Jurist (m/v/x)

FOD Mobiliteit en Vervoer

Selectiecode

ANG24154

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A1

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1210 Sint-Joost-ten-Node

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Wil je met jouw diploma van master in de rechten en al jouw talenten bijdragen tot een beter Belgisch mobiliteitsbeleid?
Dan ben jij diegene waarnaar wij op zoek zijn. Bij FOD Mobiliteit en Vervoer zoeken we meerdere juridische profielen om onze verschillende directies en diensten te versterken. 

Bij de FOD Mobiliteit en Vervoer willen we de Belgische mobiliteit veiliger, efficiënter en duurzamer maken. Of het nu over wegen, sporen, luchtverkeer of scheepvaart gaat: we werken samen. Gepassioneerd, met veel vakkennis en in een fijne werksfeer.  

We helpen niet enkel ons land vooruit, maar ook als medewerker krijg je alle vertrouwen en vrijheid om te groeien

Interesse in een job bij de FOD Mobiliteit als jurist?

Jouw takenpakket* ziet er als volgt uit:

 • Je verleent snel en adequaat juridisch advies
 • Je volgt de juridische geschillen op van jouw domein
 • Je stelt mee de regelgeving op
 • Je blijft op de hoogte van juridische en andere ontwikkelingen binnen jouw domein om gepaste adviezen te formuleren
 • Je bereidt wetgeving voor en past deze toe
 • Je evalueert de wetgeving/ regelgeving en doet voorstellen
 • Je leest voorstellen voor wetteksten na
 • Je ondersteunt collega’s juridisch
 • Je staat in contact met burgers, notarissen, advocaten, juristen, collega's, stakeholders, ...  

* Het takenpakket kan variëren naar gelang de functie en de directie. 

Hieronder vind je een korte omschrijving van de mogelijke vacatures:

1. Jurist bij de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (DVIS)

Als jurist vervoeg je de Strategische en Juridische afdeling en rapporteer je aan het afdelingshoofd. Je belangrijkste opdrachten, in samenwerking met een jurist van de andere taalrol, zijn de volgende:

 • Je formuleert adviezen met betrekking tot overheidsopdrachten voor diensten of leveringen, de Algemene verordening gegevensbescherming, de personeels- en dienststatuten of zelfs samenwerkingsovereenkomsten en overeenkomsten die op Belgisch of Europees niveau worden gesloten;
 •  

  Je steunt de Data Protection Champion in haar missie met betrekking tot de Algemene verordening gegevensbescherming;

 • Je staat in voor de behandeling van klachten of parlementaire vragen met juridische draagwijdte.
 • Daarnaast neem je ook deel aan diverse interne vergaderingen, externe vergaderingen of informatiedagen. Je kan daar je juridische expertise aanbrengen en je volgt de ontwikkelingen op die verwacht worden door klanten of andere diensten.

Meer informatie over de jobinhoud?

América Riveros - attaché jurist
Tel: +3222773648
Email: america.riveros@nsarail.fgov.be

2. Jurist directie Mobiliteit bij het Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid

Als jurist bij de directie mobiliteit zal je in samenwerking met de relevante actoren binnen de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (collega's, strategische cel,...) en daarbuiten (andere overheidsniveaus, burgers, organisaties,...) helpen om een coherent beleid rond duurzame mobiliteit uit te bouwen.

 • Je staat mee in voor de totstandkoming en actualisering van het regelgevend kader met betrekking tot autonome voertuigen. Je werkt hiervoor samen met medewerkers van verschillende diensten. Voor deze opdracht maak je deel uit van de Transversale Cel autonome mobiliteit binnen de FOD;
 • Je werkt aan het omzetten, opvolgen en implementeren van Europese richtlijnen en nationale plannen met betrekking tot duurzame mobiliteit;
 • In overleg met de betrokken stakeholders stel je concrete maatregelen voor en formuleer je advies/nota’s als expert in duurzame mobiliteit (bv. thema's: nieuwe technologieën in mobiliteit, mobiliteitsbudget, modal shift, enz;)

Tenslotte is het belangrijk erop te wijzen dat het domein van duurzame mobiliteit continu in evolutie is, zodat de precieze taken zullen variëren, ook afhankelijk van politieke beslissingen. De dienst Strategie is dus op zoek naar een collega die houdt van verandering en die zich graag flexibel opstelt. Zo zal je onder meer meewerken aan projecten redactietaken opnemen en waar nodig inspringen, bijvoorbeeld bij afwezigheid van collega’s.

