Administrateur-Generaal van de Patrimoniumdocumentatie (m/v/x)

FOD Financiën

Selectiecode

ANG24706

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Mandaat

Functieniveau

TOP

Type aanwerving

Managementselectie

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Opgelet

Dit is een topmanagementfunctie die voor elk gender open staat.

Lees aandachtig alle informatie onder het tabblad 'Volledige beschrijving' voor de verschillende stappen van de selectie en om een volledig beeld te krijgen van de vacature.

Volg nauwgezet de instructies om een geldige kandidatuur in te dienen. Je vindt de juiste stappen in de volledige beschrijving onder het tabblad 'Solliciteren'.

Doel van de job

De Administrateur-generaal van de Patrimoniumdocumentatie verzekert de ontwikkeling van een strategische visie voor de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, waarbij het beleid en de doelstellingen op FOD-niveau en de nationale en internationale afspraken en verplichtingen met betrekking tot de domeinen waarvoor de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie bevoegd is, als te respecteren uitgangspunten gelden.

Als manager is de Administrateur-generaal van de Patrimoniumdocumentatie verantwoordelijk voor het behalen van de vooropgestelde resultaten en doelstellingen binnen de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en voor het optimaal beheer van de ter beschikking gestelde middelen.  Hij coördineert en volgt de dagelijkse werking op met het oog op de correcte uitvoering van de kernopdrachten.

Als lid van het Directiecomité draagt hij mee de verantwoordelijkheid voor het realiseren van het vooropgestelde (strategische) beleid en het behalen van de doelstellingen van de FOD Financiën.

Context van de functie

Interne relaties binnen de organisatie: 

 • Rapporteert aan de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën met betrekking tot de uitvoering van het strategisch plan en het operationeel plan;

 • Maakt deel uit van het Directiecomité en draagt zo bij tot de realisatie van de vooropgestelde (strategische en operationele) doelstellingen en het beleid van de FOD Financiën;
 • Geeft leiding aan zijn diensten en aan de Administrateurs N-2 (Opmetingen en Waarderingen, Rechtszekerheid, Patrimoniumdiensten en Informatieverzameling en -uitwisseling), gericht op de efficiënte en kwaliteitsvolle uitvoering van de kernopdrachten en de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen;
 • Verzekert de samenwerking tussen de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en de Beleidscellen;
 • Organiseert de samenwerking tussen de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en –ondersteuning, de Dienst Strategische Coördinatie en Communicatie en de Dienst Multikanaal Dienstverlening, in het kader van de gedefinieerde matrixrelaties, met het oog op de implementeerbaarheid van het beleid en het effectief operationaliseren ervan;
 • Verzekert de samenwerking tussen de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en de Stafdiensten Personeel en Organisatie, Informatie- en Communicatietechnologie en Begroting en Beheerscontrole, in het kader van de gedefinieerde matrixrelaties, met het oog op de optimale aanwending van de beschikbare middelen;
 • Organiseert de nodige samenwerking met de andere Algemene Administraties binnen de FOD Financiën.

Interne relaties binnen de federale overheid: 

 • Werkt samen met alle FOD’s en POD’s op het vlak van het verschaffen van patrimoniuminformatie en de realisatie van de onroerende en roerende goederen die aan het vermogen van de Staat toekomen;

 • Werkt samen met de overheidsbedrijven en -instellingen op het vlak van het verwerven en het verkopen van onroerende goederen en het authentificeren van juridische handelingen.

Externe relaties bij de federale overheid: 

 • Vertegenwoordigt de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie in haar betrekkingen met andere binnen- of buitenlandse of Internationale overheidsdiensten en –instellingen (vb. Elra, Eurogeographics, PCC, FIG, …);

 • Coördineert, overeenkomstig de richtlijnen van het Directiecomité, de externe betrekkingen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie;
 • Vertegenwoordigt de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën in haar betrekkingen met experten en partners, beroepsorganisaties (vertegenwoordigers van het notariaat, gerechtsdeurwaarders en de landmeters) en de overige stakeholders (zoals onder meer particulieren, zelfstandigen en vrije beroepen, ondernemingen, vzw's,…) overeenkomstig de richtlijnen van het Directiecomité van de FOD Financiën;
 • Oefent, voor rekening van het Brusselse en het Waalse gewest, de dienst van de belastingen uit voor de geregionaliseerde registratie- en successierechten tot de gewesten deze dienst overnemen;

 • Werkt samen met de gewesten en de gemeenschappen en hun overheidsbedrijven en – instellingen op het vlak van uitwisseling van patrimoniuminformatie;

 • Zet samenwerkingsovereenkomsten op met mogelijke partners van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (vb. NGI, gemeenten, notariaat, gerechtsdeurwaarders, landmeters, architecten, nutsbedrijven, …);

 • Vertegenwoordigt de federale overheid in de Instelling Coördinatiestructuur voor Patrimoniuminformatie (CSPI), opgericht door het samenwerkingsakkoord van 18 april 2014 met de gewesten.

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden: 

 • ·       
  Bijdragen, als lid van het Directiecomité, aan de ontwikkeling en de uitvoering van het strategisch plan en het operationeel plan met het oog op het realiseren van het beleid en de strategische prioriteiten van de Minister van Financiën en van het Directiecomité;

 • ·       
  Coördineren van de ontwikkeling, de implementatie, de evaluatie en de aanpassing van het operationeel plan van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wat betreft zijn bevoegdheid;

 • ·       
  Aansturen van de operationele (lijn) diensten, als manager en binnen de perken van de toegekende middelen, teneinde de opdrachten effectief, efficiënt en kwaliteitsvol in te vullen.  Het betreft:

  • Patrimoniumdiensten: het beheren van het privaat patrimonium van de staat, de aankoop of onteigening van onroerende goederen, de verkoop van roerende goederen en het vervullen van de notariële functie;
  • Opmetingen en Waarderingen: het bijhouden van het kadastraal percelenplan en het beschrijven van gebouwen, het schatten van de waarde (kadastraal inkomen, verkoop- en huurwaarde) van onroerende goederen in het binnen- en het buitenland en het uitvoeren van opmetingen;
  • Informatieverzameling en -uitwisseling: verzamelen en (meestal geïnformatiseerd) ter beschikking stellen van informatie over onroerende goederen en over het patrimonium en het bewaken van de datakwaliteit;
  • Rechtszekerheid: het registreren van akten en geschriften en het verschaffen van publiciteit aan wijzigingen in zakelijke rechten op onroerende goederen.  De heffing en de inning van een aantal rechten zoals registratierechten, successierechten, hypotheekrechten, griffierechten en diverse rechten en taksen. Het uitreiken van attesten van erfopvolging en het verlijden van authentieke akten van erfopvolging; 
 • ·       
  Organiseren, coördineren, evalueren en bijsturen van de vereiste interactie tussen de verschillende diensten en doelgroepen of over de doelgroepen heen, organiseren en aansturen van de diensten en continu monitoren van de organisatie om de realisatie van de strategische FOD objectieven te verzekeren door onder andere het opstellen van een RACI-model, het invoeren van beheerscycli, het organiseren van beheerscomités, het uitbouwen van interne controlemechanismen, het gebruik van de evaluatiecyclus, … ;

 • ·       
  Organiseren en aansturen – als manager en eerste evaluator in het kader van de gedefinieerde matrixrelaties – van de coördinatiediensten op het niveau van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en het organiseren, evalueren en eventueel bijsturen van de vereiste interactie tussen deze diensten en de lijndiensten met het oog op de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen:

  • Operationele expertise en ondersteuning verantwoordelijk voor:
   • De coördinatie en het bewaken van de coherentie van de toepassing van de overheidsbeslissingen, wetten en reglementen binnen de verschillende uitvoerende entiteiten van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie;
  • Operationele coördinatie en communicatie verantwoordelijk voor:
   • Het begeleiden en ondersteunen van het management bij het definiëren en opvolgen van de uitvoering van de procesgerichte organisatiestrategie, de moderniserings- en veranderingsstrategie;
   • De communicatie-initiatieven eigen aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie met in acht name van het communicatiekader en –strategie van de FOD Financiën.
  • De HR business partner verantwoordelijk voor:
   • Het verenigen van de managementdoelstellingen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie met een modern HR beleid;
   • Het vertalen van HR strategieën in acties voor de entiteit, binnen de algemene beleidslijnen zoals uitgetekend door de Stafdienst Personeel en Organisatie;
  • De dienst organisatiebeheersing verantwoordelijk voor:
   • Het bijstaan van de leidinggevenden, proceseigenaars en –beheerders en alle verantwoordelijken en medewerkers zodat zij een redelijke zekerheid kunnen geven dat de risico’s onder controle zijn overeenkomstig het koninklijk besluit van 15 mei 2022.
 • Ondersteunen en nauw samenwerken – als manager en tweede evaluator in het kader van de gedefinieerde matrixrelaties – met de ICT-Business partner in functie van de vooropgestelde doelstellingen binnen de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en in lijn met het beleid van de FOD Financiën;

 • Resultaatsgericht aansturen, evalueren en ontwikkelen van de directe medewerkers met het oog op het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen;

 • Aanmoedigen van de noodzakelijke veranderingstrajecten, onder andere door een gericht veranderbeheer en het aansturen van de medewerkers met het oog op de realisatie van de noodzakelijke veranderingen, door het vervullen van het sponsorschap binnen projecten en door de actieve deelname aan de stuurgroepen, binnen de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie;

 • Dragen van de eindverantwoordelijkheid inzake de dienstverlening;

 • Bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen en in het bijzonder de duurzame realisatie van de goederen van de Fin Shop;

 • Samenwerken met de externe relaties buiten de FOD Financiën bij de uitvoering van de kerntaken;

 • Organiseren en aansturen van het structureel overleg met alle relevante stakeholders (zoals onder meer experten en partners, beroepsorganisaties, vertegenwoordigers van de economische beroepen, particulieren, zelfstandigen en vrije beroepen, ondernemingen, vzw's,…) evenals het opstellen van een gedragscode.

Tijdelijke resultaatgebieden: 

 • Begeleiden en faciliteren van de overdracht van de dienst van de belastingen van groep 3 (successierechten en bepaalde registratierechten) aan het gewest dat erom vraagt;

 • Opzetten van een nieuwe organisatiestructuur voor de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie in functie van de overdracht van de dienst van de belastingen;

 • Moderniseren van de bestaande wetgeving door het opstellen van een wetboek inzake federale patrimoniumdocumentatie met het oog op het juridisch omkaderen van een moderne datagedreven organisatie;

 • Uitwerken en implementeren van de digitaliseringsstrategie voor de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie met aandacht voor het gebruik van artificiële intelligentie en de efficiënte processen;
 • Aanpassen van de organisatiestructuur ingevolge het procesgericht en digitaal werken waarbij de territoriale beperkingen van de organisatie worden weggewerkt.

Werkgever

Door het correct en performant uitvoeren van zijn fiscale, financiële en patrimoniale opdrachten en het voeren van de strijd tegen misdaad en fraude draagt de FOD Financiën bij tot de welvaart van iedere burger en onderneming en bouwt hij mee aan een veilige, solidaire en duurzame samenleving.

De kernopdrachten van de FOD Financiën zijn:

 • Een tijdige en juiste heffing, inning, invordering en terugbetaling van de belastingen en taksen;
 • het Shared Service Center zijn voor de inning en invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen;
 • een betrouwbaar beheer van alle patrimoniumdata;
 • de legale handel faciliteren en de maatschappij beschermen door gerichte controles uit te voeren op de in-, door- en uitvoer van goederen;
 • bijdragen tot het voorkomen en het bestrijden van fraude, ontwijking en misdrijven binnen onze bevoegdheidsdomeinen;
 • de financiële verbintenissen van de Staat beheren en de financiering van deze laatstgenoemde verzekeren;
 • verstrekken van beleidsexpertise en -ondersteuning.

