend op te treden. In deze rol heb je de volgende verantwoordelijkheden:

 • Je assisteert de inspecteur-directeur bij het coördineren van de controles op de wetgeving die specifiek is voor de functie. Hierbij verleen je juridische en operationele ondersteuning aan andere controleagenten.
 • Je staat in voor de eerstelijnsanalyse van de naleving van de wetgeving en voert inspectiebezoeken uit om de naleving van specifieke voorschriften en wetgeving te controleren.
 • Indien nodig geef je de instructie tot of sta je zelf in voor het verhoren van de overtreder, het opstellen van een waarschuwing of een proces-verbaal.
 • Je geeft adviezen om de belangen van economische spelers (consumenten en ondernemingen) te vrijwaren, om betwiste situaties te regulariseren en, indien nodig, sancties op te leggen.
 • Je stelt inbreuken en tekortkomingen vast. In het geval van een inbreuk of tekortkoming rapporteer je aan de directie en waarschuw of verbaliseer je de betrokken economische spelers.
 • Je werkt samen met andere bevoegde instanties op het terrein en stelt je waar nodig op als bemiddelaar tussen de economische spelers.
 • Je coördineert en volgt de resultaten op van de sectorale of specifieke algemene onderzoeken die door de controleurs worden uitgevoerd om de kwaliteit van het werk te bewaken/verbeteren en intern advies te geven. Op deze manier zorg je ervoor dat de controleurs op een uniforme manier te werk gaan.
 • Je voert risicoanalyses uit om te bepalen welke sectoren en operatoren moeten worden gecontroleerd en organiseert onderzoeken naar mogelijke inbreuken op de relevante wetgeving.
 • Je volgt wijzigingen in de wetgeving of reglementering nauwgezet op en onderstreept de pijnpunten van de wetgeving. Je geeft mondelinge en schriftelijke adviezen aan jouw collega-controleurs bij de interpretatie van de reglementering.
 • Je bereidt ontwerpen van antwoorden op parlementaire vragen voor.

 

Meer specifiek:

Voor de dienst Centrale coördinatie operaties:

 

 • Je bereidt als generalist de onderzoekdossiers inhoudelijk voor en je biedt juridische ondersteuning door een correcte maar pragmatische interpretatie van de wetgeving. Pijnpunten of lacunes in de wetgeving kaart je aan op een hoger niveau. Dit veronderstelt soms het opstellen van wetgevende teksten ter wijziging of aanvulling van de reglementering.
 • Je hebt een algemene coördinerende rol in het kader van (algemene en eerder complexe) onderzoeken:
 • Je geeft de controledossiers voor verdere behandeling door aan de regionale directies of de centrale gespecialiseerde directies.
 • Op de afgewerkte controledossiers hou je een kwaliteitsbewaking inzake de afhandeling van PV’s (keuze afhandelingsprocedure).
 • Je legt de afgewerkte dossiers voor aan de dienst die bevoegd is voor het voorstellen van transacties (administratieve minnelijke schikkingen), het opleggen van administratieve geldboetes en andere juridische procedures.
 • Je biedt operationele ondersteuning bij de onderzoeken waar nodig en adviseert controleagenten over te volgen procedures en te nemen maatregelen.
 • Je organiseert en geeft (vooral interne) opleidingen m.b.t. specifieke materie waarvoor de Algemene Directie Economische Inspectie bevoegd is.
 • Je bereidt antwoorden voor op persvragen en parlementaire vragen.
 • Je ondersteunt en begeleidt medewerkers bij het uitschrijven van guidelines voor ondernemingen in allerlei sectoren; het redigeren van samenwerkingsakkoorden en gedragscodes.