Meer informatie over deze jobinhoud?

David Schoenmaekers – Adviseur
tel: 02/277.31.79
Mail: david.schoenmaekers@mobilit.fgov.be

 

3. Jurist Spoorvervoer bij het Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid

 • Je helpt mee bij de opstelling van de reglementering inzake het spoorvervoer, en meer specifiek met betrekking tot de spoorwegmarkt (openbare spoorwegdienst, staatssteun, enz.), dit op initiatief van de betrokken federale en Europese autoriteiten.
 • Je zorgt voor de implementering van de internationale reglementering in het Belgische recht. Tevens ondersteun je het normatief proces (de voorbereiding, de opmaak en de opvolging van de wetsontwerpen en regels). Hiermee verzeker je de samenhang en de conformiteit van de beleidsbeslissingen inzake vervoersbeleid met het geldend nationaal en internationaal recht.
 • Je formuleert voorstellen met het oog op de aanpassing van de regelgeving om zo aan de eisen die door de federale en de internationale instanties opgelegd worden tegemoet te komen.
 • Na interne vragen (van beleidscellen, Ministers...) of externe vragen (van belanghebbenden) formuleer je adviezen over de interpretatie en de toepassing van de regelgeving over de specifieke beleidsdomeinen binnen het spoorvervoer. Je garandeert een uniforme interpretatie van de wetgeving zodat de betrokkenen beslissingen kunnen nemen in overeenstemming met de geldende wetteksten.
 • Je neemt deel aan studiedagen en aan departementale, interdepartementale of internationale vergaderingen, waarvoor je sporadisch kortdurende verplaatsingen naar het buitenland zal maken. Je wisselt informatie uit en deelt jouw kennis met andere experten omtrent het vervoersbeleid.

Meer informatie over deze jobinhoud?

Jeremy Voglaire - Adviseur
Tel: 02/277.36.17
Mail: Jeremy.voglaire@mobilit.fgov.be

 

4. Attaché juridisch advies en reglementering voor de Directie Verkeersreglementering

Als jurist bij de directie Verkeersreglementering bij het directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid zal je als juridisch medewerker de experten rijbewijs bijstaat bij de omzetting van de vierde rijbewijsrichtlijn. Daarnaast zal je talrijke vragen van burgers en belanghebbenden over rijbewijskwesties beantwoorden. Je werkt mee aan de wijziging van de regelgeving die voortvloeit uit de herziening van de verkeersregels. Jouw belangrijkste taken zijn :

 • Je werkt mee aan het opstellen en/of aanpassen van normatieve teksten, zowel met betrekking tot het nationale recht (wetsontwerpen, koninklijke en ministeriële besluiten) als met betrekking tot het Europese en internationale recht (omzetting in nationaal recht) op het gebied van het wegverkeer. In dit kader :

  • Schrijf je conceptnota’s voor de hiërarchie en/of de minister
  • Werk je aan projecten met juristen van je eigen dienst en collega's van de andere betrokken diensten, alsook met externe partners zoals bv. FOD Justitie, de Politie, de Gewesten, enz.
  • Na overleg met deze verschillende partijen leg je jouw wijzigingsvoorstellen voor aan de hiërarchie en/of de minister
  • Na goedkeuring door deze laatste stel je de betrokken normatieve tekst op/wijzig je deze.
 • Je volgt bepaalde projecten en studies die zijn opgenomen in het jaarlijkse werkprogramma van Vias institute en brengt verslag uit aan de directie over de voortgang ervan.
 • Je beantwoordt algemene of specifieke vragen van de operationele diensten van het directoraat-generaal, de burgers, de hiërarchie en de minister. Je bereidt ontwerpantwoorden op parlementaire vragen voor.

Meer informatie over deze jobinhoud?

Anne Vandenberghe - Adviseur
Tel: +32 2 277 38 77
Mail: anne.vandenberghe@mobilit.fgov.be

 

5. Jurist bij Beliris

Wil je een gevarieerde en uitdagende job waar je de nodige verantwoordelijkheid krijgt? Wil je je vleugels uitslaan in een jong en dynamisch team en een uitdagende omgeving? Versterk het team van Beliris en bouw mee aan het Brussel van morgen.

