Beleidsexpert Internationale Fiscaliteit (m/v/x)

FOD Financiën

Selectiecode

ANG24127

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A2

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Ben jij een gedreven professional met een passie voor internationale fiscale kwesties? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Als Beleidsexpert Internationale Fiscaliteit zal je volgende taken uitvoeren:

 • Je bereidt, in overleg met de interne stakeholders, vergaderingen voor op Europees (EU: Raad of Europese Commissie) of zelfs internationaal niveau (OESO). Die vergaderingen kunnen betrekking hebben op onderhandelingen over nieuwe Europese wetgeving (voorstellen van richtlijnen of verordeningen,…), over internationale soft law (OESO-aanbevelingen, …) of over de interpretatie van Europese normen (richtsnoeren). Je neemt deel aan die vergaderingen om daar het standpunt van België te verwoorden en te verdedigen.  Aangezien vergaderingen soms in het buitenland kunnen plaatsvinden, heb je ook de mogelijkheid om buiten de landsgrenzen aan dergelijke vergaderingen deel te nemen.
 • Je werkt mee aan de voorbereiding van het standpunt van België in het kader van procedures ingeleid door de Europese Commissie (ingebrekestelling, staatssteun, …) of procedures voor het Hof van Justitie van de Europese Unie (prejudicieel geschil,..);
 • Je neemt deel aan bilaterale onderhandelingen met het oog op het afsluiten van dubbelbelastingverdragen met andere landen. Je bereidt de daarmee verband houdende parlementaire documenten voor en je volgt de verdere goedkeuringsprocedure mee op binnen de FOD Financiën;
 • Je beantwoordt de verschillende vragen die intern (andere fiscale administraties, beleidscel,…) of extern (fiscale consulenten, belastingplichtigen, parlementairen, beroepsgroeperingen, andere FOD's, Europese Commissie, Rekenhof,…) over deze regelgeving worden gesteld.

Deze functie houdt een rechtstreeks en zichtbaar contact met het publiek in. In dit geval vereist de regelgeving (artikels 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937) dat het personeelslid geen enkel zichtbaar teken van religieuze, filosofische, politieke of vakbondsovertuigingen draagt om de openbare dienst op een neutrale manier te vertegenwoordigen tijdens deze contacten.

Werkgever

Er is minstens 1 plaats bij de directie Internationale inkomstenbelastingen binnen de dienst Reglementering van de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning (AABEO) van de FOD Financiën. De vacante plaats bevindt zich in Brussel.

De directie Internationale inkomstenbelastingen is bevoegd voor de dossiers met betrekking tot de internationale aspecten van de inkomstenbelastingen, met name dubbelbelastingverdragen en de opvolging van het fiscale beleid op internationaal vlak (EU, OESO, IMF, …). Deze directie neemt aldus deel aan de technische vergaderingen/workshops over nieuwe fiscale reglementeringen op Europees en Internationaal niveau. 

De dienst Reglementering is verantwoordelijk voor het opstellen, de coördinatie en de opvolging van de wetgeving in de materies die tot de bevoegdheid van de FOD Financiën behoren. De dienst Reglementering bestaat uit 7 Directies:

 • Inkomstenbelastingen – nationaal;

 • Internationale inkomstenbelastingen;

 • Btw;

 • Diverse rechten en belastingen;

 • Douane en Accijnzen;

 • Procedure en Invordering;

 • Publicaties en centraal contactpunt DVB. 

De Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning (AABEO) is verantwoordelijk voor het opstellen, de coördinatie en de opvolging van de wetgeving in de materies die tot de bevoegdheid van de FOD Financiën behoren. De administratie realiseert studies over de impact van beleidsopties en zorgt voor de analyse van de resultaten van het gevoerde beleid. De AABEO biedt ondersteuning bij internationale investeringen en het afsluiten van zetelakkoorden op vlak van fiscaliteit. De administratie is eveneens verantwoordelijk voor het beheer en ter beschikking stellen van alle relevante informatie en de informatiebronnen.  

De AABEO bestaat uit 4 operationele diensten (Dienst Reglementering, Studiedienst, Dienst Fiscale Coördinatie en het Kenniscentrum (Fisconetplus, Infotheek) en 2 ondersteunende diensten (Operationele Coördinatie en Communicatie, Dienst van de Administrateur-generaal).

De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving.

Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is:

 • de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land;
 • een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden;
 • een organisatie die veel belang hecht aan haar vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar;
 • een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit,…
 • een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen.

