Data-analist (m/v/x)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Selectiecode

ANG24231

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A2

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Ben je leergierig, heb je oog voor detail en werk je graag met cijfers? Als data-analyst voor de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium (Statbel), werk je voor een organisatie die instaat voor de productie van de openbare statistieken in België.

In de context van zijn opdracht is Statbel op zoek naar meerdere data-analysten. In deze functie zal je de volgende algemene verantwoordelijkheden hebben: enerzijds statistieken produceren die beantwoorden aan de kwaliteitsvereisten en anderzijds initiatief nemen en voorstellen uitwerken in je specialisatiedomein zodat Statbel kan voldoen aan zijn nationale en Europese statistische verplichtingen.

Afhankelijk van je profiel en interesses werk je of voor één van de diensten die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van gegevens (diensten 'Enquêtes' en diensten 'Databanken'), of voor één van onze vier thematische diensten (Economische, Sociale, Demografische en Territorium statistieken), of voor de dienst “Datawarehouse Support”.

Generieke taken van de data-analyst kunnen variëren afhankelijk van de beklede functie. Ze zijn bijvoorbeeld:

 • Je bent verantwoordelijk voor de uitwerking en de productie van een of meer statistieken;

 • Je analyseert de kwaliteit van de verzamelde gegevens, je berekent aggregaten en je behandelt de non-respons zodat er bruikbare databanken gecreëerd worden voor de productie van statistieken;
 • Je moderniseert bestaande statistieken, door gebruik te maken van nieuwe, innovatieve databronnen zoals webscraping, scanner data en platformgegevens;
 • Je zoekt, in het kader van je taken, hoe je de productieprocessen waarvoor je verantwoordelijk bent, kan aanpassen, zodat je volgens de modernste methoden en met nieuwe gegevensbronnen kan werken;
 • Je experimenteert met verschillende vormen van gegevens om nieuwe (statistische) benaderingen en innoverende ideeën te ontwikkelen;
 •  Je bepaalt, in samenwerking met de verschillende betrokken diensten, de beste manier om gegevens te verzamelen en/of te analyseren (kruising van databanken, enquêtes via verschillende kanalen ,…) om een maximum aan nuttige informatie voor de productie van statistieken te verkrijgen;
 •  Als contactpersoon ben je de tussenpersoon van externe gegevensverstrekkers (RSZ, FOD Financiën, ondernemingen, burgers, enz.) en van gebruikers om betrouwbare cijfers te leveren;
 •  Je anticipeert en/of geeft een adequaat antwoord op statistische vraagstukken in  nieuwe sociaal-economische thema’s die zich op nationaal en internationaal niveau ontwikkelen;
 •  Je werkt mee aan het opstellen van verspreidingsproducten zoals persberichten en databestanden om de statistieken tijdig te publiceren of aan te leveren aan Eurostat (het Bureau voor de Statistiek van de Europese Unie);
 • Je vertegenwoordigt Statbel binnen de nationale en internationale instanties en werkgroepen (Instituut voor de Nationale Rekeningen, Interfederaal Instituut voor de Statistiek, Eurostat, OESO, …).

Afhankelijk van de beklede functie, kom je terecht in een van onze diensten:

 • Binnen de diensten "Enquêtes" ("Enquêtes – Ondernemingen" of "Enquêtes – Burgers"): Als data-analyst ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van enquêtes bij burgers en/of ondernemingen en/of het verkrijgen, structureren en valideren van administratieve gegevens of nieuwe gegevensbronnen. Je werkt voornamelijk projectmatig aan het opstarten van enquêtes op het terrein. Je beheert een klein team van medewerkers (onder meer toewijzing van en toezicht op taken, opvolging en evaluatie, enz.).

