Beleidsadviseur inkomstenbelasting (m/v/x)

FOD Financiën

Selectiecode

ANG24050

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A3

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Interne promotie
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Wil je als vertegenwoordiger van de FOD Financiën het fiscaal beleid mee vorm geven? Ben je een sterke teamspeler die correct onderhandelt met belanghebbenden zonder de doelstellingen van de organisatie uit het oog te verliezen? Ben je communicatief sterk, werk je nauwgezet en bezit je de nodige expertise over de materie van de inkomstenbelasting nationaal?

Dan ben jij misschien de beleidsadviseur inkomstenbelasting-nationaal voor de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning die we zoeken.

De Directie Inkomstenbelastingen-nationaal binnen de Dienst Reglementering zoekt een beleidsadviseur met expertise in nationale inkomstenbelasting.

Als beleidsadviseur inkomstenbelasting voer je volgende taken uit:

 • Je ondersteunt de beleidsvoorbereiding en -opvolging van de beleidscel door het voorbereiden van adviezen, studies, memories of voorstellen om de reglementering te wijzigen;
 • Je werkt in nauwe samenwerking met de beleidscel van de minister van Financiën, de operationele administraties en externe stakeholders regelgevende ontwerpteksten uit, zoals wetten, koninklijke besluiten en ministeriële besluiten, ter uitvoering van nationaal beleid of Europese richtlijnen;
 • Je begeleidt de minister en zijn beleidscel doorheen het volledige regelgevend proces, van ontwerptekst tot publicatie in het Belgisch Staatsblad. Daarbij krijg je de kans om ontwerpteksten mee te bespreken in de schoot van de Regering tijdens interkabinettenwerkgroepen, vragen te beantwoorden van de Raad van State, de door de Regering goedgekeurde wetsontwerpen samen met de minister en zijn beleidscel te verdedigen in de Kamercommissie Financiën en desgevallend voor het Grondwettelijk Hof;
 • Je beantwoordt de verschillende vragen die intern (andere fiscale administraties, beleidscel,…) of extern (fiscale consulenten, belastingplichtigen, parlementairen, beroepsgroeperingen, Rekenhof,…) over deze regelgeving worden gesteld; 
 • Je verleent je medewerking aan het voorbereiden van het standpunt van de FOD Financiën in het kader van een procedure ingeleid voor het Grondwettelijk Hof of voor de Raad van State over die reglementering;
 • Je bereidt interne vergaderingen (met andere administraties of met de beleidscel,…) of externe vergaderingen (met beroepsgroeperingen, met andere FOD's, …) voor, over die regelgeving. Je neemt deel aan die vergaderingen om op termijn daar het standpunt van de FOD Financiën te verwoorden en te verdedigen.

 

Deze functie houdt een rechtstreeks en zichtbaar contact met het publiek in. In dit geval vereist de regelgeving (artikels 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937) dat het personeelslid geen enkel zichtbaar teken van religieuze, filosofische, politieke of vakbondsovertuigingen draagt om de openbare dienst op een neutrale manier te vertegenwoordigen tijdens deze contacten.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Nicolai Heirman - Adviseur 
Tel: 0470 79 08 11
E-mail: Nicolai.heirman@minfin.fed.be

 

Meer info over de selectieprocedure?

Call Center Wervingen
FOD Financiën
Tel: 02 572 57 71
E-mail: infojobs@minfin.fed.be

 

 

 

Werkgever

Er is minstens 1 vacante plaats (NL of FR) bij de Directie Inkomstenbelastingen-nationaal van de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning (AABEO), van de FOD Financiën in Brussel (Koning Albert II-laan 33 bus 80, 1030 Brussel).

De Directie inkomstenbelasting-nationaal is het eerste aanspreekpunt van de beleidscel van de Minister van Financiën voor nieuwe fiscale reglementering voor wat betreft alle inkomstenbelastingen. Deze directie is namelijk verantwoordelijk voor zowel de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners. Al naargelang je voorkeur, ervaring en talenten kan je ingeschakeld worden voor één of meerdere van deze inkomstenbelastingen. Naarmate je meer ervaring hebt of opdoet, zal je meer complexe opdrachten krijgen die met meer autonomie kunnen worden uitgevoerd. Gezien de aard van onze werkzaamheden staat teamwerk evenwel hoe dan ook voorop.

De Dienst Reglementering is verantwoordelijk voor het opstellen, de coördinatie en de opvolging van de wetgeving in de materies die tot de bevoegdheid van de FOD Financiën behoren. De dienst Reglementering bestaat uit 7 Directies:

 • Inkomstenbelastingen – nationaal;
 • Internationale inkomstenbelastingen;
 • Btw;
 • Diverse rechten en belastingen;
 • Douane en Accijnzen;
 • Procedure en Invordering;
 • Publicaties en centraal contactpunt Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken (DVB). 

De Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning (AABEO) is verantwoordelijk voor het opstellen, de coördinatie en de opvolging van de wetgeving in de materies die tot de bevoegdheid van de FOD Financiën behoren. De administratie realiseert studies over de impact van beleidsopties en zorgt voor de analyse van de resultaten van het gevoerde beleid. De AABEO biedt ondersteuning bij internationale investeringen en het afsluiten van zetelakkoorden op vlak van fiscaliteit. De administratie is eveneens verantwoordelijk voor het beheer en ter beschikking stellen van alle relevante informatie en de informatiebronnen.

De AABEO bestaat uit 4 operationele diensten (Dienst Reglementering, Studiedienst, Dienst Fiscale Coördinatie en het Kenniscentrum (Fisconetplus, Infotheek) en 2 ondersteunende diensten (Operationele Coördinatie en Communicatie, Dienst van de Administrateur-generaal).

De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving.
Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is:

 • de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land,
 • een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden,
 • zijn vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar,
 • een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit …
 • een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Ofwel heb je een masterdiploma binnen het domein van economie of rechten met min. 6 jaar relevante professionele ervaring in het domein van de fiscaliteit.
 • Ofwel heb je een benoemingsbesluit A1/A2/A3/A4 met voldoende anciënniteit en/of min. 6 jaar relevante professionele ervaring in het domein van de fiscaliteit (bekijk de volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden om na te gaan wat voor jou van toepassing is).

 

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit.
 2. We screenen jouw ervaring.
 3. Je legt meerdere testen op computer af bij FOD Financiën in Brussel.
 4. Je legt een interview af met technische vragen bij FOD Financiën in Brussel.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Adviseur (niveau A3) met de bijhorende weddeschaal NA31.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 66.051,96 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

 

Valorisatie van beroepservaring

 • Wat de dienst- en geldelijke anciënniteit betreft, houdt de administratie automatisch rekening met je dienstjaren binnen de overheidssector.
 • Wat de geldelijke anciënniteit betreft kan rekening gehouden worden met de diensten gepresteerd in de privésector of als zelfstandige als de verworven ervaring relevant is voor de functie die je zal uitoefenen binnen de administratie.
 • De aanvraag om professionele ervaring uit de privésector of als zelfstandige te laten valoriseren, moet binnen de zes maanden na de indiensttreding.

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk en/of satellietwerk
  • 26 jaarlijkse verlofdagen die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen, afhankelijk van jouw keuze van uurregeling
  • indien je al federaal ambtenaar bent, kan je maximaal de jaarlijkse verlofdagen van één volledig jaar overdragen. De verlofdagen van het lopende jaar (pro rata) kan je behouden
  • vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • vakantiegeld en eindejaarspremie
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • mogelijkheid tot gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en een voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
  • maaltijdcheque per gewerkte dag
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie van 50 euro per maand (20 euro voor telewerkkosten en 30 eurokantoorvergoeding wanneer je minstens 4 dagen per maand thuiswerkt)
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
  • mogelijkheid tot valorisatie van relevante beroepservaring.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Wil je als vertegenwoordiger van de FOD Financiën het fiscaal beleid mee vorm geven? Ben je een sterke teamspeler die correct onderhandelt met belanghebbenden zonder de doelstellingen van de organisatie uit het oog te verliezen? Ben je communicatief sterk, werk je nauwgezet en bezit je de nodige expertise over de materie van de inkomstenbelasting nationaal?

Dan ben jij misschien de beleidsadviseur inkomstenbelasting-nationaal voor de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning die we zoeken.

De Directie Inkomstenbelastingen-nationaal binnen de Dienst Reglementering zoekt een beleidsadviseur met expertise in nationale inkomstenbelasting.

