Administrateur Particulieren (m/v/x)

FOD Financiën

Selectiecode

ANG24707

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Mandaat

Functieniveau

TOP

Type aanwerving

Managementselectie

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Opgelet

Dit is een topmanagementfunctie die voor elk gender open staat.

Lees aandachtig alle informatie onder het tabblad 'Volledige beschrijving' voor de verschillende stappen van de selectie en om een volledig beeld te krijgen van de vacature.

Volg nauwgezet de instructies om een geldige kandidatuur in te dienen. Je vindt de juiste stappen in de volledige beschrijving onder het tabblad 'Solliciteren'.

Doel van de job

De Administrateur Particulieren verzekert de ontwikkeling van een strategische visie voor de Administratie Particulieren, conform het beleid en de doelstellingen zoals gedefinieerd op het niveau van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en met respect voor de nationale en internationale conventies en verplichtingen binnen de domeinen waarvoor de Administratie Particulieren bevoegd is.

Als manager is de Administrateur Particulieren verantwoordelijk voor het behalen van de vooropgestelde resultaten en objectieven binnen de Administratie Particulieren, alsook voor het optimaal beheer van de ter beschikking gestelde middelen. Hij coördineert en volgt eveneens de dagelijkse werking op met het oog op de correcte uitvoering van de kernopdrachten.

Context van de functie

Interne relaties binnen de organisatie: 

 • Rapporteert aan de Administrateur-generaal van de Fiscaliteit met betrekking tot de uitvoering van het strategisch plan en het operationeel plan;
 • Is lid van het beheerscomité van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en draagt zo bij tot de realisatie van de strategische en operationele doelstellingen zoals gedefinieerd op niveau van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit, alsook aan de uitvoering van het beleid van de FOD Financiën;
 • Geeft leiding aan de diensthoofden van de Centra Particulieren en van het Nationaal Centrum Opsporingen, de diensten managementondersteuning van de Administratie Particulieren, de Dienst Tax Audit & Compliance Management Particulieren teneinde de kernopdrachten op een efficiënte en kwaliteitsvolle wijze uit te voeren en de vooropgestelde doelstellingen te realiseren;

 • Organiseert de nodige samenwerking met de andere Algemene Administraties en Administraties van de FOD Financiën en, in het bijzonder, met de Administratie Grote Ondernemingen en de Administratie Kleine en Middelgrote Ondernemingen, door de klemtoon te leggen op regelmatige uitwisseling van informatie binnen het kader van het beheer en de fiscale controle van de doelgroepen;

 • Organiseert de nodige samenwerking tussen de Administratie Particulieren en:

  • de coördinatiediensten van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit, met name de dienst  « Operationele Expertise en Ondersteuning » en de dienst « Operationele Coördinatie en Communicatie »,
  • de cellen “Beheerscontrole en organisatiebeheersing” en de “Business Partner HR” van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en de “Business Partner ICT” in functie van de doelstellingen opgesteld door de Administrateur-generaal van de Fiscaliteit en in lijn met het beleid van de FOD Financiën.

Interne relaties binnen de federale overheid: 

 • Werkt samen met de andere FOD's/POD's en met andere betrokken overheidsadministraties teneinde de vooropgestelde doelstellingen te realiseren.

Externe relaties bij de federale overheid: 

 • Vertegenwoordigt de Administratie Particulieren in haar betrekkingen met andere nationale, buitenlandse of internationale overheidsdiensten en -instellingen, overeenkomstig de richtlijnen van het Directiecomité van de FOD Financiën;
 • Coördineert, overeenkomstig de richtlijnen van het Directiecomité van de FOD Financiën, het beheer van de externe betrekkingen van de Administratie Particulieren, zowel op het niveau van de leveranciers van de fiscale gegevens (financiële instellingen, FOD, VZW…) als basis voor het vooraf invullen van de fiscale aangifte, als op het niveau van overheidsinstanties (gewesten, gemeenten, verenigingen) met wie een partnerschap kan worden afgesloten met het oog op het helpen van de belastingplichtigen om hun fiscale verplichtingen te vervullen.

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden: 

 • ·       
  Bijdragen, als lid van het Beheerscomité van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit tot de ontwikkeling en de realisatie van het strategisch plan en het operationeel plan met het oog op de realisatie van het beleid en de strategische prioriteiten van de Minister van Financiën, van de Voorzitter van het Directiecomité en van de Administrateur-generaal van de Fiscaliteit;

 • ·       
  Coördineren van de ontwikkeling, de implementatie, de evaluatie en de aanpassing van het operationeel plan en van de operationele doelstellingen van de Administratie Particulieren binnen de Algemene Administratie van de Fiscaliteit;

 • ·       
  Coördineren en opvolgen van de beheerscyclus (jaarlijks) van de Administratie Particulieren en deze cyclus op het niveau van zijn teams richten;

 • ·       
  Aansturen van de ondersteunende diensten op N-2 niveau Particulieren en van de operationele (lijn)diensten als manager, binnen de perken van de toegekende middelen, teneinde de dienst inzake inkomstenbelastingen effectief, efficiënt en kwaliteitsvol uit te voeren:

  • Bijstaan van particulieren inwoners en niet inwoners (loontrekkenden, gepensioneerden, genieters van een vervangingsinkomen, enz.) in het vervullen van hun fiscale verplichtingen, in het verwerken van hun aangiften, het uitvoeren van controles en laten uitvoeren van de nodige onderzoeken en het behandelen van de gerelateerde geschillen;

  • Samenwerken met de Algemene Administraties en de Administraties van de FOD Financiën en, in het bijzonder, met de Administratie Grote Ondernemingen en de Administratie Kleine en Middelgrote Ondernemingen teneinde de uitwisseling van informatie tussen deze verschillende administraties te faciliteren en op die manier een efficiënte behandeling van dossiers en risicobeheer mogelijk te maken;

  • Verzekeren van de overeenstemming tussen de verrichte onderzoeksactiviteiten geleid binnen het Nationaal Centrum voor Onderzoek en de uitgedrukte behoeftes van de verschillende stakeholders (Algemene Administraties en Administraties van de FOD Financiën, andere overheidsdiensten, buitenlandse of supranationale autoriteiten);

 • Organiseren, coördineren, evalueren en bijsturen van de vereiste interactie tussen de verschillende teams managementondersteuning van de directie en TACM en continu monitoren van de directie om de realisatie van de strategische doelstellingen van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en in het bijzonder van de Administratie Particulieren te verzekeren;

 • Resultaatgericht aansturen, evalueren en ontwikkelen van de directe medewerkers met het oog op het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen;

 • Bevorderen van de noodzakelijke veranderingstrajecten, onder andere door een gericht veranderingsbeheer, en aansturen van de medewerkers teneinde de nodige veranderingen te realiseren, als sponsor van projecten en door de actieve deelname aan de stuurgroepen binnen de Algemene Administratie van de Fiscaliteit;

 • Deelnemen aan het beheerscomité van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit;

 • Continu verfijnen van de organisatiestructuur binnen de Administratie Particulieren, zowel op niveau van de centrale diensten als binnen de operationele diensten.

Tijdelijke resultaatgebieden: 

 • Herzien van de huidige opdrachten van de Administratie Particulieren, rekening houdend met het strategisch beleid van de Minister van Financiën, van de Voorzitter van het Directiecomité en van de Administrateur-generaal van de Fiscaliteit;
 • Uitwerken van de projecten en doelstellingen van de jaarlijkse operationele plannen met betrekking tot de Administratie Particulieren, die zullen gevalideerd worden door het Beheerscomité van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en het Directiecomité van de FOD Financiën;

 • Herzien van de strategie inzake fiscale controle.

Werkgever

Door het correct en performant uitvoeren van de fiscale, financiële en patrimoniale opdrachten en het voeren van de strijd tegen misdaad en fraude draagt de FOD Financiën  bij tot de welvaart van iedere burger en onderneming en bouwen we mee aan een veilige, solidaire en duurzame samenleving.

De kernopdrachten van de FOD Financiën zijn:

 • een tijdige en juiste heffing, inning, invordering en terugbetaling van de belastingen en taksen;
 • het Shared Service Center zijn voor de inning en invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen;
 • een betrouwbaar beheer van alle patrimoniumdata;
 • de legale handel faciliteren en de maatschappij beschermen door gerichte controles uit te voeren op de in-, door- en uitvoer van goederen;
 • bijdragen tot het voorkomen en het bestrijden van fraude, ontwijking en misdrijven binnen onze bevoegdheidsdomeinen;
 • de financiële verbintenissen van de Staat beheren en de financiering van deze laatstgenoemde verzekeren;
 • verstrekken van beleidsexpertise en -ondersteuning.

Vier waarden staan centraal bij de FOD Financiën en bij de uitvoering van zijn kernopdrachten. Zijn medewerkers zijn dienstbaar, correct, integer en gedreven.

De FOD Financiën voert zijn kernopdrachten uit met belang voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en neemt de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties als leidraad voor zijn werking.

Omvang

 Omvang van de organisatie

 • Aantal medewerkers binnen de FOD Financiën: 18.769 VTE
 • Aantal medewerkers binnen de Algemene Administratie van de Fiscaliteit: 6.535 VTE

 • Aantal medewerkers binnen de Administratie Particulieren: 1.965 VTE

 Budget

 • Totaal functioneringsbudget van de Administratie Particulieren: 179.560.000 €
 • Eigen werkingsbudget: 74.000 €

Deelnemingsvoorwaarden

De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedure van het DG R&O (Rekrutering en Ontwikkeling) van de FOD Beleid en Ondersteuning.

Je vindt de deelnemingsvoorwaarden in het tabblad 'Volledige beschrijving' van deze vacature.

Our offer

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden

Brutosalaris op jaarbasis, geïndexeerd: €178.257,33 (salarisband 5).

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2, managementfunctie-3) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Opgelet

Dit is een topmanagementfunctie die voor elk gender open staat.

Lees aandachtig alle informatie onder het tabblad 'Volledige beschrijving' voor de verschillende stappen van de selectie en om een volledig beeld te krijgen van de vacature.

Volg nauwgezet de instructies om een geldige kandidatuur in te dienen. Je vindt de juiste stappen in de volledige beschrijving onder het tabblad 'Solliciteren'.