 •  Binnen de diensten “Databanken”(“Databanken – Ondernemingen” of “Databanken – Burgers”) en de dienst “Datawarehouse Support”: Als data-analyst verwerk je enquêtegegevens of administratieve databanken tot statistisch exploiteerbare databronnen om de statistiek aan te maken, om de kwaliteit ervan te verbeteren of om de statistieken die Statbel produceert te vereenvoudigen. Je voert verwerkingen van de gegevens en analyses uit met behulp van statistische software (SAS, R, Python, …). Je identificeert ook mogelijkheden tot verandering en verbetering (identificatie van nieuwe databanken die bruikbaar zijn voor statistische doeleinden, verbetering van de kwaliteit van de gegevens en nieuwe hulpmiddelen).
 • Binnen de thematische diensten (Economische, Sociale, Demografische en Territorium statistieken): Als data-analyst gebruik je enquêtegegevens of administratieve databanken om de statistiek aan te maken, om de kwaliteit ervan te verbeteren of om de statistieken die Statbel produceert te vereenvoudigen.
  Je programmeert in statistische software (SAS, R, Python, …) om de verwerking en analyses te optimaliseren. Je volgt de methodologische ontwikkelingen binnen je domein op internationaal niveau. Je neemt initiatief tot verandering en verbetering (o.a. identificatie van nieuwe gegevensbronnen die bruikbaar zijn voor statistische doeleinden, verbetering van de kwaliteit van de gegevens, nieuwe berekeningsmethoden en technieken voor het produceren van statistieken). Je ontwikkelt de verspreiding van en toegang tot de gegevens in o.a. ‘Open data'-formaat, evenals de metadata van de statistieken die Statbel produceert.

Werkgever

Er is minstens 1 vacature bij de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium (Statbel) van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel).

In de huidige samenleving is het noodzakelijk over cijfers te beschikken om complexe vraagstukken en dilemma’s te kaderen en een vorm van houvast te bieden. Statbel, het Belgische statistiekbureau, biedt op haar website (statbel.fgov.be) een zeer grote waaier aan cijfers op vlak van economie, bevolking en demografie, arbeidsmarkt, armoede, landbouw, industrie, diensten, vastgoed, vervoer en verkeer, milieu, …

Als moderne werkgever wil Statbel ook met de meest innovatieve methoden en technologie werken, waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe gegevensbronnen (administratieve gegevens, big data, …). Bovendien innoveert Statbel voortdurend op het vlak van communicatie om de toegang tot zijn gegevens te vergemakkelijken en ze ter beschikking te stellen van zijn talrijke gebruikers (het grote publiek, overheidsinstanties, universiteiten en wetenschappelijke onderzoekers, pers, ...).

De diensten die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van gegevens zoeken gegevens bij socio-economische actoren. De verzameling gebeurt via rechtstreekse (enquêtes) of onrechtstreekse opnames (administratieve gegevensbronnen en andere nieuwe gegevensbronnen - bijvoorbeeld: RSZ, btw, Kruispuntbank van Ondernemingen, big data, gegevens verzameld via artificiële intelligentie, enz.). Deze laatste indirecte methode vermindert de bevragingslast en -kosten bij burgers en ondernemingen. In de loop van het hele proces van statistiekproductie worden de persoonsgegevens en de vertrouwelijke gegevens beschermd en garandeert Statbel dat deze gegevens enkel voor statistische doeleinden worden gebruikt.

De thematische diensten zijn verantwoordelijk voor de uiteindelijke berekening van de statistieken van Statbel en zorgen ervoor dat deze op een wetenschappelijke en kwaliteitsvolle manier worden geproduceerd. De microgegevens uit diverse bronnen worden kritisch geanalyseerd op  betrouwbaarheid en waarschijnlijkheid en samengebracht tot één geheel. Ontbrekende waarden worden via statistische methoden geïmputeerd. De gegevens worden vervolgens via berekeningsprogramma’s in statistische software omgezet naar publiceerbare statistieken. Dit alles op basis van een methodologie die voldoet aan Eurostat-normen. De thematische diensten nemen bijgevolg regelmatig deel aan Eurostat-vergaderingen. Ook staan ze in contact met gebruikers van de statistieken om op de hoogte te blijven van hun specifieke behoeften.

De hoofdtaak van de dienst “Datawarehouse Support” is het bieden van ondersteuning aan de gebruikers van het Datawarehouse.  Deze dienst ziet o.a. erop toe dat elke gebruiker kan beschikken over de omgeving die nodig is voor het vervullen van zijn opdrachten (software, toegang, werkruimte, …). De dienst zorgt ook voor de harmonisering en de standaardisering van de ICT-toepassingen die worden gebruikt voor de organisatie van de enquêtes bij huishoudens en ondernemingen. De technische expertise van de dienst wordt ingezet voor de data analyst van de andere diensten om hen te helpen bij het beheren en moderniseren van verschillende onderdelen van de productieprocessen van statistieken.