Via deze link vind je een aantal getuigenissen van jouw toekomstige collega’s.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van master in het domein recht of economie 
 • Je hebt 2 jaar ervaring in domein van fiscaliteit

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma
 2. We screenen jouw ervaring
 3. Je legt meerdere testen op computer af bij FOD Financiën in Brussel 
 4. Je legt een interview af met een technische vragen bij FOD Financiën in Brussel

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 52 792,61 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Valorisatie van beroepservaring

 • Voor de dienst- en geldelijke anciënniteit, houdt de administratie automatisch rekening met je dienstjaren binnen de overheidssector.
 • Voor de geldelijke anciënniteit, kan rekening gehouden worden met de diensten gepresteerd in de privésector of als zelfstandige als de verworven ervaring relevant is voor de functie die je zal uitoefenen binnen de administratie.
 • De aanvraag om professionele ervaring uit de privésector of als zelfstandige te laten valoriseren, moet binnen de zes maanden na de indiensttreding worden ingediend. Daarna wordt dit door de bevoegde dienst geanalyseerd.

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé 
  • 26 jaarlijkse verlofdagen die aangevuld worden met 12 of 18 extra dagen verlof, afhankelijk van jouw keuze van uurregeling
  • indien je al federaal ambtenaar bent, kan je maximaal de jaarlijkse verlofdagen van één jaar volledig overdragen, de verlofdagen van het lopende jaar (pro rata) kan je behouden
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk (max. 3/5de van de arbeidstijd per jaar)
  • mogelijkheid tot satellietwerk
  • de meeste diensten zijn vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • de meeste locaties zijn gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie wanneer je tewerkgesteld wordt in Brussel of een faciliteitengemeente 
  • mogelijkheid tot gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en een voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie van 50 euro per maand (20 euro voor telewerkkosten en 30 euro kantoorvergoeding wanneer je minstens 4 dagen per maand thuiswerkt) 
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot valorisatie van relevante beroepservaring
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • vakantiegeld en eindejaarspremie
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Ben jij een gedreven professional met een passie voor internationale fiscale kwesties? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Als Beleidsexpert Internationale Fiscaliteit zal je volgende taken uitvoeren:

 • Je bereidt, in overleg met de interne stakeholders, vergaderingen voor op Europees (EU: Raad of Europese Commissie) of zelfs internationaal niveau (OESO). Die vergaderingen kunnen betrekking hebben op onderhandelingen over nieuwe Europese wetgeving (voorstellen van richtlijnen of verordeningen,…), over internationale soft law (OESO-aanbevelingen, …) of over de interpretatie van Europese normen (richtsnoeren). Je neemt deel aan die vergaderingen om daar het standpunt van België te verwoorden en te verdedigen.  Aangezien vergaderingen soms in het buitenland kunnen plaatsvinden, heb je ook de mogelijkheid om buiten de landsgrenzen aan dergelijke vergaderingen deel te nemen.
 • Je werkt mee aan de voorbereiding van het standpunt van België in het kader van procedures ingeleid door de Europese Commissie (ingebrekestelling, staatssteun, …) of procedures voor het Hof van Justitie van de Europese Unie (prejudicieel geschil,..);
 • Je neemt deel aan bilaterale onderhandelingen met het oog op het afsluiten van dubbelbelastingverdragen met andere landen. Je bereidt de daarmee verband houdende parlementaire documenten voor en je volgt de verdere goedkeuringsprocedure mee op binnen de FOD Financiën;
 • Je beantwoordt de verschillende vragen die intern (andere fiscale administraties, beleidscel,…) of extern (fiscale consulenten, belastingplichtigen, parlementairen, beroepsgroeperingen, andere FOD's, Europese Commissie, Rekenhof,…) over deze regelgeving worden gesteld.

Deze functie houdt een rechtstreeks en zichtbaar contact met het publiek in. In dit geval vereist de regelgeving (artikels 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937) dat het personeelslid geen enkel zichtbaar teken van religieuze, filosofische, politieke of vakbondsovertuigingen draagt om de openbare dienst op een neutrale manier te vertegenwoordigen tijdens deze contacten.

Werkgever

Er is minstens 1 plaats bij de directie Internationale inkomstenbelastingen binnen de dienst Reglementering van de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning (AABEO) van de FOD Financiën. De vacante plaats bevindt zich in Brussel.

De directie Internationale inkomstenbelastingen is bevoegd voor de dossiers met betrekking tot de internationale aspecten van de inkomstenbelastingen, met name dubbelbelastingverdragen en de opvolging van het fiscale beleid op internationaal vlak (EU, OESO, IMF, …). Deze directie neemt aldus deel aan de technische vergaderingen/workshops over nieuwe fiscale reglementeringen op Europees en Internationaal niveau. 