Vier waarden staan centraal bij de FOD Financiën en bij de uitvoering van zijn kernopdrachten. Zijn medewerkers zijn dienstbaar, correct, integer en gedreven.

De FOD Financiën voert zijn kernopdrachten uit met belang voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en neemt de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties als leidraad voor zijn werking.

 

Omvang

Omvang van de organisatie

 • Aantal medewerkers binnen de FOD Financiën: 18.769 VTE
 • Aantal medewerkers binnen de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie: 3.219 VTE

Budget

 • Totaal functioneringsbudget van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie: 265.808.000 €

 • Eigen werkingsbudget: 687.000 €

Deelnemingsvoorwaarden

De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedure van het DG R&O (Rekrutering en Ontwikkeling) van de FOD Beleid en Ondersteuning.

Je vindt de deelnemingsvoorwaarden in het tabblad 'Volledige beschrijving' van deze vacature.

Our offer

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden

Brutosalaris op jaarbasis, geïndexeerd: € 208.401,12 (salarisband 6).

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2, managementfunctie-3) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Opgelet

Dit is een topmanagementfunctie die voor elk gender open staat.

Lees aandachtig alle informatie onder het tabblad 'Volledige beschrijving' voor de verschillende stappen van de selectie en om een volledig beeld te krijgen van de vacature.

Volg nauwgezet de instructies om een geldige kandidatuur in te dienen. Je vindt de juiste stappen in de volledige beschrijving onder het tabblad 'Solliciteren'.

Doel van de job

De Administrateur-generaal van de Patrimoniumdocumentatie verzekert de ontwikkeling van een strategische visie voor de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, waarbij het beleid en de doelstellingen op FOD-niveau en de nationale en internationale afspraken en verplichtingen met betrekking tot de domeinen waarvoor de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie bevoegd is, als te respecteren uitgangspunten gelden.

Als manager is de Administrateur-generaal van de Patrimoniumdocumentatie verantwoordelijk voor het behalen van de vooropgestelde resultaten en doelstellingen binnen de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en voor het optimaal beheer van de ter beschikking gestelde middelen.  Hij coördineert en volgt de dagelijkse werking op met het oog op de correcte uitvoering van de kernopdrachten.

Als lid van het Directiecomité draagt hij mee de verantwoordelijkheid voor het realiseren van het vooropgestelde (strategische) beleid en het behalen van de doelstellingen van de FOD Financiën.

Context van de functie

Interne relaties binnen de organisatie: 

 • Rapporteert aan de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën met betrekking tot de uitvoering van het strategisch plan en het operationeel plan;

 • Maakt deel uit van het Directiecomité en draagt zo bij tot de realisatie van de vooropgestelde (strategische en operationele) doelstellingen en het beleid van de FOD Financiën;
 • Geeft leiding aan zijn diensten en aan de Administrateurs N-2 (Opmetingen en Waarderingen, Rechtszekerheid, Patrimoniumdiensten en Informatieverzameling en -uitwisseling), gericht op de efficiënte en kwaliteitsvolle uitvoering van de kernopdrachten en de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen;
 • Verzekert de samenwerking tussen de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en de Beleidscellen;
 • Organiseert de samenwerking tussen de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en –ondersteuning, de Dienst Strategische Coördinatie en Communicatie en de Dienst Multikanaal Dienstverlening, in het kader van de gedefinieerde matrixrelaties, met het oog op de implementeerbaarheid van het beleid en het effectief operationaliseren ervan;
 • Verzekert de samenwerking tussen de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en de Stafdiensten Personeel en Organisatie, Informatie- en Communicatietechnologie en Begroting en Beheerscontrole, in het kader van de gedefinieerde matrixrelaties, met het oog op de optimale aanwending van de beschikbare middelen;
 • Organiseert de nodige samenwerking met de andere Algemene Administraties binnen de FOD Financiën.

Interne relaties binnen de federale overheid: 

 • Werkt samen met alle FOD’s en POD’s op het vlak van het verschaffen van patrimoniuminformatie en de realisatie van de onroerende en roerende goederen die aan het vermogen van de Staat toekomen;

 • Werkt samen met de overheidsbedrijven en -instellingen op het vlak van het verwerven en het verkopen van onroerende goederen en het authentificeren van juridische handelingen.

Externe relaties bij de federale overheid: 

 • Vertegenwoordigt de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie in haar betrekkingen met andere binnen- of buitenlandse of Internationale overheidsdiensten en –instellingen (vb. Elra, Eurogeographics, PCC, FIG, …);

 • Coördineert, overeenkomstig de richtlijnen van het Directiecomité, de externe betrekkingen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie;
 • Vertegenwoordigt de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën in haar betrekkingen met experten en partners, beroepsorganisaties (vertegenwoordigers van het notariaat, gerechtsdeurwaarders en de landmeters) en de overige stakeholders (zoals onder meer particulieren, zelfstandigen en vrije beroepen, ondernemingen, vzw's,…) overeenkomstig de richtlijnen van het Directiecomité van de FOD Financiën;
 • Oefent, voor rekening van het Brusselse en het Waalse gewest, de dienst van de belastingen uit voor de geregionaliseerde registratie- en successierechten tot de gewesten deze dienst overnemen;

 • Werkt samen met de gewesten en de gemeenschappen en hun overheidsbedrijven en – instellingen op het vlak van uitwisseling van patrimoniuminformatie;

 • Zet samenwerkingsovereenkomsten op met mogelijke partners van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (vb. NGI, gemeenten, notariaat, gerechtsdeurwaarders, landmeters, architecten, nutsbedrijven, …);

 • Vertegenwoordigt de federale overheid in de Instelling Coördinatiestructuur voor Patrimoniuminformatie (CSPI), opgericht door het samenwerkingsakkoord van 18 april 2014 met de gewesten.