Doel van de job

De Administrateur Particulieren verzekert de ontwikkeling van een strategische visie voor de Administratie Particulieren, conform het beleid en de doelstellingen zoals gedefinieerd op het niveau van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en met respect voor de nationale en internationale conventies en verplichtingen binnen de domeinen waarvoor de Administratie Particulieren bevoegd is.

Als manager is de Administrateur Particulieren verantwoordelijk voor het behalen van de vooropgestelde resultaten en objectieven binnen de Administratie Particulieren, alsook voor het optimaal beheer van de ter beschikking gestelde middelen. Hij coördineert en volgt eveneens de dagelijkse werking op met het oog op de correcte uitvoering van de kernopdrachten.

Context van de functie

Interne relaties binnen de organisatie: 

 • Rapporteert aan de Administrateur-generaal van de Fiscaliteit met betrekking tot de uitvoering van het strategisch plan en het operationeel plan;
 • Is lid van het beheerscomité van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en draagt zo bij tot de realisatie van de strategische en operationele doelstellingen zoals gedefinieerd op niveau van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit, alsook aan de uitvoering van het beleid van de FOD Financiën;
 • Geeft leiding aan de diensthoofden van de Centra Particulieren en van het Nationaal Centrum Opsporingen, de diensten managementondersteuning van de Administratie Particulieren, de Dienst Tax Audit & Compliance Management Particulieren teneinde de kernopdrachten op een efficiënte en kwaliteitsvolle wijze uit te voeren en de vooropgestelde doelstellingen te realiseren;

 • Organiseert de nodige samenwerking met de andere Algemene Administraties en Administraties van de FOD Financiën en, in het bijzonder, met de Administratie Grote Ondernemingen en de Administratie Kleine en Middelgrote Ondernemingen, door de klemtoon te leggen op regelmatige uitwisseling van informatie binnen het kader van het beheer en de fiscale controle van de doelgroepen;

 • Organiseert de nodige samenwerking tussen de Administratie Particulieren en:

  • de coördinatiediensten van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit, met name de dienst  « Operationele Expertise en Ondersteuning » en de dienst « Operationele Coördinatie en Communicatie »,
  • de cellen “Beheerscontrole en organisatiebeheersing” en de “Business Partner HR” van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en de “Business Partner ICT” in functie van de doelstellingen opgesteld door de Administrateur-generaal van de Fiscaliteit en in lijn met het beleid van de FOD Financiën.

Interne relaties binnen de federale overheid: 

 • Werkt samen met de andere FOD's/POD's en met andere betrokken overheidsadministraties teneinde de vooropgestelde doelstellingen te realiseren.

Externe relaties bij de federale overheid: 

 • Vertegenwoordigt de Administratie Particulieren in haar betrekkingen met andere nationale, buitenlandse of internationale overheidsdiensten en -instellingen, overeenkomstig de richtlijnen van het Directiecomité van de FOD Financiën;
 • Coördineert, overeenkomstig de richtlijnen van het Directiecomité van de FOD Financiën, het beheer van de externe betrekkingen van de Administratie Particulieren, zowel op het niveau van de leveranciers van de fiscale gegevens (financiële instellingen, FOD, VZW…) als basis voor het vooraf invullen van de fiscale aangifte, als op het niveau van overheidsinstanties (gewesten, gemeenten, verenigingen) met wie een partnerschap kan worden afgesloten met het oog op het helpen van de belastingplichtigen om hun fiscale verplichtingen te vervullen.

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden: 

 • ·       
  Bijdragen, als lid van het Beheerscomité van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit tot de ontwikkeling en de realisatie van het strategisch plan en het operationeel plan met het oog op de realisatie van het beleid en de strategische prioriteiten van de Minister van Financiën, van de Voorzitter van het Directiecomité en van de Administrateur-generaal van de Fiscaliteit;

 • ·       
  Coördineren van de ontwikkeling, de implementatie, de evaluatie en de aanpassing van het operationeel plan en van de operationele doelstellingen van de Administratie Particulieren binnen de Algemene Administratie van de Fiscaliteit;

 • ·       
  Coördineren en opvolgen van de beheerscyclus (jaarlijks) van de Administratie Particulieren en deze cyclus op het niveau van zijn teams richten;

 • ·       
  Aansturen van de ondersteunende diensten op N-2 niveau Particulieren en van de operationele (lijn)diensten als manager, binnen de perken van de toegekende middelen, teneinde de dienst inzake inkomstenbelastingen effectief, efficiënt en kwaliteitsvol uit te voeren:

  • Bijstaan van particulieren inwoners en niet inwoners (loontrekkenden, gepensioneerden, genieters van een vervangingsinkomen, enz.) in het vervullen van hun fiscale verplichtingen, in het verwerken van hun aangiften, het uitvoeren van controles en laten uitvoeren van de nodige onderzoeken en het behandelen van de gerelateerde geschillen;

  • Samenwerken met de Algemene Administraties en de Administraties van de FOD Financiën en, in het bijzonder, met de Administratie Grote Ondernemingen en de Administratie Kleine en Middelgrote Ondernemingen teneinde de uitwisseling van informatie tussen deze verschillende administraties te faciliteren en op die manier een efficiënte behandeling van dossiers en risicobeheer mogelijk te maken;