De FOD Economie voorziet de hefbomen voor een competitieve, goedwerkende en duurzame econo­mie en ondersteunt de economische groei van ons land. De FOD neemt deel aan het economisch beleid en werkt mee aan het vastleggen van een modern wettelijk kader voor de Belgische economie, rekening houdend met de institutionele, Europese en internationale context. De bescherming van de consument­en en de ondernemingen, met specifieke aandacht voor de kmo’s, staat hierbij centraal.

Om zijn beleidsdomeinen op een efficiënte manier uit te voeren, heeft de FOD Economie zich een duidelijke missie en visie vooropgesteld. Bovendien waakt de FOD Economie er over om een aantal sterke waarden te respecteren bij zijn dagelijkse werkzaamheden ten dienste van ondernemingen en consumenten. Zo tracht de FOD Economie een professionele, klantgerichte organisatie te zijn die samenwerking en respect hoog in het vaandel draagt.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma
 2. We screenen jouw ervaring 
 3. Je legt een test/meerdere testen op computer af bij FOD BOSA in Brussel 
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden. 
 4. Je legt een interview af met een gevalstudie bij FOD Economie in Brussel

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 53.849 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk 
  • 31 dagen verlof, mogelijkheid tot 7 compensatiedagen en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • mogelijkheid tot erkenning voorgaande werkervaring
  • mogelijkheid tot het krijgen van maaltijdcheques
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Ben je leergierig, heb je oog voor detail en werk je graag met cijfers? Als data-analyst voor de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium (Statbel), werk je voor een organisatie die instaat voor de productie van de openbare statistieken in België.

In de context van zijn opdracht is Statbel op zoek naar meerdere data-analysten. In deze functie zal je de volgende algemene verantwoordelijkheden hebben: enerzijds statistieken produceren die beantwoorden aan de kwaliteitsvereisten en anderzijds initiatief nemen en voorstellen uitwerken in je specialisatiedomein zodat Statbel kan voldoen aan zijn nationale en Europese statistische verplichtingen.

Afhankelijk van je profiel en interesses werk je of voor één van de diensten die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van gegevens (diensten 'Enquêtes' en diensten 'Databanken'), of voor één van onze vier thematische diensten (Economische, Sociale, Demografische en Territorium statistieken), of voor de dienst “Datawarehouse Support”.

Generieke taken van de data-analyst kunnen variëren afhankelijk van de beklede functie. Ze zijn bijvoorbeeld:

 • Je bent verantwoordelijk voor de uitwerking en de productie van een of meer statistieken;

 • Je analyseert de kwaliteit van de verzamelde gegevens, je berekent aggregaten en je behandelt de non-respons zodat er bruikbare databanken gecreëerd worden voor de productie van statistieken;
 • Je moderniseert bestaande statistieken, door gebruik te maken van nieuwe, innovatieve databronnen zoals webscraping, scanner data en platformgegevens;
 • Je zoekt, in het kader van je taken, hoe je de productieprocessen waarvoor je verantwoordelijk bent, kan aanpassen, zodat je volgens de modernste methoden en met nieuwe gegevensbronnen kan werken;
 • Je experimenteert met verschillende vormen van gegevens om nieuwe (statistische) benaderingen en innoverende ideeën te ontwikkelen;
 •  Je bepaalt, in samenwerking met de verschillende betrokken diensten, de beste manier om gegevens te verzamelen en/of te analyseren (kruising van databanken, enquêtes via verschillende kanalen ,…) om een maximum aan nuttige informatie voor de productie van statistieken te verkrijgen;
 •  Als contactpersoon ben je de tussenpersoon van externe gegevensverstrekkers (RSZ, FOD Financiën, ondernemingen, burgers, enz.) en van gebruikers om betrouwbare cijfers te leveren;
 •  Je anticipeert en/of geeft een adequaat antwoord op statistische vraagstukken in  nieuwe sociaal-economische thema’s die zich op nationaal en internationaal niveau ontwikkelen;
 •  Je werkt mee aan het opstellen van verspreidingsproducten zoals persberichten en databestanden om de statistieken tijdig te publiceren of aan te leveren aan Eurostat (het Bureau voor de Statistiek van de Europese Unie);
 • Je vertegenwoordigt Statbel binnen de nationale en internationale instanties en werkgroepen (Instituut voor de Nationale Rekeningen, Interfederaal Instituut voor de Statistiek, Eurostat, OESO, …).