 

 

Voor de cel Internetbewaking:

 

 • Je behandelt dossiers die voornamelijk betrekking hebben op de juridische aspecten van de elektronische economie: je onderzoekt voornamelijk de conformiteit van websites, maar ook van mobiele applicaties en videospellen, die onder de reglementeringen vallen waarvoor de Algemene Directie Economische Inspectie bevoegd is. De materies die door de cel Internetbewaking behandeld worden zijn onder andere green claims, online influencers, dringende hersteldiensten, online reviews, subscription traps, sluikwerk, affiliate marketing, aankondigingen van prijsverminderingen, ..
 • Je blijft op de hoogte van en toont interesse in de ontwikkeling van nieuwe technologieën zoals artificiële intelligentie
 • Je trekt je uit de slag met sociale media en nieuwe vormen van handelspraktijken in de context van verkoop op afstand .Je vertegenwoordigt je dienst of de Algemene Directie Economische Inspectie in verschillende interne of externe werkgroepen Je volgt (internationale) webinars en workshops over onderwerpen die de expertise van de Cel Internetbewaking betreffen.
 • Je geeft mondelinge en schriftelijke adviezen aan de verschillende betrokken actoren (individuele klagers alsook beroeps- en consumentenorganisaties en ondernemingen) om ervoor te zorgen dat de reglementering correct wordt begrepen.
 • Je verleent hulp bij de organisatie van verschillende projecten (Sweepday, Fraud Prevention Month, communicatieprojecten, guidelines schrijven, …).

 

Voor de cel B2B:

 

 • Je houdt toezicht op de naleving van de economische regelgeving ter bescherming van ondernemingen. Dit betreft onder meer de Belgische B2B-wet (oneerlijke marktpraktijken en onrechtmatige bedingen tussen ondernemingen), de P2B-verordening (de bescherming van zakelijke gebruikers op online platformen), de UTP-richtlijn (oneerlijke handelspraktijken tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen) en de Belgische wet op de minimumvergoeding voor pakketbezorgers.
 • Je vertegenwoordigt je dienst of de Algemene Directie Economische Inspectie in verschillende interne of externe werkgroepen. Dit betreft onder meer de internationale samenwerking inzake de Europese wetgeving die de cel B2B opvolgt.
 • Je volgt (internationale) webinars en workshops over onderwerpen die tot de expertise van de cel B2B behoren.
 • Je blijft op de hoogte van de B2B-wetgeving, rechtspraak en rechtsleer en geeft bijstand bij het opvolgen van nieuwe wetgevende voorstellen waarbij de cel B2B betrokken is.
 • Je geeft mondelinge en schriftelijke adviezen aan de verschillende betrokken actoren (individuele klagers alsook beroepsorganisaties en ondernemingen) om ervoor te zorgen dat de reglementering correct wordt begrepen.
 • Je verleent hulp bij de organisatie van verschillende projecten (opleidingen, infosessies, communicatieprojecten, guidelines schrijven, …).

 

Heb je vragen over de jobinhoud?

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Indien je voor jezelf nog een beter beeld van de functie wil vormen, ga dan via deze link naar een aantal getuigenissen van je toekomstige collega's of neem een kijkje op Facebook.

Voorbeelden van de maatschappelijke impact als controleur bij de Economische inspectie vind je hier.

Werkgever

Er zijn meerdere vacatures bij de centrale diensten van de Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (Koning Albert II-laan 16 te Brussel).

De Algemene Directie Economische Inspectie beschermt de rechten van consumenten en ondernemingen door op informatieve, preventieve en repressieve wijze in te grijpen in het kader van de economische wet- en regelgeving.
Zij is met name verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van een hele reeks economische reglementeringen, waaronder, maar niet beperkt tot, de volgende:

·       

Boek I van het Wetboek van economisch recht: Definities

·       

Boek VI van het Wetboek van economisch recht: Marktpraktijken en consumentenbescherming

 • Boek XI van het Wetboek van economisch recht: Intellectuele eigendom
 • Boek XII van het Wetboek van economisch recht: Recht van de elektronische economie

·       

Boek XV van het Wetboek van economisch recht: Rechtshandhaving

 

De FOD Economie voorziet de hefbomen voor een competitieve, goedwerkende en duurzame econo­mie en ondersteunt de economische groei van ons land. De FOD neemt deel aan het economisch beleid en werkt mee aan het vastleggen van een modern wettelijk kader voor de Belgische economie, rekening houdend met de institutionele, Europese en internationale context. De bescherming van de consument­en en de ondernemingen, met specifieke aandacht voor de kmo’s, staat hierbij centraal.