  • Verzekeren van de overeenstemming tussen de verrichte onderzoeksactiviteiten geleid binnen het Nationaal Centrum voor Onderzoek en de uitgedrukte behoeftes van de verschillende stakeholders (Algemene Administraties en Administraties van de FOD Financiën, andere overheidsdiensten, buitenlandse of supranationale autoriteiten);

 • Organiseren, coördineren, evalueren en bijsturen van de vereiste interactie tussen de verschillende teams managementondersteuning van de directie en TACM en continu monitoren van de directie om de realisatie van de strategische doelstellingen van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en in het bijzonder van de Administratie Particulieren te verzekeren;

 • Resultaatgericht aansturen, evalueren en ontwikkelen van de directe medewerkers met het oog op het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen;

 • Bevorderen van de noodzakelijke veranderingstrajecten, onder andere door een gericht veranderingsbeheer, en aansturen van de medewerkers teneinde de nodige veranderingen te realiseren, als sponsor van projecten en door de actieve deelname aan de stuurgroepen binnen de Algemene Administratie van de Fiscaliteit;

 • Deelnemen aan het beheerscomité van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit;

 • Continu verfijnen van de organisatiestructuur binnen de Administratie Particulieren, zowel op niveau van de centrale diensten als binnen de operationele diensten.

Tijdelijke resultaatgebieden: 

 • Herzien van de huidige opdrachten van de Administratie Particulieren, rekening houdend met het strategisch beleid van de Minister van Financiën, van de Voorzitter van het Directiecomité en van de Administrateur-generaal van de Fiscaliteit;
 • Uitwerken van de projecten en doelstellingen van de jaarlijkse operationele plannen met betrekking tot de Administratie Particulieren, die zullen gevalideerd worden door het Beheerscomité van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en het Directiecomité van de FOD Financiën;

 • Herzien van de strategie inzake fiscale controle.

Werkgever

Door het correct en performant uitvoeren van de fiscale, financiële en patrimoniale opdrachten en het voeren van de strijd tegen misdaad en fraude draagt de FOD Financiën  bij tot de welvaart van iedere burger en onderneming en bouwen we mee aan een veilige, solidaire en duurzame samenleving.

De kernopdrachten van de FOD Financiën zijn:

 • een tijdige en juiste heffing, inning, invordering en terugbetaling van de belastingen en taksen;
 • het Shared Service Center zijn voor de inning en invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen;
 • een betrouwbaar beheer van alle patrimoniumdata;
 • de legale handel faciliteren en de maatschappij beschermen door gerichte controles uit te voeren op de in-, door- en uitvoer van goederen;
 • bijdragen tot het voorkomen en het bestrijden van fraude, ontwijking en misdrijven binnen onze bevoegdheidsdomeinen;
 • de financiële verbintenissen van de Staat beheren en de financiering van deze laatstgenoemde verzekeren;
 • verstrekken van beleidsexpertise en -ondersteuning.

Vier waarden staan centraal bij de FOD Financiën en bij de uitvoering van zijn kernopdrachten. Zijn medewerkers zijn dienstbaar, correct, integer en gedreven.

De FOD Financiën voert zijn kernopdrachten uit met belang voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en neemt de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties als leidraad voor zijn werking.

Omvang

 Omvang van de organisatie

 • Aantal medewerkers binnen de FOD Financiën: 18.769 VTE
 • Aantal medewerkers binnen de Algemene Administratie van de Fiscaliteit: 6.535 VTE

 • Aantal medewerkers binnen de Administratie Particulieren: 1.965 VTE

 Budget

 • Totaal functioneringsbudget van de Administratie Particulieren: 179.560.000 €
 • Eigen werkingsbudget: 74.000 €

Competenties

Competenties en vaardigheden die geëvalueerd worden tijdens de computergestuurde proef

Eventuele eliminerende proef: redeneervermogen

Indien het aantal kandidaten dat toelaatbaar werd verklaard meer dan twintig kandidaten bedraagt, zou een voorafgaande eliminerende proef kunnen worden georganiseerd. Deze proef bestaat uit redeneertesten (numeriek redeneervermogen en verbaal redeneervermogen).

 

Niet-eliminerende verplichte proef: generieke vaardigheden en competenties voor managementfuncties

Deze geïnformatiseerde testen zijn niet eliminerend, maar wel verplicht. Ze worden georganiseerd

 • o   
  ofwel meteen indien het aantal kandidaten dat toelaatbaar werd verklaard minder is dan 21

 • o   
  ofwel na de eliminerende test die het redeneervermogen meet.

Deze testen bestaan uit:

1. Eén persoonlijkheidsvragenlijst die de persoonlijkheidskenmerken meet die belangrijk zijn voor de functie waarvoor je solliciteert. Deze persoonlijkheidsvragenlijst heeft betrekking op de manier waarop je jezelf ziet.