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden: 

 • ·       
  Bijdragen, als lid van het Directiecomité, aan de ontwikkeling en de uitvoering van het strategisch plan en het operationeel plan met het oog op het realiseren van het beleid en de strategische prioriteiten van de Minister van Financiën en van het Directiecomité;

 • ·       
  Coördineren van de ontwikkeling, de implementatie, de evaluatie en de aanpassing van het operationeel plan van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wat betreft zijn bevoegdheid;

 • ·       
  Aansturen van de operationele (lijn) diensten, als manager en binnen de perken van de toegekende middelen, teneinde de opdrachten effectief, efficiënt en kwaliteitsvol in te vullen.  Het betreft:

  • Patrimoniumdiensten: het beheren van het privaat patrimonium van de staat, de aankoop of onteigening van onroerende goederen, de verkoop van roerende goederen en het vervullen van de notariële functie;
  • Opmetingen en Waarderingen: het bijhouden van het kadastraal percelenplan en het beschrijven van gebouwen, het schatten van de waarde (kadastraal inkomen, verkoop- en huurwaarde) van onroerende goederen in het binnen- en het buitenland en het uitvoeren van opmetingen;
  • Informatieverzameling en -uitwisseling: verzamelen en (meestal geïnformatiseerd) ter beschikking stellen van informatie over onroerende goederen en over het patrimonium en het bewaken van de datakwaliteit;
  • Rechtszekerheid: het registreren van akten en geschriften en het verschaffen van publiciteit aan wijzigingen in zakelijke rechten op onroerende goederen.  De heffing en de inning van een aantal rechten zoals registratierechten, successierechten, hypotheekrechten, griffierechten en diverse rechten en taksen. Het uitreiken van attesten van erfopvolging en het verlijden van authentieke akten van erfopvolging; 
 • ·       
  Organiseren, coördineren, evalueren en bijsturen van de vereiste interactie tussen de verschillende diensten en doelgroepen of over de doelgroepen heen, organiseren en aansturen van de diensten en continu monitoren van de organisatie om de realisatie van de strategische FOD objectieven te verzekeren door onder andere het opstellen van een RACI-model, het invoeren van beheerscycli, het organiseren van beheerscomités, het uitbouwen van interne controlemechanismen, het gebruik van de evaluatiecyclus, … ;

 • ·       
  Organiseren en aansturen – als manager en eerste evaluator in het kader van de gedefinieerde matrixrelaties – van de coördinatiediensten op het niveau van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en het organiseren, evalueren en eventueel bijsturen van de vereiste interactie tussen deze diensten en de lijndiensten met het oog op de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen:

  • Operationele expertise en ondersteuning verantwoordelijk voor:
   • De coördinatie en het bewaken van de coherentie van de toepassing van de overheidsbeslissingen, wetten en reglementen binnen de verschillende uitvoerende entiteiten van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie;
  • Operationele coördinatie en communicatie verantwoordelijk voor:
   • Het begeleiden en ondersteunen van het management bij het definiëren en opvolgen van de uitvoering van de procesgerichte organisatiestrategie, de moderniserings- en veranderingsstrategie;
   • De communicatie-initiatieven eigen aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie met in acht name van het communicatiekader en –strategie van de FOD Financiën.
  • De HR business partner verantwoordelijk voor:
   • Het verenigen van de managementdoelstellingen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie met een modern HR beleid;
   • Het vertalen van HR strategieën in acties voor de entiteit, binnen de algemene beleidslijnen zoals uitgetekend door de Stafdienst Personeel en Organisatie;
  • De dienst organisatiebeheersing verantwoordelijk voor:
   • Het bijstaan van de leidinggevenden, proceseigenaars en –beheerders en alle verantwoordelijken en medewerkers zodat zij een redelijke zekerheid kunnen geven dat de risico’s onder controle zijn overeenkomstig het koninklijk besluit van 15 mei 2022.
 • Ondersteunen en nauw samenwerken – als manager en tweede evaluator in het kader van de gedefinieerde matrixrelaties – met de ICT-Business partner in functie van de vooropgestelde doelstellingen binnen de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en in lijn met het beleid van de FOD Financiën;

 • Resultaatsgericht aansturen, evalueren en ontwikkelen van de directe medewerkers met het oog op het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen;

 • Aanmoedigen van de noodzakelijke veranderingstrajecten, onder andere door een gericht veranderbeheer en het aansturen van de medewerkers met het oog op de realisatie van de noodzakelijke veranderingen, door het vervullen van het sponsorschap binnen projecten en door de actieve deelname aan de stuurgroepen, binnen de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie;

 • Dragen van de eindverantwoordelijkheid inzake de dienstverlening;

 • Bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen en in het bijzonder de duurzame realisatie van de goederen van de Fin Shop;

 • Samenwerken met de externe relaties buiten de FOD Financiën bij de uitvoering van de kerntaken;

 • Organiseren en aansturen van het structureel overleg met alle relevante stakeholders (zoals onder meer experten en partners, beroepsorganisaties, vertegenwoordigers van de economische beroepen, particulieren, zelfstandigen en vrije beroepen, ondernemingen, vzw's,…) evenals het opstellen van een gedragscode.

Tijdelijke resultaatgebieden: 

 • Begeleiden en faciliteren van de overdracht van de dienst van de belastingen van groep 3 (successierechten en bepaalde registratierechten) aan het gewest dat erom vraagt;

 • Opzetten van een nieuwe organisatiestructuur voor de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie in functie van de overdracht van de dienst van de belastingen;

 • Moderniseren van de bestaande wetgeving door het opstellen van een wetboek inzake federale patrimoniumdocumentatie met het oog op het juridisch omkaderen van een moderne datagedreven organisatie;

 • Uitwerken en implementeren van de digitaliseringsstrategie voor de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie met aandacht voor het gebruik van artificiële intelligentie en de efficiënte processen;
 • Aanpassen van de organisatiestructuur ingevolge het procesgericht en digitaal werken waarbij de territoriale beperkingen van de organisatie worden weggewerkt.