Als beleidsadviseur inkomstenbelasting voer je volgende taken uit:

 • Je ondersteunt de beleidsvoorbereiding en -opvolging van de beleidscel door het voorbereiden van adviezen, studies, memories of voorstellen om de reglementering te wijzigen;
 • Je werkt in nauwe samenwerking met de beleidscel van de minister van Financiën, de operationele administraties en externe stakeholders regelgevende ontwerpteksten uit, zoals wetten, koninklijke besluiten en ministeriële besluiten, ter uitvoering van nationaal beleid of Europese richtlijnen;
 • Je begeleidt de minister en zijn beleidscel doorheen het volledige regelgevend proces, van ontwerptekst tot publicatie in het Belgisch Staatsblad. Daarbij krijg je de kans om ontwerpteksten mee te bespreken in de schoot van de Regering tijdens interkabinettenwerkgroepen, vragen te beantwoorden van de Raad van State, de door de Regering goedgekeurde wetsontwerpen samen met de minister en zijn beleidscel te verdedigen in de Kamercommissie Financiën en desgevallend voor het Grondwettelijk Hof;
 • Je beantwoordt de verschillende vragen die intern (andere fiscale administraties, beleidscel,…) of extern (fiscale consulenten, belastingplichtigen, parlementairen, beroepsgroeperingen, Rekenhof,…) over deze regelgeving worden gesteld; 
 • Je verleent je medewerking aan het voorbereiden van het standpunt van de FOD Financiën in het kader van een procedure ingeleid voor het Grondwettelijk Hof of voor de Raad van State over die reglementering;
 • Je bereidt interne vergaderingen (met andere administraties of met de beleidscel,…) of externe vergaderingen (met beroepsgroeperingen, met andere FOD's, …) voor, over die regelgeving. Je neemt deel aan die vergaderingen om op termijn daar het standpunt van de FOD Financiën te verwoorden en te verdedigen.

 

Deze functie houdt een rechtstreeks en zichtbaar contact met het publiek in. In dit geval vereist de regelgeving (artikels 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937) dat het personeelslid geen enkel zichtbaar teken van religieuze, filosofische, politieke of vakbondsovertuigingen draagt om de openbare dienst op een neutrale manier te vertegenwoordigen tijdens deze contacten.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Nicolai Heirman - Adviseur 
Tel: 0470 79 08 11
E-mail: Nicolai.heirman@minfin.fed.be

 

Meer info over de selectieprocedure?

Call Center Wervingen
FOD Financiën
Tel: 02 572 57 71
E-mail: infojobs@minfin.fed.be

 

 

 

Werkgever

Er is minstens 1 vacante plaats (NL of FR) bij de Directie Inkomstenbelastingen-nationaal van de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning (AABEO), van de FOD Financiën in Brussel (Koning Albert II-laan 33 bus 80, 1030 Brussel).

De Directie inkomstenbelasting-nationaal is het eerste aanspreekpunt van de beleidscel van de Minister van Financiën voor nieuwe fiscale reglementering voor wat betreft alle inkomstenbelastingen. Deze directie is namelijk verantwoordelijk voor zowel de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners. Al naargelang je voorkeur, ervaring en talenten kan je ingeschakeld worden voor één of meerdere van deze inkomstenbelastingen. Naarmate je meer ervaring hebt of opdoet, zal je meer complexe opdrachten krijgen die met meer autonomie kunnen worden uitgevoerd. Gezien de aard van onze werkzaamheden staat teamwerk evenwel hoe dan ook voorop.

De Dienst Reglementering is verantwoordelijk voor het opstellen, de coördinatie en de opvolging van de wetgeving in de materies die tot de bevoegdheid van de FOD Financiën behoren. De dienst Reglementering bestaat uit 7 Directies:

 • Inkomstenbelastingen – nationaal;
 • Internationale inkomstenbelastingen;
 • Btw;
 • Diverse rechten en belastingen;
 • Douane en Accijnzen;
 • Procedure en Invordering;
 • Publicaties en centraal contactpunt Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken (DVB). 

De Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning (AABEO) is verantwoordelijk voor het opstellen, de coördinatie en de opvolging van de wetgeving in de materies die tot de bevoegdheid van de FOD Financiën behoren. De administratie realiseert studies over de impact van beleidsopties en zorgt voor de analyse van de resultaten van het gevoerde beleid. De AABEO biedt ondersteuning bij internationale investeringen en het afsluiten van zetelakkoorden op vlak van fiscaliteit. De administratie is eveneens verantwoordelijk voor het beheer en ter beschikking stellen van alle relevante informatie en de informatiebronnen.

De AABEO bestaat uit 4 operationele diensten (Dienst Reglementering, Studiedienst, Dienst Fiscale Coördinatie en het Kenniscentrum (Fisconetplus, Infotheek) en 2 ondersteunende diensten (Operationele Coördinatie en Communicatie, Dienst van de Administrateur-generaal).

De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving.
Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is:

 • de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land,
 • een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden,
 • zijn vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar,
 • een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit …
 • een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Vernieuwen: Je denkt vernieuwend door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Beïnvloeden: Je hebt impact, onderhandelt om tot een win-win situatie te komen en overtuigt een publiek.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je hebt een grondige kennis van de recente wijzigingen in de federale reglementering inzake de inkomstenbelastingen.
 • Je hebt goede mondelinge communicatievaardigheden.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

 

Opgelet! De technische competentie in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en wegen zwaarder door in de eindscore.