2. Een situationele beoordelingstest (SJT) aangepast aan de te begeven functie.

De SJT georganiseerd voor de wegingsklassen 4 en 5 evalueert de volgende competenties:

 • ·     
  Beïnvloeden

 • ·     
  Netwerken

 • ·     
  Teams aansturen

 • ·     
  Zichzelf ontwikkelen

3. Een postbaktest (PCIB) aangepast aan de te begeven functie.

De PCIB georganiseerd voor de wegingsklassen 4 en 5 evalueert de volgende competenties:

 • Vernieuwen
 • Beheren van de dienst
 • Objectieven behalen

Competenties en vaardigheden die geëvalueerd worden tijdens de mondelinge proef

Specifieke competenties die worden geëvalueerd:

 • Grondige kennis hebben van de fiscaliteit in Belgisch, Europees en internationaal perspectief;

 • Grondige kennis hebben van de opdracht en de visie van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en de Administratie Particulieren;

 • Goed inzicht hebben in proces- en projectbeheer;

 • Goede kennis van en inzicht hebben in moderne managementprincipes in grote organisaties;

 • Goede kennis hebben van het institutioneel Belgisch kader, voornamelijk op het niveau van de relatie van de FOD Financiën ten overstaan van andere publieke actoren, in het bijzonder wat het domein van de fiscaliteit betreft, specifiek met betrekking tot het domein van particulieren.

 

Geëvalueerde managementcompetenties:

Manier van denken

 • Analytisch vermogen

 • Flexibel en vernieuwend denken
 • Visie en integrerend vermogen.

 

Manier van omgaan binnen de HR-omgeving

 • Coachen, motiveren en ontwikkelen van personeel
 • Aansturen van groepen.

 

Interactie met de omgeving

 • Samenwerken en uitbouwen van netwerken

 • Gerichtheid op de burger, de interne klant en de maatschappij.

 

Doelstellingen

 • Verantwoordelijkheidszin
 • Realiseren van doelstellingen
 • Overtuigen en onderhandelen.

 

Varia

 • Mondeling en schriftelijk communiceren
 • Loyaliteit en integriteit.

Deelnemingsvoorwaarden

De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedure van het DG R&O (Rekrutering en Ontwikkeling) van de FOD Beleid en Ondersteuning.

Je vindt de deelnemingsvoorwaarden in het tabblad 'Volledige beschrijving' van deze vacature.

Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je:

 • houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van het universitair onderwijs of van het hoger onderwijs van academisch niveau of houder zijn van een functie van niveau A bij het federaal administratief openbaar ambt (diploma('s) en/of benoemingsbesluit op te laden in je online account).

en

 • minstens zes jaar managementervaring hebben
 • OF minstens zes jaar beroepservaring hebben, waarvan minstens twee jaar managementervaring en minstens twee jaar specifieke ervaring (verplicht aan te tonen in de specifieke rubrieken in je online account).
  • Onder managementervaring wordt verstaan ervaring inzake beheer in een overheidsdienst of in een organisatie uit de privésector. De term 'beheer' omvat minstens het beheer van de middelen, de organisatie van de dienst en de externe relaties en gaat ervan uit dat er aan een team van minstens vijf personeelsleden leiding wordt gegeven.
  • De jaren gepresteerd in de klassen A3, A4 en A5 worden gelijkgesteld met de jaren managementervaring.
  • De gevraagde specifieke ervaring is de volgende: een ervaring op nationaal en/of internationaal vlak, in het domein van de fiscaliteit (meer bepaald in het domein van de inkomensbelastingen).

Om het aantal vereiste jaren beroepservaring te tellen, kan een jaar dat al als managementervaring wordt aangerekend niet worden meegeteld als een jaar specifieke ervaring, als het de uitoefening van dezelfde functie in dezelfde periode betreft.

GELIJKSCHAKELING EN TAAL DIPLOMA

 

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je je diploma hebt behaald in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, lees dan de informatie over de bijkomende deelnemingsvoorwaarden op deze pagina.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen? Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij Top Team (topteam@bosa.fgov.be).

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden

Brutosalaris op jaarbasis, geïndexeerd: €178.257,33 (salarisband 5).

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2, managementfunctie-3) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Taalvereisten

Om deze management/staffunctie te kunnen uitoefenen, moet je ten laatste zes maanden na je aanstelling, op straffe van vroegtijdige beëindiging van je mandaat, het bewijs leveren van het slagen voor de test artikel 10 bis tot vaststelling van de functionele kennis van de tweede landstaal. Deze functionele kennis van de andere taal, aangepast aan de evaluatie, beoogt een actieve en een passieve mondelinge kennis evenals een passieve schriftelijke kennis van deze taal (lezen en analyseren van complexe teksten), met als doel de communicatie en de samenwerking tussen het management, de evaluator en zijn medewerkers te verbeteren.

Meer informatie over de samenstelling van deze testen, hun moeilijkheidsgraad en de slaagdrempel vind je door op bovenstaande links te klikken en via het tabblad onder de rubriek ‘Taaltesten’ op onze website.

 

Opgelet:

·       
Als je niet slaagt voor het artikel 10 bis (evaluatietaak), kan je pas na 1 maand vanaf de bekendmaking van je resultaat de test opnieuw afleggen (ontwikkelingsperiode). Deze periode laat je toe je taalcompetenties verder te ontwikkelen.