Werkgever

Door het correct en performant uitvoeren van zijn fiscale, financiële en patrimoniale opdrachten en het voeren van de strijd tegen misdaad en fraude draagt de FOD Financiën bij tot de welvaart van iedere burger en onderneming en bouwt hij mee aan een veilige, solidaire en duurzame samenleving.

De kernopdrachten van de FOD Financiën zijn:

 • Een tijdige en juiste heffing, inning, invordering en terugbetaling van de belastingen en taksen;
 • het Shared Service Center zijn voor de inning en invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen;
 • een betrouwbaar beheer van alle patrimoniumdata;
 • de legale handel faciliteren en de maatschappij beschermen door gerichte controles uit te voeren op de in-, door- en uitvoer van goederen;
 • bijdragen tot het voorkomen en het bestrijden van fraude, ontwijking en misdrijven binnen onze bevoegdheidsdomeinen;
 • de financiële verbintenissen van de Staat beheren en de financiering van deze laatstgenoemde verzekeren;
 • verstrekken van beleidsexpertise en -ondersteuning.

Vier waarden staan centraal bij de FOD Financiën en bij de uitvoering van zijn kernopdrachten. Zijn medewerkers zijn dienstbaar, correct, integer en gedreven.

De FOD Financiën voert zijn kernopdrachten uit met belang voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en neemt de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties als leidraad voor zijn werking.

 

Omvang

Omvang van de organisatie

 • Aantal medewerkers binnen de FOD Financiën: 18.769 VTE
 • Aantal medewerkers binnen de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie: 3.219 VTE

Budget

 • Totaal functioneringsbudget van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie: 265.808.000 €

 • Eigen werkingsbudget: 687.000 €

Competenties

Competenties en vaardigheden die geëvalueerd worden tijdens de computergestuurde proef

Eventuele eliminerende proef: redeneervermogen

Indien het aantal kandidaten dat toelaatbaar werd verklaard meer dan twintig kandidaten bedraagt, zou een voorafgaande eliminerende proef kunnen worden georganiseerd. Deze proef bestaat uit redeneertesten (numeriek redeneervermogen en verbaal redeneervermogen).

 

Niet-eliminerende verplichte proef: generieke vaardigheden en competenties voor managementfuncties

Deze geïnformatiseerde testen zijn niet eliminerend, maar wel verplicht. Ze worden georganiseerd

 • o   
  ofwel meteen indien het aantal kandidaten dat toelaatbaar werd verklaard minder is dan 21

 • o   
  ofwel na de eliminerende test die het redeneervermogen meet.

Deze testen bestaan uit:

1. Eén persoonlijkheidsvragenlijst die de persoonlijkheidskenmerken meet die belangrijk zijn voor de functie waarvoor je solliciteert. Deze persoonlijkheidsvragenlijst heeft betrekking op de manier waarop je jezelf ziet.

 

2. Een situationele beoordelingstest (SJT) aangepast aan de te begeven functie.

De SJT georganiseerd voor de wegingsklassen 6 en 7 evalueert de volgende competenties:

 • Beïnvloeden
 • Netwerken
 • Organisatiebetrokkenheid tonen
 • Zichzelf ontwikkelen

3. Een postbaktest (PCIB) aangepast aan de te begeven functie.

De PCIB georganiseerd voor de wegingsklassen 6 en 7 evalueert de volgende competenties:

 • Vernieuwen
 • Besturen van de organisatie
 • Objectieven behalen

Competenties en vaardigheden die geëvalueerd worden tijdens de mondelinge proef

Specifieke competenties die worden geëvalueerd:

 • Grondige kennis van en grondig inzicht hebben in moderne managementprincipes;
 • Grondige kennis hebben van de fiscale en niet-fiscale grondbeginselen die betrekking hebben op de opdrachten van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie in het algemeen;
 • Goede kennis hebben van het Belgisch institutioneel kader, voornamelijk op het niveau van de relatie tussen de FOD Financiën en de andere publieke actoren;

 • Goed inzicht in het politiek besluitvormingsproces hebben.

 

Geëvalueerde managementcompetenties:

Manier van denken

 • Analytisch vermogen

 • Flexibel en vernieuwend denken
 • Visie en integrerend vermogen.

 

Manier van omgaan binnen de HR-omgeving

 • Coachen, motiveren en ontwikkelen van personeel
 • Aansturen van groepen.

 

Interactie met de omgeving

 • Samenwerken en uitbouwen van netwerken

 • Gerichtheid op de burger, de interne klant en de maatschappij.

 

Doelstellingen

 • Verantwoordelijkheidszin
 • Realiseren van doelstellingen
 • Overtuigen en onderhandelen.

 

Varia

 • Mondeling en schriftelijk communiceren
 • Loyaliteit en integriteit.

Deelnemingsvoorwaarden

De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedure van het DG R&O (Rekrutering en Ontwikkeling) van de FOD Beleid en Ondersteuning.

Je vindt de deelnemingsvoorwaarden in het tabblad 'Volledige beschrijving' van deze vacature.

Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je:

 • houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van het universitair onderwijs of van het hoger onderwijs van academisch niveau of houder zijn van een functie van niveau A bij het federaal administratief openbaar ambt (diploma('s) en/of benoemingsbesluit op te laden in je online account).

en

 • minstens zes jaar managementervaring hebben
 • OF minstens zes jaar beroepservaring hebben, waarvan minstens twee jaar managementervaring en minstens twee jaar specifieke ervaring (verplicht aan te tonen in de specifieke rubrieken in je online account).
  • Onder managementervaring wordt verstaan ervaring inzake beheer in een overheidsdienst of in een organisatie uit de privésector. De term 'beheer' omvat minstens het beheer van de middelen, de organisatie van de dienst en de externe relaties en gaat ervan uit dat er aan een team van minstens vijf personeelsleden leiding wordt gegeven.
  • De jaren gepresteerd in de klassen A3, A4 en A5 worden gelijkgesteld met de jaren managementervaring.
  • De gevraagde specifieke ervaring is de volgende: een ervaring op nationaal en/of internationaal niveau, in het domein van de verwerking van patrimoniale informatie.