De dienst Reglementering is verantwoordelijk voor het opstellen, de coördinatie en de opvolging van de wetgeving in de materies die tot de bevoegdheid van de FOD Financiën behoren. De dienst Reglementering bestaat uit 7 Directies:

 • Inkomstenbelastingen – nationaal;

 • Internationale inkomstenbelastingen;

 • Btw;

 • Diverse rechten en belastingen;

 • Douane en Accijnzen;

 • Procedure en Invordering;

 • Publicaties en centraal contactpunt DVB. 

De Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning (AABEO) is verantwoordelijk voor het opstellen, de coördinatie en de opvolging van de wetgeving in de materies die tot de bevoegdheid van de FOD Financiën behoren. De administratie realiseert studies over de impact van beleidsopties en zorgt voor de analyse van de resultaten van het gevoerde beleid. De AABEO biedt ondersteuning bij internationale investeringen en het afsluiten van zetelakkoorden op vlak van fiscaliteit. De administratie is eveneens verantwoordelijk voor het beheer en ter beschikking stellen van alle relevante informatie en de informatiebronnen.  

De AABEO bestaat uit 4 operationele diensten (Dienst Reglementering, Studiedienst, Dienst Fiscale Coördinatie en het Kenniscentrum (Fisconetplus, Infotheek) en 2 ondersteunende diensten (Operationele Coördinatie en Communicatie, Dienst van de Administrateur-generaal).

De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving.

Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is:

 • de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land;
 • een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden;
 • een organisatie die veel belang hecht aan haar vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar;
 • een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit,…
 • een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen.

Via deze link vind je een aantal getuigenissen van jouw toekomstige collega’s.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Vernieuwen: Je denkt vernieuwend door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekpartners en bouwt op basis van je expertise een vertrouwensrelatie met hen op. 
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je hebt een goede kennis van  de Belgische vennootschapsbelasting, van de werking van dubbelbelastingverdragen alsook van het Europese institutionele kader.
 • Je hebt goede mondeling communicatievaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De technische competentie in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en wegen zwaarder door in de eindscore.

Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

Niet vereist, wel een troef

 • Aangezien je in een internationale werkcontext terechtkomt, is een kennis van het Frans, het Duits en het Engels een pluspunt.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van master in het domein recht of economie 
 • Je hebt 2 jaar ervaring in domein van fiscaliteit

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licentiaat/master, handelsingenieur...) in het domein economie (b.v. economische wetenschappen, de toegepaste economische wetenschappen of handelswetenschappen, management, beleidseconomie…) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie.
 • Diploma van licentiaat/master in de rechten of doctor in de rechten uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie. Je kan eveneens deelnemen als je een gelijkwaardigheid hebt behaald van een Gemeenschap op het niveau van een algemene master. Deze gelijkwaardigheid moet duidelijk vermelden dat het een graad is van een master behaald in de studierichting rechten in een universitair onderwijs of gelijkwaardig. Opgelet: Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist (eventueel toe te voegen aan de specifieke ervaring die vereist is voor de functie): Een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving is vereist.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Solliciteer je voor een functie in een andere taal dan die van je diploma? Let dan goed op, want in sommige gevallen moet je aantonen dat je die taal beheerst door te slagen voor een taaltest! Schrijf je zo snel mogelijk in voor de vereiste test, want het behalen van een taalcertificaat is een voorwaarde voor de selectie. Controleer of dit op jou van toepassing is door de informatie over 'buitenlands diploma of diploma in een andere taal' te raadplegen.

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Een relevante professionele ervaring van minstens 2 jaar in het domein van fiscaliteit, in ten minste 1 van onderstaande taken:

 • Behandeling van dossiers inzake vennootschapsbelasting
 • Juridische studie van de problematiek inzake vennootschapsbelasting
 • De onderhandeling over of de toepassing van dubbelbelastingverdragen

Vul je online-cv volledig in het Nederlands aan in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum (22/04/2024).

Belangrijk!
Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan een uitgebreide beschrijving van je werkervaring in je online-cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum (22/04/2024) niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 52 792,61 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Valorisatie van beroepservaring

 • Voor de dienst- en geldelijke anciënniteit, houdt de administratie automatisch rekening met je dienstjaren binnen de overheidssector.
 • Voor de geldelijke anciënniteit, kan rekening gehouden worden met de diensten gepresteerd in de privésector of als zelfstandige als de verworven ervaring relevant is voor de functie die je zal uitoefenen binnen de administratie.
 • De aanvraag om professionele ervaring uit de privésector of als zelfstandige te laten valoriseren, moet binnen de zes maanden na de indiensttreding worden ingediend. Daarna wordt dit door de bevoegde dienst geanalyseerd.