 

Om zijn beleidsdomeinen op een efficiënte manier uit te voeren, heeft de FOD Economie zich een duidelijke missie en visie vooropgesteld. Bovendien waakt de FOD Economie er over om een aantal sterke waarden te respecteren bij zijn dagelijkse werkzaamheden ten dienste van ondernemingen en consumenten. Zo tracht de FOD Economie een professionele, klantgerichte organisatie te zijn die samenwerking en respect hoog in het vaandel draagt.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11

Loon

Minimum aanvangswedde: € 44.633 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

 

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

 

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 

  • Goede balans tussen werk en privé
   • glijdende werkuren in een 38-uren week
   • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
   • mogelijkheid tot telewerk
   • 31 dagen jaarlijks verlof (+7 compensatiedagen) en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
   • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
  • Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
   • uitgebreid opleidings- en leeraanbod (te volgen tijdens de werkuren)
   • uitgebreide loopbaankansen
  • Financiële voordelen
   • mogelijkheid tot het krijgen van een forfaitaire verblijfsvergoeding
   • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
   • volledige verzekering voor verplaatsingen met eigen wagen
   • kilometervergoeding in geval van werkgerelateerde verplaatsingen met de eigen wagen (quota)
   • voordelige hospitalisatieverzekering
   • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
   • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
   • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
   • beschikken over een laptop
   • mogelijkheid om eerdere werkervaring te laten valoriseren als geldelijke anciënniteit
   • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

 

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

 • Steven Catteeuw
  HR-verantwoordelijke Algemene Directie Economische Inspectie
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  02 277 64 54

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Spreekt het jou aan om de rechten voor consumenten en ondernemingen te beschermen en de spelregels van de economie te handhaven? Hecht je belang aan een correcte toepassing van de economische wetgeving en terreinwerk schrikt je niet af? Dan is de job van inspecteur-jurist bij de Economische Inspectie iets voor jou!

Wij zoeken inspecteur-juristen voor:

 • de centrale coördinatie van onderzoeken en globale juridische omkadering,
 • internet gerelateerde materies: e-commerce, digitale platformen, maatregelen t.a.v. websites,
 • oneerlijke handelspraktijken en onrechtmatige bedingen in een B2B-context.

Over het algemeen word je als inspecteur-jurist opgeleid voor de volgende taken:

Je houdt toezicht op de toepassing van de wetgeving waarvoor de Algemene Directie Economische Inspectie bevoegd is (algemeen: controle federale economische wetgeving en rechtshandhaving binnen het geheel van het Wetboek Economisch Recht). Dit om de economische belangen te verzekeren, de bestreden situatie te regulariseren en bestraffend maar ook informerend en eerder sensibiliserend op te treden. In deze rol heb je de volgende verantwoordelijkheden:

 • Je assisteert de inspecteur-directeur bij het coördineren van de controles op de wetgeving die specifiek is voor de functie. Hierbij verleen je juridische en operationele ondersteuning aan andere controleagenten.
 • Je staat in voor de eerstelijnsanalyse van de naleving van de wetgeving en voert inspectiebezoeken uit om de naleving van specifieke voorschriften en wetgeving te controleren.
 • Indien nodig geef je de instructie tot of sta je zelf in voor het verhoren van de overtreder, het opstellen van een waarschuwing of een proces-verbaal.
 • Je geeft adviezen om de belangen van economische spelers (consumenten en ondernemingen) te vrijwaren, om betwiste situaties te regulariseren en, indien nodig, sancties op te leggen.
 • Je stelt inbreuken en tekortkomingen vast. In het geval van een inbreuk of tekortkoming rapporteer je aan de directie en waarschuw of verbaliseer je de betrokken economische spelers.
 • Je werkt samen met andere bevoegde instanties op het terrein en stelt je waar nodig op als bemiddelaar tussen de economische spelers.
 • Je coördineert en volgt de resultaten op van de sectorale of specifieke algemene onderzoeken die door de controleurs worden uitgevoerd om de kwaliteit van het werk te bewaken/verbeteren en intern advies te geven. Op deze manier zorg je ervoor dat de controleurs op een uniforme manier te werk gaan.
 • Je voert risicoanalyses uit om te bepalen welke sectoren en operatoren moeten worden gecontroleerd en organiseert onderzoeken naar mogelijke inbreuken op de relevante wetgeving.
 • Je volgt wijzigingen in de wetgeving of reglementering nauwgezet op en onderstreept de pijnpunten van de wetgeving. Je geeft mondelinge en schriftelijke adviezen aan jouw collega-controleurs bij de interpretatie van de reglementering.
 • Je bereidt ontwerpen van antwoorden op parlementaire vragen voor.

 

Meer specifiek:

Voor de dienst Centrale coördinatie operaties:

 

 • Je bereidt als generalist de onderzoekdossiers inhoudelijk voor en je biedt juridische ondersteuning door een correcte maar pragmatische interpretatie van de wetgeving. Pijnpunten of lacunes in de wetgeving kaart je aan op een hoger niveau. Dit veronderstelt soms het opstellen van wetgevende teksten ter wijziging of aanvulling van de reglementering.
 • Je hebt een algemene coördinerende rol in het kader van (algemene en eerder complexe) onderzoeken:
 • Je geeft de controledossiers voor verdere behandeling door aan de regionale directies of de centrale gespecialiseerde directies.
 • Op de afgewerkte controledossiers hou je een kwaliteitsbewaking inzake de afhandeling van PV’s (keuze afhandelingsprocedure).
 • Je legt de afgewerkte dossiers voor aan de dienst die bevoegd is voor het voorstellen van transacties (administratieve minnelijke schikkingen), het opleggen van administratieve geldboetes en andere juridische procedures.
 • Je biedt operationele ondersteuning bij de onderzoeken waar nodig en adviseert controleagenten over te volgen procedures en te nemen maatregelen.
 • Je organiseert en geeft (vooral interne) opleidingen m.b.t. specifieke materie waarvoor de Algemene Directie Economische Inspectie bevoegd is.
 • Je bereidt antwoorden voor op persvragen en parlementaire vragen.
 • Je ondersteunt en begeleidt medewerkers bij het uitschrijven van guidelines voor ondernemingen in allerlei sectoren; het redigeren van samenwerkingsakkoorden en gedragscodes.

 

 

Voor de cel Internetbewaking:

 

 • Je behandelt dossiers die voornamelijk betrekking hebben op de juridische aspecten van de elektronische economie: je onderzoekt voornamelijk de conformiteit van websites, maar ook van mobiele applicaties en videospellen, die onder de reglementeringen vallen waarvoor de Algemene Directie Economische Inspectie bevoegd is. De materies die door de cel Internetbewaking behandeld worden zijn onder andere green claims, online influencers, dringende hersteldiensten, online reviews, subscription traps, sluikwerk, affiliate marketing, aankondigingen van prijsverminderingen, ..
 • Je blijft op de hoogte van en toont interesse in de ontwikkeling van nieuwe technologieën zoals artificiële intelligentie
 • Je trekt je uit de slag met sociale media en nieuwe vormen van handelspraktijken in de context van verkoop op afstand .Je vertegenwoordigt je dienst of de Algemene Directie Economische Inspectie in verschillende interne of externe werkgroepen Je volgt (internationale) webinars en workshops over onderwerpen die de expertise van de Cel Internetbewaking betreffen.
 • Je geeft mondelinge en schriftelijke adviezen aan de verschillende betrokken actoren (individuele klagers alsook beroeps- en consumentenorganisaties en ondernemingen) om ervoor te zorgen dat de reglementering correct wordt begrepen.
 • Je verleent hulp bij de organisatie van verschillende projecten (Sweepday, Fraud Prevention Month, communicatieprojecten, guidelines schrijven, …).