Om het aantal vereiste jaren beroepservaring te tellen, kan een jaar dat al als managementervaring wordt aangerekend niet worden meegeteld als een jaar specifieke ervaring, als het de uitoefening van dezelfde functie in dezelfde periode betreft.

GELIJKSCHAKELING EN TAAL DIPLOMA

Als een diploma vereist is:

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je je diploma hebt behaald in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, lees dan de informatie over de bijkomende deelnemingsvoorwaarden op deze pagina.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen? Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij Top Team (topteam@bosa.fgov.be).

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden

Brutosalaris op jaarbasis, geïndexeerd: € 208.401,12 (salarisband 6).

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2, managementfunctie-3) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Taalvereisten

 

Om deze management/staffunctie te kunnen uitoefenen, moet je ten laatste zes maanden na je aanstelling, op straffe van vroegtijdige beëindiging van je mandaat, het bewijs leveren van:

 1. 1.     
  het slagen voor de test artikel 11 bis over de kennis van de tweede taal, aangepast aan een functie die de eenheid in de rechtspraak moet verzekeren. Deze test is gebaseerd op een syllabus die je terugvindt via de bovenstaande link.

 2. 2.     
  en van het slagen voor de test artikel 10 bis tot vaststelling van de functionele kennis van de tweede landstaal. Deze functionele kennis van de andere taal, aangepast aan de evaluatie, beoogt een actieve en een passieve mondelinge kennis evenals een passieve schriftelijke kennis van deze taal (lezen en analyseren van complexe teksten), met als doel de communicatie en de samenwerking tussen het management, de evaluator en zijn medewerkers te verbeteren.

Meer informatie over de samenstelling van deze testen, hun moeilijkheidsgraad en de slaagdrempel vind je door op bovenstaande links te klikken en via het tabblad onder de rubriek ‘Taaltesten’ op onze website.

 

Opgelet:

Je dient eerst voor de test met betrekking tot de eenheid van de rechtspraak te slagen (artikel 11 bis) en vervolgens de test met betrekking tot de functionele kennis (artikel 10 bis).

 • Als je niet slaagt voor het artikel 11 bis (eenheid van rechtspraak), kan je deze onmiddellijk opnieuw afleggen.
 • ·       
  Als je niet slaagt voor het artikel 10 bis (evaluatietaak), kan je pas na 1 maand vanaf de bekendmaking van je resultaat de test opnieuw afleggen (ontwikkelingsperiode). Deze periode laat je toe je taalcompetenties verder te ontwikkelen.

Je hebt er dus baat bij om je meteen in te schrijven voor de taaltesten, bijvoorbeeld tegelijk met de selectieprocedure, om je dossier te vervolledigen en om op termijn te kunnen voldoen aan de taalvereisten van de functie.

 

Vrijstellingen:

Als je houder bent van een taalcertificaat artikel 7 niveau A (grondige kennis), artikel 7 niveau B (grondige kennis) of artikel 12 (voldoende kennis van de tweede taal), ben je vrijgesteld van deze proeven.

Als je twee diploma’s van het niveau A (licentie, master, doctoraat) hebt, het ene (verkregen) in het Nederlands en het andere (verkregen) in het Frans, neem dan contact op met het team taalcertificering, zodat ze de mogelijkheden tot vrijstelling kunnen onderzoeken. Voeg een kopie van je diploma's en de diplomasupplementen toe bij je aanvraag.

 

Inschrijving:

Schrijf je in via je online account ('aanmelden'): klik op 'Taaltesten', dan op 'Inschrijven voor taaltesten' en selecteer de volgende elementen in de dropdownmenu's:

 • ·       
  Type taaltest: bestuurszaken ;

 • ·       
  Taal van het diploma (taalrol): de taal waarin je diploma is opgesteld ;

 • ·       
  Taal van de test: de taal waarin je getest wil worden ;

 • ·       
  Artikel: Artikel 11 bis of Artikel 10 bis.

Procedure

Tips bij het inschrijven voor testen

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat. Bij de inschrijving selecteer je een testdatum naar keuze wanneer er verschillende testdata zijn.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in de rubriek ‘screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Opgelet: de uitnodigingen voor de proeven ontvang je uitsluitend per e-mail en/of in je online account.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum vindt. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test? Neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure vermeld in de rubriek 'Contact'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

We willen je ook wijzen op de gevolgen van laattijdige annulaties voor het goede verloop van onze selecties, zeker wat de mondelinge testen betreft. We zijn er ons van bewust dat onvoorziene omstandigheden een gegronde reden kunnen zijn om niet mee te doen aan een geplande test. We vragen je evenwel om je indien mogelijk vooraf uit te schrijven - zo kunnen we nog wijzigingen doorvoeren aan de organisatie van de selectie. De selectiecommissie bestaat uit 8 à 10 experten die zich vrijgemaakt hebben om de kandidaten te ontmoeten.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Selectietesten

Voorselectie

Het DG R&O van de FOD BOSA gaat eerst na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel:

 • op basis van het in jouw online account opgeladen
  • diploma: online account (= Aanmelden) > cv > Diploma's en certificaten en/of
  • benoemingsbesluit: online account (= Aanmelden) > cv > Werkervaring.
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken, eigen aan deze topmanagementfunctie (vereiste ervaring), in jouw online account:
  • online account (= Aanmelden) > Screeningsprocedures > Ik neem deel aan deze screeningsprocedures > specifieke rubrieken.

We houden bij de screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte 'Mijn extra’s' van je online account.

Opgelet: er wordt enkel rekening gehouden met deze informatie, zoals ze verschijnt in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum vermeld in de vacature, voor de evaluatie van je dossier.

 

Eventuele voorafgaande eliminerende proef (testsessie 1) (ongeveer 1u30)

Als er meer dan 20 kandidaten toelaatbaar zijn verklaard, zou een voorafgaande eliminerende proef kunnen worden georganiseerd.