Afhankelijk van de beklede functie, kom je terecht in een van onze diensten:

 • Binnen de diensten "Enquêtes" ("Enquêtes – Ondernemingen" of "Enquêtes – Burgers"): Als data-analyst ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van enquêtes bij burgers en/of ondernemingen en/of het verkrijgen, structureren en valideren van administratieve gegevens of nieuwe gegevensbronnen. Je werkt voornamelijk projectmatig aan het opstarten van enquêtes op het terrein. Je beheert een klein team van medewerkers (onder meer toewijzing van en toezicht op taken, opvolging en evaluatie, enz.).

 •  Binnen de diensten “Databanken”(“Databanken – Ondernemingen” of “Databanken – Burgers”) en de dienst “Datawarehouse Support”: Als data-analyst verwerk je enquêtegegevens of administratieve databanken tot statistisch exploiteerbare databronnen om de statistiek aan te maken, om de kwaliteit ervan te verbeteren of om de statistieken die Statbel produceert te vereenvoudigen. Je voert verwerkingen van de gegevens en analyses uit met behulp van statistische software (SAS, R, Python, …). Je identificeert ook mogelijkheden tot verandering en verbetering (identificatie van nieuwe databanken die bruikbaar zijn voor statistische doeleinden, verbetering van de kwaliteit van de gegevens en nieuwe hulpmiddelen).
 • Binnen de thematische diensten (Economische, Sociale, Demografische en Territorium statistieken): Als data-analyst gebruik je enquêtegegevens of administratieve databanken om de statistiek aan te maken, om de kwaliteit ervan te verbeteren of om de statistieken die Statbel produceert te vereenvoudigen.
  Je programmeert in statistische software (SAS, R, Python, …) om de verwerking en analyses te optimaliseren. Je volgt de methodologische ontwikkelingen binnen je domein op internationaal niveau. Je neemt initiatief tot verandering en verbetering (o.a. identificatie van nieuwe gegevensbronnen die bruikbaar zijn voor statistische doeleinden, verbetering van de kwaliteit van de gegevens, nieuwe berekeningsmethoden en technieken voor het produceren van statistieken). Je ontwikkelt de verspreiding van en toegang tot de gegevens in o.a. ‘Open data'-formaat, evenals de metadata van de statistieken die Statbel produceert.

Werkgever

Er is minstens 1 vacature bij de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium (Statbel) van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel).

In de huidige samenleving is het noodzakelijk over cijfers te beschikken om complexe vraagstukken en dilemma’s te kaderen en een vorm van houvast te bieden. Statbel, het Belgische statistiekbureau, biedt op haar website (statbel.fgov.be) een zeer grote waaier aan cijfers op vlak van economie, bevolking en demografie, arbeidsmarkt, armoede, landbouw, industrie, diensten, vastgoed, vervoer en verkeer, milieu, …

Als moderne werkgever wil Statbel ook met de meest innovatieve methoden en technologie werken, waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe gegevensbronnen (administratieve gegevens, big data, …). Bovendien innoveert Statbel voortdurend op het vlak van communicatie om de toegang tot zijn gegevens te vergemakkelijken en ze ter beschikking te stellen van zijn talrijke gebruikers (het grote publiek, overheidsinstanties, universiteiten en wetenschappelijke onderzoekers, pers, ...).

De diensten die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van gegevens zoeken gegevens bij socio-economische actoren. De verzameling gebeurt via rechtstreekse (enquêtes) of onrechtstreekse opnames (administratieve gegevensbronnen en andere nieuwe gegevensbronnen - bijvoorbeeld: RSZ, btw, Kruispuntbank van Ondernemingen, big data, gegevens verzameld via artificiële intelligentie, enz.). Deze laatste indirecte methode vermindert de bevragingslast en -kosten bij burgers en ondernemingen. In de loop van het hele proces van statistiekproductie worden de persoonsgegevens en de vertrouwelijke gegevens beschermd en garandeert Statbel dat deze gegevens enkel voor statistische doeleinden worden gebruikt.

De thematische diensten zijn verantwoordelijk voor de uiteindelijke berekening van de statistieken van Statbel en zorgen ervoor dat deze op een wetenschappelijke en kwaliteitsvolle manier worden geproduceerd. De microgegevens uit diverse bronnen worden kritisch geanalyseerd op  betrouwbaarheid en waarschijnlijkheid en samengebracht tot één geheel. Ontbrekende waarden worden via statistische methoden geïmputeerd. De gegevens worden vervolgens via berekeningsprogramma’s in statistische software omgezet naar publiceerbare statistieken. Dit alles op basis van een methodologie die voldoet aan Eurostat-normen. De thematische diensten nemen bijgevolg regelmatig deel aan Eurostat-vergaderingen. Ook staan ze in contact met gebruikers van de statistieken om op de hoogte te blijven van hun specifieke behoeften.