 

Voor de cel B2B:

 

 • Je houdt toezicht op de naleving van de economische regelgeving ter bescherming van ondernemingen. Dit betreft onder meer de Belgische B2B-wet (oneerlijke marktpraktijken en onrechtmatige bedingen tussen ondernemingen), de P2B-verordening (de bescherming van zakelijke gebruikers op online platformen), de UTP-richtlijn (oneerlijke handelspraktijken tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen) en de Belgische wet op de minimumvergoeding voor pakketbezorgers.
 • Je vertegenwoordigt je dienst of de Algemene Directie Economische Inspectie in verschillende interne of externe werkgroepen. Dit betreft onder meer de internationale samenwerking inzake de Europese wetgeving die de cel B2B opvolgt.
 • Je volgt (internationale) webinars en workshops over onderwerpen die tot de expertise van de cel B2B behoren.
 • Je blijft op de hoogte van de B2B-wetgeving, rechtspraak en rechtsleer en geeft bijstand bij het opvolgen van nieuwe wetgevende voorstellen waarbij de cel B2B betrokken is.
 • Je geeft mondelinge en schriftelijke adviezen aan de verschillende betrokken actoren (individuele klagers alsook beroepsorganisaties en ondernemingen) om ervoor te zorgen dat de reglementering correct wordt begrepen.
 • Je verleent hulp bij de organisatie van verschillende projecten (opleidingen, infosessies, communicatieprojecten, guidelines schrijven, …).

 

Heb je vragen over de jobinhoud?

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Indien je voor jezelf nog een beter beeld van de functie wil vormen, ga dan via deze link naar een aantal getuigenissen van je toekomstige collega's of neem een kijkje op Facebook.

Voorbeelden van de maatschappelijke impact als controleur bij de Economische inspectie vind je hier.

Werkgever

Er zijn meerdere vacatures bij de centrale diensten van de Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (Koning Albert II-laan 16 te Brussel).

De Algemene Directie Economische Inspectie beschermt de rechten van consumenten en ondernemingen door op informatieve, preventieve en repressieve wijze in te grijpen in het kader van de economische wet- en regelgeving.
Zij is met name verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van een hele reeks economische reglementeringen, waaronder, maar niet beperkt tot, de volgende:

·       

Boek I van het Wetboek van economisch recht: Definities

·       

Boek VI van het Wetboek van economisch recht: Marktpraktijken en consumentenbescherming

 • Boek XI van het Wetboek van economisch recht: Intellectuele eigendom
 • Boek XII van het Wetboek van economisch recht: Recht van de elektronische economie

·       

Boek XV van het Wetboek van economisch recht: Rechtshandhaving

 

De FOD Economie voorziet de hefbomen voor een competitieve, goedwerkende en duurzame econo­mie en ondersteunt de economische groei van ons land. De FOD neemt deel aan het economisch beleid en werkt mee aan het vastleggen van een modern wettelijk kader voor de Belgische economie, rekening houdend met de institutionele, Europese en internationale context. De bescherming van de consument­en en de ondernemingen, met specifieke aandacht voor de kmo’s, staat hierbij centraal.

 

Om zijn beleidsdomeinen op een efficiënte manier uit te voeren, heeft de FOD Economie zich een duidelijke missie en visie vooropgesteld. Bovendien waakt de FOD Economie er over om een aantal sterke waarden te respecteren bij zijn dagelijkse werkzaamheden ten dienste van ondernemingen en consumenten. Zo tracht de FOD Economie een professionele, klantgerichte organisatie te zijn die samenwerking en respect hoog in het vaandel draagt.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden:
   • Je identificeert de belangrijkste elementen en brengt ze samen in een coherente samenvatting.
   • Je schrijft duidelijk en foutloos.
   • Je ontwikkelt een logische redenering en argumentering.