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé 
  • 26 jaarlijkse verlofdagen die aangevuld worden met 12 of 18 extra dagen verlof, afhankelijk van jouw keuze van uurregeling
  • indien je al federaal ambtenaar bent, kan je maximaal de jaarlijkse verlofdagen van één jaar volledig overdragen, de verlofdagen van het lopende jaar (pro rata) kan je behouden
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk (max. 3/5de van de arbeidstijd per jaar)
  • mogelijkheid tot satellietwerk
  • de meeste diensten zijn vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • de meeste locaties zijn gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie wanneer je tewerkgesteld wordt in Brussel of een faciliteitengemeente 
  • mogelijkheid tot gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en een voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie van 50 euro per maand (20 euro voor telewerkkosten en 30 euro kantoorvergoeding wanneer je minstens 4 dagen per maand thuiswerkt) 
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot valorisatie van relevante beroepservaring
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • vakantiegeld en eindejaarspremie
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Overeenkomstig het neutraliteitsbeginsel en het deontologische kader van federale ambtenaren zorgen personeelsleden van de FOD Financiën ervoor dat wanneer zij tijdens hun ambtsuitoefening in contact komen met publiek geen uiterlijke tekenen van gelijk welke politieke of levensbeschouwelijke overtuiging of betrokkenheid vertonen. De personeelsleden garanderen zo de volledige neutraliteit van de FOD Financiën, om het vertrouwen van de gebruiker in de onpartijdige, neutrale en loyale uitoefening van hun ambt niet te schaden.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma
 2. We screenen jouw ervaring
 3. Je legt meerdere testen op computer af bij FOD Financiën in Brussel 
 4. Je legt een interview af met een technische vragen bij FOD Financiën in Brussel

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extra's” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in het Nederlands aan. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 2u15)

Via een dossierbehandelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.

Bij een dossiertest moet je verschillende dossiers behandelen met een bepaalde hoeveelheid informatie over verschillende thema’s. Jouw taak is dan om vragen over deze verschillende dossiers te beantwoorden.

Via een situationele beoordelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • Je geeft advies aan je gesprekpartners en bouwt op basis van je expertise een vertrouwensrelatie met hen op. 
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

In een situationele beoordelingstest worden gedragsgerichte competenties gemeten. Je krijgt verschillende situaties voorgelegd en daarbij wordt gebruik gemaakt van video’s of teksten. Voor elke situatie krijg je een aantal reacties te zien waar je je oordeel over moet geven.  In elk geval moet je aangeven hoe gepast de reactie op de situatie is. 

 

Deze proef zal plaatsvinden in de eerste helft van mei 2024 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Er worden voor deze pc-testen geen vrijstellingen toegekend op basis van het slagen in eerdere gelijkaardige procedures.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt (voor het totaal op beide testen). Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 8 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen via infojobs@minfin.fed.be.

Stap 4: Specifieke screening - Interview met technische vragen (+/- 1u15 + 45 min. voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie (technische vragen) en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De technische vragen worden besproken tijdens je interview. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond eind mei/ begin juni 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Stap 4: Specifieke screening - Interview met technische vragen. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie van Stap 4: Specifieke screening - Interview met technische vragen voorrang. Als er vervolgens personen zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor Stap 3: specifieke screening - PC voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 8 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 22/04/2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Hilde Bogaerts
  Ik geloof dat je een ander pas volledig kan begrijpen en helpen als je hetzelfde hebt meegemaakt.
  Hilde Bogaerts
  Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting
  -
  FOD Financiën
  More about Hilde Bogaerts
 • Portret Gaëtan Crepin
  Je hebt heel wat mooie projecten zoals Tax-on-web, SEDA voor de douane en nog andere voor het kadaster.
  Gaëtan Crepin
  Functioneel analist
  -
  FOD Financiën
  More about Gaëtan Crepin
 • Portret Gamal Khaldi
  Dankzij een cultuur waarin interne mobiliteit zijn plaats heeft, kan je je makkelijk gaan toeleggen op een andere rol.
  Gamal Khaldi
  Verantwoordelijke databeheer
  -
  FOD Financiën
  More about Gamal Khaldi
 • Portret Hans D'Hondt
  We zijn van een formele top-down hiërarchie overgestapt naar een model dat mensen als volwassenen behandelt en gebaseerd is op vertrouwen en accountability.
  Hans D'Hondt
  Voorzitter van het Directiecomité
  -
  FOD Financiën
  More about Hans D'Hondt
 • Portret Angélique Minacapelli
  Voor mijn leidinggevende ben ik een stagiair als een ander.
  Angélique Minacapelli
  Expert beheer van juridische dossiers
  -
  FOD Financiën
  More about Angélique Minacapelli
 • Portret Franck Drossart
  Bij de overheid krijg ik alle kansen om mezelf te ontplooien.
  Franck Drossart
  Douanier gespecialiseerd in fraudebestrijding
  -
  FOD Financiën
  More about Franck Drossart