Als jurist, met interesse in overheidsopdrachten, help je mee om verschillende bouw- en renovatieprojecten van Beliris tot een goed einde te brengen. Voor elk project maak je deel uit van een multidisciplinair Project Management Team. Samen met de andere teamleden (architecten, ingenieurs, werfcontroleurs, financieel beheerders…) volg je de projecten op van A tot Z, waarbij jij uiteraard het juridische luik voor je rekening neemt.

 • Je staat je collega’s binnen het projectteam bij met juridisch advies en werkt mee aan een vlotte communicatie en samenwerking met hen en de hiërarchie.
 • Je zorgt voor de coördinatie met de verschillende overheidsdiensten en andere partijen die betrokken zijn bij het project. Je organiseert en begeleidt overlegvergaderingen met hen.
 • Je beheert de verschillende contracten en de contacten met de studiebureaus en aannemers die belast worden met het project.
 • Je maakt de protocollen op waarin de rechten en plichten van de verschillende openbare instellingen (Federale Staat, Regie der Gebouwen, Gewesten, Gemeenten, huisvestingsmaatschappijen...) worden bepaald.
 • Samen met je teamgenoten sta je in voor het plannen en proactief opvolgen van alle projectfases: van de start van het project tot de definitieve oplevering van de werken.
 • Je staat in voor de juridische en administratieve opvolging van de projecten.
  • Je bent verantwoordelijk voor de gunning van overheidsopdrachten voor diensten, leveringen en werken van A tot Z (lastenboeken, gemotiveerde beslissingen en goedkeuringsrapporten…)
  • Je volgt de budgetten samen met de andere leden van het projectteam op en rapporteert hierover aan de hiërarchie.
  • Je beheert de klachten die bij het uitvoeren van de projecten kunnen ontstaan en volgt eventuele geschillen op met de ondersteuning van een advocatenkantoor.
 • Je bouwt expertise op, zowel op juridisch vlak en op vlak van overheidsopdrachten, als op het gebied van projectmanagement. 

Opgelet! Aangezien je in een tweetalige omgeving zal werken en veel in contact zal komen met Franstaligen (zowel intern als extern) is kennis van het Frans een groot pluspunt.

Meer informatie over deze jobinhoud?

Sarah Houben - Diensthoofd juridische dienst 
Contactpersoon Beliris
Tel.: 0478 378 489
E-mail: sarah.houben@mobilit.fgov.be 

 

6. Attaché juridische geschillen en advies voor de diensten van de Voorzitster

Als attaché juridische geschillen en advies maak je deel uit van de centrale Juridische Dienst die als onderdeel van de Juridische & Tactische Dienst valt onder de Diensten van de Voorzitster van het Directiecomité van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Jouw voornaamste taken zijn:

 • Je vermijdt geschillen en, in voorkomend geval), zorg je voor de verdediging van de belangen van de Belgische Staat in deze administratiefrechtelijke en gerechtelijke geschillen;
 • Je verstrekt intern juridisch advies  aan alle diensten binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer die met vragen, procedures en/of problemen worden geconfronteerd. Dit betreft juridische advisering en ondersteuning in een uitgebreid aantal rechtsdomeinen (internationaal recht, Europees recht, publiek en administratief recht, burgerlijk recht, strafrecht, sociaal recht...);
 • Je verleent medewerking bij, en stelt zelf regelgevende teksten op(ontwerpen van wet, van reglementaire besluiten…). Het gaat hier om zowel de voorbereiding en de eigenlijke redactie, als de opvolging en aanneming;
 • Je behandelt dossiers inzake verkeersongevallen waarbij voertuigen van de FOD Mobiliteit en Vervoer zijn betrokken, alsook andere aansprakelijkheidsdossiers (o.a. arbeidsongevallen…).
 • Je staat in voor de juridische aspecten gelieerd aan de materie inzake autonome voertuigen.

Meer informatie over deze jobinhoud?

Maarten Geldolf - adviseur-generaal
Tel: +32 2 277 35 77
Email: maarten.geldolf@mobilit.fgov.be

 

 

Werkgever

De Belgische mobiliteit veiliger, efficiënter en duurzamer maken, daar werken we bij de FOD Mobiliteit en Vervoer elke dag aan.  