Indien de technische competentie in het vet en je motivatie niet voldoen aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

Niet vereist, wel een troef

 • Aangezien je in een meertalige omgeving terechtkomt, is kennis van het Frans, het Duits en het Engels een pluspunt.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Ofwel heb je een masterdiploma binnen het domein van economie of rechten met min. 6 jaar relevante professionele ervaring in het domein van de fiscaliteit.
 • Ofwel heb je een benoemingsbesluit A1/A2/A3/A4 met voldoende anciënniteit en/of min. 6 jaar relevante professionele ervaring in het domein van de fiscaliteit (bekijk de volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden om na te gaan wat voor jou van toepassing is).

 

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licentiaat/master, handelsingenieur,...) in het domein economie (b.v. economische wetenschappen, de toegepaste economische wetenschappen of handelswetenschappen, management, beleidseconomie…) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie.

OF

 • Diploma van licentiaat/master in de rechten of doctor in de rechten uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie.
 • Je kan eveneens deelnemen als je een gelijkwaardigheid hebt behaald van een Gemeenschap op het niveau van een algemene master.
  Deze gelijkwaardigheid moet duidelijk vermelden dat het een graad is van een master behaald in de studierichting rechten in een universitair onderwijs of gelijkwaardig.
 • Opgelet: Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist (toe te voegen aan de specifieke ervaring die vereist is voor de functie) : Een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving is vereist.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Solliciteer je voor een functie in een andere taal dan die van je diploma? Let dan goed op, want in sommige gevallen moet je aantonen dat je die taal beheerst door te slagen voor een taaltest! Schrijf je zo snel mogelijk in voor de vereiste test, want het behalen van een taalcertificaat is een voorwaarde voor de selectie. Controleer of dit op jou van toepassing is door de informatie over 'buitenlands diploma of diploma in een andere taal' te raadplegen.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

De vacante functie is een functie van klasse A3. Je moet :

 • ofwel behoren tot de klasse A4
 • ofwel behoren tot de klasse A3
 • ofwel minstens 4 jaar anciënniteit hebben in de klasse A2
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben in de klasse A2 en A1 samen
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben enkel in de klasse A1.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling en benoemd bent in de klasse A1 of A2, dien je enkel aan de anciënniteitsvoorwaarden te voldoen en niet aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Een relevante professionele ervaring van minstens 6 jaar in het domein van fiscaliteit, verdeeld over ten minste 2 van onderstaande taken: 

 • De behandeling van dossiers inzake inkomstenbelastingen.
 • De juridische studie van de problematiek inzake inkomstenbelastingen.
 • Het toepassen, of de juridische studie, van wetgevingstechniek inzake inkomstenbelastingen.

 

Opgelet: Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke bijkomende ervaring vereist (bovenop bovenstaande gevraagde ervaring):

 • Een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving is vereist.

 

Vul je online-cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor het verstrijken van de uiterste inschrijvingsdatum (29/04/2024).

Belangrijk!
Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan een uitgebreide beschrijving van je werkervaring in je online-cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum (29/04/2024) niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Adviseur (niveau A3) met de bijhorende weddeschaal NA31.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 66.051,96 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

 

Valorisatie van beroepservaring

 • Wat de dienst- en geldelijke anciënniteit betreft, houdt de administratie automatisch rekening met je dienstjaren binnen de overheidssector.
 • Wat de geldelijke anciënniteit betreft kan rekening gehouden worden met de diensten gepresteerd in de privésector of als zelfstandige als de verworven ervaring relevant is voor de functie die je zal uitoefenen binnen de administratie.
 • De aanvraag om professionele ervaring uit de privésector of als zelfstandige te laten valoriseren, moet binnen de zes maanden na de indiensttreding.