Je hebt er dus baat bij om je meteen in te schrijven voor de taaltesten, bijvoorbeeld tegelijk met de selectieprocedure, om je dossier te vervolledigen en om op termijn te kunnen voldoen aan de taalvereisten van de functie.

 

Vrijstellingen:

Als je houder bent van een taalcertificaat artikel 7 niveau A (grondige kennis), artikel 7 niveau B (grondige kennis) of artikel 12 (voldoende kennis van de tweede taal), ben je vrijgesteld van deze proeven.

Als je twee diploma’s van het niveau A (licentie, master, doctoraat) hebt, het ene (verkregen) in het Nederlands en het andere (verkregen) in het Frans, neem dan contact op met het team taalcertificering, zodat ze de mogelijkheden tot vrijstelling kunnen onderzoeken. Voeg een kopie van je diploma's en de diplomasupplementen toe bij je aanvraag.

 

Inschrijving:

Schrijf je in via je online account ('aanmelden'): klik op 'Taaltesten', dan op 'Inschrijven voor taaltesten' en selecteer de volgende elementen in de dropdownmenu's:

 • ·       
  Type taaltest: bestuurszaken ;

 • ·       
  Taal van het diploma (taalrol): de taal waarin je diploma is opgesteld ;

 • ·       
  Taal van de test: de taal waarin je getest wil worden ;

 • ·       
  Artikel: Artikel 10 bis.

Procedure

Tips bij het inschrijven voor testen

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat. Bij de inschrijving selecteer je een testdatum naar keuze wanneer er verschillende testdata zijn.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in de rubriek ‘screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Opgelet: de uitnodigingen voor de proeven ontvang je uitsluitend per e-mail en/of in je online account.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum vindt. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test? Neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure vermeld in de rubriek 'Contact'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

We willen je ook wijzen op de gevolgen van laattijdige annulaties voor het goede verloop van onze selecties, zeker wat de mondelinge testen betreft. We zijn er ons van bewust dat onvoorziene omstandigheden een gegronde reden kunnen zijn om niet mee te doen aan een geplande test. We vragen je evenwel om je indien mogelijk vooraf uit te schrijven - zo kunnen we nog wijzigingen doorvoeren aan de organisatie van de selectie. De selectiecommissie bestaat uit 8 à 10 experten die zich vrijgemaakt hebben om de kandidaten te ontmoeten.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Selectietesten

Voorselectie

Het DG R&O van de FOD BOSA gaat eerst na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel:

 • op basis van het in jouw online account opgeladen
  • diploma: online account (= Aanmelden) > cv > Diploma's en certificaten en/of
  • benoemingsbesluit: online account (= Aanmelden) > cv > Werkervaring.
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken, eigen aan deze topmanagementfunctie (vereiste ervaring), in jouw online account:
  • online account (= Aanmelden) > Screeningsprocedures > Ik neem deel aan deze screeningsprocedures > specifieke rubrieken.

We houden bij de screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte 'Mijn extra’s' van je online account.

Opgelet: er wordt enkel rekening gehouden met deze informatie, zoals ze verschijnt in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum vermeld in de vacature, voor de evaluatie van je dossier.

 

Eventuele voorafgaande eliminerende proef (testsessie 1) (ongeveer 1u30)

Als er meer dan 20 kandidaten toelaatbaar zijn verklaard, zou een voorafgaande eliminerende proef kunnen worden georganiseerd.

Deze proef bestaat uit redeneertesten (numeriek redeneervermogen en verbaal redeneervermogen) op pc.

Deze testen kunnen enkel ter plaatse, bij de FOD BOSA, worden afgelegd.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt voor beide testen samen.

 

Ben je geslaagd voor deze proef?

Dan word je uitgenodigd voor de niet-eliminerende geïnformatiseerde testen.

 

Ben je niet geslaagd of was je afwezig voor deze proef?

Dan kan je niet meer deelnemen aan de selectieprocedure.

 

Verplichte niet-eliminerende geïnformatiseerde testen (testsessie 2 + testsessie 3)

Deze testen zijn niet-eliminerend en worden ofwel meteen georganiseerd als er minder dan 21 kandidaten zijn die toelaatbaar zijn verklaard, ofwel na de eventuele voorafgaande eliminerende proef.

Opgelet: deze testen zijn verplicht, ook al zijn ze niet-eliminerend. Je moet dus alle niet-eliminerende geïnformatiseerde testen hebben afgelegd, binnen de opgelegde termijn. Als je dat niet doet, zal je niet meer kunnen deelnemen aan de selectieprocedure.

 

De kandidaten leggen geïnformatiseerde testen af die de vaardigheden en de generieke competenties voor de desbetreffende managementfunctie meten.

Deze testen bestaan uit:

(testsessie 2)

 • Een situationele beoordelingstest (SJT) EN een postbakoefening (PCIB) aangepast aan het niveau van de te begeven functie, die ter plaatse, bij de FOD BOSA, worden afgelegd. De duurtijd van deze testen is ongeveer 3u45.