Of het nu over wegen, sporen, luchtverkeer of scheepvaart gaat, we werken samen. Gepassioneerd, met veel vakkennis en in een fijne werksfeer.  

We helpen niet enkel ons land vooruit, maar je krijgt ook alle vertrouwen en vrijheid om te groeien. Als individu en als team. Zo stuwen we België én onszelf verder vooruit. 

Wil je graag meer teweten komen over de verschillende diensten? Dan kan je een kijkje nemen op onze website:

 

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma 
 2. We screenen jouw ervaring (indien je over een buitenlands diploma beschikt)
 3. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel 
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden. 
 4. Je legt een interview af met een assessment bij FOD Mobiliteit en Vervoer (Vooruitgangsstraat 56, 1210 Brussel)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11. 

Loon

Minimum aanvangswedde: €44633,01  (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

Wij staan voor een werkdynamiek op basis van vertrouwen, verantwoordelijkheid en klantgerichtheid en bieden onze medewerkers:

 • een evenwicht tussen werk en privé (flexibel uurrooster, minstens 26 verlofdagen per jaar, mogelijkheid tot telewerk …) 
 • een mensgericht management gebaseerd op respect, integriteit en diversiteit
 • ruimte voor talent en initiatief
 • een integratietraject voor alle nieuwe medewerkers
 • continu leren dankzij talrijke ontwikkelingsmogelijkheden, zowel extern als intern (coaching, workshops op maat …

Je komt terecht in een moderne en gezellige werkomgeving, gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer:

 • dynamic open office, wifi, coffee corner op elke verdieping  
 • sportzaal 
 • cafetaria met democratische prijzen
 • organisatie van evenementen

Bovenop je verloning bieden wij:  

 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • een aantal gratis treintickets voor privégebruik voor jou en jouw gezinsleden, eventueel in te wisselen voor tickets voor Thalys en Eurostar (na 2 maanden in dienst)
 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
 • een eindejaarstoelage en vakantiegeld
 • een maandelijkse tussenkomst van 50 euro bij regelmatig telewerk
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • allerlei sociale voordelen (tussenkomsten voor protheses, ortheses, brillen, lenzen, Sinterklaasgeschenk voor kinderen tot 9 jaar, tussenkomst voor jeugdactiviteiten of inschrijvingsgeld …)
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
 • maaltijdcheques 

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Wil je met jouw diploma van master in de rechten en al jouw talenten bijdragen tot een beter Belgisch mobiliteitsbeleid?
Dan ben jij diegene waarnaar wij op zoek zijn. Bij FOD Mobiliteit en Vervoer zoeken we meerdere juridische profielen om onze verschillende directies en diensten te versterken. 

Bij de FOD Mobiliteit en Vervoer willen we de Belgische mobiliteit veiliger, efficiënter en duurzamer maken. Of het nu over wegen, sporen, luchtverkeer of scheepvaart gaat: we werken samen. Gepassioneerd, met veel vakkennis en in een fijne werksfeer.  

We helpen niet enkel ons land vooruit, maar ook als medewerker krijg je alle vertrouwen en vrijheid om te groeien

Interesse in een job bij de FOD Mobiliteit als jurist?

Jouw takenpakket* ziet er als volgt uit:

 • Je verleent snel en adequaat juridisch advies
 • Je volgt de juridische geschillen op van jouw domein
 • Je stelt mee de regelgeving op
 • Je blijft op de hoogte van juridische en andere ontwikkelingen binnen jouw domein om gepaste adviezen te formuleren
 • Je bereidt wetgeving voor en past deze toe
 • Je evalueert de wetgeving/ regelgeving en doet voorstellen
 • Je leest voorstellen voor wetteksten na
 • Je ondersteunt collega’s juridisch
 • Je staat in contact met burgers, notarissen, advocaten, juristen, collega's, stakeholders, ...  

* Het takenpakket kan variëren naar gelang de functie en de directie. 