Deze proef bestaat uit redeneertesten (numeriek redeneervermogen en verbaal redeneervermogen) op pc.

Deze testen kunnen enkel ter plaatse, bij de FOD BOSA, worden afgelegd.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt voor beide testen samen.

 

Ben je geslaagd voor deze proef?

Dan word je uitgenodigd voor de niet-eliminerende geïnformatiseerde testen.

 

Ben je niet geslaagd of was je afwezig voor deze proef?

Dan kan je niet meer deelnemen aan de selectieprocedure.

 

Verplichte niet-eliminerende geïnformatiseerde testen (testsessie 2 + testsessie 3)

Deze testen zijn niet-eliminerend en worden ofwel meteen georganiseerd als er minder dan 21 kandidaten zijn die toelaatbaar zijn verklaard, ofwel na de eventuele voorafgaande eliminerende proef.

Opgelet: deze testen zijn verplicht, ook al zijn ze niet-eliminerend. Je moet dus alle niet-eliminerende geïnformatiseerde testen hebben afgelegd, binnen de opgelegde termijn. Als je dat niet doet, zal je niet meer kunnen deelnemen aan de selectieprocedure.

 

De kandidaten leggen geïnformatiseerde testen af die de vaardigheden en de generieke competenties voor de desbetreffende managementfunctie meten.

Deze testen bestaan uit:

(testsessie 2)

 • Een situationele beoordelingstest (SJT) EN een postbakoefening (PCIB) aangepast aan het niveau van de te begeven functie, die ter plaatse, bij de FOD BOSA, worden afgelegd. De duurtijd van deze testen is ongeveer 3u45.

EN

(testsessie 3)

 • Eén persoonlijkheidsvragenlijst die op afstand wordt afgenomen, met een gemiddelde duurtijd van ongeveer 20 minuten. Je zal een e-mail ontvangen met de link naar de persoonlijkheidsvragenlijst. Deze mail wordt verzonden door "no-reply@panpowered.com". Opgelet: wacht niet tot het laatste moment om de persoonlijkheidsvragenlijst(en), afgenomen op afstand, in te vullen, zodat, indien nodig, technische ondersteuning kan worden geboden tijdens de werkuren.

De selectiecommissie wordt op de hoogte gebracht van de resultaten van de niet-eliminerende geïnformatiseerde testen en neemt deze in aanmerking, na de mondelinge proef, bij de beoordeling van de competenties van elke kandidaat die toelaatbaar werd verklaard.

 

Heb je deze verplichte niet-eliminerende testen afgelegd?

Dan kan je deelnemen aan de mondelinge proef.

 

Heb je deze verplichte niet-eliminerende testen niet afgelegd?

Dan kan je niet meer deelnemen aan de selectieprocedure.

 

Feedback

Je feedbackaanvraag moet schriftelijk worden ingediend, binnen 2 maanden vanaf de datum van de verzending van de eindresultaten (wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur). Je kan kennis nemen van de resultaten van de computergestuurde proeven.

 

Mondelinge test + voorbereidingstijd: ongeveer 3u30

Deze test heeft als doel, uitgaande van een praktijkgeval dat betrekking heeft op de betrokken managementfunctie, zowel de specifieke competenties als de managementvaardigheden vereist voor de uitoefening van deze functie, te evalueren.

De proef verloopt als volgt:

 • Voorbereiding (analyse) van een praktijkgeval (1 uur of 1.30 uur, afhankelijk van het praktijkgeval)

 • Voorstelling van de analyse van het praktijkgeval (ongeveer 15 minuten)

 • Vragen met betrekking tot het praktijkgeval (ongeveer 15 minuten)

 • STAR-vragen (ongeveer 30 minuten)

 • Motivatie voor de functie en vragen met betrekking tot de technische competenties (ongeveer 40 minuten).

 

Syndicale vertegenwoordiging

Elk onderdeel van een selectie georganiseerd door het DG R&O, kan worden bijgewoond door een syndicaal afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Eindresultaat

Na de mondelinge proef en de vergelijking van de diploma's en de verdiensten van de kandidaten, worden de kandidaten ingedeeld

 • hetzij in groep A 'zeer geschikt'

 • hetzij in groep B 'geschikt'

 • hetzij in groep C 'minder geschikt'

 • hetzij in groep D 'niet geschikt'.

Deze indeling wordt gemotiveerd. In de groep A en groep B worden de kandidaten gerangschikt. Het DG R&O deelt het resultaat van de procedure mee volgens het Koninklijk Besluit van 29/10/2001 gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 20/12/2022 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten.

 

Als er meer dan vijf geslaagde kandidaten in groep A, en, in voorkomend geval, in de groepen A en B samen zijn gerangschikt, wordt er een assessment center georganiseerd voor de kandidaten van deze groepen.

 • Voor de managementfuncties die overeenstemmen met het niveau dat de wegingsklassen 7 en 6 omvat, is het assessment center verplicht.

 • Voor de andere managementfuncties wordt het assessment center georganiseerd na een verzoek van de betrokken minister of staatssecretaris.

Het assessment center wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de aanwervende federale overheidsdienst.

Het externe assessment center staat los van de rangschikking van de kandidaten in de voornoemde groepen. Het is niet eliminerend.

Het resultaat van het assessment center wordt voorafgaand aan het aanvullende gesprek meegedeeld met het oog op de aanstelling van de houder van de managementfunctie door de bevoegde overheid.

 

De bevoegde instantie organiseert een aanvullend gesprek met de kandidaten in groep A 'zeer geschikt'. Bij uitputting van groep A wordt een aanvullend gesprek georganiseerd met de kandidaten in groep B 'geschikt'.

 

De rekrutering gebeurt met strikte inachtneming van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

De kandidaten worden aangesteld binnen een termijn van ten hoogste drie jaar, te rekenen vanaf de datum van het resultaat van de procedure dat door het DG Rekrutering en Ontwikkeling van de FOD Beleid en Ondersteuning wordt meegedeeld.