De hoofdtaak van de dienst “Datawarehouse Support” is het bieden van ondersteuning aan de gebruikers van het Datawarehouse.  Deze dienst ziet o.a. erop toe dat elke gebruiker kan beschikken over de omgeving die nodig is voor het vervullen van zijn opdrachten (software, toegang, werkruimte, …). De dienst zorgt ook voor de harmonisering en de standaardisering van de ICT-toepassingen die worden gebruikt voor de organisatie van de enquêtes bij huishoudens en ondernemingen. De technische expertise van de dienst wordt ingezet voor de data analyst van de andere diensten om hen te helpen bij het beheren en moderniseren van verschillende onderdelen van de productieprocessen van statistieken.

De FOD Economie voorziet de hefbomen voor een competitieve, goedwerkende en duurzame econo­mie en ondersteunt de economische groei van ons land. De FOD neemt deel aan het economisch beleid en werkt mee aan het vastleggen van een modern wettelijk kader voor de Belgische economie, rekening houdend met de institutionele, Europese en internationale context. De bescherming van de consument­en en de ondernemingen, met specifieke aandacht voor de kmo’s, staat hierbij centraal.

Om zijn beleidsdomeinen op een efficiënte manier uit te voeren, heeft de FOD Economie zich een duidelijke missie en visie vooropgesteld. Bovendien waakt de FOD Economie er over om een aantal sterke waarden te respecteren bij zijn dagelijkse werkzaamheden ten dienste van ondernemingen en consumenten. Zo tracht de FOD Economie een professionele, klantgerichte organisatie te zijn die samenwerking en respect hoog in het vaandel draagt.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 •  

  Je koppelt verschillende gegevensbronnen met elkaar, ontwikkelt alternatieven en trekt de gepaste conclusies.

 •  Je neemt beslissingen op grond van (on)volledige informatie en zet doelgerichte handelingen op om die beslissingen uit te voeren.
 •  Je creëert en bevordert teamgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan het oplossen van conflicten tussen collega's.
 •  Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 •  Je plant en beheert je eigen ontwikkeling actief op basis van je mogelijkheden, interesses en ambitie, door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf voortdurend te verrijken met nieuwe ideeën en benaderingen, vaardigheden en kennis.
 •  Je geeft blijk van inzet, wilskracht en ambitie om resultaat te behalen en staat in voor de kwaliteit van de verrichtingen waartoe je overgaat.

Technische competenties

·       
Je beschikt over een basiskennis van statistiek:


 • Je beschikt over een basisnotie van de statistische methoden inzake de controle, de behandeling van outliers en de imputatie van data;


 • Je beschikt over een basiskennis inzake de berekening van indexcijfers;


 • Je bent vertrouwd met de statistische kernconcepten, zoals aggregaat, basisjaar,  weging en extrapolatie van data.

Je bent in staat om met statistische software te werken:

 • Je kan data analyseren;
 • Je kan data verwerken.

·       
Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden:

 • Je kan technische informatie op een begrijpelijke manier overbrengen;

 • Je spreekt duidelijk;

 • Je antwoorden zijn gestructureerd, beknopt en coherent.

 

·       
Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden:

 • Je bent in staat om de belangrijkste elementen te identificeren en ze samen te brengen in een coherente samenvatting;

 • Je schrijft duidelijk en zonder fouten;

 • Je ontwikkelt een logische redenering en argumentering.

Redeneervaardigheden

 • Abstract redeneervaardigheden

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competenties in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

De competenties 'basiskennis statistiek', informatie integreren', 'objectieven behalen' wegen harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • Kennis van Python, R, SAS of van software voor het beheer van databanken.

 • Kennis van de meeste courante MS Office toepassingen.
 • Kennis van de tweede landstaal en/of van het Engels.

Deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

OPTIE 1: Master binnen één van onderstaande domeinen, ZONDER ERVARING

 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licentiaat/master, handelsingenieur,...) in het domein economie (b.v. economische wetenschappen, de toegepaste economische wetenschappen of handelswetenschappen, management, beleidseconomie…) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie.​
 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licenciaat/master, ingenieur,...) behaald in een afdeling informatica, computerwetenschappen of elektronica uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie.
 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licenciaat/master, ingenieur,...) behaald in een afdeling psychologie of sociologie uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie.
 • Diploma van basisopleiding van 2 cycli (b.v licentiaat, master, ingenieur), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies in de volgende richting:
  • ​​​Bio-ingenieur, Landbouwkunde
  • Dierengeneeskunde
  • Geneeskunde
  • Biologie, Chemie, Biotechnologie, Biochemie, natuurkunde (fysica), biotechnologie, informatica, wiskunde, geologie, geografie
  • Burgerlijk ingenieur (alle opties)
  • Industrieel ingenieur (alle opties)
  • Biomedische wetenschappen, farmaceutische wetenschappen/apotheker

 

OPTIE 2 - Master binnen ander domein EN minstens 1 jaar relevante professionele ervaring (criteria in gedeelte 'ervaring')

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.​​

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Solliciteer je voor een functie in een andere taal dan die van je diploma? Let dan goed op, want in sommige gevallen moet je aantonen dat je die taal beheerst door te slagen voor een taaltest! Schrijf je zo snel mogelijk in voor de vereiste test, want het behalen van een taalcertificaat is een voorwaarde voor de selectie. Controleer of dit op jou van toepassing is door de informatie over 'buitenlands diploma of diploma in een andere taal' te raadplegen.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je laatstejaarsstudent van de masteropleiding (optie 1 - zonder ervaring) van het academiejaar 2023-2024?

 

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

ENKEL VOOR DE HOUDERS VAN HET DIPLOMA MET ERVARING (Optie 2)

 

Een relevante professionele ervaring van minstens 1 jaar in ten minste 1 van onderstaande taken:

 • verwerking van data
 • analyse van data
 • statistisch gebruik van administratieve databanken
 • gebruik van big data voor analytische en/of statistische doeleinden.  

Vul je online-cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 53.849 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk 
  • 31 dagen verlof, mogelijkheid tot 7 compensatiedagen en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • mogelijkheid tot erkenning voorgaande werkervaring
  • mogelijkheid tot het krijgen van maaltijdcheques
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma
 2. We screenen jouw ervaring 
 3. Je legt een test/meerdere testen op computer af bij FOD BOSA in Brussel 
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden. 
 4. Je legt een interview af met een gevalstudie bij FOD Economie in Brussel

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

 

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 1u)

Of deze proef wordt georganiseerd, is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap.

Via een test abstract  redeneervermogen  worden volgende redeneervaardigheden gemeten:

 • Abstract redeneervermogen

 

Deze proef zal plaatsvinden plaatsvinden rond eind juni 2024 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.  Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 25 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview (+/- 1u + 1u voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Indien Stap 3 niet georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond eind juni 2024 (onder voorbehoud).
Indien Stap 3 wel georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond midden juli 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Stap 4 - Interview met gevalstudie. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte Motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 25 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 17/06/2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Solliciteren?

 • Lees de volledige functiebeschrijving
 • Check de deelnemingsvoorwaarden
 • Vervolledig je online cv en laad je diploma’s op
 • Solliciteer ten laatste op 17/06/2024
 • Je kan niet solliciteren per e-mail

Solliciteren

Gelijke kansen voor iedereen!

De federale overheid wil de diversiteit van de maatschappij weerspiegelen en streeft naar inclusie door iedereen de kans geven hun potentieel te verwezenlijken.

Ontdek onze initiatieven inzake gelijke kansen en toegang tot werk.

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kan je vragen om een redelijke aanpassing van onze selectieprocedure zodat ook jij je talenten kan tonen.

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Miguel Discart
  Als we iemand rekruteren, is het doel om hem te laten groeien in het team, om hem te houden.
  Miguel Discart
  IT project manager
  -
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  More about Miguel Discart
 • Portret Bertrand Dockier
  Wat zeer interessant en lonend is, is de dynamiek van de samenwerking.
  Bertrand Dockier
  ICT Operations manager
  -
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  More about Bertrand Dockier
 • Portret Patrick
  Het geeft echt voldoening om de bevestiging te krijgen dat ik de juiste persoon voor de job heb gevonden, en voor de persoon de juiste job!
  Patrick Martin
  Recruitment manager
  -
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  More about Patrick Martin
 • Het voelde als thuiskomen op een werkplek die niet alleen een job is, maar ook een missie om de maatschappij positief te beïnvloeden.
  Urpi Iannino
  Expert in duurzaam ondernemen
  -
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  More about Urpi Iannino