Hieronder vind je een korte omschrijving van de mogelijke vacatures:

1. Jurist bij de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (DVIS)

Als jurist vervoeg je de Strategische en Juridische afdeling en rapporteer je aan het afdelingshoofd. Je belangrijkste opdrachten, in samenwerking met een jurist van de andere taalrol, zijn de volgende:

 • Je formuleert adviezen met betrekking tot overheidsopdrachten voor diensten of leveringen, de Algemene verordening gegevensbescherming, de personeels- en dienststatuten of zelfs samenwerkingsovereenkomsten en overeenkomsten die op Belgisch of Europees niveau worden gesloten;
 •  

  Je steunt de Data Protection Champion in haar missie met betrekking tot de Algemene verordening gegevensbescherming;

 • Je staat in voor de behandeling van klachten of parlementaire vragen met juridische draagwijdte.
 • Daarnaast neem je ook deel aan diverse interne vergaderingen, externe vergaderingen of informatiedagen. Je kan daar je juridische expertise aanbrengen en je volgt de ontwikkelingen op die verwacht worden door klanten of andere diensten.

Meer informatie over de jobinhoud?

América Riveros - attaché jurist
Tel: +3222773648
Email: america.riveros@nsarail.fgov.be

2. Jurist directie Mobiliteit bij het Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid

Als jurist bij de directie mobiliteit zal je in samenwerking met de relevante actoren binnen de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (collega's, strategische cel,...) en daarbuiten (andere overheidsniveaus, burgers, organisaties,...) helpen om een coherent beleid rond duurzame mobiliteit uit te bouwen.

 • Je staat mee in voor de totstandkoming en actualisering van het regelgevend kader met betrekking tot autonome voertuigen. Je werkt hiervoor samen met medewerkers van verschillende diensten. Voor deze opdracht maak je deel uit van de Transversale Cel autonome mobiliteit binnen de FOD;
 • Je werkt aan het omzetten, opvolgen en implementeren van Europese richtlijnen en nationale plannen met betrekking tot duurzame mobiliteit;
 • In overleg met de betrokken stakeholders stel je concrete maatregelen voor en formuleer je advies/nota’s als expert in duurzame mobiliteit (bv. thema's: nieuwe technologieën in mobiliteit, mobiliteitsbudget, modal shift, enz;)

Tenslotte is het belangrijk erop te wijzen dat het domein van duurzame mobiliteit continu in evolutie is, zodat de precieze taken zullen variëren, ook afhankelijk van politieke beslissingen. De dienst Strategie is dus op zoek naar een collega die houdt van verandering en die zich graag flexibel opstelt. Zo zal je onder meer meewerken aan projecten redactietaken opnemen en waar nodig inspringen, bijvoorbeeld bij afwezigheid van collega’s.

Meer informatie over deze jobinhoud?

David Schoenmaekers – Adviseur
tel: 02/277.31.79
Mail: david.schoenmaekers@mobilit.fgov.be

 

3. Jurist Spoorvervoer bij het Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid

 • Je helpt mee bij de opstelling van de reglementering inzake het spoorvervoer, en meer specifiek met betrekking tot de spoorwegmarkt (openbare spoorwegdienst, staatssteun, enz.), dit op initiatief van de betrokken federale en Europese autoriteiten.
 • Je zorgt voor de implementering van de internationale reglementering in het Belgische recht. Tevens ondersteun je het normatief proces (de voorbereiding, de opmaak en de opvolging van de wetsontwerpen en regels). Hiermee verzeker je de samenhang en de conformiteit van de beleidsbeslissingen inzake vervoersbeleid met het geldend nationaal en internationaal recht.
 • Je formuleert voorstellen met het oog op de aanpassing van de regelgeving om zo aan de eisen die door de federale en de internationale instanties opgelegd worden tegemoet te komen.
 • Na interne vragen (van beleidscellen, Ministers...) of externe vragen (van belanghebbenden) formuleer je adviezen over de interpretatie en de toepassing van de regelgeving over de specifieke beleidsdomeinen binnen het spoorvervoer. Je garandeert een uniforme interpretatie van de wetgeving zodat de betrokkenen beslissingen kunnen nemen in overeenstemming met de geldende wetteksten.
 • Je neemt deel aan studiedagen en aan departementale, interdepartementale of internationale vergaderingen, waarvoor je sporadisch kortdurende verplaatsingen naar het buitenland zal maken. Je wisselt informatie uit en deelt jouw kennis met andere experten omtrent het vervoersbeleid.

Meer informatie over deze jobinhoud?