 

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden:
  • Je gebruikt een passende woordenschat.
  • Je bent gestructureerd, beknopt en consistent in je antwoorden.
  • Je drukt je duidelijk uit.

Redeneervaardigheden

 • Verbale redeneervaardigheden

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competenties in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

 

Niet vereist, wel een troef

 • Kennis van het Frans en Engels vormen een pluspunt aangezien je in een meertalige omgeving terecht komt en zal werken met internationale teksten.
 • Je beschikt over een geldig rijbewijs B.

Deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat/master in de rechten of doctor in de rechten uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie.
 • Je kan eveneens deelnemen als je een gelijkwaardigheid hebt behaald van een Gemeenschap op het niveau van een algemene master. Deze gelijkwaardigheid moet duidelijk vermelden dat het een graad is van een master behaald in de studierichting rechten in een universitair onderwijs of gelijkwaardig.​
 • ​Opgelet: Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist (eventueel toe te voegen aan de specifieke ervaring die vereist is voor de functie) : Een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving is vereist.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

 • Opgelet: Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist (eventueel toe te voegen aan de specifieke ervaring die vereist is voor de functie) : Een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving is vereist.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11

Loon

Minimum aanvangswedde: € 44.633 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

 

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

 

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 

  • Goede balans tussen werk en privé
   • glijdende werkuren in een 38-uren week
   • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
   • mogelijkheid tot telewerk
   • 31 dagen jaarlijks verlof (+7 compensatiedagen) en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
   • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
  • Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
   • uitgebreid opleidings- en leeraanbod (te volgen tijdens de werkuren)
   • uitgebreide loopbaankansen
  • Financiële voordelen
   • mogelijkheid tot het krijgen van een forfaitaire verblijfsvergoeding
   • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
   • volledige verzekering voor verplaatsingen met eigen wagen
   • kilometervergoeding in geval van werkgerelateerde verplaatsingen met de eigen wagen (quota)
   • voordelige hospitalisatieverzekering
   • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
   • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
   • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
   • beschikken over een laptop
   • mogelijkheid om eerdere werkervaring te laten valoriseren als geldelijke anciënniteit
   • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

 

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

 

Aangezien dit een buitendienstfunctie is, kun je alleen aan de slag als je fysiek geschikt bent voor de functie.

 

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist: Een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving is vereist.​ 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschiktDe screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.

Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 1u)

Of deze proef wordt georganiseerd, is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap.

Via een test verbaal redeneervermogen worden volgende redeneervaardigheden gemeten:

 • Verbale redeneervaardigheden

 

Deze proef zal plaatsvinden plaatsvinden rond de laatste week van februari 2024 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

 

 

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 20 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview (+/- 1u + 1u voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Indien Stap 3 niet georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond de laatste week van februari 2024 (onder voorbehoud).
Indien Stap 3 wel georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond de tweede week van maart 2024(onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Stap 4: Interview met gevalstudie. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte Motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van alle geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 16 februari 2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

 • Steven Catteeuw
  HR-verantwoordelijke Algemene Directie Economische Inspectie
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  02 277 64 54

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Miguel Discart
  Als we iemand rekruteren, is het doel om hem te laten groeien in het team, om hem te houden.
  Miguel Discart
  IT project manager
  -
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  More about Miguel Discart
 • Portret Bertrand Dockier
  Wat zeer interessant en lonend is, is de dynamiek van de samenwerking.
  Bertrand Dockier
  ICT Operations manager
  -
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  More about Bertrand Dockier
 • Portret Patrick
  Het geeft echt voldoening om de bevestiging te krijgen dat ik de juiste persoon voor de job heb gevonden, en voor de persoon de juiste job!
  Patrick Martin
  Recruitment manager
  -
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  More about Patrick Martin
 • Het voelde als thuiskomen op een werkplek die niet alleen een job is, maar ook een missie om de maatschappij positief te beïnvloeden.
  Urpi Iannino
  Expert in duurzaam ondernemen
  -
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  More about Urpi Iannino