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk en/of satellietwerk
  • 26 jaarlijkse verlofdagen die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen, afhankelijk van jouw keuze van uurregeling
  • indien je al federaal ambtenaar bent, kan je maximaal de jaarlijkse verlofdagen van één volledig jaar overdragen. De verlofdagen van het lopende jaar (pro rata) kan je behouden
  • vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • vakantiegeld en eindejaarspremie
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • mogelijkheid tot gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en een voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
  • maaltijdcheque per gewerkte dag
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie van 50 euro per maand (20 euro voor telewerkkosten en 30 eurokantoorvergoeding wanneer je minstens 4 dagen per maand thuiswerkt)
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
  • mogelijkheid tot valorisatie van relevante beroepservaring.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland.
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten.
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

Als je reeds werkt bij de rekruterende instelling en het art. 25 van het organiek reglement is niet van toepassing kan je op basis van je benoemingsbesluit deelnemen aan de selectie en zal je volgens de principes van mutatie de vacante kunnen functie opnemen. Als je werkt voor de rekruterende instelling en onder het toepassingsgebied van art. 25 van het organiek reglement valt (o.a. shift) kan je slechts worden benoemd na afloop van de voorziene periode waarin op grond van voormeld art. 25 van het organiek reglement geen mutatieaanvragen kunnen worden ingewilligd. Deze benoeming kan in dat geval slechts worden toegekend op voorwaarde dat de laureatenlijst nog geldig is na afloop van voormelde periode.

Overeenkomstig het neutraliteitsbeginsel en het deontologische kader van federale ambtenaren zorgen personeelsleden van de FOD Financiën ervoor dat wanneer zij tijdens hun ambtsuitoefening in contact komen met publiek geen uiterlijke tekenen van gelijk welke politieke of levensbeschouwelijke overtuiging of betrokkenheid vertonen. De personeelsleden garanderen zo de volledige neutraliteit van de FOD Financiën, om het vertrouwen van de gebruiker in de onpartijdige, neutrale en loyale uitoefening van hun ambt niet te schaden.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit.
 2. We screenen jouw ervaring.
 3. Je legt meerdere testen op computer af bij FOD Financiën in Brussel.
 4. Je legt een interview af met technische vragen bij FOD Financiën in Brussel.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

 

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 3u)

Test 1: Via een dossierbehandelingstest worden volgende competenties gemeten (+/- 1u30):

 • Informatie integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.

Bij een dossiertest moet je verschillende dossiers behandelen met een bepaalde hoeveelheid informatie over verschillende thema’s. Jouwtaak is dan om vragen over deze verschillende dossiers te beantwoorden.

Test 2: Via een situationele beoordelingstest worden volgende competenties gemeten (+/- 1u30):

 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.

De situationele beoordelingstest (SJT) is een competentietest, die bestaat uit een reeks verschillende situaties die je kan meemaken in de functie waarvoor je solliciteert. Elke situatie vraagt om een reactie of actie.

 

Deze proef (stap 3) zal plaatsvinden rond midden mei 2024 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

 

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt voor het totaal op deze 2 testen. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 5 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen via infojobs@minfin.fed.be.

Stap 4: Specifieke screening - Interview met technische vragen (+/- 1u15u + 30min voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je technische vragen en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De technische vragen worden besproken tijdens je interview. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd indien je voor het totaal voor deze stap de vermelding 'Geschikt' behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden in de eerste helft van juni 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt verstuurd naar de voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën die met het directiecomité de rangschikking opmaakt.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 29/04/2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Angélique Minacapelli
  Voor mijn leidinggevende ben ik een stagiair als een ander.
  Angélique Minacapelli
  Expert beheer van juridische dossiers
  -
  FOD Financiën
  More about Angélique Minacapelli
 • Portret Hilde Bogaerts
  Ik geloof dat je een ander pas volledig kan begrijpen en helpen als je hetzelfde hebt meegemaakt.
  Hilde Bogaerts
  Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting
  -
  FOD Financiën
  More about Hilde Bogaerts
 • Portret Gaëtan Crepin
  Je hebt heel wat mooie projecten zoals Tax-on-web, SEDA voor de douane en nog andere voor het kadaster.
  Gaëtan Crepin
  Functioneel analist
  -
  FOD Financiën
  More about Gaëtan Crepin
 • Portret Gamal Khaldi
  Dankzij een cultuur waarin interne mobiliteit zijn plaats heeft, kan je je makkelijk gaan toeleggen op een andere rol.
  Gamal Khaldi
  Verantwoordelijke databeheer
  -
  FOD Financiën
  More about Gamal Khaldi
 • Portret Hans D'Hondt
  We zijn van een formele top-down hiërarchie overgestapt naar een model dat mensen als volwassenen behandelt en gebaseerd is op vertrouwen en accountability.
  Hans D'Hondt
  Voorzitter van het Directiecomité
  -
  FOD Financiën
  More about Hans D'Hondt
 • Portret Franck Drossart
  Bij de overheid krijg ik alle kansen om mezelf te ontplooien.
  Franck Drossart
  Douanier gespecialiseerd in fraudebestrijding
  -
  FOD Financiën
  More about Franck Drossart