EN

(testsessie 3)

 • Eén persoonlijkheidsvragenlijst die op afstand wordt afgenomen, met een gemiddelde duurtijd van ongeveer 20 minuten. Je zal een e-mail ontvangen met de link naar de persoonlijkheidsvragenlijst. Deze mail wordt verzonden door "no-reply@panpowered.com". Opgelet: wacht niet tot het laatste moment om de persoonlijkheidsvragenlijst(en), afgenomen op afstand, in te vullen, zodat, indien nodig, technische ondersteuning kan worden geboden tijdens de werkuren.

De selectiecommissie wordt op de hoogte gebracht van de resultaten van de niet-eliminerende geïnformatiseerde testen en neemt deze in aanmerking, na de mondelinge proef, bij de beoordeling van de competenties van elke kandidaat die toelaatbaar werd verklaard.

 

Heb je deze verplichte niet-eliminerende testen afgelegd?

Dan kan je deelnemen aan de mondelinge proef.

 

Heb je deze verplichte niet-eliminerende testen niet afgelegd?

Dan kan je niet meer deelnemen aan de selectieprocedure.

 

Feedback

Je feedbackaanvraag moet schriftelijk worden ingediend, binnen 2 maanden vanaf de datum van de verzending van de eindresultaten (wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur). Je kan kennis nemen van de resultaten van de computergestuurde proeven.

 

Mondelinge test + voorbereidingstijd: ongeveer 3u30

Deze test heeft als doel, uitgaande van een praktijkgeval dat betrekking heeft op de betrokken managementfunctie, zowel de specifieke competenties als de managementvaardigheden vereist voor de uitoefening van deze functie, te evalueren.

De proef verloopt als volgt:

 • Voorbereiding (analyse) van een praktijkgeval (1 uur of 1.30 uur, afhankelijk van het praktijkgeval)

 • Voorstelling van de analyse van het praktijkgeval (ongeveer 15 minuten)

 • Vragen met betrekking tot het praktijkgeval (ongeveer 15 minuten)

 • STAR-vragen (ongeveer 30 minuten)

 • Motivatie voor de functie en vragen met betrekking tot de technische competenties (ongeveer 40 minuten).

 

Syndicale vertegenwoordiging

Elk onderdeel van een selectie georganiseerd door het DG R&O, kan worden bijgewoond door een syndicaal afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Eindresultaat

Na de mondelinge proef en de vergelijking van de diploma's en de verdiensten van de kandidaten, worden de kandidaten ingedeeld

 • hetzij in groep A 'zeer geschikt'

 • hetzij in groep B 'geschikt'

 • hetzij in groep C 'minder geschikt'

 • hetzij in groep D 'niet geschikt'.

Deze indeling wordt gemotiveerd. In de groep A en groep B worden de kandidaten gerangschikt. Het DG R&O deelt het resultaat van de procedure mee volgens het Koninklijk Besluit van 29/10/2001 gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 20/12/2022 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten.

 

Als er meer dan vijf geslaagde kandidaten in groep A, en, in voorkomend geval, in de groepen A en B samen zijn gerangschikt, wordt er een assessment center georganiseerd voor de kandidaten van deze groepen.

 • Voor de managementfuncties die overeenstemmen met het niveau dat de wegingsklassen 7 en 6 omvat, is het assessment center verplicht.

 • Voor de andere managementfuncties wordt het assessment center georganiseerd na een verzoek van de betrokken minister of staatssecretaris.

Het assessment center wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de aanwervende federale overheidsdienst.

Het externe assessment center staat los van de rangschikking van de kandidaten in de voornoemde groepen. Het is niet eliminerend.

Het resultaat van het assessment center wordt voorafgaand aan het aanvullende gesprek meegedeeld met het oog op de aanstelling van de houder van de managementfunctie door de bevoegde overheid.

 

De bevoegde instantie organiseert een aanvullend gesprek met de kandidaten in groep A 'zeer geschikt'. Bij uitputting van groep A wordt een aanvullend gesprek georganiseerd met de kandidaten in groep B 'geschikt'.

 

De rekrutering gebeurt met strikte inachtneming van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

De kandidaten worden aangesteld binnen een termijn van ten hoogste drie jaar, te rekenen vanaf de datum van het resultaat van de procedure dat door het DG Rekrutering en Ontwikkeling van de FOD Beleid en Ondersteuning wordt meegedeeld.

Indien er geen kandidaat is aangesteld aan het einde van de selectieprocedure wordt er een nieuwe selectieprocedure opgestart.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 26/03/2024, de uiterste inschrijvingsdatum. Wacht niet tot het laatste moment om je kandidatuur in te dienen.

Alle selectieprocedures staan los van elkaar.  Je moet absoluut onderstaande inschrijvingsprocedure volgen, anders zal je kandidatuur niet in aanmerking worden genomen. Lees ook alle mails die je ontvangt en de informatie die voor deze screeningsprocedure verschijnt in je online account (tabblad “Mijn berichten en taken”).

 1. Als je nog geen online account hebt, maak er dan een aan.

 2. Laad het vereiste diploma op (zie rubriek 'Deelnemingsvoorwaarden' van de vacature)*

  • Online account (= Aanmelden) > cv > Diploma’s en certificaten.