Jeremy Voglaire - Adviseur
Tel: 02/277.36.17
Mail: Jeremy.voglaire@mobilit.fgov.be

 

4. Attaché juridisch advies en reglementering voor de Directie Verkeersreglementering

Als jurist bij de directie Verkeersreglementering bij het directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid zal je als juridisch medewerker de experten rijbewijs bijstaat bij de omzetting van de vierde rijbewijsrichtlijn. Daarnaast zal je talrijke vragen van burgers en belanghebbenden over rijbewijskwesties beantwoorden. Je werkt mee aan de wijziging van de regelgeving die voortvloeit uit de herziening van de verkeersregels. Jouw belangrijkste taken zijn :

 • Je werkt mee aan het opstellen en/of aanpassen van normatieve teksten, zowel met betrekking tot het nationale recht (wetsontwerpen, koninklijke en ministeriële besluiten) als met betrekking tot het Europese en internationale recht (omzetting in nationaal recht) op het gebied van het wegverkeer. In dit kader :

  • Schrijf je conceptnota’s voor de hiërarchie en/of de minister
  • Werk je aan projecten met juristen van je eigen dienst en collega's van de andere betrokken diensten, alsook met externe partners zoals bv. FOD Justitie, de Politie, de Gewesten, enz.
  • Na overleg met deze verschillende partijen leg je jouw wijzigingsvoorstellen voor aan de hiërarchie en/of de minister
  • Na goedkeuring door deze laatste stel je de betrokken normatieve tekst op/wijzig je deze.
 • Je volgt bepaalde projecten en studies die zijn opgenomen in het jaarlijkse werkprogramma van Vias institute en brengt verslag uit aan de directie over de voortgang ervan.
 • Je beantwoordt algemene of specifieke vragen van de operationele diensten van het directoraat-generaal, de burgers, de hiërarchie en de minister. Je bereidt ontwerpantwoorden op parlementaire vragen voor.

Meer informatie over deze jobinhoud?

Anne Vandenberghe - Adviseur
Tel: +32 2 277 38 77
Mail: anne.vandenberghe@mobilit.fgov.be

 

5. Jurist bij Beliris

Wil je een gevarieerde en uitdagende job waar je de nodige verantwoordelijkheid krijgt? Wil je je vleugels uitslaan in een jong en dynamisch team en een uitdagende omgeving? Versterk het team van Beliris en bouw mee aan het Brussel van morgen.

Als jurist, met interesse in overheidsopdrachten, help je mee om verschillende bouw- en renovatieprojecten van Beliris tot een goed einde te brengen. Voor elk project maak je deel uit van een multidisciplinair Project Management Team. Samen met de andere teamleden (architecten, ingenieurs, werfcontroleurs, financieel beheerders…) volg je de projecten op van A tot Z, waarbij jij uiteraard het juridische luik voor je rekening neemt.

 • Je staat je collega’s binnen het projectteam bij met juridisch advies en werkt mee aan een vlotte communicatie en samenwerking met hen en de hiërarchie.
 • Je zorgt voor de coördinatie met de verschillende overheidsdiensten en andere partijen die betrokken zijn bij het project. Je organiseert en begeleidt overlegvergaderingen met hen.
 • Je beheert de verschillende contracten en de contacten met de studiebureaus en aannemers die belast worden met het project.
 • Je maakt de protocollen op waarin de rechten en plichten van de verschillende openbare instellingen (Federale Staat, Regie der Gebouwen, Gewesten, Gemeenten, huisvestingsmaatschappijen...) worden bepaald.
 • Samen met je teamgenoten sta je in voor het plannen en proactief opvolgen van alle projectfases: van de start van het project tot de definitieve oplevering van de werken.
 • Je staat in voor de juridische en administratieve opvolging van de projecten.
  • Je bent verantwoordelijk voor de gunning van overheidsopdrachten voor diensten, leveringen en werken van A tot Z (lastenboeken, gemotiveerde beslissingen en goedkeuringsrapporten…)
  • Je volgt de budgetten samen met de andere leden van het projectteam op en rapporteert hierover aan de hiërarchie.
  • Je beheert de klachten die bij het uitvoeren van de projecten kunnen ontstaan en volgt eventuele geschillen op met de ondersteuning van een advocatenkantoor.
 • Je bouwt expertise op, zowel op juridisch vlak en op vlak van overheidsopdrachten, als op het gebied van projectmanagement. 