Indien er geen kandidaat is aangesteld aan het einde van de selectieprocedure wordt er een nieuwe selectieprocedure opgestart.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 26/03/2024, de uiterste inschrijvingsdatum. Wacht niet tot het laatste moment om je kandidatuur in te dienen.

Alle selectieprocedures staan los van elkaar.  Je moet absoluut onderstaande inschrijvingsprocedure volgen, anders zal je kandidatuur niet in aanmerking worden genomen. Lees ook alle mails die je ontvangt en de informatie die voor deze screeningsprocedure verschijnt in je online account (tabblad “Mijn berichten en taken”).

 1. Als je nog geen online account hebt, maak er dan een aan.

 2. Laad het vereiste diploma op (zie rubriek 'Deelnemingsvoorwaarden' van de vacature)*

  • Online account (= Aanmelden) > cv > Diploma’s en certificaten.

  • Vergeet niet het document toe te voegen.

 3. Laad je benoemingsbesluit op (zie rubriek 'Deelnemingsvoorwaarden' van de vacature)*

  • Online account (= Aanmelden) > cv > Werkervaring

  • Om je benoemingsbesluit te kunnen opladen, moet je bij 'Werkervaring / Mijn huidige werksituatie' aanduiden dat je statutair ambtenaar bij de federale overheid bent.

  • Duid ook bij 'Werkervaring' aan dat je momenteel bij de federale overheid werkt.

 4. Klik op de knop 'Solliciteren' van de vacature.

 5. Klik dan op de knop 'Mijn kandidatuur indienen'. Je bent nu voorlopig ingeschreven.

 6. Vul de specifieke rubrieken, eigen aan deze topmanagementfunctie, in.  

  • Opgelet! De specifieke rubrieken, eigen aan deze topmanagementfunctie, zijn niet hetzelfde als je online-cv in het tabblad 'Werkervaring'. De informatie die je invult in je online-cv wordt niet in aanmerking genomen om je ervaring voor deze topmanagementfunctie te analyseren.
  • Waar vind je de specifieke rubrieken?
   • Online account (= Aanmelden) > Screeningsprocedures > Ik moet mijn kandidatuur voor deze screeningsprocedures nog valideren.

   • De specifieke rubrieken staan in de kolom 'Acties' naast de screeningsprocedure waarvoor je ingeschreven bent.

  • Aandachtspunten:
   • Vul de specifiek voor deze topmanagementfunctie voorziene rubrieken in en dit uitsluitend in de taal van de selectieprocedure (in dit geval in het Nederlands).

   • Je kan managementervaring en / of nuttige professionele ervaring invullen. Vul de begin- en einddatum van elke ervaring in. 

    Als de ervaring je huidige functie is, vul dan de datum waarop je je kandidaat stelt in als einddatum.

   • Zodra je het vereiste aantal jaren hebt ingegeven, verschijnt de knop 'Kandidatuur valideren'.
   • Opgelet: vergeet niet om regelmatig op 'Bewaren' te klikken.

 7. Klik op de knop 'Kandidatuur valideren'. Je bent nu definitief ingeschreven. De screeningsprocedure verschijnt nu onder 'Ik neem deel aan deze screeningsprocedures'.

Tot aan de uiterste inschrijvingsdatum kan je de informatie in je online account (Aanmelden > cv) en in de specifieke rubrieken (Aanmelden > Screeningsprocedures > Ik neem deel aan deze screeningsprocedures) aanpassen. Vergeet niet om elke aanpassing op te slaan.

Het DG R&O van de FOD BOSA gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel:

 • op basis van de in jouw online account opgeladen documenten:

  • diploma: online account (= Aanmelden) > cv > Diploma’s en certificaten en / of

  • benoemingsbesluit: online account (= Aanmelden) > cv > Werkervaring

 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze topmanagementfunctie (vereiste ervaring), in jouw online account:

  • online account (= Aanmelden) > Screeningsprocedures > Ik neem deel aan deze screeningsprocedures > specifieke rubrieken

We houden bij de screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extra’s” van je online account.

Opgepast: er wordt enkel rekening gehouden met deze informatie zoals ze verschijnt in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum, vermeld in de vacature, voor de evaluatie van je dossier.

Je kan niet solliciteren via e-mail of een ander communicatiemiddel.

 

* Diploma en/of benoemingsbesluit opladen

Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon voor de procedure. Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Hans D'Hondt
  We zijn van een formele top-down hiërarchie overgestapt naar een model dat mensen als volwassenen behandelt en gebaseerd is op vertrouwen en accountability.
  Hans D'Hondt
  Voorzitter van het Directiecomité
  -
  FOD Financiën
  More about Hans D'Hondt
 • Portret Hilde Bogaerts
  Ik geloof dat je een ander pas volledig kan begrijpen en helpen als je hetzelfde hebt meegemaakt.
  Hilde Bogaerts
  Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting
  -
  FOD Financiën
  More about Hilde Bogaerts
 • Portret Gaëtan Crepin
  Je hebt heel wat mooie projecten zoals Tax-on-web, SEDA voor de douane en nog andere voor het kadaster.
  Gaëtan Crepin
  Functioneel analist
  -
  FOD Financiën
  More about Gaëtan Crepin
 • Portret Gamal Khaldi
  Dankzij een cultuur waarin interne mobiliteit zijn plaats heeft, kan je je makkelijk gaan toeleggen op een andere rol.
  Gamal Khaldi
  Verantwoordelijke databeheer
  -
  FOD Financiën
  More about Gamal Khaldi
 • Portret Angélique Minacapelli
  Voor mijn leidinggevende ben ik een stagiair als een ander.
  Angélique Minacapelli
  Expert beheer van juridische dossiers
  -
  FOD Financiën
  More about Angélique Minacapelli
 • Portret Franck Drossart
  Bij de overheid krijg ik alle kansen om mezelf te ontplooien.
  Franck Drossart
  Douanier gespecialiseerd in fraudebestrijding
  -
  FOD Financiën
  More about Franck Drossart