  • Vergeet niet het document toe te voegen.

 3. Laad je benoemingsbesluit op (zie rubriek 'Deelnemingsvoorwaarden' van de vacature)*

  • Online account (= Aanmelden) > cv > Werkervaring

  • Om je benoemingsbesluit te kunnen opladen, moet je bij 'Werkervaring / Mijn huidige werksituatie' aanduiden dat je statutair ambtenaar bij de federale overheid bent.

  • Duid ook bij 'Werkervaring' aan dat je momenteel bij de federale overheid werkt.

 4. Klik op de knop 'Solliciteren' van de vacature.

 5. Klik dan op de knop 'Mijn kandidatuur indienen'. Je bent nu voorlopig ingeschreven.

 6. Vul de specifieke rubrieken, eigen aan deze topmanagementfunctie, in.  

  • Opgelet! De specifieke rubrieken, eigen aan deze topmanagementfunctie, zijn niet hetzelfde als je online-cv in het tabblad 'Werkervaring'. De informatie die je invult in je online-cv wordt niet in aanmerking genomen om je ervaring voor deze topmanagementfunctie te analyseren.
  • Waar vind je de specifieke rubrieken?
   • Online account (= Aanmelden) > Screeningsprocedures > Ik moet mijn kandidatuur voor deze screeningsprocedures nog valideren.

   • De specifieke rubrieken staan in de kolom 'Acties' naast de screeningsprocedure waarvoor je ingeschreven bent.

  • Aandachtspunten:
   • Vul de specifiek voor deze topmanagementfunctie voorziene rubrieken in en dit uitsluitend in de taal van de selectieprocedure (in dit geval in het Nederlands).

   • Je kan managementervaring en / of nuttige professionele ervaring invullen. Vul de begin- en einddatum van elke ervaring in. 

    Als de ervaring je huidige functie is, vul dan de datum waarop je je kandidaat stelt in als einddatum.

   • Zodra je het vereiste aantal jaren hebt ingegeven, verschijnt de knop 'Kandidatuur valideren'.
   • Opgelet: vergeet niet om regelmatig op 'Bewaren' te klikken.

 7. Klik op de knop 'Kandidatuur valideren'. Je bent nu definitief ingeschreven. De screeningsprocedure verschijnt nu onder 'Ik neem deel aan deze screeningsprocedures'.

Tot aan de uiterste inschrijvingsdatum kan je de informatie in je online account (Aanmelden > cv) en in de specifieke rubrieken (Aanmelden > Screeningsprocedures > Ik neem deel aan deze screeningsprocedures) aanpassen. Vergeet niet om elke aanpassing op te slaan.

Het DG R&O van de FOD BOSA gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel:

 • op basis van de in jouw online account opgeladen documenten:

  • diploma: online account (= Aanmelden) > cv > Diploma’s en certificaten en / of

  • benoemingsbesluit: online account (= Aanmelden) > cv > Werkervaring

 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze topmanagementfunctie (vereiste ervaring), in jouw online account:

  • online account (= Aanmelden) > Screeningsprocedures > Ik neem deel aan deze screeningsprocedures > specifieke rubrieken

We houden bij de screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extra’s” van je online account.

Opgepast: er wordt enkel rekening gehouden met deze informatie zoals ze verschijnt in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum, vermeld in de vacature, voor de evaluatie van je dossier.

Je kan niet solliciteren via e-mail of een ander communicatiemiddel.

 

* Diploma en/of benoemingsbesluit opladen

Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon voor de procedure. Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Hans D'Hondt
  We zijn van een formele top-down hiërarchie overgestapt naar een model dat mensen als volwassenen behandelt en gebaseerd is op vertrouwen en accountability.
  Hans D'Hondt
  Voorzitter van het Directiecomité
  -
  FOD Financiën
  More about Hans D'Hondt
 • Portret Hilde Bogaerts
  Ik geloof dat je een ander pas volledig kan begrijpen en helpen als je hetzelfde hebt meegemaakt.
  Hilde Bogaerts
  Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting
  -
  FOD Financiën
  More about Hilde Bogaerts
 • Portret Gaëtan Crepin
  Je hebt heel wat mooie projecten zoals Tax-on-web, SEDA voor de douane en nog andere voor het kadaster.
  Gaëtan Crepin
  Functioneel analist
  -
  FOD Financiën
  More about Gaëtan Crepin
 • Portret Gamal Khaldi
  Dankzij een cultuur waarin interne mobiliteit zijn plaats heeft, kan je je makkelijk gaan toeleggen op een andere rol.
  Gamal Khaldi
  Verantwoordelijke databeheer
  -
  FOD Financiën
  More about Gamal Khaldi
 • Portret Angélique Minacapelli
  Voor mijn leidinggevende ben ik een stagiair als een ander.
  Angélique Minacapelli
  Expert beheer van juridische dossiers
  -
  FOD Financiën
  More about Angélique Minacapelli
 • Portret Franck Drossart
  Bij de overheid krijg ik alle kansen om mezelf te ontplooien.
  Franck Drossart
  Douanier gespecialiseerd in fraudebestrijding
  -
  FOD Financiën
  More about Franck Drossart