Opgelet! Aangezien je in een tweetalige omgeving zal werken en veel in contact zal komen met Franstaligen (zowel intern als extern) is kennis van het Frans een groot pluspunt.

Meer informatie over deze jobinhoud?

Sarah Houben - Diensthoofd juridische dienst 
Contactpersoon Beliris
Tel.: 0478 378 489
E-mail: sarah.houben@mobilit.fgov.be 

 

6. Attaché juridische geschillen en advies voor de diensten van de Voorzitster

Als attaché juridische geschillen en advies maak je deel uit van de centrale Juridische Dienst die als onderdeel van de Juridische & Tactische Dienst valt onder de Diensten van de Voorzitster van het Directiecomité van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Jouw voornaamste taken zijn:

 • Je vermijdt geschillen en, in voorkomend geval), zorg je voor de verdediging van de belangen van de Belgische Staat in deze administratiefrechtelijke en gerechtelijke geschillen;
 • Je verstrekt intern juridisch advies  aan alle diensten binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer die met vragen, procedures en/of problemen worden geconfronteerd. Dit betreft juridische advisering en ondersteuning in een uitgebreid aantal rechtsdomeinen (internationaal recht, Europees recht, publiek en administratief recht, burgerlijk recht, strafrecht, sociaal recht...);
 • Je verleent medewerking bij, en stelt zelf regelgevende teksten op(ontwerpen van wet, van reglementaire besluiten…). Het gaat hier om zowel de voorbereiding en de eigenlijke redactie, als de opvolging en aanneming;
 • Je behandelt dossiers inzake verkeersongevallen waarbij voertuigen van de FOD Mobiliteit en Vervoer zijn betrokken, alsook andere aansprakelijkheidsdossiers (o.a. arbeidsongevallen…).
 • Je staat in voor de juridische aspecten gelieerd aan de materie inzake autonome voertuigen.

Meer informatie over deze jobinhoud?

Maarten Geldolf - adviseur-generaal
Tel: +32 2 277 35 77
Email: maarten.geldolf@mobilit.fgov.be

 

 

Werkgever

De Belgische mobiliteit veiliger, efficiënter en duurzamer maken, daar werken we bij de FOD Mobiliteit en Vervoer elke dag aan.  

Of het nu over wegen, sporen, luchtverkeer of scheepvaart gaat, we werken samen. Gepassioneerd, met veel vakkennis en in een fijne werksfeer.  

We helpen niet enkel ons land vooruit, maar je krijgt ook alle vertrouwen en vrijheid om te groeien. Als individu en als team. Zo stuwen we België én onszelf verder vooruit. 

Wil je graag meer teweten komen over de verschillende diensten? Dan kan je een kijkje nemen op onze website:

 

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt op basis van jouw expertise een vertrouwensrelatie met hen op.

Technische competenties

 • Mondelinge communicatie: Je beschikt over goede mondelinge en communicatieve vaardigheden.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en wegen harder door in de eindscore (X2).

Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

Niet vereist, wel een troef

 • Aangezien je in een tweetalige werkomgeving zal werken, is kennis van het Frans een pluspunt.

Deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat/master in de rechten of doctor in de rechten uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie.
 • Je kan eveneens deelnemen als je een gelijkwaardigheid hebt behaald van een Gemeenschap op het niveau van een algemene master. Deze gelijkwaardigheid moet duidelijk vermelden dat het een graad is van een master behaald in de studierichting rechten in een universitair onderwijs of gelijkwaardig.​
 • ​Opgelet: Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist (eventueel toe te voegen aan de specifieke ervaring die vereist is voor de functie) : Een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving is vereist.​ 

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Solliciteer je voor een functie in een andere taal dan die van je diploma? Let dan goed op, want in sommige gevallen moet je aantonen dat je die taal beheerst door te slagen voor een taaltest! Schrijf je zo snel mogelijk in voor de vereiste test, want het behalen van een taalcertificaat is een voorwaarde voor de selectie. Controleer of dit op jou van toepassing is door de informatie over 'buitenlands diploma of diploma in een andere taal' te raadplegen.

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2023-2024?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid is een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving is vereist.

Vul je online CV volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11. 

Loon

Minimum aanvangswedde: €44633,01  (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

Wij staan voor een werkdynamiek op basis van vertrouwen, verantwoordelijkheid en klantgerichtheid en bieden onze medewerkers:

 • een evenwicht tussen werk en privé (flexibel uurrooster, minstens 26 verlofdagen per jaar, mogelijkheid tot telewerk …) 
 • een mensgericht management gebaseerd op respect, integriteit en diversiteit
 • ruimte voor talent en initiatief
 • een integratietraject voor alle nieuwe medewerkers
 • continu leren dankzij talrijke ontwikkelingsmogelijkheden, zowel extern als intern (coaching, workshops op maat …

Je komt terecht in een moderne en gezellige werkomgeving, gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer:

 • dynamic open office, wifi, coffee corner op elke verdieping  
 • sportzaal 
 • cafetaria met democratische prijzen
 • organisatie van evenementen

Bovenop je verloning bieden wij:  

 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • een aantal gratis treintickets voor privégebruik voor jou en jouw gezinsleden, eventueel in te wisselen voor tickets voor Thalys en Eurostar (na 2 maanden in dienst)
 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
 • een eindejaarstoelage en vakantiegeld
 • een maandelijkse tussenkomst van 50 euro bij regelmatig telewerk
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • allerlei sociale voordelen (tussenkomsten voor protheses, ortheses, brillen, lenzen, Sinterklaasgeschenk voor kinderen tot 9 jaar, tussenkomst voor jeugdactiviteiten of inschrijvingsgeld …)
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
 • maaltijdcheques 

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma 
 2. We screenen jouw ervaring (indien je over een buitenlands diploma beschikt)
 3. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel 
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden. 
 4. Je legt een interview af met een assessment bij FOD Mobiliteit en Vervoer (Vooruitgangsstraat 56, 1210 Brussel)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

 

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 1u15)

Of deze proef wordt georganiseerd, is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap.

Via een  situationele beoordelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • adviseren
 • beslissen
 • informatie integreren

Deze proef zal plaatsvinden plaatsvinden tussen 29 mei en 7 juni (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

 

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 20 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview (+/- 1u30 + 45min voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Indien stap 3 niet georganiseerd werd zal je vóór het interview een gevalstudie krijgen en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden tussen 11 en 28 juni 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van stap 4 - specifieke screening interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte van de motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 16 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 15 mei 2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Stijn Fouquaert
  Communicatie is een belangrijk aspect geworden binnen deze job.
  Stijn Fouquaert
  ICT Infrastructure Manager
  -
  FOD Mobiliteit en Vervoer
  More about Stijn Fouquaert
 • Portret Lieven Debusscher
  Wil je een goede balans tussen werk en privé, dan is de federale overheid zeker de geknipte werkgever.
  Lieven Debusscher
  ICT Manager
  -
  FOD Mobiliteit en Vervoer
  More about Lieven Debusscher
 • Portret Mei-Ling Wu
  Je verveelt je geen moment! Je leert altijd wel iets bij.
  Mei-Ling Wu
  Projectleidster communicatie
  -
  FOD Mobiliteit en Vervoer
  More about Mei-Ling Wu
 • Portret Emmanuelle Vandamme
  Jonge ambtenaren en collega's hebben vaak geen idee van de impact die wij kunnen hebben in onze job.
  Emmanuelle Vandamme
  Voorzitster van het directiecomité
  -
  FOD Mobiliteit en Vervoer
  More about Emmanuelle Vandamme
 • Portret Anke Sempels
  Ik heb een zeer gevarieerde en uitdagende job. Ik krijg veel kansen om nieuwe dingen bij te leren en nieuwe mensen te leren kennen.
  Anke Sempels
  HR-correspondent bij Beliris
  -
  FOD Mobiliteit en Vervoer
  More about Anke Sempels
 • De kansen en promoties die ik binnen de overheid gekregen heb, zouden in de privésector zo goed als onmogelijk zijn.
  Joe Bartels
  Beheerder Gebouwen en Veiligheid
  -
  FOD Mobiliteit en Vervoer
  More about Joe Bartels
 • Ik krijg een heel pakket van opleidingen om mij goed in te werken omdat ik geen achtergrond heb in ICT en ik krijg heel veel ondersteuning.
  Winne
  Projectleider ICT
  -
  FOD Mobiliteit en Vervoer
  More about Winne